Anda di halaman 1dari 41

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

DALAM SEKTOR AWAM

Ringkasan Eksekutif
Pembangunan sumber manusia adalah yang dirancang, usaha berterusan
pihak pengurusan untuk meningkatkan tahap kecekapan pekerja dan prestasi organisasi
melalui program-program latihan dan pembangunan. Dalam tugasan ini, kami akan
menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi latihan dan pembangunan, proses dan
kaedah latihan dan pembangunan. Kami juga akan menyentuh maksud program
orientasi pekerja baru. Sebagai anggota keselamatan baru dalam Penerbangan
Malaysia Airports, setiap daripada mereka akan melalui proses ini untuk memastikan
objektif organisasi dapat dicapai. Tiap-tiap pegawai keselamatan dan keselamatan
kakitangan dikehendaki melengkapkan latihan yang komprehensif ini untuk memastikan
mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran yang sentiasa meningkat dari hari
ke hari. Akhirnya, kita termasuk dalam

keperluan umum

proses penilaian dalam

program latihan tidak hanya terhad kepada program latihan penerbangan keselamatan.

Item :

NO MATRIK : 218543

Muka
1

SI KANDUNGAN

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


DALAM SEKTOR AWAM
surat:

Ringkasan Eksekutif

1
2

Pengenalan

Hubungan Latihan dan Pembangunan Dengan Fungsi Sumber 3


manusia Yang Lain Analisis Keperluan Latihan

Teori
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Latihan Dan Pembangunan

Proses Latihan dan Pembangunan

Kaedah Latihan dan Pembangunan

7-10

Orientasi dan tujuan

11-15

Pengenalan kepada AVSEC MAHB

16-17

Program Latihan Keselamatan Penerbangan


Objektif Latihan berulang
Arahan

praktikal

dan

18
teori

bagi

Personel

Keselamatan

19-20

Kandungan Program Latihan

21-22

Skop luas Latihan

23

Latihan penting yang lain

24-28

Apa yang Pengajar Perlu

29

Ujian dan Persijilan Program Skrin Keselamatan

30

Rekod-rekod dan laporan

31-32

Motivasi

keselamatan

penerbangan

untuk 33-34

kakitangan Lapangan Terbang


Latihan Penilaian

35

Kebaikan

36

Kelemahan

37

Penambahbaikan

38

Rumusan

39

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


DALAM SEKTOR AWAM
Rujukan

40

Lampiran KSS, Course Evaluation

41

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Pengenalan

Kedua-dua komponen utama pembangunan sumber manusia adalah latihan dan


pembangunan. Pada masa lalu dua komponen digunakan agak longgar dan tradisional
pekerja

peringkat

rendah

telah

'dilatih'

manakala

kakitangan

pengurusan

adalah

'membangunkan'. Perbezaan utama antara kedua-dua adalah bahawa latihan telah


digunakan untuk merujuk kepada kakitangan dan kemahiran manakala pembangunan telah
menjurus ke arah kemahiran interpersonal dan membuat keputusan.
Hari ini, latihan dan pembangunan boleh mempertimbangkan berbeza pada segi apa
proses yang bertujuan untuk. Latihan terdiri daripada aktiviti-aktiviti yang direka untuk
meningkatkan prestasi individu dalam pekerjaan yang kini dipegang atau salah satu yang
berkaitan dengannya. Oleh itu, ia bertujuan membantu pekerja melakukan tugas mereka
yang hadir dengan betul dan berkesan. Pembangunan di sisi lain, melibatkan aktiviti-aktiviti
yang direka untuk membantu individu untuk berkembang dan bergerak dengan organisasi
kerana ia berkembang, mengalami perubahan, dan pertumbuhan. Oleh itu, tujuannya adalah
membantu pekerja untuk mengendalikan tanggungjawab masa depan dengan berasa
bimbang sedikit untuk kerja pada masa kini. Pendek kata, boleh dikatakan bahawa latihan
adalah untuk sekarang manakala pembangunan untuk masa hadapan.

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

HUBUNGAN LATIHAN DAN PEMBANGUNAN


DENGAN FUNGSI SUMBER MANUSIA YANG LAIN
Seharusnya fungsi latihan ini difahami dalam konteks ianya sebagai salah
satu fungsi penting dalam perjalanan sesebuah organisasi. Dalam erti kata
lain, fungsi latihan tidak harus dipisahkan dengan fungsi aktiviti
pengurusan sumber manusia yang lain. Wexley dan Latham (1991)
mendeskripsikan hubungan antara latihan dengan beberapa fungsi atau
aktiviti pengurusan sumber manusia seperti analisis tugas (task analysis),
pengambilan kakitangan (staffing), penilaian prestasi, dan pembangunan
organisasi (organizational development).
Analisis tugas adalah bertujuan untuk memberikan maklumat tentang
kewajipan yang perlu dilakukan dalam menyempurnakan sesuatu kerja
serta kemahiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengannya.
Maklumat analisis tugas inilah yang akan menjadi asas bagi kebanyakan
program latihan dan pembangunan. Secara khususnya, maklumat dari
analisis tugas ini akan membantu proses penyedian isi kandungan sesuatu
program latihan.
Proses pengambilan pekerja juga mempunyai hubungan secara langsung
dengan latihan dan pembangunan. Jika sekiranya organisasi mempunyai
proses pemilihan pekerja yang cukup kondusif serta komprehensif maka
semestinya calon yang terpilih akan mempunyai kelayakan serta
kemahiran yang bertepatan dengan jawatan yang ditawarkan kepadanya.
Sudah tentu kelompok ini tidak begitu memerlukan program latihan yang
ekstensif. Sekiranya prosedur pemilihan adalah lemah dan tidak
komprehensif, maka calon yang terpilih semestinya perlukan kepada
program latihan yang ekstensif dan menyeluruh demi untuk memupuk
olehan yang dan melahirkan kemahiran serta kebdiperlukan.
Latham dan Wexley (1991) memberikan gambaran tentang kesan proses
penilaian prestasi terhadap program latihan apabila ia berupaya
memberikan gambaran tentang unit atau bahagian dalam organisasi
tersebut yang perlukan latihan. Selain dari itu, semestinya penilaian
prestasi boleh mengenalpasti individu pekerja yang perlukan latihan
NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
berdasarkan kepada kelemahan yang dikenalpasti dalam menjalankan
kerjan. Selain dari itu, penilaian prestasi juga dapat memberi maklum
balas tentang keberkesanan sesebuah program latihan yang dianjurkan.
Pembangunan organisasi (organizational development OD) adalah satu
bentuk intervensi yang dilakukan terhadap keseluruhan organisasi,
termasuklah individu pekerjanya untuk mempertingkatkan keberkesanan.
Pertindanan di antara OD dengan latihan adalah dari segi penggunaan
beberapa teknik intervensi yang sama dalam melatih para pekerjanya
untuk mencapai peningkatan organisasi secara keseluruhannya.
Selain daripada itu, para pelajar haruslah faham tentang kedudukan
program latihan dari segi kewangan, polisi, dan matlamat organisasi serta
sokongan pihak pengurusan terhadapnya. Untuk latihan di laksanakan,
haruslah ada sokongan dari aspek kewangan dan sokongan pihak
pengurusan. Dan yang paling utama sekali ialah anda perlu faham
bahawa latihan bukanlah jalan utama untuk memnyelesaikan masalah
penurunan produktiviti di kalangan para pekerja. Kadang kala masalah
yang dialami pekerja bukan disebabkan mereka tidak mempunyai
kemahiran tetapi mungkin suasana persekitaran kerja yang mendatangkan
masalah kepada mereka. Di sini bolehlah disimpulkan bahawa latihan
bukanlah jawapan kepada semua masalah yang timbul dalam organisasi.

ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TRAINING


NEEDS ANALYSIS)
Untuk memastikan keberkesanan program latihan, ia seharusnya
difokuskan kepada individu dan situasi yang paling memerlukannya.
Dalam erti kata lain, latihan seharusnya diperuntukkan untuk individu
atau situasi yang telah pun dikenal pasti mempunyai jurang yang cukup
ketara antara jangkaan peranan (role expectations) dengan tingkahlaku yang
sedia ada (existing role expectations) (Miner, 1992). Setelah dikenal pasti
kewujudan jurang tersebut, maka perlu pula difikirkan persoalan sama
ada latihan boleh merapatkan jurang tersebut. Secara umumnya, usaha
mewujudkan keperluan latihan memerlukan jawapan kepada dua
NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
persoalan utama, iaitu
(i) Adakah wujud masalah dari segi tahap prestasi atau pun
bentuk prestasi?
(ii) Bolehkah latihan membetulkan keadaan tersebut?
Sistem yang paling komprehensif dan sofistikated dalam menentukan
keperluan latihan ialah sepertimana yang dinyatakan dalam Rajah 4.1.
Perbincangan berikutnya akan berpandukan kepada Rajah 4.1 dan
penekanan akan diberikan kepada proses awal pembentukan program
tersebut.

Latihan dalam Organisasi: Pentaksiran Keperluan, Pembangunan, dan


Penilaian

Pentaksiran Keperluan

Latihan & Pembangunan

Penilaian

Matlamat Latihan
Analisis
Organisasi
Analisis
Tugas (Tasks) dan KSA
Analisis

Individu

Objektif

Pengajaran

Pemilihan dan

Reka Bentuk

Program

Pengajaran

Latihan

Pembentukan

kriteria

Penggunaan

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Model Penilaian

Kepelbagaian
Individu
Kandungan
Eksperimen
Kesahan
Latihan
Kesahan
Pemindahan
Kesahan
Intraorganisasi
Kesahan
Interorganisasi
a. Pentaksiran Keperluan
Wexley dan Latham (1991) dan Ivancevivh (2001) merencanakan
pentaksiran keperluan perlu dilakukan dari tiga aspek seperti berikut:
1. Organisasi
Analisis organisasi adalah bertujuan untuk mengenal pasti ruang mana
dalam organisasi yang memerlukan latihan i.e, Adakah latihan diperlukan
dan boleh dijalankan i.e., Adakah latihan akan berjaya? Di sini para
pelajar haruslah faham bahawa sekiranya organisasi tidak mengambil kira
persoalan ini dan mengambil jalan memperkenalkan latihan yang seragam
pada semua bahagian/unit, ianya adalah satu langkah yang amat tidak
menguntungkan dari segi kedudukan kos dan faedah (cost benefit
standpoint).
Analisis organisasi haruslah meletakkan fokus atas kedua-dua aspek
persekitaran dalaman dan luaran di mana organisasi tersebut beroperasi.
Persekitaran dalaman merujuk kepada keadaan perjalanan dalaman
organisasi. Fungsi latihan hanya boleh berkembang dan menjadi
signifikan sekiranya ia disokong dari segi kewangan (yang perlukan
organisasi mendapat pulangan atau keuntungan tinggi serta amat berdaya
NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
saing dalam ruang lingkup pasarannya) dan juga dari segi sumber lain
seperti bahan-bahan latihan, teknologi yang ada dalam organisasi dan
sebagainya.
Aspek luaran atau persekitaran luaran di mana organisasi tersebut
beroperasi pula adalah menjurus kepada faktor pasaran, penemuan baru
serta konsep baru yang akan memberi kesan terhadap perjalanan
organisasi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, persekitaran ekonomi
yang seringkali berubah akan turut merubah struktur pentadbiran
organisasi dan secara tidak langsung akan memberi kesan kepada fungsi
latihan. Bagi organisasi yang sering sahaja berhadapan dengan perubahan
teknologi, maka latihan amatlah perlu kerana perkembangan teknologi
yang pantas akan membuatkan pengetahuan tentang teknologi lama tidak
berguna lagi.
Selain dari itu, analisis organisasi juga harus melihat kepada objektif
jangka panjang dan matlamat jangka pendek organisasi tersebut. Setelah
memahami objektif barulah latihan boleh diformulasikan. Objektif
latihan pelulah mendokong objektif unit/bahagian serta objektif
organisasi secara keseluruhannya.
Sepertimana yang diperkatakan sebelum ini, latihan bukanlah jawapan
kepada semua permasalahan yang timbul dalam organisasi. Kadang kala
organisasi haruslah jelas dan sedar tentang nontraining factors yang
mungkin menyumbang kepada permasalahan yang sedia ada. Nontraining
factors mungkin merujuk kepada faktor-faktor seperti bayaran gaji yang
rendah, prosedur kerja yang tidak berkesan, atau mungkin juga
kemudahan fizikal tempat kerja yang amat kurang. Faktor-faktor ini
sudah semestinya tidak boleh diperbaiki dengan latihan.
2. Tugas dan KSA
Analisis tugas dan KSA juga dikenali dengan analisis operasi (Miner,
1992). Analisis operasi adalah merujuk kepada apakah isi kandungan
latihan yang seharusnya disediakan untuk memastikan para pekerja dapat
dan mampu melakukan tugas-tugas tertentu. Wexley dan Latham (1991)
melakarkan lima langkah dalam usaha menentukan isi kandungan bagi
latihan .
NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
(i) Mendapatkan salinan deskripsi kerja dalam
organisasi - Lazimnya organisasi akan mempunyai
deskripsi kerja bertulis yang terangkum di dalamnya
kenyataan tentang apakah yang dilakukan oleh pekerja
termasuklah keadaan di mana kerja tersebut akan
dilakukan. Walau bagaimanapun, deskripsi kerja yang
sedia ada kemungkinan tidak cukup komprehensif untuk
tujuan penyediaan latihan. Personel yang terlibat dengan
penyediaan latihan harus kembali menulis deskripsi
tersebut dari masa ke semasa. Ini memerlukan mereka
melakukan pemerhatian terhadap apa yang seharusnya
dilakukan oleh pekerja. Paling utama ialah memasukkan
perkara paling kritikal yang harus dilakukan dalam
menyempurnakan kerja tersebut tanpa mengambil kira
frekuensi ianya dilakukan. Mereka juga harus melakukan
deskripsi ini bertepatan dengan bagaimana kerja tersebut
harus dilakukan pada masa kini dan bukannya meletakkan
fokus atas bagaiman ia seharusnya dilakukan di masa
hadapan.

Langkah dalam Pembentukan Kursus Menggunakan Analisis Tugas

Deskripsi

Kerja

Identifikasi

Tugas

Identifikasi

KSA

Reka bentuk

Program

Objektif

Kursus

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

(ii) Mengidentifikasi tugas yang terangkum dalam


ruang lingkup kerja - Setiap satu kerja akan mempunyai
pecahan tugas yang terperinci. Tugas-tugas ini harus
disempurnakan untuk menjamin kesempurnaan kerja.
Identifikasi tugas dilakukan dengan memerhatikan bentuk
tingkahlaku yang jelas dan nyata dalam melaksanakan
sesuatu kerja. Contoh senarai tugas yang seharusnya
dilakukan oleh seorang setiausaha ialah mengambil minit
mesyuarat, menyediakan minit mesyuarat, melakarkan
surat, dan menetapkan temujanji.
(iii) Mengidentifikasi ilmu pengetahuan (K), kemahiran
(S), serta kebolehan (A) yang diperlukan untuk
melaksana serta menyempurnakan tugas - Setelah
dikenalpasti tugas yang dilakukan, elemen KSA harus
ditentukan. K (knowledge) atau ilmu pengetahuan adalah
bahan-bahan berfakta yang harus dipelajari pekerja
seperti strategi pemasaran, polisis serta prosedur
pembayaran waktu kerja tambahan, dan polisi pengaduan
kes penderaan. S (skills) atau kemahiran adalah merujuk
kepada tindakan yang nyata dalam melakukan sesuatu
seperti menggunakan alat bantu mengajar di dewan
kuliah, ataupun menggunakan perisian komputer tertentu.
A (ability) atau keupayaan pula adalah kebolehan asas
yang seharusnya dimiliki pekerja dan ia mampu
dibangunkan menerusi latihan seperti pentakulan
deduktif, koordinasi pelbagai anggota badan dan
sebagainya. Identifikasi KSA boleh dilakukan dengan
mewujudkan satu panel yang terdiri dari pakar dalam
bidang kerja tersebut, seorang pekerja mahir serta
penyelianya. Mereka ini akan melakukan brainstorming
untuk menentukan KSA yang bersesuaian dengan tugastugas
tersebut.

NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
(iv) Mewujudkan objektif kursus - Maklumat dari
identifikasi KSA akan digunakan untuk mewujudkan
objektif kursus. Objektif kursus adalah kenyataan khusus
tentang tingkahlaku yang dijangkakan akan dipamerkan
oleh para pekerja yang mengikuti program latihan.
Maimunah (1994) menyatakan bahawa objektif latihan
yang unggul harus mempunyai tiga bahagian, iaitu
kelakuan terminal yang merujuk kepada kenyataan yang
jelas tentang apa yang seharusnya boleh dilakukan pelatih
setelah selesai menjalani latihan, standard yang ingin
dicapai merujuk kepada kuantiti kerja dalam masa
tertentu yang ditetapkan atau pun standard prestasi yang
telah ditentukan, dan syarat-syarat prestasi.
(v) Merekabentuk program latihan - Rekabentuk program
latihan harus mengambil kira dan selaras dengan objektif
yang telah pun ditetapkan. Satu persoalan utama harus
dijawab berkenaan dengan proses rekabentuk program
latihan ini, iaitu sama ada program latihan direka sendiri
oleh organisasi atau pun dibeli (membeli program
latihan yang telah sedia ada di pasaran). Sekiranya
organisasi mengambil keputusan untuk membeli program
latihan maka ia bergantung kepada ada atau tidak
program yang bertepatan dengan objektif dan keperluan
organisasi. Sekiranya keputusan adalah untuk mereka
bentuk sendiri program tersebut maka persoalanpersoalan
seperti format latihan, aktiviti yang harus
dimasukkan, jangka masa latihan, tempat latihan, jenis
latihan untuk para fasilitator dan sebagainya harus
diambil kira.
3. Individu
Analisis terakhir adalah analisis individu di mana persoalan siapa yang
perlukan latihan dan jenis latihan yang diperlukannya harus dijawab.
NO MATRIK : 218543

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Keputusan untuk memberikan latihan kepada semua pekerja bukanlah
satu keputusan yang berdaya maju. Ini adalah disebabkan tidak semua
pekerja mempunyai keperluan kepada jenis latihan yang sama. Jenis
latihan adalah bergantung kepada keperluan para pekerja. Perkara
pertama yang harus dilakukan adalah melihat kepada penilaian prestasi
pekerja untuk menentukan bagaimana tahap prestasi pekerja tersebut
dalam melakukan satu-satu kerja tertentu. Sekiranya penilaian prestasi
mempamerkan bahawa wujud jurang di antara jangkaan tingkahlaku
(tingkahlaku yang seharusnya dipamerkan) dengan tingkahlaku sebenar
yang dipamerkan pekerja, maka seharusnya organisasi fikirkan adakah
jurang ini boleh diperbetulkan dengan latihan. Berdasarkan kepada
jurang yang wujud itu juga organisasi boleh melakukan diagnosis yang
lebih terperinci tentang apakah kemahiran serta ilmu pengetahuan
khusus yang seharusnya dimiliki pekerja tersebut untuk melaksanakan
kerjanya.
Setelah dikenalpasti segala keperluan di atas, maka produk paling akhir
selepas semuanya itu adalah perancangan latihan (training plan). Elemen
yang seharusnya ada dalam mana-mana juga perancangan latihan adalah
sepertimana yang dinyatakan .
Setelah perancangan latihan diperolehi, latihan akan dijalankan dan
seterusnya proses penilaian terhadap latihan tadi akan dilakukan. Dalam
proses penilaian inilah beberapa bentuk kesahan perlu diwujudkan untuk
menguji matlamat latihan yang telah pun ditetapkan pada awalnya.
Aspek kesahan yang akan diperbincangkan tidak memerlukan para
pelajar memahami setiap satu darinya dengan mendalam. Cukuplah
hanya dengan mendapat gambaran tentang setiap satu darinya. Training
validity atau kesahan latihan adalah merujuk kepada persoalan sama ada
individu yang dilatih belajar atau pun tidak semasa menjalani latihan.
Transfer validity atau kesahan dari aspek perpindahan pula merujuk kepada
persoalan sama ada apa yang dipelajari mampu dipindahkan dalam
bentuk peningkatan prestasi kerja. Intraorganizational validity pula merujuk
kepada sama ada prestasi kelompok pekerja baru yang dilatih sama
dengan prestasi pelatih-pelatih terdahulu manakala interorganizational
NO MATRIK : 218543

10

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
validity pula merujuk kepada adakah program latihan yang disahkan di
satu organisasi mampu mencapai tahap yang sama di organisasi lain.

Perancangan Latihan
Tajuk Kursus : Latihan Pengurus Stor Tayar I
Klasifikasi : Pembangunan Pengurusan
Analisis Keperluan : Organisasi (perancangan pekerjaan, diagnosis stor)
Tugas (inventori kerja)
Individu (laporan-sendiri)
Objektif Kursus : Mengendalikan rungutan pelanggan dengan efektif.
Mengendalikan iklan radio, iklan surat khabar, serta urusan surat
menyurat.
Tempoh : 15 hari (3 hari seminggu selama 5 minggu)
Pelatih : 75 orang pekerja baru setahun / 15 pelatih untuk satu kelas
Jurulatih : HRD INC. dengan 3 pelatih dalaman organisasi
Tempat : Pusat Latihan Korporat (Toronto, Ontario)
Masa : Kelas akan bermula pada minggu pertama bulan Februari, April,
Jun, Ogos, Oktober
Kaedah Latihan : Syarahan, Pemodelan Tingkahlaku, CAI, OJT
Ukuran Pencapaian
Semasa Latihan :
Ujian pencapaian bertulis setiap minggu, ujian kemahiran setiap
minggu
Reaksi Penilaian : Penghujung latihan dan 6 bulan selepas itu
Pembelajaran : Penghujung latihan + 6 serta 12 bulan selepas itu
Tingkahlaku : 6 dan 12 bulan selepasnya
Keputusan Stor : 6 dan 12 bulan selepasnya
Analisis Utiliti : 18 bulan selepasnya
Perpindahan : Penyelia terdekat
NO MATRIK : 218543

11

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Susulan Kerja : Pencegahan ulang semula (relapse prevention)
Mesyuarat mingguan dengan jurulatih
Jangkaan
Kos Pembentukan :
0
Jangkaan
Kos Implementasi :
0 setahun
Sumber: Diubah suai dari Wexley, K.N., & Latham, G.P. (1991). Developing and
training
human resources in organizations, m.s. 66-67.

NO MATRIK : 218543

12

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Teori yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan

Teori matlamat adalah diasaskan atas landasan bahawa matlamat atau hasrat sedar
seseorang individu mengatur kelakuannya. Penyelidikan menunjukkan bahawa apabila
sesuatu matlamat diterima, matlamat yang sukar tetapi dapat dicapai menghasilkan tingkat
prestasi yang lebih tinggi daripada matlamat yang mudah atau bahkan matlamat umum
seperti "lakukan sebaik mungkin". Penemuan ini mempunyai tiga implikasi penting untuk
mendorong pelatih iaitu:
Objektif program latihan harus jelas diperingkat permulaan lagi. Setiap objektif harus
menghuraikan kelakuan yang diinginkan, keadaan dalam mana ia harus berlaku dan kriteria
kejayaan yang melaluinya kelakuan akan dihakimi.
Matlamat harus bersifat mencabar dan cukup sukar sehinggakan pelatih dapat
mengecapi kepuasan peribadi dari pencapaiannya, tetapi tidak begitu sukar sehinggakan ia
dianggap mustahil untuk dicapai.
Matlamat terakhir " menyudahkan program" harus dilengkapi dengan submatlamat
semasa latihan, seperti penilaian jurulatih, ujian kerja dan kuiz berkala. Semakin setiap
halangan dapat diatasi dengan jayanya, keyakinan pelatih mengenai pencapaian matlamat
terakhir akan meningkat.
Sementara itu matlamat jelas akan mempengaruhi motivasi pelatih, begitu juga
halnya dengan jangkaan jurulatih. Malahan, jangkaan mempunyai cara menjadi nujuman
tertunai sendiri sehinggakan semakin tinggi jangkaan, semakin baik prestasi pelatih.
Sebaliknya, semakin rendah jangkaan, semakin buruk pula prestasi pelatih. Sementara
pemodelan pula ialah kebanyakan perkara yang kita belajar diperolehi dengan meneliti orang
lain. Kita akan meniru tindakan orang lain apabila mereka membawa kepada natijah yang
sangat diidamkan bagi mereka yang terlibat contohnya kenaikan pangkat, jualan yang
NO MATRIK : 218543

13

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
bertambah. Tindak tanduk model tersebut dianggap sebagai contoh mengenai apa yang
membentuk kelakuan yang wajar. Suatu model ialah seorang yang dilihat sebagai cekap,
berkuasa dan peramah dan mempunyai status yang tinggi di dalam sesebuah organisasi.
Kita akan cuba untuk mengenal pasti model ini kerana kelakuannya dilihat sebagai seperti
yang dikehendaki dan bersesuaian. Pemodelan cenderung untuk meningkat apabila model
diberikan ganjaran terhadap kelakuan dan apabila ganjaran seperti pengaruh atau gaji maka
merupakan perkara yang ingin dimiliki oleh peniru. Dalam konteks latihan atau tunjuk ajar
atau perguruan maka kita berusaha untuk memaksimumkan pengenalan pelatih dengan
sebuah model. Untuk kita melakukan ini dengan baik, penyelidik mencadangkan bahawa
perlu kita melakukan yang berikut:
Model itu harus serupa dengan pemerhati atau pelatih dari sudut umur, jantina dan
bangsa. Jika pemerhati atau pelatih melihat sedikit persamaan di antara dirinya dengan
model itu, kurang kemungkinan bagi kelakuan model itu akan ditiru.
Pamerkan kelakuan untuk dimodelkan dengan jelas dan dengan terperinci. Untuk
memusatkan perhatian pelatih kepada kelakuan yang hendak ditiru, sediakan mereka
dengan satu senarai kelakuan utama untuk diperhatikan dahulu apabila meneliti model dan
benarkan mereka melahirkan kelakuan itu dalam bahasa yang paling menyenangkan
mereka. Sebagai contoh, apabila sekumpulan penyelia sedang diberi panduan tentang
bagaimana untuk "menunjuk-ajar" pekerja, para penyelia tersebut menerima satu senarai
kelakuan utama yang berikut iaitu pertamanya hendaklah fokuskan pada masalah, bukannya
pada orang, yang keduanya meminta cadangan pekerja, dan dapatkan idea mereka tentang
bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan ketiganya ialah dengar dengan teliti, keempat
setuju dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh setiap seorang dari pelatih untuk
menyelesaikan masalah dan yang terakhir ialah rancang tarikh susulan panggilan yang
tertentu.
Susun kelakuan yang hendak dimodelkan dalam satu jujukan dari yang paling mudah
hingga yang paling sukar, pastikan pelatih melihat berkali-kali ulangan kelakuan yang sedang
dimodelkan.
Akhir sekali, pastikan kelakuan itu dipamerkan melalui beberapa model, tidak setakat
satu model sahaja.
Pemodelan kelakuan akan mengatasi satu daripada kelemahan pendekatan
terdahulu kepada latihan, iaitu memberitahu dan bukannya menunjukkan. Sebagai contoh,
pelatih sering kali diberitahu untuk menjadi "pengutus yang baik" iaitu satu kelakuan yang
mana dipersetujui oleh kebanyakan orang sebagai berguna dan yang mana sudah terbiasa
NO MATRIK : 218543

14

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
oleh kebanyakan pelatih sebelum dari program itu lagi. Tetapi pelatih tersebut tidak pernah
ditunjukkan bagaimana untuk menjadi pengurus yang baik. Pemodelan kelakuan mengajar
kelakuan yang diinginkan secara berkesan dengan iaitu memperlihatkan pada pelatih
pameran-pameran pengurus-pelakon(model) yang jelas, dan terperinci (dalam bentuk filem,
pita video, atau secara langsung) yang melakukan kelakuan dan kemahiran tertentu yang
diinginkan pelatih mempelajarinya (yakni, pemodelan), memberikan pelatih banyak
bimbingan serta peluang dan galakan untuk mencuba terlebih dahulu atau mempraktikkan
kelakuan yng dilihatnya dilakukan oleh model itu (yakni, permainan peranan), dan
memberikannya maklum balas positif, kelulusan, atau ganjaran semakin undang-undang
permainan peranan itu bertambah sama dengan kelakuan model tersebut yakni pengukuhan
sosial.
Faktor seterusnya yang perlu diambil dititiberatkan dalam menyusun stragegi
merancang dan melaksanakan latihan ialah kepenuhertian bahan. Kepenuhertian merujuk
kepada bahan yang kaya dalam hubungan dengan pelatih dan dengan demikian dengan
mudah difahami oleh mereka. Untuk menstrukturkan bahan bagi memaksimumkan
kepenuhertiannya ialah :
Berikan pelatih tinjauan mengenai bahan yang hendak dibentangkan semasa latihan.
Dengan melihat gambaran menyeluruh dapat membantu pelatih memahami bagaimana
setiap unit program sejajar satu sama lain dan bagaimana ia menyumbang kepada objektif
latihan keseluruhannya.
Bentangkan bahan dengan menggunakkan contoh, istilah dan konsep yang telah
biasa didengar dan digunakan oleh pelatih agar dapat menjelaskan dan mengukuhkan titik
pembelajaran utama. Strategi demikian amat penting apabila melatih penganggur yang tegar.
Kemahiran intelek yang kompleks adalah terdiri daripada kemahiran-kemahiran yang
lebih mudah, dan perlu sekali dikuasai kemahiran-kemahiran mudah ini sebelum kemahiran
yang kompleks itu dapat dipelajari. Ini adalah benar sama ada seseorang itu belajar
perakunan, pemprograman komputer, atau teknologi X-ray.
Dengan demikian prinsip asas reka bentuk latihan terdiri daripada (a) mengenal pasti
tugas-tugas komponen suatu prestasi akhir, (b) memastikan bahawa setiap dari tugas
komponen ini tercapai sepenuhnya dan (c) menyusun seluruh situasi pembelajaran dalam
suatu jujukan yang akan menjamin sambungan lojik dari satu ke satu yang lain.

NO MATRIK : 218543

15

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Perkara yang seterusnya yang perlu diberikan perhatian dalam melaksanakan
program latihan ialah panjangnya sesi praktis. Sesuatu sesi praktis yang dijalankan perlulah
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepada dua implikasi berikut pertamanya ialah
praktis yang berterusan akan meletihkan, sehinggakan individu tidak dapat menunjukkan
semua apa yang telah mereka pelajari. Ini akan menyebabkan prestasi mereka menjadi lebih
rendah daripada jika mereka diberikan rehat. Dan perkara yang kedua yang perlu diberikan
perhatian ialah semasa sesi praktis, umum biasanya belajar baik prestasi yang betul
mahupun beberapa prestasi yang tiada kaitan yang mengganggu kelicinannya. Tetapi
prestasi yang tiada kaitan itu besar kemungkinan kurang dipraktiskan dengan baik dan yang
demikian boleh jadi dilupakan lebih cepat di antara sesi latihan. Dengan demikian prestasi
seharusnya bertambah baik jika terdapat waktu rehat di antara sesi latihan yang sedang
dijalankan. Satu lagi perkara yang perlu di ambil kira dalam menyusun program latihan ialah
maklum balas dari pelatih. Yang dimaksudkan dengan maklum balas ialah satu bentuk
maklumat tentang usaha seseorang untuk menjadi bertambah baik. Maklum balas adalah
amat penting untuk pembelajaran dan untuk motivasi pelatih. Penekanan seharusnya
diberikan pada bila dan bagaimana pelatih telah melakukan sesuatu dengan betul. Maklum
balas yang diberikan akan mengalakkan pembelajaran dan motivasi dalam tiga cara iatu:
Ia memberikan maklumat langsung kepada pelatih tentang ketepatan gerak balas
mereka, dengan demikian membenarkan mereka membuat pelarasan dalam kelakuan
mereka yang berikutnya.
Apabila seseorang yang mengambil berat mengenai kejayan pelatih mereka akan
memberikan perhatian rapi kepada pelatih, baik orang itu jurulatih, pengajar, atau guru, ia
akan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan dengan demikian akan
memaksimumkan kesedian pelatih untuk belajar.
Maklum balas akan mendorong kepada penetapan matlamat khusus bagi
mengekalkan prestasi.
Untuk menghasilkan kesan yang paling besar, maklum balas harus diberikan
seberapa cepat yang mungkin sesudah kelakuan pelatih. Ia tidak perlu serta-merta, tetapi
tidak harus wujud kekeliruan berhubung dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelatih
dan reaksi jurulatih terhadapnya. Maklum balas juga tidak seharusnya selalu bersifat positif.
Oleh yang demikian dengan menggunakan semua strategi yang telah diterangkan di atas
tadi adalah diharap program yang dilaksanakan akan memberi manfaat kepada kedua belah
pihak sama ada kepada pelatih mahupun kepada majikan yang memberi latihan kepada
pekerja mereka.
NO MATRIK : 218543

16

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Latihan Dan Pembangunan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi latihan dan pembangunan dan cara
mereka akan memberi kesan sama ada objektif program pembangunan sumber manusia
tercapai.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

latihan

dan

pembangunan
Sokongan pengurusan atasan
Komitmen dari pakar dan generalis
kemajuan teknologi
kerumitan organisasi
prinsip pembelajaran
Fungsi sumber manusia lain

NO MATRIK : 218543

17

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Proses Latihan Dan Pembangunan


Perubahan adalah kata kunci dalam banyak organisasi hari ini kerana mereka menyedari
bahawa satu-satunya cara untuk terus hidup id untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan
persekitaran dalaman dan luaran yang dinamik. Proses pembangunan sumber manusia
secara keseluruhan oleh itu perlu menjurus ke arah membantu untuk memudahkan
perubahan dan memastikan organisasi memenuhi matlamat keseluruhannya. Manusia
proses pembangunan sumber pada dasarnya boleh melibatkan beberapa proses seperti di
bawah.

Persekitaran Luaran
Persekitaran dalaman

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Latihan Dan Pembangunan


1 - Tentukan Latihan dan Pembangunan keperluan
2 - Mewujudkan objektif khusus
3 - Pilih Latihan dan Pembangunan kaedah
4 - Melaksanakan Program Latihan dan Pembangunan
5 - Menilai Program Latihan dan Pembangunan

NO MATRIK : 218543

18

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Latihan dan Kaedah Pembangunan

Latihan yang berkesan pada masa kini memberi penekanan kepada pelatih memberi
sedikit pemilikan proses pembelajaran. Ini bermakna bahawa pengajaran perlu direka
dengan peluang-peluang untuk penglibatan pelatih aktif. Terdapat banyak kaedah latihan
yang berbeza dan beberapa ia seperti yang dinyatakan di bawah.

Kaedah Latihan dan Pembangunan


Program kelas
Mentor dan bimbingan
kajian kes
pita video
Lakonan
latihan perantisan
latihan vestibule
simulasi
permainan perniagaan
Dalam bakul latihan
Pembelajaran

jarak

jauh

dan

persidangan video
Latihan berasaskan komputer
pembelajaran EOn- job training-kerja dalam latihan

NO MATRIK : 218543

19

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
(OJT)
Pusingan kerja
Latihan Amali

Orientasi dan tujuan

Orientasi merupakan satu usaha Latihan & Pembangunan awal untuk pekerja baru dan
berusaha untuk memberitahu mereka mengenai syarikat, kerja, dan kumpulan kerja. Tujuantujuan asas orientasi termasuk menjelaskan:
Keadaan pekerjaan (pekerjaan, jabatan, dan syarikat)
Dasar dan peraturan syarikat
Pampasan dan faedah
NO MATRIK : 218543

20

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
budaya Syarikat
ahli pasukan
pembangunan kakitangan
Menangani perubahan sosialisasi

Pengenalan dan penubuhan keselamatan penerbangan AVSEC (MAHB)

Malaysia

Airports

Holding

Berhad

(MAHB

)merupakan

syarikat

lapangan

terbang Malaysia yang menguruskan kebanyakan lapangan-lapangan terbang di Malaysia.


Mereka juga diberi tugas menguruskan beberapa lapangan terbang di luar negara. Malaysia
Airport Berhad dikorporatkan pada tahun 1991 apabila Parlimen Malaysia meluluskan satu
kertas kerja untuk mengasingkan Jabatan Penerbangan Awan (DCA) kepada dua entiti
masing-masing mempunyai perspektif tugas yang berbeza. DCA masih berfungsi sebagai
badan yang mengawal industri penerbangan dan lapangan terbang di Malaysia manakala
entiti baru yang ditubuhkan, Malaysia Airports Berhad akan memberi lebih fokus kepada
operasi, pengurusan dan penyelenggaraan lapangan-lapangan terbang. Pada bulan
November 1992, badan ini telah diberi lesen untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus
lapangan terbang.
Syarikat pemegangnya, Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) telah dikorporatkan
sebagai syarikat awam berhad pada bulan November 1999 dan telah disenaraikan dalam
saham Papan Utama di Bursa Saham Kuala Lumpur dan menjadi syarikat pengurusan
lapangan terbang yang pertama disenaraikan di Asia dan keenam di dunia.
Lapangan terbang utamanya ialah Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. KLIA
merupakan hasil strategi bermatlamat untuk memenuhi keperluan pesawat yang lebih besar
dan permintaan trafik yang akan meningkat pada abad ke 21. KLIA telah merintis
penggunaan teknologi pengurusan lapangan terbang serba canggih yang dikenali
sebagaiTotal Airport Management Systems (TAMS). Teknologi ini diuruskan oleh Malaysia
Airport (technologies) Sdn Bhd yang terdiri daripada lebih 40 sistem dan fungsi lapangan
NO MATRIK : 218543

21

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
terbang termasuk kawalan trafic udara, pengendalian bagasi, daftar masuk penumpang dan
papan pameran maklumat penerbangan. Selain itu, MAHB telah terkenal sebagai pengendali
lapangan terbang utama di Malaysia dengan terbinanya sebuah lagi lapangan terbang
bertaraf dunia iaitu KLIA 2,yang menggantikan LCCT.
MAHB menggunakan struktur korporat yang merangkumi 10 badan subsidi; Malaysia Airports
Sdn Bhd, Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd, Malaysia Airports (Niaga) Sdn Bhd, Malaysia
Airports Management & Technical Services Sdn Bhd,Sepang International Circuit Sdn Bhd,
Malaysia Airports (Technologies) Sdn Bhd, Malaysia Airports (Properties) Sdn Bhd, KL Airport
Hotel Sdn Bhd, MAB Agriculture-Horticulture Sdn Bhd dan Asia Pacific Auction Centre Sdn
Bhd. Antara syarikat-syarikat yang bersekutu adalah Urusan Teknologi Wawasan Sdn Bhd,
Kuala Lumpur Aviation Fuelling System Sdn Bhd, dan Cambodia Airport Management
Services Limited. Kumpulan ini mempunyai jumlah kakitangan lebih 5,000 orang dalam 39
pejabat di seluruh negara. MAHB juga menyediakan perkhidmatan pengurusan lapangan
terbang

untuk Lapangan

Terbang

Antarabangsa

Angkor dan Lapangan

Terbang

Antarabangsa Phnom Penh diKemboja melalui kerjasama dengan Aroports de Paris


Management S.A. Malaysia Airports mempunyai satu Pusat Latihan (MATC), terletak
berhampiran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. Pusat ini dibina untuk
menampung keperluan latihan semua para pegawai Malaysia Airports. MATC juga pernah
digunakan sebagai pusat program berorientasikan keselamatan yang dianjurkan oleh
International Civil Aviation Organisation (ICAO). Selain itu, MATC juga menyediakan khidmat
pakar dari segi sekuriti dan keselamatan industri penerbangan kepada kerajaan Malaysia
dan syarikat-syarikat penerbangan.

Keselamatan Penerbangan AVSEC (MAHB)

Di

kenali

juga

sebagai

Polis

Bantuan(Auxiliary

Police) atau

di

negara

barat

seperti Amerika Syarikat dikenali sebagai "Security Police" adalah pegawai khas yang
bekerja untuk organisasi kerajaan atau agensi swasta dengan tugas melindungi
kemudahan, hartabenda, pekerja, pengguna dan pelawat tempat-tempat kerajaan
premis-premis perniagaan.. Mereka juga melaksanakan undang-undang kebangsaan dan
persekutuan dan diberi kuasa polis yang penuh untuk mengelak jenayah. Penubuhan

NO MATRIK : 218543

22

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Polis Bantuan di Malaysia adalah mengikut Bahagian IX, Akta Polis No. 41/67 dan
PeraturanPeraturan (Polis Bantuan) Polis 1970 (P.U.(A) 461 bertarikh 21 Disember
1970). Selain iti juga,Memberi khidmat Polis ke kawasan kawasan di mana liputan Polis
tidak berkesan..Membolehkan pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja di Jabatan
Jabatan Kerajaan , Badan-Badan Berkanun dan Sektor Swasta mempunyai kuasakuasa Polis serta membolehkan mereka membawa senjatapi semasa melaksanakan
tugas-tugas di dalam kawasan yang ditentukan. Selain itu juga di bekalkan kad kuasa
dan nombor peribadi atau nombor badan.

Pihak keselamatan penerbangan berperanan sebagai anggota keselamatan


yang

bertugas

di

lapangan

terbang

untuk

mengelakkan

rampasan

lapangan

terbang,rampasan kapal terbang,perbuatan khianat ke atas pesawat,ancaman bom dan


perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perkara yang berunsurkan jenayah
kecil

atau

besar

dan

ringan

atau

berat

.contohnya,pemeriksaan

beg

bimbit

penumpang,bagasi,pemeriksaan anggota badan ke atas penumpang dan kakitangan


lapangan terbang. Modul latihan ketika di dalam pusat latihan dan ketika bekerja yang
diberikan merangkumi keselamatan lapangan terbang seperti Pengenalan dan Fungsi-fungsi
Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO), Struktur Organisasi Malaysia
Airports, Akta Penerbangan Awam, Akta Kesalahan-kesalahan Penerbangan Awam,
Peraturan-peraturan Penerbangan Awam, Prosidur Pemeriksaan Badan dan Bagasi, Pelan
Kontijensi serta Kecemasan Lapangan Terbang dan lain-lain. Selain daripada latihan aspek
kepolisan dan keselamatan penerbangan, para pelatih dan juga turut didedahkan dengan
aspek perkhidmatan pelanggan yang diterapkan melalui program khas Malaysia Airports iaitu
"Courtesy & Care Program". Melalui program ini para pelatih dan pekerja mempelajari
tatacara berurusan dengan para pelanggan dengan baik, berhemah dan berbudi bahasa
tanpa berkompromi tentang prosedur dan ketetapan ketika bertugas. Tugas sebagai anggota
keselamatan penerbangan(AVSEC) sememangnya amat mencabar dan ramai orang tidak
tahu risiko dan akibatnya. Sekiranya keselamatan tentang kapal terbang di anggap remeh
dan di anggap ringan.

NO MATRIK : 218543

23

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Program Latihan Keselamatan Penerbangan

Objektif Latihan berulang


Objektif latihan keselamatan penerbangan secara amnya adalah untuk melahirkan
kakitangan terlatih yang bersesuaian yang boleh memohon tahap standard
keselamatan pencegahan untuk operasi yang selamat bagi penerbangan dalam
keadaan operasi normal dan yang mampu untuk berhadapan dengan sebarang situasi
ancama yang semakin meningkat.

Arahan praktikal dan teori bagi Personel Keselamatan

Semua kakitangan yang terlibat di Lapangan Terbang Keselamatan mesti membiasakan


diri dengan peraturan-peraturan, polisi dan prosedur yang berkaitan dengan bidang yang
mereka

mempunyai

kebimbangan

dalam

struktur

keselamatan

Lapangan

Terbang

keseluruhan. Bagi mencapai keperluan ini ada latihan keselamatan lapangan terbang dan
pendidikan program yang menyeluruh.

NO MATRIK : 218543

24

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Kelayakan Pegawai
Semua pegawai yang ditugaskan kepada kakitangan Airport Keselamatan dikehendaki
melengkapkan perkara yang berikut:
Sembilan (9) hingga dua belas (12) bulan di Akademi Polis Negara (PULAPOL);
Enam (6) bulan Asas Keselamatan Penerbangan Sekolah, Malaysia Airports
Training Centre, Pulau Pinang;
Tujuh (7) hari dijana komputer latihan peralatan pemeriksaan; dan
latihan tambahan dalam Antarabangsa Awam Pertubuhan Penerbangan
(ICAO).

Kelayakan Pegawai Tidak Tauliah (NCO)

Sebelum

dia

ditetapkan

apa-apa tugas

keselamatan semua

kakitangan

perlu

melengkapkan seperti berikut:

NO MATRIK : 218543

25

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Dua (2) bulan di Pusat Latihan Polis
Dua (2) bulan Penerbangan Asas Keselamatan Sekolah, Pusat Latihan Malaysia
Airports (MATC), Pulau Pinang;
Dua (2) bulan On Job Training di KLIA
Tujuh (7) hari dijana komputer latihan dan disahkan ke atas peralatan pemeriksaan;
dan
Akan disahkan semula setiap tahun ke atas semua peralatan tayangan.
Kandungan Program Latihan
Setiap pembangunan program latihan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan
Penerbangan Awam (Bahagian Keselamatan Penerbangan) untuk kelulusan sebelum
pelaksanaan. Setiap program latihan hendaklah mengandungi sebagai minimum:
Objektif diisytiharkan dan dasar latihan,
Tanggungjawab yang diberikan bagi menjalankan kursus latihan,
Maklumat pentadbiran yang berkaitan dengan laporan dan ujian pemilihan calon,
Garis kurikulum, sukatan pelajaran blok dan terperinci untuk kursus di atas,
Arahan mengenai penjagaan dan penggunaan alat bantuan latihan dan bahan rujukan,
dan
Prosedur untuk ujian sistem latihan.

Skop luas Latihan


Latihan keselamatan penerbangan hendaklah menunjukkan bahawa pendidikan dan latihan
sukatan pelajaran tidak terhad kepada keselamatan penerbangan atau keselamatan
lapangan terbang sahaja. Unsur-unsur lain yang terlibat dalam atau yang berkaitan dengan
penerbangan awam hendaklah dimasukkan. Selain matlamat utama, latihan hendaklah juga
menekankan keperluan sopan, berhati-hati dan cekap permohonan prosedur pemeriksaan
penumpang. Jenis-jenis latihan termasuk:
Asas lapangan terbang / penerbangan latihan keselamatan,
NO MATRIK : 218543

26

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Latihan akademik Polis,
Kerja dalam latihan,
latihan operasi mesin x-ray,
Latihan Pengesanan bahan letupan dan pengendalian mesin,
Prosedur pemeriksaan penumpang,
Latihan yang berulang-ulang,
Latihan Senjata api dan bahan letupan ,
Latihan penyeliaan,
Prosedur penguatkuasaan undang-undang, dan
bahasa, kebijaksanaan, dan berhati-hati dalam latihan.

Latihan penting yang lain


Pelan Latihan Kecemasan
Seperti yang dikehendaki oleh ICAO Annex 14, "padang kapal terbang," Standard
9.1.12, satu latihan bencana akan dijalankan pada tahap skala penuh di
Lapangan Terbang dalam setiap tempoh dua tahun. Syarikat penerbangan,
penyewa, dan sumber-sumber negara akan mengambil bahagian seperti yang
diminta dan diselaraskan oleh Jawatankuasa Keselamatan Airport.
a.

Dalam tempoh interim antara kedua-dua tahun latihan berskala penuh,

skala yang lebih kecil, senaman separa akan dijalankan untuk memastikan
bahawa apa-apa kekurangan yang dijumpai semasa menjalankan skala penuh
telah diperbetulkan.
b.

Latihan separa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya latihan

pengurusan peringkat dan termasuk orang-orang syarikat penerbangan dan


anggota kerajaan yang lain lapangan terbang tertentu sebagaimana yang
ditentukan oleh Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Airport. Latihan separa
mungkin termasuk sumber dari Tentera Darat dan agensi-agensi Kerajaan
Malaysia seperti yang difikirkan sesuai. Latihan ini boleh dijalankan sebagai
latihan atas meja.

NO MATRIK : 218543

27

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Pusat Operasi dan Keselamatan Keselamatan Latihan Prosedur menyediakan
keperluan terperinci.

Keperluan Latihan Senjata


Semua polis Lapangan Terbang senjata membawa atau pegawai keselamatan mesti
menerima latihan senjata dan disahkan mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang
Malaysia, sebelum latihan dalam perkhidmatan di lapangan terbang. Latihan kemahiran
dalam pengendalian senjata dan penggunaan akan dicapai pada setiap setengah tahunan
bagi setiap senjata yang pegawai itu berkelayakan dalam dan dibenarkan untuk digunakan.
Peranti Letupan diubahsuai (IED) Pengiktirafan dan Response
Semua kakitangan pemeriksaan keselamatan, menurut kuasa latihan wajib mereka,
hendaklah dapat mengenali komponen sebuah Device letupan (IED), sering dirujuk sebagai
"bom" dan mesti memahami prosedur yang betul untuk bertindak balas kepada penemuan
satu item suspek. Semua kakitangan lain yang bekerja di Lapangan Terbang akan menerima
arahan pengiktirafan peranti suspek dan laporan sebagai sebahagian daripada latihan
keselamatan yang diperlukan untuk menerima pas Airport.
Instructors Need
Untuk Membangun dan melaksanakan program-program latihan, mencukupi tenaga
pengajar yang berkelayakan mesti ada untuk melaksanakan kursus-kursus latihan.

Program Ujian dan Persijilan Skrin Keselamatan


Pegawai pemeriksaan keselamatan hendaklah diluluskan atau disahkan oleh Pengarah
Keselamatan Penerbangan. Screener akan disahkan berdasarkan pencapaian mereka.

NO MATRIK : 218543

28

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Seseorang tidak boleh bertindak sebagai screener keselamatan lapangan terbang
melainkan jika dia / dia memegang sesuai sijil yang sah untuk tugas / beliau, yang
dikeluarkan oleh Jabatan Penerbangan Awam.
Untuk mendapatkan sijil yang sah, lulus ujian pensijilan dalam kedua-dua fasa teori dan
praktikal yang dijalankan oleh Pusat Latihan Malaysia Airport (MATC) atau mana-mana
negara asing yang diberikan oleh Jabatan Penerbangan Awam dan ICAO.
Pembaharuan sijil hendaklah dilakukan dalam tiga (3) tahun secara berulang melalui
ujian / kecekapan yang dijalankan oleh MATC atau Jabatan Penerbangan Awam masingmasing. A gred 100% dalam ujian kecekapan adalah wajib.
Keselamatan screener yang gagal ujian berulang tidak akan dibenarkan untuk terus
melaksanakan tugas melainkan jika dia kembali kecekapan.
Selepas penggantungan, pembatalan atau tamat tempoh pengesahan, pemegangnya,
hendaklah menyerahkan perakuan itu apabila diminta daripada MATC dan Jabatan
Penerbangan Awam. Walau apa pun apa-apa kegagalan atau keengganan untuk
menyerahkan pensijilan, pensijilan itu hendaklah disifatkan terbatal dan tidak mempunyai
kuat kuasa atau kesan selanjutnya.
Semua rekod latihan perlu disimpan di dalam fail dengan lapangan terbang, pejabat
pengendali syarikat penerbangan dan lain-lain pemegang kepentingan keselamatan
penerbangan selama lima (5) tahun dan mudah diakses apabila diperlukan oleh juruaudit
daripada Jabatan Penerbangan Awam.
Apa-apa perubahan dalam program latihan sukatan pelajaran untuk screeners akan
mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Penerbangan Awam.

Rekod-rekod dan laporan


Di Rekod dengan betul bertulis bagi semua kakitangan menjalani pelbagai latihan
akan dikekalkan, termasuk keputusan di mana yang berkenaan. Pihak Keselamatan MAB
akan menyediakan laporan seperti yang diperlukan untuk memenuhi tanggungjawab DCA
untuk menyelaraskan pertukaran maklumat dengan ICAO atau lain-lain Negara Pejanjian,
dalam pembangunan program latihan keselamatan penerbangan.

NO MATRIK : 218543

29

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Motivasi untuk Lapangan Terbang Penerbangan Kakitangan Keselamatan


Keselamatan Penerbangan adalah satu bidang kerjaya di mana kecemerlangan diberi
ganjaran dengan bonus, kenaikan gaji, dan kemajuan. Bonus dan kenaikan gaji adalah
berdasarkan keputusan tahunan penilaian prestasi kerja. Tiada sekatan atau halangan
kepada kemajuan dalam pekerjaan individu dan bidang kerjaya keselamatan penerbangan.
MAB bertanggungjawab untuk menyelaras dan melaksanakan kursus latihan
kesedaran keselamatan kepada semua kakitangan yang terlibat dalam penerbangan awam.
Setiap pemegang pas Airport tetap mesti berjaya menamatkan program latihan untuk
memastikan mereka sedar akan tanggungjawab peribadi mereka dan peranan masingmasing dalam Program Keselamatan Airport. Latihan keselamatan hendaklah dicapai untuk
kekal pemegang Airport lulus sekurang-kurangnya setiap dua tahun.

Penilaian Latihan
Terdapat empat sebab utama mengapa kita perlu menjalankan penilaian program latihan.
Sebab utama penilaian adalah untuk melihat jika program latihan telah mencapai objektifnya,
iaitu, untuk melihat jika masalah yang latihan andaikan untuk menyelesaikan di tempat
pertama telah hilang selepas latihan. Jika masalah itu telah dikenalpasti dengan betul dan
punca masalah itu dengan betul didiagnosis sebagai masalah latihan, masalah itu perlu
dihapuskan atau dikurangkan selepas latihan selesai.
Sebab kedua untuk menilai program latihan adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan aktiviti latihan. Pembangunan sumber manusia atau jabatan latihan harus dilihat
sebagai penyumbang kepada garis bawah. Penilaian boleh membantu untuk menentukan
sumbangan kepada proses latihan. Kejayaan program-program khusus yang dijalankan,
keberkesanan pelbagai kaedah yang digunakan dalam program latihan, dan nilai
keseluruhan jabatan latihan tersebut boleh diukur melalui pelbagai cara dan ujian.
Program latihan juga perlu dinilai dari segi analisis kos-faedah program-program latihan
khusus. Dengan memberi tumpuan kepada jumlah kos latihan termasuk cuti kerja untuk
pekerja untuk menghadiri program latihan, dan perbelanjaan langsung dan tidak langsung
yang lain dibelanjakan untuk program latihan, dan membandingkannya dengan kos potensi
alternatif membolehkan masalah untuk terus, organisasi boleh menentukan nisbah kosfaedah program. Dengan cara ini, jabatan pembangunan sumber manusia dapat
menunjukkan dengan tepat sumbangannya kepada keuntungan organisasi.

NO MATRIK : 218543

30

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Sebab utama yang terakhir untuk penilaian latihan adalah untuk jabatan pembangunan
sumber manusia bagi mewujudkan pangkalan data yang boleh menunjukkan produktiviti
jabatan. Dalam dunia sebenar perniagaan, latihan ini adalah fungsi perhubungan awam bagi
jabatan dan akan membantu mana pelatih yang memerlukan data untuk membenarkan
program-program mereka.

Kebaikan,kelemahan dan penambahbaikan AVSEC MAHB


Kebaikan yang ada dalam unit keselamatan penerbangan ini adalah semua pegawai
dan anggota adalah sentiasa bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksanakan
tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh pihak atasan MAHB. Bekerja sebagai
1 pasukan untuk menjaga harta benda,nyawa dan keselamatan penumpang (merangkumi
orang-orang kenamaan dan penumpang atau orang awam). Sebagai frontliner atau barisan
hadapan negara pihak keselamatan penerbangan memainkan peranan sebagai pelindung
keselamatan untuk pesawat komersial. Semua pekerja dapat menikmati perubatan secara
percuma tanpa bayaran di klinik-klinik dan hospital yang terpilih dan terjamin dengan adanya
pihak kesatuan pekerja. Selain itu,kebajikan pekerja juga terjaga. Dalam MAHB juga banyak
manfaatnya,dengan adanya bonus yang lumayan iaitu dari 2 bulan gaji sehingga ke 6 bulan
gaji. Proses pemberian bonus ini mencakupi KPI atau PMS seseorang pekerja. Setelah di
nilai di pertengahan tahun dan pada hujung tahun. Bonus akan dinikmati setelah tahun
kewangan berakhir dan setelah perbincangan pihak lembaga pengarah. Peluang kenaikan
pangkat juga amat mudah dan tidak mengambil masa yang lama. Pakaian seragam juga
dibekalkan setahun sekali merangkumi 3 pasang baju kerja,2 pasang kasut,2 pasang
stoking,2 pasang baju jasmani dan sebagainya. Segala latihan susulan yang di buat
kebanyakkannya di semenanjung Malaysia dan di negeri sabah sahaja. Segala latihan yang
di sediakan adalah menepati piawaian yang telah di tetapkan oleh pihak Jabatan
NO MATRIK : 218543

31

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
penerbangan Awam(DCA) dan pihak (ICAO). Latihan yang dan pembangunan yang di
berikan oleh pihak MAHB kepada kesemua pekerjanya amat baik dan memuaskan.
Kesemua pekerja mudah memahami apa yg di kehendaki oleh pihak MAHB,DCA dan ICAO.
Segala latihan ya di sususn amat terancang dan amat bersesuaian dengan situasi semasa.
Kemudahan-kemudahan ketika berkursus juga amat selesa.

Kelemahan yang ada

adalah pekerja selalu bercuti sakit dengan kerap tanpa

memikirkan kekurangan anggota dalam satu-satu masa. Selain itu,pekerja juga ada yang
bekerja sambil lewa dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanah
kepada syarikat dan negara. Lapangan terbang merupakan aset yang amat penting kepada
negara. Latihan untuk keselamatan penerbangan yang dibuat juga amat lama dan
mengambil jangka masa yang amat panjang. Selain itu juga, ramai pekerja yang
diberhentikan kerana salah laku disiplin,pecah amanah dan kesalahan-kesalahan serius
yang lain. Penipuan sijil sakit juga kerap berlaku kerana adanya pekerja yang malas dan
tidak prihatin. Selain itu,ketidakadilan tentang pembahagian tugas atau kawasan tugas juga
berlaku . Tempat latihan juga amat kurang di wilayah Sarawak kerana ketika hendak
berkursus atau menjalani latihan susulan yang lain terpaksa pergi ke semenanjung Malaysia
dan Sabah. Faktor ini yang menyebabkan pihak syarikat terpaksa mengeluarkan
perbelanjaan yang besar sekiranya mengadakan sesuatu kursus rasmi atau tidak rasmi dan
juga urusan-urusan lain. Jelas yang dapat dilihat,sememangnya amalan birokrasi yang di
amalkan,contohnya dengan pemberian tender-tender kepada syarikat-syarikat luar,urusan
pengesahan pinjaman peribadi atau rumah dan sebagainya. Dapat kita lihat juga,sijil atau
kad-kad mengendalikan mesin-mesin x-ray akan tamat tempoh dan perlu di perbaharui
semula. Pekerja akan diminta untuk menjalani latihan atau kursus pada peringkat demi
peringkat.

NO MATRIK : 218543

32

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
Saya mencadangkan supaya latihan selama 6 bulan dapat di kurangkan selama 4
atau 3 bulan supaya tidak terlalu lama ketika di pusat latihan. Bertujuan mengelakkan pelatih
lari dari pusat latihan. Justeru itu,ia amat merugikan pihak MAHB. Segala yang di rancang
terbantut keranan masih kekurangan pekerja dalam bidang keselamatan. Selain itu pemilihan
kenaikan pangkat dan kadar pemberian bonus haruslah secara setimpal dan adil. Selain itu
juga,pihak pengurusan syarikat juga harus mengambil berat akan pembinaan tempat-tempat
untuk latihan dan pembangunan pekerja di Wilayah Sarawak supaya kos untuk latihan dapat
di kurangkan dan prestasi kewangan syarikat akan bertambah baik. Segala latihan yang di
sediakan di tempat sendiri akan diguna dengan sebaik mungkin tanpa perlu pergi jauh
merentasi Laut China Selatan. Dengan adanya pusat latihan Malaysia Airports seperti yang
ada di Kuala Lumpur,Pulau Pinang dan dan di Sabah. Segala latihan dan kursus akan
berjalan

dengan

lancar

tanpa

ada

ganguan.

Contohnya

masalah

tiket

penerbangan,kelewatan penerbangan,masalah pengangkutan dan sebagainya. Pihak DCA


dan pihak ICAO juga haruslah memantau dengan lebih kerap tentang latihan yang di
terapkan oleh pihak MAHB supaya melepasi piawaian dan berdasarkan SOP yang sedia ada.
Tidak lari dari tujuan utama pihak keselamatan lapangan terbang. Segala latihan yang
terancang akan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pihak keselamatan
lapangan terbang untuk menempuhi arus teknologi masa kini di zaman dunia di hujung jari
dan zaman siber pada masa kini.

NO MATRIK : 218543

33

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Rumusan
Latihan dan Pembangunan Pekerja aatu kini juga dikenali sebagai Employee
Learning Development (ELD) merupakan satu proses pembelajaran yang melibatkan pekerja
untuk membantu mereka meningkatkan mutu perkhidmatan. Menurut Poon (1994), latihan
adalah merujuk pada segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran
tingkah laku kerja yang Untuk menekankan berapa pentingnya pengurusan sumber manusia,
semua eksekutif yang bertanggungjawab perlu ingat setiap masa bahawa cara pengurusan
tenaga pekerja ini menggunakan perancangan strategik untuk menjadikan pekerja lebih
produktif agar dapat mencapai matlamat komersial organisasi.
Walaubagaimanapun, latihan dan pembangunan pekerja dalam sesebuah organisasi
bergantung kepada struktur organisasi dan matlamat yang telah ditetapkan . Penialaian
prestasi pekerja juga melibatkan latihan dan pembangunan yang telah dan akan dirancang
untuk pekerja itu sendiri.Di dalam masa yang sama, cara pengurusan ini juga bertujuan dan
harus dapat menunaikan keperluan-keperluan pekerja.Strategi adalah difahamkan sebagai
pelan tindakan terperinci untuk mencapai sesuatu objektif.Di dalam aspek pengurusan
tenaga pekerja, ia mengandungi pelan tindakan di mana setiap aktiviti pengurusan pekerja
disalurkan untuk membantu mencapai objektif-objektif tenaga pekerja dan seterusnya
menjayakan setiap aktiviti organisasi.
Tidak semua organisasi memiliki dana atau modal yang besar dan bajet yang khusus
untuk membangunkan dan memenuhi semua keperluan pekerja. Bagi badan-badan sukarela
atau organisasi bukan kerajaan perlu mencapai matlamat mereka dengan menggunakan
cara yang "cost-effective". Strategi perlu digunakan agar dapat memberi perkhidmatan yang
lebih berkesan kepada pengguna atau masyarakat tertentu. Jika faktor ini dapat
dipertingkatkan mutu dan perkhidmatan organisasi juga dapat diperbaiki.
Melihat kepada semua elemen yang berkaitan peningkatan perkhidmatan dan
mutu organisasi dapatlah dirumuskan bahawa, latihan dan pembangunan pekerja, sistem
pengurusan prestasi juga sistem faedah, gaji dan pempasan merupakan eleman yang
dititkberatkan oleh setiap pekerja. Ini merupaka satu jaminan kepada mereka untuk terus
berkhidmat dengan organisasi terbabit. Pengalaman permulan seseorang pekerja baru boleh
ditentu dengan memberikan sesuatu bentuk latihan, jika berjaya ia akan memberikan kesan
NO MATRIK : 218543

34

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM
positif terhadap masa hadapan pekerja berkenaan. Untuk memaksimumkan kesan dari
orentasi, penting untuk mengenali bahawa pekerja baru memerlukan maklumat khusus
dalam tiga bidang utama iaitu; 1- piawai, tradisi dan dasar syarikat, 2- kelakuan sosial dan 3aspek teknik dari kerja itu.
Kecepatan perubahan dalam masyarakat kita telah memaksa baik pekerja yang
masih bekerja maupun yang telah disingkirkan untuk terus menerus mendapatkan
pengetahuan dan kemahiran baru. Keperluan latihan harus kemudiannya dihubungkan
dengan pencapaian matlamat organisasi yang lebih luas dan konsisten dengan persepsi
strategik dan taktik pengurusan.

NO MATRIK : 218543

35

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Rujukan
Rujukan Utama

GMGA 2023 Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Awam, Universiti Utara
Malaysia : Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan

Rujukan Lain
Ahmad Shukri Mohd Nain. (2002). Tingkah Laku Organisasi
Pengenalan: Tingkah Laku Individu. Edisi Pertama. Skudai:
Timothy Ho Ha Yin. (2003). Managing Training and Development
Malaysia. Edisi Pertama. Singapore: CCH Asia Pte Ltd.178182.
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 171-193.
Tan Kwang Hoe (2002), Training and Developing Human Resources, Federal Publication
Sdn.Bhd.
Malaysia National Civil Aviation Security Programme (NCASP), December 2006.
Airport Security Programme (ASP), Kuching International Airport.

http//www.malaysiaairports.com.my
Poon, M. L. June. (1994). Pengurusan Sumber Manusia. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kuala Lumpur
http://sarjana.tripod.com/prestasi1.html.

NO MATRIK : 218543

36

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Stout, Sunny (1995). Managing Training. London: Kogan Page Limited.


(Original work published 1993)
Truelove, Steve (1995). The Handbook of Training and Development (2nd ed.). Blackwell
Bussiness.

NO MATRIK : 218543

37

GMGM 2023 PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA DALAM SEKTOR AWAM

Lampiran

NO MATRIK : 218543

38