Anda di halaman 1dari 18

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL


16800 PASIR PUTEH KELANTAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


SEJARAH
TINGKATAN 2
2010
Panitia Sejarah
Jabatan Sains Sosial
SMK. Kamil
Pasir Puteh Kelantan

1
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Penggal Pertama Hari Persekolahan
Minggu 1 Pendedahan Sukatan Pelajaran

i) KEMAKMURAN DAN
KEKAYAAN NEGARA KITA Memahami pembentukan Negeri-
MENARIK BRITISH UNTUK Negeri Selat Kajian Peta:
MENJAJAH Aras 1 Laluan
 Menceritakan tentang masalah di perdagangan antara
Minggu 2 3.1 Penapakan dan peluasan Kedah dan Johor yang membawa Eropah dan China
10 -14 pengaruh British campur tangan British Memanfaatkan
Januari  Menyatakan sebab-sebab pihak Membina Peta aset negara
a. Negeri-Negeri Selat British mengambil Pulau Pinang, Minda: Malaysia
Seberang Prai, Singapura dan  Menghargai
Melaka Faktor-faktor
i) Pulau Pinang dan
 Memerihalkan penapakan British di perluasan kuasa
memanfaatka
Pulau Pinang, Seberang Prai, British ke Pulau
 Masalah Kedah dan hubungan n aset-aset
Singapura dan Melaka Pinang, Singapura
dengan kuasa luar negara kita
 Menyatakan syarat Perjanjian dan Melaka.
Minggu 3 Inggeris-Belanda Kebijaksanaan
17 – 21 Aras 2
 Perbincangan Sultan Kedah menjalinkan
Januari  Menceritakan usaha-usaha
dengan Francis Light hubungan
pemimpin Kedah mengambil
- Bijak berfikir
semula Pulau Pinang
dan bertindak
 Membincangkan Perjanjian
Inggeris-Belanda dan kesannya
 Menghuraikan proses pembentukan
Negeri-negeri Selat

2
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL / CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Pulau Pinang diambil British
Aras 3
 Percubaan Kedah mengambil Kajian Peta:
semula Pulau Pinang  Membuat justifikasi tindakan Sultan Melakar dan
Kedah dan Sultan Johor dalam melabel peta
 Pengambilan Seberang Perai menyelesaikan masalah dalam kedudukan Negeri-
negeri Negeri Selat
i) Singapura  Membincangkan pembahagian
pengaruh kuasa Barat dalam Main Peranan:
Minggu 4  Krisis kerajaan Johor- Riau Perjanjian Inggeris-Belanda Cara British di
24 – 28 Lingga memudahkan penguasaan Barat di Pulau Pinang,
Januari  Singapura diambil oleh British Kepulauan Melayu Singapura dan
Melaka
ii) Melaka
Kajian Peta:
Minggu 5 Perjanjian Inggeris- Belanda 1824 Menanda Negeri-
31 Jan ) negeri Selat
- )
04 Feb Penubuhan Negeri- negeri Selat Lawatan:
2010 dan pentadbirannya Muzium dan Arkib

3
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami campur tangan British
di Perak, Selangor, Negeri
b. Campur tangan British di Perak, Sembilan dan Pahang Membina Garis
Selangor, Negeri Sembilan dan Masa: Kebijaksanaan
Aras 1 Penapakan dan menjalinkan
Pahang
 Menyenaraikan faktor-faktor yang campur tangan hubungan
Minggu 6 menyebabkan campur tangan British di Perak,
i. Hubungan Negeri-Negeri Selat  Sentiasa
07 – 11 British di Negeri-negeri Melayu Selangor, Negeri
dengan Negeri-Negeri Melayu berwaspada
Feb  Menyatakan maksud Sistem Sembilan dan
sebelum campur tangan British terhadap
Residen Pahang
unsur-unsur
 Mengemukakan tujuan luar
pembentukan Negeri-Negeri Perbincangan
Melayu Bersekutu Kumpulan:
 Menyatakan kesan pembentukan
Negeri-negeri Melayu Bersekutu Faktor-faktor
Aras 2 campur tangan
Minggu 7 ii. Faktor campur tangan British di Negeri
 Menjelaskan keadaan di Perak,
14 – 18  Keadaan di Negeri-Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan negeri Melayu
Feb Melayu yang menyebabkan Pahang yang membawa kepada Bersekutu
campur tangan British campur tangan British
 Mengupas peranan dan bidang
kuasa sultan, pembesar dan residen
dalam Sistem Residen
 Membincangkan alasan yang
digunakan oleh British untuk
campur tangan di Negeri-negeri
Melayu
 Menjelaskan kesan Revolusi
Perindustrian terhadap campur
tangan British di Negeri-negeri
Melayu

4
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
CUTI TAHUN BARU CINA
14 – 15 FEBRUARI 2010

 Kekayaan hasil perlombongan di Aras 3


Kajian Dokumen:
Perak, Selangor, Negeri  Menghubungkait kesan Revolusi Isi kandungan Kewajipan
Sembilan dan Pahang Perindustrian dan dasar kerajaan Perjanjian mempertahankan
British dengan perubahan politik, Pangkor ketuanan bangsa
ekonomi dan sosial di Negeri-  Berani
 Kesan Revolusi Perindustrian Negeri Melayu Peta Minda: mempertahankan
dan perubahan dasar kerajaan  Membahaskan keberkesanan Sebab hak dan
British pentadbiran Negeri-Negeri Melayu pembentukan kedaulatan
Minggu 8 Bersekutu. Negeri-negeri negara
21 – 25 iii. Pengenalan Sistem Residen Melayu Bersekutu
Feb  Perak
 Negeri Sembilan Kajian Peta:
 Selangor Menanda negeri-
 Pahang negeri Melayu
Bersekutu
iv. Pembentukan Negeri-Negeri
Melayu Bersekutu (1896) dan
kesannya
 Tujuan
 Pentadbiran Persekutuan
 Kesan
Minggu 9 PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 1)
- 01 Mac -11 Mac 2010
Minggu 10

5
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
12 – 20 MAC 2010
Menganalisis pentadbiran Penasihat
British di Kedah, Kelantan, Perbincangan: Berdiplomasi
Terengganu, Perlis dan Johor Cara pihak British
c. Penerimaan Penasihat British di  Membuat
Menyekat keputusan yang
Minggu 11 Kedah, Kelantan, Terengganu, Aras 1
perluasan kuasa bijaksana
21 – 25 Perlis dan Johor  Menyatakan cara pihak British barat lain
Mac menyekat perluasan kuasa Barat
i. Menyekat penapakan kuasa Barat Kejituan visi dan
lain di Kedah, Kelantan, Membina Carta misi menjamin
lain Terengganu, Perlis dan Johor Aliran: keunggulan
 Memerihalkan hubungan Kedah, negara
- Hubungan Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perlis Proses penerimaan
Kelantan dan Terengganu dengan Siam dan British Penasihat British  Merealisasikan
dengan British dan Siam  Menyatakan peranan Penasihat pembangunan
British di Kedah, Kelantan, Pengurusan negera
Terengganu dan Perlis Grafik:
Kedudukan dan
 Memerihalkan pemodenan Johor
kuasa residen dan
dan penerimaan Penasihat British
penasihat British
 Memerihalkan tentang Sistem
Kangcu
Kajian Peta:
 Menyatakan jasa dan sumbangan Melakar dan
pembesar-pembesar Johor melabel peta
lokasi negeri-
Aras 2
negeri yang
 Menghuraikan penerimaan menerima
penasihat British di Kedah, Penasihat British
Kelantan, Terengganu, Perlis dan
Johor
 Menjelaskan kepentingan Surat
Sungai

6
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 3
ii. Kedudukan Penasihat
 Membuat kesimpulan kewibawaan
British pemerintah dan pembesar Johor
 Kedah, Perlis, Kelantan dan dalam usaha mengekalkan
Terengganu menerima kedaulatan negeri Johor
Penasihat British  Membuat perbandingan peranan
 Pemodenan Johor dan Residen dengan Penasihat British
penerimaan Penasihat British

Minggu 12 Karisma
28 Mac d. Sarawak di bawah pemerintahan Memahami pemerintahan keluarga Membina Carta kepemimpinan
- keluarga Brooke Brooke di Sarawak Aliran:  Bersikap
01 Apr i.Penapakan kuasa James Brooke Peringkat perluasan kepemimpinan
Aras 1 kuasa Brooke cemerlang
 Pentadbiran Sarawak sebelum  Memerihalkan peristiwa yang
1841 membawa kepada pengambilan Perbincangan: Membela
 Pengambilan Sarawak oleh Sarawak oleh James Brooke Perubahan maruah
James Brooke  Menyatakan peringkat perluasan pentadbiran, negara
kuasa di bawah pemerintahan ekonomi dan sosial  Sedia
keluarga Brooke Sarawak di bawah mempertahank
 Menyatakan perubahan yang pentadbiran Brooke an negara
dilakukan oleh pentadbiran Brooke
 Menyatakan Kandungan
Perlembagaan 1941
 Menamakan bandar-bandar baru
iaitu Kuching, Miri dan Sibu

7
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

ii. Perubahan di bawah pemerintahan Aras 2


Minggu 13 keluarga Brooke (1841 –1941)  Menghuraikan peranan pemimpin- Kajian Peta:
04 – 08 pemimpin tempatan dalam Melakar dan
Apr - Sistem pentadbiran pentadbiran di Sarawak melabelkan
 Membincangkan perubahan kawasan
- Perubahan sosial dan ekonomi pentadbiran, ekonomi dan sosial pemerintahan
Sarawak di bawah pentadbiran keluarga Brooke
- Perlembagaan 1941 keluarga Brooke di Sarawak

Carta Organisasi:
Aras 3 Membina carta
 Mencerakinkan peranan Majlis pentadbiran
Tertinggi dan Majlis Negeri keluarga Brooke
Membuat inferens tentang di Sarawak
Perlembagaan 1941 ke arah
berkerajaan sendiri Peta Minda:
Perubahan
pentadbiran
ekonomi dan
social Sarawak di
bawah
pemerintahan
Brooke

8
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
/MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami pemerintahan Syarikat Perjuangan


Borneo Utara British di Sabah Mempertahankan
e. Sabah di bawah pemerintahan maruah Negara
Minggu 14 Syarikat Borneo Utara British Aras 1 Membina Carta Malaysia
11 – 15 (SBUB)  Menyatakan nama-nama lain bagi Aliran:  Sedia
Apr Sabah mempertahank
Penapakan kuasa
i. Penapakan kuasa Barat di Sabah  Menceritakan penapakan dan an negara kita
Barat di Sabah
peluasan kuasa barat sehingga
- Pentadbiran Sabah sebelum 1860 pengambilan Sabah oleh Syarikat Kebijaksanaan
Borneo Utara British Kajian Carta: dalam membuat
- Pengambilan Sabah oleh Syarikat  Menyenaraikan syarat-syarat yang Organisasi keputusan
Borneo Utara British diberikan oleh kerajaan British menguntungkan
Pentadbiran
untuk menubuhkan Syarikat Syarikat Borneo negara
Borneo Utara British Utara British  Berfikiran
 Menyatakan perubahan yang strategik
dilakukan oleh Syarikat Borneo Kajian Gambar: dalam
Utara British Tamu Besar di perancangan
 Menamakan bandar-bandar baru Sabah
iaitu Kudat, Sandakan, Tawau,
Lahat Datu dan Jesselton Kajian Peta:
Menanda dan
Aras 2 melabel residensi
 Menghuraikan peranan pemimpin- residensi
pemimpin tempatan dalam pentadbiran di
pentadbiran Sabah Sabah
 Membincangkan perubahan
pentadbiran, ekonomi dan sosial
Sabah di bawah pentadbiran
Syarikat Borneo Utara British

9
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Menjelaskan peranan Ketua Anak
Negeri dan Orang Tua di Sabah
 Menjelaskan bidang kuasa
Mahkamah Majistret dan
Minggu 15 ii. Perubahan di bawah pentadbiran Mahkamah Anak Negeri di Sabah
18 – 22 Syarikat Borneo Utara British
Apr Aras 3
- Sistem pentadbiran  Mentafsir syarat-syarat piagam
yang diberikan oleh kerajaan
- Penyertaan penduduk tempatan British untuk menubuhkan
Minggu 16 Syarikat Borneo Utara British
25 – 29 - Perubahan sosial dan ekonomi  Menjustifikasikan usaha-usaha
Apr Syarikat Borneo Utara British
untuk melicinkan pentadbiran di
Sabah
 Menilai keberkesanan pentadbiran
Syarikat Borneo Utara British
kepada penduduk tempatan

3.2 Penguasaan hasil bumi dan Mengetahui perkembangan


kesannya pertanian, perlombongan dan Memanfaatkan
perdagangan Kepelbagaian
khazanah Negara
a. Perkembangan ekonomi Aras 1 Malaysia
Minggu 17 dagangan  Menyatakan bentuk pertanian yang  Memelihara dan
25 – 29 i. Pengenalan sistem perladangan dijalankan di negara kita memanfaatkan
Apr - Pertanian dagangan (sagu,  Menyenaraikan jenis pertanian sara khazanah Negara
lada hitam, gambir, tebu, ubi diri dan pertanian dagangan di
kayu, kopi, getah dan lain- negara kita
lain)

10
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Menceritakan latar belakang Mengumpul
- Perkembangan perusahaan penanaman getah di negara kita Bahan:
getah  Menyatakan faktor yang Bahan relia yang
mempengaruhi perkembangan berkaitan ekonomi
Minggu 18 ii. Perusahaan perlombongan getah dagangan
09 – 13  Menyatakan tujuan Rancangan
Mei - Aktiviti perlombongan Sekatan Stevenson (1922) dan
 Bijih timah Rancangan Peraturan Getah
 Emas Antarabangsa (1934)
 Bauksit  Menyenaraikan hasil galian di
 Ilmanit negara kita
 Petroleum  Menceritakan latar belakang
 dll perusahaan bijih timah di negara
kita
 Menyenaraikan faktor
perkembangan perusahaan bijih
timah
 Menyatakan tujuan Rancangan
Peraturan Bijih Timah
Antarabangsa (1931) dan Majlis
Bijih Timah Antarabangsa (1934)
 Menyatakan hasil hutan dan hasil
laut

Aras 2
 Mengklasifikasikan kegiatan-
kegiatan ekonomi yang terdapat di
negara kita

11
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 19
ULANGKAJI PELAJARAN
Minggu 20 -21
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 2)
23 Mei – 03 Jun 2010
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
04 JUN -19 JUN 2010

Hari Persekolahan Penggal Kedua

 Membincangkan keberkesanan
Minggu 22  Perkembangan perusahaan Rancangan Sekatan Stevenson dan
20 - 24 bijih timah Rancangan Peraturan Getah
Jun Antarabangsa dalam menstabilkan
iii. Pengeluaran hasil hutan harga getah
 Membincangkan keberkesanan
- Meramu Rancangan Peraturan Bijih Timah
Antarabangsa dalam menstabilkan
iv. Pembalakan harga bijih timah

Aras 3
 Menghubungkaitkan kekayaan hasil
bumi negara kita dengan
pendudukan British di Tanah Melayu
 Menjana idea tentang cara
menstabilkan harga bahan mentah
sekarang

12
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami perubahan sosioekonomi


Minggu 23 b. Perubahan sosioekonomi Perbincangan”
Aras 1 Kemajuan diri
27 Jun Kemasukan tenaga
Mengukuhkan
- i. Penggunaan tenaga buruh luar  Menyatakan keistimewaan Tanah buruh secara
negara
01 Julai Melayu yang menyebabkan terancang
 Memperkasa-
2010  Kemasukan tenaga buruh kedatangan imigran Cina dan India
kan diri untuk
secara terancang  Menyatakan cara kedatangan Kajian Peta:
kemajuan
(cara - cara dan dasar migrasi imigran Cina dan India ke Tanah - Rangkaian jalan negara kita
British) Melayu kereta api dan
Minggu 24  Mengemukakan kesan-kesan jalan raya
04 - 08  Kesan ke atas masyarakat kedatangan imigran Cina dan India
Julai (wujudnya pengenalan kaum  Memerihalkan perkembangan
mengikut fungsi ekonomi, sistem pengangkutan dan - Kemunculan
petempatan mengikut kaum, perhubungan bandar baru
kewujudan masyarakat  Menyenaraikan perkembangan
berbilang kaum dan kemudahan infrastruktur Pengurusan Grafik:
pertumbuhan Bandar baru)  Memerihalkan perkembangan Jadual menunjukkan
sistem pendidikan hingga Perang Sistem Pendidikan di
Dunia Kedua Tanah Melayu
hingga Perang Dunia
Aras 2 Kedua
 Membandingkan cara kemasukan
imigran melalui sistem Kangani
dan sistem Kontrak
 Membandingkan sistem
pendidikan Melayu, Inggeris, Cina
dan Tamil
 Mengumpul maklumat tentang
pembentukan bandar Kuala
Lumpur, Ipoh dan Taiping

13
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 25 ii. Infrastruktur / kemudahan
11 – 15 sosial Aras 3
Julai  sistem pengangkutan  Menghubungkaitkan Perbincangan: Masyarakat
( Darat, Udara dan laut ) perkembangan ekonomi dengan Menghubung kait berbilang kaum asas
infrastruktur dan kemudahan sosial “sebab dan kekuatan bangsa
 sistem perhubungan  Mewajarkan tindakan British akibat”: Malaysia
Minggu 26 telegraf,telefon, radio, mengukuhkan kuasanya melalui  Bertoleransi
18 – 22 perkhidmatan pos dasar pengenalan kaum mengikut - pertumbuhan dalam
Julai fungsi ekonomi bandar bermasyarakat
 Kemudahan social - perkembangan
( Kesihatan, bekalan elektrik dan sistem
saliran ) perhubungan
Minggu 27 dan
25 - 29 iii. Sistem pendidikan sehingga pengangkutan
Julai Perang Dunia Kedua - perkembangan
 Pendidikan Melayu sistem
 Pendidikan Inggeris, Cina dan pendidikan
Tamil
4.1 Perjuangan pemimpin setempat
Memahami perjuangan pemimpin Kajian Peta:
tempatan Menandakan
Corak dan matlamat perjuangan
lokasi kebangkitan Semangat patriotik
Minggu 28  Dol Said, Rentap,Syarif Aras 1 perjuangan  Sanggup
01 – 05 Masahor  Memerihalkan perjuangan menentang berjuang
Ogos  Dato’Maharaja Lela, pemimpin setempat menentang penjajah mempertahankan
 Yamtuan Antah, penjajah negara
Dato’Bahaman  Menyenaraikan sebab pemimpin Peta Minda:
 Mat Salleh, Tok Janggut, setempat menentang British Matlamat, tujuan
Antanom, Abdul Rahman  Mengemukakan matlamat dan dan corak
Limbong corak perjuangan pemimpin perjuangan tokoh
setempat menentang penjajah
14
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Minggu 29 -30
KAJIAN SEJARAH TEMPATAN
08 – 19 OGOS 2010
Kejituan iltizam
Minggu 31 i. Penentangan bersenjata  Menyatakan kesan perjuangan Lakonan: perjuangan
22 – 26 ii. Tujuan perjuangan: pemimpin setempat Perjuangan tokoh  Gigih
Ogos iii. Pengusiran kuasa penjajah  Mengemukakan langkah-langkah menentang British merealisasikan
iv. Pengekalan sistem pentadbiran British menangani kebangkitan visi
pemimpin setempat Membuat Buku
Skrap: Mendaulatkan hak
Minggu 32 a. Reaksi British Aras 2 Biodata tokoh dan kewibawaan
29 Ogos  Mengklasifikasi mengikut lokasi, bangsa
- sebab, tujuan, cara dan kesan Lawatan:  Sentiasa
02 September b. Keberkesanan perjuangan perjuangan Tempat bersejarah memelihara
2010  Membuat inferens tentang maruah bangsa
keberkesanan perjuangan
pemimpin setempat Memartabatkan
perjuangan tokoh
Aras 3 tokoh negara
 Menjana idea tentang strategi  Kepemimpinan
perjuangan yang berkesan cemerlang
 Mencirikan keistimewaan
perjuangan tokoh-tokoh setempat Kepemimpinan
 Membuat kesimpulan tentang berkarisma
keistimewaan tokoh-tokoh  Menghargai jasa
setempat yang menentang British dan tokoh-tokoh
negara kita

15
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2

PENGGAL / CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
03 – 11 SEPTEMBER 2010

Memahami perkembangan Pengurusan


kebangkitan semangat kebangsaan Grafik:
4.2 Pembelaan maruah bangsa Pengaruh
Aras 1 nasionalisme luar
Minggu 33 a. Kebangkitan semangat  Mentakrifkan semangat terhadap
13 - 16 kebangsaan untuk kebangsaan kebangkitan
September membebaskan tanah air  Menyatakan pengaruh luar yang semangat Kepekaan terhadap
i. Pengaruh luar mempengaruhi kebangkitan kebangsaan perkembangan
 Turki, mesir Indonesia, India semangat kebangsaan dunia luar
 China, Jepun dan Filipina  Memerihalkan pengaruh dan kesan Kajian Peta:  Bersatu dalam
Minggu 34 pendidikan Agama, Melayu, Lokasi gerakan usaha untuk
19 - 23 ii. Perkembangan dalam negeri Inggeris, Cina dan Tamil dalam kebangsaan kepentingan
September  Pendidikan kebangkitan semangat kebangsaan Negara luar yang negara
Agama, Melayu, Inggeris  Menyenaraikan tajuk, tujuan mempengaruhi
Cina dan Tamil penulisan, puisi, cerpen, novel, semangat Kepentingan
Minggu 35 majalah dan akhbar yang kebangsaan di berorganisasi
26 - 30  Penulisan menyalurkan idea perjuangan negara kita  Bersefahaman
September Novel, cerpen, puisi ,majalah  Mengemukakan nama, tujuan, dan muafakat
Akhbar sebelum perang Dunia bentuk dan kesan penubuhan Carta Aliran: dalam organisasi
kedua badan dan kesatuan sebelum Perjuangan Badan
Perang Dunia Kedua dan Kesatuan Penjanaan
dalam semangat
 Menyenaraikan nama penulis dan
memperjuangkan nasionalisme
pemimpin kesatuan yang
semangat  Membestarikan
mempengaruhi kebangkitan
kebangsaan diri
semangat kebangsaan sebelum
Perang Dunia Kedua

16
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL / CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

iii. Peranan badan-badan dan Aras 2 Peta Minda: Pendidikan


kesatuan - kesatuan sebelum  Membandingkan prinsip Perkaitan pemangkin
Perang Dunia Kedua perjuangan Kaum Muda dan pendidikan Kematangan
Kaum Tua dengan perjuangan bangsa
 Membandingkan bentuk perkembangan  Membudayakan
Minggu 36  Tujuan perjuangan pergerakan nasionalis golongan semangat ilmu dalam
03 -07 sederhana dengan golongan kebangsaan di kehidupan
Oktober radikal Tanah Melayu
 Mengumpul maklumat tentang Kepelbagaian
pengaruh luar yang Pengurusan strategi untuk
 Bentuk perjuangan mempengaruhi kebangkitan Grafik: mencapai matlamat
semangat kebangsaan Asas, tujuan dan yang satu.
Kegiatan  Berfikiran
perjuangan badan strategik
Aras 3 dan kesatuan  Bulat air kerana
Minggu 37  Kesan perjuangan pembentung,bula
 Menjana idea ungkapan “mata
10 – 14 pena lebih tajam daripada mata Kajian Teks: t manusia kerana
Oktober pedang” Badan dan muafakat
kesatuan yang  Bersatu teguh
 Membahaskan pengaruh luar
menentang bercerai roboh
sebagai pencetus semangat
penjajah
kebangsaan
 Membuat inferens keberkesanan Berani demi maruah
Perbincangan: bangsa dan Negara
pergerakan nasionalis awal
Kejayaan badan  Berani kerana
dan kesatuan benar
mencapai
matlamat
perjuangan

17
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 2
PENGGAL / CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

MINGGU 38 - 39
SIRI ULANGKAJI AKHIR TAHUN
17 – 28 OKTOBER

MINGGU 40 - 42
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
31 OKTOBER – 18 NOVEMBER 2010

CUTI HARI RAYA HAJI


17 – 18 NOVEMBER 2010

CUTI AKHIR TAHUN


19 NOVEMBER 2010 – 01 JANUARI 2011

SELAMAT BERCUTI

18