Anda di halaman 1dari 20

1

1.0 Pengenalan

Kertas kerja ini akan membincangkan tentang tujuan kajian, skop kajian, kaedah kajian serta

sumber-sumber akhlak menurut al-Quran dan Hadith, ciri-ciri akhlak Islam yang baik, cara

mencapai akhlak yang baik dan juga kelebihan akhlak menurut Islam. Penyelidik juga akan

mengemukakan beberapa cadangan supaya konsep akhlak Islam ini dapat di didik oleh semua

pihak.

Islam adalah satu sistem hidup (nizam al-hayah) manusia yang merangkumi semua

bidang kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang beragama Islam bermula dari awal

kelahiran hingga ke saat kematian harus berlandaskan ajaran Islam. Sesungguhnya semuanya

telah ditunjukkan oleh Islam sama ada melalui wahyu Ilahi di dalam al-Quran atau Hadith Nabi

s.a.w.

Peranan akhlak dalam pembinaan sahsiah seseorang tidak boleh dinafikan lagi

kepentingannya. Proses pembentukannya adalah selaras dengan perkembangan jiwa seseorang

itu sendiri. Untuk membentuk akhlak yang baik memang sukar, tetapi apa yang harus dilakukan

oleh seorang muslim ialah dengan cara mempraktikan usaha ke arah kesempurnaan akhlak.
2

2.0 TUJUAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan oleh penyelidik untuk:

i. Mengupas tentang konsep akhlak menurut perspektif Islam.

Skop kajian meliputi definisi akhlak menurut pelbagai pandangan, sumber-sumber melalui al-

Quran dan Hadith, ciri-ciri akhlak yang baik, kemudian cara-cara hendak mencapai akhlak yang

baik, kelebihan-kelebihan apabila memiliki akhlak yang sempurna, factor yang mempengaruhi

keruntuhan akhlak serta cadangan yang disarankan oleh penyelidik.

ii. Melihat sejauh mana akhlak seseorang itu dapat mencapai akhlak yang baik

Aspek ini dipilih kerana masih ramai umat Islam yang tidak menyedari pentingnya akhlak dalam

menyebarkan ajaran Islam serta membentuk peribadi muslim yang sejati. Ini kerana mereka yang

menentukan corak generasi pada masa akan datang sebagai pembimbing kea rah jalan yang

benar.

iii. Konsep akhlak dapat diaplikasikan oleh setiap tingkah laku yang baik dalam kehidupan

seharian.

Akhlak merupakan salah satu perkara yang sangat penting bagi setiap umat Islam, umat Islam

diperintahkan oleh Allah s.w.t agar bersikap lebih peka terhadap ajaran-ajaran yang telah

disampaika-Nya. Disamping itu, akhlak adalah salah satu perkara untuk membentuk sahsiah diri

seseorang sama ada baik ataupun buruk. Akhlak sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang
3

berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah seperti menjalankan setiap perinth Allah s.w.t yang

diamanahkan dalam ajaran agama Islam.

Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengetahui tentang akhlak di dalam Islam.

Dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kajian, maka akan lebih memudahkan

lagi kajian yang akan dijalankan oleh penyelidik.

Sehubungan itu, penyelidik akan menjalankan kajian mengenai akhlak dalam kalangan

masyarakat umat islam pada masa sekarang supaya mereka dapat mengaplikasikannya setiap

tingkah laku dalam kehiudpn seharian

3.0 SKOP KAJIAN

Kajian ini hanya melihat aspek pemikiran melalui perspektif Islam sahaja. Bukan kepada akhlak

yang berlandaskan atau menurut barat, lebih mudah dikatakan sebagai mengikut gaya atau

budaya barat. Pembaca menjadi fokus utama dalam kajian ini kerana mereka adalah model dalam

pembentukkan diri individu seseorang.

4.0 KAEDAH KAJIAN

Kajian telah dijalankan menggunakan kaedah resensi perpustakaan di mana penyelidikan

dilakukan berdasarkan pencarian di perpustakaan dan pusat sumber, sama ada dalam bentuk data

serta bahan sekunder atau primer. Bahan-bahan yang terdiri daripada buku, artikel,sumber

internet dan sebagainya.


4

5.0 HASIL KAJIAN

5.1 Pendahuluan

Dalam bahagian ini, penyelidik membincangkan tentang hasil kajian yang telah diperolehi

daripada resensi perpustakaan.

Pada zaman yang serba moden ini, secara fitrahnya akhlak individu muslim itu adalah

baik. Namun begitu sebagaimana yang telah dicatatkan bahawa manusia dari kalangan umatNya

yang berjaya dan berjasa ialah mereka yang berjaya melaksanakan akhlak yang tersebut dalam

kehidupannya dan berjaya menghidupkannya dalam kehidupan keluarga dan seterusnya dalam

masyarakatnya.

Telah diungkapkan oleh seorang pujangga dalam sebuah madahnya:

Kekalnya umat itu adalah kerana akhlaknya. Manakala lenyap dan runtuh akhlaknya maka

runtuh dan lenyaplah umat.

Oleh itu, madah di atas mengatakan bahawa suatu hakikat dalam kehidupan masyarakat

atau umat manusia dan tamadunnya di dunia ini. Maka, keperluan akhlak amat penting dalam

membentuk peribadi seseorang muslim.


5

5.2 Dapatan Kajian daripada Resensi perpustakaan

5.2.1 DEFINISI AKHLAK

Mengikut kamus al-Mujam al-mufahras Li Al Faz, al-Mukhit akhlak berasal daripada kalimah

al-khuluq yang membawa empat pengertian iaitu perangai, tabiat, maruah dan agama. Manakala

mengikut kamus lisan al-Arabi, akhlak bermaksud tingkah laku seseorang yang telah menjadi

tabiat dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan batin seseorang.

Akhlak dari segi bahasa membawa erti budi pekerti, adab sopan, tingkah laku, dan

tatasusila. Mengikut tokoh-tokoh ilmu psikologi Islam, takrif akhlak perlu dilihat dari dua sudut.

Pertama Bataniah iaitu akhlak merupakan satu ilmu yang membahaskan masalah- masalah

dalaman manusia khasnya yang mengupas hal-hal kejiwaan. Manakala dari suluq Azzahariah,

akhlak ialah satu cara atau jalan yang memperlihatkan sesuatu yang berbentuk zahir. Sama ada

dari segi tutur kata, tingkah laku dan perangai boleh menjadi ukuran peribadinya.

Menurut Ghazali Darusalam, dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah menyatakan,

pengertian akhlak boleh ditinjau daripada beberapa segi sama ada daripada pandangan falsafah

Islam,tokoh-tokoh agama, al-Quran,hadith dan sebagainya.

Akhlak menurut Kamus Dewan edisi ketiga (2002: 1025), personaliti bermaksud

keperibadian dan perwatakan. Personaliti berasal daripada perkataan latin iaitu pesona atau
6

personalitas. Maksud persona ialah topeng yang merujuk kepada rupa luaran yang ada pada

seseorang.

Akhlak menurut perspektif Islam, Menurut M. Ali Hassan (1984: 10) dalam kitab

Personaliti dari perspektif Al-Ghazali karya Dr. Fariza Md Sham menyatakan bahawa akhlak

atau sahsiah merupakan perkataan arab, dimiliki oleh seseorang individu. Perkataan akhlak

berasal daripada bahasa arab yang membawa maksud budi pekerti, perangai, tingkah laku (tabiat)

dan adat kebiasaan.

Menurut ahli falsafah Islam dalam kitab Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah yang dikarang

oleh Ghazali (1997), mengatakan akhlak mengandungi tiga maksud mengikut aliran-aliran

tertentu. Antaranya akal fikiran yang memancarkan akhlak, akal yang dipandu oleh wahyu para

nabi dan rasul akan melahirkan akhlak yang bersih dan terpuji.

Selain itu, akhlak dari segi roh membawa maksud pengambilan berat terhadap

pembersihan jiwa, pembaikpulihan batin, pembersihan akal fikiran, serta pembersihan akal

fikiran secara mujahadah. Manakala aliran seterusnya mengikut gabungan dua perkara ini

membawa kepada dua konsep iaitu menerusi aliran falsafah dan tasawuf.

Akhlak dalam Encyclopedia Dictionary of Pcychology (1992), menyebut personaliti

(akhlak) sebagai suatu konsep yang global yang mempunyai beberapa makna. Pertama ia

merujuk kepada tingkah laku dan perangai yang biasanya ada pada setiap individu. Kedua ia

merujuk kepada cantuman kesedaran diri atau ego. Ketiga, ia adalah topeng bagi sosial.
7

Kesimpulannya, bahawa akhlak didefinisikan sebagai satu sifat bagi diri melalui jiwa

yang melahirkan nilai baik atau jahat. Secara ringkasnya, akhlak sebagai suatu kebiasaan tingkah

laku yang mengarah kepada kebaikan atau kejahatan dengan tujuan untuk mencapai

kebahagiaan. Maka, akhlak Islam merupakan akhlak yang teristimewa dengan pengkhususannya

yang tersendiri.

5.2.2 SUMBER PEMBENTUKAN AKHLAK

5.2.2.1 Al-Quran

Al-Quran al-karim bukan sahaja satu kitab yang membicarakan masalah-masalah hukum Allah,

politik, dan pendidikan bahkan ia juga menyingkap bidang-bidang sosiologi khasnya

pembentukan sahsiah seseorang insan dan sesebuah masyarakat. Sumber utama rujukan ilmu

akhlak ialah kitabullah yang menghuraikan secara terperinci dan jitu.

Dalam kamus al-Mujam dimuatkan ayat al-Quran yang membawa maksud al-khuluq.

Firman Allah yang membawa maksud: Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-

benar berbudi pekerti yang agung (surah al-Qalam 68:4).

Berdasarkan maksud ayat di atas, akhlak membawa maksud keperibadian, sahsiah dan

sifat-sifat yang merujuk kepada perbuatan mulia.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud: Ssesungguhnya ini (agama) tidak lain hanyalah

kelakuan orang terdahulu (surah al- Assyuara 26: 137).

Ayat tersebut mengatakan akhlak sebagai tabiat manusia yang sememangnya dijadikan

oleh Allah dengan memiliki tabiat-tabiat tertentu yang menjadi kelaziman.


8

Secara keseluruhannya, akhlak yang disebut dalam al-Quran merupakan ajaran dan

tingkah laku yang baik serta lebih tinggi kedudukannya daripada moral. Al-Quran adalah sumber

utama penggalian ilmu akhlak untuk memahami akhlak manusia.

5.2.2.2 Hadith

Akhlak yang dihuraikan oleh al-Quran dijelaskan lagi menerusi hadith Rasulullah SAW, Anas r.a

meriwayatkan sebuah hadith yang diambil Rasulullah SAW dalam kata-kata Syaidatina Aisyah:

Nabi Muhammad itu semulia-mulia manusia daripada sudut akhlaknya.

Akhlak yang dibincangkan menerusi hadith rasulullah s.a.w. menjelaskan satu perkataan

yang digunakan bagi merujuk kepada perkataan, perbuatan dan nafsu yang keji. Ada akhlak yang

terpuji dan akhlak tercela. Hadith ialah sumber kedua akhlak Islam, disinilah ajaran-ajaran

akhlak Islam terserlah dengan jelasnya melalui amalan. Orang yang berakhlak ialah golongan

yang beriman dengan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu, sabar, pembersih dan sebagainya.

Seorang lagi tokoh hadith iaitu Abu Hurairah antara lain menyifatkan hadith-hadith yang

diriwayatkanya membawa akhlak sebagai rasa keimanan dan kemuncak keimanan sebenar.

(Ghazali. 1997. Dinamika Ilmu akhlak Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications and

Distributors Sdn. Bhd)

Dalam kitab Pendidikan Akhlak dan Adab Islam konsep dan Amalan yang dikarang oleh

Asmawati Suhid (2009), menyatakan bahawa sumber utama bagi akhlak dalam Islam ialah
9

wahyu Allah iaitu Al-Quran dan hadith. Kedua-dua ini membentuk sesuatu konsep serta

memelihara akhlak manusia dalam kehidupan seharian. Al-Quran mengajarkan manusia

bagaimana sepatutnya bertingkah laku dan bertindak dengan betul dan berakhlak. Al-Quran juga

merupakan sumber utama dalam menentukan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan.

Hadis juga merupakan sumber kedua selepas al-Quran dalam pengambilan ilmu akhlak

Islam. Sebagaimana contoh kepada Rasulullah yang merupakan model atau contoh terbaik

sebagai ikutan umat Islam khususnya dan manusia umumnya. Akhlak yang diamal dan

dipamerkan oleh Rasulullah S.A.W yang berteraskan akidah Islam jelas sekali amat luhur dan

murni.

5.2.3 CIRI CIRI AKHLAK ISLAM

Dalam kitab Personaliti Dari Perspektif Al-Ghazali, yang dikarang oleh Fariza Md. Sham (2008),

menyatakan ciri-ciri akhlak yang terdapat dalam Islam. Antara ciri-ciri akhlak Islam yang

membentuk personaliti yang baik ialah sifat takwa, sabar dan syukur.

Ciri akhlak Islam yang pertama ialah sifat taqwa. Pengertian takwa bagi al-Ghazali ialah

rasa patuh terhadap perintah-perintah Allah S.W.T. dan meninggalkan setiap perkara yang

ditegah (Said Hawwa 1999: 360). Sifat takwa adalah sifat individu yang memiliki personaliti

yang terpuji. Perintah dan larangan Allah S.W.T. juga merangkumi setiap perintah dan larangan

yang dibawa dari Rasulullah s.a.w. Orang yang bertakwa menurut al-Ghazali (1953: 93) sentiasa

sedar bahawa Tuhan tetap bersamanya menyaksikan setiap perkara yang dilakukan. Dalam

kehidupan bermasyarakat, individu yang bertakwa sentiasa berkelakuan baik ketika berhubung

dengan individu lain. Oleh itu, matlamat takwa ialah kebahagiaan di akhirat.
10

Seterusnya, bagi ciri yang kedua pula ialah sifat sabar. Sabar bermakna ketabahan

individu menempuh segala kesusahan. Dalam konteks agama, sabar bermakna menerima ujian-

ujian Tuhan dalam perjuangan memperolehi keredhaanNya. Al-Ghazali mengatakan bahawa

sabar meliputi tiga perkara iaitu berkaitan dengan ilmu, hal keadaan dan perbuatan. Individu

yang sabar dikawal oelh dua tujuan utama iaitu agama dan melawan hawa nafsu (al-Ghazali

1988: Jil.3 1096). Al-Ghazali telah menghuraikan bahawa seseorang individu yang memiliki

sifat sabar akan merasai kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Ini kerana individu yang sabar adalah

individu yang kuat dalam erti kata sebenar.

Walau bagaimanapun, ciri yang ketiga dalam akhlak Islam iaitu sifat syukur merupakan

personaliti atau akhlak individu yang menuju kepada keredhaan Allah S.W.T (al-Ghazali 1988:

Jil.3 1156). Seseorang individu wajib mempercayai bahawa segala nikmat adalah berasal dari

Allah S.W.T. dan pengetahuan tersebut dinamakan tauhid. Allah S.W.T. Sifat syukur juga

menambahkan keberkatan kepada nikmat yang dikurniakan dan dijanjikan dengan limpahan

nikmat yang berlipat ganda dari Allah S.W.T. pada masa akan datang. Maka, sifat syukur

menjadikan jiwa seseorang individu menjadi tenang dan bersih serta hatinya semakin damai dan

tenteram yang melahirkan tingkah laku baik dan terpuji (al-Ghazali 1963: 41).

5.2.4 CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK

Menurut Ghazali Darusalam, (1997) Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Kuala Lumpur. Utusan

Publications & Distributors Sdn. Bhd. menyatakan banyak cara untuk mencapai akhlak yang

baik. Antaranya ialah kurniaan Allah secara semulajadi yang mana dijelaskan bahawa Allah
11

Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah juga mampu mencipta sesuatu yang unik

penciptaannya kepada manusia.

Untuk mengusahakan akhlak yang baik seseorang itu juga boleh membuat latihan amali

seperti membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik dan membuang sifat buruk. Selain itu,

dengan cara mengenal keaiban diri iaitu dengan sentiasa muhasabah dan membuat refleksi diri

untuk menyemak kembali apa yang telah dibuat sepanjang hari.

Justeru itu, dengan mengamalkan amalan-amalan harian seperti membaca al-Quran dan

memahami pengertiannya, qiamullail dan sebagainya, juga merupakan salah satu cara hendak

mencapai akhlak yang baik.

5.2.5 KELEBIHAN AKHLAK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Menurut Mahmud Al-Mishro dalam buku Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW (2009)

menyatakan bahawa jika seseorang itu mempunyai sifat berani, maka akan menjadikan seseorang

itu kuat untuk menjaga diri dan berakhlak mulia. Sifat ini juga mempermudahkan untuk menahan

amarah serta dengan modal keberanian, seseorang itu dapat menggenggam erat ketegasan

jiwanya sendiri.

Selain itu, dengan berakhlak juga dapat menenangkan jiwa dan memperbaiki akhlak serta

menambahkan keimanan dalam diri seseorang. Tujuannya menjadi pendorong untuk beramal

dengan akhlak dan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perkara itu. (Ghazali Darusalam.

Sifat-sifat Mahmudah dan Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. (1997). Kuala Lumpur.

Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd).


12

Walaubagaimana pun, dengan berakhlak seseorang itu dapat menghindarkan diri daripada

terpengaruh hasutan syaitan. Menurut Ghazali Darusalam (1997), menyebut akhlak sebagai

benteng kekuatan daripada penguasaan syaitan terhadap diri seseorang serta segala amalan yang

dibuat juga diterima oleh Allah jika seseorang itu memiliki akhlak yang mulia.

5.2.6 FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN AKHLAK DAN CARA MENGATASI

i. Persekitaran

Merujuk kepada sumber rujukan yang penyelidik dapati bahawa pandangan daripada Islam

faktor persekitaran banyak mempengaruhi pembentukan peribadi seseorang. Antaranya ialah

individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka

jiwanya akan terdidik dengan tingkah laku, tutur kata dan gaya hidup yang tidak baik.

Selain itu, kehadiran teknologi canggih dalam media massa sama ada bercetak atau

elektronik juga sedikit sebanyak memberi kesan dalam pembentukan akhlak seseorang iaitu

melalui adegan-adegan ganas dan berunsur seks yang boleh merosakkan jiwa mereka.

Namun begitu, pengaruh rakan sebaya dan masyarakat sekeliling juga merupakan faktor yang

membentuk keperibadian dan akhlak seperti tingkah laku, tutur kata dan cara bertindak.
13

Terdapat juga, permasalahan keluarga yang melibatkan ibu bapa contohnya pergaduhan

dan perceraian boleh membawa kepada permasalahan sosial seperti lari dari rumah, menyertai

rakan sebaya mahupun kumpulan yang rosak akhlaknya sehingga membawa kepada pergaulan

bebas, perzinaan, pengambilan dadah, pelacuran (bohsia) dan seumpamanya. Budaya masyarakat

juga yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan

budaya rock, rap, lepak dan seumpamanya.

ii. Nafsu

Nafsu adalah anugerah Allah swt kepada manusia dan nafsu juga adalah musuh sebati dengan

diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu manusia. Manusia yang terlalu menurut kehendak

nafsunya akan terdorong untuk melakukan keburukan. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal,

sudah pasti boleh menghilangkan maruah diri, agama dan nilai budaya sesebuah masyarakat dan

membawa kepada kemungkaran sebagaimana berlaku dalam masyarakat kini.

iii. Syaitan

Satu lagi musuh ghaib yang sentiasa mendampingi manusia dengan memperalatkan nafsu

manusia iaitu syaitan. Fungsi syaitan adalah sebagai agen perosak akhlak manusia berlaku sejak

Nabi Adam dan berterusan hingga ke hari kiamat.

Kesimpulannya, setiap manusia yang hidup terpaksa menghadapi ujian dan cubaan hidup dalam

usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan bersedia menghadapi segala rintangan.
14

Maka, setiap faktor-faktor yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Antara cara-cara

mengatasi dan memperbaiki akhlak Islam ialah:

i. Menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan dalam jiwa.

ii. Mengawal pancaindera daripada melihat atau mendengar perkara-perkara yang

membangkitkan atau menguatkan nafsu syahwat dan hawa nafsu yang menjadi punca

segala sifat buruk dan keji.

iii. Melatih diri membiasakan perbuatan-perbuatan baik seperti ibadat solat, puasa serta

menjauhkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji.

6.0 CADANGAN

6.1 Pemantapan Akhlak dalam keimanan

Perbincangan yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik, menurut Muhammad Al-Ghazali

(2002) dalam kitab Akhlak Seorang Muslim menyatakan bahawa, kuat atau lemahnya iman

seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Ini kerana iman yang kuat

mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang

hina dan buruk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Maka, pemantapan akhlak seseorang individu haruslah kukuh agar dapat membersihkan

jiwa dan memelihara kehidupannya melalui akhlak yang mulia dan terpuji.

6.2 Akhlak sebagai satu pendekatan pendidikan dalam menegakkan syiar Islam
15

Saranan penyelidik kepada golongan yang berpendidikan supaya menjadikan akhlak sebagai

syiar Islam yang merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah. Sungguhpun begitu, akhlak sebagai

wadah kepada pemangkin Ummah pada generasi akan datang untuk menegakkan syiar Islam.

Penyelidik-penyelidik didedahkan pendekatan pendidikan yang seharusnya bersifat teori dan

praktikal.

Menurut al-Ghazali menyatakan bahawa peringkat kanak-kanak diibaratkan seperti kain

putih yang perlu dicorakkan peribadi dan akhlaknya dengan sebaik mungkin. Maka, pada

peringkat inilah yang boleh membentuk akhlak sebagai salah satu pendekatan dalam

menegakkan syiar Islam.

6.3 Mendisiplinkan ilmu dengan akhlak yang mulia

Menurut penterjemah Yahya NurYadi (2007) dalam kitab Akhlak Terpuji Kunci ke Syurga

mengatakan akhlak adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hakam dan prinsip yang dapat

membantu kita untuk mengetahui keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mengetahui

keutamaan segala perkara agar dapat diikuti dan mnegetahui keburukannya agar dapat dihindari.

Justeru itu, disiplin ilmu amat penting pada penyelidik-penyelidik untuk mendapat

keredhaan Allah S.W.T dengan mencerminkan sesuatu akhlak yang mulia.

6.4 Pendidikan Iman sebagai Asas Akhlak


16

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencorak manusia menjadi seseorang yang

beriman. Iman adalah asas kepada akhlak Islam. Tidak akan sempurna iman seseorang jika tidak

disertai oleh akhlak yang baik. Contohnya dengan melaksanakan segala perintah Allah yang

berupa ibadah kerana kesemua perintah Allah tersebut bertujuan untuk membersihkan diri dan

menyuburkan jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji.

6.5 Melalui Latihan dan Bimbingan Pendidikan Berkualiti

Pendidikan yang diberikan itu hendaklah bermula dari rumah yang ditangani oleh ibu bapa.

Selepas itu barulah berpindah ke peringkat sekolah hingga ke pusat pengajian tinggi bagi

pendidikan berbentuk formal. Ibu bapa seharusnya mempunyai keperibadian dan akhlak yang

mantap sebagai pendidik dan pembinbing seperti lemah lembut dalam pertuturan, pergaulan,

sabar, lapang dada, istiqamah, berwawasan dan seumpamanya.

7.0 RUMUSAN KAJIAN

Daripada kajian yang telah dijalankan, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa objektif kajian

telah dapat dicapai iaitu dapat mendedahkan tentang ciri-ciri atau contoh akhlak yang baik dan

cara-cara membentuk akhlak yang mulia dan terpuji kepada pembaca. Terdapat banyak cara

untuk membentuk akhlak yang mulia yang telah diperolehi daripada resensi perpustakaan

sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

8.0 PENUTUP
17

Kertas kerja ini telah membincangkan akhlak Islam mengajar manusia untuk melahirkan

keharmonian dan kesejahteraan hidup sesuai dengan maksud Islam itu sendiri yang bererti

selamat, sejahtera, aman dan damai. Akhlak yang baik menjamin kesantunan peribadi dan

jemaah yang lain.

Jelaslah bahawa, sesuatu amalan yang ada nilai yang tinggi menjamin keselamatan dan

keamanan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Amalan yang terpancar

daripada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya terangkum dalam istilah ibadah berpandukan

nilai-nilai akhlak yang mulia. Malah, kelebihan berakhlak dengan akhlak mulia dapat

meningkatkan kualiti amal ibadah dan mendapatkan keampunan Allah S. W.T serta mendapat

rahmat dan cahaya daripada Allah S.W.T.

Selain itu, perumpamaan yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadith menunjukkan betapa

pentingnya akhlak yang baik dan terpuji itu untuk memastikan lahirnya kehidupan yang aman

dan bahagia. Secara keseluruhannya, penyelidik berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat

kepada pembaca sebagai panduan dan sebagai sumber rujukan untuk kajian yang akan datang.
18

9.0 RUJUKAN

Al-Quran dan terjemahanNya. 2002. Surah al-Qalam 68:4. Damsyik: Darul Makrifah

Al-Quran dan terjemahanNya. 2002. Surah al- Assyuara 26: 137. Damsyik: Darul Makrifah

Al-Ghazali. 1953. Bidayah al-Hidayah. Damsyik: Matbaat al-Jamiah al-Suriyyah.

Al-Ghazali. 1963. Kitab al-Arbain fi Usul al-Din. Kaherah: Maktabat Al-Jund.

Al-Ghazali 1988. Ihya Ulum al-Din. Jil 1-4. Terj. Prof. TK. H. Ismail yakub MA-SH.
Singapura: Pustaka Nasional Pte ltd.
19

Abdul Rahman Rukaini. 2001. Siri Teras Ulum Islamiah: Akhlak membangun Jati Diri.
Selangor: Synergymate Sdn. Bhd.

Akram Ridha, Yahya NurYadi. 2007. Akhlak terpuji Kunci ke Syurga. Kuala Lumpur:
Progressive Publishing House Sdn. Bhd.

Asmawati Suhid. 2009. Pendidikan Akhlak dan Adab Islam: Konsep dan Amalan. Kuala
Lumpur: Utusan Publications Dan Distributors Sdn. Bhd.

Fariza Md. Sham, Salasiah Hanin Hamjah & Mohd. Jurairi Sharifudin. 2008. Personaliti dari
Perspektif Al-Ghazali. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ghazali Darusalam. 1997. Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan: Sifat-sifat Mahmudah dan
Mazmumah: Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah.. Kuala Lumpur: Utusan Publications
Dan Distributors Sdn. Bhd.

Imam Jaafar as-Syuthi. 2009. Adab dan peribadi seorang Muslim. Kuala Lumpur: Serambi
Timur Sdn.Bhd.

Kamus Dewan. 2002. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Sdn. Bhd

Mahmud Al-Mishro. 2009. Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Manjula Bhagi, Sunita Sharma. 1992. Encyclopedia Dictionary of Pcychology. Volume II. New
Delhi: Anmol Publication.

Muhammad Al-Ghazali. 2002. Akhlak Seorang Muslim. Kuala Lumpur: Crescent News
Sdn.Bhd.

Said Hawwa. 1999. Mensucikan Jiwa. Jakarta: Darus Salam


20

2010. Keruntuhan akhlak dan cara mengatasi. Petikan dari Islam Grid Obor yang menyinari
alam. http://www.faktor-faktor keruntuhan akhlak.html (17 Jun 2010)