1.

TAJUK

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah]

2. OLEH
JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MENGAPA SKPM MENGAPA NAZIR

PENDIDIKAN DI MALAYSIA
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
BAHAGIAN 2, KEBEBASAN ASASI PERKARA 12 BAHAGIAN 12, AM DAN PELBAGAI PERKARA 153 AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) S6 (P), 117 (Kewj), 118(N), 119(H), 120(L), 121(K), 122(PPN,PPB/D) PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN

ARAHAN, PERINTAH DAN SURAT PEKELILING

AKTA PENDIDIKAN
Seksyen 117 Seksyen 118 Seksyen 119 Seksyen 120 Seksyen 121 Seksyen 122

PENENTUAN DASAR PENDIDIKAN DI PERINGKAT PERSEKUTUAN
PARLIMEN KABINET JK PERANCANGAN PEMBANGUNAN KEBANGSAAN UNIT PERANCANG EKONOMI JABATAN PERDANA MENTERI PENENTUAN DASAR BARU

JK PERANCANGAN PENDIDIKAN (EPC)
LAPAN JAWATANKUASA PEMANDU 1. JK Pusat Kurikuklum (JPK/CCC) 2. JK Pembangunan 3. JK Kewangan 4. JK Pengambilan Pelajar Ke Universiti 5. JK Pendidikan Tinggi 6. JK Buku Teks 7. JK Biasiswa 8. JK Latihan Dan Pembangunan Staf BAHAGIAN KPM
EPRD,MOE,( 2001); Education In Malaysia, A JOURNEY TO EXCELLENCE,

PENYELARASAN PELAKSANAAN Persidangan Ketua Bahagian Profesional (PHP) Persidangan Pengarah Pendidikan Negeri

PreCouncil

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN[1]
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
[2] Undang-Undang Malaysia, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), 1996, PNB Kuala Lumpur.

MISI PENDIDIKAN NEGARA[2] Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia

[2]

BPPDP KPM (1999), Dasar Pendidikan Kebangsaan, 1999, KPM Kuala Lumpur.

KURIKULUM KEBANGSAAN[3] “Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”
[3] Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 3(1).

MENGAPA NAZIR

MENTERI PENDIDIKAN TIMBALAN MENTERI PENDIDIKAN
JNS

KETUA SETIAUSAHA
MPM PNM

KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
PENG. JP TINGGI PENG TKSU BHG MATRI I KULASI

DBP JNN JNZ
BPPDP
• BPPI •BKPI

TKSU II

TKPP TKPP TKPP TKPP TKPP JS JPT JPS JPK JAPIM PENGARAH BAHAGIAN
PPTV • PERAN •BKTV •SEKOLAH CANGAN •PPOLITEK •PPK •LATIHAN •BBT •BSUKAN • PKUAT KUASAAN •PDAFTARAN

SETIAUSAHA BAHAGIAN • KEWANGAN • PEMBANGUNAN • SUMBER MANUSIA •TEKNOLOGI •MAKLUMAT

BTP JPN PPB/D

SEKOLAH

Pembangunan Pendidikan 2001-2010
• Matlamat – Membina bangsa yang berdaya tahan; – Pewujudan masyarakat saksama; – Mengekalkan pertumbuhan ekonomi; – Menghadapi persaingan antarabangsa; – Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan; – Memperkukuhkan pembangunan sumber manusia; – Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan.

STKP DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)
Perenggan 1.36 m.s. 1-11: “Sistem pemantauan oleh nazir sekolah diperkukuh dengan mewujudkan sistem maklum balas dua hala yang membolehkan pihak atasan dan pihak sekolah memanfaatkan laporan pemantauan tersebut. Maklum balas daripada peringkat operasi ini menjadi input penting dalam menentukan sama ada sesuatu dasar atau program itu akan diteruskan, diubah suai atau sebaliknya terutama dalam memastikan STKP dicapai.”

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)

Perenggan 1.74m.s. 1-19: “ KPM akan memantapkan proses pemantauan dan penilaian program pendidikan dengan menambah bilangan nazir terlatih supaya tugas pemastian STKP institusi pendidikan dapat dilaksanakan dengan jayanya.”

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)
Perenggan 2.31 m.s. 2-9: “ Kebiasaannya Jemaah Nazir melakanakan pemeriksaan pengurusan dan kepimpinan kurikulum melalui pemeriksaan biasa di sekolah termasuk sekolah rendah. Mulai tahun 2000, instrumen development digunakan untuk mentaksir potensi setiap orang murid dan pentadbir sekolah sebagai pemimpin kurikulum dan pengajaran. Penaziran ini mengambil kira Take-Off-Value (TOV), Operatinal-TargetIncrementalism (OTI) dan Expected-TargettedResult (ETR) untuk sekolah dan murid. Dengan perubahan bentuk penaziran ini, guru besar akan berperanan sebagai pembentuk (developer) dan bukannya sebagai penyelenggara.”

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (2001-2010)
Perenggan 7.08 m.s.7-3: “ JNS bertanggungjawab untuk memastikan standard pendidikan di institusi pendidikan tercapai melalui penggunaan instrumen STKP. Dengan adanya penarafan dan pemastian standard ini, JPN dan PPB/PPD dapat menyelia dan memantau keberkesananan institusi pendidikan termasuk institusi pendidikan swasta dengan lebih cekap dan berkesan. Sehingga tahun 2000, terdapat serama 316 orang pegawai JNS yang ditugaskan untuk memantau 8876 buah sekolah dan 2762 buah institusi pendidikan swasta..”

VISI JEMAAH NAZIR SEKOLAH

Mengupayakan sekolah dan institusi pendidikan mencapai kecemerlangan serta standard kualiti pendidikan yang tinggi

MISI JEMAAH NAZIR SEKOLAH

Melakukan penaziran sekolah serta institusi pendidikan dengan cara yang cermat, teliti dan profesional bagi memastikan pendidikan yang diberikan mencapai standard yang tinggi

HASRAT JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Menjayakan Rancangan Pembangunan Pendidikan Sepuluh Tahun (2001 – 2010) Menjayakan pelaksanaan semua dasar dan program Kementerian Pendidikan

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“ Saya percaya, usaha kita melaksanakan sepenuhnya STKP di sekolah mulai tahun ini, yang sebernarnya sudahpun dimulakan secara rintis oleh JNS dua tahun lalu, akan dapat menggalakkkan kecemerlangan sesebuah sekolah. Saya ingin melihat semua sekolah kita menggunakan instrumen penilaian kendiri yang boleh memberi petunjuk tahap kualiti masingmasing, dan berusaha memperbaikinya dari masa ke semasa”

1. TAJUK
Pengolahan Semula Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) Kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah]

2. OLEH
JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

3. TUJUAN
Pelaksanaan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] bagi menggantikan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) di semua sekolah di Malaysia mulai sesi persekolahan 2004.
ss/jns/2003 2

4.0 LATAR BELAKANG
4.1 Subseksyen 117(a) Akta Pendidikan 1996 (AP96) menyatakan bahawa Ketua Nazir Sekolah (KNS) bertanggungjawab memastikan bahawa taraf (standard) pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan 4.2 Untuk melaksanakan tanggungjawab ini, Jemaah Nazir Sekolah (JNS), telah menggubal dan melaksanakan STKP sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah di seluruh negara.
ss/jns/2003 3

4.3 STKP telah dilancarkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan pada 11 Januari 2001. Bermula dari tarikh pelancaran ini, STKP telah digunapakai di semua sekolah di seluruh negara. Sekolah-sekolah diseluruh negara juga telah melaksanakan Penarafan Kendiri 4.4 Melalui STKP, satu sistem pemantauan sebagai menjadi input penting dalam menentukan samada, atau bagaimana sesuatu dasar akan diteruskan atau diubahsuai atau sebaliknya, terutamanya dalam memastikan STKP tercapai.
(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 1.36 ms 1–11)
ss/jns/2003 4

4.5 Dengan adanya penarafan dan pemastian Standard ini JPN dan PPD/B dapat menyelia dan memantau keberkesanan institusi pendidikan dengan lebih cekap dan berkesan.
(Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010, perenggan 7.08, ms 7–3)

4.6 Dalam perutusan tahun baru pada 9 Januari 2003, Y.B. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa :
ss/jns/2003 5

Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan (9 Januari 2003)

“Saya percaya, usaha kita melaksanakan sepenuhnya STKP di sekolah mulai tahun ini, yang sebenarnya sudahpun dimulakan secara rintis oleh JNS dua tahun lalu, akan dapat menggalakkan kecemerlangan sesebuah sekolah. Saya ingin melihat semua sekolah kita menggunakan instrumen penilaian kendiri yang boleh memberi petunjuk tahap kualiti masingmasing, dan berusaha memperbaikinya ss/jns/2003 6 dari masa ke semasa”

4.7 Sejak pelaksanaanya, sekolah-sekolah telah memberi maklum balas mengenai kekuatan dan kelemahan STKP.

ss/jns/2003

7

5. KEBERKESANAN PELAKSANAAN STKP DI SEKOLAH
5.1 Berdasarkan maklum balas daripada pelbagai pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu sekolah, JPN, dan PPD/B, JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP di Sekolah-sekolah. Jawatankuasa ini terdiri daripada 31 orang pegawai seperti yang berikut:

ss/jns/2003

8

Jawatankuasa Khas Mengkaji Semula dan Menilai Keberkesanan Pelaksanaan STKP di Sekolah-sekolah. Ketua Sektor JPN (3 orang) Pegawai PPD/B (5 orang) Pengetua Kanan SM (1 orang)(NYDP PKPSM) Pengetua SMK (1 orang) Pengetua SMKA (1 orang) Pengetua SMT (1 orang) Guru Besar SK (4 orang)(1 TYDP MGB) Guru Besar SJKC (2 orang) Guru Besar SJKT (2 orang) Guru Biasa SMK (1 orang) Guru Biasa SK (1 orang) Ketua Sektor JNS (2 orang) Ketua Nazir Negeri (5 orang) Nazir Sekolah ss/jns/2003 (2 orang) 9

5.2 Jawatankuasa tersebut telah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan STKP seperti berikut: 5.2.1 Kekuatan STKP a. Meliputi semua aspek akademik, kokurikulum dan pencapaian sahsiah murid. b. Penarafan Kendiri Sekolah membolehkan sekolah mengetahui kelemahan dan kekuatannya. c. Pengalaman melaksanakan STKP boleh memajukan sekolah. d. STKP merupakan suatu mekanisme untuk menilai dan meningkatkan kualiti sekolah. e. STKP boleh dijadikan tunjang peningkatan ss/jns/2003 10 kualiti di sekolah.

5.2.2 Kelemahan STKP
a. Sukar difahami b. Dokumennya banyak (7 dokumen) c. Penggunaan dokumen tidak diatur d. Terlalu terperinci dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. e. Promosi kurang berkesan dan tidak dapat meyakinkan pengguna (sekolah) bahawa STKP boleh meningkatkan kualiti pendidikan.
ss/jns/2003 11

………… 5.2.2 Kelemahan STKP
f. Penarafan Kendiri Sekolah dan Pemeriksaan Sekolah oleh Nazir menggunakan instrumen yang berlainan g. Pihak sekolah merasakan cara pelaksanaan STKP dianggap di sekolah sebagai `dipaksa ikut’ h. Kelemahan fahaman konsep di pihak sekolah menyebabkan proses Penarafan Kendiri dianggap oleh pihak sekolah sebagai memindahkan kerja Nazir kepada sekolah
ss/jns/2003 12

5.3 Jawatankuasa ini sebulat suara menyatakan perlunya JNS menambahbaik STKP mengikut kesesuaian dan kehendak sekolah serta mengutamakan konsep membimbing dan bukan menilai.

ss/jns/2003

13

6. PENGOLAHAN SEMULA STKP DAN PENGGUBALAN SKPM
6.1 JNS telah menubuhkan Jawatankuasa Teknikal Penggubalan SKPM pada bulan April 2003 untuk mengolah semula STKP. Pengolahan semula STKP dan penggubalan SKPM telah mengambil kira maklum balas dan pandangan daripada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan STKP iaitu semua jenis sekolah rendah dan menengah, PPD/B, JPN dan Bahagian KPM.
ss/jns/2003 14

6.2 Jawatankuasa telah memutuskan pertukaran nama Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] 6.3 Penggubalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah] adalah berlandaskan bahawa semua warga pendidik di semua peringkat bertanggungjawab membangunkan potensi individu murid sebagaimana hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ss/jns/2003

15

6.4 SKPM merupakan petunjuk utama keberkesanan dan kecekapan yang perlu diamalkan di sekolah untuk mencapai standard kualiti pendidikan yang dihasratkan selaras dengan potensi dan kadar kemajuan murid dan sekolah. Berpandukan konsep SKPM, sekolah dapat : • menentukan kedudukan tahap dan taraf prestasi masing-masing, Prestasi Semasa atau Nilai Letak Kerja (TOV) • menentukan hala tuju sekolah • memantapkan program sedia ada • menggubal dasar baru (dasar sekolah) • menyediaan pelan pemajuan yang holistik dan ss/jns/2003 16 komprehensif.

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Keupayaan sekolah hendaklah dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensinya; 2. Sekolah hendaklah berusaha merealisasikan misi KPM dengan membangunkan potensi individu murid secara menyeluruh dan bersepadu seperti yang termaktub dalam FPK; 3. Kepimpinan sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan;
ss/jns/2003 18

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
4. Kemenjadian murid dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembangunan sahsiah adalah petunjuk kepada kejayaan sekolah menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi; 5. Sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan hendaklah ditadbir urus berlandaskan teori-teori pengurusan moden; 6. Proses mikro dalam pendidikan hendaklah berlandaskan teori pedagogi terkini dan berpandukan pengalaman pakar dalam bidang pendidikan; ss/jns/2003 19

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
7. Pendekatan membuat keputusan dan merancang program-program pendidikan hendaklah berasaskan maklumat dan fakta yang tepat; 8. Skop dalam standard seboleh-bolehnya bersifat tuntas (exhaustive) serta berpandukan dokumen autentik serta praktikal untuk dilaksanakan; 9. Elemen standard hendaklah diperihalkan secara mesra pengguna, jelas, eksplisit dan mudah difahami; dan ss/jns/2003 20

PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
10. Program-program kecemerlangan lain yang dianjurkan oleh agensi KPM merupakan usaha yang selari ke arah pencapaian standard kualiti sejajar dengan SKPM.

ss/jns/2003

21

7.

PERBEZAAN UTAMA ANTARA STKP DAN SKPM-Sekolah

7.1 Perbezaan 1 : Ciri kandungan keseluruhan: STKP SKPM-Sekolah
• konsep kurang jelas dan mengelirukan • isi berulang-ulang • konsep jelas • lebih tersusun • lebih praktikal

• dokumen Penarafan Kendiri • mudah untuk Sekolah terlalu terperinci digunakan (detail) dan mekanikal kerana banyak melibatkan pengiraan yang boleh menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah ss/jns/2003

22

7.2 Perbezaan 2 : Bilangan Dokumen
STKP 7 Dokumen i. Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) SKPM-Sekolah 3 Dokumen i. SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) - Pernyataan Standard

ii. Pernyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan iii. Penarafan Kendiri Sekolah Berasaskan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan ii. SKPM2 : Standard Kualiti (PKSBSTKP) Pendidikan Malaysia iv. Lembaran Kerja Penarafan Kendiri (Sekolah) - Instrumen Sekolah Berasaskan STKP Pemastian Standard (IPS) v. Instrumen Pemeriksaan Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan iii. SKPM3 : Standard Kualiti (IPPSTKP) Pendidikan Malaysia (Sekolah)Panduan Rancangan Pemajuan vi. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Sekolah (RPS) Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman vii. Instalasi Standard Tinggi Kualiti Pendidikan dan Pelaksanaan Audit Kualiti Dalaman (Versi Yang ss/jns/2003 23 Dipermudahkan).

STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN (STKP)

ss/jns/2003

24

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH)

Perbezaan STKP dengan SKPM
STKP
Penarafan Kendiri menggunakan tatacara dan instrumen khusus (PKSBSTKP) Pemeriksaan Sekolah & Verifikasi menggunakan IPPSTKP.

SKPM Penarafan Kendiri menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen pemeriksaan sekolah

ss/jns/2003

26

Perbezaan STKP dengan SKPM
STKP • Konsep “tinggi” dipertegaskan dalam standard itu sendiri. • Standard digubal selepas instrumen dibina. SKPM • Konsep “tinggi” dipertegaskan dalam pencapaian sekolah yang diukur berasaskan standard. • Standard digubal dahulu sebelum instrumen dibina.
ss/jns/2003 27

7.3 Perbezaan 3: Perincian Kandungan
STKP 5 Dimensi 8 Imperatif 16 Elemen Pernyataan Standard SKPM-Sekolah 4 Dimensi Tidak menggunakan konsep Imperatif 12 Elemen Pernyataan Standard

7.4 Perbezaan 4: Perbezaan Standard Mengikut Sekolah

STKP
Penarafan Kendiri Sekolah (PKS) membezakan ukuran standard pencapaian akademik antara Sekolah Menengah Berasrama Penuh dan Sekolah Menengah Sains (SBP/SMS) dengan Sekolah Menengah Harian ss/jns/2003

SKPM-Sekolah
Tidak membezakan standard pencapaian akademik antara SBP/SMS dengan Sekolah Menengah Harian
28

7.5 Perbezaan 5 : Skor Penarafan Sekolah
TAHAP 7 6 5 4 3 2 1 TARAF GEMILANG CEMERLANG HARAPAN SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH LAMPAU LEMAH
ss/jns/2003

% SKOR STKP 96 - 100 90 – 95 70 – 89 50 – 69 30 – 49 10 – 29 0–9

% SKOR SKPM-Sekolah 90 – 100 80 – 89 70 – 79 50 – 69 35 – 49 25 – 34 0 – 24
29

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Pernyataan Standard 8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Instrumen Pemastian Standard (IPS)

8.3 SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

ss/jns/2003

30

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.1 SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Pernyataan Standard

Dokumen ini memperihalkan 12 elemen SKPM-Sekolahyang perlu berlaku dan diamalkan di sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam empat dimensi seperti yang berikut:
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2 : Kepimpinan ss/jns/2003
31

8.1 SKPM1 : Elemen SKPM-Sekolah DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI
Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5 Elemen 6 Elemen 7 DIMENSI III Elemen 8 Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan dan Pembangunan Sumber Pengurusan Maklumat PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid : : : : : : :

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, ss/jns/2003 Kokurikulum, dan Sahsiah

32

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.2 SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)Instrumen Pemastian Standard (IPS)

Instrumen Pemastian Standard (IPS) akan digunakan oleh: • Nazir Sekolah semasa menjalankan pemeriksaan di sekolah. • Pihak sekolah pula hendaklah menggunakan instrumen ini untuk melakukan penarafan kendiri. • Agensi lain di bawah KPM seperti Jabatan dan Bahagian KPM, JPN, PPB/D juga boleh menggunakan instrumen ini ketika melaksanakan pemantauan dan penyeliaan di sekolah. IPS dibina berdasarkan Pernyataan Standard (SKPM1). Untuk tujuan penilaian sekolah, elemen-elemen yang dinyatakan di dalam SKPM1 dinilai dan pencapaian sekolah akan dinyatakan sebagai peratus skor dengan ss/jns/2003 wajaran seperti yang berikut:

33

8.2 Wajaran Dimensi dan Elemen SKPM-Sekolah
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2 : Kepimpinan DIMENSI II Elemen 3 Elemen 4 Elemen 5 Elemen 6 : : : : :
10 % 3% 7%

PENGURUSAN ORGANISASI Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan dan Pembangunan Sumber

30 % 6% 6% 6% 6% 6%

Elemen 7 : Pengurusan Maklumat

45 % DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, 15 % Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran 20 % Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid 5% 5%

15 % DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, 15 % Kokurikulum, dan Sahsiah ss/jns/2003 JUMLAH 100 % 34

8.0 DOKUMEN SKPM-Sekolah
8.3 SKPM3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS)

Berdasarkan
• •

Keputusan Penarafan Kendiri Sekolah, atau

Keputusan pemeriksaan Nazir Sekolah menggunakan SKPM2 (Instrumen Pemastian Standard), sekolah akan mengetahui - kekuatannya serta - aspek-aspek yang masih lemah dan perlu ditambahbaik atau dimajukan. Dokumen RPS (SKPM3) ini memberi panduan untuk sekolah melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan dengan menyedia dan seterusnya melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS). ss/jns/2003 35

8.3: RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS) – SATU PROSES PEMAJUAN BERTERUSAN
Data Luaran Sekolah 1. K E S E D I A A N S E K O L A H
• • • • • Politik Sosial Ekonomi Teknologi Perundangan

3. Menganalisis Data
3. 1 Memproses Data

5. Menjana Strategi

6. Menyediakan Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi

S K P M

2. Mengumpul Data

3.2 Menganalisis Data dan Maklumat

4. Visi, Misi dan Matlamat

7. Melaksanakan Pelan Operasi

Data Dalaman Sekolah:
• • • • • Kemudahan Asas Keperluan Asas Sumber Manusia Kewangan Budaya Sekolah

3.3 Mendokumen Data dan Maklumat

8. Kawal Selia

10. Penambah baikan

9. Penilaian dan Analisis Kelompangan

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.1 Penggubalan SKPM-Sekolah SKPM-Sekolah telah digubal oleh JNS dengan melibatkan pegawai dari Bahagian KPM, JPN, PPD, Pengetua dan Guru Besar serta guru dari semua jenis sekolah.

ss/jns/2003

37

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.2 Pelaksanaan Rintis SKPM-Sekolah 9.2.1 Pelaksanaan SKPM-Sekolah secara rintis kali pertama telah dilakukan semasa JNS membuat penilaian sekolah calon Anugerah Kualiti Menteri Pendidikan (AKMP) 2003 pada bulan Ogos dan September 2003. Semasa pelaksanaan rintis ini, maklum balas yang diperoleh telah digunakan untuk memperbaiki dan mengemaskini deraf SKPM-Sekolah
ss/jns/2003 38

9.0 STRATEGI PELAKSANAAN SKPM-Sekolah 9.2 Pelaksanaan Rintis 9.2.2 Pelaksanaan secara rintis kali kedua akan dilaksanakan di seluruh negara pada bulan Oktober 2003 yang akan melibatkan sebanyak 280 buah sekolah seperti berikut
SK 60 % 168
Luar Bandar Bandar

SMK 20 % 56
Luar Bandar Bandar

SJKC 10 % 28
Luar Bandar Bandar

SJKT 10 % 28
Luar Bandar Bandar

Jumlah 100 % 280
Luar Bandar Bandar

40 % 20 % 12 % 112 56 34

8% 22

6% 17

4% 11

6% 17

4% 11

64 % 36 % 180 100
39

ss/jns/2003

PERANCANGAN PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH-SEKOLAH 2004

ss/jns/2003

40

AKTIVITI 1. MENGKAJI SEMULA STKP (JK Mengkaji Semula STKP) 2. MENGOLAH SEMULA STKP - MENGGUBAL SKPM 3. MENYEMAK DAN MENGEMAS KINI SKPM 4. MENYEDIAKAN PELAN PELAKSANAAN SKPM 5. MEMOHON PERSETUJUAN KPPM 6. MEMOHON PERSETUJUAN YB MENTERI DAN CETAK

TARIKH JAN - MAC 2003 APR – JUL 03 OGOS 03 OGOS 03 SEPT 03 SEPT - OKT 03

PELAKSANA JNS, 31 AJKT JNS JNS AJKT JNS

TEMPAT JNS KPM, SHAH ALAM JNS KPM KOTA BHARU SHAH ALAM JNS

KNS

MPP KPPM PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN + PPD 3.MESY.KHAS
41

KNS

7. MAKLUMAN KEPADA SEPT - OKT PENGARAH BAHAGIAN KPM 03 & JPN
ss/jns/2003

JNS

AKTIVITI 8. MAKLUMAN KEPADA PPD/PPB 9. PELAKSANAAN RINTIS (TEST MARKET & PRODUCT) 10. MELAKU LARIS SKPM KE SEKOLAH, PKS 11. PENJAJARAN SEMULA SKPM DAN PERCETAKAN 12. PELAKSANAAN PENUH SKPM NAZIR MEMBIMBING SEKOLAH 13. SEKOLAH MELAKSANAKAN PENARAFAN KENDIRI

TARIKH SEP 03 OKT 03 OKT-NOV 2003 NOV-DIS 03 JAN 04 NOV 03 (R) FEB 04 (B)

PELAKSANA JNS AJKT, SEMUA NAZIR • JNS • JPN, PPD AJKT • JNS, SEKOLAH • JPN, PPD • SEKOLAH • JNS • SEKOLAH • JPN, PPD/B JNS

TEMPAT
1. PHP+PPD 2. PPPN +PPD 3. MESY.KHAS

280 SEKOLAH SEKOLAH JNS KPM SEKOLAH JNS SEKOLAH PEJABAT 42 KPPM

14. KEPUTUSAN PKS DAN DIS 03 (R) PELAN PEMAJUAN SEKOLAH MAC 04 (B) 15. MAKLUMAN KEPADA KPPM
ss/jns/2003

FEB 04(P) MEI 04 (B)

AKTIVITI 16. LAPORAN KEPADA YB MENTERI

TARIKH FEB 04(R) MEI 04(B)

PELAKSANA • KNS • JNS • JPN • JNS • JPN, PPD JNS KNS

TEMPAT PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN + PPD SEKOLAH

17. MAKLUMAN KEPUTUSAN PKS APR 04(R) KPD BHG, JPN, PPD JUN 04(B) 18. PEMERIKSAAN RPS DAN IMPAK SKPM 19. ANALISIS IMPAK SKPM 20. MAKLUMAN IMPAK SKPM KEPADA KPPM 21. LAPORAN IMPAK SKPM KEPADA YB MENTERI JUN 04(R) JUL 04 OGOS 04 OKT 04 NOV 04

JNS PEJABAT KPPM PEJABAT YB MENTERI 1.PHP + PPD 2.PPPN +PPD 43

KNS

22. MAKLUMAN IMPAK SKPM KPD DIS BHG, JPN, PPD 04 ss/jns/2003

JNS

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH

ss/jns/2003

44

CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH PROSES Sekolah menerima dokumen SKPM SKPM1, SKPM2, dan SKPM3 Sekolah mengkaji dan memahami semua dokumen SKPM1, SKPM2 dan SKPM3 Sekolah membentuk Jawatankuasa SKPM Sekolah melaksanakan Penarafan Kendiri Menggunakan SKPM2 Sekolah memutuskan keputusan PKS Sekolah mendokumenkan keputusan PKS TINDAKAN JNS, Sekolah JNS, Sekolah Guru Besar/ Pengetua JK SKPM / Sekolah JK PKS JK PKS MASA Okt-Dis 03 Dis 03 Dis 03 Jan 04 Jan 04 Feb 04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sekolah memaklumkan keputusan PKS Guru Besar / Feb 04 kepada JNS Negeri, JPN, PPD/B Pengetua Sekolah membina RPS untuk menambahbaik JK RPS Feb 04 sekolah dan menubuh Pasukan AKD (PAKD) Sekolah melaksanakan RPS berpandukan JK PKS / Mulai Keputusan PKS menggunakan SKPM3 Sekolah Feb 04 JK RPS/ Sekolah / PAKD menilai/mengaudit RPS Jun–Dis 04 PAKD ss/jns/2003 45 12 Penambahbaikan berterusan / Tamat

2004 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH) [SKPM-Sekolah]

PERLUASAN SKPM
2005 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (MATRIKULASI) [SKPM-Matrikulasi]

2006 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (MAKTAB PERGURUAN) [SKPM-Maktab Perguruan]
2007 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (KOLEJ KOMUNITI) [SKPM-Kolej Komuniti] ss/jns/2003

46

PENUTUP
JNS akan melaksanakan sepenuhnya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah], bagi menggantikan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (STKP) mulai Januari tahun 2004.
ss/jns/2003 47

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) [SKPM-Sekolah]

1

TAJUK
SKPM2 : STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH) - INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (IPS) [SKPM2 : IPS]

JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2

3

LATAR BELAKANG PENGGUBALAN
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SEKOLAH) INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (SKPM2) - IPS

4

SOALAN ASAS YANG RELEVAN

1. Apakah itu instrumen?
Alat ukur 2. Apa yang hendak diukur? Sesuatu yang berbentuk konkrit dan abstrak (idea / konsep / gagasan)
5

INSTRUMEN DALAM KONTEKS JNS UNTUK
• Mengumpul data dan maklumat dalam pelbagai bidang yang melibatkan status, proses dan out put; • Diisi oleh Nazir, atau oleh kepimpinan sekolah, ditadbirkan secara bersemuka kepada responden (guru atau murid); • Dimanipulasi untuk penulisan laporan kepada sekolah dan laporan bersepadu; dengan demikian ada implikasi kepada aspek teknikal instrumen

6

• • • •

PIHAK YANG MEMBINA INSTRUMEN DALAM JNS Panitia Mata Pelajaran Sektor Unit Pasukan khas yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu (eg: Jawatankuasa Teknikal Penggubalan SKPM)
7

SKPM2 : IPS
• Dimaksudkan sebagai instrumen induk; Untuk tujuan yang lebih spesifik disediakan instrumen iringan (annex); contoh : mata pelajaran, iklim sekolah, kepimpinan sekolah • Tuntas; meliputi isi kandungan SKPM • Mengukur status, proses dan out put
8

RUJUKAN UTAMA • SKPM • Dokumen yang autentik: AP 1996, Peraturan Pendidikan, Arahan (Perbendaharaan) Surat Pekeliling (Am, Pentadbiran, Perkhidmatan, Kewangan, Ikhtisas) Sukatan pelajaran dan sebagainya • Literatur berkaitan yang muktabar
9

CIRI UTAMA DIBERI PERHATIAN SEMASA PEMBINAAN 1. Kesahan Sejauh mana IPS mengukur / mengumpul maklumat isi kandungan SKPM

Sejauh mana hasil IPS tekal, apabila digunakan oleh 2. Kebolehpercayaan pengguna berbeza untuk situasi / proses yang sama 3. Praktikaliti Sejauh mana IPS praktikal digunakan, berdasarkan pengalaman lepas

10

KESAHAN

• Merujuk kepada SKPM, dokumen dokumen Kerajaan dan KPM yang autentik, literatur berkaitan, kepakaran • Memastikan item yang disenaraikan habisan / lengkap / tuntas (exhaustive)
11

KEBOLEHPERCAYAAN • Memastikan interpretasi yang serupa bagi setiap item • Menetapkan aras inferens yang tidak terlalu tinggi bagi setiap item
12

PRAKTIKALITI
• Bilangan item (715) • Pilihan respons (gabungan dikotomi Ya/Tidak dan skala perkadaran 4 mata) • Cara menentukan skor (penandaan) • Pengiraan skor (meminimumkan pengulangan pengiraan) • Pilihan format rumusan skor (perincian yang berbeza)
13

FORMAT SKPM2: IPS

Instrumen
Dimensi
Elemen
Aspek
Item
14

Baldrige National Quality Program USA

15

Baldrige National Quality Program National Institute of Standards and Technology, USA Education Criteria for Performance Excellence Education Criteria 11 Core values and concept 1 Visionary leadership 2 Learning centered education 3 Organizational and personal learning 4 Valuing faculty, staff, and partners 5 Agility 6 Focus on the future 7 Managing for the innovation 8 Management by fact 9 Social Responsibility 10 Focus on results and creating values 11 Systems perspective The Core Values and Concepts are embodied in 7 Categories 19 Items Area to address

16

Baldrige National Quality Program - Education Criteria for Performance Excellence
1 Categories And Items Leadership 1.1 2 Organizational Leadership 1.2 Social Responsibility Strategic Planning 2.1 Strategy Development 2.2 Strategy Deployment Student, Stakeholder, and Market Focus 3.1 Student, Stakeholder, and Market Knowledge 3.2 Student and Stakeholders Relationship and Satisfaction Measurement, Analysis, and Knowledge Management 4.1 Measurement and Analysis of Organizational Performance 4.2 Information and Knowledge Management Faculty and Staff Focus 5.1 Work System 5.2 Faculty and Staff Learning and Motivation 5.3 Faculty and Staff Well-Being and Satisfaction Process Management 6.1 Learning Centered Process 6.2 Support Process Organizational Performance Result 7.1 Student Learning Result 7.2 Student and Stakeholders-Focused Result 7.3 Budgetary, Financial, and Market Result 7.4 Faculty and Staff Result 7.5 Organizational Effectiveness Result 7.6 Governance and Social Responsibility Result Points 70 50 40 45 40 45 45 45 35 25 25 50 35 150 60 60 60 60 60 1000 85 120 % (Items) 7.00 5.00 0.00 4.00 4.50 4.00 4.50 0.00 4.50 4.50 3.50 2.50 2.50 0.00 5.00 3.50 0.00 15.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 % (Cat) 12

8.5

3

85

8.5

4

90

9

5

85

8.5

6

85

8.5

7

450

45

17
100

1000

THE SCOTTISH OFFICE- EDUCATION AND INDUSTRY DEPARTMENT HOW GOOD IS OUR SCHOOL SELF EVALUATION USING PERFORMANCE INDICATORS HM INSPECTORS OF SCHOOL

18

THE SCOTTISH OFFICE- EDUCATION AND INDUSTRY DEPARTMENT HOW GOOD IS OUR SCHOOL SELF EVALUATION USING PERFORMANCE INDICATORS HM INSPECTORS OF SCHOOL Self-evaluation how are they doing in this school ? how are they doing in this classroom ? how are they doing in this department ? External evaluation how well are pupils' performing ? how well is the school managed ? how effective is the school ? 7 KEY AREA 1 Curriculum 2 Attainment 3 Learning and Teaching 4 Support for pupils 5 Ethos 6 Resources 7 Management, leadership and quality assurance

19

THE SCOTTISH OFFICE- EDUCATION AND INDUSTRY DEPARTMENT HOW GOOD IS OUR SCHOOL SELF EVALUATION USING PERFORMANCE INDICATORS HM INSPECTORS OF SCHOOL Self-evaluation 7 KEY AREA 1 Curriculum 2 Attainment 3 Learning and Teaching 4 Support for pupils 5 Ethos 6 Resources 7 Management, leadership and quality assurance 33 Performance Indicators Themes ILLUSTRATION (for level) - pupils' attainment exceeds appropriate national target - the school uses a limited range of methods for communicating with parents LEVEL 4 Very Good ( major strengths) 3 Good (strengths outweigh weaknesses) 2 Fair (some important weaknesses) 1 Unsatisfactory (major weaknesses) 90%+ almost all 75%+ most 20 50%+ majority

A Framework Of Performance Indicators For Secondary School Advisory Inspectorate Division Education Department Hong Kong
D O M A I N
I Management & Organization
Leadership Planning & Administration Class Teaching Staff Management

II Teaching & Learning

III Support for Students & School Ethos
Pastoral Care

IV Attainment & Achievement
Academic Performance of Pupils Non-academic Performance of Pupils

Curriculum

Personal, Social & Cultural Development Support for Pupils with Additional Needs Links with Parents and Community School Climate

A R E A

Pupil Learning Financial Management Resource & Accommodation Self Evaluation Performance Assessment

21

A Framework Of Performance Indicators For Secondary School Advisory Inspectorate Division Education Department Hong Kong

22

JENIS ITEM
• Mempunyai indikator sebagai panduan penentuan skor [E1, 1.1(a)]
ELEMEN 1 : VISI DAN MISI No. Aspek 1.1 Aspek Penggubalan Visi dan Misi No. Item (a) Item Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah: i. ii. iii. iv. v. vi. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengambil kira Wawasan 2020 mengambil kira perkembangan pendidikan semasa mengambil kira analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dibuat secara kolektif dikaji semula jika perlu Skor 4 : i, ii, dan mana-mana satu di atas Skor 3 : i dan ii sahaja Skor 2 : i atau ii Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tiada pernyataan visi atau misi Jumlah Kekerapan Aspek 1.1 Skor Jumlah Skor Aspek 1.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4 DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN

23

JENIS ITEM
• Berkongsi pangkal ayat yang sama [E2, 2.1(a)]
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah

0 1 2 3 4

2.1

Gaya Kepimpinan

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Guru Besar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan: menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif cara yang sesuai mengikut situasi berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik membuat rondaan (management by walking about) Jumlah Kekerapan Aspek 2.1 Skor Jumlah Skor Aspek 2.1

24

JENIS ITEM
Mempunyai panduan penentuan skor berdasarkan julat prestasi
DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN
No. Aspek Aspek

12.2 :
No. Item

PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH
Item Skor Sekolah

0 1 2 3 4

12.2.1

PKSR Tahun 1 hingga Tahun 6 Terkini

(a)

Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran PKSR terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 30.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % Skor 0 : 0.00 % Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSR terkini Skor 4 : 12.00 % dan lebih Skor 3 : 6.00 % hingga 11.99 % Skor 2 : 3.00 % hingga 5.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % Skor 0 : 0.00 % Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSR terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.1

(b)

(c)

25

PENENTUAN SKOR ITEM
Kecuali ditetapkan secara spesifik (bagi item tertentu), penentuan skor item adalah berdasarkan panduan berikut: 0 1 2 3 4 = = = = = (sifar mutlak) Tidak wujud/berlaku Kadar perlaksanaan sehingga 24% Kadar perlaksanaan 25% - 49% Kadar perlaksanaan 50% - 74% Kadar perlaksanaan 75% - 100%

26

PENGGUNAAN IPS
• Berpandukan data/maklumat yang diperoleh melalui - penelitian dokumen, - temu bual, - pemerhatian langsung, - soal selidik, - ujian • Berdasarkan pertimbangan profesional
27

KEGUNAAN IPS
• Pemeriksaan oleh JNS • Pemantauan/penyeliaan oleh agensi lain KPM (Jab, Bhg. KPM, JPN, PPD/B) • Penarafan Kendiri Sekolah • Pengesahan Penarafan Kendiri Sekolah • Pemeriksaan Sekolah
28

DIMENSI I HALA TUJU KEPIMPINAN

sam/jns/2003

1

DIMENSI I
2 Elemen: (Elemen 1 dan 2) Elemen 1 : Visi dan Misi Elemen 2. : Kepimpinan

sam/jns/2003

2

Elemen 1 : Visi dan Misi
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISI No. Aspek 1.1 Aspek Penggubalan Visi dan Misi No. Item (a) Item Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah: i. ii. iii. iv. v. vi. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengambil kira Wawasan 2020 mengambil kira perkembangan pendidikan semasa mengambil kira analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dibuat secara kolektif dikaji semula jika perlu Skor 4 : i, ii, dan mana-mana satu di atas Skor 3 : i dan ii sahaja Skor 2 : i atau ii Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tiada pernyataan visi atau misi Jumlah Kekerapan Aspek 1.1 Skor Jumlah Skor Aspek 1.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

3

Elemen 1 : Visi dan Misi
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISI No. Aspek 1.2 Aspek Penyebaran Visi dan Misi No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Item Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam: perancangan sekolah buku panduan guru buku peraturan sekolah untuk murid buku latihan murid brosur sekolah surat makluman kepada ibu bapa majalah sekolah Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tidak didokumentasikan Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

4

Elemen 1 : Visi dan Misi
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISI No. Aspek ….. 1.2 Aspek …… Penyebaran Visi dan Misi No. Item (b) Item Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam: i. ii. iii. iv. v. vi. perhimpunan mingguan sekolah program-program sekolah mesyuarat guru mesyuarat staf sokongan mesyuarat PIBG mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tidak dihebahkan dan tidak diperjelas Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

5

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISI
No. Aspek 1.2 Aspek Penyebaran Visi dan Misi No. Item (c) Item Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti: i. ii. iii. iv. v. vi. bilik gerakan sekolah papan kenyataan umum bilik guru bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%) pejabat sekolah dinding utama yang strategik Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tidak dipamerkan Jumlah Kekerapan Aspek 1.2 Skor Jumlah Skor Aspek 1.2 0 Jumlah Kekerapan Elemen 1 Skor Jumlah Skor Elemen 1 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

6

Elemen 2 : Kepimpinan
Aspek 2.1: Gaya Kepimpinan Aspek 2.2: Budaya Ilmu dan Berfikir Aspek 2.3: Permuafakatan Aspek 2.4: Motivasi dan Dorongan Aspek 2.5: Pemimpin Kurikulum Aspek 2.6: Pengupayaan Kepimpinan
sam/jns/2003 7

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah

0 1 2 3 4

2.1

Gaya Kepimpinan

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Guru Besar atau Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan berkesan dengan: menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif cara yang sesuai mengikut situasi berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik membuat rondaan (management by walking about) Jumlah Kekerapan Aspek 2.1 Skor Jumlah Skor Aspek 2.1

sam/jns/2003

8

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN No. Aspek 2.2 Aspek Budaya ilmu dan berfikir No. Item (a) Item Guru Besar atau Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan: menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya) menggalakkan perkongsian ilmu dan pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya) menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya) Jumlah Kekerapan Aspek 2.2 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 2.2 9 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

i.

ii.

iii.

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN Skor Sekolah No. Aspek 2.3 Aspek No. Item (a) i. Item 0 1 2 3 4

Permuafa katan

Guru Besar atau Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan: membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan ke arah pencapaian matlamat yang sama) mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah mengamalkan sikap percaya mempercayai di kalangan warga sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 2.3 Skor Jumlah Skor Aspek 2.3 sam/jns/2003 10

ii. iii. iv.

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN No. Aspek 2.4 Aspek Motivasi dan Dorongan No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. Skor Sekolah Item Guru Besar atau Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan: memberi sokongan (moral dan material) membuat penilaian secara adil memberi teguran yang membina menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaan Jumlah Kekerapan Aspek 2.4 Skor Jumlah Skor Aspek 2.4 sam/jns/2003 11 0 1 2 3 4

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN No. Aspek 2.5 Aspek Pemimpin Kurikulum No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. Item Guru Besar atau Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan: mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berkuat kuasa memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam hal-hal berkaitan dengan pendidikan memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan Pembelajaran mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Jumlah Kekerapan Aspek 2.5 Skor Jumlah Skor Aspek 2.5 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

vii. viii. ix. x.

sam/jns/2003

12

Elemen 2 : Kepimpinan
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN No. Aspek 2.6 Aspek Pengupayaan Kepimpinan No. Item (a) Item Guru Besar atau Pengetua mengupayakan Guru-guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran (Ketua Bidang), Ketua Panitia dan guru-guru untuk memimpin dengan cara: i. ii. iii. iv. v. vi. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas memberi latihan kepimpinan menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan Kepimpinan memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan Jumlah Kekerapan Aspek 2.6 Skor Jumlah Skor Aspek 2.6 0 Jumlah Kekerapan Elemen 2 Skor Jumlah Skor Elemen 2 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

13

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
Skor DIMENSI % ELEMEN % Jumlah Item Pe nuh Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

15

1 2 3 4

Visi dan Misi Kepimpinan Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan Sumber Pengurusan Maklumat Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum dan HEM Pengajaran dan Pembelajaran Pembangunan Sahsiah Murid Penilaian Pencapaian Murid Kemenjadian Murid Prasekolah Pencapaiam Akademik Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 Pencapaiam Akademik Murid Peralihan hingga Tingkatan 3 Pencapaiam Akademik Murid Tingkatan 4 dan 5 Pencapaiam Akademik Murid Tg. 6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum Kemenjadian Sahsiah Murid

3 7 6 6 6 6 6 15 20 5 5 2 5 3 2 2 4 4

4 39 6 34 26 90 28 174 71 21 19
123*/ 132**

16 156 24 136 104 360 112 696 284 84 76 492*/ 528** 24 24 32 36 72 60 2788

30

5 6 7 8

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45

9 10 11 12.1 12.2

6 6 8 9 18 15 697

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID 15

12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

JUMLAH

100

sam/jns/2003

14

DIMENSI II PENGURUSAN ORGANISASI

sam/jns/2003

15

DIMENSI II
4 Elemen: (Elemen 3, 4, 5, 6, dan 7) Elemen 3 : Struktur Organisasi Elemen 4 : Perancangan Elemen 5 : Iklim Elemen 6 : Pengurusan Sumber Elemen 7 : Pengurusan Maklumat
sam/jns/2003 16

Elemen 3 : Struktur Organisasi
Aspek 3.1 : Penentuan Struktur Organisasi Aspek 3.2 : Penyebaran Struktur Orgahnisasi

Elemen 4 : Perancangan
Aspek 4.1 : Perancangan Strategik Aspek 4.2 : Perancangan Taktikal Aspek 4.3 : Perancangan Operasi
sam/jns/2003 17

Elemen 5 : Iklim
Aspek 5.1 : Premis Aspek 5.2 : Komunikasi Aspek 5.3 : Kebebasan Optimum Aspek 5.4 : Disiplin Aspek 5.5 : Guru, Staf Sokongan danMUrid Bermotivasi Aspek 5.6 : Kerjasama Dengan Ibubapa dan Komuniti
sam/jns/2003 18

Elemen 6 : Pengurusan Sumber
Aspek 6.1 : Pengurusan Kemudahan Dan Keperluan Asas Aspek 6.2 : Pengurusan Kewangan Aspek 6.3 : Pengurusan Sumber Tenaga Manusia Aspek 6.4 : Pengurusan Pejabat Aspek 6.5 : Pengurusan Bahan Kurikulum
sam/jns/2003 19

Elemen 7 : Pengurusan Maklumat
Aspek 7.1 : Pemerolehan Maklumat Aspek 7.2 : Penyebaran Maklumat Aspek 7.3 : Penyimpanan Maklumat Aspek 7.4 : Pengaksesan Maklumat Aspek 7.5 : Penggunaan Maklumat Aspek 7.6 : Pengemukaan Maklumat Aspek 7.7 : Pengemaskinian Maklumat
sam/jns/2003 20

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI No. Aspek 3.1 Aspek Penentuan Struktur Organisasi No. Item (a) Item Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan menyediakan: struktur organisasi terkini yang relevan, berfungsi dan sesuai dengan gred sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa) carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan Kaunseling) carta jawatankuasa utama terkini (kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid) Jumlah Kekerapan Aspek 3.1 Skor Jumlah Skor Aspek 3.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

i.

ii.

iii.

sam/jns/2003

21

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI No. Aspek 3.2 Aspek Penyebaran Struktur Organisasi No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. perancangan sekolah buku panduan guru fail panitia majalah sekolah brosur sekolah multimedia Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu di atas Skor 0 : tidak didokumentasikan Struktur organisasi sekolah dihebahkan dan diperjelaskan dalam: i. ii. iii. iv. v. perhimpunan sekolah mesyuarat guru mesyuarat staf sokongan mesyuarat PIBG mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu di atas sam/jns/2003 Skor 0 : tidak dihebahkan dan tidak diperjelaskan Item Struktur organisasi sekolah didokumentasikan dalam: Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

22

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI No. Aspek Aspek …… Penyebaran Struktur Organisasi No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

….. 3.2

(c)

Struktur organisasi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti: i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%) v. pejabat sekolah Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu di atas Skor 0 : tidak dipamerkan Jumlah Kekerapan Aspek 3.2 Skor Jumlah Skor Aspek 3.2 0 Jumlah Kekerapan Elemen 3 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Elemen 3 1 2 3 23 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 4 : PERANCANGAN No. Aspek 4.1 Aspek Perancangan Strategik No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. (b) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Item Pelan Strategik disediakan dengan: membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran (analisis kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang) menentukan keperluan sekolah mengambil kira visi dan misi sekolah mengambil kira tahap pencapaian semasa [Take- Off Value (TOV)] Sekolah mengambil kira peningkatan sasaran operasi [Operational Targeted Increment (OTI)] sekolah mengambil kira sasaran hasil jangkaan [Expected Targeted Result (ETR)] sekolah menentukan strategi yang bersesuaian menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan Pelan Strategik disediakan bagi bidang pengurusan: kurikulum kokurikulum hal ehwal murid kewangan sumber tenaga manusia bahan kurikulum kemudahan dan keperluan asas sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 4.1 Skor Jumlah Skor Aspek 4.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

24

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 4 : PERANCANGAN No. Aspek 4.2 Aspek Peran cangan Taktikal No. Item (a) i. ii. iii. iv. Item Pelan Taktikal disediakan dengan mengambil kira: Pelan Strategik keperluan semasa (termasuk program ad hoc) keutamaan program keperluan dan peruntukan sumber (kewangan, sumber tenaga manusia, bahan pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan keperluan asas) tahap pencapaian semasa (TOV) bidang berkenaan peningkatan sasaran operasi (OTI) bidang berkenaan sasaran hasil jangkaan (ETR) bidang berkenaan mekanisme pemantauan dan penilaian program kajian semula program Jumlah Kekerapan Aspek 4.2 Skor Jumlah Skor Aspek 4.2 sam/jns/2003 25 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

v. vi. vii. viii. ix.

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 4 : PERANCANGAN
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

4.3

Perancangan Operasi

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x.

Pelan Operasi disediakan dengan: mengambil kira pelan strategik dan pelan taktikal mempunyai objektif yang jelas menentukan kumpulan sasaran menentukan strategi pelaksanaan menentukan masa dan tempoh pelaksanaan menentukan pelaksana menentukan sumber yang diperlukan mengenal pasti kekangan dan halangan menentukan mekanisme pemantauan dan penilaian menentukan mekanisme penambahbaikan Jumlah Kekerapan Aspek 4.3 Skor Jumlah Skor Aspek 4.3 0 Jumlah Kekerapan Elemen 4 Skor Jumlah Skor Elemen 4 sam/jns/2003 1 2 3 4

26

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM No. Aspek 5.1 Aspek Premis No. Item (a) i. ii. iii. Item Sekolah memastikan bangunan dan kawasan sekolah kondusif: mempunyai ciri-ciri keselamatan persekitaran yang bersih dan ceria mempunyai kemudahan yang cukup dan selesa Jumlah Kekerapan Aspek 5.1 Skor Jumlah Skor Aspek 5.1 5.2 Komunikasi (a) i. Sekolah mewujudkan sistem komunikasi yang membolehkan: maklumat disampaikan kepada individu dan kumpulan sasaran secara telus, jelas dan mudah difahami maklum balas dan pendapat dikemukakan oleh warga sekolah secara bebas perkongsian maklumat yang telus diwujudkan Jumlah Kekerapan Aspek 5.2 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 5.2 27 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

ii. iii.

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM No. Aspek 5.3 Aspek Kebebasan Optimum No. Item (a) i. ii. Item 0 Kebebasan optimum yang terkawal diperlihatkan melalui: kebebasan individu membuat keputusan profesional kebebasan individu menggunakan kreativiti Jumlah Kekerapan Aspek 5.3 Skor Jumlah Skor Aspek 5.3 5.4 Disiplin (a) i. ii. iii. Warga sekolah memperlihatkan tingkah laku berdisiplin dengan: guru mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan staf sokongan mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan murid bertatasusila dan mematuhi peraturan Jumlah Kekerapan Aspek 5.4 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 5.4 28 Skor Sekolah 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM No. Aspek 5.5 Aspek Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi No. Item (a) i. ii. iii. iv. (b) i. ii. iii. iv. (c) i. ii. iii. Item Guru bermotivasi dengan: bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas sanggup bekerja di luar waktu rasmi sedia menerima dan melaksanakan tugas berani mencuba idea baru Staf sokongan bermotivasi dengan: bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas sanggup bekerja di luar waktu rasmi sedia menerima dan melaksanakan tugas berani mencuba idea baru Murid bermotivasi dengan: bersungguh-sunggguh melaksanakan aktiviti pembelajaran sanggup manghadiri pembelajaran di luar waktu rasmi persekolahan sedia menerima dan melaksanakan tugas Jumlah Kekerapan Aspek 5.5 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 5.5 29 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM No. Aspek 5.6 Aspek Kerjasama Dengan Ibu Bapa dan Komuniti No. Item (a) i. ii. iii. iv. Item 0 Permuafakatan dengan ibu bapa/komuniti diperlihatkan melalui: perjumpaan antara ibu bapa dengan pihak sekolah berkaitan hal-hal pelajaran dan disiplin pemakluman kepada ibu bapa berkaitan takwim/aktiviti persekolahan kesediaan warga sekolah memberi kerjasama dan sumbangan kepada komuniti kesediaan komuniti memberi kerjasama dan sumbangan kepada sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 5.6 Skor Jumlah Skor Aspek 5.6 0 Jumlah Kekerapan Elemen 5 Skor Jumlah Skor Elemen 5 sam/jns/2003 30 1 2 3 4 Skor Sekolah 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

6.1

Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. (b) i. ii. iii. iv. v. vi

Sekolah mengurus bangunan dan kawasan dengan: memanfaatkan semua kemudahan yang ada mempunyai sistem penyelenggaraan melaksanakan penyelenggaraan melaksanakan pemantauan menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan Kemudahan mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang menyeluruh (Arahan Perkhidmatan Bab 8 dan Arahan Keselamatan) merancang pembangunan dan keperluan masa Depan Sekolah mengurus perabot, bekalan air, elektrik dan kemudahan komunikasi dengan: memanfaatkan bekalan perabot dan semua kemudahan yang ada mempunyai sistem penyelenggaraan melaksanakan penyelenggaraan melaksanakan pemantauan menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan merancang pembangunan dan keperluan masa Depan sam/jns/2003 31

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek
6.1

Aspek

No. Item
(c) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. (d) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Item
Sekolah mengurus kantin dengan: memastikan ruang yang mencukupi memastikan kemudahan yang lengkap dan berfungsi menyediakan peraturan penggunaan kantin memastikan berkeadaan selamat, bersih dan ceria memastikan makanan mencukupi, berkualiti dan harga berpatutan memastikan pengusaha dan pekerja kantin mempunyai sijil kesihatan yang sah memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan mempunyai sistem pemantauan melaksanakan pemantauan dan penambahbaikan Sekolah mengurus asrama dengan: mempunyai maklumat yang lengkap (tentang staf, penghuni, disiplin, kemudahan dan penyelenggaraan) memastikan keadaan asrama selamat, bersih dan ceria memanfaatkan kemudahan untuk keselesaan murid mempunyai peraturan asrama melaksanakan prosedur keselamatan asrama mempunyai sistem penyelenggaraan melaksanakan penyelenggaraan melaksanakan pemantauan sam/jns/2003 merancang pembangunan dan keperluan masa depan

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas

32

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek
6.1

Aspek
Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas

No. Item (e) i. ii. iii.

Item Sekolah mengurus dewan makan asrama dengan: memastikan makanan mencukupi dan berkualiti memastikan pengusaha dan pekerja dewan makan mempunyai sijil kesihatan yang sah memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan Jumlah Kekerapan Aspek 6.1 Skor Jumlah Skor Aspek 6.1

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

33

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek 6.2 Aspek Pengurusan Kewangan No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Item Jawatankuasa Kewangan berfungsi dengan: menyediakan belanjawan tahunan sekolah memaklumkan peruntukan untuk setiap mata pelajaran dan bidang-bidang pengurusan sekolah yang lain melakukan pembelian barang dan perkhidmatan menurut keutamaan mematuhi prosedur kewangan berpandukan Arahan Perbendaharaan dan pekeliling berkaitan menyimpan dan mengemas kini rekod kewangan memantau perbelanjaan menyediakan rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal mengikut sistem yang berkuatkuasa mengemas kini rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal melaksanakan pelupusan dan hapus kira menurut keperluan mengambil tindakan terhadap laporan audit Jumlah Kekerapan Aspek 6.2 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 6.2 34 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek 6.3 Aspek Pengurusan Sumber Tenaga Manusia No. Item (a) i. ii. (b) i. ii. iii. iv. (c) i. ii. iii. (d) i. ii. iii. iv. Item Sekolah memastikan sumber tenaga manusia mencukupi dengan: menganalisis keperluan mengambil tindakan mengisi keperluan Sekolah mengagihkan tugas: berdasarkan kelayakan, bakat, minat dan pengalaman berdasarkan keperluan secara seimbang mematuhi surat pekeliling yang sedang berkuat kuasa Sekolah memberi penjelasan bidang tugas kepada guru dan staf sokongan dengan menyediakan: senarai tugas guru dan staf sokongan perincian tugas bagi setiap bidang tugas jawatan dan jawatankuasa manual prosedur kerja bagi setiap tugas jawatan dan jawatankuasa Sekolah memastikan guru dan staf sokongan mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan: mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada guru mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada staf sokongan melaksanakan pelbagai kaedah pemantauan mengambil tindakan menurut prosedur terhadap pelanggaran peraturan Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

35

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek
6.3

Aspek
Pengurusan Sumber Tenaga Manusia

No. Item (e) i. ii. iii. iv. v. vi. (f) i. ii. iii. iv.

Item Sekolah melaksanakan pembangunan sumber tenaga manusia dengan: melakukan analisis keperluan dalam perancangan program perkembangan staf merancang program perkembangan staf melibatkan guru dan staf sokongan dalam program perkembangan staf melaksanakan program perkembangan staf secara terancang dan berjadual merancang pembangunan dan keperluan tenaga manusia masa depan menurut bidang, mata pelajaran dan kepakaran memberi galakan dan peluang kepada guru dan staf sokongan untuk mengikuti seminar, kursus, bengkel, ceramah dan melanjutkan pelajaran Sekolah melaksanakan program orientasi untuk guru dan staf sokongan baru dengan: menerangkan visi, misi, latar belakang dan budaya Sekolah memperkenalkan mereka kepada warga sekolah menyediakan kemudahan dan bantuan yang diperlukan melaksanakan program bimbingan Jumlah Kekerapan Aspek 6.3 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 6.3

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

36

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek 6.4 Aspek Pengurusan Pejabat No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Item Pengurusan pejabat dilaksanakan melalui: susun atur fizikal pejabat yang menampilkan Kekemasan penyediaan peralatan dan kemudahan pejabat yang Mencukupi khidmat kaunter dan khidmat telekomunikasi yang mesra pelanggan sistem kawalan keselamatan yang menyeluruh khidmat salur maklumat yang cekap dan berkesan sistem fail mematuhi panduan semasa yang berkuat kuasa (Arahan Perkhidmatan Bab 4) perkhidmatan sokongan kepada program pengajaran dan pembelajaran pelaksanaan kerja-kerja perkeranian mengikut prosedur dan ketepatan masa Jumlah Kekerapan Aspek 6.4 Skor Jumlah Skor Aspek 6.4 sam/jns/2003 37 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek 6.5 Aspek Pengurusan Bahan Kurikulum No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. (b) i. ii. iii. Item Sekolah memperoleh bahan kurikulum dengan: melakukan analisis keperluan menentukan keperluan menyediakan bahan kurikulum berdasarkan keperluan dan keutamaan sekolah menyediakan bahan kurikulum bagi bidang kurikulum secara terancang menyediakan bahan kurikulum bagi bidang kokurikulum secara terancang menyediakan bahan kurikulum bagi bidang pembangunan sahsiah murid secara terancang Sekolah memanfaatkan penggunaan: bahan kurikulum peralatan kokurikulum bahan rujukan berkaitan bidang pembangunan sahsiah murid sam/jns/2003 38 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER No. Aspek 6.5 Aspek Pengurusan Bahan Kurikulum No. Item (c) i. ii. iii. (d) i. ii. iii. Item Sekolah menyediakan sistem peminjaman bahan kurikulum yang teratur bagi bidang: Kurikulum Kokurikulum pembangunan sahsiah murid Sekolah menyelenggara bahan kurikulum dengan: menyimpan di tempat selamat menyediakan tatacara penggunaan sumber menyediakan prosedur penyelenggaraan dan pemantauan Jumlah Kekerapan Aspek 6.5 Skor Jumlah Skor Aspek 6.5 0 Jumlah Kekerapan Elemen 6 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Elemen 6 39 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT No. Aspek 7.1 Aspek Pemerolehan Maklumat No. Item (a) Item Sekolah memperoleh data dan maklumat dari sumber dalaman (seperti pencapaian akademik murid dan rekod disiplin murid) dan luaran (seperti dari Bahagian KPM, JPN dan PPD) mengenai: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.1 Skor Jumlah Skor Aspek 7.1 Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara berikut disebar kepada pihak yang memerlukan seperti guru, staf sokongan dan ibu bapa: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.2 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 7.2 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

i. ii. iii. iv.

7.2

Penyebaran Maklumat

(a)

i. ii. iii. iv.

40

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT No. Aspek 7.3 Aspek Penyimpanan Maklumat No. Item (a) Item Data dan maklumat mengenai perkara berikut disimpan menggunakan teknologi yang sesuai dan relevan dengan sekolah: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.1 Skor Jumlah Skor Aspek 7.1 Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut mudah diakses oleh pengguna yang memerlukan: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.2 Skor Jumlah Skor Aspek 7.2 sam/jns/2003 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

i. ii. iii. iv.

7.4

Pengaksesan Maklumat

(a)

i. ii. iii. iv.

41

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT No. Aspek 7.5 Aspek Penggunaan Maklumat No. Item (a) Item Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut digunakan sebagai asas dan rujukan untuk pihak-pihak tertentu merancang dan membuat keputusan: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.1 Skor Jumlah Skor Aspek 7.1 Maklumat mengenai perkara berikut boleh dikemukakan kepada pengguna akhir dengan menggunakan media yang sesuai: pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.2 Skor Jumlah Skor Aspek 7.2 sam/jns/2003 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

i. ii. iii. iv.

7.6

Pengemukaan Maklumat

(a)

i. ii. iii. iv.

42

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT No. Aspek 7.7 Aspek Pengemaskinian Maklumat No. Item (a) Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Data dan maklumat mengenai perkara berikut hendaklah kemas kini:
pengurusan dan pentadbiran sekolah pengurusan kurikulum pengurusan kokurikulum pengurusan hal ehwal murid Jumlah Kekerapan Aspek 7.1 Skor Jumlah Skor Aspek 7.1

i. ii. iii. iv.

0 Jumlah Kekerapan Elemen 7 Skor Jumlah Skor Elemen 7

1

2

3

4

sam/jns/2003

43

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL ELEMEN 8 : MURID SUBELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Skor Sekolah No. No. Aspek Item Aspek Item 0 1 2 3 4 8.1.1 Jawatan (a) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah berfungsi dengan: kuasa i. menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum Kurikulum Sekolah ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia, Penyelaras Pusat Sumber Sekolah, Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian, Penyelaras Jadual Waktu, dan Guru Bimbingan dan Kaunseling v. menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum vi. membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah kurikulum vii. merancang program, projek, dan aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah viii. menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kurikulum ix. memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti kurikulum yang dijalankan x. melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti kurikulum hasil daripada penilaian impak Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.1 sam/jns/2003 44 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.1

SUBELEMEN 8.1 : No. Aspek 8.1.2 Aspek Panitia Mata Pelajaran [Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986] No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi.

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Panitia mata pelajaran sekolah berfungsi: Ketua Panitia dilantik berdasarkan kekananan melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling yang berkuat kuasa menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini menyelaraskan penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan Harian menyelaraskan tugasan dan latihan murid dari segi bilangan, jenis buku, kekerapan dan penilaian berdasarkan tahap murid menyelaraskan pemeriksaan tugasan atau latihan menyediakan belanjawan tahunan panitia menguruskan program perkembangan staf menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan pemarkahan melaksanakan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia selaras dengan perancangan strategik kurikulum sekolah memantau keberkesanan program, projek, dan aktiviti tahunan panitia yang dijalankan menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian atau peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti kurikulum sekolah hasil daripada penilaian impak memilih dan mencadangkan buku teks dan buku rujukan untuk kegunaan murid, guru dan pusat sumber sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.2 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.2

45

SUBELEMEN 8.1 : No. Aspek 8.1.3 Aspek Jadual Waktu Guru No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. (b) i.

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Sekolah menyediakan jadual waktu mengajar dengan: menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas Guru Besar atau Pengetua menandatangani jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian Guru Jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat atau dirujuk mengikut peruntukan waktu berdasarkan PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, penempatan waktu dan kemudahan bilik Sekolah memastikan: guru mengajar mematuhi jadual waktu yang diluluskan (peruntukan masa dan mata pelajaran) Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.3 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.3 sam/jns/2003 46

SUBELEMEN 8.1 :

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Skor Sekolah

No. Aspek

Aspek

No. Item

Item 0 1 2 3 4

8.1.4

Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987)

(a)

Sekolah melaksanakan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan: i. merancang aktiviti penyeliaan dengan menyediakan jadual dan instrumen penyeliaan menyelia P&P guru berpandukan surat pekeliling yang berkuat kuasa merekodkan penyeliaan menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan keberkesanan P&P Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.4 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.4 sam/jns/2003 47

ii. iii. iv.

SUBELEMEN 8.1 : No. Aspek 8.1.5 No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Aspek Pusat Sumber Sekolah

Item Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) berfungsi dengan: mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS dan Jawatankuasa Kerja PSS dari semasa ke semasa menyediakan minit mesyuarat menyediakan maklumat dan dokumen pengurusan PSS menyediakan belanjawan tahunan PSS merancang program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS selaras dengan perancangan strategik sekolah melaksanakan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS selaras dengan perancangan yang disediakan memantau pelaksanaan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS yang dijalankan menilai impak program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS terhadap pembelajaran murid melaksanakan penambahbaikan program, projek, aktiviti, dan penggunaan PSS Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.5 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.5

48

SUBELEMEN 8.1 : No. Aspek 8.1.6 Aspek Program Galakan Membaca No. Item (a) i. ii. iii. iv. (b) i. ii. (c) i. ii. iii.

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Sekolah merancang program galakan membaca: mengambil kira koleksi bahan bacaan yang sedia ada merancang penambahan koleksi bahan bacaan mengambil kira tahap kebolehan murid menentukan jadual pelaksanaan program Sekolah melaksanakan program galakan membaca: mengikut jadual pelaksanaan yang disediakan merekod pelaksanaan program dengan kemas kini Sekolah melaksanakan pemantauan dan penilaian: secara berjadual menjalankan penilaian impak mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.6 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.6

sam/jns/2003

49

SUBELEMEN 8.1 : No. Aspek 8.1.7 Aspek Jawatan kuasa Penilaian dan Peperiksaan No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi.

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan: mengurus pelaksanaan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM) memastikan penggunaan Jadual Penentuan/Spesifikasi Ujian (JPU/JSU) dalam membina soalan ujian/peperiksaan mengurus hal-hal berkaitan peperiksaan awam menganalisis keputusan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM) menganalisis keputusan peperiksaan awam mengurus koleksi kertas-kertas soalan ujian/peperiksaan dalaman dan luaran Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.7 Skor Jumlah Skor Aspek 8.1.7 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 8.1 Skor Jumlah Skor Subelemen 8.1 sam/jns/2003 50 1 2 3 4

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.2 : No. Aspek 8.2.1 Aspek Jawatan kuasa Kokurikulum Sekolah No. Item (a) i. ii. iii. iv. PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM Item Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah berfungsi dengan: menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Unit Beruniform dan Penyelaras Kelab & Persatuan menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum dengan mengambil kira kos faedah dan penyertaan murid secara beramai-ramai membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah kokurikulum merancang program, projek, dan aktiviti kokurikulum selaras dengan perancangan strategik Sekolah menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kokurikulum memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti kokurikulum sekolah melaksanakan penambahbaikan ke atas program, projek, dan aktiviti kokurikulum sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.1 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 8.2.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

v. vi. vii. viii. ix. x.

51

SUBELEMEN 8.2 : No. Aspek 8.2.2 Aspek Persatuan* -Mata pelajaran yang diajar di sekolah, -hobi dan rekreasi

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM Item Sekolah merancang program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan mengambil kira: perancangan strategik sukatan pelajaran dan perlembagaan kelab dan persatuan akademik pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) potensi dan minat murid pembangunan sahsiah murid Sekolah melaksanakan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan: memastikan setiap murid menganggotai kelab dan persatuan mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum mengambil kira pembangunan sahsiah murid Sekolah memantau program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan dengan: merancang jadual penyeliaan melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang menyelia atau menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian merekodkan hasil penyeliaan atau penilaian membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah menggunakan maklum balas sebagai asas untuk sam/jns/2003 mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti kelab dan persatuan akademik Skor Sekolah 0 1 2 3 4

No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. (b) i. ii. iii. iv. (c) i. ii. iii. iv. v. vi.

52

SUBELEMEN 8.2 : No. Aspek
8.2.2

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM Item 0 Guru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan: i. merujuk kepada perancangan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan merujuk kepada pelaksanaan program, projek, dan aktiviti kelab dan persatuan membuat penilaian impak mengambil tindakan penambahbaikan Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.2 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.2 Skor Sekolah 1 2 3 4

Aspek
Persatuan* -Mata pelajaran yang diajar di sekolah, -hobi dan rekreasi

No. Item (d)

ii.

iii. iv.

sam/jns/2003

53

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Item Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) berfungsi dengan: menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal murid mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang dan semua guru yang terlibat dengan pengurusan Hal Ehwal Murid menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang HEM dengan mengambil kira kos faedah dan penglibatan semua murid merancang program, projek, dan aktiviti HEM selaras dengan perancangan strategik sekolah menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti HEM memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti HEM melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti HEM Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.1 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 8.3.1 54 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

SUBELEMEN 8.3 : No. Aspek 8.3.1 Aspek Jawatan kuasa Hal Ehwal Murid No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.3 : No. Aspek 8.3.2 Aspek Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Skor Sekolah Item 0 Sekolah menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan: mengadakan bilik atau ruang bimbingan dan Kaunseling menyediakan kelengkapan yang diperlukan melaksanakan program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling murid merancang program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah melaksana program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti bimbingan dan kaunseling Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.2 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 8.3.2 55 1 2 3 4

ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Skor Sekolah No. Aspek No. Aspek Item Item 0 1 2 3 4 (a) Sekolah mempunyai ciri-ciri asas keselamatan 8.3.3 Sistem dengan: Kawalan Keselamatan i. meletakkan alat pemadam api yang berfungsi di Murid tempat strategik (Surat Pekeliling ii. mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap Ikhtisas kelas dan bilk khas Bil. 8/1999) iii. menjalankan kawad kebakaran (fire drill) (b) Sekolah mempunyai sistem kawalan keselamatan murid: i. di dalam bilik darjah (termasuk makmal, bengkel dan bilik-bilik khas) ii. di luar bilik darjah di kawasan sekolah iii. semasa mengikuti aktiviti pendidikan di luar sekolah (seperti lawatan sambil belajar dan perkhemahan) (c) Sekolah memberi penekanan terhadap keselamatan murid di luar kawasan sekolah dengan: i. menekankan langkah-langkah keselamatan murid semasa dalam perjalanan pergi dan balik sekolah ii. mengadakan kerjasama dengan ibu bapa dan pihak berkuasa yang lain untuk memantapkan keselamatan murid iii. memastikan kawasan laluan murid selamat dengan kerjasama pihak berkuasa yang lain Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.3 Skor sam/jns/2003 56 Jumlah Skor Aspek 8.3.3

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.3 : No. Aspek 8.3.4 Aspek Per khidmatan Kesihatan Murid No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Item Sekolah menyediakan perkhidmatan kesihatan murid dengan: menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau klinik untuk Klinik Bergerak Jabatan Kesihatan menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan peralatan untuk murid yang sakit memastikan kekemasan dan kebersihan bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan klinik (jika ada) melaksanakan pengesanan awal tahap kesihatan Murid merancang program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid selaras dengan perancangan Sekolah melaksana program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid selaras dengan perancangan memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid mengambil tindakan penambahbaikan program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.4 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Aspek 8.3.4 57 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.3 : No. Aspek 8.3.5 Aspek Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) No. Item (a) i. ii. iii. iv. PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Item Sekolah mengurus skim pinjaman buku teks dengan: memastikan BOSS (Bilik Operasi SPBT Sekolah) kemas dan bersih memproses permohonan dan pinjaman SPBT menyelenggara stok SPBT dengan kemas kini membuat hapus kira dan pelupusan buku teks mengikut keperluan Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.5 Skor Jumlah Skor Aspek 8.3.5 Sekolah mengurus disiplin murid dengan: menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid sekolah menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.6 Skor Jumlah Skor Aspek 8.3.6 sam/jns/2003 58 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

8.3.6

Pengurusan Disiplin Murid

(a) i. ii. iii.

ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID SUBELEMEN 8.3 : No. Aspek 8.3.7 Aspek Biasiswa dan Bantuan Lain No. Item (a) i. ii. iii. iv. PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID Item Sekolah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan biasiswa dan bantuan lain dengan: mengenal pasti murid yang layak memproses permohonan biasiswa murid (mengedar borang, menyemak, menilai dan memperaku permohonan) mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan kepada murid yang berkenaan memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan syarat penajaan Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.7 Skor Jumlah Skor Aspek 8.3.7 Sekolah mengurus RMT dengan: mengenal pasti murid yang layak memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, dan impak program) Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.8 Skor Jumlah Skor Aspek 8.3.8 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 8.3 Skor sam/jns/2003Jumlah Skor Subelemen 8.3 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

8.3.8

Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

(a) i. ii.

59

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 9: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Aspek 9.1 Aspek Rancangan Pelajaran Tahunan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999) Rancangan Pelajaran Harian (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999) No. Item (a) i. ii. Item Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan: berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran terkini merangkumi sepanjang tahun persekolahan Semasa Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.1 Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan: mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang mengandungi sekurangkurangnya: objektif atau hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur serta merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai) aktiviti (cara bagaimana hendak mencapai objektif, bersesuaian dengan keupayaan murid dan peruntukan masa) membuat penilaian kendiri secara bertulis (terhadap pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan penambahbaikan) sam/jns/2003 Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.2 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 Purata

9.2

(a) i. (b) i.

ii. iii.

60

ELEMEN 9:

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 9.3 Set Induksi (a) i. ii. Guru melaksanakan set induksi yang: menarik perhatian dan merangsang minat murid menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.3 1 2 3 4 Pur ata

sam/jns/2003

61

ELEMEN 9: No. Aspek 9.4 Aspek Penyampaian / Perkembangan Pelajaran

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Skor Sekolah Item Guru menyampaikan pengajaran dengan: mengamalkan pendekatan ansur maju (daripada mudah kepada kompleks, daripada konkrit kepada abstrak) menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan perkembangan pengajaran menggunakan masa dengan optimum menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang Sesuai menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang Berkesan menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis) melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa, alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan) fleksibel mengikut situasi (jika berkenaan) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.4 0 1 2 3 4 Pur ata

xi. xii. xiii. xiv. xv.

sam/jns/2003

62

ELEMEN 9: No. Aspek 9.5

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Skor Sekolah Item Guru menyoal murid dengan: mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya berdasarkan Taksonomi Bloom) menyusun aras soalan dari mudah ke sukar mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami menyebarkan soalan ke seluruh kelas memberi masa untuk murid berfikir mencungkil jawapan daripada murid mengalih arah soalan kepada murid-murid lain memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.5 0 1 2 3 4 Pur ata

Aspek Teknik Penyoalan Guru

sam/jns/2003

63

ELEMEN 9: No. Aspek 9.6

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Skor Sekolah Item Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan: membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) membuat persediaan awal membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) mengemukakan soalan atau pendapat secara spontan membuat rujukan spontan (jika berkenaan) menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain, dan bahan memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika berkenaan) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.6 sam/jns/2003 64 0 1 2 3 4 Pur ata

Aspek Penglibatan Murid

ELEMEN 9: No. Aspek 9.7 Aspek Peneguhan

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Item (a) i. ii. iii. Skor Sekolah Item Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan: memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada perlakuan yang baik mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.7 Latihan atau tugasan (termasuk projek, kerja rumah) yang diberikan: mengikut keupayaan dan kebolehan murid dipelbagaikan jenisnya berkait dengan tajuk yang dipelajari menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.8 Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan: menunjukkan kesilapan murid memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang Munasabah memberi ulasan yang membina memberi penghargaan kepada hasil kerja yang Baik memastikan murid membuat pembetulan Jumlah sam/jns/2003 Purata Aspek 9.9 Kekerapan dan 0 1 2 3 4 Pura ta

9.8

Latihan dan Tugasan

(a) i. ii. iii. iv.

9.9

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

(a) i. ii. iii. iv. v.

65

ELEMEN 9:
No. Aspek Aspek

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. Item Skor Sekolah Item 0 1 2 3 4 Pur ata

9.10

Penutupan

(a) i. ii.

9.11

Hasil Kerja Murid

(a) i. ii. iii. iv.

9.12

Pengurusan Kelas

(a) i.

ii. iii. iv. v.

Guru mengakhiri pengajaran dengan: membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.10 Murid melaksanakan latihan atau tugasan dengan: Lengkap kemas dan bersih menepati masa menepati format dan prosedur latihan dan tugasan Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.11 Guru menguruskan kelas dengan: memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran (contohnya bilik darjah selamat, bersih, ceria, kemas dan susunan perabot sesuai dengan aktiviti) memastikan kehadiran murid untuk belajar memastikan kesediaan murid untuk belajar mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran sam/jns/2003 memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.12

66

ELEMEN 9: No. Aspek 9.13

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN No. Item (a) i. Skor Sekolah Item 0 Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif dengan: berpakaian sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan pekeliling yang sedang berkuatkuasa bersifat mesra, mudah didekati dan sedia Membantu mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka berinteraksi secara sopan menggunakan nada suara yang sesuai mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran menepati masa Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.13 1 2 3 4 Purata

Aspek Perwatakan Guru

ii. iii. iv. v. vi. vii.

0 Jumlah Kekerapan dan Purata Elemen 9 sam/jns/2003

1

2

3

4

Purata 67

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID No. Aspek 10.1 Aspek Tugas dan Tanggung jawab No. Item (a) Item Sekolah memastikan seramai mungkin murid diberi tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan dengan: i. menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid memegang jawatan dan tanggungjawab (mewujudkan banyak peluang untuk murid memegang jawatan, menggalakkan semua murid terlibat, dan mengehadkan bilangan jawatan disandang oleh seseorang murid bagi memberi peluang kepada murid lain) sekolah merekodkan jawatan dan tanggungjawab yang dipegang oleh setiap murid Jumlah Kekerapan Aspek 10.1 Skor Jumlah Skor Aspek 10.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

ii.

sam/jns/2003

68

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID No. Aspek 10.2 Aspek Latihan dan Bimbingan No. Item (a) i. ii. iii. Item Sekolah melatih dan membimbing murid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan: menyediakan panduan bagi setiap bidang tugas memantau murid melaksanakan tugas dan Tanggungjawab memberi panduan bagi menyelesaikan isu dan Masalah Jumlah Kekerapan Aspek 10.2 Skor Jumlah Skor Aspek 10.2 10.3 Tunjuk Teladan (a) i. ii. iii. iv. v. Sekolah menunjukkan teladan kepada murid melalui: majlis pentauliahan dan penganugerahan kepada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan lain-lain persekitaran sekolah yang mengamalkan konsep selamat, bersih, ceria, sihat, dan mesra pengguna persembahan aktiviti oleh wakil sekolah contoh yang baik oleh guru dalam semua aspek perlakuan positif dan kekemasan diri semua murid yang menyandang jawatan khas di sekolah Jumlah Kekerapan Aspek 10.3 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 10.3 69 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID No. Aspek 10.4 Aspek Peluang, Persekitaran dan Kemudahan No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. Item Sekolah menyediakan peluang, persekitaran dan kemudahan untuk membangun sahsiah murid dengan: menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid dalam aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah menganjurkan pelbagai aktiviti dan pertandingan peringkat sekolah menggalakkan persembahan murid di sekolah menggalakkan murid mengendalikan sendiri program sekolah mempamerkan hasil kerja murid untuk meningkatkan keyakinan diri dan menghargai usaha Murid Jumlah Kekerapan Aspek 10.4 Skor Jumlah Skor Aspek 10.4 Sekolah mengadakan sistem penghargaan dan pengiktirafan untuk murid dengan: menetapkan dasar memberi penghargaan dan Pengiktirafan mempelbagaikan bentuk penghargaan (seperti pemberian sijil, hadiah, menyertai lawatan dan jamuan) merekodkan penghargaan dan pengiktirafan menghebahkan penghargaan dan pengiktirafan yang telah diberikan Jumlah Kekerapan Aspek 10.5 sam/jns/2003 Skor Jumlah Skor Aspek 10.5 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

10.5

Penghargaan dan Pengiktirafan

(a) i. ii. iii. iv.

70

ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID No. Aspek 10.6 Aspek Menangani Perlakuan Negatif No. Item (a) i. ii. Item Sekolah menangani perlakuan negatif murid dengan cara: memberi nasihat dan teguran yang membina memantau kemajuan keakuran murid terhadap nasihat dan teguran Jumlah Kekerapan Aspek 10.6 Skor Jumlah Skor Aspek 10.6 0 Jumlah Kekerapan Elemen 10 Skor Jumlah Skor Elemen 10 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

71

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID No. Aspek 11.1 Aspek Penilaian Pencapaian Akademik No. Item (a) i. ii. iii. iv. Item Sekolah menilai pencapaian murid dalam bidang akademik dengan: membina soalan ujian/peperiksaan menggunakan Jadual Penentuan/Spesifikasi Ujian (JPU/JSU) membina instrumen penilaian untuk menilai secara pemerhatian dan lisan melaksanakan penilaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan merekodkan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/peperiksaan dan mengulas tahap penguasaan hasil pembelajaran (merangkumi domain kognitif, afektif dan psikomotor) menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti murid yang telah/belum menguasai hasil pembelajaran yang dijangkakan menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti konsep yang telah/belum difahami menganalisis kebolehan murid menjawab pelbagai jenis soalan (soalan aneka pilihan, berstruktur, esei) melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, ketua panitia, jawatankuasa kurikulum, ibu bapa murid dan pihak lain yang memerlukan) merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas, panitia dan jawatankuasa kurikulum Jumlah Kekerapan Aspek 11.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

v. vi. vii. viii.

ix.

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Aspek 11.1

72

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID No. Aspek 11.2 Aspek Penilaian Pencapaian Kokurikulum No. Item (a) i. Item Sekolah menilai pencapaian murid dalam kokurikulum dengan: mengambil kira kehadiran, penglibatan, sumbangan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam Rekod atau Kad Gerko (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986) mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu merekod dan menganalisis hasil penilaian menggunakan hasil penilaian untuk langkah penambahbaikan melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, jawatankuasa kokurikulum, ibu bapa murid, dan pihak lain yang memerlukan) Jumlah Kekerapan Aspek 11.2 Skor Jumlah Skor Aspek 11.2 sam/jns/2003 73 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

ii.

iii. iv. v.

DIMENSI III: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID No. Aspek 11.3 Aspek Penilaian Pencapaian Sahsiah No. Item (a) i. Item Sekolah menilai pencapaian sahsiah murid dengan: mengambil kira sumbangan, penglibatan, penyertaan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam laporan disiplin, kad kemajuan akademik, rekod gerko dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu merekod semua maklum balas yang diterima ke dalam buku, atau kad profil murid, atau Kad 001 dan Kad 002 memberi maklum balas kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, Jawatankuasa Hal Ehwal Murid, guru kelas dan ibu bapa) untuk tindakan menggunakan maklum balas yang diperoleh untuk tindakan penambahbaikan Jumlah Kekerapan Aspek 11.3 Skor Jumlah Skor Aspek 11.3 0 Jumlah Kekerapan Elemen 11 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Elemen 11 1 2 3 4 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

ii. iii. iv.

v.

74

DIMENSI III PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

sam/jns/2003

1

4 Elemen: (Elemen 8, 9, 10 dan 11) Elemen 8 : Subelemen 8.1. : Pengurusan Kurikulum Subelemen 8.2. : Pengurusan Kokurikulum Subelemen 8.3. : Pengurusan Hal Ehwal Murid
sam/jns/2003 2

DIMENSI III

DIMENSI III
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran Elemen 10: Pembentukan Sahsiah Murid Elemen 11: Penilaian Pencapaian Murid
sam/jns/2003 3

Subelemen 8.1 : Pengurusan Program Kurikulum
Aspek 8.1.1: Jawatankuasa Kurikulum Sekolah Aspek 8.1.2: Panitia Mata Pelajaran Aspek 8.1.3: Jadual Waktu Guru Aspek 8.1.4: Penyeliaan P&P Aspek 8.1.5: Pusat Sumber Sekolah Aspek 8.1.6: Penilaian & Peperiksaan
sam/jns/2003 4

Subelemen 8.2 : Pengurusan Program Kokurikulum
Aspek 8.2.1: Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Aspek 8.2.2: Persatuan Mata Pelajaran yang di ajar di Sekolah, hobi dan rekreasi Aspek 8.2.3: Badan Beruniform atau Persatuan Lain yang Diluluskan oleh Pendaftar Aspek 8.2.4: Sukan dan Permainan
sam/jns/2003 5

Subelemen 8.3: Pengurusan Program Hal Ehwal Murid
Aspek 8.3.1: Jawatankuasa HEM Aspek 8.3.2: Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Aspek 8.3.3: Sistem Kawalan Keselamatan Murid Asspek 8.3.4: Program Peningkatan Taraf Kesihatan Murid
sam/jns/2003 6

…. Subelemen 8.3: Pengurusan Program HEM Aspek 8.3.5: SPBT Aspek 8.3.6: Pengurusan Disiplin Murid Aspek 8.3.7: Biasiswa dan Bantuan Lain Aspek 8.3.8: RMT (SR sahaja)
sam/jns/2003 7

Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran
Aspek 9.1: Rancangan Pelajaran Tahunan Aspek 9.2: Rancangan Pelajaran Harian Aspek 9.3: Set induksi Aspek 9.4: Penyampaian / Perkembangan Pelajaran Aspek 9.5: Teknik Penyoalan Guru
sam/jns/2003 8

Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran
Aspek 9.6: Peneguhan Aspek 9.7: Latihan dan Tugasan Aspek 9.8: Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid Aspek 9.9: Penutupan Aspek 9.10: Pengurusan Kelas
sam/jns/2003 9

Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran
Aspek 9.11: Perwatakan Guru Aspek 9.12: Penglibatan Murid Aspek 9.13: Hasil Kerja Murid

sam/jns/2003

10

Elemen 10: Pembangunan Sahsiah Murid
Aspek 10.1: Tugas dan Tanggungjawab Aspek 10.2: Latihan dan Bimbingan Aspek 10.3: Penghargaan dan Pengiktirafan Aspek 10.4: Tunjuk Teladan Aspek 10.5: Peluang, Persekitaran dan Kemudahan
sam/jns/2003 11

Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid
Aspek 11.1: Penilaian Bidang Akademik Aspek 11.2: Penilaian Bidang Kokurikulum Aspek 11.3: Penilaian Pencapaian Sahsiah Murid
sam/jns/2003 12

DIMENSI IV KEMENJADIAN MURID

sam/jns/2003

13

DIMENSI IV
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokuriklum dan Sahsiah
Subelemen 12.1: Kemenjadian Murid Prasekolah Subelemen 12.2: Pencapaian Akademik Murid Sekolah Rendah Subelemen 12.3: Pencapaian Akademik Murid Peralihan hingga Tingkatan 3
sam/jns/2003 14

DIMENSI IV
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Kokuriklum dan Sahsiah
Subelemen 12.4: Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 4 dan 5 Subelemen 12.5: Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 6 Subelemen 12.6: Pencapaian Murid Dalam Kokurikulum Subelemen 12.7: Kemenjadian Sahsiah 15 sam/jns/2003 Murid

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID (DIISI OLEH PIHAK SEKOLAH) ELEMEN 12 : SUBELEMEN
No. Aspek 12.1.1 Aspek Sifat Peribadi, Watak, Konsep Diri, dan Patriotisme

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii.

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item Murid memperlihatkan sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik dengan berkemampuan: menerangkan cara menghormati guru besar, guru, pembantu guru, ketua kelas dan rakan sekelas mengenali dan menghormati pemimpin setempat (seperti ketua kampung, ketua masyarakat dan ketua penduduk) mengenali dan menghormati pemimpin peringkat negeri (gelaran jawatan dan nama DYMM Sultan/Raja, TYT YDP Negeri dan YAB Menteri Besar/Ketua Menteri) mengenali dan menghormati pemimpin peringkat kebangsaan (gelaran jawatan dan nama DYMM SPB YDP Agong, YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan YB Menteri Pendidikan) boleh menamakan gelaran pemimpin seperti DYMM Raja/Sultan, TYT YDP Negeri, YAB Perdana Menteri, YAB Menteri Besar, YAB Ketua Menteri, YB Menteri Pendidikan dan sebagainya. mengenal dan menghormati bendera negeri dan bendera Malaysia menyanyikan dan menghormati lagu negeri dan lagu kebangsaan menunjuk Malaysia dalam peta dunia menyatakan keistimewaan yang terdapat di Malaysia seperti mercu tanda kejayaan negara, tempat dan bangunan bersejarah, pusat pelancongan, tokoh negara dan hasil negara mengecam simbol yang melambangkan peraturan dan undang-undang seperti undang-undang jalan raya dan kawasan-kawasan merbahaya menyatakan dan mematuhi peraturan kelas dan sekolah menyatakan dan mematuhi peraturan dan undang-undang negara (sesuai dengan tahap) menjaga kebersihan di bilik darjah dan persekitaran

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.1

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.1

16

No. Aspek 12.1.2

Aspek Rukun Iman

No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi.

Item Murid beragama Islam mengetahui rukun Iman dengan berkemampuan: menyebut 6 Rukun Iman menyebut 9 sifat wajib Allah menyebut perkara-perkara yang disuruh Allah menyebut perkara-perkara yang ditegah Allah menghafaz zikrullah menyebut nama dan tugas 10 Malaikat yang wajib diketahui menyatakan nama 4 Kitab yang wajib diketahui menerangkan cara-cara menghormati al-Quran menyatakan nama 25 Rasul pilihan menyebut 4 sifat wajib bagi Rasul menceritakan kelebihan Rasul menyebut selawat ke atas Rasulullah SAW menceritakan tentang wujudnya Hari Akhirat menceritakan keistimewaan syurga menceritakan kesengsaraan di neraka menyatakan keyakinan tentang Qadak dan Qadar Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.2

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

17

No. Aspek

Aspek

No. Item

Item

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

12.1.3

Rukun Islam

(a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Murid beragama Islam mengetahui rukun Islam dengan berkemampuan: menyatakan 5 Rukun Islam menyebut dua kalimah syahadah dan maknanya melakukan wuduk dengan betul menyatakan nama dan masa setiap waktu solat menyatakan bilangan rakaat solat 5 waktu membaca dan menghafaz ayat-ayat dalam solat melakukan solat bersendirian dengan betul melakukan solat berjemaah dengan betul menceritakan kewajipan berpuasa (bulan wajib berpuasa, kebaikan berpuasa dan amalan-amalan yang dituntut dalam bulan puasa) menyatakan masa membayar fitrah menyatakan tujuan membayar zakat menyatakan masa dan tempat menunaikan ibadah haji menyatakan sambutan Hari Raya Haji di tempat sendiri dan kaitannya dengan ibadah haji Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.3 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.3 sam/jns/2003 18

x. xi. xii. xiii.

No. Aspek

Aspek

No. Item

Skor Sekolah Item 0 1 2 3 4

12.1.4

Sirah Rasulullah

(a) i. ii. iii.

Murid beragama Islam mengetahui Sirah Rasulullah dengan berkemampuan: menceritakan peristiwa kelahiran Rasulullah SAW menamakan ahli-ahli keluarga Rasulullah SAW yang terdekat menceritakan peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.4 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.4

sam/jns/2003

19

No. Aspek 12.1.5

Skor Sekolah Aspek No. Item Item 0 Adab (a) i. Murid beragama Islam boleh: melakukan amalan harian mengikut adab Islam (membaca Bismillah, Alhamdulillah, bersuci, adab dalam masjid, adab makan minum dan sebagainya) menghafaz doa untuk ibu bapa, guru, serta muslimin dan muslimat. menerangkan cara menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.5 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.5 1 2 3 4

ii. iii.

sam/jns/2003

20

No. Aspek 12.1.6

Aspek

No. Item (a) i.

Skor Sekolah Item 0 Murid beragama Islam mengetahui asas pendidikan AlQuran dengan berkemampuan: mengenal dan mengecam bunyi vokal mengikut tanda bacaan (baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan, tanda mati, dan sabdu) mengenal bentuk huruf, mengecam bunyi dan menyebut huruf hijaiyah mengenal dan menyebut 6 bentuk huruf jawi yang tidak terdapat dalam huruf hijaiyah menghafaz surah Al-Fatihah (Surah 1) menghafaz surah An-Naas menghafaz surah Al-Falaq menghafaz surah Al-Ikhlas menghafaz surah Al-Lahab menghafaz surah An-Nasr menghafaz surah Al-Asr (Surah 114) (Surah 113) (Surah 112) (Surah 111) (Surah 110) (Surah 103) Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.6 1 2 3 4

Pendidikan al-Quran

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x.

Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.6

sam/jns/2003

21

No. Aspek 12.1.7

Aspek Amalan Nilai Murni

No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix xx. xxi

Item Murid secara keseluruhannya boleh: menyatakan kepercayaan kepada Tuhan menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia menyatakan alam ini ada penciptaNya menyatakan kepentingan menjaga kebersihan mengamalkan kebersihan diri dan pakaian bertutur dengan bahasa yang sopan menunjukkan sifat rajin dan bertanggungjawab mengenal pasti situasi yang boleh membahayakan keselamatan diri menunjukkan sifat jujur mengurus diri sendiri tanpa bantuan berani bertanya dan memberi maklum balas memberi bantuan kepada orang lain mengamalkan sikap adil dalam aktiviti harian mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan bersedia menunggu giliran bersedia menghadapi sesuatu keadaan atau peristiwa yang kurang selesa menghormati ahli keluarga bertanggungjawab terhadap keluarga hormat-menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat bergaul mesra dengan rakan (tolong menolong dan bertolak ansur) Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.7

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.7

22

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.8 Kemahiran Berbahasa dalam Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dengan berkemampuan: membezakan pelbagai jenis bunyi memahami apa yang didengar menyebut bunyi dan perkataan dengan betul menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca menulis huruf menulis perkataan menulis ayat mudah Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.8 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.8 1 2 3 4

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

sam/jns/2003

23

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.9 Kemahiran Berbahasa dalam Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan berkemampuan: membezakan pelbagai jenis bunyi memahami apa yang didengar menyebut bunyi dan perkataan dengan betul menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca menulis huruf menulis perkataan menulis ayat mudah Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.9 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.9 1 2 3 4

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

sam/jns/2003

24

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.10 Kemahiran Berbahasa dalam Bahasa Cina Sebagai Bahasa Pengantar di SJKC (Prasekolah SJKC) (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dengan berkemampuan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. membezakan pelbagai jenis bunyi memahami apa yang didengar menyebut bunyi dan perkataan dengan betul menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca menulis huruf/karektor menulis perkataan menulis ayat mudah Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.10 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.10 1 2 3 4

sam/jns/2003

25

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.11 Kemahiran Berbahasa dalam Bahasa Tamil Sebagai Bahasa Pengantar di SJKT (Prasekolah SJKT) (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dengan berkemampuan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix boleh membezakan pelbagai jenis bunyi boleh memahami apa yang didengar boleh menyebut bunyi dan perkataan dengan betul dapat menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila boleh mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca boleh menulis huruf/karektor boleh menulis perkataan boleh menulis ayat mudah Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.11 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.11 1 2 3 4

sam/jns/2003

26

No. Aspek 12.1.12

Aspek

No. Ite m (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Skor Sekolah Item 0 Murid memperlihatkan perkembangan kognitif dengan berkemampuan: mengelas objek mengikut ciri mengumpul objek mengikut dimensi menyusun objek mengikut dimensi mengumpul objek mengikut urutan menyusun objek mengikut urutan menyatakan kedudukan objek dalam ruang memadankan nombor dengan bilangan objek menunjukkan sikap ingin tahu tentang sesuatu fenomena alam menunjukkan sikap suka menyiasat secara saintifik [melaluiaktiviti seperti memerhati, membanding dan membeza, mengukur, meramal dan membuat inferens (sesuai dengantahap)] Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.12 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.12 1 2 3 4

Perkembangan Kognitif

sam/jns/2003

27

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.13 Perkembangan Psikomotor (a) Murid memperlihatkan perkembangan psikomotor dengan berkemampuan: i. ii. iii. iv. v. melakukan gerakan motor halus melakukan gerakan motor kasar mengamalkan cara hidup sihat dari segi pemakanan mengamalkan cara hidup sihat dari segi kebersihan diri mengenal pasti objek dan situasi yang membahayakan diri mengambil langkah-langkah perlu untuk bertindak menyelamatkan diri daripada bahaya Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.13 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.13 1 2 3 4

vi.

sam/jns/2003

28

Skor Sekolah No. Aspek Aspek No. Item Item 0 12.1.14 Perkembangan Sosioemosi (a) i. ii. iii. iv. v. Murid memperlihatkan perkembangan sosioemosi dengan: yakin melaksanakan tugas harian boleh mengurus emosi diri sendiri mendengar sepenuh perhatian ketika orang lain bercakap menunjukkan kemesraan kepada rakan bersikap positif terhadap pembelajaran Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.14 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.14 1 2 3 4

sam/jns/2003

29

No. Aspek 12.1.15

Aspek Daya Kreativiti dan Estetika

No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi.

Item Murid memperlihatkan daya kreativiti dan estetika dengan berkemampuan: mengenal dan mengecam keadaan alam menggunakan deria menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan Persekitaran menyatakan perasaan sendiri terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan tentang keindahan alam sekitar menghasilkan lukisan dan kraftangan dengan menggunakan pelbagai bahan secara kreatif memperlihatkan apresiasi terhadap muzik Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.15 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.15

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

0

1

2

3

4

Jumlah Kekerapan Subelemen 12.1 Skor Jumlah Skor Subelemen 12.1

sam/jns/2003

30

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN
No. Aspek 12.2.1 Aspek PKSR Tahun 1 hingga Tahun 6 Terkini

12.2 :
No. Item (a)

PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH
Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran PKSR terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga Skor 2 : 30.00 % hingga Skor 0 : 0.00 % 74.99 % 49.99 % Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % (b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSR Terkini Skor 4 : 12.00 % dan lebih Skor 3 : Skor 2 : 6.00 % hingga 11.99 % 3.00 % hingga 5.99 %

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % Skor 0 : 0.00 % (c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSR terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.1

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.1

31

No. Aspek 12.2.2

Aspek Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) Terkini

No. Item (a)

Item Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran UPSR terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 30.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % Skor 0 : 0.00 % Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran UPSR terkini. Skor 4 : 12.00 % dan lebih Skor 3 : 6.00 % hingga 11.99 % Skor 2 : 3.00 % hingga 5.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % Skor 0 : 0.00 % Gred Purata Sekolah (GPS) dalam UPSR terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.2.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.2.2

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

(c)

0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.2 Skor sam/jns/2003 Jumlah Skor Subelemen 12.2

1

2

3

4

32

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN
No. Aspek 12.3.1 Aspek PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 Terkini

12.3 :
No. Item (a)

PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3
Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 % Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini Skor 4: Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 8.00 % dan lebih 5.00 % hingga 7.99 % 3.00 % hingga 4.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % 0.00 %

(c)

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga hingga hingga hingga 2.00 3.00 4.00 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.3.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.3.1

sam/jns/2003

33

No. Aspek 12.3.2

Aspek Penilaian Menengah Rendah (PMR) Terkini

No. Item (a)

Item Peratus calon yang mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus calon yang mendapat gred A dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini Skor 4: 8.00 % dan lebih Skor 3 : 5.00 % hingga 7.99 % Skor 2 : 3.00 % hingga 4.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % Skor 0 : 0.00 % Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PMR yang terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.3.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.3.2

(c)

0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.3 sam/jns/2003 Skor

1

2

3 34

4

Jumlah Skor Subelemen 12.3

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH ELEMEN
No. Aspek 12.4.1 Aspek PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Terkini

12.4 :
No. Item (a)

PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5
Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % Skor 0 : 0.00 % Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid lulus Bahasa Melayu dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 100.00 % Skor 3 : 80.00 % hingga 99.99 % Skor 2 : 40.00 % hingga 79.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 39.99 % Skor 0 : 0.00 %

(c)

Peratus murid mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 5.00 % dan lebih Skor 3 : 1.00 % hingga 4.99 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 %

(d)

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 3.00 Skor 3 : GPS 3.01 hingga 6.00 Skor 2 : GPS 6.01 hingga 7.50 Skor 1 : GPS 7.51 hingga 9.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.4.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.4.1

sam/jns/2003

35

No. Aspek 12.4.2

Aspek Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Terkini

No. Item (a)

Skor Sekolah Item Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam SPM yang terkini Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 25.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % 0.00 % 100.00 % 80.00 % hingga 99.99 % 40.00 % hingga 79.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 39.99 % 0.00 % 0 1 2 3 4

(b)

Peratus calon layak mendapat sijil dalam SPM yang terkini Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0

(c)

Peratus calon mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran yang diambil pada SPM yang terkini Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 5.00 % dan lebih 1.00 % hingga 4.99 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 %

(d)

Gred Purata Sekolah (GPS) dalam SPM yang terkini Skor 4 : GPS 1.00 hingga 3.00 Skor 3 : GPS 3.01 hingga 6.00 Skor 2 : GPS 6.01 hingga 7.50 Skor 1 : GPS 7.51 hingga 9.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.4.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.4.2

0

1

2

3

4

sam/jns/2003

Jumlah Kekerapan Subelemen 12.4 Skor Jumlah Skor Subelemen 12.4

36

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN
No. Aspek 12.5.1 Aspek PKSM Tingkatan 6

12.5 :
No. Item (a)

PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6
Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % Skor 0 : 0.00 % Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini Skor 4 : 5.00 % dan lebih Skor 3 : 1.00 % hingga 4.99 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 % Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 6 yang terkini Skor 4: GPS 3.00 hingga 4.00 Skor 3: GPS 2.00 hingga 2.99 Skor 2: GPS 1.00 hingga 1.99 Skor 1: GPS kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.5.1 Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

(c)

sam/jns/2003

37

No. Aspek 12.5.2

Aspek Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Terkini

No. Item (a)

Item Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STPM yang terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga Skor 2 : 25.00 % hingga Skor 0 : 0.00 % 74.99 % 49.99 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % (b) Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STPM yang terkini Skor 4 : 5.00 % dan lebih Skor 3 : 1.00 % hingga 4.99 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 % (c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STPM yang terkini Skor 4: GPS 3.00 hingga 4.00 Skor 3: GPS 2.00 hingga 2.99 Skor 2: GPS 1.00 hingga 1.99 Skor 1: GPS kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.5.2

sam/jns/2003

38

No. Aspek 12.5.3

Aspek Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Terkini

No. Item (a)

Item Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STAM yang terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % Skor 0 : 0.00 % Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STAM yang terkini Skor 4 : 5.00 % dan lebih Skor 3 : 1.00 % hingga 4.99 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 % Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STAM yang terkini Skor 4: Skor 3: Skor 2: Skor 1: GPS GPS GPS GPS 3.00 hingga 4.00 2.00 hingga 2.99 1.00 hingga 1.99 kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.3 Skor Jumlah Skor Aspek 12.5.3

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

(c)

0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.5

1

2

3

4

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Subelemen 12.5

39

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN
No. Aspek 12.6.1 Aspek Penglibatan Murid dalam Aktiviti Kokurikulum (Semua sekolah)

12.6 :
No. Item (a)

PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM (TAHUN LEPAS)
Item Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa Skor 4 : 0.75 % dan lebih Skor 3 : 0.50 % hingga 0.74 % Skor 2 : 0.25 % hingga 0.49 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.24 % Skor 0 : 0.00 % Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat kebangsaan Skor 4 : 1.50 % dan lebih Skor 3 : 0.10 % hingga 1.49 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 %

(c)

Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat negeri Skor 4 : 3.00 % dan lebih Skor 3 : 2.00 % Skor 2 : 1.00 % Skor 0 : 0.00 % hingga hingga 2.99 % 1.99 %

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.99 %

sam/jns/2003

40

No. Aspek …sam bunga n 12.6.1

Aspek

No. Item (d)

Item Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat bahagian (yang berkenaan di Sabah dan Sarawak) Skor 4 : 6.00 % dan lebih Skor 3 : 4.00 % Skor 2 : 2.00 % Skor 0 : 0.00 % hingga hingga 5.99 % 3.99 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Penglibatan Murid dalam Aktiviti Kokurikulum

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 1.99 % (e) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat daerah (yang berkenaan) Skor 4 : 6.00 % dan lebih Skor 3 : 4.00 % Skor 2 : 2.00 % Skor 0 : 0.00 % (f) Peratus yang menyertai aktiviti di peringkat zon (sekolah rendah) Skor 4 : 12.00 % dan lebih Skor 3 : 8.00 % Skor 2 : 4.00 % Skor 0 : 0.00 % Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.1 hingga 11.99 % hingga 7.99 % hingga hingga 5.99 % 3.99 %

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 1.99 %

Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 3.99 %

sam/jns/2003

Skor Jumlah Skor Aspek 12.6.1

41

No. Aspek 12.6.2

Aspek Pencapaian Murid dalam Aktiviti Kelab dan Persatuan Akademik

No. Item (a)

Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : 0.00 % hingga 24.99 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti kelab dan persatuan Akademik Skor 4 : 25.00 % dan lebih Skor 3 : 16.68 % hingga 24.99 % Skor 2 : 8.34 % Skor 1 : 0.00 % hingga 16.67 % hingga 8.33 %

(c)

Gred purata sekolah dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.6.2

sam/jns/2003

42

No. Aspek 12.6.3

Aspek Pencapaian Murid Dalam Aktiviti Badan Beruniform (Sekolah Menengah Sahaja)

No. Item (a)

Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti badan beruniform Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : 0.00 % hingga 24.99 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti badan beruniform Skor 4 : 25.00 % dan lebih Skor 3 : 16.68 % hingga 24.99 % Skor 2 : 8.34 % Skor 1 : 0.00 % hingga 16.67 % hingga 8.33 %

(c)

Gred purata sekolah dalam aktiviti badan beruniform (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.3 Skor Jumlah Skor Aspek 12.6.3

sam/jns/2003

43

No. Aspek 12.6.4

Aspek Pencapaian Murid dalam Aktiviti Sukan dan Permainan (Sekolah Menengah Sahaja)

No. Ite m (a)

Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti sukan dan permainan Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : 0.00 % hingga 24.99 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti sukan dan permainan Skor 4 : 25.00 % dan lebih Skor 3 : 16.68 % hingga 24.99 % Skor 2 : 8.34 % Skor 1 : 0.00 % hingga 16.67 % hingga 8.33 %

(c)

Gred purata sekolah dalam aktiviti sukan dan permainan (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00 Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.4 Skor Jumlah Skor Aspek 12.6.4

sam/jns/2003

44

No. Aspek 12.6.5

Aspek Pencapaian Murid dalam Keseluru-han Aktiviti Kokurikulum (Sekolah Menengah Sahaja)

No. Item (a)

Item Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 % : : : : 25.00 % 16.68 % 8.34 % 0.00 % dan lebih hingga 24.99 % hingga 16.67 % hingga 8.33 %

Skor Sekolah 0 1 2 3 4

(b)

Peratus murid mendapat gred A dalam semua aktiviti kokurikulum Skor Skor Skor Skor

(c)

Gred purata sekolah dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5) Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga hingga hingga hingga 2.00 3.00 4.00 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.5 Skor Jumlah Skor Aspek 12.6.5

0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.6 Skor Jumlah Skor Subelemen 12.6

1

2

3

4

sam/jns/2003

45

DIMENSI IV: KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH SUBELEMEN 12.7 :
No. Aspek 12.7.1 Aspek Perlakuan Positif No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii.

KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

Murid memperlihatkan sikap dan perlakuan yang positif dengan: menerima tanggung jawab dan tugas yang diamanahkan berkomunikasi secara sopan menghormati rakan menghormati guru dan orang dewasa menepati masa menjaga kebersihan dan kekemasan diri menjaga dan memelihara kebersihan persekitaran menjaga keselamatan harta benda sekolah menjaga keselamatan kemudahan awam mematuhi peraturan sekolah memberi sumbangan dan khidmat kepada kemajuan sekolah memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakat menunjukkan semangat kewarganegaraan yang tinggi Jumlah Kekerapan Aspek 12.7.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.7.1

sam/jns/2003

46

No. Aspek 12.7.2

Aspek Disiplin Murid (rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975)

No. Item (a)

Item 0 Murid mengekalkan tahap disiplin yang tinggi di mana kes salah laku secara keseluruhannya berkurangan berbanding tahun sebelumnya (dengan merujuk kepada dokumen seperti rekod salah laku murid, kad profil murid, rekod merit, rekod demerit murid): i. ii. iii. iv. bilangan kes berat berkurangan bilangan kes sederhana berkurangan atau kekal bilangan kes ringan berkurangan bilangan murid yang melakukan kesalahan berkurangan Skor 4 : kesemua di atas atau tiada kes salah laku Skor 3 : mana-mana tiga daripada di atas Skor 2 : mana-mana dua daripada di atas Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : kesemua situasi di atas (i, ii, iii, dan iv) tidak berlaku

Skor Sekolah 1 2 3 4

(b)

Peratus murid yang terlibat dengan kes salah laku tahun sebelumnya Skor 4 : tiada kes salah laku Skor 3 : lebih daripada 0.00 % hingga 1.00 % murid terlibat Skor 2 : 1.01 % hingga 2.00 % murid terlibat Skor 1 : lebih daripada 2.00 % terlibat Jumlah Kekerapan Aspek 12.7.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.7.2 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.7 Skor 1 2 3 4

sam/jns/2003 Jumlah Skor Subelemen 12.7

47

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (Sekolah)
Hasil Penarafan Kendiri Sekolah atau Hasil Penaziran
sam/jns/2003 48

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD Skor
DIMENSI % ELEMEN % ASPEK/SUBELEMEN Item Penuh Sekolah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

1
E01

Visi dan Misi

Penggubalan Visi dan Misi Penyebaran Visi dan Misi Jumlah Elemen 1

1 3 4 11 3 4 5 10 6 39

4 12 16 44 12 16 20 40 24 156

3

2

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN 10 Kepim - pinan

1 Gaya Kepimpinan 2 Budaya Ilmu dan Berfikir 3 Permuafakatan
E02

7

4 Motivasi dan Dorongan 5 Pemimpin Kurikulum 6 Pengupayaan Kepimpinan Jumlah Elemen 2

sam/jns/2003

49

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
DIMENSI % ELEMEN % 1 E3 Struktur Organisa si 6 2 1 E4 Peran ca ngan 6 2 3 1 2 3 E5 Iklim 6 4 5 ASPEK/SUBELEMEN I t e m 3 3 6 15 9 10 Jumlah Elemen 4 Premis Komunikasi Kebebasan Optimum Disiplin Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi Kerjasama dengan Ibubapa dan Komuniti Jumlah Elemen 5 1 2 E6 Penguru san Sumber 6 3 4 5 1 2 Penguru san Makluma t 3 6 4 5 6 7 Kemudahan dan Keperluan Asas Kewangan Tenaga Manusia Pejabat Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Jumlah Elemen 6 Pemerolehan Maklumat Penyebaran Maklumat Penyimpanan Maklumat Pengaksesan Maklumat Penggunaan Maklumat Pengemukaan Maklumat Pengemaskinian Maklumat 34 3 3 2 3 11 4 26 34 10 23 8 15 90 4 4 4 4 4 4 4 28 Skor Pe nuh 12 12 24 60 36 40 136 12 12 8 12 44 16 104 136 40 92 32 60 360 16 16 16 16 16 16 16 112 Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

Penentuan Struktur Organisasi Penyebaran Struktur Organisasi Jumlah Elemen 3 Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Perancangan Operasi

DIMENSI II : PENGURUS AN ORGANISA SI
30

6

E7

sam/jns/2003
Jumlah Elemen 7

50

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
DIMENSI % ELEMEN % 1 ASPEK/SUBELEMEN I t e m Skor Pe nuh Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

E08

Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum & HEM

Kurikulum Kokurikulum Hal Ehwal Murid Jumlah Elemen 8 Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian Set Induksi Penyampaian Pengajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Latihan dan Tugasan Pemeriksaan Latihan & Tugasan Murid Penutupan Hasil Kerja Murid Pengurusan Kelas Perwatakan Guru Jumlah Elemen 9

61 67 46 174 2 4 2 15 9 9 3 4 5 2 4 5 7 71

244 268 184 696 8 16 8 60 36 36 12 16 20 8 16 20 28 284

15

2 3

1 2 3

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45 E09 Pengajaran Pembelajaran 20

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sam/jns/2003

51

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD DIMENSI % % 1 2 3 E10 DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45 Pemba ngunan Sahsiah Murid 5 4 5 6 ASPEK/SUBELEMEN I t e m 2 3 5 5 4 2 21 9 5 5 19 Skor Pe nuh 8 12 20 20 16 8 84 36 20 20 76 Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

ELEMEN

Tugas dan Tanggungjawab Latihan dan Bimbingan Tunjuk Teladan Peluang, Persekitaran dan Kemudahan Penghargaan Dan Pengiktarafan Menangani perlakuan negatif Jumlah Elemen 10 Penilaian Pencapaian Akademik Penilaian Pencapaian Kokurikulum Penilaian Pencapaian Sahsiah Jumlah Elemen 11

1 E11 Penilaian Pencapaian Murid 5 2 3

sam/jns/2003

52

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
% ASPEK/SUBELEME N Skor Item Pe nuh Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

DIMENSI

ELEMEN

%

2 5

1 2

Kemenjadian Murid Prasekolah Pencapaian Akademik Murid Sekolah Rendah Pencapaian Akademik Murid Peralihan - Ting.3 Pencapaian Akademik Murid Ting. 4 dan 5 Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum Kemenjadian Sahsiah Murid Jumlah Elemen 12

123* 6

492* 24

DIMENSI IV : KEMEN JADIAN MURID 15 E 12

Kemen jadian Murid Dalam Akademik, Kokurikulum dan Sahsiah

3

3

6

24

2

4

8

32

2 4 4 15

5 6 7

9 18 15 185 697

36 72 60 740 2788 SK* SJKC / T* 123 132 492 528

JUMLAH

100

100

65

Skor Subelemen Dengan Wajaran bagi Subelemen 12.1 hingga 12.7, Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah di semak dengan teliti mengikut kesesuaian sekolah

sam/jns/2003

53

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
Skor DIMENSI % ELEMEN % Jumlah Item Pe nuh Seko lah % Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dengan Wajaran

DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI

15

1 2 3 4

Visi dan Misi Kepimpinan Struktur Organisasi Perancangan Iklim Pengurusan Sumber Pengurusan Maklumat Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum dan HEM Pengajaran dan Pembelajaran Pembangunan Sahsiah Murid Penilaian Pencapaian Murid Kemenjadian Murid Prasekolah Pencapaiam Akademik Murid Tahun 1 hingga Tahun 6 Pencapaiam Akademik Murid Peralihan hingga Tingkatan 3 Pencapaiam Akademik Murid Tingkatan 4 dan 5 Pencapaiam Akademik Murid Tg. 6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum Kemenjadian Sahsiah Murid

3 7 6 6 6 6 6 15 20 5 5 2 5 3 2 2 4 4

4 39 6 34 26 90 28 174 71 21 19
123*/ 132**

16 156 24 136 104 360 112 696 284 84 76 492*/ 528** 24 24 32 36 72 60 2788

30

5 6 7 8

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45

9 10 11 12.1 12.2

6 6 8 9 18 15 697

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID 15

12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

JUMLAH

100

sam/jns/2003

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful