Anda di halaman 1dari 15

Pentadbiran Buruh Di Malaysia

GMGM 3073
1. PENDAHULUAN
Pada asasnya, kesatuan menawarkan janji beberapa manfaat bagi untuk mendapatkan
komitmen ahli !esatuan adalah tradisi yang berbe"a dari komersial organisasi dalam
pelbagai aspek seperti sejarah perkembangan, sukarela sifat keahlian dan sumber kuasa
mereka Dalam konteks ini, kesatuan melibatkan diri dengan kekurangan kuasa rasmi ke atas
anggota#anggota dan keperluan untuk penyertaan ahli se$ara sukarela !esatuan itu
kekurangan kuasa formal lebih anggota adalah disebabkan oleh perbe"aan dalam jenis
pertukaran antara pekerja, kesatuan dan organisasi yang bekerja %ni perbe"aan dalam
dinamik bermaksud bahawa kesatuan yang mesti menyakinkan ahli#ahli kesatuan
kegunaannya dan juga menekankan kepentingan komitmen ahli untuk meningkatkan
kesatuan keberkesanannya &kibatnya ini memerlukan penelitian yang berasingan daripada
organisasi komersial !ajian kesatuan sebagai organisasi memerlukan kesedaran fungsi unik
ini organisasi dan sifat mereka lampiran ahli kesatuan mereka Perubahan dramatik dalam
persekitaran telah menyumbang impak yang serius terhadap prestasi dan keberkesanan
kesatuan Dalam usaha untuk mendapatkan kembali sokongan untuk kesatuan, adalah perlu
dan penting untuk memahami apa yang menentukan komitmen kesatuan 'leh itu, kajian ini
memberi tumpuan kepada kesatuan sekerja untuk mengenal pasti beberapa faktor#$iri utama
yang boleh mempengaruhi komitmen ahli#ahli kesatuan dari sektor yang berlainan di
Malaysia Prosedur yang betul dimana kesatuan yang mengambil tindakan perusahaan ekoran
perundingan bersama yang akan dihadapi kebuntuan dengan majikan dibin$angkan dengan
lebih lanjut
Komathy Nallu M/S 1
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
2. LATAR BELAKANG ORGANISASI
!, - ./ Makanan 0dn Bhd adalah di kalangan rantau dan syarikat#syarikat yang tertua
di Malaysia dan jenama menikmati perbe"aan yang jarang menjadi peneraju pasaran dan
nama isi rumah dalam kategori banyak /enama yang disayangi di Malaysia, hari ini, !,
- ./ Makanan 0dn Bhd telah mengembangkan sayapnya ke lebih daripada *0 buah
negara di seluruh dunia dan meletakkan dirinya sebagai pemain serantau Daripada
pembekal makanan ringan, !umpulan !, - ./ Makanan 0dn Bhd adalah salah satu
syarikat pelbagai Malaysia mewah dengan kepimpinan makanan negara dan produk
tenusu
!umpulan telah berkembang dari kekuatan untuk kekuatan dengan perolehan tahunan di
akses sebanyak 1M* bilion daripada perniagaan terasnya dalam pengilangan, penjualan
dan pemasaran makanan ringan, tenusu, minuman bukan berkarbonat dan juga harta
,idak untuk berehat hati, !, - ./ Makanan 0dn Bhd terus melonjak ke tahap yang
lebih tinggi dan kekal komited untuk mendokong piawaian tertinggi tadbir urus korporat
menerusi integriti, ketelusan dan akauntabiliti !, - ./ Makanan 0dn Bhd juga tetap
bertanggungjawab kepada pekerja mereka, rakan perniagaan, pemegang kepentingan dan
masyarakat, syarikat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memastikan amalan
tanggungjawab dipraktikkan di dalam semua bidang perniagaan Di Malaysia, !, - ./
Makanan 0dn Bhd beroperasi di bawah panji#panji 1an$h - 2eela 3oldings Bhd 41-2
3B5, yang merupakan $abang Malaysia 0yarikat tersenarai di Bursa Malaysia dan
menggaji lebih 3,000 pekerja dalam operasi di seluruh Malaysia, Brunei dan ,hailand
.isi untuk menjadi terkemuka jumlah Makanan dan Minuman 0yarikat di Malaysia dan
rantau ini
Komathy Nallu M/S 2
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
3. MASALAH YANG DIHADAPI
6imitasi dan $adangan untuk penyelidikan akan datang juga dikemukakan %ni adalah suatu
permohonan untuk mendirikan !esatuan kebangsaaan Pekerja &tasan %ndustri Makanan
0emenanjung Malaysia 4selepas ini dirujuk sebagai 7kesatuan75 untuk suatu perintah
pematuhan bukan#artikel +8* dan +83 kolektif perjanjian yang bertarikh (3 2o9ember *0((
di antara kesatuan dan !, - ./ Makanan 0dn Bhd, selepas ini dirujuk sebagai : perjanjian
kolektif *0((;
Perjanjian *0(( kolektif adalah tempoh tiga tahun bermula dari ( /anuari *0(( dan tamat
pada 3( Disember *0(3 ,erdapat peruntukan menyelamatkan Perkara dalam + perkara *0((
kolektif perjanjian hendaklah terus berkuat kuasa sehingga digantikan oleh kolektif baru
perjanjian ,erdapat pertikaian perdagangan yang belum selesai pada segi kolektif perjanjian
bagi *00)#*0(( Peruntukan#peruntukan yang rele9an dalam perjanjian kolektif *0(( Perkara
+8 berbunyi<
3.1 ARTIKEL 54 PENUKARAN GAJI DAN TUNGGAKAN
54.1 0yarikat hendaklah mengira penukaran gajidan tunggakan seperti berikut<
Gaji Pokok pada 3(=(*=*0(0 > 1M ? Pelarasan 7@
> 1M Gaji Pokok pada *0((=0(=0( > 1M
54.2 Pekerja yang gaji maksimum akan terus menerima tahunan mereka kenaikan gaji
untuk tahun *0((, *0(* dan *0(3
Komathy Nallu M/S 3
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
54.3 Pekerja yang melebihi dan di atas yang maksimum skala gaji hendaklah terus
menerima mereka kenaikan gaji tahunan bagi tahun *0((, *0(* dan *0(3
3.2 ADUAN
!esatuan itu menegaskan bahawa pekerja#pekerja yang terlibat yang telah men$apai
gaji maksimum mempunyai jangkaan yang sah bahawa mereka dibayar kenaikan gaji
tahunan bagi *0(0 Mereka adalah seramai ((( pekerja, majikannya telah dibayar
kenaikan tahunan gaji bagi *00) walaupun selepas perjanjian *00A kolektif telah tamat
pada 3( Disember *0(3 0etiausaha &gung kesatuan memberi keterangan bahawa orang
terjejas pekerja#pekerja yang telah men$apai gaji maksimum gaji telah menerima
kenaikan gaji tahunan sejak tahun *0((
3.3 JAWAPAN MAJIKAN
!, - ./ Makanan 0dn Bhd menegaskan bahawa tidak ada peruntukan dalam tahun
*0(( perjanjian kolektif bahawa pekerja#pekerja yang terlibat yang telah men$apai
maksimum tangga gaji akan dibayar kenaikan gaji tahunan bagi *0(* Perkara +8*
perjanjian kolektif *0(( dengan syarat bahawa pekerja = pekerja#pekerja yang telah
men$apai gaji maksimum dibayar kenaikan gaji tahunan bagi tahun *0((, *0(* dan
*0(3 Pengurus Modal %nsan memberi keterangan bahawa apabila tahunan kenaikan gaji
telah dibayar kepada pekerja#pekerja lain yang tidak men$apai gaji maksimum pada
bulan 'ktober *00B, pihak#pihak adalah sangat dekat untuk memuktamadkan
perrundingan untuk perjanjian kolektif dari *00) hingga *0(( 0yarikat memutuskan
untuk memberi kenaikan gaji tahunan pekerja yang yang sudah men$apai gaji
Komathy Nallu M/S 4
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
maksimum dengan kenaikan gaji tahunan bagi tahun *00) untuk mengekalkan
keharmonian industri
3.4 KEPUTUSAN
Dalam sesuatu permohonan untuk tidak mematuhi perjanjian kolektif, mahkamah akan
mempertimbangkan peruntukan dalam perjanjian kolektif ,erdapat peruntukan nyata
dalam +8,* artikel dalam perjanjian kolektif *0(( untuk pembayaran kenaikan gaji
tahunan bagi tahun *0((, *0(* dan *0(3 kepada orang#orang yang telah men$apai gaji
maksimum 2iat pihak adalah jelas dalam perjanjian kolektif *0(( ,iada peruntukan
dalam perjanjian *0(( kolektif untuk pembayaran kenaikan gaji tahunan bagi *0(8 dan
seterusnya 3akikat bahawa syarikat itu telah diberi kenaikan gaji tahunan bagi *00A
kepada pekerja#pekerja yang terlibat yang telah men$apai gaji maksimum yang tidak
menjadikan wajib bagi syarikat itu untuk terus bahawa untuk tahun *0(0 Majikan
tersebut menjelaskan rasional bagi skala gaji dengan maksimum dan gaji minimum
dalam keputusan baru#baru ini di !esatuan Pekerja#Pekerja Perkilangan 0yarikat
Makanan adalah seperti berikut<7Para pekerja yang telah men$apai gaji maksimum
*00) kolektif hak sebagai akan bertentangan dengan rasional kerana mempunyai gaji
skala dengan gaji yang maksimum dan minimum ,ersirat dalam skala gaji dengan gaji
maksimum dan minimum bagi kategori pekerjaan yang berbe"a adalah kadar bagi kerja
yang setimpal dengan kelayakan akademik dan pengalaman pekerja#pekerjasyarikat
tersebut memutuskan bahawa pekerja#pekerja yang telah men$apai gaji maksimum
yang tidak mempunyai jangkaan yang sah untuk menerima kenaikan gaji tahunan bagi
*0(0 Dalam keadaan ini, permohonan itu telah DITOLAK
Komathy Nallu M/S 5
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
4 SYARAT UNTUK MENUBUHKAN KESATUAN DI MALAYSIA
4.1 KEAHLIAN
Calaupun perlembagaan Malaysia menjamin hak semua rakyat Malaysia untuk
menubuhkan dan menyertai kesatuan sekerja, terdapat beberapa sekatan yang dikenakan
oleh undang#undang yang berhubungan dengan kesatuan sekerja, iaitu &kta !esatuan
0ekerja ()+) 4,D&5 dan &kta Perhubungan Perusahaan ()A7 4%1&5
&kta !esatuan Perdagangan menyekat tidak membenarkan kesatuan am bagi pekerja
!eahlian mana#mana kesatuan sekerja terhad kepada hanya mereka yang pekerja industri
khususnya, penubuhan, perdagangan dan pekerjaan Eontoh pekerja bank hanya boleh
menjadi ahli kesatuan perbankan, tetapi tidak boleh menjadi ahli kesatuan perkhidmatan
penerbangan atau kesatuan guru manakala seorang kakitangan hotel, seorang pekerja
balak atau buruh tidak boleh menjadi ahli kesatuan yang sama
Bagi perusahaan atau keahlian kesatuan, keahlian adalah terhad kepada pekerja
pertubuhan yang tertentu atau syarikat # pekerja anak syarikat atau syarikat sebuah
syarikat bersekutu tidak dapat menyertai kesatuan itu Pekerja sementara, pekerja
kontrak termasuk pekerja asing sebenarnya boleh menyertai kesatuan sebagai ahli Calau
bagaimanapun, kebanyakan pekerja keberatan untuk menyertai kesatuan sekerja kerana
takut bahawa kontrak mereka mungkin tidak akan diperbaharui atau permit kerja
dibatalkan, menjadikannya sukar bagi sebuah kesatuan untuk mewakili mereka
Dmumnya pengurusan, pekerja eksekutif, sulit dan keselamatan tidak boleh menjadi
anggota kesatuan bukan eksekutif, dan mereka pula tidak boleh diwakili oleh kesatuan
bagi tujuan tawar#menawar kolektif ,D& melindungi pekerja daripada menjadi mangsa
Komathy Nallu M/S 6
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
oleh Majikan untuk menyertai kesatuan sekerja Calau bagaimanapun, bahagian yang
sama sesuatu perbuatan menyatakan dengan jelas bahawa majikan boleh membuang,
menurunkan pangkat, memindahkan atau enggan untuk menggalakkan pekerja atas
alasan lain Calau bagaimanapun ia tidak akan berhenti daripada majikan membentuk
pegawai kesatuan sekerja yang menolak untuk menulis surat pekeliling !esatuan
&P% membolehkan majikan untuk melarang pengurusan, eksekutif dan mereka yang
bekerja dalam keupayaan sulit atau keselamatan daripada menyertai kesatuan sekerja
,akrif istilah#istilah ini terpulang kepada budi bi$ara majikan Dalam amalan, sesetengah
majikan mengklasifikasikan semua kakitangan perkeranian bekerja dalam kapasiti sulit
dan pekerja pengeluaran sebagai bekerja dalam kapasiti keselamatan sejak mereka
menyelia mesin mereka !etua Pengarah Perhubungan Perusahaan 4 !P3D25 gagal
untuk mendapatkan kedua#dua pihak untuk men$apai persetujuan, perkara itu akan
dirujuk kepada Menteri 0umber Manusia Menteri akan menyiasat dan membuat
keputusan yang tidak boleh ditolak oleh mahkamah Malaysia
Dasar kerajaan dasar pengasingan kesatuan sekerja dan menggalakkan kesatuan
perusahaan ke atas kesatuan sekerja kebangsaan dan industri telah menyekat pergerakan
kesatuan sekerja 3anya 3@ daripada pekerja#pekerja sektor swasta adalah ahli kesatuan
sekerja, dan kurang daripada *@ dilindungi oleh perjanjian kolektif Manakala bilangan
kesatuan sekerja telah meningkat kebanyakan kesatuan kesatuan dalaman dengan
kurang daripada (00 orang ahli
4.2 PERJANJIAN
Komathy Nallu M/S 7
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
Perjanjian kolektif tertakluk di bawah &kta Perhubungan Perusahaan ()A7 Perdagangan
keberkesanan kesatuan dalam mendapatkan perjanjian kolektif yang sopan dan untuk
melindungi pekerja adalah terhad kerana !esatuan mesti mendapatkan pengiktirafan
daripada majikan selepas ia boleh membuktikan dengan undi sulit bahawa majoriti
kakitangan yang layak adalah ahli#ahlinya
0elepas itu, majikan mempunyai *( hari di mana untuk mengiktiraf union /ika majikan
tidak memberi pengiktirafan dalam tempoh yang ditetapkan perkara tersebut akan dibawa
kepada !etua Pengarah Perhubungan Perusahaan 4!P3D25 untuk timbangtara %a adalah
satu proses yang sangat rumit dan pertikaian biasanya mengambil masa bertahun#tahun
untuk diselesaikan Calaupun kesatuan akhirnya mendapat pengiktirafan yang
diperlukan untuk mewakili pekerja, kemampuan untuk berunding bagi faedah yang lebih
baik lagi terhad kerana ia adalah hampir mustahil untuk kesatuan untuk membatalkan
!ebuntuan di sini dirujuk kepada !P3D2 untuk penyelesaian !egagalan untuk
mendapatkan hasil kompromi dalam kes itu dirujuk kepada menteri yang hendaklah
merujuk kepada Mahkamah Perusahaan untuk timbangtara mengikut budi bi$aranya
0emua ,indakan Perindustrian, termasuk berpiket, mogok mesti berhenti sebaik sahaja
Menteri yang dibuat rujukan !esatuan boleh mengemukakan perjanjian kolektif bagi
pihak ahli#ahli mereka tetapi %1& 4Bahagian %.5 melarang apa#apa perjanjian untuk
berurusan dengan apa#apa perkara berkaitan dengan kenaikan pangkat, pemindahan,
penamatan perkhidmatan, peme$atan dan pemberhentian pekerja !eputusan Mahkamah
Perusahaan boleh di$abar lagi di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah
persekutuan Dndang#undang membenarkan untuk tempoh perjanjian bersama untuk
menjadi sekurang#kurangnya tiga tahun
Komathy Nallu M/S 8
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
4.3 MOGOK
&P% mentakrifkan 7mogok7 dengan $ara yang $ukup luas untuk meliputi !erja#ke#
Peraturan, dan tindakan Go#perlahan 7&pa#apa perbuatan atau peninggalan oleh suatu
pertubuhan pekerja, yang dimaksudkan atau yang tidak menghasilkan apa#apa had,
sekatan, pengurangan, delatoriness dalam melaksanakan tugas mereka yang berkaitan
dengan pekerjaan mereka7 Mogok haram mempunyai kesan seperti denda atau
penjara Mogok undang#undang memerlukan bahawa kesatuan mempunyai pertikaian
perdagangan Dndi rahsia dengan tidak kurang daripada dua pertiga daripada pekerja
yang terlibat diperlukan !etua Pengarah diberitahu akan datang 0elepas itu, majikan
perlu diberitahu tarikh mogok %ni semua ini perlu bersedia untuk mogok /ika Menteri
perlu merujuk kes itu kepada Mahkamah Perusahaan sebelum mogok berlaku kemudian
mogok tidak perlu dijalankan /ika ia adalah kesatuan sektor awam, maka Menteri
merujuk perkara yang dipertikaikan ke Mahkamah Perusahaan hanya dengan
persetujuan &gong atau pemerintah negeri, jika ia adalah sebuah badan kerajaan dalam
soalan
5 PENDAFTARAN
Komathy Nallu M/S 9
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
Mendapat persetujuan daripada !etua Pengarah , apabila menerima apa#apa permohonan
di bawah seksyen (0 dan tertakluk kepada seksyen ini, mendaftar perdagangan kesatuan
dalam $ara yang ditetapkan olehnya Mendaftarkan sebuah kesatuan sekerja berkenaan
ada tempat perniagaan, perdagangan, pekerjaan, atau industri jika dia berpuas hati
bahawa terdapat kewujudan kesatuan sekerja yang mewakili pekerja#pekerja bahawa
penubuhan khususnya, di syarikat !, - ./ Makanan 0dn Bhd
'bjektif, peraturan, dan perlembagaan konflik kesatuan sekerja dengan mana#mana
peruntukan &kta ini n itu, melainkan jika dibuktikan &kta ini dan mana#mana peraturan
yang dibuat di bawahnya atau bahawa perdagangan, perdagangan dan industri Perkara#
perkara dan butir#butir berikut telah dilengkapkan apabila permohonan pendaftaran iaitu
disertakan dengan yuran pendaftaran kesatuan, 0atu salinan ber$etak kaedah#kaedah
kesatuan sekerja yang ditandatangani oleh anggota yang membuat permohonan
disertakan dan juga satu penyata yang mengandungi butiran nama, jawatan dan alamat
ahli#ahli yang membuat permohonannya juga dilengkapkan
2ama kesatuan sekerja syarikat dan alamat ibu pejabatnya dan nama, umur, alamat dan
jawatan pegawai#pegawai yang mempunyai jawatan dalam kesatuan turut disertakan
untuk memudahkan pendaftaran dengan dokumen yang lengkap
6. TINJAUAN
Komathy Nallu M/S 10
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
6.1 KOMITMEN KESATUAN
Gordon, Philpot, Burt, ,hompson, dan 0piller 4()B05 men$adangkan bahawa komitmen
kesatuan komitmen dibahagikan kepada empat bahagian utama, yang termasuk sikap
kesetiaan kepada kesatuan, rasa tanggungjawab untuk kesatuan, kesediaan untuk
memberi usaha kuat bagi pihak kesatuan, dan keper$ayaan dalam matlamat kesatuan
pekerja 0ementara itu, 09erke dan !uru9illa 4())+5, 09erke dan 0jFberg 4*00(5, dengan
syarat konsep nilai dan memainkan komitmen berasaskan rasional kesatuan Dalam hal
ini, 7nilai berasaskan rasional komitmen kepada kesatuan7 men$erminkan rasa nilai
bersama, identiti, dan berbangga dengan kesatuan Di pihak yang lain, 7berasaskan
rasional memainkan komitmen kepada kesatuan7 pada asasnya adalah berdasarkan
kepentingan diri melalui kepuasan matlamat peribadi yang rele9an dan dilihat sebagai
setakat mana kesatuan dilihat sebagai berkesan dalam men$apai matlamat tertentu
dihargai Merumuskan bahawa kedua#dua dimensi nilai dan memainkan dimensi boleh
menjadi sumber potensi komitmen ahli kepada kesatuan, tetapi kesan relatif ke atas
kelakuan keahlian berikutan komitmen setiap dimensi mungkin berbe"a dari negara ke
negara atau ke seting 409erke - !uru9illa, ())+5 !elebihan yang jelas komitmen
$on$eptuali"ing sebagai terdiri daripada dimensi ini adalah pengiktirafan bahawa
indi9idu yang terikat kepada pertubuhan#pertubuhan atas sebab#sebab yang berbe"a dan
tingkah laku mereka mungkin berbe"a hasilnya Dari sastera, pembolehubah seperti
sosialisasi kesatuan dan kesatuan kepimpinan men$erminkan dimensi nilai, manakala
pembolehubah seperti kepuasan kesatuan dan perantaraan kesatuan dilihat
menggambarkan dimensi instrumental komitmen kesatuan
6.2 SOSIALISASI KESATUAN
Komathy Nallu M/S 11
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
Dalam kesusasteraan pada sosialisasi organisasi, sosialisasi ditakrifkan sebagai mereka
perubahan yang disebabkan oleh organisasi yang mengambil tempat di pekerja baru dan
sebagai proses di mana seseorang mempelajari nilai#nilai, norma dan tingkah laku yang
diperlukan yang membenarkan beliau untuk menyertai sebagai ahli organisasi 74Canous
- Eollela, ()B)5 Pengalaman sosialisasi seperti dalam kesatuan buruh telah ditunjukkan
se$ara konsisten dan positif yang berkaitan dengan komitmen kesatuan 4Guller - 3ester,
())BH Gordon et al, ()B0H 09erke - 0jFberg, ())85 Calau bagaimanapun, Gullagar
4())+5 telah men$adangkan bahawa pemahaman lanjut hubungan perlu dilakukan dalam
populasi dan tetapan berbe"a
6.3 KEPIMPINAN KESATUAN
M$0hane dan Glinow .on 4*00+5 telah ditakrifkan kepimpinan sebagai mempengaruhi,
moti9asi, dan membolehkan orang lain untuk menyumbang ke arah keberkesanan dan
kejayaan organisasi yang mereka adalah ahli Dalam suasana kesatuan, tingkah laku
kepimpinan men$erminkan keupayaan pemimpin kesatuan sekerja untuk menggalakkan
keahlian di kalangan ahli#ahlinya dengan kelakuan beberapa menggalakkan yang
bersikap positif meningkatkan sikap ahli dan penyertaan mereka Berkenaan dengan
tetapan kesatuan, beberapa kajian men$adangkan bahawa komitmen kesatuan rapat
berkaitan dengan sikap terhadap kesatuan dan ke arah pemimpin kesatuan atau pekerja#
pekerja di syarikat !, - ./ Makanan 0dn Bhd 40nape et al, *008H Eatano et al, *00(5
!epimpinan kesatuan adalah sangat rele9an dengan kesatuan buruh kerana ia melibatkan
mendorong ahli#ahli organisasi untuk mengenal pasti kuat dengan nilai#nilai dan misi
organisasi di syarikat !, - ./ Makanan 0dn Bhd 40nape et al, *0005
Komathy Nallu M/S 12
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
6.4 KEPUASAN KESATUAN
Giorito, Gallagher, dan Greer 4()BA5 men$adangkan bahawa kepuasan kesatuan fungsi
perbe"aan antara harapan ahli dan persepsi prestasi kesatuan pada beberapa kerja dan
kesatuan yang berkaitan dengan aspek seperti isu yang dibin$angkan di atas, hubungan
dalaman antara pemimpin dan pangkat dan fail ahli, dan peningkatan dalam persekitaran
kerja Mereka men$adangkan bahawa jangkaan prestasi kesatuan $enderung untuk
menjadi yang agak homogen di seluruh ahli, dan perbe"aan kepuasan kesatuan berpun$a
daripada terutamanya daripada perubahan dalam hasil yang dilihat Disebabkan
kekurangan kajian empirik, hubungan antara kepuasan kesatuan dan ahli#ahli 7komitmen
waran siasatan lanjut 40nape et al, *0005
6.5 KESATUAN DIANGGAP PERANTARAAN
Perantaraan kesatuan merujuk kepada menyedarinya kesatuan sebagai berkesan dalam
memenuhi peranan sebagai wakil pekerja yang memerlukan penyelesaian masalah yang
dihadapi 4Eha$ko, ()B+5 0oalan yang berkaitan seperti< &pakah kesatuan saya lakukan
untuk sayaI &dakah kesatuan saya mempunyai kuasa untuk mempengaruhi majikan
sayaI &dakah saya gembira dengan jenis tindakan kesatuan saya mengambil untuk
memperbaiki keadaan kerja sayaI Menurut !o$han 4()7)5, perantaraan kesatuan
dikonsepsikan sebagai keper$ayaan bahawa kesatuan mendapatkan pekerja#pekerja yang
terlibat yang telah men$apai gaji maksimum mempunyai jangkaan yang sah bahawa
mereka dibayar kenaikan gaji tahunan bagi *0(0 , faedah, keadaan bekerja, keadilan, dan
sebagainya melalui mereka rundingan se$ara kolektif dan akti9iti pentadbiran kontrak
!esatuan dianggap perantaraan adalah salah satu peramal utama kesetiaan dan
Komathy Nallu M/S 13
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
penyertaan kesatuan 4Bamberger, ()))5 'leh itu, pembolehubah ini dipilih dalam kajian
ini kerana ia men$erminkan peranan penting yang dijalankan oleh kesatuan dalam
memenuhi jangkaan ahli
6.6 MODERATOR: SEKTOR KESATUAN
%a se$ara umumnya diiktiraf bahawa dalam system perhubungan perindustrian di seluruh
negara, terdapat perbe"aan di kalangan organisasi berdasarkan pelbagai alam sekitar dan
faktor#faktor dalaman 0ebagai $ontoh pekerja#pekerja yang terlibat yang telah men$apai
gaji maksimum mempunyai jangkaan yang sah bahawa mereka dibayar kenaikan gaji
tahunan bagi *0(0 Calau bagaimanapun, kuasa#kuasa utama yang membentuk tempoh
hubungan pengurusan buruh termasuk kuasa#kuasa seperti ija"ah kesatuan = majikan
pemusatan, asas bagi kesatuan pekerja, peranan yang dimainkan oleh kerajaan, dan sifat
majikan Berkenaan dengan ini, sifat awam atau swasta majikan boleh mewujudkan
persekitaran perhubungan buruh yang berbe"a 0ebagai $ontoh, dalam sektor awam,
terdapat sekatan, berpe$ah, atau pihak berkuasa tawar#menawar yang disebarkan
diberikan kepada pekerja berkenaan kepada terma dan syarat#syarat pekerjaan,
kekurangan kebebasan untuk menjalankan akti9iti#akti9iti mogok, dan sebagainya
Menurut Masyarakat ,eori Pemprosesan maklumat oleh 0alan$ik dan Preiffer 4()7B5,
telah ketara mempengaruhi sikap berkaitan kerja yang men$erminkan kesan konteks
penting kepada organisasi ,eori selanjutnya men$adangkan bahawa komitmen kesatuan
dan model penyertaan kesatuan akan lebih dipertingkatkan oleh melihat sektor sebagai
moderator

Komathy Nallu M/S 14
()3(*+
Pentadbiran Buruh Di Malaysia
GMGM 3073
Komathy Nallu M/S 15
()3(*+

Beri Nilai