Anda di halaman 1dari 2

AKTIVITI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR BAHASA MALAYSIA TAHAP 1 Tahun : 3 Tema : Kebudayaan Tajuk : Pakaian Tradisional Cadangan

Ak !"! ! # Mendenga$ Mak%uma Dan Be$&e$! a Dengan Men'e(u Pe$ka aan) *$a+a Dengan Be u% *,ku+ : Standard Kandungan: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Standard Pembelajaran: 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakkan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. -(jek !. : Pada ak!ir pengajaran murid dapat : i. Bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang diketa!ui menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. ii. Bercerita dengan tepat tentang pakaian tradisional yang terdapat dalam maklumat dari laman "eb yang di layari. Pe$!ngka Pe$+ed!aan# #kti$iti dimulakan dengan guru memanggil beberapa orang murid untuk menayangkan slaid po"epoint tentang pakaian tradisional berdasarkan kad misteri % gambar pakaian & yang disediakan ole! guru. 'onto! gambar:

(uru menerangkan tentang pakaian tradisional tersebut dan murid mendengar dengan teliti. (uru akan menerangkan maklumat)maklumat penting berkaitan pakaian di atas satu persatu.

Pe$!ngka Pe$%ak+anaan # (uru akan membentuk kumpulan murid dan setiap satu kumpulan diberikan satu kad gambar pakaian tradisional rakyat *alaysia. Berdasarkan maklumat yang tela! mereka

perole!i dari guru setiap murid memili! untuk menceritakan tentang ciri "arna atau kaum kesesuaian jantina pakaian tersebut menggunakan ayat tunggal atau ayat majmuk. #kti$iti ini berlaku dalam bentuk kumpulan. Sebagai akti$iti tamba!an murid akan di ara!kan untuk mencari maklumat di dalam laman "eb yang berkaitan untuk mencari maklumat tamba!an tentang pakaian kaum)kum di *alaysia. *urid akan mencatat maklumat yang mereka perole!i dan memili! "akil setiap kumpulan untuk bercerita tentang pakaian tradisional berdasarkan maklumat yang tela! mereka perole!i dari laman "eb tersebut. Pe$!ngka Su+u%an dan Pen!%a!an # +ntuk memastikan mereka dapat mema!ami apa yang mereka pelajari pada !ari tersebut murid akan akan iberi lembaran kerja untuk menulis ayat majmuk yang sesuai berdasarkan gambar dengan merujuk maklumat yang tela! mereka perole!i dari laman "eb. *urid juga bole! bercerita tentang maklumat pakaian tradisional mereka dan menyuru! rakan yang lain meneka nama pakain yang mereka ceritakan.

'onto! ,embaran Kerja: % li!at muka surat sebela! &