Anda di halaman 1dari 3

NAMA NO MATRIK FAKULTI PENSYARAH KURSUS

: : : PENGAJIAN ISLAM (IJAZAH SAINS SERTA PENDIDIKAN) : :

ULASAN BUKU
INFFORMASI AWAL JudulBuku : MUHAMMAD S.A.W INSAN TELADAN SEPANJANG ZAMAN (KisahHidupNabi Serta Peperangan Di zamannya) Karya Saiz Tebal Font ISBN Bahasa Kategori Tahunditerbitkan Penerbit : Tuan Guru Dato Nik Abdul Aziz Nik Mat : 12 x 14 cm : 394 halaman : Garamound : 978-983-43748-6-0 : BahasaMelayu : Sejarah, Ilmiahdanfakta : 2009 (cetakanketiga) : AnbakriPublikaSdnBhd

HALAMAN AWAL Penulismenggunakanpendekatantajuk yang

bersesuaiandengansirahnabiuntukditeladaniterutamanyakisahkehidupanRasulullahdiwaktumen ghadapipeperangandanperistiwadisebalikpeperangan. Padapandangansaya, bukuiniadalahsatukarya yang

bermutukeranapenulisdapatmembawapembacamelihatsikapRasulullahdalammemperjuangkan Islam dalampelbagaisituasigentingataupuntenang. Senaraiisikandungannya yang tersusundandanmenggunakan plot yang

berbezabagisetiaptajukdanbanyakmenyingkappermasalahandanhikmahdisebalikpeperangan yang berlakuterutamadalampenghayatanketiakRasulullahmenghadapipeperanganAhzab,

KhaibarataupunHunain.

BAHAGIAN ISI Penulismenggunakanteknikpenceritaansemula. yang Gaya penulisannyaditulisdengangayabahasa

menarikdanmudahdifahamidansesuaidibacaolehsetiapperingkatumur. yang bolehmenimbulkan rasa

Tenikpenceritaannyacukuptersendiri

kecintaankepadaRasulullahdanbanyakberunsurkannasihat.Terasabetapakitasebagaiumatnyaam atkurangberkorbanuntukfisabilillah.Bukutidakmenyentuhkeseluruhankisahabitetapibanyakmen gkhususkanketikanabidalampeperangan. Terdapat 67 babdalambukuini.

Penulisbanyakmenyentuhtentangsirahbersesuaiandengantajuknyadanmenulissecara informal. PenulisbanyakmemberikancontohkisahkisahRasulullahsepanjanghidupnnya yang

patutditeladanicontohnyainidapatdilihatbagaimanRasulullahmenunjukkanciriciriseorangpemimpin yang baikcontohnyadalampeperangankhandakRasulullahsamayang lain

samamembinaparitbersamasahabat-sahabat danbolehdikaitkandengankehidupanmasakini. Penulisjugamenunjjukandalil-dalil bagimengukuhkansetiappenceritaan.Contonhyadalambab

Al-Quran 6 barisan al-

AhzabganggusolatnabidimanaRasulullahterlepasadarimenunaikansolatasardanpenyelesaiannya. Penulismenulisdanmenceritkansatupersatuperistiwa yang berlakudanmemberikanpengajaran, ulasandankesimpulanpadasetiapakhirbabdanmemadankandengansituasipadamasakini. Contohnyasikapterpuinabidalammemipinumatnya yang bolehdijadikancontohkepadapemimpin pemimpinpadahariini. Bukuinidihasilakantanpailustrasiiatutanpamenunjukkangambar-gambar berkaitancontohnyagambartempattempatpeperangan.Padapandangansayasekiranyaadadiselitkangamabrgambartersebutpastiianyalebihmenariklagidanmembantupemahamanpembacadankitadapatme nyorotikisahRasulullahdalammengharungipeperangandanperkembangan Islam. Kekuranganpadabukuiniiatuianyatidakdisertakansumberrujukandaribuku-bukulain, namunianyamasihrelevanuntukdibacawalaupundalamsuasana yang berbeza. yang

KESIMPULAN Sayamerasakanbukuiniamatpentingdansewajarnyadibacaterutamanyakepdasemuaumat Islam.KeranadenganmengenalisirahRasulullahkitadapatmuhasabahdiridanmemberikankesanke padakitadimanamelaluikisahNabi Muhammad tenang, SAW terancam, yang

kitadapatmenyelamigerakgeribagindadalampelbagaisituasi, cemas,istiqamahdanberani

mampukitacontohiuntukdijadikangarispanduandalammelahirkanumat Islam yang cemerlang.