Anda di halaman 1dari 164

1

2
Asas ‟50 Press
Singapura

3
Diterbitkan oleh
Asas „50 Press
Angkatan Sasterwan „50

ISBN No: 978-981-08-7256-4


© Angkatan Sasterawan ‟50 & penulis

Cetakan Pertama
2010

Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian juga tidak dibenarkan ditiru,


disimpan dalam sistem pengeluaran semula ataupun dipancarkan walaupun
melalui sebarang cara, termasuk kaedah elektronik, mekanikal, fotokopi,
rakaman, perfileman atau lain-lain tanpa izin penerbitnya

Tataletak:
Muhammad Irwan Jamal

Rekabentuk kulit hadapan:


Siti Norasyikin Bte Mohamed Rashid
Muhamad Yusof bin Razak

Dicetak oleh:
Key-Orient Lamitec Pte Ltd

4
PENGISIAN

Prakata
Pengenalan
Sekilas Angkatan Sasterawan „50

ESEI

27 Asas „50 Merevolusi Gerakan Persuratan Melayu dalam Tatanan Baru


Dunia
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz

47 Sastera[wan] Membina Asas: Keterlibatan Inteligensia Sastera dalam


Masyarakat
Azhar Ibrahim Alwee

66 Revolusi Aksi Asas „50


Yazid Hussein

92 Sastera dan Biblioterapi


Namira Mazlan

99 Pendekatan Pembelajaran Berteraskan Nilai Olimpisme


Muhammad Herwanto Johari

106 Rima Rap Mesej Berpengaruh


Noorhaqmal Mohamed Noor

KRITIKAN

115 Puisi Kritis: Sepintas Wacana Kesusasteraan Aku Bukan Penyair


Muhammad Irwan Jamal

126 Melihat Transisi Masyarakat Melayu dalam Puisi Luka dan Puisi Duka
Mohamed Haikel Fansuri Mohamed Latiff

5
134 Mengungkap Pemaknaan dalam Perlambangan Ziarah Cinta
Nurhayati Abdul Ghafoor

142 Menjejak Kolonialisme & Jati Diri Melayu Singapura dalam Semangat
Ombak Melanda Pantai
Nur Hafizah Mohd Rashib

149 Kritikan Sebagai Diagnosis dalam Diari Hitam


Norazian Mohamed Yahya

155 Ginokritik: Instrumen Memperlihatkan Pelenyapan Subjektiviti Wanita


dalam Suara Hati
Nur Emelda Jumari

6
PRAKATA

Perkembangan bahasa dan persuratan dewasa ini menghadapi banyak cabaran


kerana perubahan iklim sosio-politik kemanusiaan. Sebuah kawasan Melayu
yang luas dan penuh dengan khazanah sumber alam dan intelektual semakin
mengecut kerana kurang penyelidikan. Kedudukan bahasa Melayu sering
tergugat di rantau ini dengan ledakan globalisasi. Namun demikian,
globalisasi juga membawa banyak kebaikan sekiranya ia dimanfaatkan
dengan sewajarnya.

Segala cabaran dan cengkaman terhadap kedudukan dan upaya bahasa


dan persuratan sebenarnya boleh ditangani dengan berkesan sekiranya
diikhtiarkan dengan cara yang proaktif dan membina. Ini merupakan
pendekatan yang diambil Asas ‟50 dalam alaf baru ini. Kini Asas ‟50 bergerak
sebagai sebuah badan nasional yang mementingkan bukan hanya
pembangunan bahasa dan persuratan Melayu tetapi juga gerakan nasional. Ini
bermakna Asas ‟50 mengadakan satu anjakan paradigma bermula 2005
dengan menganggap pertubuhan ini sebagai sebuah pertubuhan nasional atau
milik negara yakni ia bergerak senadi dengan keperluan negara tanpa
kompromi terhadap keperluan bangsa. Dengan cara ini, Asas ‟50 disegani
oleh setiap kelompok masyarakat nasional kerana ia tidak berbau perkauman
tetapi kenegaraan.

Pendekatan seumpama ini sering mendapat cengkaman daripada


golongan-golongan yang menganggap diri mereka sebagai pencinta bangsa
dan bahasa. Mereka melihat gerakan Asas ‟50 alaf ini dalam aliran nasional
sebagai satu templakan terhadap usaha para pemuka Asas ‟50 pada zaman
awal penubuhannya khususnya pada zaman Kongres Bahasa dan Persuratan
pada tahun 50-an. Malangnya, mereka lupa bahawa zaman telah berubah dan
keperluan juga berubah. Sekiranya Asas ‟50 terus mengikut strateginya yang
lama sudah tentu ia akan kekal sebagai sebuah pertubuhan Melayu tempatan
yang bermain dalam gelanggang Melayu sahaja. Dalam konteks Singapura
pada hari ini, gelanggang ini sudah tiada nilainya malah semakin mengecut
dan menipis maruahnya dek gelombang kosmopolitan yang semakin melanda
hebat. Demikian nasibnya pertubuhan gasing Singapura yang terpaksa tutup
kerana gagal merelevankan kewujudannya. Begitu juga dengan puluhan

7
pertubuhan Melayu Singapura yang lain yang semakin sepi kerana tidak
menganuti pragmatisme atau mungkin khuatir “apa orang kata”.

Alaf baru ini menyaksikan Asas ‟50 keluar daripada kepompong


perkampungan Melayu semata. Sejak tahun 2003, Asas ‟50 memulakan
proses pensegaran semula gerakannya dengan membuat rombakan besar
dalam kepimpinan dan prinsip pertubuhan tanpa kompromi terhadap
pegangan asalnya yakni „seni untuk masyarakat‟. Kini belia merupakan nadi
gerakan Asas ‟50 dengan tertubuhnya Sayap Belia Asas ‟50 pada 2003. Kini
Asas ‟50 bukan lagi dilihat sebagai gerakan elit semata tetapi ia adalah
gerakan belia yang penuh komitmen dan bersih daripada daki sejarah.
Asas ‟50 memulakan gerakan memberikan kepercayaan dan keyakinan
kepada para belia untuk menerajui pucuk pimpinan pertubuhan.

Pragmatisme membawa kepada Asas ‟50 merekacipta pendekatan


realistik dalam memastikan ia terus wujud dan mendapat dukungan serta
sokongan nasional. Asas ‟50 menerbitkan surat beritanya – Berita@Asas ‟50,
dalam bahasa Inggeris demi memasyarakatkan gerakan persuratan Melayu
Singapura dan serantau kepada masyarakat bukan Melayu agar mereka juga
dapat memahami cita rasa masyarakat Melayu serta meninjau sokongan yang
mungkin dapat diberikan dari segi dana mahupun kolaborasi. Berkat
pendekatan ini, Asas ‟50 dalam alaf baru ini semakin dikenali dan mendapat-
kan pengiktirafan nasional yang belum pernah diraih sebelum ini. Antaranya
termasuk penandatanganan memorundum persefahaman dengan National
Library Board, syarikat Darul Andalus, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
dan Taman Warisan Melayu dari segi kolaborasi. Asas ‟50 juga diambil
sebagai anak angkat oleh Yayasan Asia Pacific Breweries Arts Inspire
Programme, dan Asas ‟50 juga merupakan penerima bagi President Charity
Gold Cup Race. Kini Asas ‟50 merupakan badan utama dalam gerakan
persuratan Melayu di Singapura di bawah naungan National Arts Council.

Namun demikian, segala pencapaian ini dilakukan tanpa sebarang


kompromi terhadap penghasilan karya-karya penulis tempatan dalam bahasa
Melayu yang baik dan bermutu termasuk kegiatan-kegiatan sepanjang tahun
yang dijalankan di seluruh Singapura dan di sekolah-sekolah semuanya adalah
berteraskan bahasa Melayu. Inilah pragmatisme bukan nasionalisme
berteraskan emosi. Masih ramai lagi yang kurang mendalami ilmu

8
pragmatisme sehingga mereka gagal menerima hakikat perubahan atau
evolusi. Mereka masih berpeluk tubuh di dalam alam Melayu purbakala
sedangkan teknologi sudah jauh memamah khazanah bangsa. Atas dasar ini
juga Asas ‟50 terus menggerakkan mekanisme portalnya dengan membina
satu infrastruktur portal sumber Melayu yang tercanggih untuk memenuhi
keperluan semua lapisan pengguna. Asas ‟50 akan membawa khazanah
bangsa ke satu kedudukan yang mulia dan penuh wibawa. Itulah visi Asas ‟50
alaf baru yakni menjadi sebuah institusi wibawa dan penuh komitmen kepada
bangsa dan negara.

Satu perkara yang tidak pernah berubah ialah Asas ‟50 digerakkan oleh
para sukarelawan yang setia berkhidmat dengan penuh komitmen.

Sempena dengan sambutan 60 tahun Asas ‟50, buku ini yang bertajuk
„Pragmatisme Menjana Persuratan Alaf Baru – Asas ‟50 Dalam Esei Dan
Kritikan‟ merupakan satu usaha murni Asas ‟50 untuk merakamkan dan
membuktikan bahawa Asas ‟50 adalah satu gerakan pragmatik sejak ia
dimulakan pada tahun 1950 dan mula matang setelah enam dekad ber-
gelumang dengan seismograf kehidupan.

Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz


Presiden
Angkatan Sasterawan „50

9
PENGENALAN

Pragmatisme adalah sebuah gerakan atau sistem dalam bidang falsafah yang
menitikberatkan ciri-ciri praktikal sebagai di antara kriterion utama ketika
menentukan apa yang dianggap bermakna, bernilai dan benar. Malah,
pragmatisme, dewasa ini, dilihat sebagai satu sifat yang penting dalam proses
membuat keputusan apabila berdepan dengan isu-isu kontemporari.
Berbekalkan pragmatisme, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan lebih
mudah ketika berdepan dengan perubahan-perubahan genting dan kemudian
mengatur strategi demi mencapai objektif secara ekonomis lagi cekap.

Falsafah pragmatisme ini amat disinonimkan dengan Singapura. Malah,


kejayaan sistem pemerintahan dan keutuhan ekonomi negara sering kali
dikaitkan dengan sistem falsafah tersebut. Dalam menentukan kesesuaian
tindakan dan dasar yang digubal berteraskan falsafah pragmatisme ini, faktor
konteks, masa, keperluan dan lain-lain lagi turut memainkan peranan. Dalam
erti kata lain, pragmatisme sering mencabar kemutlakan lalu memberi ruang
dan peluang untuk sesuatu perkara itu ditangani dengan lebih fleksibel dan
rasional. Justeru, manusia yang pragmatik kerap memburu peluang dan bijak
mengorak langkah apabila bertentangan dengan krisis atau masalah. Dalam
bidang kesusasteraan, khususnya senario kesusasteraan Melayu Singapura,
pragmatisme boleh dianggap telah berjaya dalam menjana persuratan alaf
baru. Selaku nadi yang menggerak dan menghidupkan arena persuratan tanah
air, Angkatan Sasterawan 50 menjadi pewarta kepada keberkesanan
pragmatisme dalam konteks kesusasteraan Melayu Singapura.

Perubahan kepada pucuk kepimpinan, penggubalan dasar, objektif


perjuangan dan sistem pentadbiran Asas „50 sejak bermulanya alaf baru pada
2000 telah memperlihatkan kesan yang begitu ketara dan memberangsangkan
bagi masa hadapan senario kesusasteraan Melayu Singapura. Nafas dan upaya
baharu inilah yang diterangkan dalam esei “Asas „50 Merevolusi Gerakan
Persuratan Melayu dalam Tatanan Baru Dunia” oleh Mohamed Pitchay
Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. Esei ini memperincikan pembangunan dan
kemajuan Asas „50 dalam arena persuratan lokal via strategi yang sarat dengan
falsafah pragmatisme. Antaranya, Asas „50 menebarkan pendekatan yang
memestikan hubungan kesetiakawanan dan kolaborasi yang erat. Melalui
pendekatan membina rangkaian dan jaringan kerja yang sihat dan positif

x
10
bersama pertubuhan-pertubuhan bertaraf nasional, regional dan internasional,
Asas „50 berjaya untuk menyebarkan perjuangannya ke wilayah yang lebih
rencam dan meluas. Namun, inisiatif celik karya dan pembeliaan sasteralah
yang wajar diberikan pengiktirafan kerana ia menjadi pemangkin kepada
meledaknya kegiatan persuratan di Singapura. Golongan belia diajak terlibat
sama dalam melakarkan program dan inisiatif untuk merancakkan aktiviti
kesusasteraan di tanah air. Pemberdayaan ini, digembleng dengan keperluan
untuk merelevankan penghayatan dan penciptaan karya-karya sastera Melayu
telah merapatkan Asas „50 kepada perealisasian visinya iaitu untuk institusi
persuratan dinamik yang berusaha untuk mengakrabkan masyarakatnya
dengan kesusasteraan Melayu.

Homi K. Bhabha pernah menyuguhkan betapa perwatakan seseoranglah


yang memainkan peranan yang paling penting dalam menentukan transformasi
gerak arus sejarah dan masa hadapan sesebuah masyarakat. Selain merombak
dan mengubah bahagian-bahagian teknis dan adminisitratif sesebuah
pergerakan, keterlibatan para sasterawan selaku inteligensia yang berfungsi
juga diperlukan untuk menajamkan perjuangan tersebut. Via esei
“Sastera[wan] Membina Asas: Keterlibatan Inteligensia Sastera dalam
Masyarakat” oleh Dr. Azhar Ibrahim Alwee, peranan inteligensia sastera
Melayu yang dianggap sebagai kelompok paling signifikan dalam budaya
intelektual Melayu masakini dijelas dan dijustifikasikan sebagai peringatan
kepada para aktivis sastera agar pertanggungjawaban dan kepercayaan yang
diberikan kepada mereka itu tidak disia-sia apatah lagi dikhianati. Sasterawan
yang memeluk pragmatisme secara membabi-buta juga dijentik untuk
memikir-ulang penganutan mereka kerana pensenyapan mereka dalam
mempersoalkan ketidakadilan melalui karya-karya mereka berpotensi untuk
memberi kesan yang drastik kepada masyarakat pembaca mereka. Sebaliknya,
pragmatisme kritis yang berpaksikan keadilan dan kebenaran itulah yang
sangat diinginkan dalam para sasterawan tanah air agar mereka dapat memberi
kesan yang signifikan bukan hanya dalam sfera wacana sastera malah juga
sfera realiti sosial yang didiami para pembaca tersebut.

Dengan pengesahan persekitaran yang membangun dari segi prasarana


dan pentadbiran serta pengesanan soft skills yang begitu penting dalam
pembentukan perwatakan manusia abad ke-21, perlu pula dikerahkan wahana
perjuangan seperti yang disentuh dalam esei “Revolusi Aksi Asas „50” oleh

11
xi
Yazid Hussein. Dengan membezakan “revolusi minda” dan “revolusi aksi”,
penulis menekankan betapa “gerakan revolusi aksi yang menggerakkan sesuatu
atau seseorang itu sentiasa bertindak untuk membaiki keadaan dalam menuju
ke arah kecemerlangan”. Beliau tambah bahawa “gerakan revolusi minda dan
gerakan revolusi aksi adalah ibarat usaha yang memangkin dan memberi
motivasi untuk membina individu, masyarakat, bangsa dan nusa yang akan
mempunyai pemikiran yang positif, berorientasikan aksi, kesedaran kualiti dan
persembahan kelas dunia”. Nilai-nilai Islami menjadi tunggak kepada gerakan
revolusi minda dan aksi ini. Tambahan lagi, menurut penulis “sasterawan tidak
harus teragak-agak untuk membongkar kejahatan, ketidakadilan, rasuah,
kekufuran, kebatilan, kebodohan, penindasan dan sebagainya yang berlaku
dalam masyarakatnya kerana Islam menghendaki kebaikan dan keadilan
ditegakkan dalam masyarakat Islam, iaitu amal ma„ruf nahi munkar”.

Antara ciri utama falsafah pragmatisme adalah kebolehan untuk


menegosiasi sesebuah masalah atau krisis dengan cekal lagi berkesan. Dalam
esei “Sastera & Biblioterapi” oleh Namira Mazlan, wadah sastera ditugaskan
untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan diri para peserta program
Bibliotherapy; satu inovasi Asas „50 dalam menggabungkan penggunaan karya
sastera untuk menangani masalah para remaja berisiko tinggi. Maka,
pragmatisme yang kritis juga membolehkan medium sastera untuk digunakan
sebagai alat pemulih jiwa, bukan sekadar bahan transaksi dwihala antara teks
dan pembacanya.

Malah, sastera juga boleh mendukung kriterion pragmatisme yang


memestikan ketercapaian matlamat malah, bermatlamatkan pencapaian.
Muhammad Herwanto Johari menggariskan perihal tersebut dalam esei beliau
yang berjudul “Pendekatan Pembelajaran Berteraskan Nilai Olimpisme”.
Bukan hanya nilai-nilai Olimpisme yang dijadikan teras dalam pemajuan
pendidikan dan kesusasteraan di kalangan para pelajar, malah keprihatinan
penulis terhadap kepelbagaian dan elemen multidimensional setiap individu
turut menampilkan kepedulian penulis akan peri perlunya sesebuah pendekatan
pedagogi itu untuk bersifat pragmatik, malah holistik bagi pembangunan para
pelajar.

Dalam memenuhi tuntutan holistik inilah, bidang muzik dan seni suara
dapat memberikan dimensi yang berbeza dalam pendidikan estetika seseorang

12
xii
anak muda. Noorhaqmal Mohamed Noor melalui eseinya “Rima Rap Mesej
Berpengaruh” menjelaskan manfaat genre rap jika ia disisip dengan mesej
yang positif lantas menjadi bahan artikulasi yang membina jiwa remaja ke arah
kehidupan yang lebih bermakna.

Pencedukan makna yang berbeza, alternatif malah subversif juga dapat


diraih dalam usaha membedah-siasat karya-karya kesusasteraan dengan
mengenakan lensa-lensa kritikan yang relevan, pragmatik tetapi tetap
mengekalkan elemen kritis yang wajar disebatikan dalam jiwa penulis esei
kritikan sastera. Via esei “Puisi Kritis: Sepintas Wacana Kesusasteraan
Aku Bukan Penyair”, Muhammad Irwan Jamal menegaskan keperluan untuk
melihat elemen penumbra dalam sesebuah karya sastera; elemen yang
mengayakan pengertian dan penghayatan teks tersebut. Lantas, penggalian
makna yang rencam ini boleh direalisasikan jika sesebuah karya tidak dinilai
dalam silo yang memenjara makna kata kepada hukum-hakam linguistik
struktural ala armchair grammarian tetapi sebagai konstruk kewacanaan dan
produk kebudayaan yang maju.

Malah, falsafah pragmatisme, walau acap kali diselarikan dengan


penakatan sesebuah kelompok masyarakat turut memestikan kemajuan dan
pencapaian konstruktif kelompok tersebut. Mohamed Haikel Fansuri
Mohamed Latiff menyentuh hal ini dalam eseinya yang bertajuk “Melihat
Transisi Masyarakat Melayu dalam Puisi Luka dan Puisi Duka”. Dengan
mengaplikasikan lensa sosiologi sastera, penulis menghuraikan elemen-elemen
anomie yang terkesan dalam narasi persona puisi-puisi yang dikaji, akibat
pertembungan idea dan ideologi setelah berlakunya transformasi struktur
ekonomi yang bergerak ke arah kapitalisme dan komersialisme. Persoalan
kekontangan makna menjadi leitmotif dalam deretan kritikan penulis,
sekaligus mengingatkan penganut falsafah pragmatisme akan padahnya jika
pragmatisme itu dibenarkan beroperasi tanpa melihat konteks, etika dan
keadilan.

Begitulah pula premis Nurhayati Abdul Ghafoor yang mempersoalkan


dikotomi makna/nyahmakna kekata, frasa dan ayat yang dipetik dalam teks
pilihannya. “Mengungkap Pemaknaan dalam Perlambangan Ziarah Cinta”
mengaplikasikan rangka kritikan semiotik dalam meleraikan bahawa sesuatu
yang lumrah tidak semestinya benar, malah sesuatu yang benar itu tidak

13
xiii
semestinya lumrah dalam sesebuah masyarakat. Begitu juga dengan falsafah
pragmatisme; kadang kala, ia memerlukan juru bicara dalam masyarakatnya
yang dapat mempertengahkan isu-isu genting secara pragmatik bak peribahasa
tarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak.

Kesinambungan budaya mengenakan lensa kritikan yang pelbagai turut


terpancar dalam esei “Menjejak Kolonialisme & Jati Diri Melayu
Singapura dalam Semangat Ombak Melanda Pantai” oleh Nur Hafizah
Mohd Rashib. Lensa pasca kolonial menjadi instrumen pilihan tatkala
menjelaskan unsur-unsur hybridity, narration dan identity yang amat menjejas
sejarah kehidupan orang-orang Melayu Singapura. Pragmatisme penulis dalam
memilih bibit-bibit yang berguna dan membangun bagi santapan minda anak
bangsa menandakan kebolehan untuk membuat pilihan dan keputusan
berdasarkan bacaan yang rapi, optimistik tetapi kritis.

Namun demikian, optimisme itu dipantau dan disanggah oleh Norazian


Mohamed Yahya dalam eseinya ”Kritikan Sebagai Diagnosis dalam Diari
Hitam”. Pragmatisme bagi beliau adalah keperluan untuk memulih jiwa yang
terbantai agar ia juga dapat disuntik dengan nafas dan semangat baharu demi
kesejahteraan nusa, bangsa dan negara. Malah, penyembuhan para konsumer
sastera sebegini memperlihatkan keperluan kritikan sastera untuk bertindak
sebagai penjaga kemaslahatan insan dengan membaikpulihkan keyakinan dan
kepercayaan individu-individu tersebut.

Malah, keterpanggilan para pengkritik untuk memberikan suara [lantang]


kepada wanita dalam karya-karya sastera Melayu amat ditonjolkan oleh Nur
Emelda Jumari dalam eseinya ”Ginokritik: Instrumen Memperlihatkan
Pelenyapan Subjektiviti Wanita dalam Suara Hati”. Selain menghidupkan
suara mereka yang terbantai, esei ini memperlihatkan peri-perlunya untuk
menyalakan juga suara wanita yang seringkali tertindas dan tertimbus diinjak
sistem partriakal sexist/mysogynist. Sebaliknya, penulis mengajukan pemer-
kasaan imej wanita yang dijadikan subjek berbanding objek dalam karya
sastera melalui kaedah ginokritik; kritikan sastera oleh wanita, untuk wanita.
Tidak dapat tidak, kaedah ini berpotensi untuk menugaskan sekumpulan lagi
dalam masyarakat demi menepati tujuan yang lebih makro, sekaligus cocok
dengan falsafah pragmatisme.

xiv
14
Pragmatisme dapat menjana persuratan alaf baru. Persoalannya kini;
pragmatisme yang bagaimana? Tentunya pragmatisme yang menolak
ketidakadilan, kepalsuan dan yang muflis kemoralan. Dengan itu, adalah
berguna jika kekata Dr.Kenneth Paul Tan dijadikan sandaran apabila beliau
menolak uncritical pragmatism lalu mengingatkan bakal pemimpin dan aktivis
tanah air dengan menyatakan:

“They must resist the temptation to appear superficially practical


and useful to the powerful doers-who-will-not-think, if this will
mean compromising their mission to educate people more
holistically so that they will have the philosophical capacity, the
moral courage, and the imaginative vision to understand what it
really means to be in the service of humanity”.

Tanpa bermuka-muka, berpura-pura dan beriya-iya; itulah pragmatisme kritis


yang diinginkan sesungguhnya penjanaan persuratan alaf baru Asas „50 ini
benar-benar bertunjangkan “sastera bina manusia”.

Muhammad Irwan Jamal


Ketua Biro Penerbitan
Angkatan Sasterawan „50

15
xv
Majlis Bahasa Melayu Singapura gembira sekali dengan usaha ASAS
'50 mengajukan inisiatif membangun yang relevan dengan keperluan dan
minat golongan belia generasi kini. Aktiviti Sayap Belia Asas '50 yang
mendukung slogan ’Seni Bina Belia’ mengukuhkan usaha kita untuk
terus memberi peluang kepada generasi muda wadah dan wahana untuk
memainkan peranan yang lebih besar dalam mengembangkan bahasa dan
kesusasteraan Melayu dan sekaligus nasional.

Hawazi Daipi
Setiausaha Parlimen Kanan,
Kementerian Kesihatan dan Kementerian Tenaga Manusia
dan Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura

16
SEKILAS ANGKATAN SASTERAWAN ‘50

Pengenalan

Angkatan Sasterawan „50 atau ringkasnya „Asas „50‟ ialah sebuah


pertubuhan sastera pertama di Malaya sebelum perang. Ditubuhkan pada 6
Ogos 1950, Asas „50 merupakan pertubuhan sastera pertama bersifat
kemasyarakatan dan menggunakan bahan sastera sebagai wadah mencapai
kemerdekaan untuk Malaya pada tahun 1957. Bertunjangkan prinsip „Seni
untuk Masyarakat‟, Asas „50 merupakan agen pencorak perkembangan
sastera Melayu moden dengan pengasasnya; Muhammad Ariff Ahmad
(MAS), Kamaluddin Muhammad (Kris Mas), Abdul Wahab Muhammad
(Awamil-Sirkam), Abdul Jalil Haji Nor (Merayu Rawan), Munir Ali
(Rosmera), Kumasi Haji Dainuri (Teruna Jaya), Abdul Majid Husain
(Hamzah), Masuri Salikun (Masuri S.N), Abu Yamin Kasun, Ahmad Ramli
Abdul Karim (Ramlimah), Muhammad Daud dan Muhammad Yusof
Yaacob (Jim). Sejak penubuhannya, Asas ‟50 tidak pernah leka daripada
matlamatnya. Ini terbukti dengan sekian banyak usaha persuratan yang
direncanakan dan direalisasikan seperti seminar, bengkel, forum, dialog,
kongres, kursus dan lain-lain. Tidak kurang juga penglibatannya dalam
peringkat nasional menggemblengkan segenap khazanah ilmu bahasa dan
sastera dengan melibatkan generasi muda dan pertubuhan-pertubuhan
nasional.

Visi dan Misi

Asas „50 berbekalkan visi; „Menjadi Sebuah Institusi Persuratan Dinamik‟


dengan misi; „Membudayakan Persuratan Melayu‟. Sebagai sebuah institusi
unggul persuratan Singapura, sewajarnya Asas ‟50 menjadi sebuah institusi
yang sentiasa berkembang dan dinamik dengan keperluan zaman dengan
melahirkan budaya persuratan Melayu di kalangan masyarakat Melayu
khususnya dan rakyat Singapura, umumnya. Usaha ke arah visi ini nampak
jelas melalui sumbangan rangkaian dan aktiviti Asas ‟50 dewasa ini.

17
xvii
Seni Bina Manusia

Satu lagi sumbangan Asas ‟50 terhadap perkembangan sastera khususnya di


Singapura ialah usaha menyatukan kumpulan-kumpulan sastera lain, seperti
Grup Gelorasa dan Pass menjadi anggota Asas ‟50 pada tahun 1974. Dalam
memastikan hasrat menyatukan usaha sastera ini berjaya dilakukan, Asas ‟50
telah melahirkan satu slogan baru iaitu „Seni Bina Manusia‟. Slogan ini
dianggap sebagai sesuatu yang umum tidak dipunyai oleh mana-mana
pertubuhan sebelum ini. Maka slogan ini dapat diterima oleh semua anggota
baru daripada pertubuhan yang lain tadi sehingga hari ini. Slogan ini dipilih
kerana berbeza dengan zaman penjajahan, kini perjuangan penulis bukan
lagi mencapai kemerdekaan daripada penjajah secara fizikal tetapi berjuang
membebaskan masyarakat daripada belenggu atau penjajahan intelektual dan
minda. Walapun telah merdeka, masyarakat didapati masih mengagungkan
barat dari banyak aspek hingga mengenepikan jati diri mereka. Namun
demikian, prinsip perjuangan Asas ‟50 masih bertunjangkan „seni untuk
masyarakat‟ walaupun slogannya telah berubah.

Bahasa

Dalam dunia bahasa, sumbangan Asas ‟50 tidak dapat dinafikan


kehebatannya. Pertama sekali dari segi karya yang menggunakan bahasa
Melayu yang dihasilkan para penulisnya. Ribuan karya yang dihasilkan itu
menggunakan gaya bahasa yang rencam serta istilah-istilah baru yang
dicipta untuk menjelaskan sesuatu fenomena yang baru dialami masyarakat
pada sesuatu masa. Mentelah lagi, ramai daripada anggotanya terdiri
daripada para guru dan wartawan. Maka perkembangan bahasa Melayu
pastinya semakin dinamik berbanding dengan zaman sebelumnya yang
masih dibelenggu feudalisme dan kekurangan istilah dalam bahasa Melayu.
Satu sumbangan bersejarah Asas ‟50 yang penting ialah perumian ejaan
bahasa Melayu. Sebelum ini tulisan jawi merupakan ejaan yang diterima
pakai. Namun demikian, setelah Kongres Bahasa ke 3 pada tahun 1956, atas
usaha Asas ‟50 yang mencadangkan agar ejaan rumi digunakan untuk
bahasa Melayu selain ejaan jawi, Nusantara menyaksikan satu reformasi
ejaan yang kekal hingga hari ini iaitu ejaan rumi mengambil alih ejaan jawi.
Perubahan ini sebenarnya menguntungkan masyarakat berbahasa Melayu
kerana memudahkan mereka dalam menjana ilmu dan penulisan memandang

xviii
18
kan bahasa Inggeris juga ditulis dalam huruf rumi. Maka ia memudahkan
pembelajaran dan kajian dalam bahan-bahan dari barat untuk keperluan
tempatan. Walaupun rumi diperkenalkan selain jawi, namun, setelah
beberapa tahun pengaruh rumi telah terserlah sehingga jawi akhirnya tidak
digunakan secara meluas dalam penggunaan harian dan pendidikan kecuali
di negara Brunei.

Pencorak Trend

Kemampuan Asas „50 sejak zaman penubuhannya hingga kini tidak dapat
disangkal. Asas „50 wujud sebagai sebuah pertubuhan yang menggerakkan
beberapa inisiatif landmark bagi hampir setiap zaman. Ia merupakan
pertubuhan Sastera pertama Malaya yang berdaftar. Ia juga memulakan
sastera bersifat social protest atau social critic. Asas „50 merupakan badan
yang bertanggungjawab menyumbang kepada tercapainya kemerdekaan
Malaya pada tahun 50-an dan perubahan terhadap dasar ejaan bahasa
Melayu melalui 3 Kongres Bahasa yang diadakan. Pada tahun 70-an pula,
sumbangan Asas ialah terhadap penubuhan „Hadiah Sastera‟ yang kini
dikenali sebagai „Anugerah Persuratan‟. Buat pertama kalinya karya para
penulis dan sasterawan Singapura diiktiraf dan diberikan anugerah. Pada
tahun ini juga, Asas ‟50 memulakan tradisi „Pertemuan Sasterawan
Nusantara‟ yang menjadi ikutan negara-negara Nusantara secara bergilir-
gilir hingga hari ini.

Pada tahun 2000-an, Asas ‟50 mengorak langkah ke arah


mengukuhkan lagi penglibatkan dalam pertubuhan-pertubuhan nasional.
Asas ‟50 merupakan pertubuhan Melayu pertama menandatangani
memorandum kerjasama dengan National Library Board (NLB). Pada zaman
ini juga Asas ‟50 melahirkan sebuah buku bersejarah di Singapura iaitu
sebuah direktori penulis Singapura yang merakamkan maklumat terperinci
70 orang penulis mapan Singapura sejak 1965 hingga 2005. Buku ini
bernama LEKSIKON. Asas ‟50 juga merupakan pertubuhan pertama yang
menggunakan bangunan baru NLB di Victoria Street bagi sesi pelancaran
buku LEKSIKON yang juga merupakan aktiviti pertama bagi NLB. Asas
„50 merupakan sebuah pertubuhan yang dianggap sebagai perwakilan rasmi
dalam perkembangan sastera Nusantara. Asas ‟50 berdiri sama tegak dengan
pertubuhan-pertubuhan penulis seperti Gapena (Malaysia), Asterawani

19
xix
(Brunei), Horizons (Indonesia) dan lain-lain. Malahan anggota Asas ‟50
sering terlibat dalam aktiviti-aktiviti di Dewan Bahasa dan Pustaka,
MASTERA dan MABBIM. Asas ‟50 selanjutnya mengukir sejarah dengan
menandatangani MOU dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
pada tahun 2006 dalam rangka usaha sama menyebarluaskan kegiatan dan
rangkaian serantau.

Perfileman

Asas ‟50 sebenarnya memberikan sumbangan besar terhadap dunia


perfileman Melayu awal. Filem-filem P. Ramlee sebenarnya banyak
dipengaruhi perjuangan Asas „50 kerana objektif dalam filem-filem tersebut
selari dengan objektif Asas ‟50. Kebetulan P.Ramlee juga mempunyai
semacam pertalian dengan Asas „50 melalui teman-temannya. Malahan isteri
kepada Asraf sendiri, Fatimah Murad, adalah editor bagi majalah filem P.
Ramlee dikenali sebagai „majalah Bintang‟. Maka Asraf telah menggunakan
majalah ini untuk menyuntik ideologi Asas ‟50 sambil berkongsi
pemikirannya dengan P. Ramlee. Para pengamat sejarah filem, menganggap
filem „Bujang Lapok‟ selaras dengan perjuangan Asas ‟50 kerana ia
mengandungi sindiran-sindiran tajam terhadap masyarakat pada zaman itu.
Satu ciri yang ketara dalam filem ini ialah penggunaan nama sebenar para
pelakon utamanya seperti „Ramlee‟, „Sudin‟ dan „Aziz‟. Dengan cara ini, P.
Ramlee berharap dapat menonjolkan perasaan dan keadaan sebenar
masyarakat marhaen.

Akhbar

Hakikatnya, akhbar Singapura juga menganuti prinsip sastera mesra


masyarakat dengan menerbitkan karya-karya yang menyentuh fenomena dan
dilema masyarakat merentasi zaman. Karya-karya yang membuka masalah
masyarakat dari perspektif sosial, agama, politik dan ekonomi menjadi
mainan akhbar. Jika disingkap jumlah karya yang diterbitkan sejak 1965
hingga kini, dianggarkan sebanyak 3200 daripada 1600 orang penulis. Ini
merupakan jumlah terbesar sehingga Sastera Melayu Singapura
disinonimkan dengan „sastera akhbar‟. Secara tidak langsung, perjuangan
Asas ‟50 telah disebarluaskan oleh pihak akhbar yang juga menyokong
matlamat perjuangan Asas ‟50.

20
xx
Penerbitan

Dari segi penerbitan, Asas „50 secara pertubuhan tidak melahirkan banyak
karya berbanding dengan usianya. Setakat ini terdapat lebih kurang 25 buah
buku yang diterbitkan dalam pelbagai genre. Daripada jumlah ini,
pertumbuhan mendadak dapat dilihat pada tahun 2000-an. Namun demikian,
dari segi anggota Asas „50 jumlah penerbitan jika dikumpulkan telah
mencapai ribuan. Antara penerbitan terulung Asas ‟50 ialah buku „Petikan
Rasa/Extracts of Feelings‟ karya Abdul Ghani Hamid daripada geran
Singapore Cultural Medallion. Buku dwibahasa ini pertama kali dihasilkan
oleh Asas ‟50 pada tahun 2005. Ia mengandungi kumpulan sajak-sajak
Abdul Ghani Hamid yang didampingkan dengan lukisan-lukisannya.Satu
lagi penebitan yang agak signifikan ialah penerbitan „Memoir Perjalanan
Mas‟ (2004) merupakan sejarah dan perjalan hidup Muhd Ariff Ahmad yang
juga salah seorang daripada pengasas Asas „50. Buku ini penting kerana
penglibatan Muhd Ariff Ahmad yang meluas dalam dunia persuratan, bahasa,
sastera dan budaya yang merentasi zaman. Ia secara tidak langsung menjadi
dokumen sejarah persuratan Melayu Singapura.

Penerbitan yang boleh dianggap terunggul Asas ‟50 ialah buku


direktori penulis Melayu Singapura pasca 1965 – LEKSIKON. Buku ini
sangat bersejarah kerana merakamkan maklumat lengkap mengenai para
penulis karya kreatif Melayu Singapura sejak tahun 1965. Belum ada buku
seumpama ini di Singapura. Ia secara tidak langsung membuktikan
komitmen Asas ‟50 dalam merakamkan dan mempromosikan segenap
penulis Melayu di Singapura. Buku ini merupakan penerbitan bersama
dengan NLB. Buat pertama kali juga Asas ‟50 menerbitkan sebuah antologi
sajak dan cerpen – „Menyongsong Pelangi‟ (2005) yang merangkumi karya-
karya penulis mapan dan muda bersempena dengan sambutan 55 tahun
Asas ‟50 pada tahun 2005 ini.

Seminar, Bengkel & Bicara Sastera

Asas ‟50 merupakan sebuah badan persuratan tanah air yang aktif dalam
menganjurkan seminar, bengkel, Bicara Sastera, ceramah dan anugerah di
Singapura yang bersifat tempatan dan serantau. Antaranya termasuk;
Kongres Bahasa, Pertemuan Sasterawan Nusantara, Dialog Selatan, Dialog

xxi
21
Sastera, Dialog Penulis, Hadiah Sastera, Seminar Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa, dan Pertemuan Penulis Singapura, Pertemuan Puisi
Temasik, dan Perkampungan Sastera. Asas „50 kerap menganjurkan
bengkel-bengkel sesi-sesi Bicara Sastera dengan mengundang para
cendikiawan dan aktivis dalam dunia penulisan dan akademik untuk
membimbing bengkel dan memberikan ceramah bagi sesi Bicara Sastera.
Terkini Asas ‟50 bergabung dengan Lembaga Perpustakaan Negara (NLB)
untuk menganjurkan bengkel Karya Kreatif – Genre Cerpen dan sajak.

Nara Sumber dan Rujukan

Asas ‟50 juga telah menjadi nara sumber kepada NLB dan badan yang
dirujuk bagi projek „Singapore Literary Pioneers Gallery‟, „NLB Online
Repository of Artistic works (NORA) database collection for Malay writers
and manuscript‟, potret „Tun Seri Lanang‟ iaitu tokoh-tokoh penerima
anugerah Tun Seri Lanang Singapura dan „Tekad Pena‟ iaitu profil para
penulis prolifik Singapura yang dipamerkan. Asas ‟50 juga menjadi orang
tengah bagi mendapatkan para penerima Anugerah Tun Seri Lanang untuk
menyumbang karya-karya mereka termasuk buku, bahan penulisan,
penerbitan, koleksi peribadi dan sebagainya kepada NLB untuk disimpan
sebagai koleksi khas di NLB.

Keanggotaan

Tidak dapat dinafikan bahawa sumbangan terbesar Asas ‟50 ialah dari segi
pencapaian kemerdekaan Tanah Melayu dan pengenalan ejaan Rumi dalam
bahasa Melayu. Kedua-dua sumbangan ini mencorak perkembangan dan
pembangunan bangsa, bahasa dan sastera Melayu Nusantara. Tidak kurang
juga ialah sumbangannya dalam dunia perfileman. Terkini, anggota Asas ‟50
banyak diundang sebagai penasihat dan anggota jawatankuasa badan-badan
nasional seperti National Arts Council, Nasional Book Development Council,
National Library Board, Majlis Pusat, Majlis Bahasa Melayu Singapura dan
lain-lain. Tidak kurang pula yang menjadi pensyarah, pelatih mahupun guru-
guru di sekolah dan institusi bagi aktiviti-aktiviti bahasa, sastera,
perkemahan, bengkel dan lain-lain. Ini juga termasuk media massa seperti
Berita Harian, radio dan televisyen mediacorp. Ramai juga anggotanya yang
kini bertindak selaku editor bagi penerbitan nasional dan penerbit bagi

xxii
22
penulis tempatan. Kemampuan Asas ‟50 bertahan sampai hari ini atau lebih
tepat lagi 60 tahun, sebagai sebuah pertubuhan unggul sastera di Singapura
tidak dapat dinafikan. Sejak 1950-an, terdapat banyak pertubuhan sastera
yang ditubuhkan seperti Grup Gelorasa (1971), Pass (1972), Jejak Kembara
(1978), Kupuja (1984), Kamus (1989), Nadwah Sastera (1990) dan lain-lain.
Namun demikian, semuanya kini kurang prolifik dan ada pula yang tidak
lagi berfungsi.

Golongan Muda

Sejak penubuhannya, Asas ‟50 dianggotai para penulis muda dengan


semangat perjuangan demi kepentingan masyarakat. Usia seumpama ini
didapati sangat produktif dan prolifik bagi penulis yang sememangnya
sedang mencari jati diri. Bermula tahun 2002, sayap belia Asas ‟50
dimulakan dengan hasrat menyediakan generasi muda sebagai pelapis dan
penggerak selanjutnya Asas ‟50. Usaha ini sering diluahkan oleh Masuri SN
kerana beliau percaya bahawa tunggak pertubuhan perlulah dikukuhkan
dengan golongan muda bagi hari muka. Maka lebih banyak anggota muda
diserapkan khususnya daripada golongan guru pelatih di Institut Pendidikan
Nasional Kampus Townsville. Ada di antara mereka yang kini memegang
jawatan dalam jawatankuasa Asas „50. Dengan sokongan generasi muda ini,
Asas ‟50 dapat merencanakan dan menggerakkan lebih banyak aktiviti
peringkat nasional. Daripada golongan ini juga, lahir penulis yang berpotensi
yang meraih anugerah dan menghasilkan penerbitan. Karya-karya mereka
diterbitkan di akhbar dan majalah tempatan serta antologi. Sumbangan
utama golongan muda ini yang dikenali sebagai sayap belia Asas ‟50 ialah
dalam mengendalikan aktiviti utama Asas ‟50 seperti Pertemuan Sasterawan
Nusantara ke 12 dan lain-lain aktiviti sepanjang tahun 2000-an termasuk
penghasilan buku direktori penulis Melayu Singapura sejak 1965 –
LEKSIKON dan buku cenderamata 55 tahun Asas „50,

Rakan Asas „50

Asas ‟50 mendapat galakan proaktif khususnya dalam menjana aktiviti dan
pendokumentasian melalui hubungan baik dengan Lembaga Perpustakaan
Negara (NLB) yang dimeterai melalui memorandum kerjasama pada tahun
2003. Melalui usahasama dengan Asas „50, NLB juga bergerak ke arah

xxiii
23
usaha pendokumentasian khazanah para penulis mapan dan prolifik
Singapura yang diiktiraf khususnya para penerima Anugerah Tun Seri
Lanang Singapura. Selain itu NLB juga menyokong aktiviti
mendokumentasikan kertas kerja bagi Pertemuan Sasterawan Nusantara ke
12 anjuran Asas „50 dan penerbitan Leksikon Penulis Melayu Singapura
Pasca 1965. Usaha sama seumpama ini masih diteruskan kerana ia saling
melengkapi dari segi keperluan dan kepentingan perkembangan ilmu dan
persuratan.
Anugerah & Pengiktirafan

Sepanjang pergerakan Asas ‟50, banyak anugerah dan pengiktirafan diraih


yang menjadikan ia sebagai sebuah institusi persuratan unggul Nusantara.
Antaranya ialah: President Charity Gold Cup Race 2005 dan 2007, Bab di
dalam „Singapore Encyclopedia‟, tersenarai dalam „Kamus Dewan‟,
Pertubuhan Pasca Perang yang paling lama bertahan di Nusantara,
Memulakan Hadiah Sastera Singapura (Kini Anugerah Persuratan),
Memulakan Pertemuan Sasterawan Nusantara, Memulakan rangkaian belia
dalam persuratan.
Kesimpulan

Sumbangan Asas ‟50 dalam perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan


sastera Melayu Singapura dan Nusantara amat luas dan memberi kesan
mendalam. Merentasi sejarahnya yang tidak pernah leka daripada matlamat
penubuhannya, Asas ‟50 jelas telah merealisasikan prinsip „seni untuk
masyarakat‟ dengan begitu bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.
Hakikatnya, banyak usaha telah dilakukan oleh Asas ‟50 untuk membela
bangsa, negara dan penulis itu sendiri. Daripada perjuangan mencapai
kemerdekaan, Asas ‟50 cekal menyatukan pertubuhan-pertubuhan sastera
yang bertaburan dengan pendirian masing-masing, bersendikan semangat
„seni bina manusia‟, sehingga meletakkan status penulis ke tahap tinggi
dengan tercetusnya „Hadiah Sastera‟. Sebagai melengkapi tanggung
jawabnya pada usia 55 tahun ini, Asas ‟50 memahatkan sekian penulis
mapan dan prolifik Asas ‟50 dalam sebuah direktori penulis Melayu
Singapura – LEKSIKON. “Daripada manusia kepada manusia dan kembali
kepada manusia” – Demikianlah pertubuhan mapan yang diberi nama
Angkatan Sasterawan „50.

xxiv
24
Esei

25
‘ASAS ’50 memang kerap menjadi contoh akan perkembangan
pertubuhan pengarang disamping banyak membawa ingatan sejarah
bersama zaman lampau dari Malaysia dan Singapura.

Tan Sri Prof. Ismail Hussein


Ketua Satu GAPENA

26
ASAS ‘50 MEREVOLUSI GERAKAN PERSURATAN MELAYU
DALAM TATANAN BARU DUNIA

Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz

Pengenalan

Dalam masa sedekad setelah bermulanya alaf baru pada tahun 2000, Asas „50
mencapai satu tahap kecemerlangan yang begitu ketara kesan daripada
perubahan dasar dan motif perjuangan. Alaf baru menyaksikan Asas „50
memberikan keutamaan kepada para belia dengan tertubuhnya Sayap Belia
Asas „50 pada 2003. Asas „50 juga memulakan secara agresif gerakan
penerbitan dengan purata 5 hingga 10 karya setahun termasuk karya para
remaja dan belia. Pada 2005 Asas „50 mengumumkan proses
menasionalisasikan gerakannya agar ia melibatkan usaha kolaborasi dengan
semua badan dan institusi bukan Melayu sekaligus meletakkan Asas „50
dalam jaringan perangkaianan nasional. Usaha ini membawa kepada
kolaborasi antara Asas „50 dan beberapa institusi nasional dan serantau. Pada
2008, Asas „50 merupakan pertubuhan Melayu pertama yang diletakkan di
bawah yayasan Asia Pacific Breweries (APB) di bawah inisiatif Arts Inspire
Programme sokongan dana bagi kegiatan yang berstruktur dan menjana
potensi pembangunan sumber manusia dan kemaslahatan insan. Alaf baru ini
boleh dianggap sebagai revitalisasi zaman kegemilangan Asas „50 melalui
infrastruktur dan prasarana yang lebih sistematis dan berteraskan ilmu.

Senario Sastera Singapura

Sastera di Singapura umumnya digerakkan oleh badan yang dikenalpasti oleh


pemerintah seperti National Arts Council Singapore di bawah Kementerian
Penerangan, Perhubungan dan Kesenian; National Library Board; dan
gerakan-gerakan bukan pemerintah secara wewenang (NGO) seperti Majlis
Bahasa Melayu Singapura (MBMS), Angkatan Sasterawan „50 (Asas „50),
National Book Development Council Singapore (NBDCS), Association of
Singapore Tamil Writers, dan Singapore Literature Society. Kesemua badan
wewenang ini membangun dalam konteks bangsa dan bahasa masing-masing
dengan sokongan dan galakan pemerintah. Hubungan seumpama ini
merangsang perkembangan sastera multi-etnik di Singapura selaras dengan

27
perancangan Singapura sebagai sebuah bandar Renaissance (Renaissance City
Plan) pada tahun 1989 yang diluluskan pada tahun 1999. Rancangan ini
menyaksikan penubuhan 3 badan utama iaitu National Arts Council, National
Library Board dan National Heritage Board. Sehubungan ini, Media
Development Authority (MDA) juga memainkan peranan ke arah yang sama.
Kini Singapura terus bergerak ke arah menjadi bandar global bagi budaya dan
Kesenian 1 yang menyaksikan beberapa anugerah besar disediakan bagi
penulis Singapura seperti Cultural Medallion, Young Artist Award dan
Singapore Literature Prize. Gerakan berpadu ke arah menggalakkan
persuratan Singapura telah menghasilkan 23 buah badan dan syarikat
persuratan berdaftar di Singapura sejak 2008. Jumlah kegiatan kesenian juga
melonjak kepada 29, 3832 pada 2008 dan pada tahun yang sama pemerintah
melaburkan sebanyak $339.6 juta dalam usaha merealisasikan impian bandar
Madani ini.

Dalam konteks perkembangan sastera Melayu Singapura, umumnya,


Singapura amat terkesan dengan perkembangan sastera di Nusantara
memandangkan terdapat hubungan erat antara pertubuhan setempat dengan
Nusantara melalui kegiatan serantau seperti MABBIM 3 , MASTERA 4 , dan
PSN 5 serta penglibatan penulis Nusantara di Singapura melalui kempen
seperti Read! Singapore, panel penilai bagi Singapore Literature Prize,
Golden Point Award, sayembara Novel Temasek, sayembara Noktah Putih,
dan penggunaan buku-buku penulis Malaysia, Indonesia dan Brunei dalam
pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan institusi pengajian tinggi.
Pendedahan masyarakat Singapura kepada Nusantara dikukuhkan lagi melalui
program serapan di sekolah dan universiti serantau. Guru-guru bahasa Melayu
juga terus digalakkan meneruskan pelajaran mereka di universiti di rantau ini.

1
Renaissance City Plan III (2008) dan Renaissance City Plan III – Arts Development Plan
(2008).
2
Singapore Cultural Statistics 2004-2008.
3
Majlis Bahasa Brunei-Indonesia- Malaysia. Sejak penubuhannya pada 1972, Singapura
adalah negara pemerhati.
4
Majlis Sastera Asia Tenggara. Sejak penubuhannya pada 1995, Singapura adalah negara
pemerhati. Istilah „Mastera‟ dicipta oleh wakil Singapura ke mesyuarat penubuhan Mastera
iaitu sasterawan Muhd Ariff Ahmad.
5
Pertemuan Sasterawan Nusantara dimulakan di Singapura pada 1977 oleh Angkatan
Sasterawan „50.

28
Kini banyak lulusan universiti khususnya dari Universiti Malaya telah
mengisi segenap institusi pendidikan Singapura. Ini bermakna pembudayaan
nilai dan ilmu kenusantaraan terus berkembang di dalam arena pendidikan
Singapura sebagai satu tanda pertalian keserantauan yang kukuh dan padu.
Tidak kurang pula para akademik dan sasterawan Singapura yang sering
mengikuti gerakan persuratan dalam bentuk seminar dan penerbitan jurnal di
rantau ini.

Alaf ini menyaksikan Singapura berusaha menghasilkan citra senario


sasteranya yang lebih mesra penulis muda. Beberapa anugerah tambahan
direka khususnya untuk penulis muda seperti anugerah MAS6 dan anugerah
Harapan 7 . Bermula 2007, Golden Pen Award (SPH-NAC) 8 menyesuaikan
penyertaannya kepada individu yang belum pernah menerbitkan buku kreatif
bagi cerpen, sajak atau novel dalam usaha memberi ruang dan peluang kepada
para penulis baru dan berpotensi.

Umumnya, sastera di Singapura masih bergerak proaktif di media


massa; radio melalui siri drama radio dan rancangan kupasan buku, televisyen
melalui projek cerpen, dan akhbar melalui ruang sastera. Begitu juga dengan
pengenalan pengajaran subjek sastera di peringkat sekolah menengah bagi
sekolah-sekolah tertentu selain di peringkat maktab rendah. Bermulanya
pengajian Melayu di sebuah lagi universiti swasta di Singapura, UNISIM
membuka ruang kepada para penulis untuk meningkatkan ilmu pengajian
Melayu mereka. Antara penulis mapan yang mengikuti pengajian di sini
adalah Anuar othman, Sarifah Yatiman, dan aktivis mapan Zaidi Nandir.
Sayembara-sayembara baharu juga semakin bertambah melalui bengkel-
bengkel sastera di peringkat sekolah dan nasional. Keadaan ini dikukuhkan

6
Anugerah Anugerah Mas diperkenalkan pada 2007 menerusi sumbangan Dr Muhammad
Ariff Ahmad, yang telah menghadiahkan $30,000 daripada jualan buku dan manuskripnya.
EMPAT tokoh muda dipilih berdasarkan kegigihan memartabatkan bahasa Melayu dalam
pengantar kekaryawanan mereka, khususnya di bidang sastera, perguruan, dakwah dan
bimbingan Islam. Anugerah diberikan kepada aktivis muda di bawah usia 40 tahun.
7
Diperkenalkan oleh Majlis Bahasa Melayu Singapura sempena majlis Anugerah
Persuratan 2009. Anugerah diberikan kepada penulis di bawah usia 40 tahun.
8
Bermula 1992 oleh gabungan Singapore Press Holdings dan National Arts Council
Singapore. Sayembara penulis cerpen dan sajak ini dibuka kepada keempat-empat bahasa
rasmi di Singapura.

29
lagi dengan sokongan badan-badan utama nasional dan skim pemerintah
dalam menggalakkan perkembangan persuratan nasional dalam bentuk dana9,
prasarana dan infrastrukur.

Inisiatif Celik Karya

Sastera di Singapura umumnya bergerak di kalangan komuniti sastera sahaja


kerana ia tidak mempunyai satu institusi sepenuh masa yang mampu
mengembangbiakkan sastera kepada masyarakat umum secara konsisten dan
berterusan. Akibatnya, hanya kumpulan penulis sahaja yang biasanya
berkecimpung dalam arena sastera di Singapura. Terkadang, kita akan dapati
orang yang sama di dalam pelbagai gerakan dan kegiatan mahupun
penganugerahan. Menyedari hakikat ini, Asas „50 mulakan satu gerakan
secara agresif yang dikenali sebagai Gerakan „Celik Karya‟ di kalangan
masyarakat.

Gerakan ini merupakan satu jaringan kerja sama Asas „50 dengan
badan-badan utama nasional iaitu: National Arts Council Singapore (NAC),
National Library Board (NLB), National Institute of Education (NIE),
Andalus Corperation, Asia Pacific Breweries Foundation (APB), Universiti
Pendidikan Sultan Idris (UPSI), National Books Development Council
Singapore (NBDCS), National Heritage Board (NHB), Taman Warisan
Melayu (TWM) dan Jawatankuasa Penggalakan dan Penggunaan Bahasa
Melayu (MLLPC) Kementerian Pendidikan Singapura untuk mengembang-
biakkan sastera. Asas „50 mengambil inisiatif menyatukan gerakan dengan
badan-badan tersebut yang mempunyai motif yang sama dalam sastera.
Gerakan ini berteraskan dua prinsip teras iaitu: membeliakan sastera, dan
mengkomunitikan sastera.

9
Pemerintah Singapura melalui National Arts Council mengeluarkan banyak dana melalui
pelbagai skim untuk orang perseorangan mahupun pertubuhan bagi projek-projek
persuratan, kesenian dan kebudayaan yang ingin direalisasikan. Gerakan ini dikukuhkan
lagi dengan geran khas warisan yang dikeluarkan oleh Kementerian pembangunan
masyarakat (MCYS), belia dan sukan untuk kegiatan yang memelihara dan
memperdayakan warisan.

30
Membeliakan Sastera

Membeliakan sastera ditinjau dari sudut kepimpinan dan pengiktirafan belia.


Asas „50 sejak 2003 telah memulakan Sayap Belia Asas „50 yang dibimbing
oleh para pemimpin veteran Asas „50 dan diletakkan di bawah urusan Ketua 1
secara langsung. Ini bermakna ia mempunyai saluran langsung kepada
jawatankuasa eksekutif sekaligus mempermudahkan dan mempercepatkan
urusan dan perlaksanaan kegiatan. Kini para anggota belia juga dilantik di
dalam jawatankuasa eksekutif Asas „50 dan bertindak selaku anggota jawatan-
kuasa yang juga memegang jawatan utama dalam Asas „50. Misalnya, saudara
Muhammad Irwan Jamal adalah ketua Biro Penerbitan Asas „50 (28 tahun),
saudara Hoirull Amri Tahiran (28 tahun) adalah Setiausaha 2 Asas „50 dan
saudara Muhammad Herwanto Johari (30 tahun) adalah ketua belia dan ketua
program Asas „50. Selain itu saudari Nur Namira Mazlan (25 tahun) adalah
ketua Web Asas „50 dan saudara Fariz Husna Sajani (24 tahun) merupakan
Mentor Belia.

Pendekatan seumpama ini amat merangsangkan usaha membeliakan


sastera kerana tenaga dan gagasan para anggota muda amat kontemporari dan
mudah menerima perubahan serta cepat menangkap idea-idea dan sarana-
sarana inovatif dan kreatif kerana ini adalah zaman mereka dan tentunya
mereka lebih memahami keperluan dan cita rasa zaman ini.

Dalam membeliakan sastera, Asas „50 telah mengenalpasti dua bidang.


Pertama ialah mengkontemporarikan sastera. Maka Asas „50 telah memper-
kenalkan Graftera atau Grafiti Sastera. Ia merupakan inovasi ciptaan
Angkatan Sasterawan 50 pada alaf ini dalam usaha merelevankan sastera.
Graftera merujuk kepada usaha visualisasi hasil karya dari pelbagai genre:
sajak, cerpen, novel dan sebagainya. Visualisasi ini boleh mengambil media
illustrasi menggunakan lukisan, pancutan, lorekan cat atau mana-mana
pewarna di kanvas, kertas dan seumpamanya. Graftera juga boleh
menggunakan perisian komputer (teknologi sastera - Tektera).

Fototera (Fotografi-Sastera) pula merupakan satu lagi komponen


dalam Graftera. Satu perbezaan ialah ia memerlukan visual dahulu sebelum
dihasilkan teksnya. Ini bermakna setelah mendapatkan sebuah gambar foto
yang menarik sesuai dengan tema yang ingin dikemukakan, barulah

31
diciptakan sajak, cerpen, novel, esei dan sebagainya yang menjelaskan atau
memberikan tema kepada visual tadi. Dalam lain erti kata, visual atau gambar
itu umpama jasad dan penulisan itulah rohnya.

Kedua ialah gerakan sastera ke sekolah-sekolah dengan pendekatan


yang segar dan sesuai dengan cita rasa golongan muda serta penerbitan karya
belia. Maka satu inisiatif „Penyair Marhaen‟ diperkenalkan. Ia merupakan
cara menghayati dan mempelajari menulis sajak melalui media-media
kontemporari seperti muzik, filem, lukisan dan permainan. Para pemudah
caranya pula terdiri daripada belia sendiri.

Usaha membeliakan sastera juga bermaksud memberikan pengiktirafan


kepada para belia dalam bentuk penerbitan. Buat julung-julung kalinya Asas
„50 mengadakan bengkel-bengkel secara agresif di peringkat sekolah rendah
hingga ke maktab dan politeknik. Karya-karya yang dihasilkan daripada
bengkel ini dinilai, diberi hadiah dan akhirnya diterbitkan dalam bentuk
antologi. Buku-buku kini digunakan dengan meluasnya di sekolah-sekolah.
Sastera kini mendapat nadi belia kerana belia diberikan kepercayaan,
kepimpinan, tanggungjawap dan pengiktirafan. Antara buku tersebut ialah
antologi cerpen „Purnama Senja‟, „Perjalananku‟, „Skrinik‟, dan „Diari Hitam‟.

Mengkomunitikan Sastera

Usaha mencorak gerakan sastera perlu berfokus. Maka satu prinsip yang
diambil Asas „50 ialah mengkomunitikan sastera. Ini bermakna gerakan
sastera perlu disesuaikan dengan keperluan satu-satu golongan ataupun
customization. Ini bermakna strategi yang diambil dalam mengembangkan
sastera tentunya berlainan bagi pelajar sekolah, belia berisiko tinggi, golongan
berpendidikan tinggi, para ibu bapa dan sebagainya.

Strategi seumpama ini telah melahirkan program „Penyair Marhaen‟


untuk sekolah menengah, program „Biblioterapi‟ untuk remaja berisiko tinggi,
„Forum Penulisan Asatizah‟ (FPA) bagi golongan ustaz dan ustazah, „Graftera‟
untuk golongan seniman, dan sebagainya. Begitu juga dengan program
kumpulan membaca atau reading groups. Cara ini memastikan bahawa setiap
orang mempunyai tempat dalam sastera dan mereka boleh mempraktikkan
sastera mengikut cita rasa masing-masing.

32
Strategi Jaringan Sastera Singapura

Berteraskan prinsip yang dijelaskan, Asas „50 mengenalpasti strategi yang


wajar digerakkan agar sastera Singapura dapat terus makmur dan berkembang.
Maka Asas „50 menggunakan pendekatan jaringan atau network bersama
badan-badan yang disebutkan melalui cara berikut:

1. Memasyarakatkan Sastera
2. Mendokumentasikan Sastera
3. Menasionalisasikan Sastera
4. Mengintegrasikan Sastera
5. Meregionalisasikan Sastera
6. Mengantarabangsakan Sastera

Memasyarakatkan Sastera

Memasyarakatkan sastera merujuk kepada usaha menjana kegiatan menerusi


inisiatif-inisiatif peringkat nasional yang melibatkan badan-badan nasional
dan syarikat swasta. Usaha memasyarakatkan ini melibatkan masyarakat
umum, sekolah, dan mana-mana institusi swasta. Asas „50 telah merangka
prasarana melalui beberapa inisiatif yang diperkenalkan dan melibatkan
pelbagai institusi tempatan dan luar negara.

Asas „50 membentuk prasarana bagi kempen Read! Singapore


(Bacalah Singapura) yang diperkenalkan oleh NLB sejak 2005. Melalui
kempen ini, masyarakat umum digalakkan membaca buku-buku yang
diperkenalkan oleh jawatankuasa pemilihan buku bagi keempat-empat bahasa
rasmi Singapura. Biasanya, sebuah buku daripada penulis tempatan, dan
sebuah lagi dari penulis luar negara. Antara penulis luar negara yang pernah
diundang untuk bertemu masyarakat pembaca di Singapura termasuk
Khadijah Hashim, Anwar Ridhwan, Abdullah Hussein, Zaharah Nawawi, dan
Feisal Tehrani. Kumpulan membaca atau Reading Groups juga dibentuk di
kalangan asatizah, pendandan rambut, kumpulan motosikal, guru, guru pelatih
dan belia masjid.

Pada 2007, Asas „50, melalui APB Adopted Arts Groups, diangkat
sebagai anak angkat APB melalui pendanaan tetap bagi tempoh tiga tahun

33
bermula 2008 untuk menjalankan gerakan mencapai masyarakat dalam
membangunkan prasarana sastera yang berpotensi untuk menjana pulangan
proaktif bagi Asas „50 dan masyarakat. Gerakan tiga tahun Asas „50 telah
dimulakan dengan satu inovasi dalam sastera iaitu program Biblioterapi.
Program ini diperkenalkan pada tahun 2008 bertujuan menggunakan bahan
sastera sebagai terapi bagi para belia berisiko tinggi. Progam setahun ini
melibatkan 100 para penghuni rumah tumpangan wanita dan kanak-kanak.
Mereka diajar menghayati sastera dan menulis cerpen. Pada akhirnya mereka
berjaya menghasilkan satu antologi berjudul “Diari Hitam” yang dilancarkan
pada awal tahun 2009.

Bagi program kedua pula, Asas „50 mencapai para pelajar peringkat
sekolah menengah dengan program Heartland Poet atau Penyair Marhean.
Program yang bermula pada 2009 ini melatih 500 pelajar sekolah untuk
mengapresiasi sajak dan menghasilkannya dalam pelbagai media iaitu graftera
(grafiti dalam sastera), muzik, dan persembahan. Pada tahun 2010, Asas „50
akan menyediakan sebuah portal sumber bagi persuratan Melayu Singapura
yang memuatkan segenap khazanah sastera, bahasa dan persuratan tanah air
yang boleh dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat dan peringkat
antarabangsa.

Asas „50 diberikan dana melalui NAC Literary Arts Scheme untuk
mengerakkan mana-mana inisiatif peringkat nasional yang memajukan sastera
di kalangan masyarakat. Dana yang diberikan termasuk dana penerbitan,
kegiatan sastera seperti bengkel, pameran, dan mana-mana inisiatif kreatif
baharu. Dana ini juga terbuka kepada mana-mana individu mahupun
kumpulan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Melalui dana ini Asas „50
berjaya melaksanakan dua pameran yang buat julung-julung kalinya diadakan
di Singapura iaitu Pameran 2000 Tahun Bahasa Melayu dan Pameran
Revolusi Asas „50 serta penerbitan sebuah buku akademik oleh para pengkaji
muda berjudul „Bahasa Sumber Intelektual Peribumi‟. Pameran ini mendapat
sambutan baik daripada masyarakat umum dan para pelajar.

Pada tahun 2009, Asas „50 telah dipilih untuk memulakan program
penulis tamu antarabangsa (International Writer Residency Programme)
untuk para penulis yang menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Program
yang pertama kali diadakan di Singapura bertujuan memupuk penulis

34
profesional dan berwibawa khususnya di kalangan penulis mapan Singapura
yang dilatih oleh penulis mapan dari luar negara secara tetap selama 6 bulan.
Asas „50 bertanggungjawap mengkonsepsualisasikan, merancang, melaksana-
kan program dan pensijilan. Program ini berharap akan menambahkan lagi
jumlah novel yang berkualiti oleh penulis Singapura.

Pada 2010 Asas „50 akan memulakan program Penulis Sarjana


Singapura. Ia merupakan inisiatif Asas „50 untuk membentuk golongan
penulis yang berpotensi menjadi penulis profesional. Ia merupakan program
tahap pertengahan atau intermediate. Ia diselenggarakan oleh para penulis
mapan Singapura yang mempunyai pengiktirafan nasional dan serantau
seperti: SEA Write Award dan anugerah-anugerah tersohor Singapura seperti
Anugerah Tun Seri Lanang dan Singapore Literature Prize.

Selain itu NAC juga telah memulakan Mentor Access Programme


(MAP) yang berjalan selama 18 bulan bagi penulis muda dan berpotensi.
Program bimbingan penulis ini merupakan inisiatif NAC menyediakan ruang
bimbingan penulisan untuk semua bangsa. Asas „50 mengambil kesempatan
ini untuk menggalakkan lebih banyak belia didaftarkan dalam program ini.
Penulis mapan Asas „50 juga terlibat sebagai pembimbing bagi program ini.

Bermula 2009, NAC juga perkenalkan inisiatif Arts Creation Fund


yang menyediakan dana sehingga $50,000 bagi setiap penulis terpilih untuk
menghasilkan karya kreatif yang bermutu di luar negara. Dana ini
menggalakkan penulis memberikan tumpuan sepenuh masa dalam menghasil-
kan karya dengan mengambil cuti daripada pekerjaan sepenuh masa mereka.
Selain itu NAC juga menyediakan banyak ruang dana pertubuhan seperti
Major Grants iaitu dana utama bagi membantu pertubuhan dari segi
pembangunan infrastruktur dan prasarana pertubuhan.

Tahun ini Asas „50 memainkan peranan utama dalam Singapore


Writers Festival 2009 (SWF) anjuran NAC. Festival penulis tahun ini
menyaksikan penglibatan para penulis muda dan belia Asas „50 dalam
melancarkan buku, membuat persembahan, dan pameran. Satu Festiva Penulis
Singapura telah digerakkan oleh pada belia Asas „50 selain mengadakan
beberapa acara termasuk menyelenggarakan sesi bersama penulis undangan
seperti Sasterawan Negara Dato‟ Dr Anwar Ridhwan dan Dato‟ Baha Zain

35
yang diadakan di Arts House. Asas „50 telah melancarkan 7 buah buku
sempena festival ini.

Inisiatif Jana Ilmu Andalus Corporation telah membuka ruang untuk


Asas „50 mengendalikan bersama Sayembara Novel Temasek (SNT) yang
dimulakan pada tahun 2007 atas usahasama Asas „50 dan sebuah institusi
pendidikan agama swasta – Andalus Corporation. Ia diadakan setiap dua
tahun sekali dan kini memasuki musim ke-2. SNT dibahagikan kepada
kategori novel terbuka dan cerita kanak-kanak. Asas „50 merupakan pentadbir
dan penggerak SNT sementara Darul Andalus berfungsi selaku pendana
hadiah dan pencetak manuskrip terpilih daripada SNT. Bagi musim lalu,
sebanyak 6 buah novel telah diterbitkan. Setiap manuskrip SNT dinilai oleh
panel juri dari Singapura dan Malaysia.

Inisiatif ini juga membuka ruang kepada kerjasama selanjutnya dalam


mengendalikan Sayembara Noktah Putih (SNP). Ia dimulakan pada tahun
2006 atas usaha Asas „50 untuk menambah khazanah berkualiti persuratan
tanah air dalam bentuk cerpen dan sajak bagi peringkat terbuka dan remaja. Ia
diadakan setiap dua tahun sekali dan akan memasuki musim ke-3 pada 2010.
Pada tahun 2008, Andalus Corporation telah menjadi penganjur bersama SNP
dan menjadi pendana hadiah dan pencetak manuskrip pemenang daripada
SNP. Setakat ini 2 buah antologi cerpen dan sajak telah diterbitkan. Setiap
manuskrip SNT dinilai oleh panel juri dari Singapura dan Malaysia.

Selain itu Asas „50 dan Andalus Corporation telah memulakan


program Forum Penulisan Asatizah sejak 2006. Program ini merupakan usaha
memasyarakatkan penulisan kreatif dan kritikal di kalangan asatizah agar
mereka didedahkan kepada dunia ilmu selain ukhrawi. Program ini akhirnya
berkembang kepada program peringkat Diploma Pendidikan Asatizah yang
meliputi komponen penulisan, tatabahasa, budaya dan sastera yang dimulakan
pada 2008.

Asas „50 telah diberikan kepercayaan melalui program penggalakan


bahasa dan Sastera MLLPC untuk melaksanakan berbagai inisiatif
kontemporari termasuk bengkel penulisan cerpen dan sajak bagi para pelajar
sekolah peringkat menengah hingga pos menengah, penerbitan karya kreatif
para pelajar, sayembara penulisan kreatif peringkat sekolah menengah hingga

36
pos menengah, peraduan Eja Tepat bagi peringkat sekolah rendah dan bengkel
khazanah Sastera peringkat maktab rendah. Kesemua program ini dijalankan
sejak 2006. Program ini menghasilkan banyak buku yang kini digunakan
dengan meluasnya di sekolah-sekolah khususnya dengan permulaan inisiatif
ERP (Extensive Reading Programme). Secara tidak langsung ia menyediakan
bahan-bahan bacaan bermutu yang sangat diperlukan di sekolah-sekolah.

Pada tahun 2003, Asas „50 menubuhkan sebuah jaringan dua hala
dengan NIE melalui inisiatif Special Training Programme (STP/NIE)
Professional Attachment Programme. Program ini dilakarkan bersama oleh
Asas „50 dan STP untuk memberikan pendedahan optimal kepada para guru
pelatih mempraktikkan ilmu pengajian Melayu yang dipelajari dan mengalami
sendiri proses-proses menggerakkan kegiatan peringkat nasional dan serantau
serta penerbitan. Program ini sangat memanfaatkan usaha memasyarakatkan
sastera kerana para guru-pelatih ini diserapkan ke dalam sayap belia Asas „50
dan terus menyumbang setelah mereka dihantar ke sekolah-sekolah dengan
mendedahkan para pelajar mereka pula kepada gerakan persuratan tanah air.
Ramai di kalangan guru ini kemudiannya menjadi penulis berwibawa dan
mula menggerakkan kegiatan-kegiatan sastera di kawasan mereka.

Pada 2009, Asas „50 dengan sokongan NHB melalui Taman Warisan
Melayu telah melaksanakan program Didik Warisan atau Edu-Heritage
sepanjang sebulan. Ia menyaksikan satu festival persuratan Melayu yang
melibatkan pameran yang buat pertama kali diadakan di Singapura dan Asia
Tenggara iaitu pameran 2000 Tahun Evolusi Bahasa Melayu dan pameran
Revolusi Asas „50. Selain itu terdapat juga kegiatan bagi peringkat sekolah
rendah (Eja Tepat), sekolah menengah (bengkel penulisan kreatif), pelancaran
5 buah buku kajian dan kreatif, forum bahasa, dan pertemuan belia. Sambutan
ini juga amat bersejarah kerana ia juga menyaksikan pelancaran dua buah
buku mengenai Masuri SN. Pertama sebuah buku kumpulan kajian mengenai
Masuri SN dan sebuah lagi karya kreatif (drama) Masuri SN yang baru
ditemui dan ditulis pada tahun 1980. Buku-buku ini diterbitkan bersama oleh
Asas „50 dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Ini membuktikan
komitmen Asas „50 dalam menjana ilmu dan memelihara warisan.

37
Mendokumentasikan Sastera

Usaha mendokumentasikan khazanah Melayu Singapura merupakan inisiatif


bersama Asas „50 dan National Library Board (NLB) sejak tahun 2003. Ia
merupakan usaha mengumpul seberapa banyak khazanah penulis Melayu
Singapura dalam bentuk buku atau manuskrip serta mana-mana artifak penulis
tersebut. Bahan-bahan ini akan dikumpulkan dalam sebuah koleksi khas di
NLB dan didigitalisasikan. Antara penulis mapan yang khazanahnya telah
dikumpulkan termasuk Muhammad Ariff Ahmad, Abdul Ghani Hamid,
Aliman Hassan, Mahmud Ahmad, Noor S.I dan Harun Aminurrashid. Bahan-
bahan tersebut boleh dikumpulkan melalui pembelian, pendermaan atau
pinjaman.

Inisiatif ini dilanjutkan di UPSI pada tahun 2009 apabila keluarga


Masuri memberikan bahan-bahan peninggalan Masuri SN dalam bentuk
manuskrip dan artifak kepada perwakilan muzium UPSI. Sehubungan ini
Asas „50 juga memberikan salinan buku-buku penerbitannya kepada UPSI
untuk diletakkan dalam satu ruangan koleksi khas buku-buku Asas „50 di
perpustakaan UPSI bermula tahun 2006.

Sehubungan ini Asas „50 menjanakan Program Penerbitan Singapura.


Ia juga inisiatif Asas „50 untuk menambah khazanah bermutu Singapura
dalam bentuk penerbitan dan dalam masa yang sama memberikan ruang dan
peluang penerbitan kepada para penulis Singapura. Inisiatif ini telah
membawa kepada penubuhan Asas „50 Press pada 2009 untuk menerbitkan
karya-karya bukan fiksyen sementara Penerbit Asas „50 akan terus
menerbitkan karya-karya kreatif. Pada tahun 2009, Asas „50 telah
menerbitkan hampir 15 naskah buku-buku kreatif dan akademik. Ini
merupakan satu pencapaian bagi sebuah badan NGO. Asas „50 juga
merupakan satu-satunya gerakan yang menerbitkan jurnal tahunan pengajian
Melayu paling konsisten dan berterusan di Singapura bermula tahun 2001. Ia
merupakan inisiatif bersama STP (NIE). Bahan-bahan merupakan sumbangan
para guru pelatih (belia) yang melalui program Asas „50.

38
Menasionalisasikan Sastera

Usaha menasionalisasikan sastera merujuk kepada upaya memasyarakatkan


sastera di peringkat nasional dengan melibatkan agensi dan institusi nasional.
Singapura merupakan sebuah negara yang bahasa di peringkat nasionalnya
adalah bahasa Inggeris dan setiap agensi nasional adalah agensi yang
menggerakkan inisiatif untuk semua bangsa dan bahasa. Antaranya termasuk
NAC, NLB, NIE, NBDCS, dan APB.

Asas „50 mula bergerak ke arah menasionalisasikan gerakan sasteranya


pada 2003 dengan bermulanya MOU dengan NLB sempena Pertemuan
Sasterawan Nusantara (PSN) ke-12 di Singapura. Ini bermakna Asas „50 tidak
lagi mengehadkan gerakannya di kalangan pertubuhan atau institusi Melayu
sahaja sepertimana yang biasa dilakukan sebelumnya. Pada 2008, Asas
mulakan lelaman webnya, www.asas50.com dalam bahasa Melayu dan
Inggeris. Begitu juga surat berita yang dihasilkannya. Dasar dwi bahasa Asas
„50 ini membuahkan hasil kerana Asas „50 semakin dikenali dan dirujuk
sebagai gerakan yang lebih berwibawa dan telus. Gerakan Asas „50 bukan
hanya diketahui masyarakat Melayu tetapi juga masyarakat bukan Melayu.
Dasar dwi bahasa Asas „50 sebenarnya berteraskan pendekatan; karya dalam
bahasa Melayu-laporan kegiatan dalam bahasa Inggeris. Ini bermakna bahawa
kegiatan Asas „50 dapat difahami oleh semua orang tanpa menggadaikan
prinsip sebenar kewujudan Asas „50 iaitu memartabatkan bahasa Melayu
melalui karya kreatif dan bukan kreatif.

Mengintegrasikan Sastera

Usaha memasyarakatkan sastera di Singapura memerlukan gerakan bersama


dengan kaum-kaum lain. Asas „50 merupakan satu-satunya gerakan sastera
Singapura yang terulung dan berwibawa. Namun demikian, ia tidak
seharusnya bergerak secara eksklusif. Kesedaran ini timbul kerana sastera
multi-etnik Singapura sebenarnya sangat kaya dengan elemen-elemen yang
sama dan saling melengkapi khususnya aspek sosio-budaya dan kepercayaan.
Banyak hal yang boleh dipelajari dan dimanfaatkan melalui pertukaran
pengalaman.

39
Usaha mengintegrasikan ini telah dimulakan oleh NLB melalui inisiatif
Read! Singapore yang menyaksikan penterjemahan cerpen-cerpen ke dalam 4
bahasa rasmi Singapura (Melayu, Mandarin, Tamil, Inggeris) ke dalam ke
empat-empat bahasa tersebut agar dapat dibaca dan dihayati oleh rakyat
Singapura dalam masa yang sama memahami citarasa semua kaum di
Singapura. Usaha ini bermula pada 2005 dan sehingga kini telah melahirkan 4
penerbitan. Pada tahun ini sebuah lagi penerbitan sedang diusahakan.

Baru-baru ini satu mesyuarat telah diadakan antara perwakilan Asas „50,
pertubahan Cina, dan Pertubuhan Tamil yang digerakkan oleh NBDCS.
Hasilnya beberapa inisiatif baru untuk mengintegrasikan sastera Singapura
telah dipersetujui melalui kegiatan kolaboratif berikut: mengadakan „Malam
Penulis‟ sebagai satu usaha menaiktarafkan kedudukan penulis nasional,
penerbitan bersama karya-karya penulis tempatan yang diterjemahkan ke
dalam bahasa Inggeris, meneruskan forum multi-etnik yang membincangkan
perkembangan sastera masing-masing bangsa (forum ini telah dimulakan pada
2008 atas inisiatif NAC), dan penerbitan surat berita untuk semua pertubuhan.

Meregionalisasikan Sastera

Regionalisasi merujuk kepada usaha memperluaskan lagi jaringan kerjasama


dengan negara-negara serumpun dalam bidang sastera dan persuratan. PSN
merupakan satu contoh terbaik yang menyatukan para penulis dan pertubuhan
penulis dari segenap rantau setiap dua tahun sekali untuk bersama dan
berkongsi maklumat dalam suasana pertemuan yang rasmi dan mesra. Inisiatif
ini dimulakan oleh Asas „50 sejak 1977 di Singapura dan kini telah
menjangkau 32 tahun.

Kini Asas „50 terus meneroka lain-lain usaha menyerantaukan


gerakan persuratan. Sejak 2006, Asas „50 memulakan usaha sama dengan
UPSI melalui satu memorandum persefahaman. Ini membawa kepada usaha
penerbitan karya-karya Singapura di peringkat serantau dengan bermulanya
penerbitan karya-karya Singapura oleh UPSI. Antara karya yang telah
diterbitkan termasuk: 2000 Tahun Bahasa Melayu dari Zaman Purba ke
Budaya Elektronik (Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz), Dari
Curfew ke Matahari Malam (Masuri SN), Sumbangsih Tizkari Buat Masuri

40
SN (Mokthar Lubis dan Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz),
dan Adat dan Tradisi (Muhammad Ariff Ahmad).

Selain penerbitan, usaha sama Asas „50-UPSI juga ketara dalam


arena sayembara dari aspek penilaian dan piawaian. Satu perbincangan juga
sedang dijanakan untuk menjadikan UPSI sebagai agensi piawai bagi produk
Asas „50.

Pada 2009, NAC juga telah memulakan usaha penerbitan bersama


dengan Institut Terjemahan Negara Malaysia. Hasil kerjasama ini telah
membuahkan sebuah buku antologi 100 puisi daripada penulis Singapura dan
Malaysia dari pelbagai bangsa yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggeris
dan Melayu. Ini merupakan usaha pertama dalam skala serantau yang agak
besar dan penuh komitmen. Hasilnya ialah sebuah buku setebal 470 halaman
berjudul Dari Jendela Zaman ini / From the Window of this Epoch. Lebih
banyak lagi inisiatif yang sedang dilakarkan dengan negara-negara lain dalam
usaha menyebarluaskan sastera Melayu Singapura di rantau ini. Sempena
dengan SWF 2009, NAC juga telah mengadakan sesi melancarkan SWF 2009
di Kuala Lumpur pada bulan Oktober di Mid Valley Mega Mall sebagai
gerakan memperkenalkan penulis Singapura dan kegiatan sastera Singapura
kepada khalayak Malaysia.

Mengantarabangsakan Sastera

Usaha mengantarabangsakan sastera merupakan satu lagi ruang yang sedang


giat dijana oleh NAC melalui usaha penterjemahan karya-karya etnik
Singapura. NAC telah meningkatkan jumlah dana bagi penterjemahan dan
peluang-peluang penerbitan. Selain itu, lebih banyak kegiatan antarabangsa
disertai NAC dengan para penulis tempatan yang mempunyai karya-karya
yang telah diterjemahkan seperti Frankfurt Book Fair, Hong Kong
International Literary Festival, Edinburgh Book Festival dan Adelaide
Writers' Week. Asas „50 juga giat mengenalpasti karya-karya terbaik penulis
tempatan untuk diterjemahkan agar mendapat tebaran antarabangsa dalam
usaha meningkatkan lagi prestij penulis tempatan. Satu rancangan juga
dilakarkan untuk mengadakan gerakan sastera di peringkat antarabangsa
dengan lawatan sambil bersastera di Eropah pada 2010.

41
Kesimpulan

Jika dikaji bagaimana Asas „50 mampu menjadi sebuah pertubuhan yang
berpengaruh pada tahun 50-an, kita akan dapati bahawa ia bermula daripada
sebuah jaringan yang meluas apabila pengasasnya Muhammad Ariff Ahmad
dan Masuri SN belajar di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjong
Malim pada tahun 40-an setelah perang dunia kedua. Kesan daripada
pendidikan di situ, mereka mempunyai ramai kawan daripada negeri-negeri
lain dan akhirnya apabila diadakan pertemuan, perangkaianan itu sudah sedia
ada dan amat mudah digerakkan. Maka lahirlah gerakan-gerakan gergasi yang
merubah sejarah tamadun bahasa dan persuratan Melayu Nusantara seperti
Kongres Bahasa dan Persuratan. Kesepakatan juga telah membawa kepada
gerakan penulisan pro-kemerdekaan bagi Malaya.

Mekanisme yang sama juga wajar digemblengkan dewasa ini. Asas „50
melakarkan kolaborasi meluas dengan pihak berkuasa yang mempunyai dana
dan dasar-dasar yang serasi dengan persuratan dan pembangunan negara.
Kolaborasi ini juga dijanakan kepada badan-badan NGO yang lain dan pihak
swasta. Usaha kerjasama sesama NGO dalam gerakan yang membina insan
dan negara lebih mendapat perhatian pemerintah. Dalam konteks ini Asas „50
ketepikan mana-mana perbezaan yang terdapat sesama NGO dan meninjau
kesamaan yang boleh digerakkan bersama.

Asas „50 juga merelevankan sastera dengan keperluan negara dengan


memahami keperluan pemerintah yakni isu-isu genting yang perlu ditangani
seperti masalah sosial, pendidikan, pembangunan insan dari segi kepimpinan
dan motivasi diri. Isu-isu ini dapat diberikan perhatian dan direncanakan
program yang sesuai melalui bahan-bahan sastera yang begitu melimpah ruah
jumlahnya. Satu usulan program juga diberikan kepada pemerintah atau
agensi seperti National Arts Council. Dalam konteks ini, Asas „50 meletakkan
keperluan masyarakat dan negara di hadapan berbanding dengan keperluan-
nya tetapi tanpa memudaratkan kewujudannya. Ia merupakan satu usaha yang
saling memanfaatkan.

Satu inisiatif Asas „50 yang sangat berjaya dan sesuai dengan waktunya
ialah menggerakkan belia. Asas „50 mengenalpasti para belia yang
berpotensi dan dedahkan mereka kepada mekanisme kepimpinan dan

42
penghasilan karya secara kreatif dan inovatif. Para belia dipupuk dengan sifat
kesukarelawanan berobjektif. Ini bermakna mereka harus dapat memanfaat-
kan diri mereka dan masyarakat sekaligus dalam penglibatan mereka. Sayap
belia sebagai mekanisme pelapis dan pembawa kesegaran kepada perjuangan
persuratan.

Sesuai dengan ledakan dunia tanpa sempadan, Asas ‟50 menggerak


kolaborasi senusantara. Usaha kolaborasi seumpama ini sangat penting
dalam negara-negara sastera Melayu memastikan yang sasteranya tetap
relevan dan sesuai dengan cita rasa Nusantara atau peringkat serantau.
Kerjasama seumpama ini dapat:

1. membantu memastikan negara yang lebih mapan dapat membantu


negara yang agak baharu dalam gerakan sastera dari segi pengkaryaan,
kepimpinan, penerbitan dan seumpamanya.
2. memastikan pembangunan setara sastera senusantara dengan
penambahan penerbitan bermutu dan gerakan yang relevan.
3. menghasilkan penerbitan karya-karya yang transnational dengan
pasaran yang lebih luas dalam masa yang sama mengemaskini budaya
dan trend terkini serantau.
4. memberi kekuatan pengaruh di mata pemerintah kerana Asas „50 itu
tidak menyendiri tetapi mempunyai satu rangkaian kerjasama yang luas,
berwibawa dan tentunya mampu menghasilkan produk yang lebih
bermutu serta berdaya merealisasikan programnya dengan lebih efektif.
5. memberi pemerintah agensi rujukan melalui Asas „50 yang boleh
bergerak sebagai nara sumber kepada pemerintah dalam hal-hal
hubungan dua hala dengan negara lain dalam sektor pendidikan,
kesenian, kebudayaan dan sebagainya kerana Asas „50 adalah golongan
terbaik untuk mendapatkan nilai sebenar aspirasi masyarakat.

Dalam aspek ini, Asas „50 juga sedang meninjau dan mereka kolaborasi
dengan negara Asia seperti China dan peringkat antarabangsa seperti Kanada
dan Amerika Syarikat. Kolaborasi yang meluas ini amat penting dalam
memastikan kredibiliti dan mutu organisasi dan pengkaryaan serta menjana
peluang-peluang bagi para penulis Singapura menebarkan sayapnya ke
kawasan yang lebih luas.

43
Kenichi Ohmae (1999: 180-198) menjelaskan bahawa dalam dunia
tanpa sempadan terdapat 3 ciri yang paling ketara iaitu resource illusion, end
of national interest, a pluralism of values.

Resource illusion merujuk kepada hakikat bahawa tidak semua yang


dilihat itu adalah seperti apa yang digambarkan. Sesuatu yang kecil dari segi
sumber tidak bermakna ia tidak boleh menjadi besar atau sehebat gerakan
yang lebih besar. PSN adalah satu bukti yang nyata. Walaupun digerakkan
oleh badan NGO tanpa pekerja sepenuh masa dan dana tetap, ia masih mampu
wujud sehingga hari ini mencapai usia 32 tahun. Begitu juga kewujudan
berterusan badan-badan NGO sehingga hari ini merupakan satu bukti akan
kenyataan ini. Ini bermakna apa sahaja yang diinginkan boleh digerakkan dan
dijanakan melalui strategi yang pragmatik.

End of national interest bermaksud menjana kepentingan negara di


luar bukan dari dalam negara sendiri. Ini juga bermakna kepentingan sesebuah
negara itu dapat dikukuhkan lagi apabila produk atau ideanya dikembangkan
di luar. Gerakan seumpama ini dilakukan oleh Asas „50 dalam kolaborasinya
dengan UPSI iaitu UPSI diberikan hak penerbitan beberapa karya daripada
Singapura untuk pasaran Malaysia. Begitu juga dengan pendermaan khazanah
Masuri SN kepada UPSI oleh keluarga Allahyarham adalah satu tindakan
bervisi agar bapa kesusasteraan moden ini dapat dimanfaatkan oleh semua
khususnya mereka yang mempunyai perancangan jangka panjang yang
pragmatik.

A pluralism of values merupakan ledakan nilai yang pelbagai dari


segenap ruang dunia. Ia memberikan maklumat baharu kepada masyarakat
yang perlu membuat pilihan terbaik daripada nilai-nilai yang pelbagai itu.
Penglibatan Singapura dalam MABBIM dan Mastera sebagai pemerhati
secara langsung membentuk perkembangan bahasa dan sastera di Singapura
melalui penyesuaian nilai-nilai yang dihasilkan daripada sidang-sidang yang
diikuti. Perwakilan perlu membuat pemilihan nilai yang sesuai dan
menyesuaikan mana-mana yang bercanggah dengan dasar Singapura dalam
usaha memanfaatkan nilai-nilai tersebut. Lebih banyak nilai, lebih banyak
pilihan dan tentunya lebih rencam produk yang dihasilkan.

44
S. Rajaratnam (dalam C.J.W. L. Wee., 2003:137) pernah menjelaskan
bahawa communal cultures should be transformed through interactions with
and assimilation from other cultures. Ini bermakna bahawa suatu gerakan
bersepadu wajar dijanakan daripada badan-badan yang berlainan budaya
dalam melahirkan satu gerakan yang pragmatik dan penuh variasi. Mahbuni
(2000:85) pula dalam meninjau penulisan Huntington menjelaskan bahawa
kini tamadun (timur) yang pernah menjadi objek kolonialisme barat bukan
lagi menjadi sasaran kolonialisme sebaliknya ia adalah penggerak dan
pencorak bersama sejarah. Beliau (2000:56) juga menambah bahawa pautan
yang dijanakan oleh teknologi baharu menjadikan alam semakin mengecil dan
tanpa sempadan. Dalam lain erti kata, sekiranya kita masih dibelenggu dengan
alam sendiri, kemungkinan besar cabaran baharu sedang mengumpul segenap
tenaga dan menanti masa untuk bertindak tanpa kita sedari. Persiapan awal
wajar direncanakan agar kita bersedia menghadapi anjakan selanjutnya dalam
arena kebudayaan dunia. Dalam konteks ini, Asas „50 sedang membentuk
prasarana dan infrastukturnya bagi gerakan 60 tahun ke hadapan.

______________________________________________________________

RUJUKAN

A. Aziz Deraman, (2007, 27-30 Julai). Pengantarabangsaan bahasa dan


kesusasteraan Nusantara: Isu dan Masalah. Kertas kerja disampaikan di
Pertemuan Sasterawan Nusantara ke XIV di Kedah 27-30 Julai 2007,
anjuran bersama kerajaan negeri Kedah, Dewan Bahasa dan Pustaka dan
Gapena
Hashim Bin Hamid, (2007, 27-30 Julai). Golongan elit dan sajak Islam di
negara Brunei Darussalam. Kertas kerja disampaikan di Pertemuan
Sasterawan Nusantara ke XIV di Kedah 27-30 Julai 2007, anjuran
bersama kerajaan negeri Kedah, Dewan Bahasa dan Pustaka dan
Gapena
Hussain Bachek dan Fatimah Sulaiman (2007). Serving the ethnic minority in
a multicultural Singapore viz-a-viz the Malay community: the
challenge. Singapore: National Library Board
Kenichi Ohmae. (1999). The borderless world – power and strategy in the
interlinked economy. New York: Harper Business

45
Kishore Mahbubani. (2000). Can Asians Think? Singapore: Times Book
International
C.J.W. L. Wee. (ed) (2003). Local cultures and the “New Asia”. Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies
Mohd Suhaimi Ismail Awae, (2007, 27-30 Julai). Sastera dan kebudayaan
dalam pemodenan bangsa. Kertas kerja disampaikan di Pertemuan
Sasterawan Nusantara ke XIV di Kedah 27-30 Julai 2007, anjuran
bersama kerajaan negeri Kedah, Dewan Bahasa dan Pustaka dan
Gapena
Mohamed Pitchay Gani BMAA (ed.) (2005). Dari gerhana ke puncak
purnama – biografi Asas ‟50 55 tahun. Singapura: Angkatan
Sasterawan 50
Mohamed Pitchay Gani BMAA, (2007, 27-30 Julai). Mereka semula citra
mahawangsa dalam orde baru dunia. Kertas kerja disampaikan di
Pertemuan Sasterawan Nusantara ke XIV di Kedah 27-30 Julai 2007,
anjuran bersama kerajaan negeri Kedah, Dewan Bahasa dan Pustaka
dan Gapena
Muhammad Irwan Jamal (ed) (2009, September). Berita@Asas „50.
Singapura
Muhammad Takari b. Jilin Syahrial, (2007, 27-30 Julai). Citra bangsa dalam
sastera Nusantara. Kertas kerja disampaikan di Pertemuan Sasterawan
Nusantara ke XIV di Kedah 27-30 Julai 2007, anjuran bersama
kerajaan negeri Kedah, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Gapena
Nathan Gardels (ed.)(1997). The changing global order – world leaders
reflect.USA: Blackwell.
Renaissance city plan III. Ministry of Information, Commmunication, and the
Arts, Singapore. (2008)
Renaissance city plan III – Arts development plan. Ministry of Information,
Commmunication, and the Arts, Singapore. (2008)
Samuel P.Huntington. (1998). The Clash of civilizations and the remaking of
social order. United Kingdom:Touchstone
Singapore cultural statistics 2004-2008. Ministry of Information,
Commmunication, and the Arts, Singapore. (2009)

46
SASTERA[WAN] MEMBINA ASAS: KETERLIBATAN
INTELIGENSIA SASTERA DALAM MASYARAKAT

Azhar Ibrahim Alwee

The poet‟s individuality is not something absolute, standing


apart, beyond all extraneous influence. The poet is first of all a
man and then a citizen of his land and a son of his times. The
spirit of the nation and the age cannot affect him less than it
does others. …. In other words the poet must express not the
particular or accidental, but the general and the necessary, that
lend colour and meaning to his whole epoch.

V.G. Belinsky

Umumnya kita difahamkan bahwa sastera itu mencerminkan sesebuah


masyarakat baik dari sudut pandangan dunianya, sistem nilainya, estetikanya,
malahan juga inti kefahaman kemanusiannya. Tentu saja tidak ada satu
cerminan, melainkan pelbagai segi dan sudut cerminan tersebut. Sastera adalah
produk kebudayaan yang paling simbolis, dengan mengambil pelbagai peranan
sebagai wadah bagi pengajuan metafora, didaktisme, selain menyuntik rasa
kerohanian dan penyeri estetika. Sesungguhnya sastera dapat dan telah
membina asas kemanusiaan dalam sejarah peradaban dunia. Semua tamadun
besar dunia memiliki budaya sastera yang bukan saja menyumbang kepada
khazanah kemanusiaan sejagat tetapi juga sastera itu menjadi ukurtara sejauh-
mana kemanusiaan tamadun itu telah berkembang dan mendalam. Inilah segi
sastera yang membina asas kemanusiaan.10

Satu lagi segi ialah sastera dapat membina asas dalam pembentukan
keperibadiaan seseorang. Manusia sastera, yakni para sasterawan, adalah

10
Dalam sejarah Nusantara, agama Islam telah menyumbang kepada terbangunnya peradaban
Melayu yang dapat dilihat contohnya dalam ranah bahasa, sastera dan seluruh pandangan
dunia mereka. Sila baca Syed Muhammad Naguib al-Attas, Islam dalam sejarah dan
kebudayaan Melayu; suatu mukaddimah mengenai peranan Islam dalam peradaban sejarah
Melayu-Indonesia, dan kesannya dalam sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusasteraan
Melayu. (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972).

47
contohnya terbaik. Mereka adalah manusia beradab yang menjulang estetika
tinggi (dalam pengucapan, perlambangan dan ketukangan berkarya) sehingga
mereka tergerak menghasilkan karya sastera yang baik, bukan saja dari cetusan
ilham dan pengalaman, tetapi juga dari bacaan sasteranya. Penghargaannya
pada sastera lantas membuka tirai imaginasi dan kesedarannya. Kuasa
metafora dalam sastera sesungguhnya dapat membentuk imaginasi kritikal
seseorang itu. Perlambangan dan satira yang terkandung dalam sastera
membawa kita memikirkan keadaan sekeliling ; ia memancing kita menilai,
menanyakan, dan memikirkan persoalan-persoalan seperti kuasa, penindasan,
martabat dan hak manusia, keadilan dan lain-lain masalah dan potensi
manusia.

Segi yang ketiga ialah sastera itu membina asas kepedulian moral dan
rasa keberpihakan kepada kebenaran dan realitas yang mengundang kita
bersuara bedasarkan hati nurani yang terpanggil mengatakan yang bathil
berlawanan dengan yang benar, manakala yang zalim harus diganti dengan
yang adil, sedang yang tertindas harus dibela dengan belas empati. Inilah
keberpihakan manusia yang termuat dalam sastera sehingga mencetuskan
nurani kita paling terdalam. Karya tersohor dalam lembaran sejarah sastera
kita telah menyumbang ke arah ini. Inilah sastera membina asas nurani yang
manusiawi.

Inteligensia Sastera Melayu

Inteligensia sastera Melayu adalah kelompok paling signifikan dalam budaya


intelektual Melayu masakini. Inteligensia Melayu dalam dunia sastera dan
bahasa Melayu amat sekali instrumental dalam gerakan nasionalisme Melayu,
dan kemudian nanti dalam pembinaan kebudayaan kebangsaan dalam negara
yang baru merdeka. Ternyata para pendiri dan tokoh ASAS „50 telah
memainkan peranan ini, sesuai dengan keperluan zaman mereka. Dalam proses
pengisian kemerdekaan, inteligensia sastera Melayu sekali lagi memainkan
peranan sebagai pentakrif dan pencorak kebudayaan, selain menjadi suara
nurani bangsanya.11 Banyak telah disebut tentang tugas yang harus dan boleh

11
Memoranda Angkatan Sasterawan 50. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1961) ;
A.M. Thani (ed.) Esei sastera ASAS „50. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
1981) ; Ahmad Sebi. Media, tinta dan kuasa. (Kuala Lumpur: Media Indah, 1991)

48
dipikul oleh golongan sasterawan. Leo Lowenthal beranggapan bahwa “The
writer achieves greatness because of the depth of his insight into the human
conditions.” 12 Ini bererti kemampuan dan kepedulian mereka untuk memapar-
kan subjek manusia dalam karya mereka, yang sekaligus menentukan sejauh
mana karya mereka bermutu dan signifikan, bukan saja dari sudut kesasteraan-
nya tetapi juga darihal kesan sosial. Bukankah sebagaimana menurut
Plekhanov bahwa fungsi sastera itu adalah untuk “membantu pembangunan
kesedaran manusia, memperbaiki sistem sosialnya.”13

Dalam sejarah kesusasteraan kita, terdirinya ASAS „50 boleh dikatakan


mengarah kepada tiga asas dasar yang disebut di atas, betapapun kurang dan
lebih di antaranya. Sejarah sastera moden kita adalah budaya sastera yang baru
betapapun kita mempunyai tradisi sastera yang utuh sebelumnya. Tetapi
sastera kita dalam era moden ini mempunyai ciri, fungsi, aliran dan visi yang
berbeda daripada sebelumnya. Antara yang ciri terpenting adalah kehadiran
sastera yang berterlibat, dan para sasterawan, tanpa selindung, telah yang
mengambil peranan ini sesuai berperanan sebagai inteligensia berfungsi dalam
masyarakatnya.14

Hari ini, sebagaimana semenjak ianya tertubuh, para sasterawan dalam


ASAS „50 masih mempertahan citra dan cita ini. Pendirian “Sastera untuk
Masyarakat” atau “Sastera Bina Manusia” yang menjadi pegangan ASAS „50
adalah iltizam kuat akan keterlibatan ahlinya kepada masyarakat dan
linkungan, dan tokoh-tokoh dalam ASAS „50 telah menunjukkan contoh yang
baik, dengan hubungan akar umbi yang kukuh, selain hubungan akrab mereka
dengan komuniti pendidik setempat. Dalam konteks Singapura kita beruntung
kerana jagoh sastera kita adalah juga para pendidik. Almarhum Masuri S.N.
adalah seorang pendidik, begitu juga Pendeta Muhammad Arif Muhammad,
Suratman Markasan dan Mohamed Latif Mohamed, yang kesemuanya kita

12
Leo Lowenthal, Literature and the Image of Man. (Boston: Beacon Press, 1957), h. xii
13
Plekhanov, Art and Social Life. (London: Lawrence & Wishart, 1953 ), h. 5
14
Perkara ini dihuraikan dengan jelas dalam Syed Hussein Alatas, Intellectuals in
Developing Societies. (London: Frank Cass, 1970)

49
segani dengan sapaan panggilan “Cikgu,” sebagai tanda hormat kita kepada
mereka, selain mengikhtiraf peranan mereka sebagai pendidik bangsa. 15

Sastera yang Berperanan dalam Masyarakat

Alam sastera kita adalah sebahagian daripada khazanah kebudayaan dan


keintelektualan yang telah dan akan terus mencorakkan identiti kita sebagai
suatu kelompok bangsa dan negara. Dalam era moden ini, kita menyedari
hakikat bahwa sastera yang tercipta dalam linkungan kita, khasnya yang
menggunakan bahasa komunikasi kebudayaan kita adalah ranah yang tidak
boleh kita memperlekehkan, jauh lagi mengabaikannya. Betapapun sukar dan
mencabar, dari segi sambutan dan sumber, bidang sastera dan bahasa tetap
mendapat perhatian daripada golongan budayawan dan intelektual setempat
dari masa ke masa, termasuk masyarakat umum. Sastera mempunyai tugas
dalam mencerahkan pemikiran awam agar tidak mudah terjebak dengan
ideologi yang menyempit, termasuk sikap literalisme atau keharfiahan. Celik
sastera dan bercita sastera bisa mengurangi kecenderungan literalisme kerana
budaya sastera, dengan apresiasinya membina pemikiran dan estetika yang
menghargai metafora, dapat menjana keharusan pelbagai tafsir dan makna,
tanpa rasa keangkuhan memiliki kebenaran pada dirinya saja.

Tambah lagi, tiadalah dokumen kebudayaan yang dapat merakam


kemanusiaan kita dengan lebih baik melainkan sastera kita sendiri.
Sebagaimana yang pernah disebut seorang pengkritik sastera Amerika, James
T. Farrell: “One of the great values of literature is that it means of expanding
consciousness. The world‟s meaning to us is locked up in our minds…Through
literature we expand our consciousness.” 16 Ertinya, sasterawan bukan saja
sebagai perakam akan apa yang berlangsung dalam masyarakat tapi juga
menampilkan versi tanggapannya terhadap apa yang berlaku dan berlalu.

15
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (ed.) Dari gerhana ke puncak
purnama : biografi Asas '50 : 55 tahun dalam persuratan. (Singapura : Angkatan
Sasterawan '50, 2005 ); Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (ed.) Leksikon :
direktori penulis Melayu Singapura, pasca 1965. (Singapura: Angkatan Sasterawan '50 &
National Library Board, 2005)
16
James T Farrell, “Relevance in Literature,” Twentienth Century Literature, Vol. 22, 1,
1976.

50
Mereka adalah penyimpan memori secara naratif khasnya bila karya mereka
itu tertulis dalam gaya realisme atau kesejarahan yang utuh.

Pemikiran seseorang sasterawan itu sesungguhnya dipengaruhi oleh


linkungan sosio-politik, ekonomi dan kebudayaan tertentu. Umumnya idea
dominan dalam sesebuah masyarakat itu mewarnai pemikiran dan paradigma
sang penulis, walaupun faktor bakatnya memainkan peranan yang penting jua.
Dalam perspektif sosiologi ilmu sesuatu pemikiran, idea atau nilai itu berakar
atau terjelma daripada kondisi sosial dan sejarah. Ini juga bermaksud kita
membangun dan memperoleh perspektif berdasarkan idea dan kelompok mana
yang kita berasosiasi atau berasal.

Sastera dan Pendidikan Kebudayaan

Dalam konteks hari ini pendidikan kebudayaan yang mengambil kira tentang
bacaan dan penelitian sastera harus kita huraikan dengan jelas dan tegas.
Pembelajaran sastera adalah ruang pendidikan yang boleh menumbuhkan sikap
kreatif dan kritis ini. Dari teks sastera kita dihadapkan dengan sejumlah
permasalahan manusia, dari soalan universal, ke peringkat partikular, sehingga
soalan batin dan psikologi manusia. Dari teks sastra, sebagai contoh kita dapat
kesan masalah rasisme; 17 otoritarianisme dan salah guna kuasa; 18 potensi
tradisi kita yang boleh memacu pencerahan;19 potensi sastera untuk mencipta
manusia dan kebudayaan baru;20 dan kerelevanan nilai yang terkandung dalam
sastera sebagai saluran kesedaran nilai dalam masyarakat moden, 21 selain
sastera sebagai wadah digunakan mengupas kondisi dan masalah dalam
masyarakat.22

17
Allen H. Merriam, “Literature as Window: Developing Interracial Understanding
Through Fiction,” Journal of Black Studies, Vol.19, No.1, 1988.
18
Mochtar Lubis, “Sastra dan Pembebasan,” Horison, 9, XXVII
19
Rendra, Mempertimbangkan Tradisi. Kumpulan Karangan. ( Jakarta:Gramedia, 1984 )
20
Sutan Takdir Alisjahbana, “Sastera yang Bertanggungjawab pada Permulaan Bangkitnya
Kebudayaan Umat Manusia yang Baru,” dlm. Pemikiran Sastera Nusantara. ( Kuala
Lumpur: DBP, 1988 )
21
Subagio Sastrawardoyo, Sekilas Soal Sastra dan Budaya. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1992 )
22
Toni Sills-Briegel & Deanne Camp, “Using Literature to Explore Social Issues,” Clearing
House, Vol.74, 5, 2001

51
W S Rendra, penyair Indonesia yang tersohor, pernah menganjurkan
digunakan “paradigma budaya” untuk meninjau masalah kehidupan dalam
linkungan kita. Dalam pendidikan, beliau mengenalpasti empat perkara pokok
yang harus diberikan perhatian. Pertama mengapresiasi fakta objektif. Kedua
pengkategorian fakta-fakta tadi sehingga dapat dibedakan dan dikenali dengan
lebih berkesan. Ketiga penanaman disiplin ilmiah, namun dapat mengelakkan
intelek konsumptif, yang berlawanan dengan jenis intelek kreatif maupun kritis.
Yang terkhir, tapi tidak kurang pentingnya ialah:

“kesempatan beropini dan berekspresi harus ditingkatkan seluas-


luasnya, agar murid bisa merasakan bahwa dirinya berdaulat
sebagai manusia. Inilah satu langkah yang penting untuk
memberdayakan diri sebagai individu. Pada hakekatnya daulat
rakyat itu berasal dari pengertian akan daulat manusia, dan
daulat manusia berasal dari pengertian akan daulat individu.”23

Lain perkataan kalau kita mahu sastera mimbina asas kemanunisaan


yang berperadaban, dengan penyuguhan keperibadian, dan nurani yang
berpihakan, kita terlebih dulu harus menangani kecenderungan yang terus
memukau dalam pembelajaran sastera dewasa ini. Yang dimaksudkan ini ialah
keterpesonaan pada estetikisme dan pembicaraan sastera yang formalistik.
Menghargai estetika ataupun puitika tentu saja tidak bersalahan asalkan ia
dilakukan dengan bijaksana dan berimbang. 24 Tetapi membedakannya
daripada estetikisme adalah penting. 25 Apabila berasyik mengatakan bahwa

23
Rendra, Rakyat belum merdeka : sebuah paradigma budaya. (Jakarta : Pustaka Firdaus,
2000), h. 37-9
24
Mungkin contoh yang baik boleh kita sebut di sini. Adonis. An Introduction to Arab
Poetics. (London: Saqi Books, 1990)
25
Masalah keterpesonaan pada estetikisme pernah disinggung oleh seorang pemikir Rusia,
Nikolai Berdyaev yang menyinggung soal godaan estetikisme: “The aesthetic lure makes a
man an observer not an actor….An exclusively aesthetic orientation to life enfeebles the
sense of reality, and leads to this, that whole regions of reality fail to be taken into
account. ….The aesthetic lure denotes exclusive interest in „how‟ and not in „what‟ , that is
to say, in actual fact it means indifference to reality….The aesthete is by no means sure of
his own reality, he is sure only of his passive aesthetic emotions. It could not even be said
that the aesthete lives by the acceptance of beauty and emotional excitement which beauty
arouses; he is frequently indifferent to true and most real beauty, and lives by sham forms of
beauty and aesthetic illusions. The lure and slavery of aestheticism inevitably brings in its

52
sastera itu taman yang indah-indah dengan kata dan selokanya yang santun dan
merdu, maka itu adalah buaian yang merugikan. Yang dicarinya indah itu
adalah ungkapan bahasa, lebih melankolik, mendayu dan sayu, makanya lebih
indah dirasakannya.26 Makanya soal bentuk mendahalui soal isi. Pramoedya
Ananta Toer pernah menegur kecenderungan ini. Tegas beliau:

“Bagi saya keindahan itu terletak pada kemanusiaan, yaitu per-


juangan untuk kemanusiaan, pembebasan terhadap penindas-an.
Jadi keindahan itu terletak pada kemurnian ke-manusiaan, bukan
dalam mengutak-atik bahasa.”27

Di kalangan para sastrawan Melayu sendiri, kita sudah diperingatkan


bahwa usah terlena dengan kata-kata yang sering memikirkan sastera itu
sebagai taman bunga di mana dapat kita sunting kata dan irama yang indah-
indah. Sepertimana yang pernah juga ditegaskan oleh Usman Awang dan A
Samad Said, beberapa dekad yang lalu:

“Kesusasteraan bukanlah taman bunga tempat orang sesekali


datang berehat-rehat menghirup udara segar dalam masa
lapangnya. Kesusasteraan ialah rumah dan kehidupan manusia
yang berombak dan bergelombang, dengan denyut nafas dan
degup jantungnya ...Tidak saja manusia mempunyai tujuan
dalam hidupnya, kesusasteraan pun mempunyai tujuan. Jika
manusia hidup mempunyai tujuan yang diterimanya sebagai

train indifference to the truth, and this is its most horrifying result.”25 Nicholas Berdyaev,
Slavery and Freedom. (London: Geoffrey Bles, 1944),h 238-240
26
Keris Mas pernah menegur kecenderungan ini: “Sajak-sajak dan cerita-cerita pendek
masa itu memakai tema perjuagan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan, tetapi
bentuknya seratus peratus romantis idealisme. Bangsa, tanahair dan kemerdekaan
digambarkan sebagai gadis jelita yang terancam yang didoa-doakan keselamatan-
nya….Bahasa beralun-alun, berirama-irama, penuh dengan kias dan ibarat yang indah-indah
dan merayu-rayu. …Sindiran dalam cerita-cerita pendek tajam-tajam tetapi yang
dianjurkannya hanya harapan yang indah-indah …Di belakangnya berdiri latar fikiran yang
belum matang dan pengalaman yang belum masak…” Rujuk A Karim Haji Abdullah, (ed.)
Mutiara Fikiran Sasterawan Negara Keris Mas. (Petaling Jaya:Pustaka Budaya,1997), h.54
27
Pramoedya Ananta Toer, Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia. (Jakarta: Lentera
Dipantara, 2003)

53
suatu tugas, maka kesusasteraan pun mempunyai tujuan dan
kewajiban yang disebut sebagai tema dan tugas sastera. Sastera
bukanlah hanya sastera semata, tetapi sastera ialah alat untuk
mencapai tujuan, iaitu mempertajam pandangan manusia
terhadap hidupnya, mempertinggi kesedarannya dan memper-
kaya jiwa yang keseluruhannya mempertinggi tingkat peradaban
manusia.”28

Makanya dalam penelitan sastera hal-hal inilah yang patut sama kita
cermati, jangan sampai hal-hal yang bersifat teknis dan estetis menjadi
kepedulian sastera yang terbesar sehingga mengkesampingkan persoalan dasar
dalam sastera. Juga dalam meneliti karya sastera bukan saja harus kita amati
apa yang terungkap tetapi juga apa yang tak terungkap dan tak terfikirkan
kerana apa yang tak terungkap itu memberi isyarat betapa sesuatu perkara atau
konsep itu tidak diberikan atau terlepas daripada perhatian si individu/
kelompok, termasuk pada diri si penulis. Di sinilah ranah kritik sastera harus
turut terbangun bersama berkembangnya minat berkarya.

Sesungguhnya tugas membicara sastera, mengaju teori/perspektif serta


mengkritiknya adalah tugas dan pertanggungjawaban intelektual yang wajib
terkedepan untuk menyatakan kebenaran, kesungguhan sehingga dapat: (a)
memecahkan ideologi yang mencengkam pemikiran masyarakat (b)
menyinggung segala otoriti yang berlagak seperti kependetaan yang serba
benar, (c) mendiagnosa kemelaratan dan keterabaian dalam masyarakat serta
(d) mendedah dan mencari sebab pelanggaran moral-etis dan bukan setakat
mengutuk dan berpanik akan gejala itu. Lain perkataan, perlu adanya
komitmen sosial serta terpanggilnya secara individu untuk mempertahan
keutuhan etika dalam linkungan masing-masing.

Aliran Sastera

Juga wajar ditanyakan: Apakah aliran sastera yang dominan hari ini?
Umumnya hari ini sastera ditanggapi sebagai karya kreatif untuk menyuntik
kepuasaan jiwa, mendapat lazat dari intrigue dalam cerita, terpegun dengan

28
Usman Awang & A. Samad Said, Tema dan tugas sastera Melayu moden. (Singapura:
Federal Berhad, 1963)

54
lengok bahasa, terpukau dengan ayunan plot dan terlena dengan mimpi dan
imbasan yang kompleks penceritaan. Tentu saja, ini bukan satu saja aliran
sastera yang wujud. Sebaliknya terdapat pelbagai aliran sastera yang diyakini,
saling bersaing sesama mereka guna mendapatkan pemerhatian seharusnya,
dan tentu saja ada pasang surut pada nasib aliran-aliran tersebut. Aliran sastera
yang berbagai itu bertolak daripada (a) kepelbagaian pemaknaan yang
diberikan ke atas idea dan tugas sastera; (b) perkonsepsian manusia yang
dicitrakan dalam karya; (c) pendirian politik; (d) kejelasan moral-etika; (e)
keseriusan menyanggah penguasa authoritarian; (f) kedalaman spiritualisme,
selain (g) selera pada bentuk dan soal keindahan.

Dalam dunia sastera tentulah ada sasterawan yang disenangi oleh para
penguasa khasnya mereka yang berkarya tanpa berbantah-bantah, mencabar
atau menyindir sikap dan dasar golongan dominan yang berkuasa. Tentulah
juga ada sasterawan yang menggunakan wadah sastera untuk mengungkap
protes dan kritik terhadap penguasa. Wajarlah apabila Shaharuddin Maaruf
mengingatkan bahwa golongan sasterawan Melayu, sebagai kelompok cultural
producer, bersaing dalam medan sastera untuk mengkedepankan idea mereka
masing-masing.29

Untuk meniliti aliran sastera apakah yang dipegang oleh para penulis,
ada baiknya kita mencermati tenor atau nada karya yang terdapat dalam
penulisan mereka. Dari tenor sesuatu karya itu boleh kita pastikan sama ada
sang penulis menjurus kepada sekadar perakaman pengalaman dan perasaan,
ataupun ia menekankan pemihakan terhadap kelompok atau isu tertentu. Karya
Shanon Ahmad dalam sastera Melayu sebagai contoh yang baik kerana
dimensi komentar sosialnya begitu ketara, selain keberpihakkannya yang
dibuat tanpa sorakan. Sedangkan karya A Samad Said tenornya rata-rata
menjurus kepada pengungkapan perasaan dan pengalaman manusia yang
bergulat mencari sesuatu dalam hidupnya. Soal kepincangan struktur dan
ideologi tidak tersentuh melainkan soal kedalaman perasaan manusia. 30

29
Rujuk, Shaharuddin Maaruf. “Materialism as an Ideology in Malay Literature,” dlm. Ong
Jin Hui, Chan K.B. and Chew S.B. (eds.) Crossing Borders: Transmigration in Asia Pacific.
(New York: Prentice Hall, 1995 )
30
Perkara ini kita kupaskan dalam Azhar Ibrahim, “Pemikiran Sasterawan sebagai Pantulan
Idea Dominan dalam Masyarakat: Menjenguk Aliran Sastera A.Samad Said.” Makalah

55
Kepelbagaian inilah yang boleh kita sebagai aliran sastera, yang terus
mengundang persoalan aliran sastera yang manakah yang harus kita pupuk dan
ikhtiraf.31

Manusiawi Yang Bagaimana?

Tentu saja menyakini dan berpegang pada sesuatu aliran sastera itu menjadi
hak setiap penulis, maupun pengkaji. Hal yang mahu dipertegas dalam
makalah ini ialah aliran pemihakan untuk manusiawi yang menggunakan
wadah sastera untuk mengajukan penyanggahan terhadap ketidakmanusiaan
yang terjelma dalam struktur masyarakat. Sesungguhnya pengikhtirafan pada
kemanusiaan dalam sastera ini adalah suatu pendirian yang murni kerana akur
akan kegunaan sastera untuk penyempurnaan kemanusiaan.

Tetapi harus juga diawasi kemanusiaan jenis apa yang mahu kita sambut
atau galakkan. Kalau ianya sekadar dilafaz secara muluk-muluk, abstrak dan
tidak membumi, serta tidak menyebut kemanusiaan mana yang harus dibela
dan ketidakmanusiaan mana yang harus disanggah, ianya bisa menjadi
kemanusiaan yang mirip disifatkan oleh Parmoedya sebagai “humanisme
universal yang memang indah didengar kuping dan direnungkan dengan
sepenuh perasaan, tapi justru dia diajarkan untuk meneutralkan aspirasi politik.
Humanisme abstrak, diingatkan Pramoedya adalah humanisme mewah yang
hanya mampu mengatakan “kasihan mereka, tapi jangan ganggu kesenangan
dan kemakmuranku.” Tapi sayangnya dengan pelarian sesetaengah penulis
kepada perasaan dalaman, hal-hal konkrit yang dihadapi manusia terlepas
daripada pemerhatian mereka. Ternyata dalam sejarah sastera ASAS „50
kecenderungan ini telah ditepis betapapun karat-karat humanisme mewah ini
belum lagi semuanya dapat dihakis.

disampaikan dalam Seminar Pemikiran Sasterawan Negara A. Samad Said. Anjuran Dewan
Bahasa & Pustaka, Malaysia in Kuala Lumpur pada 13-15 Mei 2008
31
Darihal aliran sastera dan kritik sosial, sila baca Suratman Markasan, From the beginning
to two streams of social critique = Dari jalan permulaan ke dua jalur kritik social.
(Singapura, 1991)

56
Keberpihakan Untuk Kemanusian dan Keadilan

Makanya penting bagi kita memikirkan satu lagi kriteria dalam meneliti karya
sastera, iaitu sejauh mana pemihakan yang dikumandangkan oleh sang penulis.
Pemihakan memerlukan kita menyebut mana yang tertindas, siapa yang
menindas dan bukan setakat mengambarkan apakah penindasan itu. Maka
dengan penelitian sastera secara kritis, sebagai suatu medan yang memboleh-
kan bahas dan dialog, dapat kita mengesani kuasa otoriter dan ber-leluasanya
tindak tanduk yang kerdil untuk bersuara di hadapan sang penguasa, sehingga
krisis pada kehidupan moral dan intelektual semakin melarat.

Sayangnya, aliran sastera kita yang semakin beragam ini, ada


diantaranya pula yang kian terperusuk ke dalam. Mendalami perihal per-
masalahan masyarakat terus dianggap, di satu pihak tertentu, sebagai terlalu
ingin “mengajar” dan justeru itu dianggap tidak “cukup sastera” atau “bukan
sastera.” Kononnya sastera harus „neutral.‟ Pemahaman tentang sastera seperti
ini termakan dengan pegangan bahawa sastera harus „bebas dari ideologi/
politik,‟ makanya kenuetralan menjadi paradigmanya. Malah ada yang lebih
mundur lagi apabila mengatakan sastera hanya sebagai ranah untuk berhibur,
menghirup keindahan estetika, ianya bererti menjurus pada hal-hal teknis dan
struktur karya, mencari ethno-puitika yang nanti mau dijulang-julang sebagai
ciri budaya kita yang tersendiri. Akhirnya pemahaman seperti ini menjadikan
kita politically quietistic, dengan tempangan moral kerana yang diperdulikan
adalah teks sastera dan bukan konteks yang melatari pesan-pesan yang
mungkin mahu disampaikan oleh para penulis.

Jelasnya, pemihakan itu bukanlah satu tren dalam berkarya, bukan pula
hiasan atau teknik dalam berkarya. Munasabah sekiranya kita mengatakan
bahwa pemihakan memperlihatkan nilai etika keagamaan universal yang
dipegang dan dipertahan oleh sang penulis. Ianya menunjukkan tingkat
kepedulian moral-etika sang penulis, namun pemihakan yang dibuat itu tidak
berakhir atau menghalalkan rasa benci yang melulu, menerbitkan hasutan jahat
serta menggalakkan tindak balas yang kejam. Ertinya pemihakan ini tidak
menerbitkan keganasan yang baru. Sebaliknya terkandung dalam pemihakkan
ini rasa kepedulian untuk sama menyedarkan yang tertindas dan si penindas,

57
sehingga dapat kita kesan moral restraint di pihak yang membicarakan hak
golongan yang tertindas.32

Persoalan pemihakan kepada massa Melayu yang tertindas, termiskin


dan terpinggir adalah segi etika yang sayugia diberi perhatian bersungguh
dalam sastera dan kajian sastera. Pemihakan kepada massa ini sebenarya
bukan suatu keganjilan dalam dunia sastera. Malahan sastera dunia yang
tersohor, berpegang pada obor solidaritas antara para sasterawan dengan rakyat
terbanyak, yang suara mereka itu paling terkecil dan terputus. Makanya di
sinilah pemihakan kepada golongan tersebut sayugia diberikan, sehingga Pablo
Neruda dalam kuliah Hadiah Nobel pada 1972 menyebut:

“I determined that my posture within the community and before


life should be that of in a humble way taking sides …In the midst
of the arena og America‟s struggles, I saw that my human task
was none other than to join the extensive forces of the organized
masses of the opeople; to join with life and soul, with suffereing
and hope, because it is only from this great popular stream that
the necessary changes can arise for writers and for nations. And
even if my attitude gave and still give rise to bitter, or friendly,
objections, the truth is that I can find no other way for a writer
in our farflung and cruel countries, if we want the darkness to
blossom, if we are concerned that the millions of people who
have learned neither to read us nor to read at all, who still
cannot write or write to us, are to feel at home in the dignity
without which it is impossible for them to be complete human
beings. For I believe that my duties as a poet involve friendship
not only with the rose and with symmetry, with exalted love and
endless longing, but also with unrelenting human occupations
which I have incorporated into my poetry.”33

32
Sila baca untuk huraian lanjut, Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas. (Jakarta:
LP3ES, 1984)
33
Dipetik dlm E. San Juan, Jr.. Ruptures, Schisms, Interventions : cultural revolution in the
Third World. (Manila: De La Salle University Press, 1988)

58
Sastera yang bermutu pengolahannya, dengan visi kemanusiaan yang
jelas akan dapat juga menyampaikan kita dalam upaya memahami golongan
massa yang terhempit itu, terkadang lebih baik daripada penelitian ilmiah
dengan metodologi analisis yang pelbagai. Meninjau kembali persoalan
kemiskinan dan terhempitnya massa Melayu yang terakam dalam karya-karya
Shahnon, Ahmad (Malaysia), 34 Mangunwijawa (Indonesia) dan Mohamed
Latif Mohamed (Singapura) amat sesuai diberikan paparan serius, di saat
kembalinya minat dan kepedulian untuk meneliti persoalan kemiskinan yang
lewat-lewat ini mendapat perhatian dalam wacana sosio-ekonomi semasa.
Dengan mengisahkan keperitan kemiskinan dan keterpinggiran Melayu, baik
di desa dan kawasan setinggan sudah menjadikan gelangang sastera kita
sebagai ranah imaginasi moral yang bisa “memberikan dunia, hasil dari
kreativiti penulis, pemaknaan dan kerelevanan kepada pembacanya, dan
mengafirmasi bahwa hidup ini berharga untuk dilalui.”35

Pembelajaran kebudayaan kita yang berpangkal kepada celik dan insaf


akan keadaan semasa harus dapat memberikan generasi muda kita pendedahan
awal tentang kemiskinan massa dan permasalahan masyarakat menerusi
pembelajaran sastera. Pendedahan seperti inilah yang penting bukan saja
dalam menimbulkan empatis mereka terhadap golongan yang tersempit dan
terpinggir, tetapi suatu permulaan awal bagi mereka mengartikulasi dan
memahami masalah sosial, khasnya kemiskinan, yang berlangsungan dalam
masyarakat mereka. Malah dari lembaran sastera, tidak seperti penelitian
ilmiah yang saintifik, kita akan merasakan suatu pengalaman yang
menyampaikan kita, menerusi imaginasi, rasa kebersamaan dengan manusia
Melayu yang terhempit itu. Dengan naratif penceritaan yang tersendiri, serta
idea dan pemikiran ampuh dalam karya, makanya, tidak keterlaluan untuk
mengatakan bahwa karya-karya sasterawan kita boleh bergerak ke arah
menjana “critical consciousness” yang ditakrifkan oleh Edward Said sebagai:

34
Perkara telah kita kupas dalam Azhar Ibrahim “Shahnon Ahmad: Inteligensia Melayu dan
Pemihakan kepada Massa Melayu,” Makalah disampaikan dalam Seminar Shanon Ahmad.
Anjuran Dewan Bahasa & Pustaka, Malaysia pada 13-14 Nov 2007.
35
Rujuk, Mochtar Lubis, “Literature and Liberation: An awareness of self and society,” dlm.
Edwin Thumboo, (ed.) Literature and liberation : five essays from Southeast Asia. (Manila:
Solidaridad Pub. House , 1988 )

59
“to arrive at some acute sense of what political, social, and
human values are entailed in the reading, production, and
transmission of every text. To stand between culture and system
is therefore to stand close to…a conrete reality about which
political, moral, and social judgments have to be made and, if to
be made, then exposed and demystified.” 36

Makanya dalam pembelajaran sastera kita seharusnya dapat kita


timbulkan isu pemihakan sebagai salah satu kriteria untuk menilai karya yang
bermutu. Tetapi soal pemihakan ini tidak boleh disimpulkan saja sebagai
„berpihak kepada kebenaran.‟ Kebenaran untuk siapa harus diperjelas dan
dipersoalkan jua. Adakah pemihakan itu tulus dan substanstif atau cuma
wayang atau retorik yang bergentayangan ? Ini harus dihuraikan dengan lebih
lanjut. Sebenarnya, pemihakan yang substantif juga menjauhi sikap
paternalisme terhadap rakyat Melayu yang miskin dengan beranggapan kita (
yang lebih berpendidikan dan yang „maju‟) mengetahui apa yang baik untuk
golongan yang melarat ini.

Sesungguhnya sastera yang realis dan berkomited aliran ke-


masyarakatannya akan dapat menjana kesedaran untuk bebas daripada apa jua
cengkaman yang membelenggu kemanusiaan. Karya sastera yang baik
bukanlah ditulis dari kacamata menara gading yang tinggi, jauh lagi suka
menggendangkan slogan (dengan agenda politik) itu dan ini. Karya yang baik
adalah berpaksikan nilai kemanusiaan yang harus diakur oleh semua, sehingga
si penulis itu “dapat membangunkan kepekaan kepada masyarakatnya
sendiri….memiliki dan menyemai nurani sosial dan nurani kemanusiaannya
sendiri.” 37 Di sinilah letaknya persoalan pemihakan yang harus ada pada
kedua-dua sasterawan dan khalayak yang bijak menilaikan sastera.

36
Edward Said, The World, the Text, and the Critic. ( Massachusetts: Harvard University
Press, 1983 ), h. 26
37
Sila rujuk Kassim Ahmad. “Penulis sebagai Conscience atau Batin Sesuatu Bangsa,” dlm.
Karim Haji Abdullah (ed.) Pemimpin dan Sasterawan. (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1993)

60
Kesimpulan

Akhirul kalam, dalam keadaan hari ini di mana ketempangan moral harus
segera diubati dengan kesalehan sosial, tugas sasterawan sebagai inteligensia
masyarakatnya tidak boleh diperlekehkan, jauh lagi dipandang sepi ataupun
sekadar hiasan di taman-taman keindahan yang palsu. Sejarah ASAS „50
sebelumnya telah menyaksikan ketrampilan sasterawawan yang terkedepan
untuk menjadi obor kemanusiaan dan pencerahan untuk masyarakatnya. Cita
ini terwaris kepada generasi ASAS „50 kini dan selanjutnya, termasuk yang di
luar ASAS „50 sendiri.38

Kita sudahi makalah ini dengan pendirian Keris Mas sebagai contoh
inteligensia sastera Melayu, yang pernah menulis puisi bertajuk “Pelita yang
Tak Padam-padam” pada tahun 1949, yakni setahun sebelum ASAS „50
didirikan, di mana Keris Mas juga pernah sama-sama menganggotainya. Puisi
beliau ini menyimpulkan idealisme komitmen sosial bagi seseorang
sasterawan seperti beliau, termasuk pendiri-pendiri ASAS yang lain, untuk
meneroka dan bertahan, dengan tekad harapan akan masadepan yang lebih
baik, bersandarkan kebebasan nurani:

“Walau ribut taufan menderu


Halilintar membelah menggegar bumi
Walau gelap lembab membeku
Di muka jalan medan bakti

Namun pelita menyala juga


Di dalam dupa hati nubari
Bercahaya hidup bagai geliga
Tak padam sampai abadi

Kini engkau rebah ke bumi


Besok aku diikat paksa
Berganti-ganti kita pergi

38
Untuk perbincangan generasi pasca ASAS „50 sila rujuk, Djamal Tukimin. Sejarah tidak
pernah luka kita yang berduka: landskap sastera Melayu Singapura pasca Angkatan 50.
(Singapura: Pustaka Nasional, 2008)

61
Sampai akhir keturunan bangsa

Namun pelita tetap menyala


Berapi-api merah menyala
Menjadi suluh hasrat bangsa
Tak padam, sepanjang masa

Walau jasad hidup merana


Walau bumi dihimpit ditindas ganas
Pelita cintakan hidupkan jua
Menyinar jiwa hasrat bebas.”39

Menarik sekali bahwa harapan Keris Mas ini yang dipahatkan dalam
kiasan puisi beliau sama dengan apa yang pernah Karl Mannheim bayangkan
tentang peranan intelektual dalam sesebuah masyarakat sebagai “watchmen in
what otherwise would be a pitch-black night.”40 Bagi beliau, peranan utama
yang dimainkan oleh golongan ini kerana mereka itu “memegang kunci utama
dalam perubahan sosial sebagai pakar dalam penciptaan dan penyebaran
idea,” 41 dan merekalah yang berfungsi sebagai “sumur kepada kehidupan
kebudayaan”42 sedangkan “kemampuan mereka untuk memahami orang lain
adalah aset yang terbaik.” 43 Justeru itu, tatkala Keris Mas mengatakan “Hidup
bernyala di dalam jiwa sastera baru kita ” itulah gerak asas yang harus ada
dalam tekad harapan kita yang substantif, baik dalam hal fungsi sosial sastera
itu sendiri, maupun visi dan isi sastera itu. Ternyata para pendiri ASAS „50,
sebagai inteligensia dalam masyarakatnya, telah meneroka laluan ini, dan
pewarisnya hari ini, tiada dapat tiada, harus menyuguhkan paradigma ini tanpa
tangguhan dan kekerdilan.

39
Dipetik dalam “Kesusateraan dan Bahasa Melayu,” dlm A Bakar Hamid (ed.) Esei pilihan
Keris Mas : kesusasteraan, bahasa dan kemasyarakatan. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, 1981), h. 141-142
40
Karl Mannheim, Ideology and Utopia. (London: Routledge & Kegan Paul, 1976), h. 143
41
Karl Mannheim, Freedom, Power and Democratic Plannin., (London: R. & K. Paul,
1951), h. 64
42
W.A.C. Stewart, “Karl Mannheim and the Sociology of Education,” h. 107
43
Karl Mannheim, “The Sociology of Intellectuals,” Theory, Culture & Society, Vol. 10,
1993, h.77

62
______________________________________________________________

RUJUKAN

Adonis. (1990). An Introduction to Arab Poetics. London: Saqi Books.


Ahmad Sebi. (1991). Media, Tinta dan Kuasa. Kuala Lumpur: Media Indah.
A Karim Haji Abdullah. (ed.). (1997). Mutiara Fikiran Sasterawan Negara
Keris Mas. Petaling Jaya: Pustaka Budaya.
Alatas, Syed Hussein. (1970). Intellectuals in Developing Societies. London:
Frank Cass.
Al-Attas, Syed Muhammad Naguib. (1972). Islam dalam sejarah dan
kebudayaan Melayu; suatu mukaddimah mengenai peranan Islam
dalam peradaban sejarah Melayu-Indonesia, dan kesannya dalam
sejarah pemikiran, bahasa, dan kesusasteraan Melayu. Bangi:
Universiti Kebangsaan Malaysia.
A.M. Thani (ed.). (1981). Esei sastera ASAS „50. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Azhar Ibrahim. (2007). Shahnon Ahmad: Inteligensia Melayu dan Pemihakan
kepada Massa Melayu, Makalah disampaikan dalam Seminar Shanon
Ahmad. Anjuran Dewan Bahasa & Pustaka, Malaysia pada 13-14 Nov
2007.
Azhar Ibrahim. (2008). Pemikiran Sasterawan sebagai Pantulan Idea
Dominan dalam Masyarakat: Menjenguk Aliran Sastera A.Samad Said.
Makalah disampaikan dalam Seminar Pemikiran Sasterawan Negara A.
Samad Said. Anjuran Dewan Bahasa & Pustaka, Malaysia pada 13-15
Mei 2008
Berdyaev, N. (1944). Slavery and Freedom. London: Geoffrey Bles.
Djamal Tukimin.(2008). Sejarah tidak pernah luka, kita yang berduka:
landskap sastera Melayu Singapura pasca Angkatan 50. Singapura:
Pustaka Nasional.
Farrell, J., T. “Relevance in Literature,” Twentienth Century Literature,
Vol. 22, 1, 1976.
Freire, P. (1984). Pendidikan Kaum Tertindas. Jakarta: LP3ES.
Juan, E. San Jr. (1988). Ruptures, Schisms, Interventions: Cultural Revolution
in the Third World. Manila: De La Salle University Press.

63
Keris Mas (1981). “Kesusateraan dan Bahasa Melayu,” dalam A Bakar Hamid
(ed.). (1981). Esei pilihan Keris Mas: Kesusasteraan, Bahasa dan
Kemasyarakatan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kassim Ahmad. (1993). “Penulis sebagai Conscience atau Batin Sesuatu
Bangsa,” dalam. Karim Haji Abdullah (ed.). (1993). Pemimpin dan
Sasterawan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lowenthal, L. (1957). Literature and the Image of Man. Boston: Beacon
Press.
Mannheim, K. (1976). Ideology and Utopia. London: Routledge & Kegan Paul.
Mannheim, K. (1951). Freedom, Power and Democratic Planning. London:
Routledge & Kegan Paul.
Mannheim, K.(1993). “The Sociology of Intellectuals,” Theory, Culture &
Society, Vol. 10, 1993.
Memoranda Angkatan Sasterawan 50. (1961). Kuala Lumpur: Oxford
University Press.
Merriam, A., H. (1988). “Literature as Window: Developing Interracial
Understanding Through Fiction”. Journal of Black Studies, Vol.19, No.1,
1988.
Mochtar Lubis. “Sastra dan Pembebasan,” Horison, 9, XXVII.
Mochtar Lubis. (1988). “Literature and Liberation: An awareness of self and
society,” dlm. Edwin Thumboo, (ed.). (1988). Literature and liberation:
five essays from Southeast Asia. Manila: Solidaridad Pub. House.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (ed.). (2005). Dari gerhana
ke puncak purnama: biografi Asas „50: 55 tahun dalam persuratan.
Singapura: Angkatan Sasterawan 50.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (ed.). (2005). Leksikon:
direktori penulis Melayu Singapura, pasca 1965. Singapura: Angkatan
Sasterawan 50 & National Library Board.
Plekhanov. (1953). Art and Social Life. London: Lawrence & Wishart.
Pramoedya Ananta Toer. (2003). Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia.
Jakarta: Lentera Dipantara.
Rendra. (1984). Mempertimbangkan Tradis: Kumpulan Karangan. Jakarta:
Gramedia.
Rendra. (2000). Rakyat belum merdeka: sebuah paradigma budaya. Jakarta:
Pustaka Firdaus.
Said, E. (1983). The World, the Text, and the Critic. Massachusetts: Harvard
University Press.

64
Shaharuddin Maaruf. (1995). “Materialism as an Ideology in Malay Literature,”
dalam. Ong Jin Hui, Chan K.B. and Chew S.B. (eds.). (1995). Crossing
Borders: Transmigration in Asia Pacific. New York: Prentice Hall.
Subagio Sastrawardoyo. (1992). Sekilas Soal Sastra dan Budaya. Jakarta:
Balai Pustaka.
Suratman Markasan. (1991). From the beginning to two streams of social
critique = Dari jalan permulaan ke dua jalur kritik sosial. Singapura:
Singapura.
Sutan Takdir Alisjahbana. (1988). “Sastera yang Bertanggungjawab pada
Permulaan Bangkitnya Kebudayaan Umat Manusia yang Baru,” dalam.
Pemikiran Sastera Nusantara. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Sills-Briegel, T. & Deanne C. “Using Literature to Explore Social Issues,”
Clearing House, Vol.74, 5, 2001.
Usman Awang & A. Samad Said (1966). Tema dan tugas sastera Melayu
moden. Singapura: Federal Berhad.

65
REVOLUSI AKSI ASAS ‘50

Yazid Hussein

Pengenalan

Terdapat perbezaan yang ketara antara gerakan „revolusi mental‟ dengan


gerakan „revolusi aksi‟. Gerakan revolusi minda adalah pencetus minda untuk
beraksi mencari kecemerlangan. Tatkala gerakan revolusi aksi yang meng-
gerakkan sesutu atau seseorang itu agar sentiasa bertindak untuk membaiki
keadaan dalam menuju ke arah kecemerlangan. Gerakan revolusi minda dan
gerakan revolusi aksi adalah ibarat usaha yang memangkin dan memberi
motivasi untuk membina individu, masyarakat, bangsa dan nusa yang akan
mempunyai pemikiran yang positif, berorientasikan aksi, kesedaran kualiti dan
persembahan kelas dunia.

Namun dalam merealisasikan gerakan revolusi minda dan gerakan


revolusi aksi, suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah hidup ini penuh
dengan perjuangan, dan sejarah telah membuktikan bahawa sepanjang riwayat
hidup manusia, tidak pernah sunyi daripada menghadapi pelbagai masalah dan
rintangan. Ini kerana keperluan dan keinginan manusia tidak terbatas, daripada
keperluan asas hinggalah kepada keinginan untuk memenuhi keinginan
psikologi dan seksual seperti kasih sayang, dicintai, memenuhi nafsu, keadilan,
penghormatan, kekuasaan, kemewahan dan sebagainya. Sehubungan itu, timbul
pelbagai ragam tingkah laku manusia dalam menghadapi masalah hidup. Ada
yang menyedihkan, ada yang melucukan dan tidak kurang pula yang
menimbulkan rasa marah, simpati dan sebagainya. Kepelbagaian ragam inilah
yang menjadi bahan dan ilham nukilan para penulis untuk renungan, perutusan
dan pengajaran bersama agar dapat menghibur, memberi pengajaran dan
keinsafan, membangkitkan kesedaran, menajamkan daya pemikiran dan
sensitiviti setiap pembaca. Berpandukan perspektif inilah anggota-anggota
Angkatan Sasterawan „50 atau ringkasnya ASAS „5044 bertindak cergas dengan
menjanakan persuratan menjadi sebagai satu wahana media bervisi dan bermisi
dalam merealisasikan matlamat, hasrat, cita-cita, keinginan, khayalan, impian,

44
Angkatan pertubuhan dan pergerakan persuratan Angkatan Sasterawan „50 lebih mesra
dikenali dan sinonim dengan penggunaan akronim ASAS „50.

66
gagasan, idea, angan-angan, azam, iltizam, harapan, hajat, wawasan adicita,
falsafah, ideologi, identiti, keperibadian, prinsip, sahsiah, kepercayaan, jati diri,
pegangan, entiti dan fahaman terhadap masyarakat, bangsa, nusa, bentala dan
kesejagatan. Seperti yang telah dikonsepsikan dalam perlembagaan penubuhan-
nya.

Pada dasarnya ASAS „50 terkenal dengan pembawaan panji serta


laungan semboyan “Seni untuk Masyarakat”45, dan sebahagian besar ahlinya
membegakan semangat berapi keyakinan diri sebagai ahli pemikir, pejuang
nasionalis dan pemangkin serta pembimbing masyarakat Melayu dalam
mempengejawatahankan perjuangan yang dapat menuju ke arah perpaduan
kebangsaan dan kebangkitan masyarakat Melayu, kala mereka menghadapi
hari-hari yang bergolak dan tidak menentu akibat tekanan alam persekitarannya.

ASAS „50 adalah sebuah angkatan persatuan dan pergerakan


persuratan yang bercorak kebahasaan dan kesusasteraan Melayu yang pertama
lahir sesudah Perang Dunia Kedua 46 . Percambahan yang memangkinkan
tertubuh teguhnya angkatan persuratan ini adalah berhubung rapat dengan
perubahan-perubahan iklim dan suasana serta adab politik dan masyarakat
Melayu sebelum ini. Penubuhan ASAS „50 bukan sahaja berwawasan sebagai
sebuah angkatan persatuan dan pergerakan persuratan dan penulis tetapi juga
sebagai jentera dan perantis penggerak dalam sejarah perkembangan sastera
Melayu moden dan sejarah kesusasteraan Melayu Singapura. Dengan itu setiap
anggota ASAS „50 bukan sahaja mendokong peranan yang penting dalam
sejarah perkembangan sastera Melayu moden dan sejarah perkembangan

45
Konsep dan semboyan “Seni untuk Masyarakat” berkaitan rapat dengan cita-cita
kemasyarakatan ASAS „50 tatkala ditubuhkan. Dalam hal ini seni, iaitu bahan sastera,
digunakan untuk berbakti kepada masyarakat. Semboyan ini telah digunakan sehingga 1974,
apabila semboyan baharu “Seni Bina Manusia” digunapakai. Berdasarkan maklumat,
penggunaan “Seni Bina Manusia” adalah usaha ASAS „50 menyatukan kumpulan-kumpulan
sastera lain seperti Grup Gelorasa, PASS dan sebagainya menjadi anggota ASAS ‟50.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz, 2005. Dari Gerhana ke Puncak
Purnama: Biografi ASAS „50, 55 Tahun dalam Persuratan (2005) Halaman: xxiv.
46
Lihat Dari Gerhana ke Puncak Purnama: Biografi ASAS „50, 55 Tahun dalam Persuratan
(2005) dan Leksikon: Direktori Penulis Melayu Singapura Pasca 1965 (2005) terbitan
Angkatan Sasterawan „50 dan disusun oleh Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul
Aziz.

67
sastera Melayu Singapura malah berperanan dan bertindak sebagai pembaja
dan fasilator kesuburan, pertumbuhan, keintelektualan, kemekaran dan
ketajaman pemikiran masyarakat Melayu dengan cara terbaik mungkin.

Bagi merealisasikan cita-cita, keinginan, impian, gagasan, idea, azam,


iltizam, harapan, hajat dan wawasan ini, setiap anggota ASAS „50 akan
berperanan sebagai seorang pemikir, perenung, penilai, pemberita, pencipta,
pengajar, pengasuh, penyebar, pengkarya dan pengkritik terhadap masyarakat,
bangsa, nusa dan kesejagatan. Sehubungan itu setiap anggota dipertanggung-
jawab dan diamanah untuk “memberikan gambaran-gambaran yang heenyata
tentang keadaan sekeliling mereka, dan tentang „sebab-sebab‟ yang menimbul-
kan keadaan-keadaan itu”. Perkara ini telah dijelaskan oleh Asraf dalam “Nilai
Sastera” (1981).

Medan dan Ruang Asas „50

ASAS „50 mempunyai peranan dan pengertian yang menarik, mendalam,


saujana, kinantan, bermakna, berkonotasi, bererti dan istimewa dalam sejarah
perkembangan kesusasteraan Melayu moden dan sejarah perkembangan
kesusasteraan Melayu Singapura. ASAS „50 secara langsung dan tidak lang-
sung memberi makna, erti, definisi, maksud, takrif, takbir dan takwil pada entiti
dan identiti kesusasteraan Melayu moden dan kesusasteraan Melayu Singapura.
Dengan itu tidak keterlaluan apabila ASAS „50 disinonim dan ditaliketatkan
dengan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu Moden dan sejarah
perkembangan kesusasteraan Malayu Singapura. Pengiktirafan dan perakuan
ini juga jelas dipaparkan dalam buku Warisan ASAS „50 (1981) 47 terbitan
Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ceramah dan bengkel khas yang dianjurkan
sempena 30 tahun penubuhannya dengan tajuk “ASAS „50 dan Sastera Melayu
Moden”48 pada 22hb hingga 23hb Ogos 1980 di Kuala Lumpur anjuran Institut
Analisa Sosial (INSAN) dengan bantuan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

47
“ASAS „50 mempunyai peranan yang penting dalam sejarah perkembangan kesusasteraan
Melayu moden ... .”. Warisan ASAS „50, 1981. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Bahagian belakang buku.
48
Ceramah dan bengkel ini telah dianjurkan oleh Institut Analisa Sosial (INSAN) dengan
bantuan Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22hb Ogos hingga 23hb Ogos 1980 di Kuala
Lumpur.

68
Arakian sepanjang sejarah penubuhannya, ruang dan medan ASAS „50
bukan hanya setakat berfungsi dan bergerak sebagai sebuah angkatan
pertubuhan dan pergerakan persuratan Melayu yang bersuara rakyat, yang
ditubuhkan di Singapura pada pertengahan tahun 195049 oleh segelintir penulis
yang rata-rata berumur dalam lingkungan dua puluhan dengan atma dan
semangat muda. Malar-malar dengan atma dan semangat yang muda itu, maka
tercambah, membuak dan membaralah akan segala hasrat, cita-cita, keinginan,
khayalan, impian, gagasan, idea, angan-angan, idea, azam, iltizam, harapan,
hajat dan wawasan dalam jiwa yang membentuk adicita, falsafah, ideologi,
identiti, keperibadian, prinsip, sahsiah, kepercayaan, jati diri, pegangan dan
fahaman terhadap masyarakat, bangsa, nusa, bentala dan kesejagatan.

Sehubungan itu ASAS „50 secara sedar membentuk golongan penulis


dan pengarang yang idealistik, bertujuan dan berwawasan, namun pada masa
yang sama secara tidak langsung membentuk golongan „pelamun‟ dan
„pengkhayal‟. Sebenarnya penggunaan istilah „pelamun‟ dan „pengkhayal‟
tidak merujuk pada atau mempunyai konotasi buruk tetapi asosiasi atau idea
yang dimaksudkan adalah selain maknanya yang tersurat, iaitu golongan
„pemikir, perenung, penilai, pemberita, pencipta, pengajar, pengasuh, penyebar,
pengkarya dan pengkritik‟. Sehubungan itu istilah „pelamun‟ dan „pengkhayal‟
yang sebenar adalah yang disatukan dengan istilah „sasterawan‟.

Dalam hal ini juga, dasar, teras, pokok dan asas yang didukung oleh
anggota-anggota awal ASAS „50 dalam memartabatkan bahasa dan sastera
Melayu berpandukan konsep “Seni untuk Masyarakat”, bersumber ilham
daripada penghayatan terhadap masyarakat. Hakikatnya, seni dan masyarakat
ditanggapi sebagai mempunyai pertalian yang rapat dan tidak terpisah daripada
kehidupan masyarakat berdasarkan dimensi bahawa sastera boleh dimanfaatkan
oleh rakyat seluruhnya. Gagasan “Seni untuk Masyarakat” merujuk kepada
bahan kesusasteraan yang “harus menggambarkan hidup rakyat dan menyata-

49
Angkatan Sasterawan „50 atau ringkasnya ASAS „50 telah ditubuhkan pada 6 hb Ogos 1960.
Perhimpunan ini telah diadakan di 24-H, Henderson Road, Singapura, iaitu di rumah
Muhammad Ariff Ahmad (MAS), dan dihadiri oleh 19 penulis yang rata-rata berumur dalam
lingkungan dua puluhan. Untuk mendapatkan senarai penuh sila lihat Mohamed Pitchay
Gani Mohamed Abdul Aziz (editor), 2005. Dari Gerhana ke Puncak Purnama: Biografi
ASAS ‟50, 55 Tahun dalam Persuratan. Singapura: Angkatan Sasterawan „50. Halaman 39-
40.

69
kan hasrat dan keinginan rakyat dalam bentuk cerita” (1981), maka Asraf
dalam “Maksud” (Ibid.) menjelaskan bahawa ASAS „50 telah “menjadikan
kesusasteraan sebagai alat penyedar dan perjuangan” masyarakat. Dengan itu
ASAS „50 telah bergiat cergas menghasilkan pelbagai bentuk genre sastera
Melayu seperti novel, cerpen, drama dan sajak sebagai wadah protes sosial dan
protes politik untuk tatapan masyarakat dan bangsanya. Sehubungan itu, Asraf
dalam “Nilai Sastera” (1950) dengan berani dan lantang menjelaskan bahawa
masyarakat pada waktu itu rata-rata menderita dan meminta suluh dan
pemimpin dan “kerana itu penulis harus memberi gambaran yang nyata
bagaimana mereka harus bertindak untuk membaiki nasibnya yang penuh
dengan derita itu‟. Maka itu, pada awal penubuhannya kebanyakan
penghasilan hasil karya ASAS „50 bersifat ulasan penderitaan rakyat, kritikan
dan menyelar segolongan masyarakat, mendedahkan resah gelisah kehidupan,
menentang ketidakadilan dalam masyarakat, kebaikan mencapai kemerdekaan,
penderitaan dan kemiskinan di bawah penguasaan penjajah, penyekatan
kemajuan pemikiran, keruntuhan akhlak dan moral, penyalahgunaan kuasa,
perjuangan politik setempat dan sumber nasihat. Dengan berpegang kepada
kepercayaan dan keyakinan yang kawi terhadap “kesusasteraan adalah cermin
yang membayangkan masyarakat” (Wong Seng Tong, 1985: 35), maka
seberinda besar anggota ASAS „50 mengamalkan tajribah merealisasikan
konsep sastera “didaktik dan bertujuan”. Sehubungan itu, menurut Asraf (1950:
27-30);

... sudah tiba masanya sekarang bagi angkatan sasterawan lima


puluhan untuk menggambarkan dalam tiap karangan yang
ditulisnya akan segala yang nyata sebagaimana yang terdapat
dalam kalangan rakyat murba.

Dapat disimpulkan bahawa dunia dan sumber ilham ASAS „50 lebih
luas daripada generasi penulis sebelumnya kerana ramai ahlinya berasal dari
desa dan kota yang dikenali dan terkenal dengan „alam‟, „manusia‟,
„permasalahan‟ dan „persoalan‟nya. Maka, ASAS „50 dijadikan tempat untuk
meluahkan pelbagai pandangan dan kegelisahan muda seperti ingin mencari
jati diri (soul searching), mencari dan alami sendiri erti perjuangan yang
didengar melalui akhbar dan majalah, ataupun mencari rezeki di kota.
Kehidupan di kota telah mengukuhkan pengalaman dan ilham mereka terhadap

70
perkeliling yang lebih kota sifatnya serta perubahan sikap hidup dan nilai-
nilainya.

Pengalaman dan ilham ini menjadi sumber dan hablur tema-tema


dalam karya-karya awal ASAS „50, yang dapat dikatakan mempunyai aliran
fikiran yang maju pada ketika itu (1950-an), yang rata-rata boleh diertikan
sebagai kemajuan untuk menuju kemerdekaan politik, ekonomi dan perihal
masyarakat, penghormatan dan kepercayaan terhadap kebudayaan sendiri yang
menghablurkan tamadun bangsa, identiti diri dan masyarakat, manifestasi
dilema keadilan ekonomi, perjuangan hak-hak asasi, lambang kebijaksanaan,
keterlibatan dalam puncak kerajaan dan pimpinan, unsur-unsur keluasan alam,
fikiran dan keghairahan hidup atau menyediakan contoh moral dan intelektual50.

„Sasterawan‟ dalam Angkatan Sasterawan 50

Sebenarnya, istilah „pelamun‟ dan „pengkhayal‟ terhadap para anggota ASAS


„50 adalah perakuan dan pengiktirafan terhadap golongan „sasterawan‟ dalam
ASAS „50 yang idealistik dan beratma besar dalam merealisasikan hasrat, cita-
cita, keinginan, khayalan, impian, gagasan, idea, angan-angan, idea, azam,
iltizam, harapan, hajat dan wawasan untuk membina dan membangunkan
masyarakat, bangsa, nusa dan kesejagatan yang progresif, kental, bebas,
saksama, inovatif, kreatif, kritikal dan bijaksana serta kukuh nilai kemanusiaan
dan keinsanannya. Pada waktu yang sama mencintai keamanan, kesaksamaan
dan keadilan. Dalam hal ini juga, istilah „sasterawan‟ yang digunakan pada
nama Angkatan Sasterawan „50 adalah sebagai satu identiti diri dan entiti
pertubuhan.

Menurut Muhammad Haji Salleh dalam kertas kerjanya yang bertajuk


“Konsep Sasterawan ASAS „50” semasa ceramah dan bengkel ASAS „50 DAN
SASTERA MELAYU MODEN, istilah „sasterawan‟ pada Angkatan
Sasterawan „50 bukan hanya dikaitkan dengan “orang yang menghasilkan

50
Yazid Bin Hussein, 2006. Konsep Perjuangan Masuri S.N. dalam Karya-Karya Terpilih:
Penerapan Model “Qawl-Un Ma‟ruf”. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya. Tesis untuk Ijazah Sarjana.

71
karya sastera (seperti prosa dan puisi), ahli sastera51” tetapi merangkumi juga
“orang yang cerdik pandai, cendekiawan52”. Dalam hal ini Muhammad Haji
Salleh menjelaskan bahawa;

Istilah ini saya kira dipilih dengan sedar dan mungkin dengan
sedar pula diharap membawakan makna suatu kategori penulis
yang mencipta pada peringkat mutu dan pemikiran yang agak
tinggi. Pada tafsiran saya „sasterawan‟ bukanlah penulis picisan,
karyawan hal-hal remeh dan tidak mempersoalkan tema-tema
penting di dalam kehidupan masyarakatnya.
(1981: 2)

Sehubungan itu pendekatan menggunakan istilah „sasterawan‟ adalah


satu ciri pembeda yang real dan jelas tetapi membebankan bagi menaikkan
identiti diri dan entiti ASAS „50 daripada penulis, pertubuhan dan pergerakan
lain. Dengan terteranya istilah ini, maka tanggungjawab dan amanah yang
dipikul oleh para anggota ASAS „50 lebih berat. Mereka bukan hanya
kelompok penulis, dan sebuah pertubuhan dan pergerakan sastera tetapi
kelompok penulis, dan sebuah pertubuhan dan pergerakan sastera yang akan
merobek dan merobohkan tembok kekufuran dan kebatilan masyarakat, bangsa,
nusa dan kesejagatan. Dengan itu anggota ASAS „50 secara logiknya mereka
bukan setakat penulis atau pengarang biasa tetapi merupakan golongan penulis
atau pengarang yang mengutamakan mutu dan pemikiran yang tinggi lagi maju
yang bertali dengan ruang lingkup masyarakat. Sehubungan itu, dasar asas
ASAS „50 adalah penglahiran karya dan penulisan para anggota ASAS „50
perlu mempersoalkan tema-tema penting dan real dalam kehidupan
masyarakatnya dan bukan membicara, mengutara, mengetengah, menonjol,
mengusul atau mengupas perkara-perkara yang remeh dan tema-tema yang
tidak penting yang tidak dapat membina dan membangunkan masyarakat,
bangsa, nusa dan kesejagatan.

Paraleli dengan semangat dan atma ini, maka pelbagai tema, persoalan
dan perkara seperti dilema kepimpinan, keadilan politik, kesaksamaan untuk

51
Kamus Dewan: Edisi Ketiga, 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman
1396.
52
Ibid.

72
merebut peluang, kesamarataan hidup, keseimbangan ekonomi hingga kepada
perjuangan hak-hak asasi dan asas masyarakat, dan seterusnya dari keinginan
membudayakan orang Melayu hinggalah ke persoalan mendefinisikan
tamadunnya. Pada masa yang sama ASAS „50 melihat peranan dan anggotanya
sebagai pejuang yang dinamik, berani dan progresif untuk kebebasan nusa,
pelindung kedaulatan bangsa dan nusa, penentang terhadap kezaliman
penjajahan dan penegak keadilan sosial, ekonomi dan politik. Ini semua secara
sedar telah dijadikan manifestasi dasar undang-undangnya. Yang nyata dan
jelas adalah seorang „sasterawan‟ mestilah bahaduri53, siddiq54, mustakim55 dan
curai56 dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab.

Malar-malar dalam perihal istilah „sasterawan‟ ini, Muhammad Haji


Salleh ada memberi pandangan yang mengukuh dan mengetatkan dengan
menjelaskan bahawa; „Istilah „sasterawan‟ juga memberi semacam status dan
martabat profesyen serta keterlibatan yang agak rasmi di dalam kesenian
sastera dan kehidupan negara.‟(Ibid.)

Namun, anugerah “status” yang tidak diiktiraf dan “martabat profesyen”


yang tidak rasmi serta “keterlibatan yang agak rasmi” tanpa tauliah ini
membawa kepada tanggungjawab yang berat sehingga seolah-olah satu
„bebanan‟ yang terpaksa dipikul dalam kehidupan harian kerana menjadi
anggota ASAS „50 dan terlibat dalam dunia persuratan masyarakat, bangsa,
nusa dan kesejagatan. Para anggota ASAS „50 seperti „disyarat dan diikatkan‟
supaya kukuh dalam pendirian dan terlibat secara langsung dalam dasar
perjuangan yang ditetapkan. ASAS „50 memberi galakan kepada para
anggotanya supaya bersikap bahaduri, mustakim, siddiq dan curai lagi kukuh
dalam menurunkan pendapat, herdikan, bantahan, renungan, kritikan,
pandangan, sanggahan, komen, ulasan dan teguran. Mereka adalah pemikir
baharu lagi maju yang menyimpang daripada jawapan lama dan berani
memasuki “daerah-daerah persoalan baru, walaupun undang-undang
penjajah menegahnya” (Ibid.: 8). Bagi meyakinkan kesungguhan dan
keseriusannya, ASAS „50 dalam perlembagaannya, Undang-Undang No. 2

53
Berani.
54
Jujur.
55
Amanah.
56
Jelas.

73
bahagian 2 fasal (c) telah menjanjikan akan “menyewa loyar (jika perlu) untuk
membela sasterawan yang terdakwa kerana mengeluarkan fikiran bebas”
(Ibid.: 9). Sehubungan itu perlindungan dan ruang kebebasan yang disediakan
membantu para anggota menuju ke arah kebenaran dan menolak kebatilan
dengan menghasilkan karya yang saksama dan adil. Pada masa yang sama,
Muhammad Haji Salleh dengan berani dan sedar tatkala mengaitkan profil,
sifat dan ciri-ciri „sasterawan‟ yang ada dalam Angkatan Sasterawan „50
dengan golongan „pujangga‟, iaitu “pencipta sastera di zaman tradisional”
(Ibid.). Mengikut pandangan dan mata halus Muhammad Haji Salleh,
pengertian dan pemaknaan „sasterawan‟ itu adalah; „... membawa beberapa ciri-
ciri makna yang mungkin kita dapati dari perkataan tradisional untuk pencipta
sastera di zaman traditional, iaitu „pujangga‟, termasuklah kebijaksanaan,
keterlibatan dalam puncak kerajaan dan pimpinan atau menyediakan contoh
moral dan intelektual.‟(Ibid.)

Sifat dan ciri-ciri „pujangga‟ yang diketengahkan adalah warisan dan


nilai kehidupan yang menjadi sebati dalam jiwa, atma, naluri dan semangat
para anggota ASAS „50 dan pertubuhan sastera itu sendiri. Warisan, budi dan
nilai ini terus disemaimekarkan hingga terjelma kesuburan sehingga ke hari ini.
ASAS „50 adalah sebuah tamadun yang tersendiri. Dan dalam perihal sebuah
tamadun, maka akan berlaku proses pembangunan, pengekalan, kemusnahan,
kebangkitan dan kesinambungan. Confucius 57 dalam Obaidellah Haji
Mohamad (penterjemah) 58 pernah berkata bahawa elemen warisan, budi dan
nilai menjadi penentu terhadap kesinambungan sesuatu tamadun itu. Confucius
menjelaskan bahawa; „pemerintah sesebuah negara yang mempunyai 1000
kereta perang dan angkatan yang berkuda hendaklah dilaksanakan dengan
serius. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus bersikap tegas,
memberi kepercayaan, tidak menipu, berjimat cermat dalam perbelanjaan, cinta
pada manusia, dan mengarah rakyat mengikut masa yang tertentu.‟ (1994: 2)

57
Confucius hidup antara 551 S.M. hingga 479 S.M., merupakan tokoh pertama di negara
China yang mengasaskan falsafah aliran Confuciusisme. Beliau juga ialah seorang pendidik
yang terkenal dan pemikir yang agung. Qu Chunli, 2005. Riwayat Hidup Konfusius. Kuala
Lumpur: Institut Kajian Dasar (IKD) & Konrad Adenauer Foundation (KAF).
58
Obaidellah Haji Mohamad (penterjemah), 1994. Lun Yu: Pembicaraan Confucius. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Halaman 2.

74
Hakikatnya sesebuah tamadun itu akan melalui proses evolusinya yang
tersendiri, iaitu peringkat pembangunan, peringkat pengekalan, peringkat
kejatuhan dan peringkat kebangkitan. Dalam hal ini, semuanya bergantung
pada penyemaian dan pengekalan unsur warisan, budi dan nilai yang murni.
Arakian tatkala sesuatu tamadun itu berkembang dan subur adalah kerana
pengekalan warisan, budi dan nilai yang murni. Pada masa yang sama
digerakkan pengubahsuaian yang setimpal mengikut dasar pragmatik. Tatkala
kejatuhan dan kebinasaan sebuah tamadun adalah disebabkan pengabaian dan
penolakan warisan, budi dan nilai yang telah diwarisi dan dijadikan amalan.
Sehubungan itu dapat dilihat bahawa selain daripada pengekalan warisan, budi
dan nilai yang murni, ASAS „50 juga bersikap berdaya maju, realistik, wajar
dan berpijak di bumi nyata dengan mengamalkan dasar pragmatik sebagai
kunci nadi dan katalisator kesinambungannya sehingga berdaya tahan ke hari
ini. Namun begitu dasar pragmatik yang logikal dan rasional ini tidak sedikit
pun menggadai dan berkompromi serta menguris dan mencalarkan adicita,
falsafah, ideologi, identiti, keperibadian, prinsip, sahsiah, kepercayaan, jati diri,
pegangan, fahaman, gagasan dan tanggungjawab asal ASAS „50 dan peranan
tulen sastera seperti wadah menyampaikan ilmu, membentuk jiwa manusia
menjadi insan yang menghargai nilai kemanusiaan, melahirkan manusia yang
berperibadi dan memiliki sahsiah yang baik, sebagai bahan hiburan atau bentuk
escapism, memberikan pengetahuan, mendidik masyarakat secara langsung
atau tidak langsung, merealisasikan matlamat pendidikan sebagai disiplin
merentasi kurikulum, menghidupkan daya kreativiti, inovatif, kritikal dan
imaginasi, mengembang dan memperluaskan intelektual seseorang, meningkat-
kan daya pemikiran, menyampaikan cerita kepada khalayak, sebagai unsur
kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat, menulis dan membaca sebagai
hobi, menulis sebagai profesion, wadah penghayatan dan kesyukuran, wadah
penyebaran agama, moral, nilai-nilai murni, budaya dan adab, menaikkan
semangat nasionalisme, kenegaraan dan patriotik.

Dengan itu amalan dan dasar pragmatik yang dianyam dengan


peredaran masa secara bijak telah berjaya mengekal dan mengukuhkannya
sebagai sebuah pertubuhan dan pergerakan persuratan yang cergas dan terus
kekal relavan bergerak, berjasa dan berbudi selama 6 dekad lamanya59. Tatkala

59
Angakatan Sasterawan „50 atau ringkasnya ASAS „50 menyambut ulang tahun
penubuhannya yang ke-60 pada tahun 2010.

75
kelab, pertubuhan dan pergerakan persuratan yang ditubuhkan silih berganti
selepasnya tidak mampu bertahan lama dan terkubur. Ada juga kelab,
pertubuhan dan pergerakan persuratan yang terus tenggelam ditelan masa dan
tidak bergerak aktif lagi. Tatkala terdapat juga kelab, pertubuhan dan
pergerakan persuratan yang tenggelam-timbul sifatnya dengan menganjurkan
aktiviti-aktiviti persuratan mengikut musim tetapi tidak mampu memberi
sumbangan yang jelas dan besar kepada dunia persuratan dan masyarakat 60 .
Ada juga kelab, pertubuhan dan pergerakan persuratan yang mengubah
pendirian dan dasar asalnya untuk menjadi kelab, pertubuhan dan pergerakan
kemasyarakatan dengan tumpuan kepada kerja-kerja sosial. Pandangan ini
selari dengan pandangan yang dikemukakan oleh Yazid Hussein dalam Forum
“Four Languages, One Voice: Connecting Singapore Literature61” yang dipetik
daripada Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz selaku Presiden
ASAS „50.

Since the 1950s, a myriad of literary association such as Grup


Gelorasa (1971), PASS (1972), Jejak Kembara (1978) Kupuja
(1984), KAMUS (1989), Nadwah Sastera (1990) and others have
tried to follow in ASAS „50 footsteps. Unfortunately, these
associations were not prolific and have since ceased to exist.
(6hb Disember 2008)

Pandangan ini dikukuhkan dengan hasil kajian secara kuantitatif dan


terperinci terhadap bilangan kelab, pertubuhan dan pergerakan persuratan
Melayu yang ditubuhkan sepanjang 60 tahun dari tahun 1950 hingga 2010 di
Singapura, mendapati terdapat kurang daripada 25 buah semuanya. Bilangan
ini merangkumi kelab, pertubuhan dan pergerakan persuratan Melayu yang
tidak didaftar dan yang telah didaftar dengan Register of Society (Singapore).
Namun daripada bilangan ini, hanya ASAS „50 yang telah diiktiraf sumbangan-
nya sebagai sebuah angkatan pertubuhan dan pergerakan persuratan yang

60
Sila lihat Leksikon: Direktori Penulis Melayu Singapura Pasca 1965 terbitan Angkatan
Sasterawan „50. Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz, 2005.
61
Yazid Hussein merupakan salah seorang pembentang dalam forum “Four Languages, One
Voice: Connecting Singapore Literature” ini telah dianjurkan oleh National Arts Council of
Singapore pada 6 Disember 2008 di Chamber@The Arts House. Beliau membentangkan
kertas kerja “ASAS „50 in the New Milleium” yang membicarakan mod dan pendekatan
ASAS „50 mendekati masyarakat dan dalam mengharungi cabaran alaf milieu.

76
progresif, pragmatik, bergerak aktif dan berwibawa. Pandangan ini begitu jelas
dan nyata apabila ASAS „50 dijadikan pusat sumber oleh pihak National
Library Board of Singapore (NLB) untuk segala yang berkaitan dengan dunia
persuratan Melayu dan alam persuratan Melayu Singapura. Malah ASAS „50
merupakan angkatan pertubuhan dan pergerakan persuratan Melayu yang
dirujuk bagi projek Singapore Literary Pioneers Gallery, NLB Online
Repository of Artistic Works (NORA) Database Collection for Malay Writers
and Manuscript, potret “Tun Seri Lanang” dan “Tekad Pena”62. Keteguhan dan
kewibawaan ASAS „50 sebagai sebuah pertubuhan dan pergerakan persuratan
Melayu telah memberi keyakinan kepada pihak National Arts Council of
Singapore (NAC) untuk bergerak senadinya sebagai pusat sumber dan
penggerak inisiatif nasional seperti Singapore Writers Festival63 dan ASAS „50
International Writers Residency Programme64. Malah ASAS „50 telah diberi
pengiktirafan sebagai penerima President Charity Gold Cup Race pada 2005

62
Sila lihat buku sejarah ASAS „50 yang bertajuk Dari Gerhana ke Puncak Purnama:
Biografi ASAS „50, 55 Tahun dalam Persuratan yang diterbitkan oleh Angkatan Sasterawan
„50 (2005), buku-buku kreatif terbitan Angkatan Sasterawan „50 seperti Purnama Senja
(2006), Perjalananku (2007), Teman Siber (2008), Kasih Bunga Merah (2008), Kumpulan
Cerpen Satu Macam Penyakit (2009), Bisikan Nadim: Dari Skrip ke Pentas ke Naskhah
(2009), Antologi Puisi: Seloka Hari Berubah (2010), Kumpulan Drama D5D (2010) dan
Verses of Angels (2010).
63
ASAS „50 dan Sayap Belia ASAS „50 dengan kerjasama CELIK telah mengadakan
persembahan seni dan teater berteraskan sastera Melayu Singapura di Chambers@The Arts
House sempena Singapore Writers Festival pada 28 hb October 2009. CELIK adalah sebuah
kumpulan kesenian belia (teater, sastera dan budaya) yang bernaung dengan MAEC Bukit
Batok East Community Club, ditubuhkan pada tahun 2008 dengan Muhammad Shukri
Suhaimi selaku ketua.
64
Program penulisan ASAS „50 International Residency Writing Programme adalah satu
program penulisan yang bertujuan untuk menyediakan seorang mentor (penulis luar negara)
bagi membimbing para penulis Singapura melahirkan lebih banyak karya asli Singapura
Pascaperpisahan yang bermutu dalam bahasa Melayu. Mentor yang dilantik khusus oleh
Jawatankuasa Pelaksana ASAS „50, berdasarkan pengalaman dan ketokohannya dalam
sesuatu bidang ilmu dan pengalaman kerjayanya yang cemerlang. Program ini disokong oleh
National Arts Council of Singapore dengan kerjasama Darul Andalus Pte. Ltd. Mentor akan
menyediakan ruang bagi para peserta mendalami pengetahuan, kefahaman, keperluan dan
kemahiran dalam bidang penulisan. Tahun ini bidang yang dikemukakan adalah genre novel.
Program ini adalah kursus intensif selama 6 bulan yang telah bermula dalam bulan Jun 2010
hingga November 2010, dengan kemuncaknya para peserta menghantar sebuah karya
berbentuk novel untuk dinilai dan diterbitkan.

77
dan 2007, dan pertubuhan Persuratan Nasional yang pertama bagi Asia Pacific
Breweries Foundation Arts Inspire Programme 2008-2010. Sebagai bukti
kewibawaan dan penghormatan terhadap peranan dan perjuangan yang telah
dimainkannya, nama ASAS„50 telah dicatatkan dalam Singapore Encyclopedia
(2009) dan Kamus Dewan: Edisi Keempat (2005)65.

Hakikatnya, ASAS „50 66 itu sendiri adalah sebuah pertubuhan dan


pergerakan persuratan yang idealistik dan beratma besar 67 . Pandangan dan
pernyataan ini juga disokong oleh Kamus Dewan: Edisi Keempat (2005).
Dengan jelas kamus ini mengiktiraf dan memperakukan akan „idealistik dan
beratma besar‟ yang dipunyai oleh ASAS „50 tatkala ditubuhkan. Kamus
Dewan: Edisi Keempat dengan sedar dan terang menyatakan bahawa “Asas „50
merupakan sebuah gerakan sasterawan yang progresif” tatkala menerangkan
pengertian dan pemaknaan istilah „sasterawan‟ (Ibid.: 1396). Sehubungan itu,
pernyataan dan pengiktirafan ini tidak perlu diragui kerana Kamus Dewan:
Edisi Keempat (Ibid.) diperakui sebagai dan adalah; „...sebuah kamus
ekabahasa Melayu yang lebih mantap, berwibawa dan agak lengkap sejajar
dengan perkembangan pesat bahasa Melayu masa kini. Dengan demikian,
Kamus Dewan Edisi Keempat ini diharapkan akan menjadi bahan rujukan
utama yang terkini dan berwibawa untuk semua lapisan masyarakat pengguna
bahasa Melayu.‟ (Ibid.: xiii)

65
op. cit.
66
Angkatan Sasterawan „50 telah didaftarkan dengan kerajaan Singapura untuk bergerak
sebagai sebuah badan yang sah pada 22hb Jun 1951. S. Husin Ali, 1981. “ASAS „50 dan
Cita-Cita Kemasyarakatannya” dalam Warisan ASAS „50: Kumpulan Kertas Kerja Ceramah
dan Bengkel “ASAS „50 dan Sastera Melayu Moden”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. Halaman 21.
67
Antara gagasan dan idea ASAS „50 adalah “sastera harus dimanfaatkan untuk rakyat
seluruhnya” (1981: 5), “tugas penulis dan sempadan tema yang harus diikuti oleh mereka ...
yang mengandungi aliran fikiran maju” (Ibid.), “terikat di dalam penghormatan dan
kepercayaan terhadap kebudayaan sendiri” (Ibid.), “membawakan sikap analitis
memberinya sifat-sifat kebaruan, kemajuan dan modenisme” (Ibid.), “memperjuangkan
kemerdekaan” (Ibid.: 26), “menegakkan keadilan masyarakat” (Ibid.: 27), “mengembangkan
fikiran maju” (Ibid.: 28) dan sebagainya. Lihat Warisan ASAS „50: Kumpulan Kertas Kerja
Ceramah dan Bengkel “Asas „50 dan Sastera Melayu Moden” (1981), Memoranda
Angkatan Sasterawan: Edisi Kedua (1987) dan Memoranda ASAS „50 (2010) untuk
mendapatkan penjelasan yang terperinci dan tuntas bahawa “ASAS „50 itu sendiri adalah
sebuah pertubuhan penulisan yang idealistik dan beratma besar”.

78
Dasar dalam perlembagaan awal ASAS „50, Perlembagaan ASAS „50,
adalah misi dan visi yang menggariskan beberapa sifat dan ciri teras
penulisannya (Muhammad Haji Salleh, 1981: 9) dengan harapan melahirkan
penulis-penulis ASAS „50 yang ideal dan berwibawa.

i. Penulis ASAS „50 itu moden dan baru, mempunyai status yang tinggi di
dalam masyarakatnya.
ii. Dunianya luas dan dalam, diambil dari kenyataan dan alam ilmu.
iii. Penulis terlibat dengan situasi bangsanya, dengan bahasa kesusasteraan,
kebudayaan, ekonomi dan seluruh kehidupannya.
iv. Penulis harus membawakan aliran fikiran maju.
v. Mempunyai kepercayaan akan nilai-nilai kemanusiaan, mempercayai
dan seterusnya memperjuangkannya.
vi. Harus melibatkan diri sepenuhnya dengan perjuangan mendapatkan
kemerdekaan dan peningkatan bangsa – iaitu keterlibatan politik.
vii. Penulis harus juga pemikir.
viii. Penulis harus bebas untuk menyatakan kebenaran.

Dengan melakarkan dasar yang idealistik dan beratma besar ini, anggota
ASAS „50 diharapkan dapat merealisasikan konsep dan semboyan yang
diperjuangkan, iaitu “Seni untuk Masyarakat”, yang jelas bertunjangkan
masyarakat. Konsep dan semboyan yang dijadikan hala tuju dan pedoman ini
adalah satu usulan, harapan dan gagasan yang idealistik lagi unggul. Dengan
secara tidak langsung, ASAS ‟50 diharapkan dapat merobek pemikiran
masyarakat dan bangsa melalui hasil pena yang diharapkan dapat menjerut
kesedaran. Tatkala konsep dan semboyan “Seni untuk Masyarakat” digantikan
dengan konsep dan semboyan “Seni Bina Manusia”68 pada tahun 1974, sikap
idealistik dan beratma besar yang ada tetap diwarisi dan dikukuhkan. Malah
sebahagian besar daripada warisan, budi dan nilai yang telah dibentuk di dalam
visi dan misi perlembagaan ASAS „50 telah diteruskan. “Seni Bina Manusia”

68
Konsep dan semboyan “Seni Bina Manusia” telah digunakan pada tahun 1974 dalam
usaha menyatukan kumpulan-kumpulan sastera lain seperti Grup Gelorasa, PASS dan
sebagainya. Berdasarkan catatan Dari Gerhana ke Puncak Purnama: Biografi ASAS „50, 55
Tahun dalam Persuratan yang diterbitkan oleh Angkatan Sasterawan „50 (2005), “slogan ini
dianggap sebagai sesuatu yang umum tidak dipunyai oleh mana-mana pertubuhan sebelum
ini. Maka slogan ini dapat diterima oleh semua anggota baru daripada pertubuhan yang lain
tadi sehingga hari ini (halaman xxiv).

79
telah dijadikan medan dan pemangkin perjuangan walaupun keterhadan mata
pena tetap dirasai. Dengan itu keterhadan mata pena tidak dijadikan ukuran
atau hambatan untuk berkarya dan berjuang. Pada dasarnya (2005: xxiv);

Slogan ini dipilih kerana berbeza dengan zaman penjajahan, kini


perjuangan penulis bukan lagi mencapai kemerdekaandaripada
penjajah secara fizikal tetapi berjuang membebaskan masyarakat
daripada belenggu atau penjajahan intelektual dan minda.
Walaupun telah merdeka, masyarakat didapati masih meng-
agungkan barat dari banyak aspek hingga mengenepikan jati diri
mereka. Namun demikian, prinsip perjuangan Asas „50 masih
bertunjangkan “seni untuk masyarakat” walaupun slogannya
telah berubah.

Ruang dan medan sastera Melayu Singapura tatkala berlaku perpisahan


antara Singapura dengan Malaysia menjadi vakum. Fenomena perpisahan telah
menyentuh semua lapisan masyarakat di Singapura, khususnya masyarakat
Melayu. Sehubungan itu ASAS „50 Pascaperpisahan 69 bertindak sebagai
69
Sejarah perpisahan Singapura dengan Malaysia merupakan suatu peristiwa yang tidak
diduga oleh masyarakat Melayu di Singapura dan masyarakat Melayu di Malaysia. Secara
rasminya, pada 16 September 1963, Singapura, Sabah dan Sarawak menganggotai
Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk negara Malaysia. Pusat pentadbiran dan
kerajaan masih tetap di Kuala Lumpur, dengan Sabah dan Sarawak diketuai oleh Ketua
Menteri, tetapi ketua menteri Singapura tetap menggunakan Perdana Menteri. Namun timbul
permasalahan dan pergolakan politik di antara Singapura dengan Malaysia. Permasalahan
dan pergolakan politik ini, akhirnya diiselasaikan dengan kabinet Malaysia sebulat suara
mengeluarkan Singapura daripada Malaysia, dan mulai Julai 1965 Singapura menjadi sebuah
negara yang mempunyai identiti dan entiti tersendiri. Perpisahan ini, menimbulkan kesan
dan impak kepada perkembangan sastera Melayu moden di Singapura kerana mulai detik
tersebut, Singapura terpaksa membina sejarah kesusasteraannya yang tersendiri. Penulis-
penulis seperti Harun Amirurrashid, Masuri S.N., Suratman Markasan, Noor S.I., A. Ghani
Hamid, Mahmud Ahmad, Muhammad Ariff Ahmad (Mas), Sidek Saniff, Suradi Parjo dan
yang lainnya, sebelumnya terlibat dalam perkembangan sastera Melayu moden di Malaysia
dengan sendirinya turut terkeluar daripada jalur perkembangan sastera Malaysia seterusnya.
Oleh itu, mereka mahu tidak mahu harus membina dan merangkakan sejarah kesusasteraan
negara yang baru.

80
lambang penyatuan, perpaduan, kesatuan, kegigihan, keazaman dan identiti
masyarakat dan sastera Melayu Singapura. Dengan itu juga ASAS „50 Pasca-
perpisahan terus berperanan sebagai pencetus dan pemangkin perkembangan
pemikiran dan saluran pergerakan yang menjadi jambatan dan perantara antara
masyarakat Melayu bagi membangkitkan kesedaran terhadap permasalahan
yang dihadapi. Ini semua bukanlah satu igauan, ngut-ngit, rancauan, ngaco-
belo dan bayangan yang tidak mampu dicapai dan digenggam. Sumber ilham
terpenting ASAS „50 pascaperpisahan sejak zaman penubuhannya adalah
masyarakat (manusia) dan sumber ilham ini tidak pernah putus atau padam
tatkala berlaku perpisahan sehingga kini. Kala hadapan masyarakat tetap
merupakan sumber pentingnya. Sehubungan itu (2010);

Since its inception, ASAS „50, a non-profit Malay language


literary movement, has never deviated from its mission.
Evidence of this can be seen in its concerted effort to promote
and propagate literature through seminars, workshops, forums,
dialogues, courses, literary competitions, book discussions etc.
This is on top of the association‟s active participation at the
national level in amalgamating the richness of the Malay
language and literature, by involving the national based
organizations as well as youths.

Pernyataan ini jelas membuktikan bahawa sejak penubuhannya, ASAS


„50 sebagai sebuah pertubuhan dan pergerakan persuratan yang „bukan
kerajaan‟ (NGO) dan „bukan mencari keuntungan‟ (non-profit organisation)
tidak pernah menyeleweng daripada matlamat dan misi awalnya. Malah dalam
mengharungi alaf milieu ini ASAS „50 terus kukuh menyumbang kepada
perkembangan persuratan Melayu Singapura dan masyarakat. Ini adalah
warisan yang dikekalkan hingga kini. Malah ASAS „50 kini menjadi “premier
literary association in Singapore” (2010).

Sehubungan itu konsep dan semboyan “Seni Membina Manusia” atau


“Literature Develops Humanity” yang “reflect it existence and desire towards
the society” (Ibid.). ASAS „50 jelas memancarkan kewujudan dan harapannya
terhadap kesedaran masyarakat yang celik dan menghargai hasil persuratan.
Menurut Yazid Hussein dalam forum yang bertajuk “Four Languages, One

81
Voice: Connecting Singapore Literature”70 yang dianjurkan oleh National Arts
Council of Singapore pada 6 Disember 2008 di Chamber@The Arts House,
pergerakan ASAS „50 telah melakarkan perkembangan dan pengukuhannya
dengan visi dan misi untuk menjadikan Singapura sebagai hab untuk karya-
karya kreatif Melayu dari pelbagai bahan media yang berkesan, inovatif, kreatif,
dinamik dan pragmatik.

Hence, towards the new millennium ASAS „50 taking a daring


initiative approach in promoting, stimulating, popularising,
spreading and “communitising” a Malay literary work by a
creative, innovative, pragmatic and dynamic mean such
dramatization of Singapore literary works, an anecdote for the
mind, a tools for meditation and therapy, a mean of celebration,
a tool of promoting understanding and culture cohesiveness etc.
ASAS „50 simply bringing Singapore literary work to the masses
(society).

Dalam hal ini, ASAS „50 menggerakkan inisiatif untuk membawa hasil-
hasil persuratan Melayu kepada masyarakat. Berdasar pandangan Yazid
Hussein lagi, dalam alaf milieu ini ASAS „50 telah mula mendampingi dan
bergerak kepada akarnya dengan lebih aktif, sistematik, dinamik dan mesra
melalui pelbagai aktiviti persuratan dan bukan persuratan, khususnya dalam
kalangan pelajar, pihak sekolah, remaja dan golongan muda. Sehubungan itu
untuk memastikan rancangan dan usaha untuk “inculcating literary awareness
among the society” 71 berjaya, ASAS „50 melebarluaskan mod dan perantis
penyebaran dan pendekatan.

70
Forum “Four Languages, One Voice: Connecting Singapore Literature” ini telah
dianjurkan oleh National Arts Council of Singapore pada 6 Disember 2008 di
Chamber@The Arts House. Forum ini melibatkan perbincangan perkembangan, peranan,
penglibatan dan kala hadapan sastera Singapura, yang merangkumi sastera Melayu, Sastera
Tamil, sastera Mandarin dan sastera Inggeris.
71
Ibid.

82
Mod/ Pendekatan

Sayembara, Media Aktiviti Projek Graftera,


penerbitan, elektronik: berdasarkan Kemasyarakat- grafiktera,
seminar, internet pementasan an; Biblioterapi fototera
forum (pentas/ Teaterterapi (penghasilan
perbincangan, teater/ dan sebagainya karya
program persembaha persuratan
pertukaran, n blackbox berdasarkan
penulisan dsbnya) lukisan,
antarabangsa, grafik, foto
bengkel, dan
surat berita, sebagainya)
makalah
dsbnya

Gambar Rajah 1: Kepelbagaian Mod dan Pendekatan Mesra Sastera

Mod dan pendekatan mesra sastera yang diambil oleh ASAS „50
Pascaperpisahan ini telah terbukti keberkesanannya72. Malah bagi membentuk
generasi pemimpin yang bakal menerajui dan menentukan kesinambungan
ASAS „50 untuk dekad-dekad seterusnya, pertubuhan dan pergerakan
persuratan ini telah membentuk Sayap Belia ASAS „50.

72
Penglibatan bilangan para pelajar, guru, sekolah dan kementerian dalam aktiviti-aktiviti
kebahasaan dan kesusasteraan anjuran ASAS ‟50 bertambah dengan banyaknya. Antaranya
pementasan Bisikan Nadim yang telah dibawa ke sekolah-sekolah. Hampir 3000 murid
darjah 4 mengikut program kebahasaan dan kesusasteraan ini yang dijalankan dalam bulan
Julai 2008. Bengkel-bengkel penulisan kreatif (cerpen dan sajak) yang dianjurkan oleh pihak
ASAS „50 telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Dari tahun 2006 hingga 2010,
perangkaan menunjukkan hampir 1500 pelajar telah mengikutinya. Hasil daripada bengkel-
bengkel ini, telah diterbitkan Purnama Senja (2006), Perjalananku (2007), Kasih Bunga
Merah (2008), Teman Siber (2008) dan Penyair Gen Z (2010).

83
Bermula tahun 2002, sayap belia Asas „50 dumulakan dengan
hasrat menyediakan generasi muda sebagai pelapis dan
penggerak selanjutnya Asas „50. Usaha ini sering diluahkan oelh
Masuri S.N. kerana beliau percaya bahawa tunggak pertubuhan
perlulah dikukuhkan dengan golongan muda bagi hari muka.
(2007: 136)

Sehubungan itu, ASAS „50 merupakan pertubuhan dan pergerakan


persuratan yang aktif membangunkan belianya melalui Sayap Belia Asas „50.
Mereka telah dipertanggungjawab dan diamanahkan untuk melakar dan
menggerakkan aktiviti-aktiviti persuratan dan bukan persuratan. Antara
penglibatan dan pengurusan mereka adalah sayembara-sayembara kebahasaan
dan kesusasteraan 73 . Selain itu, ASAS „50 juga telah menggunakan
kesusasteraan untuk menggerakkan tanggungjawab sosialnya. Sehubungan itu,
pada tahun 2008 ASAS „50 mengadakan Program Biblioterapi bagi remaja-
remaja yang berisiko. Program ini telah berjaya membantu para peserta untuk
menghasilkan karya berdasarkan luahan dan perasaan mereka. Karya-karya itu
telah dipadankan dalam Diari Hitam (2009). Dengan itu, selain peranannya
sebagai sebuah pertubuhan dan pergerakan persuratan yang menerbitkan hasil-
hasil persuratan, sama ada kreatif atau kritikan, ASAS „50 juga:

Thus, apart from publishing creative and critique works to


promote the realisation of ASAS „50 vision and mission,
ASAS„50 is actively seeking a ... different means and tools. Such
as ...bibliotherapy, theatretherapy, and graftera74.

Begitu juga aktiviti Teaterterapi yang dianjurkan pada tahun 2008 yang
melibatkan hampir 2500 murid. Dalam mengharungi cabaran alaf milieu juga,
ASAS „50 sedar bahawa gagasannya untuk “to implant an impact and love
apart from broaden every masses understanding and appreciation towards the

73
Sayembara-sayembara yang dianjurkan oleh ASAS „50 dan digerakkan oleh Sayap Belia
ASAS „50 adalah Eja Tepat, Sayembara Menulis Cerpen dan Sajak, Warisan Bahasa
Khazanah Sastera, Graftera, Fototera, Olimpik Bahasa dan Sastera, Mencipta Kata dan
sebagainya.
74
Perbincangan dalam forum “Four Languages, One Voice: Connecting Singapore
Literature” ini telah dianjurkan oleh National Arts Council of Singapore pada 6 Disember
2008 di Chamber@The Arts House.

84
literary work, be it short stories, poems, novel etc” adalah satu tugas yang
mencabar kerana dalam realiti “not every masses may understand or able to
conceptualise a literary work through words” namun ini bukanlah hambatan
atau satu tugas tidak mustahil. Ini adalah kerana pendekatan dan mod yang
diusahakan oleh ASAS „50 adalah pragmatik. Hakikatnya, masyarakat mampu;
„...to visualise through expression, seeing or action. This understanding is
based on survey and feedback conducted by ASAS „50 executive committee
during book launching ceremony etc.‟ (Ibid.)

Selain itu, ASAS „50 juga terus berusaha untuk melahirkan penulis-
penulis yang prolifik, kreatif, inovatif dan kritikal demi memastikan terdapat
kesinambungan dalam perkembangan sastera Melayu dan perkembangan
sastera Melayu Singapura dengan pelbagai pendekatan dan usaha.

ASAS „50 is also embark on long term goal of producing prolific,


creative, innovative, critical and thinking Singapore Malay
language writers in all genre by providing adequate avenue,
such as writing workshops, writing seminars, writers gathering,
writing competitions and many more. (Ibid.)

Dalam hal ini juga, program ASAS „50-International Residency Writing


Programme telah digerakkan oleh pihak ASAS „50 dengan sokongan National
Arts Council of Singapore dan kerjasama Darul Andalus Pte. Ltd. dengan Budi
Darma 75 menjadi mentor pertamanya. ASAS „50-International Residency
Writing Programme adalah;

75
Budi Darma merupakan seorang penulis novel, cerpen, esei dan kritikan sastera yang
penting di Indonesia dan Nusantara. Novelnya yang bertajuk Olenka yang diterbitkan pada
1983 telah dianugerahi Novel Terbaik Indonesia oleh Majlis Kesenian Jakarta. Olenka juga
memenangi Hadiah ASEAN untuk Kesusasteraan pada 1984. Beliau merupakan penerima
Anugerah Seni daripada pemerintah Indonesian (1993), Satyalencana Kebudayaan daripada
Presiden RI dan Anugerah Ahmad Bakrie daripada Freedom Institute (2005). Banyak karya
Budi Darma yang telah dijadikan bahan kajian penting dalam kajian sastera, seminar, kuliah
dan tesis kerana kepentingan tulisannya dalam persuratan Indonesia dan Nusantara. Budi
Darma pernah bertugas di Petra Christian University, Universitas Indonesia, Universitas
Gajah Mada, National Institute of Education-Nanyang Technological University dan
Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pemeriksa luar bagi calon PhD. Kini Budi Darma
bertugas di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai professor kesusasteraan. Karya-
karya beliau adalah Orang-Orang Blomingtoon (1980), Solilokui (1983), Olenka (1983),

85
... proactive action that provide an opportunity for the talented
writer to work and learn with established writers (poets and
prose writers) . Though many agree in part with the popular
insistence that writing cannot be taught, however we exist and
proceed on the assumption that talent can be developed, and we
see our possibilities and limitations as a catalyst in that light. If
one can "learn" to play the piano or to paint, one can "learn" to
write, though no processes of externally induced training can
ensure that one will do it well. ASAS „50 continue to look for the
most promising talent in the country, in our conviction that
writing cannot be taught but that writers can be encouraged.

(Ibid.)

Pendekatan dan mod ASAS „50 dalam alaf milieu telah diselari dengan
wawasan masyarakat, bangsa dan nusa, iaitu untuk melahirkan masyarakat dan
bangsa yang berwawasan, berseni, berbudaya dan berhemah tinggi serta
berperikemanusiaan. Impian dan gagasan ini dapat direalisasikan oleh ASAS
„50 dengan melakarkan gerakan bersemangat seperti yang terisi dalam visi dan
misinya, iaitu;

1. to inculcate literary awareness among the masses,


2. to establish Singapore as a hub for Malay creative works (literary arts),
3. to promote, enrich, spread, popularise, stimulate and “communitise”
Malay literary works,
4. to publish members literary works (genre: poems, short-stories, novels,
scripts, novelettes, autobiography, critiques etc.),
5. to organise regular literary arts competitions (local and regional),
6. to organise residency programme for the established, budding and
upcoming writers (inbound and outbound), and,
7. to establish an exchange programme with established institutions in the
region (Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Brunei Darussalam, Akademi
Pengajian Melayu Universiti Malaya (APM), Jabatan Media of

Sejumlah Esai Sastra (1984), Rafilus (1988), Harmonium (1995), Ny Talis (1996) dan
Kritikus Adinan (2002).

86
Universiti Malaya, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP of Malaysia),
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP of Brunei), Pusat Bahasa Indonesia,
UNESA Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Walailak University
Thailand etc.)76.

Misi dan visi ini diilhamkan dengan harapan sastera Melayu Singapura
terus berkembang mekar dan masyarakat akan lebih bersifat mesra sastera
dalam kehidupan.

Penutup

Hakikatnya, sastera itu adalah pemangkin, katalisator dan perantis yang boleh
merobek minda dan aksi yang kufur dan batil. Malah Islam sendiri tidak
menghalang atau mengharamkan bahan sastera dalam kehidupan manusia.
Dalam sejarah perkembangan Islam ke alam Melayu (Nusantara),
kesusasteraan memainkan peranan yang penting untuk menyiarkan fahaman
Islam dan menanam nilai keagamaannya. Ini adalah kerana pada asasnya,
setiap individu adalah peminat atau seniman. Sastera itu adalah seni, iaitu seni

76
Visi dan misi ASAS „50 mengharungi cabaran alaf milieu telah dibincangkan dalam
„retreat‟ ASAS „50 yang bertempat di Bukit Batok Civil Service Club pada tahu 2009.
Dalam perbincangan telah dibincang dan dilakarkan beberapa usulan dan tindakan,
antaranya adalah untuk menyemai kesedaran persuratan dalam kalangan masyarakat, untuk
menjadi Singapura sebagai hab kreatif persuratan dan penerbitan Melayu (kesenian dalam
persuratan), untuk menyebar, mengaya, mengembang, mempopular, memberangsang dan
memasyarakatkan hasil persuratan Melayu, untuk menerbitkan banyak karya persuratan
seperti novel, cerpen, skrip, drama, puisi, esei kritikan dan sebagainya, untuk menganjurkan
sayembara persuratan, untuk menganjurkan program penulisan untuk semua lapisan
masyarakat, untuk menjalin hubungan dan mengadakan program pertukaran dengan
institusi-institusi luar seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Brunei Darussalam, Akademi Pengajian Melayu
(Universiti Malaya), Jabatan Media (Universiti Malaya), Dewan Bahasa dan Pustaka
(Malaysia), Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Pusat Bahasa Indonesia, UNESA Indonesia,
Universitas Negeri Jakarta, Walailak University Thailand dan sebagainya. Pandangan jauh
ini telah diketengahkan oleh Yazid Hussein, seorang pembentang dalam forum “Four
Languages, One Voice: Connecting Singapore Literature” ini telah dianjurkan oleh National
Arts Council of Singapore pada 6 Disember 2008 di Chamber@The Arts House. Beliau
membentangkan kertas kerja “ASAS „50 in the New Milleium” yang membicarakan mod
dan pendekatan ASAS „50 mendekati masyarakat dan dalam mengharungi cabaran alaf
milieu.

87
yang berkait rapat dengan diri manusia dan merupakan sebahagian daripada
fitrah dan nalurinya. Hal ini bertali rapat dengan sifat manusia di muka bumi
ini yang suka kepada kecantikan, kelunakan, kemerduan, kehalusan dan
kesopanan. Dalam hal ini Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah, maka
Islam punya pandangan positif terhadap kesenian, namun dengan batas-batas
tertentu. Hakikatnya, apabila perkembangan seni sewenang-wenangnya
dicampuradukkan sehingga dimasukkan dengan unsur-unsur erotik yang
bertujuan untuk berpeleseran dan mendorong manusia ke arah nafsu syahwat
semata-mata, maka sastera itu menjadi haram. Menurut hadith Nabi
Muhammad S.A.W. yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tarmizi yang
berbunyi: „Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan.‟

Hadith ini bermaksud apabila Allah S.W.T. mencipta manusia, maka Dia
mencipta manusia dengan naluri perasaan dan daya cipta. Dengan demikian,
apa yang diciptakan oleh Allah S.W.T tidak mematikan naluri yang wujud
dalam diri manusia itu. Oleh itu, seni (sastera) berkembang dalam masyarakat
tetapi perkembangannya adalah dalam batas-batas yang berpegang teguh pada
dasar etika Islam. Untuk masyarakat Islam, seni (sastera) yang sejati
mengandungi unsur moral yang menyuruh manusia menuju ke jalan yang
diredhai. Misalnya, agama Islam mahukan penganutnya berdakwah, pada
zaman Nabi Muhammad S.A.W., baginda berdakwah menggunakan puisi
sebagai wadah untuk menentang musuh-musuh Islam serta media untuk
dakwah agama yang dibawanya (tauhid). Petikan Al-Quran mengenai penyair
(sasterawan) dalam surah 26, ayat 224-227, yang bermaksud;

Penyair-penyair itu diikuti oleh golongan yang sesat. Tidakkah


kamu lihat bahawa penyair itu pergi tidak tentu arah pada tiap-
tiap lembah sedangkan mereka (penyair-penyair) itu suka
mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya.
Kecuali mereka (penyair-penyair) yang beriman dan berbuat
kebajikan serta banyak mengingati Allah sehingga mereka
beroleh kemenangan sesudah mereka teraniaya. Nanti mereka
akan mengetahui bahawa ke mana mereka akan pergi.

Islam menggalakkan golongan sasterawan mempunyai objektf dalam


perjuangan kerana firman Allah dalam al-Qu„ran mengecam penyair-penyair
jahiliah yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup mereka. Oleh sebab yang

88
sedemikian, salah satu pendekatan kesusasteraan dalam konteks Islam ialah
seni untuk berbakti kepada masyarakat seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W.
yang membawa maksud: „Sesiapa yang tidak mengambil berat urusan
masyarakat Islam, maka dia bukan daripada golongan mereka.‟

Kaum sasterawan Islam dikehendaki mempunyai keimanan dan


pengabdian diri kepada masyarakat dengan beramal salih melalui media
penulisan dan pergerakannya. Tugas sasterawan dalam Islam adalah untuk
menegakkan keadilan dan membangunkan masyarakatnya, seperti yang
disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. yang membawa maksud; „Sesiapa
yang melihat kejahatan hendaklah diperbaiki dengan tangannya, jika tidak
berdaya hendaklah dilakukan dengan lidah-nya (ucapan/penulisan) jika tidak
berdaya juga, maka hendaklah dilakukan dengan hatinya dan ini adalah
selemah-lemahnya iman.‟

Oleh yang demikian, sasterawan tidak harus teragak-agak untuk


membongkar kejahatan, ketidakadilan, rasuah, kekufuran, kebatilan, ke-
bodohan, penindasan dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakatnya
kerana Islam menghendaki kebaikan dan keadilan ditegakkan dalam
masyarakat Islam, iaitu amal ma„ruf nahi munkar. Banyak catatan hadith yang
menunjukkan pengharapan Nabi Muhammad S.A.W. kepada puisi seperti
sabda baginda yang bermaksud: „Sesungguhnya dari puisi itu terdapat kata-kata
hikmat.‟ Dalam sabda baginda lagi yang bermaksud: „Puisi adalah merupakan
kata-kata. Daripada kata-kata itu ada mengandungi kebaikan dan keburukan.‟

Puisi juga telah digunakan oleh Nabi Muhammad saw untuk


menjalankan dakwah Islamiah. Peranan, amanah dan tanggungjawab ini telah
digerakkan oleh ASAS „50 sejak zaman penubuhannya sehinggalah memasuki
alaf milieu ini. Sumbangan ASAS „50 kepada perkembangan sastera Melayu
dan sastera Melayu Singapura, masyarakat, bangsa dan nusa sangat besar
ertinya. ASAS „50 sudah bergerak daripada gerakan revolusi minda kepada
gerakan revolusi akdi. Sumbangan ASAS „50 telah melahirkan semangat
intelektualisme dan rasionalisme dalam pemikiran masyarakat, bangsa dan
nusanya. Dan tradisi ini terus diwarisi dan dikekalkan hingga ke hari ini. ASAS
„50 dalam mengharungi cabaran alaf milieu memikul tanggungjawab ke arah
pembangunan jiwa masyarakat, bangsa dan nusanya dengan memperjuang dan
meningkatkan kesedaran dan keinsafan masyarakat tanpa melupakan tanggung-

89
jawab sosialnya. ASAS „50 adalah dokumentasi dan rekod hidup sejarah
kesusasteraan Melayu Moden dan sejarah kesusasteraan Melayu Singapura.
Maka pertubuhan dan pergerakan persuratan ini akan terus menggerak dan
memangkinkan kesuburan dan perkembangan sastera Melayu Singapura bukan
hanya di persada buana Nusantara tetapi di jagatraya pada kala depan seperti
yang telah dimainkannya pada kala lalu dan terus bergiat cergas pada kala kini.
_______________________________________________________________

RUJUKAN

Abdul Ghani Hamid, 2008. Aku Bukan Penyair. Singapura: Angkatan


Sasterawan „50.
Abdullah Hassan (penyusun), 2010. Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu
I–VI (1952-2002). Malaysia: Persatuan Penterjemah Malaysia.
Nadwah Sastera, 1991. Dinamika Budaya. Singapura: Majlis Pusat.
Abdul Samat Ali & Mohamed Latiff Mohamed (penyusun), 2007. Purnama
Senja: Karya Sayembara Cerpen Pelajar 2007. Singapura: Angkatan
Sasterawan „50.
Hashim Awang, 2003. Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Esei Kritikan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mana Sikana, 2009. Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Drama. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Memoranda Angkatan Sasterawan „50: Edisi Kedua, 1987. Petaling Jaya:
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohamed Latiff Mohamed & Abdul Samat Ali (penyusun), 2009.
Perjalananku: Edisi Ketiga. Singapura: Angkatan Sasterawan „50.
Mohamed Latiff Mohamed & Abdul Samat Ali (penyusun), 2009. Diari
Hitam. Singapura: Angkatan Sasterawan ‟50.
Mohamed Latiff Mohamed, 2007. Bila Rama-Rama Patah Sayapnya: Puisi
Pilihan 2002-2006. Singapura: Angkatan Sasterawan „50.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (editor), 2005. Leksikon
Penulis Melayu Singapura Pasca 1965. Singapura: National Library
Board Singapore dan Angkatan Sasterawan „50.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz (editor), 2005. Dari
Gerhana ke Puncak Purnama: Biografi Asas ‟50, 55 Tahun dalam
Persuratan. Singapura: Angkatan Sasterawan „50.

90
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz & Muhammad Herwanto
Johari (penyusun), 2010. Verses of Angels. Singapura: Angkatan
Sasterawan „50 & Trainee Teachers‟ Club NIE.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz, Nurul Fasha Bte Samsudin
& Nur Hafizah Bte Mohd Rashib (editor & penyusun), 2010. Penyair
Gen Z. Singapura: Angkatan Sasterawan „50.
Obaidellah Haji Mohamad (penterjemah), 1994. Lun Yu: Pembicaraan
Confucius. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Oliver Rice & Abdullah Majid (penyusun), 1987. Sajak-Sajak Melayu Baru
1941-1961. Kuala Lumpue: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Othman Puteh dan Ramli Isin, 2003. Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden:
Cerpen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Qu Chunli, 2005. Riwayat Hidup Konfusius. Kuala Lumpur: Institut Kajian
Dasar (IKD) & Konrad Adenauer Foundation (KAF).
Sahlan Mohd. Saman, 2005. Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: Puisi.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
S. Othman Kelantan dan Abdullah Tahir, 2003. Sejarah Kesusasteraan
Melayu Moden: Novel. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Warisan ASAS „50: Kumpulan Kertas Kerja Ceramah dan Bengkel “Asas ‟50
dan Sastera Melayu Moden”, 1981. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Yazid Hussein, 2009. Kumpulan Cerpen Satu Macam Penyakit. Singapura:
Angkatan sasterawan „50.
Yazid Hussein, 2009. Bisikan Nadim: Dari Skrip ke Pentas ke Naskhah.
Singapura: Angkatan Sasterawan „50.
Yazid Hussein, 2009. Aku Ingin Menulis: Panduan Mudah Menulis Cerpen.
Singapura: Angkatan Sasterawan „50.
Yazid Hussein, 2010. Kumpulan Drama D5D. Singapura: Angkatan
Sasterawan „50.
Yazid Hussein, 2006. Konsep Perjuangan Masuri S.N. dalam Karya-Karya
Terpilih: Penerapan Model “Qawl-Un Ma‟ruf”. Kuala Lumpur:
Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Tesis Ijazah
Sarjana.
Yazid Hussein, Norlila Abdul Ghani & Muhammad Hafiz Yusof, 2010.
Antologi Puisi: Seloka Hari Berubah. Singapura: Asas ‟50.

91
SASTERA & BIBLIOTERAPI

Nur Namira Mazlan

Pengenalan

Siti, seorang pelajar berusia 15 tahun, baru sahaja mendapat tahu ibu bapanya
akan berpisah. Atas sebab itu, beliau mengambil keputusan untuk melarikan
diri. Beliau kemudian bertemu rakan-rakan baru yang mula memperkenal-
kannya kepada dunia rokok, arak dan dadah. Siti bercinta dengan seorang
lelaki yang 5 tahun lebih tua daripadanya. 3 bulan kemudian, beliau mendapat
tahu beliau mengandung. Siti berada di persimpangan. Apa yang harus
dilakukannya? Cerita Siti hanya membentuk sebahagian daripada masalah
sosial yang kian berleluasa di Singapura.

Jabatan Statistik Singapura menunjukkan kadar penceraian, yang


merupakan antara punca utama remaja-remaja seperti Siti terperangkap dalam
situasi seumpama itu, kian meningkat di kalangan masyarakat Singapura,
daripada 4,705 kes pada tahun 2006 kepada 5,155 kes pada tahun 2008. 77
Masyarakat Melayu di Singapura merupakan golongan minoriti yang
membentuk 13.9% daripada jumlah penduduk. Profil sosio-ekonomi
masyarakat Melayu pada tahun 2000 pula menunjukkan purata pendapatan
yang dibawa keluarga Melayu ialah $2708, jumlah yang agak rendah
berbanding dengan purata nasional iaitu $3607. Walaupun jumlah masyarakat
Melayu di Singapura kecil, peratusan yang membentuk golongan belianya
adalah lebih iaitu 37.7% (antara 0-19 tahun) jika berbanding dengan golongan
belia etnik lain khususnya Cina, 25.6% dan India, 30.7%.

Tumpuan pada belia juga semakin ketara dengan kemunculan tren-tren


sosial yang membimbangkan seperti kehamilan remaja, remaja yang sukar
dikawal, perkahwinan muda dan penceraian di kalangan pasangan muda. 78
Lantas, apakah peranan sastera dalam membantu remaja yang berisiko tinggi
ini menangani masalah atau situasi yang mereka hadapi? Esei ini akan
membicarakan kaedah biblioterapi sebagai terapi untuk merawat penyakit atau

77
Sila rujuk http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/marriages.pdf
78
Sila rujuk http://www.mendaki.org.sg/content_files/fgd_families_130603.pdf

92
masalah peribadi, mengenalpasti kekuatan dan kelemahan biblioterapi bagi
tujuan membantu golongan remaja yang berisiko tinggi, keberkesanan
penggunaan cerpen dalam biblioterapi dan meneropongi kesan kaedah ini
terhadap peserta program biblioterapi yang dikendalikan Asas „50 sebagai
inisiatifnya untuk terus memasyarakatkan sastera.

Biblioterapi

Biblioterapi berasal daripada dua perkataan Yunani biblion – (buku) dan


oepatteid (penyembuhan). Jika dahulu, biblioterapi hanya digunakan untuk
pesakit yang dirawat di hospital mental tetapi kini penggunaannya telah
diperluaskan dan golongan dewasa juga pendidik telah menggunakan kaedah
ini dengan merujuk pada penggunaan sastera dalam membantu seseorang
menangani masalah emosi, penyakit mental atau perubahan dalam kehidupan
mereka. 79 Istilah „biblioterapi‟ telah turut ditakrifkan Russell dan Shrodes
sebagai proses interaksi dinamik antara personaliti pembaca dengan sastera –
interakasi yang boleh digunakan sebagai penilaian personaliti, penyesuaian diri
dan pertumbuhan.80 Ia merupakan alternatif baru dalam dunia perubatan yang
memberikan bacaan yang tepat pada individu yang terlibat. Biblioterapi
diimplimentasikan apabila timbulnya sesuatu masalah, pembaca dapat
melibatkan diri dalam situasi dan watak dalam cerita dan masalah itu dapat
dibincangkan melalui interaksi antara individu/kumpulan dengan pemudah
cara.81

Biblioterapi boleh digunakan untuk pelbagai tujuan dalam membantu


individu menghadapi masalahnya. Ini ternyata berkesan untuk golongan
kanak-kanak/belia yang tidak dipenuhi keinginan psikologinya. Dengan
memperkenalkan sebuah teks atau bacaan yang dapat mereka kaitkan diri
dengan watak dalam cerita, golongan ini tidak akan merasakan dirinya
keseorangan dalam menghadapi masalah tersebut. Teks atau bacaan yang
sesuai dapat menyediakan model tentang bagaimana sesuatu situasi itu dapat

79
Mardziah Hayati Abdullah (2002) "What is Bibliotherapy?" ERIC Clearinghouse on
Reading, English, and Communication Digest #177
80
Lawrence I Silverberg, DO. Bibliotherapy: The therapeutic use of didactic and literary
texts in treatment, diagnosis, prevention and training.
81
Cornett et. al, 1980; Rubin, 1978

93
ditangani dan juga dapat memberikan penyelesaian terbaik yang dapat
diimplimentasikan golongan ini. Selain daripada memenuhi kehendak masalah
yang dialami individu tersebut, biblioterapi juga meningkatkan kemahiran
membaca dan golongan ini dapat mengapresiasi sastera dan lebih bermotivasi
untuk membaca.82 Individu dapat memanfaatkan kaedah biblioterapi ini jika
melalui tiga tahap ini; pertama, tahap identifikasi di mana individu dapat
mengenal pasti watak serta jalan cerita di dalam teks/bacaan yang disediakan,
kedua, tahap katarsis di mana individu itu terlibat secara peribadi dalam cerita
yang dibaca dan dapat meluahkan perasaan mereka dalam situasi yang selamat
seperti melalui perbincangan kumpulan dan ketiga, tahap integrasi/wawasan di
mana setelah melalui tahap katarsis, individu itu lebih menyedari bagaimana
masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sama ada memilih jalan yang dipilih
watak atau kemungkinan yang telah disenaraikan setelah membaca teks
tersebut.83

Walaupun kaedah ini dapat membantu individu dalam proses


menangani masalah yang dihadapi, terdapat kajian yang menunjukkan kaedah
ini mungkin tidak berkesan sekiranya golongan sasaran itu tidak mempunyai
minat membaca atau mempunyai masalah membaca. Masalah juga akan timbul
sekiranya individu itu bersikap defensif dan enggan membincangkan masalah
mereka kerana tidak serasi dengan situasi tersebut.84

Analisis Sastera, Analisis Diri

Menurut Shahnon Ahmad 85 , sebuah karya sastera – novel atau cerpen atau
sajak – sebagai penganalisisan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang
dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat – pengarang untuk masyarakat,
tidak ubah seperti bahan penganalisisan diri kita sendiri, diri masyarakat
sendiri, kita dan masyarakat sebagai pembaca. Setiap pengarang yang
mencoretkan kisah yang diilhami daripada situasi di sekeliling meliputi soal
politik, sosial mahupun ekonomi sebenarnya telah menyediakan satu media
yang amat berkesan lagi halus untuk menyampaikan kisah-kisah manusia,

82
Cornett et. al, 1980; Philpot, 1997; Abdullah, 2002)
83
http://maxweber.hunter.cuny.edu/pub/eres/EDSPC715_MCINTYRE/Biblio.html
84
Joshua & DiMenna, 2000; Abdullah, 2002
85
Shahnon Ahmad, 1993, Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan, KL: DBP.

94
perbenturan-perbenturan manusia juga nilai-nilai manusia sebagai usaha untuk
membangun peribadi manusia. 86 Pengalaman yang dibawa ke dalam cerita,
lakaran atau baris puisi berteraskan kehidupan manusia semuanya wujud dan
sah dalam sastera 87 dan oleh kerana itu penggunaannya dalam biblioterapi
amatlah sesuai. Cerpen, cerita pendek yang tergolong dalam genre sastera,
turut berfungsi dalam menggerakkan manusia berfikir dan seterusnya
bertindak ke arah kesempurnaan, kemajuan dan kebaikan – inilah aksi sosial
dan etika yang berbentuk akliah dan rohaniah. Di samping itu, perasaan kita
dikesani untuk kebaikan, dan melalui perasaan yang baik ini kita dibawa ke
hadapan, dimatangkan dan dididik 88 selaras dengan matlamat biblioterapi
untuk membawa individu daripada tahap mengenalpasti kepada tahap katarsis
sekaligus membentuk wawasan ke arah pembaikan diri daripada proses
merenung ke dalam fikiran dan perasaan yang dimunculkan oleh genre sastera
yang dipilih sebagai teks/bacaan. Penggunaan cerpen di mana jumlah
wataknya kecil dan aturan plotnya ringkas serta mudah difahami turut
dianggap lebih berkesan dalam biblioterapi dan terutamanya jika penceritaan
dibuat daripada sudut pandangan orang pertama atau orang ketiga bagi
mempermudah pengenalpastian watak pencerita.89

Baru-baru ini, program biblioterapi ini telah dilancarkan Angkatan


Sasterawan 50 (Asas „50) pada 26 Mei 2008 di Pusat Remaja dan Wanita
Pertapis 90 . Seramai 60 peserta telah mengikuti program ini yang bertujuan
menyediakan alternatif baru dalam menangani remaja berisiko tinggi serta
menyemai minat membaca dan menulis ini telah dijalankan selama 12 sesi dari
bulan Mei hingga ke bulan September dan sepanjang program dijalankan, para
peserta telah didedahkan kepada teknik-teknik penulisan cerpen. Program
biblioterapi ini merupakan satu inisiatif dan pendekatan baru yang dilancarkan
selaras dengan prinsip seni untuk masyarakat yang didukung Asas „50 selama

86
Shahnon Ahmad, 1991
87
Muhammad Haji Salleh, 2000
88
Muhammad Haji Salleh, 2000
89
Jacqueline Stanley, (1999). Reading to heal : how to use bibliotherapy to improve your
life. Boston, Mass. : Element.
90
Pusat Remaja & Wanita Pertapis menempatkan remaja wanita yang berusia 12 hingga 21
tahun yang merupakan mangsa penderaan emosi, fizikal atau seksual, juga yang di luar
kawalan ibu bapa, remaja wanita yang hamil dan yang telah terlibat dalam jenayah juvenil.
Untuk maklumat lanjut, lungsuri http://www.pertapis.org.sg/centre_women_girls.html

95
hampir enam dekad. Pada akhir program ini, karya-karya terbaik peserta
program telah dibukukan yang dalam antologi cerpen bertajuk Diari Hitam.

Program ini telah dilaksanakan berdasarkan kajian yang dibuat


berkenaan masalah serta tren sosial yang dihadapi penghuni pusat tersebut.
Berdasarkan profil data juga latar belakang penghuni, para pengkaji telah
mengenalpasti tema-tema yang bersesuaian dengan isu-isu yang sedang
mereka lalui. Kesemua cerpen yang dipilih merupakan hasil penulis yang telah
diterbitkan di akhbar, “Berita Minggu”. Cerpen-cerpen ini kemudian
dikumpulkan berserta aktiviti perbincangan kumpulan yang kemudian
dimanfaatkan para pemudah cara bagi memudahkan pelaksanaan tahap-tahap
yang perlu dilalui peserta bagi memastikan keberkesanan program biblioterapi
ini.

Merujuk pada program ini, para pengkaji telah mengenalpasti tiga tema
iaitu Kekecewaan, Pergolakan Jiwa serta Muhasabah dan 9 cerpen telah dipilih
iaitu Berputar di Kegelapan Malam dan Mengapa Kau Lahirkan Aku oleh
Mohamad Arizal Ahmad, Anak Remaja oleh Kamariah Amat, Dengarkan
Jeritanku dan Hidayah oleh Sopianti Abdullah, Air Mata Masyitah dan Suatu
Pengakuan oleh Peter Augustine Goh, Kolam Rindu oleh Ismail Wardi dan Jin
dalam Masjid, Takwa dalam diri oleh Dehliez. Pada tahap pertama penghuni
dibawa mendasari tema kekecewaan melalui tiga buah cerpen yang digunakan
dalam program ini. Anak Remaja karya Kamariah Amat memaparkan watak
seorang ibu kepada 3 anak remaja yang perlu keluar bekerja dan tidak dapat
meluangkan masa dengan anak-anaknya dan apabila anak-anaknya difitnah
jiran-jirannya, dia mula bersikap tidak percaya sehingga mereka mengambil
keputusan untuk melarikan diri kerana terasa terlalu dikongkong ibu mereka.

“Mendidik anak remaja hari ini tidak sama dengan zaman kita
dididik zaman dahulu. Remaja hari ini lebih berani. Didikan
secara kongkongan tidak dapat dipraktikkan lagi, umpamakan
mereka sebagai teman kita. Bila mereka sudah dapat
menganggap kita sebagai teman, barulah mereka selesa untuk
menyatakan sebarang masalah mereka.”- Kamariah Amat dalam
cerpen Anak Remaja.

96
Berdasarkan isi cerpen ini, peserta program kemudian dipandu
pemudah cara melalui soalan-soalan seperti, „Adakah ibu selalu tidak
memahami anda?‟ serta „Adakah anda rasa diri terlalu dikongkong dan apakah
yang dilakukan untuk keluar daripada kongkongan ini.‟ Hasil daripada
perbincangan ini, percubaan untuk mengetengahkan situasi yang sama dapat
dilihat oleh usaha peserta program yang telah menulis cerpen „Hanya Tinggal
Nota.‟ Cerpen ini jelas membawa tema kesepian seorang anak yang diabaikan
ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar kebendaan dan cerpen ini turut
menekankan peranan dan tanggungjawab ibu yang mula dipersoalkan.

“Ibu? Apakah ertinya ibu? Di mata orang, seorang ibu sering


menasihati, menyayangi, menegur kesilapan dan sentiasa di sisi
apabila kita memerlukan sesuatu. Mereka mungkin sibuk dengan
pekerjaan mereka tetapi mereka ada waktu untuk anak-anak
mereka. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan mereka tetapi
mereka tetap ada waktu untuk anak-anak.. Tetapi nasibku begitu
malang sekali kerana aku tidak mempunyai semua itu.” – Hanya
Tinggal Nota, Mawar (Diari Hitam, 2008)

Menariknya tentang sketsa ini ialah ia memberitahu kita adanya ibu


yang bersikap seburuk itu. Di sini juga, kita dapat melihat bagaimana cerpen
yang diperkenalkan untuk tujuan program ini telah membawa peserta program
melalui proses identifikasi di mana pembaca melihat watak, latar dan situasi
sebagai sesuatu yang dapat mereka kaitkan pada diri mereka. Peserta
kemudian melalui tahap katarsis di mana peserta mula kenapasti bahawa ada
individu yang mempunyai masalah atau persoalan seperti yang mereka hadapi.
Dan akhirnya peserta melalui tahap “insight” atau retrospeksi diri dan
menyedari bahawa sesuatu dapat dilakukan dan ada jalan keluar bagi masalah-
masalah yang dihadapi. Ini juga dapat dikesan daripada penulisan sketsa
peserta yang berakhir dengan penyesalan.

“Ibuku tetap tidak aku temui. Perjalanan hidupku mula berubah


selepas aku ditangkap polis. Mungkin sudah tiba masanya untuk
aku berubah dan pulang ke pangkal jalan yang benar.” – Hanya
Tinggal Nota, Mawar (Diari Hitam, 2008)

97
Ternyata teks dan sastera dapat memainkan peranan sebagai pemangkin
kesedaran bagi diri pembaca dan dalam masa yang sama penggunaannya dapat
menimbulkan minat para belia kita untuk terus membaca. Jika seseorang itu
dapat mencari jalan untuk menprojeksikan masalah mereka dalam bentuk
prototaip fiksi, dia mungkin dapat meraih kepuasan menjalani proses mencari
makna dan objektiviti dalam pengalaman atau melalui masalah yang
dihadapinya.

_______________________________________________________________

RUJUKAN

Jacqueline Stanley, (1999). Reading to heal: How to use bibliotherapy to


improve your life. Boston, Mass. : Element.
John J.DeBoer. Literature and Human Behavior. The English Journal, Vol. 39,
No. 2. (Feb., 1950), pp. 76-82.
Lawrence I. Silverberg, DO. Bibliotherapy: The therapeutic use of didactic
and literary texts in treatment, diagnosis, prevention, and training.
Journal of Special Communication, Vol 103. No 3. (March 2003) pp.
131-135
Muhammad Haji Salleh (2000). Puitika Sastera Melayu. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka
Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz (2008). Diari Hitam.
Singapura : Asas ‟50.
Shahnon Ahmad (1993). Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan.. Kuala
Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

98
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERTERASKAN NILAI
OLIMPISME

Muhammad Herwanto Johari

Penilaian dan semakan kurikulum di peringkat sekolah Singapura yang sering


diadakan demi memelihara sistem serta memastikan peningkatan taraf
pendidikan yang tinggi merupakan satu bukti yang tidak dapat dipertikaikan
tentang kepentingan untuk sentiasa membuahkan unsur kerelevanan dalam
pendidikan. Pelbagai perbincangan di kalangan institusi pendidikan bersama
pihak kementerian telah diadakan dalam usaha untuk mencorak kaedah
pendidikan yang lebih berkesan dan bersepadu dengan laras negara yang
menitikberatkan pendidikan sepanjang hayat.

Antara pendekatan yang diusahakan termasuklah inisiatif yang


berpaksikan corak „Teach Less Learn More‟ 91 yang bertujuan untuk
memantapkan persediaan pelajar menghadapi kehidupan dengan sikap dan
pemikiran yang lebih lasak, inovatif dan menyeluruh. Penggunaan kaedah
yang lebih menekankan unsur teknologi dalam pembelajaran dilaungkan
sebagai satu cara untuk mempelbagaikan penerimaan sukatan pelajaran dan
memperkasakan pemahaman serta minat untuk meneroka bidang ilmu dan
pengetahuan dengan lebih mendalam lagi.

Menurut Kementerian Pendidikan, kaedah ini diubahsuai untuk


sistem pendidikan di Singapura agar tenaga pengajar dan pelajar dapat sama-
sama meraih keseronokan di sekolah di samping merubah tumpuan daripada
„kuantiti‟ (jumlah) kepada „kualiti‟ (mutu). Harapan kementerian bahawa
dengan tertubuhnya anjakan paradigma ini, pembentukan akhlak dan
keperibadian pelajar turut akan diberi peluang untuk berkembang dengan
lebih elok di samping mengeratkan mutu interaksi di antara guru dan pelajar.

Namun demikian, peningkatan gejala sosial di kalangan belia sejagat


dan setempat menimbulkan persoalan tentang keberkesanan sistem
pendidikan yang seringkali menjadi tumpuan sebagai antara faktor utama

91
Teach Less, Learn More. (2009). Retrieved 21 June 2010, 2010, from
http://www3.moe.edu.sg/bluesky/tllm.htm

99
dalam kegagalan sistematik yang kini disaksikan di kalangan masyarakat.
Antara perkara yang perlu diteliti adalah kegagalan atau pun ketidaktepatan
paradigma pendidikan yang selama ini membentuk dikotomi pendidikan yang
mewujudkan garis pemisah di antara pengalaman dan pembelajaran.

Perubahan kaedah peperiksaan yang kian menuju ke arah sistem


rujuk buku yang lebih menitikberatkan pemikiran kritikal daripada
penghafalan semata merupakan satu contoh bagaimana doktrin pendidikan
yang tradisional kian dianggap usang dan antik dalam konteks kehidupan
dewasa ini. Produk atau hasil daripada pendekatan lama ini merupakan antara
faktor yang menyumbang kepada keretakan korelasi realiti dan akademik
yang sering menjadi hambatan kepada graduan-graduan universiti setempat
yang kebanyakannya tidak berupaya menandingi produk pendidikan negara-
negara lain seperti Amerika Syarikat dan Eropah.

Seandainya pendekatan baru yang digerakkan oleh kementerian di


Singapura benar-benar bertujuan untuk kembali kepada asas-asas pendidikan
(“back to basics”), penumpuan kepada perkembangan dan pemupukan
kecerdasan fizikal harus dijadikan sandaran kepada peningkatan mental demi
memastikan keselarasan dalam cakupan penyerapan pembelajaran dan
pemahaman serta penghayatan mata pelajaran yang disediakan. Per-
kembangan kecerdasan fizikal yang terjejas tentu sekali akan menimbulkan
kepincangan di dalam proses pendidikan. Pepatah sering mengingatkan
tentang kebergantungan kecerdasan minda dan tubuh. Namun demikian,
pendekatan yang diperlukan bukanlah setakat mengharapkan kepada ke-
tegangan otot semata tetapi mengetengahkannya sebagai cara untuk membina
ketekalan minda, kecekalan hati dan kecemerlangan insani.

Berlatarbelakangkan perkembangan sedemikian dalam dunia


pendidikan, Angkatan Sasterawan ‟50 sempena dengan arus Olimpik Belia
2010 (YOG) telah merekaciptakan pendekatan pembelajaran berteraskan
prinsip kecergasan fizikal dalam memupuk kecerdasan mental melalui
olimpik. Pendekatan inovatif ini merupakan antara gerakan kontemporari
Asas ‟50 dalam menjana lebih banyak kegiatan menanam keseronokan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera di sekolah-sekolah Singapura.

100
Pendekatan pembelajaran yang berteraskan nilai olimpisme sering
disalahtafsirkan sebagai kaedah yang menjurus semata-mata kepada kekuatan
fizikal untuk mengatasi cabaran atau halangan. Semangat Olimpik yang
dikibarkan melalui moto, „citius, altius, fortius‟ sebenarnya adalah penyala
semangat untuk mencapai tahap kecemerlangan yang lebih „deras, tinggi dan
gagah‟ dalam segala bidang dan tidak hanya tertakluk kepada sukan.
Peningkatan yang pada zahirnya menjurus kepada nilai fizikal ini merupakan
satu kaedah yang turut sarat dengan perjuangan dan pengasahan unsur
intelektual juga.

Menurut penulis lelaman timesonline.com92 edisi asal sukan Olimpik


merangkumi komponen intelektual dan retorik yang selaras dengan pengertian
peradaban Roman yang ideal, yakni „mens sana in corpore sano‟ yang
membawa maksud, „minda yang cerdas wujud di dalam tubuh yang sihat‟.
Tujuan utama dan asal Sukan Olimpik untuk mencari pahlawan teragung
menjalani perubahan pada dasarnya kerana terbitnya kesedaran bahawa tubuh
yang berotot kuat tanpa sandaran ketajaman intelek merupakan pemimpin
yang tidak berguna.

Pandangan ini didukung juga oleh Allahyarham Profesor Syed Hussein


Alatas93 yang menyokong usaha untuk menjana generasi pemimpin dalam
bidang perkembangan dan pemupukan intelektual. Konsep kepimpinan moral
ini yang turut diketengahkan oleh pendidik Thomas Sergiovanni berkisar
kepada dimensi kepimpinan yang sarat dengan unsur tujuan, nilai dan
kepercayaan yang utuh. Pandangan Profesor Alatas yang dibincangkan pada
suatu ketika ini tidak sahaja tertakluk kepada sesebuah tahap kepimpinan
yang dianggap „elit‟ tetapi harus diluaskan kepada segenap lapisan
masyarakat.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang dijadikan landasan sebagai laras


sistem pendidikan di Singapura, mungkin pendekatan pembelajaran yang

92
Walker, F. (2008). Poetry at the 2012 Olympic Games? There's no rhyme or reason why
not. Retrieved 21 June, 2010, from
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/arti
93
Alatas, S. H. (1973). Siapa yang salah. Sekitar revolusi mental dan peribadi Melayu.
Singapura: Pustaka Nasional.

101
berteraskan nilai olimpisme di bawah dukungan unsur sukan dapat menepati
ciri-ciri yang diperlukan dalam pembentukan generasi yang bakal mengambil
alih persada negara. Kaedah yang diusulkan oleh Barat yang menetapkan
keistimewaan dalam seseorang pelajar hanya pada kemampuan akalnya perlu
melalui semakan yang dapat memberi keseimbangan kepada perkembangan
dan pemupukan rohaniah agar membesar menjadi anak-anak negara yang
terasah akalnya dan terdidik keperibadiannya dalam sepenuh erti
kemanusiaaan.

Penulis mapan Amerika, Ernest Hemingway pernah menyatakan


bahawa „sukan mengajar kita untuk meraih kemenangan secara jujur and
menerima kekalahan secara bermaruah.‟94 Idea ini sudah lama diterima oleh
para pendidik dan pengasuh kerana kewujudan situasi-situasi yang dinamik
yang berupaya membawa pelajaran berkenaan tatalaku, pendidikan moral dan
keperibadian diri.

Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran berteraskan nilai


olimpisme telah dijadikan acuan untuk menjayakan bengkel sastera, bahasa
dan budaya Bintang Olimpik Impian di Sekolah Rendah Tanjong Katong pada
2008 anjuran Angkatan Sasterawan „50. Landasan yang digunakan untuk
pengajaran sastera, bahasa dan budaya Melayu ini bukan sahaja menerapkan
nilai Olimpisme dari segi pembentukan moral tetapi juga menyumbang ke
arah kesantunan bahasa dan daya kepimpinan pelajar. Unsur kesukanan juga
mendukung tema bengkel ini dengan penerapan permainan tradisional dan
kaedah sayembara ala „Amazing Race‟ yang memastikan bahawa peserta-
peserta dapat menggunakan seluruh fakulti fizikal dan pancaindera dalam
pembelajaran mereka dalam bentuk permainan.

Menerusi cakupan permainan dan konsep kesukanan dalam bengkel ini,


para pelajar dapat memperoleh pemahaman yang lebih rencam dan
penghayatan yang lebih mendalam mengenai hasil sastera, bahasa dan budaya
mereka tanpa kaedah pembelajaran yang bercorak tradisional di mana tenaga
pengajar menyiapkan segala bahan yang diperlukan untuk santapan pelajar.
Melalui kaedah permainan yang diserapkan juga, unsur pembelajaran

94
Browne, P. (2001). The guide to United States popular culture (Illustrated ed.): Popular
Press.

102
koperatif, yakni pengajaran yang memerlukan murid daripada pelbagai
kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat
yang sama, tahap pembelajaran berpotensi mencapai tahap yang maksimum
yang memanfaatkan setiap pelajar atau peserta95.

Unsur-unsur asas pembelajaran ini yang banyak memandu ke arah


unsur interaksi turut memberi ganjaran kepada peserta tatkala mereka diberi
peluang untuk menunjukkan tahap kefahaman masing-masing di samping
membentuk kemahiran sosial mereka. Perkongsian idea atau pendapat yang
turut digalakkan dalam suasana yang tidak terancam membentuk minat yang
lebih mendalam berkenaan subjek yang diterokai bersama.

Dari sudut pandangan Eduart Spranger96, manusia merupakan makhluk


„multidimensional‟ yang dapat ditelaah sebagai makhluk jasmani dan rohani.
Proses kemanusiaan yang dialami oleh setiap manusia akan lebih berkesan
seandainya nilai-nilai rohani seperti kebudayaannya dapat dikembangkan
secara menyeluruh. Howard Gardner 97 menyifatkan manusia sebagai
mempunyai 7 jenis kecerdasan. Ketujuh-tujuh macam kecerdasan ini
melinkungi setiap cakupan aktiviti bengkel yang berteraskan nilai Olimpisme.

1. Kecerdasan matematik/logik: kemampuan penalaran ilmiah, penalaran


induktif/deduktif, berhitung/angka dan pola-pola abstrak yang terdapat
dalam komponen penulisan dan kuiz bertema.
2. Kecerdasan verbal/bahasa: kemampuan yang berhubungan dengan
kata/bahasa tertulis mahu pun lisan yang terdapat dalam komponen
penyampaian dan penulisan cereka
3. Kecerdasan interpersonal: kemampuan berkenaan interaksi dan
perhubungan sosial dalam setiap komponen bengkel yang mengikut
kumpulan.

95
Armstrong, S., & Palmer, J. (1998). Student Teams Achievement Divisions (STAD) in a
twelfth grade classroom: Effect on student achievement and attitude. Journal of Social
Studies Research.
96
Spranger, E. (1928). Types of Men (P. J. W. Pigors, Trans.). New York: G.E. Stechert
Company.
97
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. New York: Basic Books.

103
4. Kecerdasan fizikal: kemampuan mengatur gerakan badan dalam
komponen „Amazing Race‟ dan permainan tradisional seperti capteh
dan batu serembat.
5. Kecerdasan muzikal/rima: kemampuan mengenal rima atau rentak
dalam komponen yang mengandungi lagu tradisional.
6. Kecerdasan visual/ruang: kemampuan yang mengendalikan penglihatan
dan kemampuan membayangkan objek dalam komponen mereka cerita.
7. Kecerdasan intrapersonal: kemampuan yang berhubungan dengan
kesedaran, muhasabah dalam komponen menilai kemampuan diri.

Justeru, pendekatan berteraskan nilai Olimpisme ini berpotensi tinggi untuk


mengembangkan manusia berdasarkan kaedah secara seimbang.
Pengembangan yang tidak seimbang dan hanya menitikberatkan satu daya
akan berkemungkinan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan generasi
pelapis yang bakal mengambil tempat di persada dunia. Manusia yang terlalu
diberikan penumpuan terhadap aspek intelektual sahaja juga akan kekurangan
dari segi daya cipta, unsur humanisme yang menjejas statusnya di dalam
linkungan sosio-antropologi sebagai manusia yang kurang bezanya dengan
makhluk lain yang tidak berbudaya.

Pendekatan menggunakan sukan dalam pengajaran berjaya menarik


lebih banyak belia kerana ia juga digerakkan oleh para belia sesuai dengan
cita rasa aspek kesukanannya. Secara tidak langsung ia merupakan satu daya
tarikan Asas ‟50 melalui Sayap Belianya dalam menggembleng lebih banyak
tenaga muda ke dalam alunan gerakan persuratan tanah air.

______________________________________________________________

RUJUKAN

Alatas, S. H. (1973). Siapa yang salah. Sekitar revolusi mental dan peribadi
Melayu. Singapura: Pustaka Nasional.
Armstrong, S., & Palmer, J. (1998). Student Teams Achievement Divisions
(STAD) in a twelfth grade classroom: Effect on student achievement
and attitude. Journal of Social Studies Research.

104
Browne, P. (2001). The guide to United States popular culture (Illustrated
ed.): Popular Press.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Spranger, E. (1928). Types of Men (P. J. W. Pigors, Trans.). New York: G.E.
Stechert Company.
Teach Less, Learn More. (2009). Retrieved 21 June 2010, 2010, from
http://www3.moe.edu.sg/bluesky/tllm.htm
Walker, F. (2008). Poetry at the 2012 Olympic Games? There's no rhyme or
reason why not. Retrieved 21 June, 2010, from
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/arti

105
RIMA RAP MESEJ BERPENGARUH

Noorhaqmal Mohamed Noor

Perkembangan muzik kontemporari Melayu adalah perkara yang lebih luas


daripada yang sering dibincangkan di dalam akhbar dan majalah hiburan. Acap
kali, media yang menyebarluaskan berita-berita tentang industri muzik lebih
condong terhadap hiburan dan penyanyi atau pemuzik yang dibincangkan.
Perbincangan tentang trend muzik secara komprehensif amat kurang sekali di
akhbar dan majalah kerana kecenderungan majalah dan akhbar terhadap
hiburan akan menarik lebih ramai pembacanya.

Selain majalah dan akhbar, bahan-bahan yang membincangkan


perkembangan muzik Melayu kontemporari amat kurang sekali. Sama ada
melalui edaran bercetak atau di Internet, ketandusan bahan-bahan ini akan
memungkinkan muzik Melayu sebagai seni yang bertujuan untuk hiburan
semata. Komponen-komponen di dalam lagu dan perspektif seni muzik
melalui aspek-aspek yang berbeza harus diketengahkan demi memahami nilai
seni yang sedang berkembang pesat kini. Dalam hal ini, penggunaan lagu
sebagai penyampai mesej masih kekal walaupun dengan kewujudan muzik
yang berlainan dan menarik.

Perkembangan Rap Melayu dan Muziknya

“Rapping (also known as emceeing, MCing, spitting, or just


rhyming) is the rhythmic spoken delivery of rhymes, wordplay,
and poetry, one of the elements of the hip hop music genre.
Rapping can be delivered over a beat or without accompaniment.
Stylistically, rap occupies a gray area among speech, prose,
poetry, and song.”

(Dipetik daripada Ensiklopedia Bebas Wikipedia, Rapping, 2009)

Muzik rap atau hip hop bermula dengan kewujudan rap sendiri pada
tahun 70-an di kawasan Bronx di New York. Ianya bermula dengan temasya-
temasya yang mengetengahkan personaliti-personaliti terkenal di kalangan
masyarakat kulit hitam Amerika, untuk berucap. Ucapan-ucapan ini bertujuan

106
memberi semangat kepada kelompok masyarakat yang tertindas dari segi
sosial, budaya dan ekonominya pada waktu itu. Konsep berucap itu seumpama
mendeklamasi sajak yang penuh dengan rima dan irama tanpa iringan muzik.
Rentak yang wujud akibat pemilihan diksi yang teliti itu kemudian berubah
konsepnya apabila disatukan dengan irama muzik yang mempunyai rentak
Rythm „n‟ Blues (RnB). Rentak RnB melalui proses eksperimentasi tersendiri
sehingga terhasilnya lagu-lagu rap.

Muzik rap wujud seawal tahun 80-an tetapi tidak mendapat sambutan di
dalam industri muzik sertantau kerana pengaruh muzik rock lebih menarik
minat generasi muda pada waktu itu. Kewujudan kumpulan-kumpulan seperti
Search, Wings, Bumiputra Rockers, May dan Lefthanded mendapat sambutan
hangat daripada pendengar pada tahun-tahun 80-an. Muzik rap yang lebih
dikenali bermula pada tahun 1992 dengan kewujudan kumpulan gergasi rap
pada waktu itu, iaitu 4U2C dan KRU. Kemudian pada tahun 1994, kewujudan
kumpula Nico pula menghangatkan lagi pasaran pemuzik rap dengan
pengaruh tarian breakdance yang merupakan salah satu komponen hip hop.
Kesemua kumpulan ini berasal daripada Malaysia dan kelahiran rekod album
pertama mereka disambut baik oleh pendengar pada waktu itu.

Muzik rap di Malaysia, seperti juga di Singapura lebih berkembang


pesat di arena muzik underground, iaitu persada muzik tidak komersial.
Namun sebelum kemasukan alaf milieu ini, kumpulan Too Phat yang
dianggotai Malique dan Joe Flizzow membawa muzik rap ke peringkat
seterusnya. Bermula pada tahun 1999, kumpulan ini merakam sejarah dengan
mengetengahkan salah seorang penyanyi rap dari Amerika, iaitu Warren G
yang terkenal di dalam industri muzik Amerika Syarikat.

Selepas tahun 2000 juga, pertalian pemuzik rap Singapura dan Malaysia
semakin erat apabila kumpulan Ahli Fiqir berhijrah ke Malaysia untuk
mengembangkan sayap dengan merakamkan lagu Alhamdulillah bersama Too
Phat dan penyanyi etnik ala Timur Tengah, bersama Too Phat dan penyanyi
etnik ala Timur Tengah, Yassin.

107
Kepuisian Seni Kata Lagu Rap

Seperti hasil karya kreatif sastera genre puisi, seni kata lagu rap juga bukan
hanya mementingkan nilai estitika dari bentuk gaya bahasanya tetapi juga
melalui mesej yang disampaikan. Penggunaan bahasa yang unik inilah yang
terpahat dalam minda pendengar dan diperkuatkan lagi dengan kehadiran
melodi yang menarik. Irama dan seni kata yang disatukan ini lebih menarik
akibat pencantuman yang kreatif dan terperinci susunan lagunya.

Kepuisian seni kata ini timbul dengan pemilihan diksi yang teramat teliti
susunannya mengikut irama. Panduan tema dan persoalan-persoalan yang
dibincangkan di dalam keseluruhan seni kata itu menjurus langsung kepada
mesej yang ingin disampaikan kepada pendengar. Berbanding dengan seni kata
genre muzik yang lain, seni kata lagu rap lebih berkesan kerana bentuk genre
ini memuatkan puisi atau prosa yang lebih bilangan perkataan, lantas lebih
berkeupayaan untuk diselitkan dengan pelbagai persoalan.

“Jadikanlah „ku tentera Fisabilillah


yang tertera di kalimah harap memanduilah
Entah apabila persimpangan tiba,
hidup penuh rintangan harus kuhadapinya
Harapku tidak terlupa diri bila gembira,
dan cuma mula mencari Kau disaat hiba
„Ku cuma manusia penuh dengan kesilapan
tapi bisa membezakan
cahaya dan kegelapan
Tabah bila dihalangan
duri onak dan cobaan
Teguh bila dicobakan
keruh kuasa dan perempuan”

(Dipetik daripada lagu Alhamdulillah, Too Phat, 2004)

Gaya bahasa di dalam seni kata lagu rap adalah salah satu aspek yang
mencorak kepuitisan seni kata itu sendiri. Menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat (2007), istilah „rima‟ merujuk pada „bunyi yang sama pada huruf
akhir atau kata akhir dalam sesuatu rangkap (seperti gurindam)‟. Unsur rima di

108
dalam muzik rap pula melebihi bunyi yang sama sahaja malah memerlukan
seseorang penyanyi itu untuk memberi rentak kepada seni katanya. Unsur
rentak ini bukanlah hanya hadir di dalam lagu yang tersedia ada tetapi dari segi
patah lagu berdasarkan seni kata yang mungkin berbentuk puisi atau prosa.
Dengan memberi pecahan-pecahan yang sesuai pada seni kata tersebut,
nyanyian rap dapat disatukan dengan rentak lagu yang tersedia tadi.

Rima Irama Rap Menarik


“Dikerah dijajah
Terus nista dipenjara
Jadi hamba jadi kuli
Jadi batu diam diri
Kita tunggu kita lihat
Kita nanti kita perhati
Jgn merungut biar berjanggut
Diam akur
Kita mesti patuh
Acuh tak acuh endah tak endah
Buat lawak bodoh terlampau
Biar kita melopong
Biar kita menganga
Biar mereka buat apa mereka suka
Biar saja
Jangan melawan
Jangan membantah
Janganlah degil kena ikut perintah
Kena banyak diam
Biar apa orang kata
Kita tawa dalam duka
Kecut takut
Kalut kolot
Terkunci mulut
Bergaduh bertutur
Kalah sabung menang sorak
Tiba masa kita gerak”

(Dipetik daripada lagu Angguk angguk Geleng geleng, Ahli Fiqir, 2005)

109
Aspek rima yang menarik di dalam seni kata lagu rap tidak hanya wujud
dengan adanya muzik iringan. Seperti dalam lagu petikan tersebut, hanya
dengan membaca seni kata itu sendiri, rima yang tersedia memberi rentak jika
dinyayikan tanpa muzik (acapella). Menyanyi lagu rap secara acapella inilah
yang dirujuk sebagai „rhythmic spoken delivery of rhymes, wordplay, and
poetry‟. Pengucapan kata-kata berima itu secara semula jadi menjadi rentak
puisi lantas dianggap sebagai salah satu nilai estetika yang terkandung dalam
seni kata lagu rap.

Keadaan seni kata yang semulajadi menarik ini lebih mendapat


perhatian para pendengar walaupun terkadang nyanyian itu terlalu pantas
untuk „ditangkap‟ atau difahami secara mendengar sekali imbas. Dengan daya
tarikan ini, timbul pula keadaan bawah sedar yang membuat pendengar
menghafal seni kata tersebut. Apabila proses penghafalan itu bermula, maka
mesej yang ingin disampaikan pada mulanya lebih senang disampaikan dan
diterima oleh pendengar atau pembaca seni kata lagu tersebut.

Walaupun begitu, kesan ini lebih mendalam sekiranya muzik yang


mengiringi kata-kata tersebut juga sama menarik. Ini adalah kerana
penerimaan minda manusia secara semula jadinya lebih khusus terhadap bunyi
atau irama dan juga bahasa (Patel, 2008). Seperti Patel, Nettle pula
menganggap bahawa bahasa dan muzik mendefinisikan manusia (Nettle, 2000).
Ini adalah kerana dua unsur ini merentasi sosio-budaya, agama, latar belakang
dan sebagainya. Dia menganggap bahawa „Language and music define us as
human. These traits appear in every human society, no matter what other
aspects of culture are absent‟.

Kesimpulan

Hakikatnya, muzik adalah identiti kemanusiaan yang merentasi batas-batas


yang membezakan. Penguasaan bahasa yang ditutur pula lahir daripada
fonologi yang berkuatkuasa dengan kewujudan bunyi, iaitu elemen utama
bahasa tuturan dan muzik. Elemen utama yang dikongsi kedua-dua perkara
inilah yang menjadikan muzik dan bahasa sebagai seni yang amat berpengaruh
terhadap manusia. Dalam hal ini, pengaruh yang wujud daripada muzik dapat
menyampaikan mesej tertentu dengan berkesan apabila kerjasama kata-kata
dalam bentuk gaya bahasa yang sesuai diselaraskan.

110
Hingga kini, masih banyak lagi yang boleh dikaji dan dipelajari tentang
muzik, bahasa dan minda manusia. Keserasian dan keselarasan tiga elemen
penting dalam hidup manusia ini adalah satu bidang yang menarik dan
merangkumi aspek agama, sains dan teknologi. Sememangnya, banyak ilmu
tentang ketiga-tiga elemen ini yang perlu difahami terlebih lagi tentang muzik
dan bahasa Melayu yang sudah lama bersemadi dengan jiwa dan budaya
masyarakat Melayu.

Asas ‟50 pada alaf baru ini mula meninjau kepentingan muzik dalam
meransang pembelajaran dan penghayatan bahasa dan sastera. Maka satu
usaha sedang dijanakan untuk merakamkan puisi-puisi tempatan dalam bentuk
lagu-lagu puisi agar ia menjadi dokumen khazanah bangsa yang bukan hanya
dibaca tapi dipelajari secara kreatif dan inovatif sebagai sebuah pakej.

_______________________________________________________________

RUJUKAN

Amon Saba Saakana. (1995). Culture, Concept, Aesthetics: The Phenomenon


of the African Musical Universe in Western Musical Culture. Missouri:
African American Review.
Aniruddh D. Patel. (2008). Music, Language, and the Brain.. Oxford: Oxford
University Press.
Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Alexander, J., C. & Smith, P. (eds.). (2005). The Cambridge Companion to
Durkheim. Cambridge: Cambridge University Press.
Lirik lagu Angguk-angguk, Geleng-geleng oleh Ahli Fiqir diakses dari lelaman
http://www.gugalyrics.com/AHLI-FIQIR-ANGGUK-ANGGUK-
GELENG-GELENG-LYRICS/448100/
Lirik lagu Alhamdulilah oleh Yassin diakses dari lelaman
http://artists.letssingit.com/too-phat-lyrics-alhamdulillah-malay-version-
h4ph56w

111
Sebagai penaung saya melihat bagaimana Asas ’50 membuat satu lagi
gerakan radikal dengan anjakan paradigma yang begitu ketara pada alaf
baru dengan gerakan proaktif dalam landasan nasional dengan
menggembling sebegitu banyak tenaga muda dan belia - pengaruh masa
muka - untuk sama-sama mendukung misi ‘seni untuk masyarakat’ demi
kepentingan bangsa dan Negara… Hari ini saya melihat sebuah
pertubuhan Melayu yang berjaya meletakkan dirinya sebagai sebuah
gerakan penting dan menjadi ikon persuratan nasional dan serantau.

Sidek Saniff
Mantan Menteri Negara Kanan (Sekitaran)
& Penaung Angkatan Sasterawan ‘50

112
Kritikan

113
‘Bangsa Melayu Singapura juga mempunyai ciri khas tersendiri, antara
lain aspirasi untuk memajukan bangsa Melayu sebagai salah satu entiti
penting dalam kehidupan berbangsa. Karena itu lahirlah ASAS ’50,
sebagai sebuah gerakan pembaruan dalam sastra yang sekaligus
mencerminkan pembaruan kehidupan bangsa Melayu. Kehidupan bangsa
Melayu Singapura, dengan demikian, tidak mungkin dilepaskan dari
perkembangan sastra modern yang diawali oleh ASAS ’50.’

Profesor Emeritus Dr Budi Darma,


Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

114
PUISI KRITIS:SEPINTAS WACANA KESUSASTERAAN
AKU BUKAN PENYAIR

Muhammad Irwan Jamal

No grammatical analysis of a poem can give us more


than the grammar of the poem.

Roman Osipovisch Jakobson

Pengenalan

Terdapat elemen penumbra dalam kesusasteraan yang menjadikannya di


antara wadah yang kompleks dan penuh pewarnaan bagi mengkaji perasaan,
pemikiran, nilai dan perlakuan manusia dalam masyarakatnya. Sebagai
sebahagian daripada wacana sosial yang umum ataupun bersifat alternatif,
sastera membenarkan semacam peneropongan ke dalam kehidupan sesebuah
masyarakat dengan menyelami bibit-bibit kegemilangan atau kebobrokan
serta pencapaian mahupun cabaran yang dihadapinya. Ini dimungkinkan
dengan memberi para pembacanya kuasa untuk mengakses dan
menginterpretasi idea dan ideologi yang melatari suasana kewacanaan karya
itu via jukstaposisi kata, pengaliran naratif mahupun tanda-tanda simbolik
yang wujud di dalamnya. Justeru, karya kesusasteraan sebegini tidak
menganjurkan kemuktamadan dan kemutlakan. Sebaliknya, ia ingin
mencetus dan memangkinkan keinginan para pembaca untuk
mempermasalahkan isu-isu yang terkesan dalam karya sastera tersebut.

Permasalahan tersebut diberi lensa pengupasan yang lebih rencam dan


pelbagai melalui puisi. Menurut Roger Fowler, puisi merupakan genre
kesusasteraan yang mempunyai daya subjektif dan keanjalan yang tinggi
kerana ia mengajukan “linguistic practices which resist to stabilize codes and
habitual perceptions but instead [foster] activities in language which
promote exploration, consciousness, change and creativity, rather than

115
stagnation and repression”. 98 Maka, Fowler mengetengahkan betapa
pengetahuan seharian para pembaca terhadap bahasa dan wacana
seharian/umum penting dalam mengesan sifat antitesis sistem bahasa yang
wujud dalam sesebuah puisi. Dengan itu, beliau menegaskan bahawa
sesebuah pengupasan puisi yang dibaca dalam rangka wacana alternatif itu,
tidak wajar dijadikan sebagai sebuah latihan yang mengetengahkan segala
yang indah muluk sahaja; yakni sekadar mengukuhkan modus operandi
kebiasaan bahasa yang berpotensi untuk melalaikan malah melalikan para
pembacanya ke arah, dengan meminjam kekata Edward Said, “the
anesthetization of the critical sense”. 99 Sebaliknya, sekuntum puisi wajar
dikupas dengan bernatijahkan kesedaran kritis bagi para pembacanya. Malah,
Said juga memestikan penelaahan sastera untuk memiripi realiti, yang tidak
terpisah dengan pemihakan para pembaca terhadap isu-isu politik, moral dan
sosial. Tambahnya lagi, pemihakan yang dibuat itu perlulah mendedahkan
wacana berprejudis yang berleluasa supaya ia dapat dipermasalahkan dan
usaha untuk menjernihkannya dapat dijalankan dengan segera.100

Justeru, esei ini akan meneroka kemungkinan pembacaan puisi dalam


menjana kesedaran kritis bagi para pembacanya. Usaha sebegini
memerlukan penggemblengan mekanisme pantauan isu-isu sosio-politik,
sejarah, kewacanaan dan teori kritikan sastera yang utuh dalam menilai dan
mempermasalahkan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam sesebuah karya
sastera. Pembacaan puisi sebegini diharap dapat digandingkan dengan
pencerakinan struktural-formalistik yang biasa dilakukan oleh para pelajar
kesusasteraan Melayu. Bahagian selanjutnya dalam esei ini akan membedah
siasat idea-idea yang terkandung dalam kumpulan puisi Abdul Ghani Hamid,
Aku Bukan Penyair.

Kumpulan puisi Abdul Ghani Hamid yang berjudul Aku Bukan


Penyair merupakan usaha jitu penyair-pelukis ini sepanjang lima tahun yang
lalu (2003 – 2007). Sajak-sajak yang diggubalnya ini tidaklah hanya

98
Roger Fowler, Linguistic Criticism, (1996, Oxford, Oxford Uni. Press) hal. 55.
99
Dipetik daripada Azhar Ibrahim Alwee, Literary Studies & Social Sciences dari
lelaman http://thereadinggroup.sg/articles.htm
100
Edward W. Said. The World, the Text and the Critic. (1983, Massachusetts, Harvard
University Press) hal 26.

116
tertakluk pada konteks ke-Singapura-an dan ke-Melayu-an, malah ia juga
merangkumi hal-hal yang bersifat silang budaya dan kontekstual tanpa
mengorbankan kepedulian akan keadaan masyarakat dan ekologinya.

Analisis Wacana & Kesedaran Kritis

Kecenderungan dan kekerapan seruan untuk mendampingi dan mengakui


perubahan dewasa ini, semakin ketara dialu-alukan kepada massa. Malah,
perkara inilah yang telah membentuk dan mengisi pelbagai ruang dan sfera
wacana sosial dewasa ini. Perubahan, seringkali demi pemanfaatan ekonomi,
dilihat sebagai peluang, malah satu keperluan, yang dapat menganjakkan
paradigma sesebuah masyarakat ke taraf yang lebih tinggi. Justeru,
masyarakat yang bergerak serentak dengan tuntutan perubahan biasanya
dianggap sebagai masyarakat yang positif, proaktif dan progresif.
Sebaliknya, masyarakat yang enggan bergerak-sama biasanya dikaitkan
dengan gejala keterbelakangan, kemunduran dan keterasingan.

Namun demikian, kesesuaian, kerelevanan dan kepentingan


perubahan yang ingin dianuti itu perlu dikenali dan dinilai terlebih dahulu.
Menurut Erich Fromm, seorang ahli falsafah psikologi, penilaian sebegini
memerlukan suatu kesedaran; kesedaran yang berpaksi pada pantauan
kondisi masyarakat secara kolektif mahupun terhadap amalan-amalan
manusia secara individu. Jika ini berjaya dikecapi, tambahnya lagi, barulah
manusia dapat berjuang untuk kebebasan dan juga hak sebagai manusia
sepenuhnya, bukan sekadar sebuah automaton. 101 Usaha untuk
membangunkan daya kesedaran ini adalah cabaran yang dapat diungkapkan
dalam rangka analisis wacana kritis.

Secara keseluruhan, analisis wacana kritis melihat hubungan, pola dan


negosiasi kuasa dalam sesebuah teks. Kuasa dikonsepsikan sebagai
“asymmetries between participants in discourse events, and in terms of
unequal capacity to control how texts are produced, distributed and
consumed” (Fairclough, 1995, hal.2). 102 Dengan mengetengahkan strategi
analisis ini sebagai “a resource for people who are struggling against

101
Erich Fromm, Man for Himself, (2003, London: Routledge). hal. 118.
102
Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis, (1995, London: Longman hal. 2.

117
domination and oppression in its linguistic forms”, 103 Norman Fairclough
mengajukan satu taktik intepretasi yang memperkasakan pembaca untuk
mencungkil tanda-tanda, ujaran mahupun tindakan dalam sesebuah karya,
khususnya, dalam konteks esei ini, wacana bahasa kesusasteraan yang
membawa pengertian yang mendalam bagi diri mereka. Kuasa dan pilihan
diserahkan kepada pembaca untuk menerima (atau menolak), memuji (atau
mengeji) mahupun mengkritik kenyataan tersebut. Penting lagi, dalam
memperkatakan sesebuah kenyataan dalam wacana bahasa kesusasteraan itu,
para pembaca dapat melihat [semula] “verbal acrobatics of the most striking
kind” tanpa ditawan dan dilesukan pemikiran mereka.104 Dengan itu, para
pembaca tidak dianggap sebagai peserta pasif dalam wacana tersebut dan
terjebak dalam “budaya menelan”. Tanpa memperlekehkan potensi manusia
untuk menilai, merenung dan membuat keputusan, persoalannya kini
diarahkan terhadap mutu karya sastera yang bakal dikonsumsikan oleh
khalayaknya itu. Bolehhkah ia menjadi wacana kesedaran yang berwibawa
bagi masyarakat?

Kuasa [Untuk/Atas]

Menurut Erich Fromm, ironisnya perkataan kuasa adalah kerana ia dapat


mewakili dua konsep yang berkontradiksi. Kuasa untuk (power of)
menandakan potensi manusia dalam masyarakatnya untuk mencapai
pemerkasaan diri. Ini dipancarkan oleh persona dalam puisi Revolusi Atas
Revolusi, yang terus berjuang walaupun suaranya sahaja yang kedengaran:

Bantah dan bangkang


Sebelum kecewa
Atau menerima kecaman,
Suara lantang
Hanya suara sendiri sahaja
...

103
ibid, hal. 2
104
Roger Fowler, Linguistic Criticism, (1996, Oxford, Oxford University Press) hal. 21.

118
Kumpulan sendiri
Revolusi sendiri memburu
Kemahuan hati.105

Manakala, konsep kuasa atas (power over) pula mewakili golongan


manusia dalam masyarakat yang mendominasi, lantas menindas golongan
yang lain. Erich Fromm menjelaskan lagi bahawa,”The ability of man to
make productive use of his powers is his potency; the inability is his
impotence… Where potency is lacking, man‟s relatedness to the world is
perverted into a desire to dominate, to exert power over others as though
they were things.”106

Perbincangan mengenai aspek kuasa ini biasanya akan


memperkatakan isu-isu yang mengkritik mutu kepimpinan yang diceritakan
dalam sesebuah karya. Selain itu, terbentang juga episod-episod rasuah,
hipokrasi dan penyalahgunaan kuasa. Puisi berjudul Kuasa seolah-olah
memiripi perkara yang dilaungkan Fromm itu. Simbol raksasa dominan
memberi imejan yang jitu terhadap kekuasaannya atas manusia biasa seperti
yang dilukiskan persona:

Gagah terjulang
Bagai raksasa
Dan mengangkang selebar jaga,
Nadanya halilintar
Bicara gunung berapi
Menggegar, menggempar107.

Selain itu, persona puisi Kuasa juga dapat dikesan usahanya dalam
menegur seorang pemimpin yang impotent, sepertimana yang dicirikan oleh
Erich Fromm. Pemimpin yang lebih bual-bicara daripada turun ke
gelanggang untuk melaksanakan kata-katanya. Maka dalam usaha untuk
menjungkir balikkan status quo, tindakan yang drastik perlu diambil. Selaras
dengan ini, maka wajarlah kekata “revolusi” dan “virus” itu digunakan

105
Abdul Ghani Hamid, Aku Bukan Penyair (2008, Singapura: Asas „50), hal. 17.
106
Erich Fromm. Man for Himself. (2003, London: Routledge) hal 64.
107
Abdul Ghani Hamid, Aku Bukan Penyair (2008, Singapura: Asas „50), hal. 18.

119
dalam puisi-puisi tersebut sebagai unsur-unsur yang berpotensi untuk
menggoncangkan kestabilan golongan-golongan yang berkuasa.

Mencabar Stereotaip

Kumpulan puisi Abdul Ghani Hamid ini juga memecahkan stereotaip puisi
Melayu yang kononnya bersifat „kebunga-bungaan‟ mahupun „kejiwa-
jiwaan‟ ala istilah Inggerisnya, bermotif “romantisizing the dead”.
Sebaliknya, beliau mengerahkan teknik dan penggunaan simbol untuk
menegur kuat akan kekalutan dan kekaburan kehidupan sesetengah manusia
di dunia ini. Baris-baris puisi Konsepnya Saja menjelaskan teknik
kepengarangannya ini:

Termusnahlah kehalusan budi


tiada bicara mengenai kemanusiaan
konsepnya merajai segalanya
mengekalkan keturunan firaun global.108

Via rangka analisis wacana kritis, rentetan kata-kata dan frasa-frasa


unik yang dijukstaposisikan sebegini menjadi kekuatan Abdul Ghani Hamid
ketika mengajukan idea-idea persona puisi kepada khalayak pembacanya. Di
sinilah kearifan beliau dalam menggunakan unsur retorika dalam puisi itu
amatlah berkesan. Dengan itu, dapatlah dikatakan bahawa tunjang didaktis
Abdul Ghani Hamid turut memberikan peluang kepada soalan-soalan
dialektik yang mencabar para pembacanya untuk merenungkan isu-isu yang
beliau kemukakan dan kemudian mencari kesimpulannya sendiri. Umpama-
nya, perhatikan puisi Satu Pembaharuan Yang Tegas dan Terus Membiak
Berzaman Nanti:

Aku
bicara
peduli apa?

Catatan: Sekuntum puisikah ini?109

108
ibid, hal. 33.
109
ibid, hal. 23.

120
Persoalan sebeginilah yang berpotensi untuk membangunkan budaya
berwacana dan berbahas di kalangan masyarakat sekiranya isu ini
dikemukakan oleh inteligensia yang mempunyai selera sastera yang ampuh.
Tambahan lagi, Abdul Ghani Hamid turut mengapungkan pelbagai retorika
yang dapat dikupas dan dianalisis bersama dalam sajak-sajak Fitnah Sebagai
Warisan? dan Tokoh-Tokoh? Dalam Fitnah Sebagai Warisan? Abdul Ghani
Hamid mengemukakan fenomena penerimaan tanpa sedar atau hegemoni
budaya yang kian diterima-pakai oleh masyarakat walaupun ianya karut dan
tandus etika semata. Lantas terserlah dikotomi wacana yang sering
melagakan elemen-elemen disparate 110 adab vs adat dalam kebudayaan
Melayu:

Inilah tradisi sudah tersulam pada budaya


menjadi warisan walau berunsur fitnah.111

Manakala, dalam sajak Tokoh-Tokoh? beliau membidas keras dan


tegas akan tokoh-tokoh yang wujud hanya pada nama dan helaian kertas.
Namun, apabila masa-masa runsing dan runcing mula muncul dalam
sesebuah tamadun itu, kelesuan „tokoh-tokoh‟ini terbukti nyata kerana:

Tokoh-tokoh membisu
budaya kini hilang nilai.112

Malah, Frantz Fanon melonggokkan „tokoh-tokoh‟ sebegini sebagai


intelektual terjajah.113 Beliau menambah betapa golongan „tokoh-tokoh‟ ini
lebih cenderung untuk berkelompok untuk berkomplot dengan tuan yang
berkuasa demi menepati kepentingan diri mereka sendiri. Malangnya,
kesenyapan dan persekongkolan golongan „tokoh-tokoh‟ hanya berjaya

110
Mohd Taib Osman, Malay Folk Beliefs: An Integration of Disparate Elements, (1989,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka), hal. 152.
111
Abdul Ghani Hamid, Aku Bukan Penyair (2008, Singapura: Asas „50), hal. 26.
112
Ibid, hal. 49.
113
Frantz Fanon dalam magnum opusnya The Wretched of the Earth, (2004, New York:
Grove Press) hal. 11, memberi label colonized intellectual kepada tokoh-tokoh yang
membatu dan membutakan diri semasa krisis, malah mempertahankan golongan berkuasa
yang dapat mengukuhkan kedudukan dan kepentingannya dalam masyarakat tersebut.

121
dalam mengorbankan golongan massa yang sediakalanya melihat ke arah
„tokoh-tokohnya‟ selaku pembimbing dan modal insan.

Ketuhanan & Kemanusiaan

Jelas sekali bahawa walau apapun isu dan isi yang ingin dihujahkan oleh
Abdul Ghani Hamid, dimensi keagamaan dan kemanusiaan sentiasa
diselitkan, baik secara sedar mahupun tidak. Malah, bukankah pemeliharaan
kemanusiaan itu berada di bawah payungan keagamaan itu sendiri? Abdul
Ghani Ghani Hamid sering mengutarakan kemanusiaan yang semakin
menipis ketika seseorang itu sibuk dan asyik dengan „tugas‟ yang telah
dipertanggungjawabkan ke atas diri mereka.

Melalui sajak Aku Bukan Penyair, ramai mungkin berspekulasi akan


kewibawaan dan keberanian sang penyair ini. Namun demikian, selari
dengan prinsip perjuangan sastera Asas „50, setiap karya yang dilancarkan
buat massa haruslah berlandaskan ilmu. Malah beliau menolak „penyair-
penyair‟ yang:

berani dengan kekata agresif walau lucah


berani menentang pendapat orang lain
walau kebenarannya jelas benar,
kemudian disulam dengan egoisme tinggi
individualisme dan keangkuhan yang liar
dan tegakkan metafora yang kontoversial selalu114

Begitu juga dengan puisi Aku Bukan Pengkritik. Abdul Ghani Hamid
berempatis dengan penulis-penulis yang karyanya telah diperkotak-katikkan
dan dicemuh-caci, walaupun dalam lingkungan akademia. Beliau mengadu:

Aku tak sanggup mencemarkan maruah


walau secebis ke atas insan yang ihsan115

114
Abdul Ghani Hamid, Aku Bukan Penyair (2008, Singapura: Asas „50), hal. 76.
115
Ibid, hal. 77.

122
Sedangkan dalam disiplin yang beliau kuasai, Abdul Ghani Hamid
enggan membenarkan dimensi kemanusiaan dalam setiap karya dan
penghasilnya itu dipersenda apatah lagi disenyapkan. Ini tertulis dalam sajak
Aku Takut Jadi Seniman. Malah, beliau menghulurkan kesyukurannya
kepada Tuhan kerana dalam beliau berseni dan berkarya:

Aku berkarya seni atas izin-Nya


Aku bukan penganut ateisme.

Seniman murni dan lebih mengerti


bersujud ke hadrat Illahi.116

Begitu juga dalam sajak Memungut Keharuman. Sajak ini jelas


mengingatkan para pembaca bahawa dalam rentak hidup yang deras yang
kadangkala diimbuhkan dengan tindakan tergesa-gesa, perlulah umat insan
itu memikir-ulangkan nasihat-nasihat yang telah diberikan agar kehidupan
mereka lebih teratur dan bererti. Personanya mengingatkan:

Apabila memahami ketiadaan nilai ini


dan pesanan budayawan lampau
dan teguran pak guru yang sepi,
eloklah kembali memungut nilai yang harum.117

Kesimpulan

Dalam esei ini, karya sastera, khususnya puisi, telah dicabar untuk menjadi
wahana dan wacana kesedaran bagi masyarakat pembacanya. Perbincangan
dan penelaahan tentang isu-isu kuasa, stereotaip dan keagamaan berpotensi
untuk mengajak sidang pembaca untuk merenung seketika akan keadaan
mereka dalam masyarakat dan dunia yang mereka inapi. Malah, menurut
Ngugi Wa Thiong‟o, “literature results from the conscious acts of men and
women in society. Being a product of their intellectual and imaginative
activity, it is thoroughly social... It is of course more than just a mechanical
reflection of social reality. As one of man‟s artistic activities, literature is in

116
Ibid, hal. 78.
117
Ibid, hal. 60.

123
itself part of human self-realization as a result of his wrestling with nature
and with one another.”118

Justeru, mekanisme pantauan wacana sosial yang umum ataupun


alternatif telah sebati dan serasi dengan tujuan kesusasteraan. Para penulis
wajar dipertanggungjawabkan untuk mengemukakan isu-isu yang dapat
membangunkan daya intelek para pembacanya via karya-karya mereka.
Sebaliknya, sidang pembaca wajar mengesan dan mempermasalahkan isu-
isu yang dikemukakan itu. Hubungan simbiotik sebegini yang boleh
merealisasikan objektif sastera sebagai wahana dan wacana kesedaran.
Hanya dengan kesedaran inilah, sebuah budaya yang progresif dapat dicorak
dan dilancarkan. Malah, Abdul Ghani Hamid mengungkapkan perihal ini
dengan begitu padat dan jitu, ”orang yang menafikan adanya kebudayaan,
sebenarnya dia tidak mempunyai cara hidup. Yang selalu tersilap ialah orang
sering menganggap kebudayaan yang sebagai adat istiadat dan sebagainya.
Saya masih menganggap bahawa kebudayaan itu merupakan sebahagian
daripada akhlak manusia”.119

_____________________________________________________________

RUJUKAN

Abdul Ghani Hamid. (2008). Aku Bukan Penyair. Singapura: Asas „50.
Azhar Ibrahim Alwee. (2007). Literary Studies & Social Sciences. Artikel
diakses dari lelaman http://thereadinggroup.sg/articles.htm
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. London: Longman.
Fanon, F. (2004). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.
Fowler, R. (1996). Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press.
Fromm, E. (2003). Man for Himself. London: Routledge.
Jakobson, R., O. (1980). The Framework of Language. Ann Arbor: Michigan
Studies in the Humanities.

118
Ngugi Wa Thiong‟o. Writers in Politics: A Re-engagement with Issues of Literature
and Society. (Oxford, James Currey, 1997) hal 4.
119
Jurnal Sekata: Jurnal Pembinaan Bahasa dan Persuratan Majlis Bahasa Melayu
Singapura, (Mac 2005, Singapura: MBMS), hal. 1.

124
Mohd. Taib Osman. (1989). Malay Folk Beliefs: An Integration of Disparate
Elements. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Said, E., W. (1983). The World, the Text and the Critic. Massachusetts:
Harvard University Press.
Sekata: Jurnal Pembinaan Bahasa dan Persuratan Majlis Bahasa Melayu
Singapura. (Mac 2005). Singapura: Majlis Bahasa Melayu Singapura.
Wa Thiong‟o, Ngugi. (1997). Writers in Politics: A Re-engagement with Issues
of Literature and Society. Oxford: James Currey.

125
MELIHAT TRANSISI MASYARAKAT MELAYU DALAM PUISI
LUKA & PUISI DUKA

Mohamed Haikel Fansuri Mohamed Latiff

“Singapuraku
aku mengerti sekali
di sini tempatku
tapi aku tidak tahu bila
aku akan menemui segala kehilanganku?‟

(Suratman 2004: 16)

Masyarakat Melayu Singapura seringkali dipaparkan di akhbar dan media


massa sebagai sebuah masyrakat yang memerlukan pertolongan ataupun
sebuah masyarakat yang perlukan pemodenan untuk terus relevan dalam
konteks dunia yang moden. Apakah sebenarnya impak peruntukkan idea
seperti ini ke atas masyarakat Melayu? Mengapakah masyarakat melayu
disasarkan sebagai golongan yang memerlukan perbincangan atau retorik
sekian rupa?

Persoalan-persoalan ini ingin saya kupas dalam esei ini. Dengan


menggunakan kumpulan puisi Suratman Markasan sebagai rujukan sejarah,
saya ingin mengetengahkan persoalan pokok iaitu, apakah implikasi perubahan
zaman ke atas masyarakat Melayu? Dengan kumpulan Puisi Luka dan Duka
saya juga ingin menonjolkan rujukan sejarah bukan dari konteks pakar sejarah
tetapi dari konteks sastera yang memberi lebih bebas untuk kita menganalisis
perasaan dan pertukaran idea dari dekad ke dekad melului kaca mata seorang
yang peka akan perubahan sekelilingnya.

Melalui analisis teks ini saya ingin mengaitkan pertukaran idea ini
bersama konsep “anomie” yang dibentangkan oleh Emile Durkheim. Tetapi,
bukan menjadi niat kertas ini untuk menyelesaikan masalah masyarakat
dengan mudahnya melalui sebuah teori. Langkah amat memudaratkan
disebabkan kerumitan yang wujud dalam kehidupan masyarakat Melayu
khususnya dan masyarakat majmuk secara amnya.

126
Anomie

Pada tahun 1897 Emile Durkheim seorang pakar sosiologi Perancis telah
menerbitkan sebuah buku bertajuk “Suicide”. Buku ini dihasilkan setelah
beliau mengkaji sebab-sebab yang menyebabkan masyarakat Perancis pada
waktu itu membunuh diri. Beliau telah membahagikan sebab-sebab itu kepada
4 kategori. Satu dari pada kategori tersebut dinamakan kategori anomie; iaitu
perasaan yang muncul akibat kekurangan pegangan kepada rukun-rukun yang
membolehkan seseorang individu untuk menilai antara perkara baik dan buruk
atau “normlessness”. Pernilaian ini diterapkan di atas rukun-rukun yang
dipegangi oleh masyarakat pada waktu itu. Dalam erti kata lain konsep ini
boleh diringkaskan sebagai kekurangan kebolehan untuk mengukur baju di
badan sendiri.

Durkheim percaya bahawa sifat anomie ini dilahirkan akibat


transformasi yang berlaku kepada pertalian antara anggota masyarakat yang
diakibatkan oleh struktur ekonomi yang bergerak dari ekonomi sara diri
kepada ekonomi yang leboh bersifat kapitalis. Pertukaran dari mekanikal
kepada organik ini menyebabkan anggota masyarakat menghadapi konflik di
antara rukun-rukun yang mengukuhkan kekuatan masyarakat dengan rukun-
rukun yang mengukuhkah kedudukan individu. Pengukuhan kedudukan ini
dibolehkan melalui nilai-nilai yang mementingkan diri sendiri, dari segi wang
dan harta umpamanya, membolehkan seseorang itu untuk mengumpul lebih
wang dari jiran sebelahnya. Walau ini mungkin seseuatu yang telah
ditanamkan sebagai lumrah manusia, tetapi lambat-laun masalah akan timbul
di mana masyarakat tersebut akan kurang pentingnya kepada individu yang
menguasai sumber-sumber kekayaan dan individu-individu yang tidak
menguasainya.

Lantas dilemma sosial atau “Social dilemma” atau “Dilemma of public


commons” akan kelihatan. Perubahan kedudukan ini menyebabkan konflik
dalaman dalam setiap individu dan kacau-bilau ini menyebabkan sifat anomie
dalam individu.

127
Anomie & Masyarakat Melayu

Suratman Markasan memulakan kumpulan puisi ini dengan sekuntum sajak


bertajuk „Jalan Permulaan‟. Sajak ini mengimbas kembali kenangan-kenangan
Singapura yang telah lalu. Penulis menekankan kehilangan yang dirasainya
akibat perubahan zaman. Kehilangan ini berkaitan dengan polisi pemerintah
untuk membangunkan tanah di Singapura untuk projek-projek perumahan dan
industri perkilangan. Lantas ini bukan sahaja menyebabkan pemandangan
alam bertukar tetapi ia mempengaruhi aktiviti-aktiviti yang boleh diadakan di
situ,

“Laut tempatku menangkap ikan


Bukit tempatku mencari rambutan
Sudah menghutan dilanda batu-bata”
(Suratman 2004: 16)

Penulis meneruskan dengan pengaruh penukaran pemandangan ini ke


atas struktur masyarakat

“Pak Lasim tak bias lagi menjadi penghulu


Pulaunya sudah dicabut dari peta kepalanya
Anak buah sudah terdampar
Di batu-bata dan pasir-masir hangat”
(Suratman, 2004: 16)

Melalui sajak ini, dapat dirasakan transformasi yang sedang berlaku ke


atas protagonis. Aktiviti-aktiviti yang dipraktikkan dahulu, sama ada untuk
rekreasi atau sara diri sudah tidak lagi boleh dilakukan. Ini juga langsung
mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat tersebut di mana penghulu tidak
dapat lagi menjalankan tugasnya. Tekanan dari luar ini memaksa penulis dan
masyarakatnya untuk mengikuti landasan pemodenan yang sedang berlaku. Ini
bukan sesuatu yang dilakukan secara semula jadi mengikut evolusi sosial
tetapi transformasi ini telah diajukan dari luar. Justeru, untuk anggota
masyarakat ini terus hidup dan wujud ia terpaksa mengambil langkah yang
sewajarnya untuk hidup.

128
Di sini masyarakat tersebut dilanda dua konflik. Pertama, konflik di
mana mereka harus melakukan sesuatu untuk terus hidup kerana aktiviti-
aktiviti kehidupan lama sudah tidak boleh dilakukan lagi. Kedua, konflik masa;
di mana perubahan ini berlaku dengan masa yang suntuk untuk sebuah
masyarakat atau juga boleh kita luaskan, untuk sebuah tamadun untuk
melakukan penukaran radikal ke atas struktur dan nilai sosialnya. Kedua-dua
konflik ini memaksa anggota masyarakat untuk mengambil pendirian antara
dua perbezaan yang besar. Ada yang akan memilih antara satu, tetapi
kebanyakan, mereka yang mempunyai memori dan nostalgia akan kehidupan
yang lama tidak akan dapat meninggalkan cara yang dahulu dan pada masa
yang sama, individu yang menerima pemodenan secara keseluruhan tidak akan
dapat menghapuskan konflik identiti yang dialaminya dalam usaha untuk
melepaskan diri daripada stuktur dan cara pemikiran masyarakat dahulu.

Masalah masa menjadi suatu masalah yang mendalam untuk sesebuah


masyarakat kerana masyarakat yang diklasifikasikan sebagai ketinggalan dari
segi masa atau dilanda konflik masa diperlakukan sebagai sebuah masyarakat
yang bermasalah. Klasifikasi ini terlahir akibat perbandingan diantara
masyarakat. Perbandingan ini sering dilakukan mengikut sebuah ukuran yang
dianggap sama buat semua. Seperti yang dialami masyarakat peribumi asia
tenggara dibawa pemerintahan kolonial pada abad ke-18. Namun tidak semua
orang dalam masyarakat bermula pada garis permulaan yang sama, mereka
tidak juga bermula dengan faktor-faktor yang sama. Daya pembangunan idea
dari segi struktur sosial, ekonomi dan sains juga tidak mengikut sebuah ukuran
yang sama dan seimbang. Masalah ini dirumitkan lagi apabila pihak-pihak
yang berkuasa menobatkan sifat-sifat untuk menjelaskan jurang ini. Sifat-sifat
ini mungkin difahami sebagai keengganan masyarakat itu untuk terus
mempertingkatkan diri dan ahli-ahli masyarakat tersebut digelar sebagai malas.
Pandangan ini diutarakan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya “Myth of
the Lazy Native” yang mengupas gelaran pihak kolonial ke atas peribumi Asia
Tenggara.

Konflik-konflik ini juga telah dibincangkan Suratman dalam sajak


„Dalam Perjalanan Masa‟ di mana protagonis merasakan perubahan yang
berlaku di Singapura pada waktu itu dan perasaannya tentang perubahan
sekelilingnya. Protagonis tidak dapat merasakan transformasi yang perlu untuk
mendakap dengan rapi idea-idea yang sedang diutarakan. Lantas protagonis

129
„keliru‟ dan tidak dapat bersuara dengan tegas untuk mengambil kedudukan.
Di dalam sajak ini juga dapat kita lihat bahawa anomie mencengkam
pemikiran protagonis akibat kehilangan sauh dalam bentuk pemimpin dan juga
agama yang dapat memberikan landasan prinsip dan nilai supaya dapat
protagonis mengemudi rintangan dan cabaran dengan berkesan.

Anomie Semasa

Jika isu anomie dan sifat „malas‟ yang telah dibincangkan tadi digunakan
untuk masyarakat melayu Singapura masa kini kita dapat melihat kesannya.
Anomie sangat ketara sekali apabila kita selidik perbincangan dan perdebatan
yang sering diutarakan masyarakat tentang kehilangan adat dan budaya dan
juga keperluan untuk memodenkan masyarakat supaya anggota masyarakat
Melayu terus meningkatkan diri untuk terus relevan dalam ekonomi hari ini.
Kesan perubahan ini diutarakan Suratman dalam puisinya:

„Di balik Bayang Tun seri Lanang‟,


“tahun itu tahun 1981 tentu banyak berita terbetik
Negara Seri Laning kian pudar di mata Mat layu
Pelajar tinggal sedikit guru menjadi buntu
Di sana sini orang bercakap inggeris tentu
Biar dianggap berpelajaran tinggi”
(Suratman, 2004: 43)

Suratman menggunakan isu bahasa sebagai satu lambang masyarakat


Melayu yang sudah pun berubah prinsip dan aliran tentang kepentingan bahasa
sendiri akibat imejan yang diterapkan pada penggunaan bahasa Inggeris.
Lantas sebagai simbol pemodenan dan peningkatan bahasa Melayu digantikan
dengan Inggeris dan sekolah Melayu, sebagai institusi yang mempunyai
kebolehan dan sumber untuk memancarkan kembali nilai-nilai dan struktur
idea dan pemikiran orang Melayu hilang kedudukannya sehinggakan terpaksa
ditutup. Dengan kehilangan sekolah Melayu ini bukan sahaja sebuah sekolah
yang hilang tetapi sebuah institusi Melayu juga telah pupus. Malangnya
sehingga hari ini institusi ini masih kehilangan dari orang Melayu dan institusi
yang wujud, yang berfungsi dari segi mata pelajaran atau program tidak akan
dapat menggantikannya.

130
Kehilangan institusi ini membuktikan aliran yang diambil oleh
masyarakat Melayu untuk mengatasi kedua-dua konflik yang diutarakan tadi.
Dengan mengambil kedudukan begini diharap identiti Melayu yang baharu
dapat diterap supaya dapat masyarakat ini terus wujud dan berfungsi.
Kedudukan ini sering diutarakan melalui media massa dan juga diskusi yang
diadakan diantara pemerintah dan masyarakat dan juga badan-badan Melayu
sendiri.

Asas „50 & Melayu Kini

Analisis ini tidak berniat untik membawa sebuah huraian yang memerlukan
sebuah transformasi radikal untuk masyarakat Melayu supaya dapat lepas dari
konflik-konflik ini. Kedudukan orang Melayu dan identiti Melayu akan terus
diperundingkan dan dalam proses perundingan inilah masyarakat Melayu akan
terus berubah mengikut zaman. Proses ini penting kerana, tanpanya,
masyarakat Melayu mungkin tidak akan dapat kekal sebagai sebuah unit.
Tetapi arah yang diambil oleh perundingan ini bebas untuk disumbang oleh
tiap golongan masyarakat tersebut. Tentu sekali kita tidak akan dapat
menjawab soalan apa itu Melayu, tetapi idea-idea kita tentang kemelayuan itu
harus diberikan ruang untuk berkembang dan berbilang supaya semangat
persatuan itu boleh dikekalkan. Inilah inti masyarakat Melayu.

Asas „50 sebagai sebuah anggota masyarakat ini harus terus membawa-
kan idea-idea yang bernas supaya dapat dipertikaikan masyarakat, dengan apa
cara sekalipun. Masyarakat Melayu memerlukan suara yang berbeza, supaya
dapat dikumpulkan semua interpretasi kemelayuan, dari segi sastera, sejarah
atau bahasa, semoga generasi akan datang akan tetap sedar akan nilai
kemelayuan yang masih dipraktikan mereka.

Dengan kegiatan-kegiatan Asas „50 yang rencam, pertubuhan ini telah


dapat mendekati golongan dan lapisan masyarakat melayu yang berbeza.
Namun dengan kejayaan ini, perlu Asas „50 menaikkan lagi taraf kejayaannya
dengan menjadikan kesatuan idea-idea Melayu sebagai sasarannya. Kesatuan
idea ini boleh kita teliti dari segi ideologi badan-badan Melayu dan aktiviti
yang dilaksanakannya, mungkin Asas „50 dapat mengukuhkan lagi
rangkaiannya untuk dinobat sebagai sebuah badan rujukan dan sebuah institusi
moden masyarakat melayu yang melambangkan nilai-nilai yang masih

131
dipentingkan oleh orang Melayu dan juga mengibarkan nilai-nilai dan idea-
idea yang mungkin telah pun ditelan zaman.

Suratman Markasan sebagai seorang penulis dan aktivis telahpun


melukiskan gambaran dahulu dan sekarang, kedukaan dan kelukaannya
memikirkan tentang perubahan di dalam masyarakatnya. Kedudukan ini
penting untuk kita ingati dan menghayati, supaya tidak kita lupa asal usul, kita
tidak lupa apa yang sudah tiada dan kita sedar akan arah yang sedang ditujui.

“Hamba-hamba Melayu duduk di kayangan


Yang tua memetik tasbih yang muda memetik guitar;
Sejarah Melayu lesap di angkasawan,
Budak-budak Melayu tersadai tak dilamar”
(Suratman, 2004: 44)

_______________________________________________________________

RUJUKAN

Alatas, Syed Hussin. (1977). „ British Image if the Malays in the late 19th
century and 20th century‟; „The image of indolence and the corresponding
reality‟; „Colonial Capitalism and its attitude towards labour in the 19th and
20th Century‟; „The Malay concept of industry and indolence‟; „“Mental
revolution” and the indolence of the Malays‟; „The distortion of Malay
Character‟; in The Myth of the Lazy Native. London: Frank Cass pp.43-51;
pp.70-82; pp.83-97;pp130-146;pp.147-165;pp.166-183
Durkheim, Emile, “Suicide”, in Readings from Emile Durkheim, 2004.
Kenneth Thompson (ed.) London; New York: Routledge pp 81-105
Durkheim, Emile, “Division of labour in society”, in Readings from Emile
Durkheim, 2004. Kenneth Thompson (ed.) London; New York:
Routledge
Durkheim, Emile, “Elementary forms of religious life”, in Readings from
Emile Durkheim, 2004. Kenneth Thompson (ed.) London; New York:
Routledge
Foucault, Michel (1995) “The means of correct training,” in Discipline and
punish: the birth of the prison, New York: Vintage Books, pp. 170-194

132
Giddens, Anthony (1999). Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge:
Cambridge University Press, pp 65-94
Lukes, Steven (1986) 'Introduction', in Lukes, Steven (ed.) Power, Oxford:
Basil Blackwell, pp. 1-18
Suratman Markasan (2004). Puisi Luka dan Puisi Duka. Pustaka National
Singapura.

133
MENGUNGKAP PEMAKNAAN DALAM
PERLAMBANGAN ZIARAH CINTA

Nurhayati Abdul Ghafoor

“Understanding symbolism in literature relates to


thinking in a certain way; looking for meanings in
everyday objects.”
Lindy Miller

Kedinamikan sesebuah teks sastera itu, antara lainnya, melibatkan kemampuan


pengarang memanipulasikan penggunaan doktrin perlambangan dalam teks
seperti yang dipelopori oleh Charles S. Pierce120 untuk menjana kepelbagaian
makna dalam mengungkapkan mekanisme budaya dan masyarakatnya.
Konsepsi pemikiran yang didukung oleh sesebuah masyarakat membantu
dalam menghuraikan “a series of overlapping codes and discourses”121 dalam
teks dan kemudiannya cuba diasosiasikan hubungan tanda dan makna dalam
kajian teks sastera dengan memanifestasikannya dalam sesebuah budaya
masyarakat tertentu.

Bersesuaian dengan penyaluran pemikiran aliran Mikhail Bakhtin, Pavel


Medvedev dan Valentin Volosinoz122 dalam era 1920an, konsep heteroglossia
yang memperlihatkan penghuraian makna dalam pelbagai penjuru ini dapat

120
Bronwen, M., & Ringham, F. (2006). Key Terms in Semiotics. London: Continuum yang
dimuatkan dalam Mana Sikana (2007). Teori Sastera Kontemporari Edisi II. Kuala Lumpur:
Penerbit Pustaka Karya.
121
Mana Sikana (2007). Teori Sastera Kontemporari Edisi II. Kuala Lumpur: Penerbit
Pustaka Karya. Turut memuatkan teori-teori yang penting dalam analisis dan kajian sastera
kontemporari.
122
Dalam buku Carter, David. (2006). Literary Theory. Great Britain: Cox & Wyman ini
banyak diberikan prinsip-prinsip yang didukung oleh pengkritik sastera yang mapan. Buku
ini menyelongkar teori-teori penting dalam kritikan kesusasteraan yang antaranya
menekankan teori-teori sastera aliran pascamodenisme

134
menghuraikan ideologi kepengarangan yang berpusat daripada sistem bahasa
dan perlambangan123 yang digunakan oleh seseorang pengarang itu.

Dengan memanifestasikan pemikiran Sigmund Freud124 yang bertunjang


kepada peranan id, ego, superego dan libido dalam diri seseorang pengarang
sealiran dengan doktrin perlambangan ini, khalayak pembaca dapat disalurkan
ke aras pemikiran pengarang yang berada dalam lingkungan sublimasi dan
ekspresi bawah sedar. Ini dapat membongkar inferensi dan signifikasi sistem
perlambangan yang digunakan oleh pengarang dalam karya. Kajian teks Ziarah
Cinta 125 (2002) hasil Mohamed Latiff Mohamed dengan berpandukan teori

123
Bennett, A., & Royle, N. (1999). Introduction to Literature, Criticism and Theory.
Britain: Prentice Hall. Penting untuk mendapatkan rujukan yang bernas mengenai peranan
sistem bahasa yang melampaui penggunaan secara verbal, malahan, Jacques Derrida dalam
bab 1 yang dimuatkan dalam buku ini menekankan perhubungan antara bahasa dan
pemaknaan: “… there is no access to ‘the world’ except, in the broadest sense, through
language. „Language‟ here need not be simply verbal, but may include everything that
works as a system of signs.”
124
Sigmund Freud (6 Mei 1856 - 23 September 1939) adalah “seorang psikiater Austria
dan pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Konsep dari teori Freud yang paling
terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar
perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan pada awalnya bahwa prilaku
manusia didasari pada hasrat seksualitas pada awalnya (eros) yang pada awalnya
dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya” (http://id.wikipedia.org/wiki/
Sigmund_Freud) Beliau mengarang banyak buku yang berkaitan dengan keupayaan
pemikiran bawah sedar manusia seperti, On Creativity and the Unconscious: The
Psychology of Art, Literature, Love, and Religion , Publisher: Harper Perennial Modern
Thought, 2009.
125
Mohamed Latiff Mohamed (2002). Ziarah Cinta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. Karya mengisahkan perihal seorang lelaki yang kematian isteri yang amat
dicintainya yang kemudiannya mengalami pergolakan emosi dan psikologi yang diselang-
selikan dengan bebanan keprihatinan beliau terhadap isu-isu masyarakat seperti ketaksuban
masyarakat mengikut telunjuk kuasa tanpa usaha untuk mengamalkan daya pemikiran kritis
dalam menyelongkar kesahihan cara pihak berkuasa menangani isu-isu tertentu yang
disogokkan kepada masyarakat secara preskriptif. Isu-isu sosial dewasa ini seperti polemik
pemindahan organ manusia dan kesan akibat penceraian adalah antara isu-isu berat yang
diketengahkan. Situasi sublimasi dan bawah sedar pengarang turut membongkar
kecenderungan pengarang memikirkan nasib masyarakat yang mudah menyenangi
keberadaan diri seadanya. Tukilan berikut dapat memberikan gambaran yang nyata terhadap
perjuangan bangsa yang dilaung-laungkan oleh pengarang: “Jangan ingat-ingat sangat

135
semiotik ini dapat sedikit sebanyak mempermudahkan proses pemahaman
secara menyeluruh dalam usaha untuk mengapresiasikan teks ini dengan
berkesan.

Teks Ziarah Cinta (2002) ini sarat mengandungi doktrin perlambangan


yang mengajak khalayak pembaca menjelajahi timbunan kenangan yang
dilalui oleh watak utamanya akibat daripada kesan psikologi yang terjadi
disebabkan oleh kematian isterinya secara mendadak. Karya ini banyak
mencerminkan kedinamikan pengarang menulis-ulang beberapa bentuk
perlambangan yang, jika diteliti, merepresentasikan intuisi pengarang yang
cenderung mengapungkan pemikiran dan ideologi bawah sedarnya bagi
merombak minda dan arus pemikiran khalayak pembaca untuk dianjakkan ke
tingkatan yang lebih tinggi. Isu-isu kemasyarakatan yang menjadi esen
penulisan ini dibiarkan berligar menerusi doktrin perlambangan dalam teks
yang mampu menyelitkan aspek-aspek sosial seperti politik, moral dan sosial
yang mendasari penulisan karya tersebut.

Mohamed Latiff Mohamed telah membentangkan hal-hal yang


bersangkutan dengan masyarakat yang dicerminkan lewat daripada karyanya
sebagai golongan yang mudah dimanipulasikan oleh pihak berkuasa. Mereka
dikatakan menerima penyebaran ideologi secara preskriptif tanpa memeriksa-
uji kebutuhan dan kerelevanannya dalam konteks masyarakat dengan
menggayakan daya pemikiran kritis126. Pengarang justeru menciptakan slogan
pemberontakan bagi menghalalkan perjuangannya menentang isu-isu sosial
dewasa ini. Perhatikan tukilan di bawah ini yang menggambarkan ideologi
pemikiran yang cuba disampaikan lewat karya ini.

“Dia merasakan bahawa kehancuran dan kemunduran dan


penjajahan manusia adalah disebabkan oleh sikap bacul untuk
melakukan pemberontakan.” (hal. 53)

tentang bangsa. Mereka semua sudah menerima cara hidup begini. Mereka kata abang tidak
pragmatik. Abang hidup dalam bayangan silam
126
Azhar Ibrahim Alwee (2009) menulis kertas kerja yang berjudul: Tradisi Kritis dalam
Pemikiran Keagamaan dan Keintelektualan Muslim yang dimuatkan dalam Tafkir, Jurnal
Pemikiran Kritis Keagamaan dan Transformasi Sosial. Singapura: LeftWrite Centre.

136
Isu-isu mengenai pemindahan organ, kepimpinan yang memberatkan
“wang, bintang dan gelaran” (2002: 53) dan fatwa yang mengharuskan
euthanasia, “fatwa sudah dikeluarkan bahawa orang Islam boleh mencabut
mesin penyambung nyawa ini kalau sudah tidak ada harapan lagi untuk
sembuh” (2002: 91) diselongkar dengan mendalam untuk menggarap
inteprestasi pemaknaan berdasarkan lambang-lambang seperti wang, bintang,
gelaran dan mesin penyambung nyawa. Ini juga dapat diperlihatkan menerusi
contoh “zombi” yang tertera di bawah ini:

“Kadang-kadang dia terfikir pula bahawa hidup rakyat di


daerahnya tidak ubah seperti zombi-zombi yang dihidupkan
semula, tidak punya kebebasan, tidak punya keinginan, tidak
punya tujuan, tidak punya apa-apa tetapi hanya digerakkan oleh
sesiapa sahaja yang punya kuasa.” (hal. 93)

“Dia merasakan manusia adalah para zombi yang tidak punya


kemampuan menentukan destinasi hidupnya.” (hal. 53)

Jika diselongkar pemaknaan yang cuba ditonjolkan lewat daripada


tukilan di atas, citra ataupun imej yang diterapkan dengan menggunakan
simbol “zombi” ini bertujuan memberikan gambaran masyarakat yang hanya
menerima sesuatu ketentuan tanpa berusaha memperbaiki kondisi sosial
masyarakatnya pada adanya.

Pengarang turut meraikan pemberontakan terhadap kerakusan merampas


hak dan kebebasan individu pihak pemerintah dengan mengepalai tunjuk
perasaan yang dianggap sebagai satu lambang mendemonstrasikan
ketidaksetujuan bagi pengambilan organ-organ penting daripada tubuh orang
yang baru mati.

“Dia cuba bayangkan betapa sakitnya tubuh isterinya dibedah


begitu rupa. Tanpa izin isterinya, seluruh tubuh isterinya
dirobek-robek. Disiat-siat begitu.” (hal. 20)

137
Seperkara lagi, berdasarkan pengelitian Ferdinand d‟Saussure yang
terdapat dalam buku yang dihasilkan oleh Holderoft, D (1991) 127 , fikiran
manusia seringkali bergerak dalam bentuk binary opposition 128 yang dapat
mencernakan tingkatan kompleksiti yang tinggi dengan penggunaan simbol
ataupun lambang dalam wacana bahasa untuk membentuk makna yang bererti.

Dalam menganalisis wacana bahasa kesusasteraan Mohamed Latiff


Mohamed ini, terdapat pengungkapan kontradiksi perlakuan alamiah dengan
absurdisme yang digunakan untuk memantapkan ideologi yang cuba
diketengahkan. Perhatikan tukilan di bawah:

“memakai baju di bahagian bawah tubuh dan seluar di


bahagian atas tubuh.” (hal. 83)

Kesedaran yang cuba dibangkitkan melalui perlakuan watak utama ini


dapat dikaitkan dengan penyongsangan daripada ketetapan kontruk sosial dan
kerasionalan pemikiran khalayak pembaca dengan menterbalikkan norma-
norma yang dipraktikkan oleh masyarakat. Ini ditegaskan lagi dalam tukilan
berikut:

“membuang air kecil melalui telinga; dan membuang air besar


melalui dada.” (hal. 84)

Lambang-lambang lainnya yang berligar di sekitar teks seperti adalah


sehelai selendang yang diberi unsur pengulangan dalam teks. Di muka surat 14,
“sehelai selendang kepunyaan isterinya kelihatan di atas jalan raya”, sementara
itu di muka surat 15 turut diulangkan kenyataan berikut, “dia terlihat selendang
isterinya ronyok di jalan raya”. Di muka surat 19, lambang selendang itu
digunakan lagi untuk membuat referensi kepada hubungan makna seperti
berikut, “… kain tudung isterinya yang terperonyok di tepi jalan itu bermain-
main di ruang matanya.” Lambang ini membawa interpretasi yang khusus

127
Konsep “binary opposition” ini banyak diketengahkan apabila membincangkan teori
semiotik atau perlambangan. Penjelasan mengenai konsep ini didapati daripada buku
Holdercroft, D., (1991). Saussure: Signs, Systems and Arbitrariness. Cambridge:
Cambridge University Press
128
Holdercroft, D., (1991). Saussure: Signs, Systems and Arbitrariness. Cambridge:
Cambridge University Press

138
untuk difahami oleh khalayak pembaca kerana mempunyai kaitan dengan
pengetahuan luar konteks teks.

Selendang digunakan untuk menggambarkan keadaan sesuatu yang


tidak berdaya, di dalam konteks ini, antara lain, merujuk kepada ketidakpunya-
kuasaan isterinya dalam melawan terjadinya pengakhiran kewujudan yang
dilambangkan dengan kematian. Selain daripada itu, bunga-bunga yang gugur
bertaburan di pusara isterinya juga dijadikan lambang untuk menunjukkan
sikap putus asa terhadap sesuatu ketentuan iaitu kematian daripada pihak
suami yang tidak menerima ketentuan takdir.

Secara keseluruhannya, karya Ziarah Cinta ini jelas menampakkan


kecenderungan dan kegigihan pengarang memartabatkan khazanah seni sastera
dalam masyarakat menerusi sistem perlambangan untuk membawa khalayak
pembaca menembusi batasan ruang pemikiran yang dikonstruksikan. Namun
begitu, karya-karya yang ditulis oleh pengarang mapan ini seperti Batas Langit
(1996) dan Danau Sukma Sajak-Sajak Pilihan 1983-1987, antara lainnya,
seringkali menonjolkan rasa kurang senang para pengkritik sastera terhadap
cara Muhamed Latiff Mohamed menyorotkan latar dan suasana yang
seringkali dibelenggui oleh rasa putus asa dalam mengharungi kehidupan.

Jika diteliti kritikan penulis-penulis tempatan seperti Peter Augustine


Goh dan Isa Kamari129 yang terdapat dalam Citra Minda, antologi esei penulis
tempatan, Mohamed Latiff Mohamed seringkali didakwa “menimbulkan
kebimbangan dan kerunsingan” dan karya-karya beliau hanya terapung dalam
permukaan “arus pergelutan jiwa Latiff yang agak suram dan memilukan”
semata-mata.

Citra penulisan Mohamed Latiff Mohamed banyak digerakkan menerusi


keintiman pengalamannya dengan keadaan alam yang dapat dimanfaatkan

129
Esei kritikan bagi karya Mohamed Latiff Mohamed dimuatkan dalam Citra Minda:
Antologi Esei, Siri Karya Persuratan Singapura Jilid 2 yang diterbitkan oleh Majlis Bahasa
Melayu Singapura pada tahun 2003 di mana siding editor bagi buku ini termasuk Hadijah
Rahmat, Dewani Abbas dan Azhar Ibrahim Alwee. Kedua-dua penulis tempatan ini banyak
mempersoalkan kepengarangan Mohamed Latiff Mohamed yang dianggap longgar dalam
aspek-aspek penulisan seperti penggunaan bahasa yang kurang sesuai dalam Batas Langit
dan mempamerkan gelora jiwa yang berentetan dalam Danau Sukma.

139
dalam penulisan yang penuh kesenian. Beliau dapat menghidupkan situasi
yang memungkinkan khalayak pembaca menghubung-kaitkan sistem
perlambangan dalam teks sastera dengan konsepsi dan konvensi masyarakat
tertentu yang berada di dimensi realiti luar teks. Peter Augustine Goh dalam
kumpulan esei yang sama, telah mempersoalkan keupayaan penulis dalam
menggayakan pengolahan cerita dalam bermutu. Menurut beliau, antara “yang
paling ketara kekurangnya ialah beliau tidak menghindarkan perulangan yang
membazir dan mendatar sifatnya” yang menyebabkan cara penulisan yang
dikuasai oleh daya psikologi yang tinggi ini dangkal dan hanya dapat
mengapungkan gejolok jiwa pengarang yang pada hakikatnya, “tidak mem-
bawa apa-apa gagasan atau idea padat yang hendak dipaparkan.”

Namun begitu, walaupun karya Ziarah Cinta masih mengekalkan citra


kepengarangan yang serupa seperti karya-karya sebelumnya, penggunaan
doktrin perlambangan yang rapat dengan kekuasaaan alam dapat
meningkatkan mutu penulisan ini dalam sfera yang memungkinkan peng-
hayatannya melampaui permukaan karya yang seringkali didominasikan oleh
gejolok perasaan menguasai diri pengarang dalam proses penciptaannya.

Tidak dapat tidak, karya ini mampu dipertahankan dengan adanya


inisiatif pengarang untuk memartabatkan bangsa dengan membawa
peningkatan kesedaran agar setiap lambang dalam kehidupan diolah signifikasi
dan inferensinya supaya dapat disungguhkan satu perjuangan terhadap bangsa
dan bahasa. Tidak berlaku adil seseorang pengkritik itu tanpa melihat karya ini
melepasi tanggapan negatif terhadapnya, Gabriel Garcia Marquez 130
mengiktirafkan karya yang membawa masyarakat yang terumbang-ambing
keadaannya untuk menyedari “inti perjuangan manusia itu digerakkan
nuraninya yang enggan terus dibiuskan kesekitarannya.” Inilah yang dapat
disimpulkan mengenai kepengarangan Mohamed Latiff Mohamed.

130
Gabriel Garcia Marquez merupakan seorang penulis Latin Amerika yang menulis novel-
novel seperti One Hundred Years of Solitude, Chronicles of a Death Foretold, Love in the
Time of Cholera dan lain-lain yang ditukil oleh Rasiah Halil dalam eseinya yang berjudul,
“Nurani Insan dan Sang Seniman” yang dimuatkan dalam antologi esei, Citra Minda
(Anugerah Persuratan Singapura 1993-2001, Jilid 2)

140
_______________________________________________________________

RUJUKAN

Azhar Ibrahim Alwee (2009). Tradisi Kritis dalam Pemikiran Keagamaan dan
Keintelektualan Muslim. Tafkir, Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan dan
Transformasi Sosial. Singapura: LeftWrite Centre.
Bennett, A., & Royle, N. (1999). Introduction to Literature, Criticism and
Theory. Britain: Prentice Hall.
Carter, David. (2006). Literary Theory. Great Britain: Cox & Wyman
Holdercroft, D., (1991). Saussure: Signs, Systems and Arbitrariness.
Cambridge: Cambridge University Press
Mana Sikana (2007). Teori Sastera Kontemporari Edisi II. Kuala Lumpur:
Penerbit Pustaka Karya.
Mohamed Latiff Mohamed (2002). Ziarah Cinta. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

141
MENJEJAK KOLONIALISME & JATI DIRI MELAYU SINGAPURA
DALAM SEMANGAT OMBAK MELANDA PANTAI

Nur Hafizah Binte Mohd Rashib

Pengenalan

Sejarah sesebuah negara amat berkait rapat dengan jati diri bangsa-bangsa
rakyatnya. Misalnya, masyarakat Melayu telah lahir dan terus hidup bersama
pulau Singapura sehingga menjadi sebuah bandar raya global yang disegani
dunia. Sepanjang sama-sama membentuk perkembangan Singapura untuk
menjadi sebuah negara berprestij, masyarakat Melayu Singapura telah belajar
hidup dalam sebuah negara yang majoritinya adalah kaum Cina yang sudah
diketahui memiliki naluri penakatan yang luar biasa. Pencapuran dengan
kaum-kaum lain telah menyedarkan minda Melayu untuk bangkit dan
membina harga diri. Lantaran itu, taraf hidup purata masyarakat Melayu di
Singapura paling tinggi dalam rumpun Melayu termasuk
Malaysia. 131 Hakikatnya, jati diri masyarakat Melayu sedikit sebanyak ter-
pengaruh dengan perkembangan sejarah Singapura. Teori pascakolonialisme
dapat menjelaskan dengan lebih terperinci bagaimana keadaan pada satu-satu
zaman boleh mempengaruhi jati diri dan cara berfikir sesuatu bangsa itu.

Teori Pascakolonialime

Teori pascakolonialisme atau teori sastera pascakolonial merupakan teori


yang diaplikasikan kepada karya sastera di negara-negara pasca merdeka yang
pernah melalui era kolonial. Persoalan yang dipaparkan bermula daripada saat
pertembungan mereka, bangsa yang dijajah dengan penjajah hingga
membawa kepada kekacauan budaya di dalam kehidupan bangsa tersebut.
Dalam erti kata lain, teori ini bertujuan untuk melihat kesan eurosentrik
terhadap kehidupan yang merangkumi pegangan, ideologi, pemikiran dan
budaya rakyat negara-negara yang kini sudah merdeka daripada penjajahan
penjajah.132 Karya-karya daripada kesusasteraan pascakolonial dapat dikenal

131
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (2002). Melayu Singapura dalam
Kritikan. Asas „50: Singapura.
132
Mana Sikana, 2005, Teori Sastera Kotemporari, Selangor: Pustaka Nasional

142
pasti menggunakan empat model yang dikemukakan oleh Aschroff, Griffiths
dan Tiffin (1982:2) iaitu model yang berasaskan kepada kesusasteraan
kebangsaan dan kesusasteraan serantau, model yang diasaskan kepada bangsa,
model yang berunsurkan hybridity dan syncreticity serta model yang
berasaskan kepada ketegangan di antara kolonial dengan yang dijajah. Cerpen
Semangat Ombak Melanda Pantai oleh Masuri S.N., merupakan antara karya-
karya yang berjaya menerapkan model-model teori pascakolonialisme dengan
begitu berkesan.

Semangat Ombak Melanda Pantai

Cerpen Semangat Ombak Melanda Pantai karya Masuri S.N mengisahkan


tentang seorang pemuda bernama Rustam yang hidupnya melarat kerana
mementingkan keseronokan dan hiburan ketika hidup di kota besar. Antara
punca yang menyebabkan Rustam terpaksa melalui kehidupan dengan penuh
penderitaan ialah pengaruh rakan-rakannya yang terbawa-bawa dengan
budaya songsang pihak Barat dan bekalan ilmu yang tipis. Sebelum itu,
Rustam bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat kerajaan. Nafsu muda dan
pengaruh rakan-rakan setugas mendorong Rustam untuk melakukan perkara-
perkara yang tidak menguntungkan seperti mengunjungi kelab-kelab kabaret
dan menonton wayang gambar. Dia sehingga lupa akan keluarganya di
kampung yang sering menghantar surat memesan kepadanya supaya jangan
terlalu boros. Namun demikian, Rustam hanya sedar bahawasanya
tindakannya mengikutkan nafsu mudanya hanya membawa kepada padah
apabila dia disahkan oleh doktor menghidapi penyakit AIDS. Tempat dia
bekerja telah memberhentikannya kerja semenjak medapati dia menghidapi
penyakit kotor itu. Kini, Rustam insaf dan mahu membuka lembaran baru
dalam kehidupannya.

Model Pertama

Model pertama teori pascakolonialisme yang berasaskan kepada


kesusasteraan kebangsaan dan kesusasteraan serantau memberikan perhatian
kepada sifat-sifat tertentu yang menonjol di dalam sesuatu budaya nasional
ataupun serantau. Kesusasteraan kebangsaan memaparkan tentang kesedaran

143
realiti yang dihadapi oleh masyarakat yang dijajah. Realiti mereka adalah
realiti untuk membebaskan diri dari cengkaman penjajah secara langsung atau
tidak langsung.133

Rakyat yang dijajah mahukan kebebasan hidup kerana mereka sudah


tidak tahan dengan eurocentrism pihak British. Konsep eurocentrism
membawa makna kebudayaan Eropah harus dipandang tinggi manakala
budaya–budaya lain dianggap negatif dan berlawanan dengan milik mereka
(Mana Sikana, 2005:453). Dunia Barat sering menghina dan memperlekehkan
dunia Timur. Persepsi negatif dan tidak objektif terhadap Timur ini diteruskan
memalui rantaian hagemonial dan penguasaan imej hanya Barat membawa
nilai ketamadunan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan.

Dalam cerpen Semangat Ombak Melawan Pantai, model pertama ini


digambarkan menerusi watak utamanya, Rustam yang tidak mahu hidupnya
dikongkong oleh sesiapa. Dia mahu hidup bebas daripada seksaan penjajah
dan berjoli sesuka hatinya tanpa perlu memikirkan tentang curfew atau berapa
banyak daripada gaji bulanan mereka akan diambil oleh British. Nukilan di
bawah menjelaskan:

“Di pejabat inilah Rustam bekerja menjadi seorang kerani.


Waktu itu gajinya besar, pakaian selalu keras, kocek selalu berisi.
Kerjanya – ah tidak susuh. Sehari-hari hanya mengadap meja
tulis. Sekejab merokok, sekejab minum kopi. Akhirnya dah pun
petang. Itulah kerjanya setiap hari. Cukup bulan terima gaji – joli
sana sini sebagai penutupnya.” (Masuri S.N., 2002:9)

Model Kedua

Model kedua pula berasaskan kepada bangsa iaitu karya-karya yang terdiri
daripada pelbagai kesusasteraan kebangsaan daripada bangsa tertentu yang
memperlihatkan ciri yang sama. Unsur bangsa juga menjadi ciri penting
dalam pengklasifikasian karya-karya sastera di dalam kesusasteraan pasca-
kolonial.

133
ibid, m.s 462

144
Semasa zaman kolonial British di Singapura, masyarakat Melayu
dilayan dengan baik berbanding dengan bangsa Cina dan India. Antara
sebabnya ialah kerana masyarakat Melayu merupakan penduduk pribumi di
Singapura. Kuasa Barat memerlukan hubungan baik dengan penduduk-
penduduk pribumi supaya mereka dapat mencapai „3G‟ mereka iaitu agama,
menyebarkan ajaran Gospel, ekonomi, Gold, dan kemegahan, Glory, serta
memusnahkan kuasa Islam. 134 Tindakan pihak British memusnahkan kuasa
Islam merupakan antara matlamat yang berjaya dikecapi di Singapura. Ramai
masyarakat Melayu yang rata-ratanya beragama Islam mula menunjukkan
penyelewengan dalam beragama dan perkara ini masih terus belaku pada
dewasa ini.

Dalam cerpen Semangat Ombak Melanda Pantai, Rustam dan rakan-


rakannya didapati sering dikaitkan dengan kelakuan-kelakuan yang
bertentangan atau salah di sisi Islam. Misalnya, mereka memeluk pinggang
gadis-gadis kabaret yang bukan muhrim mereka, meminum minuman keras
dan mengamalkan sikap boros dalam kehidupan. Islam mengharamkan
pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim serta
meminum arak kerana takut akan terbawa kepada perkara-perkara yang tidak
diingini seperti maksiat dan kemalangan. Islam juga tidak menggalakkan
umatnya berbelanja berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam mengajar umatnya
agar bersederhana dalam menjalani kehidupan. Rustam dan kawan-kawannya
telah terbawa-bawa dengan amalan dan budaya Barat sehingga mereka lupa
untuk membezakan akan halal haram ajaran Islam. Nukilan-nukilan berikut
menjelaskan:

“Sambil dia memandang berpasang-pasang muda remaja


berpeluk-peluk, diayun oleh suara muzik yang merdu. Kawan-
kawannya mengejek-ejek dia kerana tidak mahu. Untuk menutup
malunya, dia berdalih mengatakan badannya letih.” (Masuri S.N.,
2005:11)

“Pukul satu malam dengan terhuyung-hayang kerana mabuk


minum minuman keras, Rustam dihantar pulang ke rumahnya

134
ibid m.s 448

145
oleh teman-temannya yang sehaluan dan setujuaan.” (Masuri
S.N., 2005: 11-12)

“Berbulan-bulan dia menjalani suaratan hidup yang senang dan


mewah itu. Habis bulan habis gaji, tetapi dia tetap gembira dan
jalan terus. (Masuri S.N., 2005:12)

Model Ketiga

Seterusnya, model ketiga yang berunsurkan hybridity dan syncreticity


berpegang kepada pandangan bahawa negara-negara yang pernah dijajah
tidak terlepas daripada dipengaruhi oleh unsur-unsur yang hadir sama dengan
penjajahan itu. Dalam erti kata lain, model ketiga teori pascakolonialime ini
merupakan kacukan dan bancuhan daripada pelbagai unsur-unsur tempatan
dengan unsur-unsur luar, yang datang besama-sama dengan proses penjajahan
sehingga menghasilkan satu produk baru yang mempunyai sifat tersendiri135.

Pihak British terkenal dengan sikap mereka yang rajin bekerja, tegas
dan tidak mudah berputus asa. Mereka sanggup melakukan apa sahaja bagi
memastikan hasrat atau matlamat mereka tercapai. Misalnya, semasa
penjajahan British di Singapura, pihak British telah memaksa penulis-penulis
tempatan untuk menulis dalam bahasa Inggeris dan isi kandungannya mestilah
bersifat pro-kolonial. Ini bertujuan untuk menekankan kepada rakyat negara
yang dijajah bahawasanya tidak ada kuasa yang sempurna kecuali kuasa Barat.
Singapura pula sebagai sebuah pulau nelayan yang tidak mempunyai sebarang
bahan-bahan alam semula jadi harus bergantung kepada tenaga manusianya.
Namun demikian, rakyat Singapura mudah terpengaruh dengan gejala
sekeliling dan minat kepada hiburan yang melalaikan. Oleh yang demikian,
kerajaan Singapura telah menggabungkan cara penjajah mentadbirkan negara
yang mereka jajah dengan sikap penduduk tempatan untuk menghasilkan satu
sistem baharu iaitu meritokrasi. Meritokrasi ialah sistem sosial yang
menyanjung tinggi kedudukan seseorang kerana kebolehannya dan bukan
kerana keturunan atau kekayaan.

135
ibid m.s 462

146
Dalam cerpen Semangat Ombak Melanda Pantai, watak Rustam tidak
memandang serius terhadap pekerjaannya apabila dia sudah asyik dengan
keseronokan dan hiburan di kelab-kelab kabaret. Akibatnya, prestasi
pekerjaannya menurun dan pihak syarikat terpaksa memberhentikannya
kerana sistem meritokrasi yang diamalkan mengajak kepada keadilan yakni
yang baik dinaikan pangkat manakala yang tidak baik akan diturunkan
pangkatnya atau dibuang kerja terus. Nukilan di bawah membuktikan:

“Dia menerima sepucuk surat daripada pejabatnya, surat yang


meremukkan hati dan mematahkan semangatnya. Dia diberi
notis berhenti kerja dengan alasan dalam pekerjaannya dia
didapati selalu cuai dan juga kerana dia menghidap penyakit
kotor.” (Masuri S.N., 2002:15)

Model Keempat

Akhir sekali, model keempat yang berasaskan kepada ketegangan di antara


kolonial dengan yang dijajah. Model ini lebih memberi penekanan kepada
ketegangan yang berlaku antara penjajah dan yang dijajah di dalam
lingkungan politik, ekonomi dan sosial.136

Kuasa barat amat mementingkan soal ekonomi dan ini terbukti apabila
Barat berjaya mewujudkan rangkaian kuasa yang kuat di seluruh dunia.
Mereka mengaut hasil peribumi secara langsung semasa menjajah. 137 Ini
menimbulkan kemarahan rakyat negara yang dijajah kerana tindakan tersebut
adalah tidak adil seperti pepatah Melayu iaitu lembu punya susu sapi punya
nama. Itulah sebabnya ramai rakyat negara yang dijajah mahukan kebebasan
daripada penjajahan.

Dalam cerpen Semangat Ombak Melanda Pantai, watak Rustam


mengambil keputusan untuk berhijrah ke kota bagi mencari mata pencarian
yang lebih lumayan supaya dapat mengubah nasib keluarganya yang susah.
Dia mahu keluarganya hidup senang atas hasil titik peluhnya sendiri dan
bukannya mengharap belas ihsan orang lain. Baginya itu jalan paling adil

136
ibid m.s 467
137
ibid m.s 449

147
tetapi malangnya, dia mudah terpengaruh dengan sikap rakan-rakannya yang
gemarkan hiburan.

Kesimpulan

Jati diri masyarakat Melayu Singapura sedikit sebanyak telah terpengaruh


dengan kesan penjajahan. Ini jelas dapat dilihat dengan mengaplikasikan teori
pascakolonialisme kepada cerpen Semangat Ombak Melanda Pantai oleh
Masuri S.N. Lantaran itu, bukanlah sesuatu yang mengejutkan apabila
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz di dalam bukunya, Melayu
Singapura dalam Kritikan (2007:79) menyatakan bahawasanya taraf hidup
purata masyarakat Melayu di Singapura paling tinggi dalam rumpun Melayu
termasuk Malaysia. Ini berlaku kerana masyarakat Melayu Singapura
mempunyai jati diri dan pemikiran yang berbeza dengan rumpun Melayu
yang lain.

______________________________________________________________

RUJUKAN

Mana Sikana, 2005, Teori Sastera Kontemporari, Selangor: Pustaka Nasional


Aschroft, Bill, Gareth Griffiths dan Helen Triffin, 1989, The Empire Writes
back: Theory and Practical in Post-Colonial Literature, London:
Rouledge.
Masuri S.N., 2002, Di Luar Dugaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

148
KRITIKAN SEBAGAI DIAGNOSIS DALAM DIARI HITAM

Norazian Mohamed Yahya

Katarsis atau catharsis, merupakan konsep falsafah yang dipelopori oleh


pemikir Yunani klasik, Aristotle. Konsep falsafah ini kemudian diadaptasikan
kepada bidang sastera melalui drama tragedi Aristotle yang diperkatakan
dalam buku The Poetics. Berdasarkan ini, katarsis akhirnya didefinisikan
sebagai “...effects [of] a purgation of such emotion... [resulting in] a
therapeutic effect” 138 . Justeru, definisi katarsis ini tatkala digunakan dalam
bidang kesusasteraan, lebih menitikberatkan kesan purgation (pembersihan
dan pembebasan) dan therapeutic (pemulihan). Kesinambungannya, katarsis di
sini dijadikan sebagai di antara fungsi yang bertugas dan produk akhir yang
membangun dalam pembacaan dan penulisan sastera, khususnya dalam esei ini,
bagi golongan remaja.

Esei ini akan meneroka beberapa konsep katarsis ini dalam buku Diari
Hitam 139 , dengan menggunakan dasar-dasar teori psikoanalisis. Konsep
katarsis dalam buku Diari Hitam ini membentuk ruang lingkup yang boleh
dinilai daripada aspek-aspek: 1) sastera sebagai alat pembersihan jiwa, 2) alat
pembebasan jiwa dan 3) alat sebagai pemulihan jiwa. Ini akan dijalankan
dengan melihat aspek-aspek isu, mesej dan pengajaran yang ketara dalam
cerpen-cerpen remaja. Perbincangan yang mendalam juga akan mengaitkan
isu-isu dengan konsep-konsep psikologi. Zaman keremajaan yang
diperingkatkan dalam lingkungan 12 hingga 20 tahun merupakan tahap
perkembangan di mana perubahan fizikal, intelek dan emosi berlaku dalam diri
remaja itu. Dalam peringkat ini juga pelbagai cabaran, tekanan dan konflik
akan dialami oleh remaja. Malah, menurut Robin Anderson, pada tahap
ekstrim, tekanan yang hebat ini boleh menyemai kemungkinan untuk

138
Rujuk Cuddon, J., A. (peny). (1998). Dictionary of Literary Terms & Literay Theory.
Cambridge: Penguin Books. ms. 115, yang membezakan kegunaan perkataan catharsis
dalam domain-domain yang berlainan.
139
Diterbitkan oleh Angkatan Sasterawan 50 pada tahun 2009 dan diselenggarakan oleh
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz dalam projek kemasyarakatan yang
disokong oleh Asia Pacific Breweries. Petikan sketsa-sketsa yang dipilih telah ditukil dari
buku ini.

149
membunuh diri di dalam psyche remaja-remaja tatkala mereka gagal untuk
menangani masalah mereka dengan berkesan.140

Oleh itu, zaman remaja merupakan zaman yang mencabar bukan hanya
daripada aspek biologi remaja, tetapi yang lebih genting lagi, aspek emosi,
psikologi dan spiritual mereka. Inilah yang biasanya berkemuncak dengan
kemelut jiwa yang menapak dan akhirnya meletup di dalam seorang remaja.
Sekiranya kemelut jiwa ini tidak ditangani dengan cekap dan berkesan,
masyarakat akan berdepan dengan pelbagai masalah pada masa hadapan.
Lantas, sastera remaja perlu memberikan arah dan bimbingan kepada remaja
untuk mencari, meneroka dan mengalami kehidupan agar dapat mencapai
katarsis ataupun penjernihan jiwa. Psikologi remaja yang penuh pancarobanya
memerlukan katarsis dari aspek pembersihan jiwa iaitu satu usaha untuk
membetulkan detik-detik hitam dalam kehidupan mereka. Fasa kedua
menuntut pembebasan jiwa remaja - bukan bebas moral, namun bebas
daripada belenggu sesetengah anggota masyarakat yang sering menghakimi
mereka. Akhirnya, psikologi remaja yang dahulu dicengkam pelbagai masalah
dapat dipulihkan melalui bacaan dan penulisan dan penghasilan karya sastera
itu sendiri.

Para remaja mudah mengidentifikasikan diri mereka dengan masalah-


masalah yang digambarkan oleh watak-watak remaja dalam sesebuah cerita.
Umpamanya, melalui sketsa Atuk dalam Diari Hitam, watak Yasmin diberi
pewarnaan yang negatif pada mulanya sebagai seorang yang degil. Sejak kecil
lagi, Yasmin telah terjerumus dalam kancah jenayah seperti mencuri dan
menghisap rokok. Namun demikian, berputiknya perubahan dan keinsafan
dalam diri Yasmin adalah apabila datuknya meninggal dunia:

Mulalah aku menyesal apabila Atukku sudah tiada lagi... Aku


berjanji kepada diriku untuk berubah... Aku berjanji akan
menepati janji-janjiku kepada arwah Atuk. (hal.37)

140
Rujuk esei Robin Anderson berjudul “A Psychoanalytical Approach to Suicide in
Adolescents” dalam Briggs, S et al. (2008). Relating to Self Harm and Suicide. New York:
Routledge yang menggariskan fasa-fasa dan tanda-tanda bernatijahkan remaja yang cuba
membunuh diri.

150
Terdapat inisiatif yang kental dalam diri Yasmin untuk berubah dan
menjadi seorang insan yang lebih mulia. Dalam rangka psikoanalisis, peristiwa
ini serupa dengan istilah a return to self atau “pengembalian kepada diri
sendiri”, iaitu “impetus untuk dirinya memiliki harga diri yang utuh, baik
kerana untuk dirinya mahupun atas pengorbanan seorang saudara yang
akrab”141.

Dengan menggunakan sastera sebagai wadah pembersihan jiwa, remaja


dapat diberikan kepercayaan untuk melupakan sejarah silam yang gelap dan
malap. Sebaliknya, dengan adanya karya sastera remaja yang bermutu seperti
sketsa Atuk, remaja diperkasakan untuk mengembalikan dirinya kepada dirinya
untuk bergerak ke hadapan dan melangkah ke masa muka dengan keyakinan
yang lebih kukuh. Justeru, ia tidak menjadi satu kenyataan yang janggal untuk
menyatakan bahawa sastera remaja yang bermutu, sebenarnya, jika ditelaah
oleh para pembaca remaja, dapat mematangkan dan mendewasakan golongan
remaja.

Merujuk kepada sketsa Beban Fitnah pula, watak utamanya Julie,


menjadi sasaran cemuhan dan fitnah atas perkara-perkara yang tidak dia
lakukan. Malah beban yang memenjara Julie tidak membenarkan watak itu
untuk mempunyai pilihan. Sebagaimana yang difikirkan Julie:

Setelah aku disoal, aku fikir bahawa semuanya telah berakhir


dan aku tidak akan dituduh lagi. Tetapi aku silap. Tidakku
sangka bahawa satu demi satu fitnah menimpa diriku ini.
Macam-macam fitnah menimpaku – aku keluar bersama
lelakilah, merokoklah. Dan macam-macam lagi. Aku cuba
bersabar dan memekakkan telingaku tetapi tidak berhasil. Aku
akhirnya terjerumus dengan fitnah-fitnah itu. (hal.50)

Keadaan yang dialami Julie ini selaras dengan fenomena psikologi yang
diistilahkan sebagai Prisoner‟s Dilemma atau “dilema banduan”. Istilah ini
terbit dalam kaedah interogasi yang memaksa banduan atau dalam konteks ini
remaja, untuk mengakui kesilapan walaupun mereka tidak bersalah. Akhirnya

141
Rujuk Sidi Gazalba. (1974). Sistematika Filsafat. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Berhad
yang menyuntikkan ilmu falsafah ke dalam rangka psikologi.

151
dengan mengakui kesilapan itu, banduan atau remaja juga tetap menerima
hukuman tetapi yang lebih ringan atau a reduced sentence.142 Sabit kesalahan
walaupun tidak bersalah; adakah itu penghakiman masyarakat atas para remaja
kita?

Kebebasan emosi ini akan mendatangkan kesan positif untuk


membangunkan pembacanya daripada cengkaman frustrasi dan kemurungan.
Ini merupakan pembebasan jiwa daripada penjara moralistik yang dipasungkan
oleh orang-orang lain ke atas diri mereka. Mentaliti masyarakat, khususnya
golongan dewasa, dalam melekatkan semacam templat perlakuan setiap remaja
telahpun menstereotaipkan golongan remaja untuk behave a certain way.
Namun demikian, dengan sastera yang dijadikan wadah membebaskan jiwa
daripada penjara ini, para remaja dapat menemu diri, menemu identiti yang
selama ini dicari di tempat dan individu yang salah. Dalam bidang psikologi,
identiti yang diidamkan remaja ini perlu kukuh atau “an all or nothing, either
they possess an identity to begin with, or nothing at all”143.

Pemulihan jiwa juga merupakan fungsi penting yang boleh dikecapi


oleh pembaca remaja selepas melalui penulisan dan pembacaan sastera. Dalam
hubungan trifekta dan dalam pendekatan triangular yang diterapkan dalam
esei ini, pemulihan jiwa remaja yang dikecapi melalui wadah sastera
merupakan kemuncak kepada kejayaan remaja untuk menjadikan sastera
sebagai wadah yang berfungsi. Fungsi sastera di sini bererti sastera dapat
digunakan untuk “menyembuh jiwa manusia yang sakit agar manusia kembali
utuh”.144 Dalam rangka psikologi, penyakit-penyakit ini dapat dilihat sebagai
sebab yang akhir untuk menolak pesakitnya (remaja) ke arah mengakhirkan
nyawanya sendiri.

Hal ini terpancar dalam sketsa Bukan Maksudku di mana watak remaja
bernama Nani mengalami psychosis atau psikosis iaitu penyakit mental yang
mengakibatkannya untuk melakukan keganasan (violence) ke atas dirinya

142
Rujuk Richards, G. (2009). Psychology: The Key Concepts. New York: Routledge.
143
Rujuk Richards, G. (2009). Psychology: The Key Concepts. New York: Routledge
144
Rujuk Putu Wijaya. (1997). Sang Teroris Mental. Jakarta: Yayasan Obor. ms. 209. Putu
Wijaya merupakan penulis Indonesia yang mempunyai kredo “teror mental” sebagai
semboyan perjuangan penulisan sasteranya.

152
sendiri. Ini dapat dilihat di mana Nani pernah cuba untuk membunuh diri
dengan mengugut untuk terjun dan memutilasi dirinya:

Aman terperanjat melihat darah memenuhi lantai dan Nani yang


terduduk di tepi almari memegang pisau sambil menangis.
(hal.44)

Watak Nani merupakan kes remaja yang menampilkan somatisation145


iaitu manifestasi keganasan secara fizikal yang berpunca daripada tekanan
mental. Melalui cerpen ini, Nani menjadi watak yang memanifestasikan ciri-
ciri mencederakan diri demi meluahkan dan melegakan tekanan yang ada
dalam dirinya. Maka, tanda-tanda kecederaan yang ada pada tubuh Nani
bukanlah sekadar kecederaan fizikal tetapi juga satu kesan kecederaan
mentalnya juga. Oleh itu, dengan membaca kisah sebegini, seorang remaja
tampak kerelevanannya dengan dunia keremajaan mereka yang penuh
cabarannya. Bukan hanya itu, jika seorang remaja itu bermasalah,
menghasilkan cerpen yang mengandungi isu serupa juga menjadi satu wadah
positif bagi pemulihan jiwa mereka.

Tukilan deretan bukti yang mendedahkan masalah-masalah remaja


Melayu Singapura melalui antologi Diari Hitam ini mungkin kelihatan
bertentangan dengan premis esei ini, yakni, untuk memperlihatkan kelebihan
karya sastera dalam memulih dan memperkasakan para pembacanya. Namun
demikian, secara tidak langsung, kecenderungan penulis untuk
mengungkapkan masalah-masalah tersebut dalam rangka psikonalisis remaja
menunjukkan bahawa sastera, digandingkan dengan aliran ilmu yang
bersesuaian, berpotensi untuk menghasilkan produk analisis yang berguna.
Betapa bermasalah remaja itu baik dari segi psikologi, emosi mahupun moral,
sastera berupaya untuk memberikan mereka pilihan untuk mengatasi
„penyakit-penyakit‟ tersebut.

Justeru, bahan bacaan sastera remaja dapat dijadikan alat untuk


membantu remaja mengenalpasti masalah mereka, bertindak secara rasional
dan akhirnya membentuk konsep identiti diri (kendiri) yang positif. Tambahan
lagi, para remaja juga dapat mengalami dan mengungkapkan pelbagai isu

145
Rujuk Richards, G. (2009). Psychology: The Key Concepts. New York: Routledge.

153
dalam masyarakat seperti: kepimpinan, persahabatan, penderaan, kecurangan,
jenayah, salah guna kuasa, agama, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Sekurang-
kurangnya, usaha untuk menugas-kan sastera untuk mendukung fungsi
tersebut sudahpun terungkap dalam antologi Diari Hitam. Kini, anggota
masyarakat, khususnya para guru bahasa dan kesusasteraan Melayu, mungkin
dapat memanfaatkan usaha tersebut agar kebajikan dan pembangunan belia
Melayu Singapura pada masa yang mendatang lebih terpandu.

_______________________________________________________________

RUJUKAN

Briggs, S et al. (2008). Relating to Self Harm and Suicide. New York:
Routledge
Cuddon, J., A. (peny). (1998). Dictionary of Literary Terms & Literay Theory.
Cambridge: Penguin Books.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (peny). (2009). Diari
Hitam. Asas „50: Singapura.
Putu Wijaya. (1997). Sang Teroris Mental. Jakarta: Yayasan Obor
Richards, G. (2009). Psychology: The Key Concepts. New York: Routledge
Sidi Gazalba. (1974). Sistematika Filsafat. Kuala Lumpur: Utusan Melayu
Berhad

154
GINOKRITIK: INSTRUMEN MEMPERLIHATKAN PELENYAPAN
SUBJEKTIVITI WANITA DALAM SUARA HATI

Nur Emelda Jumari

Bentuk kritikan ginokritik berfokus secara spesifik terhadap spektrum


penulisan wanita dan berobjektif untuk memperlihatkan perbezaannya dengan
penulisan lelaki dan justifikasi yang mewakilinya. 146 Istilah ginokritik yang
dianjurkan Elaine Showalter melaungkan identifikasi suara wanita yang
autentik dalam penulisan wanita dan ini akan jelas diperlihatkan melalui
estetika, gaya dan genre yang dipilih, lantas mencerminkan kepedulian dan
psikologi wanita. Kritikan sedemikian berpasakkan dasar bahawa pengalaman
wanita berbeza jika dibandingkan dengan pengalaman lelaki dan sekaligus,
dalam proses mengetengahkan isu-isu berkaitan konstituen sosial, teknik
penyampaiannya turut akan mengikut gelombang zaman. Ginokritik
merupakan dokumentasi dan pengaplikasian teori yang akan memperlihatkan
emansipasi wanita yang berdasarkan pengalaman, perspekif dan konstruksi
realiti menerusi lensa kritikan yang tersendiri.147

Persoalan sama ada perjuangan emansipasi wanita harus tertakluk pada


ruang privat semata-mata telah dijawab oleh cerpen “Suara Hati” oleh Noor
Hasnah Adam yang lantang melontarkan isu-isu wanita di ruang publik. 148
Ruang kesenyapan simbolik berjaya dipecahkan dan suara protagonis-
protagonis daripada sejarah Melayu klasik diberikan arena untuk bersuara
demi mempertahankan keputusan dan menjelaskan dilema yang dihadapi.
Konteks sejarah menyediakan mekanisme pembuktian dan ruang perdebatan
yang bertujuan mempertahankan dan meruntuhkan sikap pasif wanita apabila

146
Rujuk kepada Elaine Showalter, „The Feminist Criticism in the Wilderness‟ dalam
Elaine Showalter (ed.), The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and
Theory (London: Virago, 1986).
147
Chris Weedon menyatakan dalam Feminist Practice and Post-Structuralist Theory
(Oxford: Blackwell, 1987), “…if women‟s experience is different from the experience of
men, it is important to understand why. Theory must be able to address women‟s experience
by showing where it comes from and how it relates to material social practices and the
power relation that structures them.”
148
Mana Sikana dan Anuar Othman (peny.), Menyeberang Selat. (Singapura: Dragon
Education Enterprise, 2003) Semua referensi mukasurat adalah dari buku ini.

155
dilanda ketidakadilan. Pendekatan Citra Diri (self-image) dan Yang Lain (The
Other) membangunkan pertemuan dua dunia yang berbeza dan memancarkan
konflik dominasi lelaki dan subordinasi wanita dalam cerpen.

Aku hanya seorang wanita, seorang isteri dan hamba. (hal. 370)

Jukstaposisi leksem “wanita”, “isteri” dan “hamba” dalam sepotong ayat


merupakan perlambangan wanita sebagai maujud yang diobjektifikasikan dan
perkahwinan memangsakan dan mengorbankan. Hasil doktrinasi ideologi
sedemikian yang berkurun lamanya adalah pelenyapan unsur subjektiviti kaum
wanita. Insititusi perkahwinan dapat diperlihatkan sebagai salah satu batu asas
sistem ekonomi yang didasari oleh pemilikan dan penaklukan peribadi. Realiti
sosial perkahwinan sedemikian memperlihatkan wanita diperhambakan dan
jelas terpancar oposisi binari yang berlaku di mana entiti lelaki akan
menegaskan struktur dominasi selaku suami dan pemilik hamba. Konsep Yang
Lain (The Other) sekali lagi mencerminkan kepasrahan persona Tun Kudu di
mana martabat dirinya begitu direndahkan sehingga mampu mencerminkan
dikotomi Levi-Strauss yang menganggap bahawa kaum lelaki (sebagai
perlambangan adat, budaya dan kuasa) dan wanita (sebagai perlambangan
alam) jauh berbeza.149

Seperti yang kukatakan tadi, aku hanyalah seorang wanita.


Suaraku tidak layak dilantangkan. Keris dan mentimun di tangan
Tuanku. Apa dayaku? Menyerah! (hal. 371)

Kompleks persona Tun Kudu yang sering meluahkan kebuntuan dan


ketidakupayaannya untuk mempertahankan haknya sekadar mencerminkan
kepercayaannya terhadap weltanschauung inferior yang turut dikongsi
bersama persona-persona cerpen yang lain. Sejarah menunjukkan bahawa Tun
Ali bersetuju untuk meneruskan perananannya untuk menghindari perpecahan
dengan bersyarat. Beliau dibenarkan untuk mengahwini Tun Kudu, yang
merupakan salah seorang isteri Sultan Muzaffar Syah dan demi kestabilan
politik, Sultan rela menceraikannya. Tun Kudu juga diperkatakan telah
bersetuju untuk berkahwin dengan Tun Ali dan pengorbanannya itu berhasil
kerana ia berjaya memakmurkan Melaka. Pengeksploitasian dirasakan

149
Levi-Strauss, Claude. The Raw and The Cooked. (New York: Harper & Row, 1969).

156
menerusi pelbagai domain yang melibatkan ruang intelektual, emosional,
fizikal, seksual dan perlakuan.150 Kuasa untuk melawan konvensi sosial bukan
terletak di tangan wanita memandangkan struktur sosial, ekonomi, budaya dan
politik menindas kemampuan dan keinginan persona-persona wanita tersebut
untuk mengekspresikan fikiran, apatah lagi untuk bertindak.

Mengapa mesti menipu diri? Mengapa mesti memendamkan


perasaan benci, menatang suami yang layak bergelar datuk?
(hal. 370)

Secara prima facie, hierarki usia dalam isu perkahwinan antara lelaki
yang berusia dan wanita yang jauh lebih muda lazim berlaku dalam
masyarakat Melayu yang terdahulu dan jarak usia yang luas merupakan
penegasan dominasi suami ke atas isterinya. Idealisme Melayu berkaitan
perwatakan seorang isteri mithali adalah seorang wanita yang submisif, patuh
mengikuti arahan dan kehendak suami. Mekanisme untuk memastikan bahawa
isteri akan tetap mematuhi suami, walaupun suami tidak menjalankan
tanggungjawab atau menyeksa, adalah kuasa talak yang terletak di tangan
suami. Berdasarkan natijah ini, segala kekasaran suami akan dimaafkan dan
kesanggupan persona Tun Teja merupakan bentuk penindasan kaum patriakal
dan pelenyapan suara kaum wanita per se. Penceraian adalah mudah bagi
kaum lelaki yang hanya diperlukan untuk melafazkan jatuhnya talak tanpa
menyatakan sebab dan dalam konteks masyarakat Melayu terdahulu, seorang
isteri yang diceraikan akan menjadi bebanan ekonomi apabila terpaksa pulang
ke rumah orang tuanya.151

150
Dalam bukunya, Sexual Politics (London: Virago, 1977), Kate Millett menulis, “When
in any group of persons the ego is subjected to such invidious versions of itself through
social beliefs, ideology and tradition, the effect is bound to be pernicious. This couple with
the persistent though subtle denigration women encounter daily through personal contacts.
It is cause for no surprise that women develop group characteristics common to those who
suffer minority status and a marginal existence.”(ms.55).
151
Rujuk kepada Women of Southeast Asia (Michigan: Northern Illionois University Press,
1982). Van Esterik, berdasarkan kajian antropologi ke atas masyarakat desa Melayu,
menulis, “Thus, upon divorce, many women lose access to the land and are obliged to work
as hired hands until they remarry, or to rely upon their parents for support.”

157
Teknik dialog retorikal yang dipraktik penulis menunjukkan kerumitan
dan kepasrahan pandangan konformis persona-persona Tun Kudu, Tun Teja,
Tun Fatimah dan Puteri Gunung Ledang. Paradoksnya mula terpacul tatkala
dialog antara watak menghadapankan seorang pembaca feminis kepada dua
kemungkinan; yang pertama, mungkinkah kata-kata persona Tun Kudu, Tun
Teja, Tun Fatimah dan Puteri Gunung Ledang ditopeng dan diputarbalikkan
oleh realiti ataupun yang kedua, ia merupakan representasi realiti yang
sebenar-benarnya? Krisis representasi sedemikian agak bermasalah kerana
jikalau berdasarkan fahaman Cavallaro (2001), kata-kata, pemikiran dan
gambaran mampu memberi kesan realiti yang sudah ada sebelumnya (pre-
existing reality) yang menyesatkan.152 Dengan itu, secara adilnya, representasi
wanita sedemikian harus difahami menerusi pemahaman bahawa emansipasi
wanita tidak dapat direpresentasikan melalui formulasi simplistik.

“Kecantikan wanita telah menjadi bahaya pada dirinya.


Menyulitkan hidup yang demikian mudah. Menyebabkan wanita
hilang perasaannya.” Tun Teja pula menyampuk. Masih
tersenyum, menyerlahkan giginya yang putih gading.” Puteri
menyangkal marah. (hal. 372)

Anatomi mampu menjadi suatu bebanan dan sumpahan ke atas seorang


wanita dan ketetapan biologikal melenyapkan kuasa seorang wanita untuk
menegakkan haknya kerana ketentuan patriakal menekankan bahawa tubuhnya
bukan miliknya. Kata-kata tajam Irigaray bahawa tubuh wanita itu merupakan
nasibnya dapat disemboyankan sebagai rintihan persona Tun Teja, yang masih
meratapi pengorbanan cintanya. 153 Cintanya terhadap Hang Tuah
mendorongnya untuk meninggalkan keluarga dan secara ironisnya, cinta
tersebut pula dikorbankan apabila beliau dipaksa berkahwin dengan Sultan.
Kecantikan yang dimiliki oleh persona Tun Kudu, Tun Teja, Tun Fatimah dan
Puteri Gunung Ledang memaparkan objektifikasi kaum wanita yang
terperangkap oleh anatomi mereka sendiri lantas melenyapkan kesubjektifan.

152
Cavallaro, D. Teori Kritis dan Teori Budaya. Terjemahan Laily Rahmawati. (Yogyakarta:
Sufibooks, 2004).
153
Irigaray, dalam bukunya, This Sex Which is Not One (Cornell University Press: Ithaca,
1985), menulis dan memperbincangkan konsep “anatomy is destiny”.

158
Pemangsaan dan eksploitasi kecantikan kian menjadi stereotaip persona-
persona sejarah Melayu klasik di mana dominasi patriakal dan feudal memiliki
kewenangan untuk memaksa dan menindas.

“Kau sanggup menundukkan lelaki demi matlamat dan


kemahuanmu tercapai. Dan anak gadis sekarang lebih mengikut
jejak langkahmu. Sanggup menjadi pisau cukur, mengikis harta
lelaki.” (hal. 375)

Konsep “sexually guilty female” oleh Rush dapat dikaitkan dengan


penolakan Sang Puteri ke atas nilai moral wanita dewasa ini yang
menggunakan kebijaksanaan dan kelicikan demi mendapatkan kemewahan.
Menerusi konsep tersebut, terdapat prototaip wanita yang seharusnya berasa
bersalah apabila berjaya mempergunakan atau memperalatkan kaum Adam.154
Terdapat ironi yang jelas; walaupun pernah dimangsakan, disenyapkan dan
dilenyapkan, wanita akan tetap memiliki kecenderungan untuk dibebani
perasaan bersalah jikalau berkuasa untuk menumpaskan kaum lelaki.
Konstruksi nilai patriakal menekankan bahawa mitos pemerkasaan kaum
wanita melalui penaklukan kekayaan milik kaum lelaki, harus dianggap
sesuatu yang tidak bermoral, berimplikasi buruk dan wajar dihukum.

“Aku inginkan kalian sedar dari kekeliruan. Dan setiap langkah


kalian berikutnya tidak sesumbang langkah semalam. Menyerah
bukan jawapannya. Aku inginkan agar kalian dapat menyemai
sifat pantang menyerah dalam jiwa anak gadis warisan kita.
Selama ini mereka terlalu mengagungkan kalian dengan
kecantikan dan sifat menyerah kalian yang keterlaluan. Dan
sedikit sebanyak, mereka mengikut langkah sumbang itu!” Sang
Puteri akhirnya meleraikan kekusutan dalam dadanya..
(hal. 377-378)

Tuntasnya, parameter moral patriakal bersifat deskriptif dan preskriptif,


di mana masyarakat menentukan nilai moral yang dikehendaki. Ia jelas
diperlihatkan menerusi perasaan terasing yang dirasakan oleh persona-persona
cerpen apabila diwujudkan kembali dalam persekitaran kontemporari. Lensa

154
Rush, Florence. The Best Kept Secret (N.J.: Prentice Hall, 1980)

159
Lacan menggambarkan ia sebagai langkah regresif dari “Law of the Father”155
yang diletakkan ke atas wanita, membuktikan bahawa hegemoni dan ideologi
lampau masih jelas berleluasa sehingga ke saat ini. Hasil daripada pemikiran
semula mengenai tokoh-tokoh wanita ikonik dalam sejarah, cerpen ini
merupakan usaha baik untuk memperluaskan penekanan terhadap paradigma
pembebasan dan pemerkasaan kaum wanita menerusi sintesis sejarah dan
sastera.
_______________________________________________________________

RUJUKAN

Cavallaro, D. (2004). Teori Kritis dan Teori Budaya. (terj. Laily Rahmawati).
Yogyakarta: Sufibooks.
Elaine Showalter (ed.). (1986). The New Feminist Criticism: Essays on Women,
Literature and Theory. London: Virago.
Esterik, V. (1982). Women of Southeast Asia. Michigan: Northern Illionois
University Press.
Irigaray, L. (1985). This Sex Which is Not One. Ithaca: Cornell University
Press.
Levi-Strauss, C. (1969). The Raw and The Cooked. New York: Harper & Row.
Mana Sikana dan Anuar Othman (peny.) (2003). Menyeberang Selat.
Singapura: Dragon Education Enterprise.
Millett, K. (1977). Sexual Politics. London: Virago.
Rush, F. (1980). The Best Kept Secret.New.Jersey: Prentice Hall.
Weedon, C. (1987). Feminist Practice and Post-Structuralist Theory. Oxford:
Blackwell

155
Lacan menyatakan bahawa phallus merupakan penanda utama yang bukan sahaja akan
mempengaruhi aspek bahasa tetapi kesemua institusi dan aspek kehidupan dan ia dapat
dikaitkan kembali kepada krisis Oedipal.

160
BIODATA PENYUMBANG

Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz ialah tokoh muda dan
nara sumber pengajian bahasa Melayu kontemporari di Singapura. Beliau
merupakan pengkaji pertama yang membuat penelitian rapi terhadap 2000
tahun evolusi bahasa Melayu dan bahasa Melayu di alam siber berdasarkan
pendekatan linguistik neo-Darwinisme. Beliau juga merupakan anggota
seumur hidup Golden Key National Honor Society (Amerika Syarikat) dan
penerima Anugerah Kertas Kerja Terbaik The International American-
Canadian Conference for Academic Discipline, Toronto, 2009. Kini, beliau
bertugas selaku pensyarah di Institut Pendidikan Nasional/Universiti
Tekonologi Nanyang (NIE/NTU) di Singapura. Beliau merupakan calon
Doktor Falsafah (Ph.D) di Fakulti Bahasa, Universiti Malaya.

Dr. Azhar Ibrahim Alwee adalah Felo Pelawat di Jabatan Pengajian Melayu,
Universiti Nasional Singapura (NUS). Beliau meraih ijazah Doktor Falsafah
dan Sarjana dari universiti yang sama dalam pengkhususan Pengajian Melayu,
khasnya dalam bidang sastera Melayu klasik, pemikiran Islam Nusantara, dan
wacana sastera and inteligensia Melayu masa kini. Sebelum berkhidmat di
NUS, beliau pernah menjadi pensyarah di Institut Pendidikan Nasional/
Universiti Teknologi Nanyang (NIE/NTU). Tumpuan kajian beliau adalah
sosiologi sastera, teologi sosial, wacana kebudayaan, peradaban dan
pemikiran Islam, serta minat dalam hal-hal literasi kritis dan pembangunan
intelektual Melayu. Sekarang beliau melanjutkan kajian pasca-doktoralnya di
Fakulti Teologi, Universiti Kopenhagen, Denmark.

Yazid Hussein merupakan tutor dalam bidang sastera di UNISIM. Guru


bahasa dan sastera Melayu. Beliau juga penerima Pingat Emas Universiti
Malaya (2001), Anugerah Guru Teladan (2002), (2004) dan (2006), Tesis
Sarjana Cemerlang Universiti Malaya (2006) dan Anugerah Mas (2007).
Beliau merupakan calon Doktor Falsafah (Ph.D) dalam Pengajian Melayu di
Universiti Malaya. Beliau pernah menyertai program penulisan MAP (2009)
dan ASAS „50-IRP (2010) di bawah asuhan Mohamed Latiff Mohamed dan
Budi Darma. Yazid Hussein adalah seorang pengkaji, peneliti dan pengkritik
dalam pengajian Melayu dengan bidang pengajian sastera tradisional, teori
sastera dan sastera Melayu Singapura Pascaperpisahan.

161
Nur Namira Mazlan merupakan seorang guru bahasa Melayu di Sekolah
Rendah Bukit Timah. Beliau adalah lulusan Sarjana Muda (Sastera) (Kepujian)
dalam Pendidikan (Pengkhususan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu) di
Institut Pendidikan Nasional/Universiti Teknologi Nanyang (NIE/NTU).
Beliau bergiat aktif dalam senario persuratan Singapura selaku Ketua
Teknologi Maklumat Asas „50 dan merupakan di antara para perintis yang
membangunkan lelaman web Asas „50 di alamat http://asas50.com. Pada tahun
2005, beliau terlibat dalam penerbitan dua buku mercu tanda Asas 50 iaitu
Leksikon: Direktori Penulis Singapura Pasca 1965 dan Dari Gerhana ke
Puncak Purnama: Biografi Asas 50.

Muhammad Herwanto Johari merupakan pemenang anugerah buku


Perdana Menteri Singapura dan berpengalaman luas dalam bidang aktivisme
belia, seni bina dan kepimpinan. Beliau menerima pendidikan di Institusi
Raffles (RI) dan kemudian Maktab Rendah Raffles (RJC) di mana beliau
diberi kepercayaan untuk memimpin Persatuan Bahasa dan Budaya Melayu
RI dan RJC sebagai Presiden dan Naib Presiden. Penulis kini sedang
melanjutkan pengajiannya di Institut Pendidikan Nasional, Universiti
Teknologi Nanyang selain menggalas jawatan sebagai Ketua Sayap Belia dan
Ketua Program Asas „50. Beliau juga memimpin badan pelajar NIE-NTU
sebagai Presiden Trainee Teachers‟ Club dan Ahli Jawatankuasa Eksekutif
Nanyang Technological University Students‟ Union. Penglibatan beliau dalam
aktivisme belia diiktiraf pada 2010 apabila dipilih sebagai Tokoh Belia
Aktivis oleh Persatuan Budaya Melayu Program Latihan Khas NIE-NTU dan
diikuti dengan undangan untuk berkhidmat sebagai Konsultan Aktivis Sosial
bagi Team Spectacular, sebuah pertubuhan aktivis belia Singapura.

Noorhaqmal Mohamed Noor merupakan juara pertandingan Anugerah 2004


anjuran Suria Mediacorp. Selain itu, beliau turut bergiat aktif dalam bidang
seni suara sebagai penggubah lagu, penulis seni kata dan penyanyi. Pada
tahun 2004, beliau pernah mewakili Singapura di Brunei Darussalam bagi
rancangan Sukma Irama, anjuran bersama Radio Televisyen Brunei (RTB)
dan Suria Mediacorp. Beliau telah mendapat didikan awal dalam bidang seni
suara melalui kumpulan dikir barat Kelana Purba yang dianggotainya sejak
1998. Kini, Noorhaqmal sedang melanjutkan pelajarannya di Institut
Pendidikan Nasional/Universiti Teknologi Nanyang (NIE/NTU).

162
Muhammad Irwan Jamal merupakan penerima anugerah Tokoh Muda
Aktivis 2007 yang diberikan oleh Persatuan Budaya Melayu (Perbuyu)
Program Latihan Khas-Institut Pendidikan Nasional (STP-NIE). Beliau giat
aktif dalam dunia persuratan tanah air selaku Ketua Biro Penerbitan Asas „50
dan editor surat berita, Berita@Asas50. Pada tahun 2008, beliau muncul
sebagai Valedictorian Institut Pendidikan Nasional (NIE) dan menerima
Pingat Emas 75th Anniversary Rotary International dan hadiah buku Kesatuan
Guru-Guru Melayu Singapura (KGMS). Irwan pernah mengajar di Sekolah
Rendah White Sands dan Sekolah Rendah Bedok West. Kini, beliau seorang
guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Ngee Ann.

Mohamed Haikel Fansuri Mohamed Latiff dilahirkan di Singapura pada


3hb Februari 1987. Beliau menuntut di Anglo-Chinese School Independent, di
mana beliau telah memenangi Anugerah Penghargaan dalam bidang Sajak
Remaja di Majlis Anugerah Persuratan 2003 anjuran Majlis Bahasa Melayu
Singapura (MBMS). Beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Rendah
Tampines (TPJC) dan telah mengikuti Program Elektif Bahasa Melayu
(MLEP). Pengalaman di program tersebut telah banyak mendorong beliau
untuk mempelajari dan mendekati dunia sastera dan sejarah Melayu dengan
lebih mendalam. Kini, Mohamed Haikel sedang melanjutkan pelajaran di
Universiti Teknologi Nanyang (NTU) dalam jurusan sosiologi.

Nurhayati Abdul Ghafoor merupakan seorang penggiat dan pengikut seni


teater ekspresif dan artistik. Sebagai seorang guru muda, beliau juga
cenderung menulis esei-esei ringkas dan cerpen-cerpen remaja untuk ke-
gunaan para pelajarnya. Kepeduliannya terhadap politik sosial jelas ter-pancar
dalam penulisan kritikannya yang sering mempersoalkan isu-isu gender dan
kemasyarakatan. Beliau peka terhadap peranan seni sastera dalam mem-
bangunkan remaja yang berkeperibadian tinggi dalam masyarakat. Lulusan
Sarjana Muda (Sastera) (Kepujian) dalam Pendidikan (Pengkhususan Bahasa
dan Kesusasteraan Melayu) dari Institut Pendidikan Nasional/Universiti
Teknologi Nanyang (NIE/NTU) ini pernah mengajar di Sekolah Rendah
Fengshan dan Sekolah Rendah Haig Girls. Kini, beliau seorang guru bahasa
Melayu di Sekolah Menengah Bedok North.

163
Nur Hafizah Mohd Rashib menerima pendidikan di Sekolah Rendah
Dazhong (1998-2003), Sekolah Menengah Unity (2004-2007), Program
Latihan Khas Bahasa Ibunda Institut Pendidikan Nasional STP/NIE (2008-
2010), Institut Pendidikan NIE/NTU (2010-kini). Karya-karya kreatifnya
telah diterbitkan di Jurnal Aktivis STP/NIE (2008), antologi Sayembara
Noktah Putih 2009, Resan (2009) dan di Verses of Angels (2010). Hafizah
mula mendalami penulisan kritikal semasa menuntut di STP/NIE pada tahun
2008. Dia juga telah menyumbang artikel-artikel seperti Agama Mangkin
Vaksin Progresitiviti Bangsa, Sajak Saksi Tenggelamnya Melayu Kota Singa,
dan lain-lain lagi untuk Jurnal Aktivis STP/NIE 2010.

Norazian Mohamed Yahya mula meminati bidang bahasa dan kesusasteraan


Melayu dengan lebih intim dan mendalam sejak beliau menyertai Program
Elektif Bahasa Melayu (MLEP) di Maktab Rendah Tampines (TPJC). Beliau
aktif dalam arena persuratan tanah air selaku pereka hias dan penyumbang
tetap surat berita, Berita@Asas50. Beliau turut menulis puisi, cerpen dan esei
yang seringkali berlandaskan teori dan motif psikoanalisis. Beliau merupakan
lulusan Sarjana Muda (Sastera) (Kepujian) dalam Pendidikan (Pengkhususan
Bahasa dan Kesusasteraan Melayu) dari Institut Pendidikan Nasional/
Universiti Teknologi Nanyang (NIE/NTU). Azian pernah mengajar di Sekolah
Rendah CHIJ Katong dan Sekolah Rendah Haig Girls. Kini, beliau merupakan
seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah CHIJ Katong Convent.

Nur Emelda Jumari merupakan seorang pembahas yang pernah mewakili


Maktab Rendah Anglo-Chinese (ACJC) dalam pertandingan Bahas 4PM,
anjuran Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi Melayu (4PM). Beliau dipilih
untuk mewakili Singapura dalam perbahasan Titian Minda, sebuah usahasama
antara Singapura dan Brunei Darussalam. Di peringkat universiti, beliau telah
mewakili Singapura dan Universiti Teknologi Nanyang (NTU) dalam
Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Timbalan Perdana
Menteri (PABM) yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia dan menerajui pasukan NTU dalam pertandingan Debat Temasik,
anjuran bersama Perbayu NTU dan Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura
(KGMS). Lulusan Sarjana Muda (Sastera) (Kepujian) dalam Pendidikan
(Pengkhususan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu) dari NIE/NTU ini kini
merupakan guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Ping Yi.

164