Conto Teks Biantara Seserahan Calon Panganten Pameget

Assalamu alaikum Wr., Wb. Wiwitan puji syukur ka Yang Widi, Allah Subhanahu Wata’ala, wirehna dina danget ieu urang sadaya, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sareng kadang wargi anu sugri hadir, diparengkeun tepang kalawan ginulur karahayuan. Salawat sareng salam kanggo Nabiyil Mustafa, Muhammad S.A.W, panutan urang sadaya. Salajengna, kalayan asmana pun ….(lanceuk/adi/alo) Bapak ….oge Ibu….., sareng sakumna kulawargi anu nyarenganana, sim kuring ngahaturkeun nuhun ka kersana sohibul bait Kulawargi Bapa ………, sareng Ibu …………, kanggo pangangken anu sakieu utamina. Estu matak reueus nu natamu, matak betah anu nyemah. Dupi maksad pun …..(lanceuk/adi/alo) dongkapna kadieu, tangtos parantos kamaphum. Numutkeun kasaluyuan, dina waktos nu kapengker, dinten ieu teh, parantos ditetepkeun kanggo ngalaksanakeun akad nikahna, ti pihak pun ….(lanceuk/adi/alo), ingkang putra ……………………… ka tuang putra……………………………... Numawi ayeuna kasaksen ku hadirin sadayana, ieu pun Nandangteh, kalawan diaping ku Ibu Ramana, teu kantun kadang wargi anu nyarenganana. Mung bae dongkapna teh paripaos estuning ngaligincing, henteu seueur cacandakan sapertos ilaharna anu bade pangantenan. Dalah dikumaha da sakieu buktosna. Dina ayana oge kagegelan saeutik anu tiasa kasanggakeun, teu aya hartosna numutkeun ukuran kadunyaan mah. Sanaos kitu pamugi tiasa katampi, da kairing ku ati anu wening, tawis asih, simpay katresnan. Oge peryogi kauninga, leres pun anak teh tos akil balig, Namung perkawis luang pangalaman dina hirup kumbuh tangtos seueur kakirang, kantenan dina hal laki-rabi mah, estuning bolostrong keneh. Kukituna peryogi pangrojong sareng pangjurung ti para sepuh, malar tumut kana papagon hirup anu didadasaran agama sareng darigama. Kulawargi Bapa ……………sinareng hadirin anu mulya, sim kuring moal bade ngulurngulur waktu manjangkeun carita. Mugi-mugi pamaksadan pun ……, sareng tuang putra …….. diijabah ku Nu Murbeng Alam, Allah Subhanahu wata’ala, sarta sing saterasna kairing berkah, taufiq, hidayah, sareng inayahNa, malar hirup hurip, waluya lahir batin sapapaosna. amin.

AEP SAEPULLAH, S.pdi

Page 1

Disim kuring kawakilan ku kulawargi calon pameget. AEP SAEPULLAH. anggang tina kasampurnaan. laksaketi kabingahan. mugi agung cukup lumur.pdi Page 2 . sawatara waktos kapengker parantos ngadugikeun panglamarna katuang putra jenengan (calon panganten awewe) kalayan eta panglamar teh ditampi ku jinisna tur dirujukan ku sepuhnya. Anu teu kinten disimkuring sakulawargi estu abot nyuhun abot narimakeunana. sarehnya sasanggem sebelong bentor. wireh sim kuring saparakanca dongkap teh wungkul matak sesah bae. Manawi sapertos anu kauninga ku sadaya pun anak anu wastana (calon panganten pameget). boh dina tata basa. rehing ieu bade aya anu kapiunjuk. S. dina adat Sunda. Assalamu alaikum wr. nyanggakeun sewu nuhun. biasana sok diwakilan ku salah saurang (loba teuing mah bisi reang) wakil ti calon panganten lalaki.Pamungkas sih haksami tawakup anu kasuhun. tina-tuna suba-sita. Dupi pangna dongkap kantenan aya nu dipimaksad kapankon bapa oge ibuna (calon panganten awewe) teh. Wa akhirul kalam. nampi ieu rombongan. neda jembar hapuntena. Ti payun sim kuring neda pangapunten nyuhunkeun widi tina galih anu wening neda jembar tina manah anu setra. Ieu mah salah sahiji conto wae. wb. Assalamu alaikum warohmatullohi wabarakatuh. hawatos sanes anu ahlina teu sapertos atikan para pujangga. kanggo sagala rupi kakirangan sareng kalepatan. ka sakumna hadirin anu mulya. taya pisan nyugemakeunana. matak ngaheurinan bae. BIANTARA DINA ACARA SESERAHAN Conto Biantara Dina Acara Seserahan Salah sahiji conto biantara dina acara seserahan panganten ti pihak lalaki ka pihak awewe. sarehnya bapa miwah ibuna (calon panganten awewe) sareng para wargi di dieu parantos sami luntur kalbu. hapunten anu diteda. Mung nya kitu. nyaeta seja nyambung saur nu kapungkur mapay subaya nu ti heula nyungsi jangji pasini binari. miwah para kanca sadaya anu sami-sami dongkap kadieu. anu tangtos tebih tina basa utami. boh dina undak usuk bema krama.

Urang singkatkeun bae kanggo salajengna sim kuring neda ka Gusti Nu Maha Suci mugimugi ibu miwah bapa di dieu lungsur-langsar beres roes teu aya kitu sinareung kieu ti kawit ayeuna ka payun. Hatur Nuhun. JAJAP PANGANTEN Assalamu’alaikum Wr.Wb... tama isin ngadeuheusan gaduh babantunan tawis hatur lumayan bae.Nya dina danget ieu pisan. luhur kuta gede dunya jatnika sapapaosna. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh. atuh anu ditikahkeun mugi-mugi lambat-lambat runtut-raut lulus-bangslus panjang-punjung.pdi Page 3 .. ‫اجم ع يه‬ ‫ َل ال ان ى ثي ص هى‬.. Mudah-mudahan aya manfaatnya. Tah eta salah sahiji biantara dina acara seserahan ti kulawarga calon panganten pameget ka kulawarga calon panganten awewe. Iwal ti eta sok sanaos kalintang isin ajrihna.. ‫ان خ‬. ‫َا شٍدان محمداع ثدي‬ ‫رب ان عان م يه َت ً و س ت ع يه ع هى امُران دو ياَان دي ه ا شٍدان الان ً االهللا‬ ‫ان حمد هلل‬ ‫هللا‬ ‫عه ك م ان صحات ح ر سُل َر سُن ً ان هٍـم صم ع هى س يدو ا محم‬ ‫د َع هى ال س يدو ا محمد َ س هم َر ضي هللا‬ ‫ان رج يم ت سم هللا‬ ‫اما ت عد ف مال هللا ت عان ى ف ى ان مران ان كري م ٌَُا صدق ان مائ ه يه اعُذت اهلل مه ان ش يطان‬. Pamungkas pisanggem ti sim kuring henteu aya sanes bilih bobo sapanon carang sapakan tutus langkung kepang halang mugi kersa ngahapunten. wireh tebi ti utami tamba leumpang keupat eundang. Mung bilih (calon panganten awewe) hoyong terang perkawis mahar atanapi mas kawina ku sim kuring bade diuningakeun nyaeta mung saperangkat alat sholat ditambih mas kawin anu bobotna mung (. S. Eta panginten maksad anu utami.. Ieu mah mung tawis kabungah sareng kaweningan galih ti sadayana kulawargi calon panganten pameget.‫ َمه آي تً ان خ هك ن كم مه او ف س كم ازَاجا‬: ‫ان رحمه ان ح يم‬ AEP SAEPULLAH.) gram. duka encit sacewir duka jarum sapotong. pecah-belah lalab-rumbah sadongkapeun.. sim kuring kalayan asmana calon panganten pameget seja masrahkeun pun anak (calon panganten pameget) ka ibu ramana (calon panganten awewe) bari diwuwuh ku panuhun enggal-enggal hoyong ditikahkeun ka tuang putra tea anu jenengan (calon panganten awewe). Manawi kauninga ku sadayana khususnya ku (calon panganten awewe).

.. tiasa manjangkeun duduluran. Rasulullah Saw. ti beurang ngan sumoreang.disingkat KCPP) seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ku panampian ti keluarga Bapa ... Ari anu diimpleng iwal ti malati asri nu ligar di pakarangan Bapak/Ibu . hoyong nyanggakeun tatali silaturahmi ti kulawarga bapa .... manjangkeun umur oge manjangkeun kasinugrahan.... kalawan karidoan Na urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok........ ‫ل ال ر سُل هللا‬ Anu kadua... ‫ن ه ث صر َل ال اي ضا ان ى كاح س ى تى َمه رغة عه س ى تي ف ه يس م ىى‬ Langkung ti payun puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt.. (KCPI) kantos pasini jangji – pasang subaya. S. Shalawat sinareng salam....... Ngandika anu unggelna sepertos kieu : ‫ص هى هللا ع ه يً َ س هم مه احة ان ي ث سط ن ً ف ى رزل ً َان ي ى سأ ن ً ف ى اث ري ف ه ي صم‬ ‫ ان حدي ث‬....... rehna mun dugi kana waktosna seja ngadahupkeun pun anak wastana . mugia katampi ku Rasulullah Muhammad SAW. Ari anu janten pamaksadan pangna jauh dijugjug anggang diteang..‫ع ه يً َ س هم ا‬ ‫ي ٍاان ش ثاب مه ا س تطاع م ى كم ان ثاءج ف ان ي تسَج ف اءو ً اح صه ن ه فرج َات غض هللا‬ ‫ ان حدي ث‬. disampak raray marahmay.. anu saur ki dalang mah pun anak teh keur sedih kingkin..... rehna diantawis kulawarga Bapa .......... AEP SAEPULLAH....... mangka tepungkeun tali silaturrahmi.... seja nohonan jangji.pdi Page 4 .......disingkat KCPI) Dipapag ku payung agung..... Cai asa tuak bari... Mun peuting teu weleh nyaring.. (KCPP) sareng bapa ......... ka kulawarga bapa ......... dongkap langsung dilinggihkeun.. (KCPP) Mugia ku silaturahmi ieu......... tos kitu teras ditakon... kejo asa catang bobo...( Keluarga Calon Panganten Istri........ Salajengna pribados kalawan asmana Bapa…… ( Keluarga Calon Panganten Pamegeut. ka ingkang putra wastana.....anu parantos ngaping ngajaring ka urang sadaya ku ajaran Islam.. leueur-leueur kindang iteuk teh teu aya sanes : Anu kahiji...ً‫رحم‬ Kalayan pihartosen nana sepertos kieu : Saha ari jalma anu miharep di seeurkeun rizkina tur dipanjangkeun yuswana.

.pdi Page 5 .Ayeuna cunduk waktuna ninggang mangsana ..... Pangna jauh dijugjug anggang diteang. renghapanana sadami mugia tiasa ditampi kangge ditikahkeun ka ingkang putra...... maksud hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai..dibejer beaskeun. S. Sakitu nu kapihatur... getihna satetes.... gorek-gorek tuweuw ge ludeung . sakulawarga seja nyanggakeun jisim jinisna den . ukur sabrang salayang – dongkap kacabe mah henteu.. bobo sapanon carang sapakan.. Billahi taufiq wal hidayah. meungpeun carang ku ayakan ... neng . dijajap ku ibu rama.. ku kituna seja dikembang boledkeun -.. nyanggakeun hatur lumayan – da ari sae mah henteu atuh tandaning tatali asih ........ teu benten ti meungpeukan beungeut ku saweuy.. rambutna salambar....... Eta oge ketang aya sakedikkedikeun mah... luhurna sausap rambut. Wassalamu ‘alaikum Wr. mugia tiasa katampi....Wb... teu jeungjing teu sandawa – henteu ngajingjing teu barangbawa atanapi estuning bulucun pisan.......... ieu mah tandaning rasa nyaah cacandakan sakedik teh . kanggo janteun prameswari batur hirupna Mung hanjakal nyanggakeun budak teh estu ukur nyanggakeun............ teu aya sanes Bapa ... hujan gede papayungan. namun sakitu kanyataanana. diiring ku kadang warga...sok sanaos dibuni-buni da ebreh. leueur-leueur kundang iteuk. Ari kahoyong mah langkung ti kitu....... handapna sausap dampal...... tambih henteu wae.... langkung saur bahe carek neda agung cukup lumur neda jembar singhaksami.. AEP SAEPULLAH..

beas sasiki. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer aisan.. ieu nganteur nu teu ludeung. sadusikum ka bale nyungcung. Singhoreng gilig pikir buleud tekad. sakieu geuning buktosna. cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang... sue naasna. dibeber-beber kalah soeh. masih didikeun atikeun kalayan kasobaran. henteu puguh rarasaan. paris ipis tamba tiris. Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh. mun beurang teu puguh lampah. Singhoreng sabada dititenan. S. moro panonobanana. Kumargi sakitu atuh mangga ieu nyanggakeun pun anak. nu hoream datang nyorangan.MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET ku Alimudin S.. majarkeun teh.. estu lugag-legog bari lengoh datang bari keupatnampah. Kantos nyobi-nyobi diheureuyan. Assalamu'alaikum Wr. mun peuting teu genah cicing. bangun moal pegat son. nyumponan jangji pasini.. negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana. bareuh asa nyanyautan.. matih beunang nganaatan. nyanggakeun saaya-aya. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin.disisilihan wanoja lian. sial dangkalna.. mun abdi pareng jadi jeung anjeuna. kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep. waja perak beusi akas. karuncang panah asmara. elmuna mah hejo tur bangbangan keneh. tumamprak sadaya-daya. nguji pamadegannana.. geus saati geus sapikir. tanding jogjog moro mondok. rek dipetik dipimilik. batok kohok. geus ditalangan ku apana ku emana.. kembang cinta terus mangkak. sendal capit keur ka cai. leleb moal manggih ganti. wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli. nini aki. Geus puguh galurna catur. aseuk maneuh pancir waris. tanding walik muru pasir.Wb. dipajang dina jambangan. sakieu geuning buktina. parantos titp asih nunda subaya. Kibesan! Dalah dikumaha atuh.. cunduk rusuh datang geura. keur ngaseukeun bibinihan. binih asih tangkal duriat. cenah katiir jamparing asih. leuleus jeujeur liat tali. Kalih ti eta deuiah.. reh sim kuring saabringan. cinta mandean sagara..pdi Page 6 . jodo rusiah pangeranteu aya nu mustahil. urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan. teu sadrah ku dibeberah. pun anak wasta. teu aya jingjing bawana. Mung tamba pamali teuing. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si Ujang ka si nyai.Mungguh sepuh sakadar sumambung du’a. Mung hatur uninga. Dupi anu dimaksad. didamel jimat paripih. Bahanna ti paku jajar. dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran.... Hatur lumayan. mamanggul talutug nahun. pun anak teh badag soteh warugana. teu kalis ku nu gareulis. piring semplek. di huma leuweung larangan nu aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama..I Bismillaahirrahmaanirrahiim. tanding julang muru rangrang. sepuh anom jaler istri.. Robbisrohli sodri.. Sakadar ugal egol nyoren pestol.. mugi kebesan keresa nampi. Mun kitu titis tulis ti ajali. duriat mandean gunung. barudak mah mugia AEP SAEPULLAH. lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah meleuleuheungkeun tuang putera.Pd. ari margi. Inyana. washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain. dikenyang-kenyang karah bedah. Dulur-dulur anu sami kumpul.Tipayun mugi sih panghaksami... disipuh ku kayu garui dipancaran ku samida.. gula sapasi. Langkung ti kitu cenah.. sanak baraya nu pada aya. sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina. suda dahar suda polah.

sawah anu lawas ngahgar. si kate beger.laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran karahayuan. S. ujamng wasta cep. sim kuring sanes ahlina dina widang ieu. si jalak ngelak. estu teguh pamadegannana. kulit awi sesebitan. Ieu hiji tawsi . beurat hate hese kacap. Ka para sesepuh hormateun sim kuring. sim kuring seja sasanggem. ringkid kerid ku jingjingan. muga-muga hejo lembok. heg geura pelakan tuh gunung nu masih gundul. leubeut ku rekaan basa nu merenah.. tamu-tamu nu sami dimulyakeun ku Allah. pasir nu masih bulistir. lahaula wala quwwata illa billaah.. mung piraku ari kedah medal sila onaman. atra anu dipimaksadna. dengdek mahekun condong namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana. nu duduga tur peryoga. ka leuwi tangeh rek nepi.pdi Page 7 . rohmat sareng salam urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW. undur taun datang bulan.Wb. teu renjagan teu gembangan. ka nu weruh di tempatna. Wassalamu’alaikum Wr. beuneur eusina jembar pedarannana. sanes teu hormat ka si ujang ka ki besan. ka kulawargina miwah para sohabatna. Ki Besan. ambekananana nu sakesotan. Sihoreng baris cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur. estu tebih ti utami. kalih diabring ku kadang wargi. mola rek disaha-saha. alhamdulillah. Paingan aya kila-kila. Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir. deudeuh teuing hidup anaking.. kedal lisan panampian. cunduk dituyun ibu. seukeut teu karana diasah. ku madu ka asih.. Tinangtu anu bakal kapihatur. senjata nunggal talutug nahun tea. rag-rag di jungkrang. Ka si Kasep. pidu’a ti kada ng warga. teuleum teu werat ka dasar. ngawakilan mutlak keresana Bapa. di dieu ge sami-sami. kabingah sesah bangsana.. nu diantio jinis jisimna sawiji. ayeuna ugana datang. naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan. Purwa pamaksadannana. Panampian Calon Panganten Pameget Asalamu’alaikum Wr. Pungkas asur. teu ngahero jonghok rebo ku gembolan. di dieu geus sayagi pihumauen asukaneun. anggang ti kasampurnaan ari margi. AEP SAEPULLAH. jajaka nu titih surti ngaji rasa. Mung eta nu ulah kakantun teh. Apa sareng ema di dieu. maksad hidep kenging pang rujuk ti sepuh. Tadi sami-sami nyakseni. negrak di hanjuang siang. indit peuting miang beurang. suka ati pilih tanding. Wb. Pangersa besan jaler istri . pamaksadan ki tamu nu didugikeun ku wawakilna. Bismillah. ringkesna mah ditampi sapamaksadan. diangken anak pituin. Ditampi kasep. sanes teu nyaah. utamina ka kersana besan sarombongan. cag dugi kadinya. ka nu reugreug dipageuhna.. nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu ngabujangga. labuh di curug. nyanggakaun sadaya-daya. datang dijajap ku rama. Alhamdulillah. parabot nu boga pamor.. keur mencug batu nugar cadas. lir ibarat bibit tumuwuh di tanah subur. Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak. miwah ibu. mugi ditampi sapamakasadannana. kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. jasad tunggalna nu saurang. Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. paripaos getihna satetes. sakieu geuning buktina. dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya.

sareng pamudah-mudahan hidep duaan dikumpulkeunana ku Alloh téh sinanding jeung kasaéan. Ngalangkungan du’ana Rasululloh SAW.Ki Besan! Mangga urang sami-sami ngadu’a. geura lumampah nyaketan kana pangkonan ibu rama A’udzubillahi minasy syaithonirrojim Wawashshoinal insaana biwaalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ‘ala wahniw wa fishooluhuu fii ‘aamaini anisykurlii waliwaalidaika ilayyal mashiir (Luqman : 14) “Jeung Kami geus marentahkeun ka manusa (pikeun ngabakti) ka indung bapana. jeung indungna ngasuh manéhna salila dua taun. diparengkeun camperenik buncir eusi. lamokot geugeut ka hidep duaan. Kumargi kita paralun maklum anu kasuhun. ogé dioméan manawi tiasa nyampurnakeun kana curat-corét sim kuring. sim kuring sateuacan ngiring jabung kumalaku. Dzat anu Mahawelas tur Mahaasih . sahégak nafas anu ngadami dina angen. diropéa. Mangga ka pasang panganten. rénghap ranjugna rarasaan. Mangga urang ‘aos sasarengan : Bismillah …. mayakpak cangkokannana. Pék rarasakeun ku hidep ratugna jajantung. (Luqman : 14) Kasép. ngan ka Kami wungkul manéh mulang ka asal. lumampah cumarita seja wakca balaka.Ka para ahli ngukir sya’ir. Amin ya Robbal ‘alamiin. Bayangkeun kua hidep yén dina satétés getih anu ngalémpéréh. boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahannana. sanés sastrawananu ahli dina ngaraéh caritaan. sawios sim kuring neda widi paralun maklum sakedapan hoyong dikoréksi. nyanding mipir ngabanding. Seja kaula ngawitan mituturan dua pasang manusa anu kiwari parantos ngahiji kalayan widi Gusti Nu Mahasuci ngalangkungan jalan jatukrami. pujangga ahli sastra mugia ulah haru ulah ganggu. Ngawitan Bismillahirrohmanirrohim. indungna geus ngakandung manéhna dina kaayaan lemah anu kalangkung-langkung lemahna. dahupna ieu barudak muga manjing wanci ninggang uga. Teuteup kalawan geugeut pameunteu marantenna.pdi Page 8 . Kudu syukuran ka Kami jeung ka indung bapa manéh. Baarokallohu laka wabaroka ‘alaika wa jama’a bainakuma fi khoiir (Mugia kabarokahan sareng kasinugrahaan Alloh tumetep euntreup. Geulis. hampura anu diteda. Dina ngawitan ngambah ngabaladah sagaraning kahirupan. S. kalayan ridlo lillahi ta’ala ngagebregkeun jiad pangdu’a ka dua mempelai. amin). teu pisan-pisan urang samudayana anu sami kersa sumping. Tamperkeun dina AEP SAEPULLAH. Kalayan nyebat Asma Pangéran. wiréh sim kuring sanés pujangga anu ahli ngaréka basa. baraya anu sami lenggah. Pék patepungkeun paneuteup ajeun jeung paneutep indung bapa. ngarandah mamanggaran. NASKAH SUNGKEMAN Ka dulur-dulur anu sami rawuh. renung sirungna. Sawang ku hidep duaan ka alam ka tukang anu jauh narawangan. Heup eureunkeun lengkah anjeun duaan dipayuneun ibu rama.

teu bisa léha-léha. Kasawang ku abdi kasusah Mamah. Mamah ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat. tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi neda hampura tida samudaya dosa perdosa. kalayan rarasakeun yén hidep téh keur nyeuseup kanyaah jeung kahémanna indung bapa. tumamprak ka Gusti Alloh neneda palay dipaparin putra-putri anu sampurna salamet. Dina waktu Mamah ngalahirkeun abdi. mandi getih. Asa kamari hidep ku Mamah disééh. budak rungsing henteu pusing. dina danget ieu kalayan syaré’atna disakséni ku kadang wargi anu hadir di dieu. bébér layar tarik jangkar ku Mamah didu’akeun mugia sing tinemu jeung kabagjaan dunya katut ahérat. Abdi jelas kahutangan ku Mamah. ceurik munggaran anu minuhan wewengkon alam. Anu namina ngajuru. Prak. ti harita mangsa ngaliwat bari teu karasa. nyawa pingaraneunana. wanci kiwari abdi ngésto tina lelembutan abdi anu pangjero-jerona. Naning anu ngalantarankeun Mamah sedih danget ieu téh nyaéta kabeurat haté indung kanu jadi anak. Luut léét kesang badag. tangtos kapayahan anu langkung-langkung. Harita basa hidep gégag-gégag diajar leumpang. seuseup ngaliwatan napas lalaunan singreup alon-alon. Ti harita Mamah teu bisa kulem anu tibra. langkung tipayun abdi seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kana kasaéan anu parantos dipaparinkeun ka abdi. gurat qodar nu Mahakawasa. Mamah milampah sadaya kabutuh nu jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedurna rasa kanyaah anu taya wates wangenna. Celekit dina parindikan. Patuangan nyelekit beuki narikan. jeletot dina bobokong. geura nyaluuh kana lahunan indung. Ngupahan tur ngabélaan nu jadi anak. AEP SAEPULLAH. nalika bureuyeungan.pdi Page 9 . mangga ujang-nyai. luyu sareng istilahna. Mamah parantos béak déngkak nahan kanyeri jeung kapeurih. mapay lacak papagon agama. mugia dina danget ieu. diakod-akod waktu orok. Geura bral miang. Abdi yakin sanajan sakumaha benduna. Geuning si kasép anu dihancleung-hacleung ku Mamah. manjing milampah rumah tangga. denghékna sora orok ceurik sataker kebek. bari sakapeung titotorojol ti kajauhan hidep tékah-tékah bari tuluy ngagabrug kana lahunan Mamah. engapan Mamah. Ménta tulung. Bungah amar wata suta haté anu jadi indung. malihan tambih-tambih nyeri. diméménan waktu budak. Kiwari. Deudeuh teuing kasép. Uningakeun kanu janten ibu. Mamah. ménta nyalindung. si Geulis anu ditimbang-timbang ku Mamah teu sangka geuning geus sawawa. waluya sapuratina. Hidep kiwari seja ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga. késang leutik burayoan maseuhan sakujur salira. seunggah gulang gasahan. S. Guyang darah. Mamah lautan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. kesang Mamah. geulis anak Mamah saleresna kasedih Mamah dina danget ieu lain kusabab kapusingna indung kanu jadi anak. Siang kalayan wengi Mamah teu weléh sumujud ka Rabbul ‘Izzati. Samémangna parantos titis tulis ti ajalina. pék haturananan heula tawis rasa tumarima ngalangkungan basa ka anjeuna. Hartina nyawa Mamah téh aya dina sajuruna deui. nalika nu jadi anak tumuwuh mekar kalayan sampurna. Sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan. Sakawitna moal ngageumpeurkeun balaréa. ti kawit abdi di kandung anu ilaharna salami salapan sasih. Kalayan dimimitian ku keretegna manah. sakapeung dibarung ku kasusah. Kasép – Geulis. cai soca Mamah. Tanaga Mamah. Nya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh abdi lahir ka alam dunya. dewasa. Keun sagala kasalahan anu geus dipilampah kuhidep dina waktu anu ka tukangtukang ku Mamah dihampura. Tinangtos dosa abdi anu janten putra moal kaétang seueurna. Harita. sakapeung haté tugenah. getih Mamah nyurugcug maseuhan bumi pikeun mélaan anu jadi anak. Nalika gubrag si jabangbayi gumelar ka alam dunya. hakékatna disakséni ku Alloh SWT.sirah. Budak gering milu gering. kieu unina : “Mamah. Nanging sanés ngurangan nyeri anu aya. Saméméh hidep duaan barang pénta kanu jadi indung. Harita Mamah parantos ngaboreuhkeun jiwa raga. Harita basa tengah peuting Mamah humarurung nyalira. reyang-reying teu betah cicing. Nyukcruk galur sunnah Rasul. Mamah bajuang dina tungtung hirup.

Melak kai. moal ligar dina mangsa. Cag. Montong melang. gunung karahayuan. ditambah bangluh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang nu jadi anak. sagala rupa anu diusahakeun ku Bapa bélaan ngadua-duakeun huap. Nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal ceplés téés kanu jadi anak. Sabab. Kiwari wanci tur mangsana Bapa dumareuda wakca balaka ka hidep duaan. angsana ligar ku mangsa. Sagara tanpa basisir geus ngagupayan ménta dikojayan. rep sidakep. nyai – kasép. Sakapeung mah Bapa téh mindeng baringung. mugia hidep duaan tinemu jeung kabagjaan AEP SAEPULLAH. Hayu urang hirup babarengan. clak hérang jatining padang. sagala rereged. ngingu sapi tur sagala cacawisan hirup taya lian nyaéta ngakirangan nu jadi anak. Tuh geuning. sagara kanyah Bapa kahidep téh mémang langka kakedal ku lisan. Dina danget kiwari clik putih jatining bersih. Ujang. anaking geura tandang miang makalangan. kangéwa. sagara tanpa tutugan. jarang karaba ku carita. mikiran tur narékahan kumaha carana sangkan kahayang nu jadi anak bisa kacumponan sapuratina. Naning sanajan kitu. ti sruk-sruk tidungdung bélaan poho ka temah wadi. geulis. sedengkeun Bapa disebutna tangkal darajat. Lamun indung disebutna tunggul rahayu. ngahunyudna kanyaah Bapa ka hidep téh tinangtos langkung-langkung kanyaah. sir budi cita rasa. Dijiad ku panghiap nu jadi Bapa. Cuang ganti ku budi anu sajati. kiwari abdi neda jembar hampura tinu jadi Bapa. Sok didu’akeun ku Bapa lahir katut batin. Sagulung-sagalang sukma nu paanggang kiwari ngahiji dina seuseukeut kaasih kolot kanu jadi anak. Malati lingsir na ati. cag cuang tunda kangéwa anu geus tiheula. jalan gedé sasapuan. tur kageuleuh Bapa kiwari balungbang timur caang bulan opat welas. Nu matak dina jirim anak bakal pacampur tétésan-titisan indung bapana. Sok puseurkeun panyawang hidep kana kanyaah nu jadi Bapa ka nujadi anak dina salila ngipayahan. Bapak rajeun ngalamun. kaijid. geura hontal kasinugrahan. geulis geura ingkah tina lahunan Mamah ngalih kana panggonan Bapa Prak tumamprak. ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal. S. Bapa.pdi Page 10 . Kanyaah indung jeung bapa ka nu jadi anak layeut ngahiji ngawujud. tong salempang léngkahkeun sampéan bari ngucapkeun niat seja milampah tugasna Pangéran. Geura bral undur tina pangkonan. Sabenerna. getih satétéh ambekan sadami. Sok ku Bapa kiwari hidep dihampura. Baeu kasép.Mangga kasép. nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak. geulis. geura milampah babarengan kalayan diwuwuh ku du’a nu janten sepuh. ngajéngélék dina rupa anak. Keun cuang teundeun kakeuheul anu geus harareubeul. Hamo lingsir dina wanci. teu aya lian nyaéta mélaan nu jadi anak. Bapa geus nyiapkeun kandaraan juang pikeun ngajugjug lembur pangharepan. ku wajah anu marahmay. rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapa. pasir kaasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful