Anda di halaman 1dari 12

PERATURAN PEMARKAHAN PENDIDIKAN AL QURAN & AL SUNNAH

TAMADUN ISLAM

( Set 1 )

1. a. ( i ) Jabatan yang di tubuhkan oleh khulafa’ al Rasyidin :


- Jabatan kehakiman
- Jabatan Setiausaha
- Jabatan Baitul Mal
- Jabatan Persuratan
- Jabatan Cukai
- Jabatan Juru Audit Negara
- Jabatan Pengurusan Tanah
- Jabatan Ketenteraan ( 4 x 1m = 4m )

(ii ) Proses perlantikan jawatan di zaman khulafa’ al Rasyidin


- Temuduga
- Lantikan dalam percubaan
- Pengesahan jawatan
- Penetapan gaji ( 4 x 1m = 4m )

(iii) Bidang tugas Dewan al Jund


- Untuk menguruskan pentadbiran rekod-rekod urusan elaun
anggota tentera. ( 2 x 1m = 2m )

b. ( i ) Riwayat hidup Imam al Ghazali


- Nama penuh : Muhamad bin Muhamad bin Ahmad
- Lahir : 450 H / 1058 M
- Tempat lahir : Di Tusi ( ‫) ﻃﻮس‬
- Meninggal : Pada 14 Jamadil Akhir 505H / 1111M
( 4 x 1m = 4m )

( ii)Peranan pendidikan menurut Imam al Ghazali


- Peranan pendidikan hendaklah sama dengan peranan doktor.
seorang doctor tidak boleh membuat perkripsi yang sama terhadap
pesakit.
- Seorang guru tidak boleh mengajar atau memberi soalan latihan sama
kepada semua pelajaran tanpa mengambil kira tahap kemampuan
pelajar dari segi mental dan fizikal.
- Guru wajar mengenal pasti sikap, minat, bakat dan latar belakang
pelajar sebelum melakukan pengajaran.
( 2 x 2m = 4m )

(iii) Hasil-hasil karya Imam Ghazali dalam bidang Tasauf .


- ‫ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ ﻣﻌﺮاج اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ‬- ‫إﺡﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪیﻦ‬
‫ﻣﺸﻜﺎة اﻻﻧﻮار‬-
( 2 x 1m =2m )
( Set 2 )

2. a. ( i ) Tiga sumber ekonomi di zaman khulafa’ al Rasyidin


- Pertanian seperti gandum, jagung
- Perdagangan iaitu perdagangan laut dan darat
- Zakat iaitu zakat perniagaan emas dan perak
- Al Fai’ – harta yang ditinggalkan kafir sebelum
berperang
- Al Jizyah – cukai yang dikenakan kepada kafir zimmi
- Al Kharaj – cukai tanah kepada orang kafir
- Al Usyur – cukai kepada pedagang luar negeri
( 3 x 2m = 6m )

( ii) Perbezaan antara sistem demokrasi dengan syura

Demokrasi Syura

- Dicipta oleh pemikir barat - Lahir dari pemikiran


berteraskan falsafah barat Islam berteraskan al
Quran dan al Sunnah

- Berteraskan kekuasaan dan - Berijtihad dalam


kedaulatan rakyat lingkungan syarak

- Keputusan berdasarkan - Keputusan berdasarkan


suara majoriti kepada prinsip syarak

- Pendapat majoriti - Pendapat ahli syura asas


pemerintahan negara pemerintahan negara

( 2 x 2m = 4m )

b (i) Riwayat hidup ibnu Taimiyah


- Nama sebenar : Naqiuddin Abu al Abas Ahmad bin Abdul Halim
al Harani
- Lahir : 10 Rabiul Awal tahun 661 H / 1262 M
- Tempat lahir : Di Harran dan meninggal di Damsyik
- Meninggal : 20 Zulhijjah 728H / 1329M
( 4 x 1m = 4m )
( ii) Sifat peribadi Ibnu Taimiyyah
- Ulamak yang bertaqwa dan berakhlak
- Ahli pemikir Islam yang ulung
- Berhemah tinggi
- Tidak mudah berputus asa
- Kuat ingatan
- Bersifat berani
( 4 x 1m = 4m )

(iii) Hasil karya Ibnu Taimiyyah


- ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
- ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‬
- ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻤﺲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
- ‫ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوى‬
- ‫ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪیﺚ‬
( 2 x 1m = 2m )

( Set 3 )

3. a ( i ) Faktor penyebaran Islam di Nusantara


- Melalui perdagangan yang di bawa oleh Mubaligh Arab Islam
- Melalui perkahwinan Mubaligh Islam dengan gadis-gadis tempatan
- Melalui perkahwinan antara raja dengan puteri-puteri raja negeri jiran
menyebabkan para pembesar dan rakyat negeri tersebut masuk Islam
- Penulisan buku-buku agama
- Penulisan kesusasteraan Melayu memberi semangat Melayu menentang
penjajahan asing
( 3 x 2m = 6m )

( ii) Kesan kedatangan Islam ke Nusantara


- Aqidah – memperkenalkan aqidah tauhid kepada masyarakat
- Syariah- Islam menjadi agama rasmi kerajaan Melaka dan Acheh
- Pendidikan - Lahir tulisan jawi
- Politik - Melahirkan pemerintah yang adil
- Ekonomi – memperkenalkan sistem perdagangan Islam yang adil
- Sosial – menerapkan akhlak mulia
( 2 x 2m = 4m )
b ( i ) Riwayat hidup Imam Syafie
- Nama penuh : Muhamad bin Idris bin Othman al Abas bin Othman
Syafi’ bin Said
- Tempat Lahir : Di Ghuzzah, Palestin
- Lahir : Bulan Rejab 150H / 767M
- Meninggal : Bulan Rejab 204H / 821M di Mesir
( 4 x 1m = 4m )

( ii) Dua hasil karya Imam Syafie


- ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬
- ‫اﻷم‬
- ‫اﻟﻤﺴﻨﺪ‬
- ‫اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪیﺚ‬
- ‫آﺘﺎب اﻟﻔﻘﻪ‬
- ‫اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬
( 2 x 1m = 2m )

(iii) Sifat-sifat peribadi Imam Syafie


- Fasih bercakap
- Berakhlak mulia
- Kuat ingatan
- Berhemah tinggi
- Memelihara adab
( 2 x 2m = 4m )
( Set 4 )

4. a ( i ) Peranan kerajaan Samudera Pasai dalam menyebarkan Islam di


Nusantara.
- Kerajaan Pasai mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan
Melaka, Perlak, Jawa, Mesir, India dan Mekah.
- Galakan pemerintah menyediakan wang perbelanjaan dan tempat tinggal
untuk Ulamak-ulamak.
( 2 x 2m = 4m)
(ii) Empat isi kandungan hukum Kanun Melaka

- Tanggungjawab raja dan para pembesar.


- Pantang larang dikalangan masyarakat.
- Hukum kesalahan jenayah dan awam
- Undang-undang keluarga.
- Permasalahan ibadah dan muamalah
- Hukum perhumaan.
(4x1m=4m)
(iii) Cara Kerajaan Aceh menyebarkan Islam di Nusantara.
- Melakukan penaklukan dan perluasan.
- Kedudukan Aceh yang baik dan kemudahan, menarik pedagang untuk
berdagang dan menyebarkan Islam.
- Membangunkan pusat-pusat pengajian Islam yang bersistemetik telah
dapat menarik masyarakat untuk belajar di Aceh.
( 2 x 1m = 2m )

b(i) Riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal.


- Nama : Ahmad bin Muhammad bin Hambal.
- Lahir : Baghdad, Iraq, bulan Rabiul Awal, 164 Hijrah/ 780 Mesehi.
- Meninggal dunia : Bulan Rabiul Awal 241H/855 M
(4 x 1m = 4 m )

(ii) Bukti ketokohan Imam Ahmad bin Hambal.


- Dalam satu sesi kuliah hadis kira-kira lima ribu orang mengikuti
syarahan beliau.
- 500 daripadanya mencatat huraiannya.
- Ibrahin Al Harbi menghargai keilmuan Imam Ahmad.
( 2 x 2m = 4m )

( iii ) 2 orang murid Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal.


- Imam Bukhari.
- Imam Muslim
- Imam Abu Daud
- Imam Abu Zur’ah Ar Razi
( 2 x 1m = 2m )
( Set 5 )

5. a ( i) Faktor kejayaan dakwah zaman Bani Umaiyah dan Abasiyyah


- Berdakwah menurut kaedah yang betul / berhikmah dan bijaksana
- Pendakwah ikhlas dan sanggup berkorban tanpa mengharapkan habuan
- Sanggup mengorbankan jiwa
( 3 x 2m = 6m )

( ii) Sifat pendakwah Islam yang baik


- Ikhlas
- Sabar
- Disiplin
- Berkorban
- Bermotivasi
( 4 x 1m = 4m )

b ( i) Riwayat hidup Abu A’la al Maududi


- Nama penuh : Abu al A’la al Maududi
- Lahir : 25 September 1903M
- Tempat lahir : Di Urghabad, Hidrabad
- Berketurunan : Maudud
- Meninggal : 1983 M

( 4 x 1m = 4m )

( ii ) Pandangan Abu al A’la al Maududi


- Menggunakan anggota badan dan pancaindera serta akal fikiran yang
dikurniakan Allah kepadanya.
( 1 x 2m = 2m )

(iii) Hasil karya Abu al A’la al Maududi


- ‫اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻰ اﻹﺳﻼم‬
- ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ‬
- ‫ﺕﺮﺝﻤﺎن اﻟﻘﺮءان‬
- ‫ﺕﻔﻬﻴﻢ اﻟﻘﺮءان‬
- ‫آﺘﺎب ﺳﻴﺮة اﻟﻨﺒﻲ‬
( 4 x 1m = 4m )
( Set 6 )

6. a. ( i ) Kesan perkembangan penyebaran dakwah zaman Umaiyah


dan Abasiyah
- Wilayah Islam telah bertambah luas
- Pertambahan Umat Islam di seluruh dunia
- Umat Islam dapat berhijrah untuk urusan dakwah , perniagaan,
pentadbiran dan pembangunan.
( 3 x 2m = 6m )

( ii) Peranan ketenteraan dalam perluasan wilayah


- Menjamin kestabilan Negara
- Melindungi negara dari ancaman musuh
- Melindungi aktiviti dakwah
- Menggerunkan musuh
( 4 x 1m = 4m )

b ( i ) Riwayat hidup Sheikh Muhammad Idris al Marbawi


- Nama penuh : Sheikh Muhammad Idris bin Abdul Raof
- Lahir : pada 28 Zulkaedah 1313H / 1892M
- Tempat lahir : Di Mekah al Mukarramah
- Meninggal : 13 Oktober 1989M
( 4 x 1m = 4m )

( ii ) Sifat peribadi Sheikh Muhammah Idris al Marbawi


- Ulamak besar Nusantara
- Terkenal sebagai ahli bahasa
- Mahir dalam bidang hadis, tafsir dan fiqh
- Menjaga maruah dan bertaqwa
- Kuat beribadat
- Berhemah tinggi
- Gigih menuntut ilmu
( 4 x 1m = 4m )

(iii) Kejayaan Sheikh Muhammad Idris Marbawi dalam pendidikan


- Berjaya menghasilkan kamus Arab-Melayu .
- Kamus Al Marbawi
- Kamus ‫اﻟﺠﻴﺐ‬
- Berjaya memperoleh ijazah ‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ daripada Universiti al Azhar
( 2 x 1m = 2m )
( Set 7 )

7. a ( i ) Faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan zaman Khilafah


Abasiyah
- Sikap dan minat khalifah terhadap ilmu
- Kegiatan penterjemahan, penyelidikan dan penjilidan buku-buku secara
besar -besaran di Darul Hikmah
- Wujud kemudahan dan prasarana pendidikan peringkat rendah hingga
ke Universiti
- Polisi kerajaan yang membawa masuk para ilmuan luar negara
( 2 x 2m = 4m )

( ii) Aktiviti pendidikan yang dijalankan di zaman Umaiyah dan Abasiyah


- Penterjemahan buku
- Mengarang buku ‫ اﻟﺠﺒﺮ و اﻟﻤﻘﺎﺏﻠﺔ‬dan ‫اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮیﻒ‬
- Mengundang cerdik pandai untuk mengajar

( 2 x 1m = 2m )

(iii) Kesan perkembangan pendidikan zaman Umaiyah dan Abasiyah


kepada tamadun Eropah
- Pembukaan institusi pengajian tinggi di Eropah
- Perkembangan ilmu pengetahuan di Negara Islam , mendorong
Pelajar Eropah menuntut ilmu dan mengembangkan di Negara mereka
- Tamadun manusia telah berubah dengan teori-teori dan penemuan
dalam pelbagai bidang
( 2 x 2m = 4m )

b. ( i) Riwayat hidup Ibnu Khaldun


- Nama penuh : Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad
- Lahir : pada 732 H / 1332 M
- Tempat lahir : Di Tunisia
- Meninggal : pada 808H / 1406M di Qahirah
( 4 x 1m = 4m )
( ii) Pengaruh Ibnu Khaldun dalam pelbagai disiplin ilmu
- Ekonomi - Teori beliau masih dirujuk dalam perkara berkaitan
pengeluaran dan perindustrian perdagangan antarabangsa
- Kemasyarakatan - Fikiran beliau dijadikan rujukan dalam membentuk
masyarakat bertamaddun.
- Kenegaraan - Teori beliau berkaitan masyarakat Madani menjadi teras
pembentukan sesebuah Negara
( 2 x 2m =2m )

(iii) Pengaruh Sheikh Daud Fatoni di Nusantara


- menjadi rujukan kepada masyarakat .
- menjadi bahan penyelidikan di Universiti tempatan dan luar
Negara
- Pemikiran beliau terus tersebar melalui anak murid beliau hingga ke hari
Ini
- Berjuang membebaskan Fatoni daripada penjajahan Siam
( 2 x 1m = 2m )

( Set 8 )

8. a. ( i) Syarat kelayakan hakim mengikut Islam


- Beriman
- Bertaqwa
- Mujtahid
- Adil
( 4 x 1m = 4m )

( ii) Perbezaan peranan Mahkamah al Hisbah dan al Muzalim

Perkara Mahkamah al Hisbah Mahkamah al Muzalim

Bidang tugas Kesalahan kecil Kesalahan besar

Taraf Penguatkuasa Hakim yang diketuai oleh


khalifah atau wakilnya

Kuasa Hukuman dijatuhkan serta Bicarakan kes terlebih


merta dahulu sebelum hokum-
an dijatuhkan

( 3 x 2m = 6m )
b ( i ) Riwayat hidup Ibnu Sina
- Nama penuh : al Husain bin Abdullah bin al Husien
- Lahir : 370H / 980M
- Tempat : Afshanah Bukhara
- Di kenali sebagai ‘ Avicenna ‘
- Meninggal : di Hamdan
- Tarikh : 420H /1037M
( 4 x 1m = 4m )

( ii) Mencontohi Ibnu Sina


- Mempelajari al Quran sejak berusia lima tahun
- Menghafaz al Quran ketika berumur 10 tahun
- Menguasai pelbagai bidang ilmu
( 2 x 2m = 4m )

(iii) Hasil karya Ibnu Sina


- Menulis kitab ‫اﻟﻄﺐ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ‬
- ‫آﺘﺎب اﻟﻨﺠﺎء‬
- ‫اﻹﺵﺎرة‬
( 2 x 1m = 2m )

( Set 9 )

9. a ( i ) Kegiatan yang menjadi sumber ekonomi pada zaman Umaiyah


dan Abasiyah
- Pertanian
- Cukai
- Perdagangan
- Industri pembuatan
( 4 x 1m = 4m )

( ii ) - al Ghanimah – harta rampasan melalui peperangan


- Fai’ - harta yang diperolehi tanpa melalui peperangan
- Zakat - bayaran yang dikenakan ke atas harta orang Islam yang
mencukupi syarat
( 2 x 2m = 4m )
(iii) Tokoh-tokoh Falsafah zaman Bani Abasiyah
- Zaman Abasiyah -
.‫ اﻟﻐﺰاﻟﻰ‬،‫ اﺏﻦ اﻟﺮﺵﺪ‬، ‫ اﻟﻜﻨﺪى‬، ‫اﻟﻔﺮاﺏﻰ‬
(2x1m= 2m)

b. ( i ) Penemuan baru yang diterokai dalam bidang perubatan oleh Ibnu Sina
- Penyakit baru – pengaruh kuman dalam penyakit, penyakit alahan, cacar,
masalah pernafasan, penyakit kulit dan lumpuh
- Bidang farmasi – menghasilkan ubat dan perkripsi yang semuanya ber-
jumlah 760 jenis
- Meningkatkan teknologi perubatan : mencipta ubat bius dan benang yang
khusus untuk menjahit luka pembedahan
( 3 x 2m = 6m )

( ii ) Sumbangan al Khawarizmi dalam Matematik


- Memperkenalkan system nombor sifar atau “0” , system tolak, darab dan
campur
- Menyusun kaedah algebra dalam pengiraan ilmu matematik
- Memperkenalkan teori mengira keluasan segi tiga sama, segi empat selari
dan bulatan
( 2 x 2m = 4m )
( Set 10 )

10. a. ( i ) Usaha Saidina Umar menjamin persamaan taraf


- Memperuntukan sejumlah wang dari Baitul Mal untuk membeli
hamba abdi dan memerdekakannya
- Membahagikan harta rampasan perang kepada bekas hamba
- Melantik seorang wanita untuk menjadi pegawai penguatkuasa di
pasar Madinah
- Tidak meninggalkan ahli ‫ اﻟﺬﻣﺔ‬untuk memegang jawatan dalam
kerajaan yang tidak melibatkan polisi Negara
( 3 x 2m = 6m )

( ii) Bentuk keadilan sosial di zaman khulafa’ al Rasyidin


- Dijamin keselamatan harta benda
- Dijamin keselamatan jiwa
- Kebebasan beramal dengan agama mereka
- Tidak boleh dipaksa menukar agama mereka
( 2 x 2m = 4m )

b. ( i) Riwayat hidup Hasan al Banna


- Nama penuh : al Imam Hasan bin Sheikh Ahmad bin Abdul Rahman
al Banna
- Lahir : pada 1906 M
- Tempat lahir : Di Iskandariah
- Meninggal : 1949M di Qahirah berusia 43 tahun
( 4 x 1m = 4m )

( ii) Peranan Hasan al Banna dalam gerakan pembaharuan Islam


- Menyedarkan masyarakat supaya kembali menghayati ajaran Islam
- Menyuburkan kembali pemikiran Islam dalam masyarakat
- Menentang penjajahan Inggeris
- Melahirkan pengikut yang membawa idea dan aspirasi beliau
( 2 x 2m = 4m )

(iii) Dua karya Hasan al Banna


- ‫اﻟﻤﺄﺛﻮرات‬
- ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
- ‫اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻰ اﻻﺳﻼم‬
( 2 x 1m = 2m )