Anda di halaman 1dari 6

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling

Teori Pelapor Teori Behavioris Diasaskan oleh Ivan Pavlov , John Watson dan B.F Skinner . Eksperimen mengenai little Albert menjadi asas kefahaman dalam teori ini . Ia menunjukkan bahawa emosi seseorang boleh dipelajari dan diubah dengan menggunakan prinsip pembelajaran . Teori Pemusatan Perorangan Dipelopori oleh Carl Ransom Rogers. Dilahirkan pada 8/1/1902 dan meninggal dunia pada 1987 . Mempunyai keluarga yang sangat berdisiplin , penuh keagamaan dan bermoral tinggi . Beliau menjadi Profesor Psikologi dan Psikiatri di Universiti of Wisconsin (1957 1963) dan pengarah di Centre for the Studies of the Person pada 1968 1987 ) Melihat manusia pada asalnya baik , cekap , berkeupayaan , sosial , sentiasa bergerak ke hadapan dan berkembang . Membantu klien meningkatkan keyakinan diri, sifat autonomi dan spontan. Manusia: Mempunyai maruah serta harga diri, dan harus dihormati. Mempunyai kapasiti untuk mencapai arah kendiri, dan berkebolehan untuk membuat penilaian yang bijak, sekiranya diberi peluang. Berkebolehan untuk memilih nilai masingmasing. Mampu belajar cara menunaikan tanggungjawab secara konstruktif. Berkebolehan untuk menangani perasaan, pemikiran dan tingkah laku masing-masing. Berpotensi untuk melakukan perubahan yang konstruktif serta perkembangan peribadi ke arah kehidupan yang memuaskan. Reaksi seseorang terhadap dunia fenomenanya bergantung kepada persepsi dan pengalamannya. Fenomenologi seseorang merupakan indikator yang paling baik untuk memahami tingkah lakunya. Tingkah laku seseorang itu adalah selaras dan kongruen dengan konsep kendirinya. Makin banyak pengalaman yang ditimba dan diterima oleh seseorang, makin mudah baginya menerima dan memahami orang lain. Teori Rasional Emotif Tingkahlaku Pelopor bagi teori ini ialah Albert Ellis. Beliau dilahirkan pada 1913 di Pittsburgh dan dibesarkan di New York Pendapat beliau ialah proses kaunseling menolong individu itu mengenal dan menerima kelakuan yang diterima . Ellis terkenal dengan bukunya yang bertajuk Reason and Emotion In Psychotherapy dan bersama-sama dengan Robert A Harper beliau mengeluarkan buku berjudul A Guide to Rational Living. Menstruktur semula kognisi klien, termasuk pemikiran dan kepercayaan tidak rasional Manusia tidak dianggap sebagai baik atau jahat sekiranya mereka memberi respon berdasarkan sistem kepercayaan yang rasional. Hanya apabila reaksi mereka tidak rasional, maka mereka akan menganggap diri dan orang lain sebagai jahat, tidak boleh dipercayai dan tidak bertanggungjawab. Bagi Ellis, secara semula jadi, manusia bersifat tidak rasional, dan cenderung kepada kegagalan.

Konsep Asas Teori Pandangan Terhadap Manusia

Membantu klien supaya bertindak secara aktif ke arah penyelesaian masalah.

Manusia: Dilahirkan neutral dan mempunyai potensi yang sama untuk menjadi baik atau jahat, bersifat rasional atau tidak rasional. Mampu memberi respon terhadap ransangan yang sesuai dan apa yang telah mereka pelajari sahaja. Mempelajari dan menyimpan pola-pola tingkahlaku, seterusnya mengulang polapola tersebut pada masa depan, sekiranya diperlukan.

Konsep Utama

Tumpuan diberi kepada masalah dan proses tingkah laku masa kini yang boleh diperhatikan. Tingkah laku maladaptif adalah hasil pembelajaran, oleh itu, prinsip pembelajaran boleh digunakan untuk mengubah tingkah laku tersebut.

Menggunakan konsep A-B-C-D-E untuk menjelaskan bagaimana gangguan emosi dan fikiran berlaku: A Peristiwa/pelakuan(objective facts, event,behaviour) Adalah sesuatu peristiwa, fakta, sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang. Contoh: gagal dalam ujian. B Kepercayaan(Personal Beliefs) Adalah sistem kepercayaan yang dianutinya. Contoh: aku bodoh.

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling


C Kesan Emosi(Emotional Consequence) Merupakan emosi yang dirasai hasil daripada penilaian oleh B akan A, dan pentafsirannya. Contoh: merasa dukacita dan kecewa. D Sangkal kepercayaan(Disputing) Merupakan kaedah-kaedah dan strategi-strategi saintifik yang digunakan untuk berhujah, mencabar dan membetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional yang telah menyebabkan individu mengalami sesuatu reaksi emosi yang tidak rasional. Contoh: saya harus berusaha lagi E Kepercayaan yg efektif (Effective belief) Pemikiran menjadi normal semula dan mempunyai sistem kepercayaan dan nilai yang rasional dan positif. Contoh: merasa bersemangat semula. Matlamat Untuk menyediakan keadaan dan persekitaran yang baik agar semua tingkah laku klien yang tidak baik dihapuskan. Klien diajar untuk kuasai tingkah laku yang baru dan baik serta sesuai bagi menggantikan tingkah laku yang tidak dikehendakinya. Membantu klien memerihalkan perasaan mereka Mengenalpasti dan membezakan antara perasaan-perasaan yang timbul. Mengubah atau menerima perasaan tersebut. Hubungan antara kaunselor dan klien berasaskan interaksi dalam persekitaran yang selamat dan kondusif. Kaunselor akan berusaha untuk mengurangkan serta menghapuskan segala halangan atau penentangan yang wujud dalam diri klien Kaunselor akan berusaha untuk mengurangkan serta menghapuskan segala halangan atau penentangan yang wujud dalam diri klien. Ini bertujuan untuk mengembangkan kebolehan klien untuk meluahkan segala perasaan yang terpendam Kaunselor hanya membimbing klien dalam proses pengembangan agar klien dapat berhadapan permasalahan hidupnya. (fasilitator) Membantu individu membetulkan cara pemikiran yang salah (tidak rasional) kepada pemikiran yang lebih realitik dan nyata (rasional) Berharap seseorang individu itu akan berubah dan berfikiran terbuka serta boleh menerima kekurangan serta kesilapan diri sendiri

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling


Teori Proses Teori Behavioris Teori Pemusatan Perorangan Klien buat keputusan perlukan kaunselor Kaunselor jelaskan apa yg berlaku dlm sesi kaunseling Kanselor tlg klien nyatakan perasaan Kaunselor x buat penilaian tp terima perasaan klien Susuli pernyatan VE ialah kemunculan perasaan +ve yg menunjukkan perkembangan Kaunselor terima aspek kendiri yg baik & krg baik Klien faham pilihan yg ada & kaunselor tlg klien menilai & faham pilihan2 yg ada Klien mampu membuat pilihan dan ambil tindakan. Klien sedia menamatkan sesi. Teori Rasional Emotif Tingkahlaku Peringkat 1 Membina hubungan kaunselor-klien dengan teknik mendengar secara empatik dan membina iklim yang kondusif Peringkat 2 Membimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioral di bawah sistem Model ABC

Peringkat 1 : Penilaian Tingkah laku Menggunakan SRC bagi menganalisis t/laku klien iaitu S=stimulas antesiden situasi, R=angkubah respons, C angkubah akibat. Juga menggunakan data penilaian lain bg menentukan matlamat kaunseling iaitu: - Maklumat perubatan klien -Rekod sejarah terapi psikologi -Laporan soal selidik kendiri -Pemerhatian secara langsung oleh kaunselor -Pemerhatian secara tidak langsung drpd interaksi org lain dengan klien Peringkat II : Menentukan Matlamat Kaunseling Tentukan matlamat kaunseling bagi memudahkan pemilihan strategi dan kaedah yang sesuai iaitu merangkumi:i. pernyataan masalah t/lakuii. pembentukan hipotesisiii. definisi matlamat Peringkat III: Membina Hubungan Kaunselor KlienKaunselor dan klien bersama-sama bersetuju denganpencapaian matlamat kaunseling yang ditentukan.Sasaran perlu ditentukan bersama dan diubahsuai darisemasa ke semasa.Hubungan kaunselor-klien yang kondusif dan mesra bolehmengurangkan peluang keciciran klien.Hubungan yg mesra meningkatkan semangat kerjasama danseterusnya membawa hasilan yang diharapkan. Peringkat IV: Amalan Kaedah & Teknik dlm Kaunseling T/Laku Kaedah dan teknik yang biasanya digunakan untuk kaunseling t/laku dinyatakan seperti berikut: Teknik Pengenduran (Relaxation), Fizikal & Mental Latihan raptai tingkah laku

Peringkat 3 Kaunselor membantu klien membezakan percayaan rasional dengan tidak rasional dan memahami bagaimana percayaan rasional membawa hasil positif manakala kepercayaan tidak rasional membawa hasil negatif. Peringkat 4 Menggunakan teknik pertikai dari masa ke semasa untuk melatih klien mencabar percayaan tidak rasionalnya. Latihan kerja rumah diberikan untuk menangani kepercayaan tidak rasional dan mengekalkan percayaan rasional yang baru dipelajari.

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling


Teknik

iii. Latihan asertif.


1) Ketulenan -identiti kendiri sebenar guru bimbingan dan kaunseling -tidak terikat dengan peranan, spontan,tidak bersifat defensif,bersifat tekal,membuat perkongsian diri 2) Penerimaan positif tanpa syarat. -menerima klien sebagai seorang yang berpontensi menjadi baik, bersifat rasional dan gemar kepada autonomi 3)Empati Cuba menyelami dunia klien untuk mengalami situasi yang sedang dilalui oleh klien serta menghayati perasaan yang sedang dirasai, Strategi : kemahiran melayan, kesenyapan, mimik muka, postur badan, kontek mata, senyuman dan lain-lain. Teknik Kognitif yang terdiri daripada penstrukturan semula domain kognitif dengan merujuk kepada akronim A-B-C-D-E A- Activating experience (peristiwa yang menggerakkan) B- Belief system (sistem kepercayaan) C- Consequences (akibat) D- Dispute (mencabar kepercayaan tidak rasional) E- Effect (kesan) Menurut Ellis, tugas kaunselor adalah menunjukkan kepada klien bahawa seseorang itu kecewa (C- akibat) bukan kerana peristiwa yang menggerakkan (A) tetapi kerana sistem kepercayaan (B) yang salah. Sebagai contoh : Seorang pelajar gagal dalam peperiksaan SPM berasa amat kecewa (C-akibat) kerana dia mempercayai (B) bahawa masa depannya sudah terjejas dan bukan kerana A (peristiwa gagal dalam SPM) Kaunselor hendaklah membetulkan sistem kepercayaannya (B) yang tidak rasional. Cth : masa hadapan tidak akan terjejas selamalamanya kerana dia boleh mengambil SPM sekali lagi sehingga lulus. Kepercayaan baru adalah lebih rational Situasi ini dinamakan D (dispute) Setelah mencapai D ( kepercayaan rasional), individu itu akan mengalami E (effect) atau kesan, iaitu perasaan yang tenang dan lega. Teknik Emotif yang berfokuskan kepada domain emosi klien. Sehubungan itu, kecindan (humour) , imagery dan sebagainya digunakan bertujuan membantu

Teknik Modifikasi Tingkah Laku Merupakan suatu pendekatan yang sistematik untukmengubah t/laku melalui aplikasi prinsip pelaziman. a) Peneguhan Peneguhan Positif: Sesuatu gerak balas operan diikuti dgn sesuatu peneguhan positif sebagaimana disebut Thorndike sbg sesuatu ygmemuaskan maka kebarangkalian bg g/bls operan berulangbertambah. Peneguhan positif di sini berfugsi di sini berfungsi sbg ganjaran yg mendorong individu berulang-ulang g/blsrespondan tersebut. Cth: pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya. Peneguhan Negatif : Rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah lakuditunjukkan. Contohnya, seorang bapa memarahi anaknya kerana tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. b) Denda: Untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini.Tegasnya, dendaan adalah kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkahlaku tidak diingini. c) Reverse Psychology Teknik untuk mendapatkan tingkah laku yang di kehendaki.Guru membuat tindakan yang berlainan daripada tindakan biasanya.Reverse psikologi adalah teknik yang melibatkan penekanan terhadap tindakan yang bertentangan dengan apa yang kitadiinginkan, dengan harapan bahawa pendekatan ini akanmendorong pihak berlawanan untuk melakukan apa yang kitakehendaki: iaitu berlawanan dari apa yangdisyorkan/dianjurkan oleh kita.

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling


d) Shaping Merupakan proses pembentukan tingkah Iakuyang di ingini melalui beberapa peneguhan diberi secara beransur- ansur untuk mendapat tindak balas yang diharapkan. e) Token Economy Token economy ialah satu sistem untuk membahagikan beberapa peneguh simbolik yang akan ditukarkan kepadapelbagai peneguh sebenar diidamkan.Menggunakan sistem merit berdasarkan respon terhadaptingkah lakuyang di ingini . f) Modelling Guru bertujuan menetapkan satu tingkahlaku yang baru dikalangan murid bermasalah dengan menyuruh murid membuat pemerhatian terhadap murid-murid lain yangmenunjukkan tingkah laku yang baik.Selepas pemerhatian murid bermasalah akan membuatsimulas tentang keadaan yang di perhatikan dalam tingklahlaku yang positif . menggalakkan klien untuk sedar akan tingkah laku yang perlu diubah. klien juga mampu untuk menilai perubahan tingkah laku untuk menjadikannya satu yang lazim dalam kehidupan harian. Klien akan mula menyedari kekuatan pengukuhan dalam kelompok sebagai satu sumber sokongan psikologi dan sosial. Klien akan mudah untuk berusaha membentuk, meneguh, meninggalkan atau mengubahsuai tingkah laku mereka dalam persekitaran menurut Mohamed Shariff Mustaffa et. all (2006) lagi, teori ini lebih member penekanan kepada teknik dan kurang memberi masa untuk individu. - teori ini lebih tertumpu kepada tingkah laku tertentu dalam kehidupan klien dan tidak mengenal pasti cara hidup klien secara keseluruhan contohnya latar belakang klien yang menyebabkan mereka bertingkah laku sedemikian. klien untuk menerima dirinya serta melihat situasi yang timbul dalam konteks dan perspektif yang tepat.

Kelebihan

menititk beratkan potensi klien untuk mempertingkatkan pembangunan keseluruhan individu memberi penekanan kepada ketua kelompok sebagai fasilitator untuk memberikan perhatian kepada ahli untuk membina hubungan yang harmoni menekankan kepada memperbaiki kemahiran komunikasi personal

memudahkan kaunselor untuk menganalisis masalah klien secara langsung melalui pemikiran rasional. mengajar pemikiran logik kepada klien dan menggalakkan klien mengasah keupayaan intelektual dan cara berfikir dengan positif.

Kekurangan

- menurut Vander Kolk ( 1985) teori ini tidak sesuai dengan klien yang memerlukan terapi atau struktur kerana mereka memerlukan psikoterapi yang lebih tersusun

Corey (1990) dalam Mohamed Sharif Mustaffa et all (2006), teori ini memberi banyak penekanan kepada konfrontasi dan kesalahan sahaja. Zahbah B. Lep (2010) pula berpendapat bahawa klien yang tidak flexible atau sudah terlalu tua sukar mengikuti sesi kerana terlalu banyak kepercayaan salah yang telah tertanam dan sebati dengan diri mereka.

Perbezaan Antara Teori-Teori Kaunseling

Anda mungkin juga menyukai