Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PROGRAM TRANSFORMASI MINDA UPSR 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SALIMPODON DARAT, PITAS, SABAH. 1.

0 PENGENALAN Kecemerlangan pelajar dalam akademik adalah merupakan antara matlamat utama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi mencapai hasrat tersebut semua sekolah di seluruh negara disarankan agar mengadakan aktiviti-aktiviti yang dapat menjana kecemerlangan pelajar untuk menjadi insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang dalam mendukung amanah agama, bangsa dan negara. Bagi menyahut cabaran tersebut, ekolah Kebangsaan alimpodon

!arat Pitas dengan sepakat dan kolektif akan melaksanakan Program "ransformasi Minda #P $ %&'( khas untuk pelajar tahun ). Program ini adalah berfokus kepada teknik menja*ab soalan peperiksaan #P $ yang akan diadakan pada bulan eptember %&'(. Program ini juga melibatkan ibubapa+ penjaga murid dalam ceramah keibubapaan. 2.0 TEMA MINDA CEMERLANG PENCAPAIAN CEMERLANG 3.0 OBJEKTIF i, Membantu murid-murid bagi meningkatkan potensi diri dan memperbaiki pencapaian akademik ii, Melengkapkan murid-murid dengan teknik menja*ab soalan yang betul. iii, Memberi panduan dan galakan bagi merangsang minat pelajar untuk belajar secara berkesan dan berjaya dengan cemerlang. iv, Membantu ibubapa + penjaga memahami peranan mereka dalam membantu ke arah pencapaian cemerlang anak-anak mereka.

4.0

BUTIRAN PROGRAM i, -ama Program . Program "ransformasi Minda #P $ %&'( . %' 0 %1 2pril %&'( + 3snin 0 4umaat . Bilik !arjah "ahun ) . Murid-murid "ahun ) 5(6 7rang, 8 3bubapa + penjaga .#nit Bimbingan K. alimpodon !arat, Pitas !arat, Pitas dengan kerjasama. a, Panitia Bahasa Melayu b, Panitia Bahasa 3nggeris c, Panitia ains d, Panitia Matematik ii, "arikh+/ari iii, "empat iv, asaran v, 2njuran

5.0

KEPERLUAN / PERALATAN SEMASA PROGRAM i, P.2 istem ii, 9:! iii, Kertas 2( iv, ;hite board marker v, Poket fail

6.0

AHLI JAWATANKUASA $ujuk <9ampiran '=

.0

TENTATIF PROGRAM $ujuk <9ampiran %=

!.0

ANGGARAN PERBELANJAAN $ujuk <9ampiran >=

".0

PENUTUP 2dalah diharapkan agar program ini akan dapat mencapai objektif pelaksanaan yang telah dirancang dan dapat memberi manfaat serta input yang bermakna kepada peserta khususnya dan para pelaksana secara keseluruhannya yang mana menunjukkan kesungguhan dan komited padu dalam memastikan pelaksanaan program ini berlangsung seperti yang diharapkan.

Disediakan oleh,

Disemak oleh

(SILVERIUS MICKEY @ JOHNNY) Setiausaha Guru Penyelaras #nit $im in!an % Kaunselin! Sekolah Ke an!saan Salim"odon Darat

JAMIL DAUT

PENOLONG KANAN HEM Sekolah Ke an!saan Salim"odon Darat

Disemak oleh,

(KHADIJAH AG. SALEH) Penolon! Kanan 1 Sekolah Ke an!saan Salim"odon Darat

Disahkan oleh,

( HASRIE INOK ABDULLAH ) Guru $esar Sekolah Ke an!saan Salim"odon Darat &o" Sekolah '

sk: Fail sekolah

KERTAS KERJA

ANJURAN: UNIT BIMBINGAN Dengan kerjasama PANITIA BAHASA MELAYU PANITIA BAHASA INGGERIS PANITIA MATEMATIK PANITIA SAINS

Sasaran:
Muri !Muri Ta"un # $ I%u%a&a ' Penjaga Tarik":

() $ (* A&ri+ (,)- .Isnin $ Jumaa/0

TEMPAT:
Bilik Darjah Tahun 6 Arif
)