Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Assalamu alaikum Wr., Wb. Wiwitan puji syukur ka Yang Widi, Allah Subhanahu Wata’ala, wirehna dina danget ieu urang sadaya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sareng kadang wargi anu sugri hadir, diparengkeun tepang kalawan ginulur karahayuan. Salawat sareng salam kanggo Nabiyil Mustafa, Muhammad S.A.W, panutan urang sadaya. Salajengna, kalayan asmana pun ….(lanceuk/adi/alo) Bapak ….oge Ibu….., sareng sakumna kulawargi anu nyarenganana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana sohibul bait Kulawargi Bapa ………, sareng Ibu …………, kanggo pangangken anu sakieu utamina. Estu matak reueus nu natamu, matak betah anu nyemah. Dupi maksad pun …..(lanceuk/adi/alo) dongkapna kadieu, tangtos parantos kamaphum. Numutkeun kasaluyuan, dina waktos nu kapengker, dinten ieu teh, parantos ditetepkeun kanggo ngalaksanakeun akad nikahna, ti pihak pun ….(lanceuk/adi/alo), ingkang putra ……………………… ka tuang putra……………………………... Numawi ayeuna kasaksen ku hadirin sadayana, ieu pun Nandangteh, kalawan diaping ku Ibu Ramana, teu kantun kadang wargi anu nyarenganana. Mung bae dongkapna teh paripaos estuning ngaligincing, henteu seueur cacandakan sapertos ilaharna anu bade pangantenan. Dalah dikumaha da sakieu buktosna. Dina ayana oge kagegelan saeutik anu tiasa kasanggakeun, teu aya hartosna numutkeun ukuran kadunyaan mah. Sanaos kitu pamugi tiasa katampi, da kairing ku ati anu wening, tawis asih, simpay katresnan. Oge peryogi kauninga, leres pun anak teh tos akil balig, Namung perkawis luang pangalaman dina hirup kumbuh tangtos seueur kakirang, kantenan dina hal laki-rabi mah, estuning bolostrong keneh. Kukituna peryogi pangrojong sareng pangjurung ti para sepuh, malar tumut kana papagon hirup anu didadasaran agama sareng darigama. Kulawargi Bapa ……………sinareng hadirin anu mulya, sim kuring moal bade ngulurngulur waktu manjangkeun carita. Mugi-mugi pamaksadan pun ……, sareng tuang putra …….. diijabah ku Nu Murbeng Alam, Allah Subhanahu wata’ala, sarta sing saterasna kairing berkah, taufiq, hidayah, sareng inayahNa, malar hirup hurip, waluya lahir batin sapapaosna. amin.

AEP SAEPULLAH, S.pdi

Page 1

miwah para kanca sadaya anu sami-sami dongkap kadieu. rehing ieu bade aya anu kapiunjuk. boh dina tata basa. AEP SAEPULLAH. anggang tina kasampurnaan. biasana sok diwakilan ku salah saurang (loba teuing mah bisi reang) wakil ti calon panganten lalaki. ka sakumna hadirin anu mulya. Manawi sapertos anu kauninga ku sadaya pun anak anu wastana (calon panganten pameget). hawatos sanes anu ahlina teu sapertos atikan para pujangga. Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuh. kanggo sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. Assalamu alaikum wr. Mung nya kitu. anu tangtos tebih tina basa utami. sarehnya bapa miwah ibuna (calon panganten awewe) sareng para wargi di dieu parantos sami luntur kalbu. nampi ieu rombongan. wireh sim kuring saparakanca dongkap teh wungkul matak sesah bae. tina-tuna suba-sita. mugi agung cukup lumur. laksaketi kabingahan. nyanggakeun sewu nuhun. sawatara waktos kapengker parantos ngadugikeun panglamarna katuang putra jenengan (calon panganten awewe) kalayan eta panglamar teh ditampi ku jinisna tur dirujukan ku sepuhnya. Dupi pangna dongkap kantenan aya nu dipimaksad kapankon bapa oge ibuna (calon panganten awewe) teh. Ieu mah salah sahiji conto wae. BIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. taya pisan nyugemakeunana.Pamungkas sih haksami tawakup anu kasuhun. Anu teu kinten disimkuring sakulawargi estu abot nyuhun abot narimakeunana. sarehnya sasanggem sebelong bentor. hapunten anu diteda. Wa akhirul kalam. dina adat Sunda. nyaeta seja nyambung saur nu kapungkur mapay subaya nu ti heula nyungsi jangji pasini binari. S. Ti payun sim kuring neda pangapunten nyuhunkeun widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra. wb. neda jembar hapuntena. boh dina undak usuk bema krama. matak ngaheurinan bae.pdi Page 2 . Disim kuring kawakilan ku kulawargi calon pameget.

Nya dina danget ieu pisan. Urang singkatkeun bae kanggo salajengna sim kuring neda ka Gusti Nu Maha Suci mugimugi ibu miwah bapa di dieu lungsur-langsar beres roes teu aya kitu sinareung kieu ti kawit ayeuna ka payun. Hatur Nuhun. Tah eta salah sahiji biantara dina acara seserahan ti kulawarga calon panganten pameget ka kulawarga calon panganten awewe. JAJAP PANGANTEN Assalamu’alaikum Wr. atuh anu ditikahkeun mugi-mugi lambat-lambat runtut-raut lulus-bangslus panjang-punjung. sim kuring kalayan asmana calon panganten pameget seja masrahkeun pun anak (calon panganten pameget) ka ibu ramana (calon panganten awewe) bari diwuwuh ku panuhun enggal-enggal hoyong ditikahkeun ka tuang putra tea anu jenengan (calon panganten awewe). duka encit sacewir duka jarum sapotong. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh. pecah-belah lalab-rumbah sadongkapeun. Mung bilih (calon panganten awewe) hoyong terang perkawis mahar atanapi mas kawina ku sim kuring bade diuningakeun nyaeta mung saperangkat alat sholat ditambih mas kawin anu bobotna mung (. ‫اجم ع يه‬ ‫ َل ال ان ى ثي ص هى‬.. ‫ان خ‬..... tama isin ngadeuheusan gaduh babantunan tawis hatur lumayan bae.pdi Page 3 . Iwal ti eta sok sanaos kalintang isin ajrihna. Pamungkas pisanggem ti sim kuring henteu aya sanes bilih bobo sapanon carang sapakan tutus langkung kepang halang mugi kersa ngahapunten.‫ َمه آي تً ان خ هك ن كم مه او ف س كم ازَاجا‬: ‫ان رحمه ان ح يم‬ AEP SAEPULLAH.. wireh tebi ti utami tamba leumpang keupat eundang. Ieu mah mung tawis kabungah sareng kaweningan galih ti sadayana kulawargi calon panganten pameget.Wb.. luhur kuta gede dunya jatnika sapapaosna. Mudah-mudahan aya manfaatnya. S. Manawi kauninga ku sadayana khususnya ku (calon panganten awewe). Eta panginten maksad anu utami.) gram. ‫َا شٍدان محمداع ثدي‬ ‫رب ان عان م يه َت ً و س ت ع يه ع هى امُران دو ياَان دي ه ا شٍدان الان ً االهللا‬ ‫ان حمد هلل‬ ‫هللا‬ ‫عه ك م ان صحات ح ر سُل َر سُن ً ان هٍـم صم ع هى س يدو ا محم‬ ‫د َع هى ال س يدو ا محمد َ س هم َر ضي هللا‬ ‫ان رج يم ت سم هللا‬ ‫اما ت عد ف مال هللا ت عان ى ف ى ان مران ان كري م ٌَُا صدق ان مائ ه يه اعُذت اهلل مه ان ش يطان‬.

dongkap langsung dilinggihkeun... ka kulawarga bapa .... Ari anu diimpleng iwal ti malati asri nu ligar di pakarangan Bapak/Ibu . S........... Shalawat sinareng salam....... (KCPP) sareng bapa .. mangka tepungkeun tali silaturrahmi... tiasa manjangkeun duduluran.. Ngandika anu unggelna sepertos kieu : ‫ص هى هللا ع ه يً َ س هم مه احة ان ي ث سط ن ً ف ى رزل ً َان ي ى سأ ن ً ف ى اث ري ف ه ي صم‬ ‫ ان حدي ث‬.. ‫ل ال ر سُل هللا‬ Anu kadua.disingkat KCPP) seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ku panampian ti keluarga Bapa ...ً‫رحم‬ Kalayan pihartosen nana sepertos kieu : Saha ari jalma anu miharep di seeurkeun rizkina tur dipanjangkeun yuswana....‫ع ه يً َ س هم ا‬ ‫ي ٍاان ش ثاب مه ا س تطاع م ى كم ان ثاءج ف ان ي تسَج ف اءو ً اح صه ن ه فرج َات غض هللا‬ ‫ ان حدي ث‬... manjangkeun umur oge manjangkeun kasinugrahan..disingkat KCPI) Dipapag ku payung agung...... disampak raray marahmay. ka ingkang putra wastana.......... rehna diantawis kulawarga Bapa . AEP SAEPULLAH..... kejo asa catang bobo........... (KCPP) Mugia ku silaturahmi ieu....... Cai asa tuak bari. mugia katampi ku Rasulullah Muhammad SAW..... Mun peuting teu weleh nyaring......... anu saur ki dalang mah pun anak teh keur sedih kingkin....anu parantos ngaping ngajaring ka urang sadaya ku ajaran Islam. (KCPI) kantos pasini jangji – pasang subaya. seja nohonan jangji.......pdi Page 4 .....( Keluarga Calon Panganten Istri. ti beurang ngan sumoreang.......... Rasulullah Saw. Ari anu janten pamaksadan pangna jauh dijugjug anggang diteang... leueur-leueur kindang iteuk teh teu aya sanes : Anu kahiji. tos kitu teras ditakon...... hoyong nyanggakeun tatali silaturahmi ti kulawarga bapa . Salajengna pribados kalawan asmana Bapa…… ( Keluarga Calon Panganten Pamegeut... kalawan karidoan Na urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok. ‫ن ه ث صر َل ال اي ضا ان ى كاح س ى تى َمه رغة عه س ى تي ف ه يس م ىى‬ Langkung ti payun puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt. rehna mun dugi kana waktosna seja ngadahupkeun pun anak wastana ..

langkung saur bahe carek neda agung cukup lumur neda jembar singhaksami.............. gorek-gorek tuweuw ge ludeung ...... bobo sapanon carang sapakan. maksud hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai... teu jeungjing teu sandawa – henteu ngajingjing teu barangbawa atanapi estuning bulucun pisan.... luhurna sausap rambut..... ieu mah tandaning rasa nyaah cacandakan sakedik teh .....Wb.. mugia tiasa katampi.... S.. sakulawarga seja nyanggakeun jisim jinisna den .... ukur sabrang salayang – dongkap kacabe mah henteu...Ayeuna cunduk waktuna ninggang mangsana ....... meungpeun carang ku ayakan .. Billahi taufiq wal hidayah. diiring ku kadang warga... renghapanana sadami mugia tiasa ditampi kangge ditikahkeun ka ingkang putra... Wassalamu ‘alaikum Wr... neng ... tambih henteu wae... kanggo janteun prameswari batur hirupna Mung hanjakal nyanggakeun budak teh estu ukur nyanggakeun.... namun sakitu kanyataanana. ku kituna seja dikembang boledkeun -.. Pangna jauh dijugjug anggang diteang. teu aya sanes Bapa .... hujan gede papayungan. rambutna salambar... teu benten ti meungpeukan beungeut ku saweuy..... Sakitu nu kapihatur. nyanggakeun hatur lumayan – da ari sae mah henteu atuh tandaning tatali asih .... leueur-leueur kundang iteuk.pdi Page 5 ... handapna sausap dampal.... AEP SAEPULLAH. Ari kahoyong mah langkung ti kitu...dibejer beaskeun. Eta oge ketang aya sakedikkedikeun mah.. getihna satetes.sok sanaos dibuni-buni da ebreh. dijajap ku ibu rama..

jodo rusiah pangeranteu aya nu mustahil. tanding julang muru rangrang. sepuh anom jaler istri. Sakadar ugal egol nyoren pestol. pun anak teh badag soteh warugana.. Assalamu'alaikum Wr. dibeber-beber kalah soeh.disisilihan wanoja lian. nyumponan jangji pasini. wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli. keur ngaseukeun bibinihan.. moro panonobanana.... Mung tamba pamali teuing. Singhoreng sabada dititenan. nyanggakeun saaya-aya. nguji pamadegannana. mun beurang teu puguh lampah. sadusikum ka bale nyungcung. masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. suda dahar suda polah. mugi kebesan keresa nampi. Dulur-dulur anu sami kumpul. matih beunang nganaatan.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a. Geus puguh galurna catur. sanak baraya nu pada aya. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak. kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep. urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan. mun peuting teu genah cicing.. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer aisan. Inyana. sue naasna. Hatur lumayan. parantos titp asih nunda subaya. sakieu geuning buktosna. di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama.. dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran. Robbisrohli sodri. cunduk rusuh datang geura.pdi Page 6 . sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina. lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera. aseuk maneuh pancir waris. Mung hatur uninga... Kibesan! Dalah dikumaha atuh.. cenah katiir jamparing asih. negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana. tumamprak sadaya-daya. S. duriat mandean gunung. reh sim kuring saabringan. Dupi anu dimaksad. nu hoream datang nyorangan. pun anak wasta. bareuh asa nyanyautan. paris ipis tamba tiris. Bahanna ti paku jajar. Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh. dikenyang-kenyang karah bedah. binih asih tangkal duriat.I Bismillaahirrahmaanirrahiim. mamanggul talutug nahun.. batok kohok.. cinta mandean sagara.. bangun moal pegat son.. gula sapasi. karuncang panah asmara. cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang.Wb. sendal capit keur ka cai.. ari margi. didamel jimat paripih. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan.. teu aya jingjing bawana. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin. tanding jogjog moro mondok. washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain.MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET ku Alimudin S. piring semplek. sial dangkalna. estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah.Pd. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai. beas sasiki. henteu puguh rarasaan. leuleus jeujeur liat tali. teu sadrah ku dibeberah. Singhoreng gilig pikir buleud tekad. disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida.. geus saati geus sapikir.. Mun kitu titis tulis ti ajali. Langkung ti kitu cenah. leleb moal manggih ganti. ieu nganteur nu teu ludeung.. geus ditalangan ku apana ku emana.. teu kalis ku nu gareulis. waja perak beusi akas.. Kalih ti eta deuiah. tanding walik muru pasir. nini aki. majarkeun teh. barudak mah mugia AEP SAEPULLAH.. mun abdi pareng jadi jeung anjeuna.. elmuna mah hejo tur bangbangan keneh.. rek dipetik dipimilik.Tipayun mugi sih panghaksami. sakieu geuning buktina. dipajang dina jambangan. kembang cinta terus mangkak.

ku madu ka asih. sanes teu hormat ka si ujang ka ki besan. di dieu ge sami-sami. si jalak ngelak.. kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. mola rek disaha-saha. nu diantio jinis jisimna sawiji. tamu-tamu nu sami dimulyakeun ku Allah. Alhamdulillah. datang dijajap ku rama. Tadi sami-sami nyakseni. Ka si Kasep. teuleum teu werat ka dasar. lahaula wala quwwata illa billaah. rag-rag di jungkrang. paripaos getihna satetes. Sihoreng baris cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur. ka kulawargina miwah para sohabatna. jasad tunggalna nu saurang. Apa sareng ema di dieu. Bismillah. Wb. Ieu hiji tawsi . ambekananana nu sakesotan. Ki Besan. nu duduga tur peryoga. Pangersa besan jaler istri . senjata nunggal talutug nahun tea. keur mencug batu nugar cadas. pidu’a ti kada ng warga. Panampian Calon Panganten Pameget Asalamu’alaikum Wr. sanes teu nyaah. kulit awi sesebitan. lir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur. sawah anu lawas ngahgar.. kabingah sesah bangsana.pdi Page 7 . indit peuting miang beurang. jajaka nu titih surti ngaji rasa. miwah ibu. parabot nu boga pamor. di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun. muga-muga hejo lembok. estu teguh pamadegannana. Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. Paingan aya kila-kila. ujamng wasta cep. ringkesna mah ditampi sapamaksadan. teu ngahero jonghok rebo ku gembolan. deudeuh teuing hidup anaking. Mung eta nu ulah kakantun teh. AEP SAEPULLAH. ka nu reugreug dipageuhna. naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan. nyanggakaun sadaya-daya. Pungkas asur. leubeut ku rekaan basa nu merenah. heg geura pelakan tuh gunung nu masih gundul. ayeuna ugana datang. Ka para sesepuh hormateun sim kuring. kalih diabring ku kadang wargi. beuneur eusina jembar pedarannana. si kate beger.. teu renjagan teu gembangan. sakieu geuning buktina. sim kuring seja sasanggem. estu tebih ti utami. dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya. Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir.Wb. anggang ti kasampurnaan ari margi. mung piraku ari kedah medal sila onaman. undur taun datang bulan. Wassalamu’alaikum Wr. negrak di hanjuang siang.. seukeut teu karana diasah. ka leuwi tangeh rek nepi. nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu ngabujangga.. cag dugi kadinya. Purwa pamaksadannana. mugi ditampi sapamakasadannana. utamina ka kersana besan sarombongan. maksad hidep kenging pang rujuk ti sepuh. atra anu dipimaksadna. kedal lisan panampian. diangken anak pituin. cunduk dituyun ibu. rohmat sareng salam urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW. Tinangtu anu bakal kapihatur. ngawakilan mutlak keresana Bapa. suka ati pilih tanding. ka nu weruh di tempatna. labuh di curug. Ditampi kasep. S... pamaksadan ki tamu nu didugikeun ku wawakilna. beurat hate hese kacap. alhamdulillah. pasir nu masih bulistir. sim kuring sanes ahlina dina widang ieu.laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan. ringkid kerid ku jingjingan. dengdek mahekun condong namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana. Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak.

kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. lumampah cumarita seja wakca balaka.Ki Besan! Mangga urang sami-sami ngadu’a. nyanding mipir ngabanding. sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup. ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. Geulis. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna. sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama. sahégak nafas anu ngadami dina angen. Tamperkeun dina AEP SAEPULLAH. pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu. wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa. hampura anu diteda. amin). diropéa. S.Ka para ahli ngukir sya’ir. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih . Mangga ka pasang panganten. diparengkeun camperenik buncir eusi. boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana. dahupna ieu barudak muga manjing wanci ninggang uga. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. Amin ya Robbal ‘alamiin. lamokot geugeut ka hidep duaan. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. (Luqman : 14) Kasép. teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping. baraya anu sami lenggah. mayakpak cangkokannana. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW. Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. rénghap ranjugna rarasaan.pdi Page 8 . renung sirungna. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. Kalayan nyebat Asma Pangéran. sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan. NASKAH SUNGKEMAN Ka dulur-dulur anu sami rawuh. geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wa fishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14) “Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan. ngarandah mamanggaran. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun. sanés sastrawananu ahli dina ngaraéh caritaan.

Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. mugia dina danget ieu. diméménan waktu budak. Geura bral miang. S. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. Nyukcruk galur sunnah Rasul. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. hakékatna disakséni ku Alloh SWT. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. nyawa pingaraneunana. waluya sapuratina. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. luyu sareng istilahna. mangga ujang-nyai.sirah. Deudeuh teuing kasép. reyang-reying teu betah cicing. dewasa. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. Kiwari. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. Mamah. Patuangan nyelekit beuki narikan. manjing milampah rumah tangga. denghékna sora orok ceurik sataker kebek.pdi Page 9 . dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. gurat qodar nu Mahakawasa. sakapeung haté tugenah. sakapeung dibarung ku kasusah. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. mapay lacak papagon agama. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. diakod-akod waktu orok. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukangtukang ku Mamah dihampura. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. teu bisa léha-léha. Tanaga Mamah. seunggah gulang gasahan. Prak. kieu unina : “Mamah. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. Budak gering milu gering. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. malihan tambih-tambih nyeri. Kasép – Geulis. Celekit dina parindikan. Harita. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. cai soca Mamah. kesang Mamah. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. Luut léét kesang badag. Mamah bajuang dina tungtung hirup. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. Ménta tulung. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. geura nyaluuh kana lahunan indung. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjero-jerona. Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. Guyang darah. Anu namina ngajuru. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. ménta nyalindung. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. engapan Mamah. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. mandi getih. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. Uningakeun kanu janten ibu. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. nalika bureuyeungan. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. jeletot dina bobokong. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. budak rungsing henteu pusing. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. AEP SAEPULLAH. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi.

Baeu kasép. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. geulis. Lamun indung disebutna tunggul rahayu.pdi Page 10 . nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. kaijid. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. angsana ligar ku mangsa. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. geulis. S. Bapa. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. Cag. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. Malati lingsir na ati. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. rep sidakep.Mangga kasép. geura hontal kasinugrahan. pasir kaasih. clak hérang jatining padang. jalan gedé sasapuan. ku wajah anu marahmay. sagala rereged. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. kangéwa. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. Hamo lingsir dina wanci. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. ngajéngélék dina rupa anak. Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. gunung karahayuan. Bapak rajeun ngalamun. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. anaking geura tandang miang makalangan. Cuang ganti ku budi anu sajati. Tuh geuning. getih satétéh ambekan sadami. nyai – kasép. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. Ujang. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Hayu urang hirup babarengan. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan AEP SAEPULLAH. Naning sanajan kitu. Geura bral undur tina pangkonan. Sabenerna. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. jarang karaba ku carita. Sabab. moal ligar dina mangsa. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. Montong melang. sagara tanpa tutugan. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Melak kai. sir budi cita rasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful