Anda di halaman 1dari 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KSSR

ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK)


EK 1. Mengamalkan sikap keusahawanan
EK 1.1. Bertanggungjawab terhadap keputusan
EK 1.2. Peka kepada peluang
EK 1.3. Berani mengambil risiko
EK 1.4. Daya kreativiti dan inovasi
EK 1.5. Fleksibiliti
EK 1.6. Keinginan kepada maklum balas segera
EK 1.7. Berorientasikan masa depan
EK 2. Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan
EK 2.1. Amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan;
EK 2.2. Menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif;
EK 2.3. Menghasilkan idea dari pemerhatian;
EK 2.4. Memilih idea baik dari banyak idea;
EK 2.5. Menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);
EK 2.6. menilai idea secara kritis dalam konteks;
EK 2.7. Melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit;
EK 2.8. Menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran;
EK 2.9. Meneruskan peningkatan kualiti idea.
EK 3. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli
EK 3.1. Merancang sesuatu projek dengan teliti;
EK 3.2. Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan;
EK 3.3. Memantau projek;
EK 3.4. Menilai pelaksanaan projek.
EK 4. Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan
vokasional keusahawanan
EK 4.1. Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi
dan vokasional;
EK 4.2. Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang
sama;
EK 4.3. Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar
semula
EK 5. Nilai moral dan etika keusahawanan
EK 5.1. Prinsip tanggungjawab sosial
EK 5.2. Prinsip keadilan
EK 5.3. Prinsip hak manusia
EK 5.4. Prinsip autonomi
EK 5.5. Prinsip ketelusan
KREATIVITI DAN INOVASI (KI)
KI1.
KI2.
KI3.
KI4.
KI9.
KI10.
KI11.
KI12.
KI13.
KI14.
KI15.
KI16.

Pemerhatian
Analisis
Penjanaan idea
Sintesis Idea

KI5.
KI6.
KI7.
KI8.

Penambahbaikan
Menilai
Pelaksanaan
Amalan Berterusan

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)


TMK 1. Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian
TMK 2. Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian
TMK 3. Menjana idea baru dengan menggunakan TMK
TMK 4. Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK
TMK 5. Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan
menggunakan TMK
TMK 6. Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

KI17. KBAT1 Mengaplikasi

KI19. KBAT3 Menilai

KI18. KBAT2 Menganalisis

KI20. KBAT4 Mencipta

KI21.

NILAI-NILAI MURNI

KI22. NILAI1 - Baik hati

KI31. NILAI10 - Kejujuran

KI23. NILAI2 - Berdikari

KI32. NILAI11 - Kerajinan

KI24. NILAI3 - Hemah tinggi

KI33. NILAI12 - Kerjasama

KI25. NILAI4 - Hormat

KI34. NILAI13 - Kesederhanaan

KI26. NILAI 5 - Kasih sayang

KI35. NILAI14 - Kesyukuran

KI27. NILAI6 - Keadilan

KI36. NILAI15 - Rasional

KI28. NILAI7 - Kebebasan

KI37. NILAI16 - Semangat

KI29. NILAI8 - Keberanian

bermasyarakat

KI30. NILAI9 - Kebersihan fizikal dan


mental
KI38.

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)

KI39. I-THINK 1 Peta Bulatan

KI43. I-THINK 5 Peta Dakap

KI40. I-THINK 2 Peta Buih

KI44. I-THINK 6 - Peta Alir

KI41. I-THINK 3 Peta Buih Berganda

KI45. I-THINK 7 Peta Pelbagai Alir

KI42. I-THINK 4 Peta Pokok

KI46. I-THINK 8 Peta Titi

KI47.

KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS (KBKK)

KI48.

KBKK1 - Membandingkan Dan

Membezakan
KI49.

KBKK2 Membuat

klasifikasi/kategori
KI50.

KBKK3 - Meneliti bahagian dan

keseluruhan

KI55.

KBKK8 - Membuat

inferens/kesimpulan awal
KI56.

KBKK9 - Mengesahkan sumber

maklumat
KI57.

KBKK10 - Menjana idea

KI58.

KBKK11 - Mencipta analogi

KI51.

KBKK4 - Membuat sekuen

KI59.

KBKK12 - Mencipta metafora

KI52.

KBKK5 - Menerangkan sebab

KI60.

KBKK13 - Membuat keputusan

KI53.

KBKK6 Membuat ramalan

KI61.

KBKK14 - Menyelesaikan

KI54.

KBKK7 - Menyusul periksa

andaian

masalah