Anda di halaman 1dari 4

TEORIGESTALT Bahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secar a ringkas mengenai salahsatu pendekatan teori dalam amalan

kaunseling iaitu teori GESTALT . Di akhir babdiharapkan anda akan dapat : 1.mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , sert a konsep utama teoriGESTALT 2.memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlakuyang bermasalah 3.mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses k a u n s e l i n g serta peranan kaunselor dan klien menurut terap i GESTALT dalam amalankaunseling. PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt Awalnya berkefahaman kewujudan atau existentialism Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestaltantaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER. Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan I s t i l a h G e s t a l t i t u s e n d i r i d a l a m b a h a s a J e r m a n y a n g m e m b a w a t a k r i f sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya. Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi ituakan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagian- bahagian yang menjadikannya. Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yangm e n o n j o l d a n y a n g m e n j a d i t u m p u a n p e r h a t i a n d i a t a s s u a t u l a t a r a t a u layaran. T e o r i i n i m e m b e r i p e n e k a n a n k e p a d a m a k n a i n d i v i d u i t u sendiri danb a g a i m a n a i n d i v i d u i t u m e l a k u k a n p e n g a m a t a n d a n p e r s e p s i s e r t a kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri. Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranyaia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyaikesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasai sesuatu pengalaman. M a n u s i a b e r t a n g g u n g j a w a b t e r h a d a p d i r i n y a s e n d i r i , m e r e k a t i d a k menumpukan kepada isu kenapa atau mengapa tetapi lebih memberipenekanan kepada isu atau persoalan bagaimana atau proses. P a n d a n g a n u m u m y a n g d i b i n c a n g k a n d i a t a s j e l a s m e m b e r i g a m b a r a n bahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis.Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan psikoanalisis yangm e n g a t a k a n b a h a w a t i n g k a h l a k u d a n p e r s o n a l i t y m a n u s i a a d a l a h ditentukan (deterministik) dan dikawal o l e h f a k t o r - f a k t o r d a l a m a n d a n luaran>

PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran,perasaan dan tingkah laku Teori gestalt itu berpendapat bahawa :1.asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurusdiri2.manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal,mental dan spiritual yang bersatu3 . d a l a m diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk m e n c a p a i perimbangan atau homeostasis4.manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat 5.setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri6 . p e n d e k a t a n i n i p e r c a y a b a h a w a m a n u s i a s e n t i a s a b e r i n t e r a k s i d e n g a n persekitarannya7.teori ini juga menekankan kepada persoalan ego . Baginya, ego merujuk kepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya, iaitu samadas e s e o r a n g i t u m e r a p a t k a n d i r i n y a a t a u m e n j a u h k a n d i r i n y a d a r i persekitarannya tersebut.Contohnya : Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk, maka bantalatau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau bentuk utama. Seterusnya individua k a n m e n c a r i a t a u m e n d e k a t i b a n t a l a t a u t i l a m w a l a u p u n s e h i n g g a p e r l u menggunakan kekerasan atau rela cedera kerananya.MATLAMATTEORIGESTALTa . m e m b e r i k e s e d a r a n k e p a d a i n d i v i d u b a h a w a m e r e k a m e m p u n y a i tanggungjawab yang tersendiri. Teori ini juga membuat individu akanl e b i h b e r d i k a r i , t i d a k a k a n b e r g a n t u n g k e p a d a o r a n g l a i n , d a n menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai-b a g a i p e r k a r a , j a u h l e b i h b a n y a k d a r i p a d a a p a y a n g d i s a n g k a k a n mereka sendiri.b . P e r l s t e r u t b e r p e n d a p a t b a h a w a s e t i a p m a n u s i a m e m p u n y a i b a n y a k potensi , tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalamhidupnya, ia tidak berjaya hidup dengan sempurna.c . M e m b a n t u i n d i v i d u a g a r l e b i h m e n g e n a l i d i r i s e n d i r i d e n g a n mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya denganpersekitaranya.d . M e m b a n t u i n d i v i d u a g a r d a p a t m e r a s a i d a n m e n y e d a r i s e g a l a perasaan dan pengalaman mereka masingmasinge . M e m b e r i p e r h a t i a n k e p a d a p o l a - p o l a b a h a s a k l i e n d a n s t r u k t u r a y a t yang digunakan.TEKNIK-TEKNIKDALAMPENDEKATANGESTALTTeknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teorigestalt. Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada sebarang teknik khusus atau aktiviti, tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalamperhubungan menolong.Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimenatau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri.U n t u k m e n g e l a k k a n k e s a n n e g a t i f a t a u s e b a r a n g a k i b a t y a n g t i d a k diingini, klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan berlaku di dalam terapi gestalt ini>Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah :a . s e g a l a c a d a n g a n j a n g a n b e r b e n t u k A r a h a n a t a u p e r i n t a h k e p a d a individu itu.b . K l i e n i t u s e n d i r i h a r u s m e n e l i t i d a n menilai cadangan kaunselor tadiseterusnya bebas membuat keputusan

s a m a d a m e n e r i m a a t a u menolak.c . J i k a k l i e n m e m b u a t k e p u t u s a n m e n o l a k , k a u n s e l o r s e b a i k n y a meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusanuntuk menolak. d.Jika klien menerima , maka beliau mempunyai p i l h a n u n t u k meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bilabilamasa sahaja.e . S e b a i k n y a k a u n s e l o r m e m p u n y a i p e n g a l a m a n , p e n g e t a h u a n d a n kemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt.A n t a r a t e k n i k , a k t i v i t i a t a u t r e a t m e n t y a n g s e r i n g d i a m a l k a n o l e h k a u n s e l o r berpendekatan gestalt ialah seperti berikut : 1.Aktiviti berdialog2.Making the Round3 . L a f a z I k r a r 4 . S a t u r a h s i a 5.Permainan projeksi6.Teknik S i m e t r i k a l 7 . p e r m a i n a n r a p t a i 8 . m e n g e k a l p e r a s a a n 9.mentafsir m i m p i , d a n l a i n - l a i n KESIMPULAN pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan k e p a d a kesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang. Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekatp e r k e m b a n g n n y a d a n b a g a i m a n a t i n g k a h l a k u i n i m e n j a d i sedemikiansehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan b e r k e s a n p a d a m a s a sekarang. Oleh yang demikian, matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalahke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinyasendiri , hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas danm e r d e k a s e r t a a r a h j e l a s d e n g a n s e p e n u h n y a t e r u t a m a s e k a l i d a r i s e g i perasaan.PENGENALAN TEORI PERLAKUAN Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal. Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balas yang tertentu. Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang bolehmempengaruhi tingkah laku manusia. Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan kuantitatif, t e o r i i n i menggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan p e n i l a i a n y a n g sangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling. Antara pengasas teori ini , Ivan Pavlov dan Joseph W o l p e mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik, manakala teorip e r l a k u a n p e l a z i m a n o p e r a n d i a s a s k a n o l e h B . F . S k i n n e r d a n J.B.Watson. -

Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi dengan teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura. Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan p e n a r a p a n tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif. Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yanglebih mencabar dan berkesan. Penghujung kontinum pendekatan akan menumpukan ke a r a h analisis penerapan tingkah laku, dipelopori oleh SKINNER