Anda di halaman 1dari 6

Konsep Strategi, Pendekatan, Kaedah dan Teknik

STRATEGI
Strategi merupakan konsep yang melibatkan proses merancang untuk menentukan
tindakan ke arah mencapai sesuatu matlamat. Dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran (khususnya pengajaran dan pembelajaran bahasa), strategi bermaksud
cara atau langkah atau tindakan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa,
strategi lebih menjurus dan menumpukan kepada pencapaian atau hasil pembelajaran.

PENDEKATAN
Pendekatan merupakan satu set andaian yang membentuk sifat bahasa,
pembelajaran
dan pengajaran yang dijalankan.
Pendekatan induktif
Pendekatan deduktif
Pendekatan eklektik
Pendekatan komunikatif

KAEDAH
Kaedah pengajaran ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu
pengajaran secara teratur, kemas, dan sistematik. Kaedah merupakan langkahlangkah pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan yang harus diikuti
dengan sesuai bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Antara kaedah yang
dicadangkan untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran guru adalah seperti
berikut:
Kaedah natural
Kaedah tatabahasa terjemahan
Kaedah terus
Kaedah ajuk hafaz
Kaedah linguistik
Kaedah kod kognitif
Kaedah situasional
Kaedah bahasa komuniti
Kaedah oral Aural

TEKNIK
Teknik adalah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah
di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Di antara teknik yang dicadangkan
adalah seperti berikut:
Teknik drama
Teknik permainan bahasa
Teknik perbincangan
Teknik bercerita
Banding beza antara Pendekatan

Pendekatan Induktif

Pendekatan
Deduktif

Khusus kepada
umum

Umum kepada
khusus

Pengajaran
mendapatkan
hukum

Pengajaran
berdasarkan
hukum

Banyak
menggunakan
contoh

Kaedah :

Kemukakan
genelisasi

Kaedah :
1. Terus
atau
semulaja
di

Pendekatan Eklektik

Pendekatan
Komunikatif

Gabungan
induktif dan
deduktif

Bahasa
sebagai sa
komunika

Pengajaran
mengikut
kebolehan dan
kemampuan
kanak-kanak

Pengajar
lebih kepa
dialog

Situasi y
menyerup
keadaan
sebenar

Kaedah :

Kaedah :

1. Linguistik

1. Linguistik

1.

Linguisti

2. Semulajadi

2. Oral-aural

2.

Oral-aura

3. Terus

3. Semulajadi

3.

Terus

2. Oral-aural

4. Terus

3. Linguistik
4. Fonetik
Teknik :

Teknik :

Teknik :
1. Penyelesaian

Teknik :

1. Berbincang

1. Main peranan

2. Brainstorming

2. Bercerita

3. Soal jawab

3. Lakonan/ drama

1. Tunjuk cara

3. Soal jawab

4. Tunjuk cara

2. Latih tubi

4. Berbincan

3. Soal jawab

5. Permainan

masalah

1. Bercerita

2. Brainstorm

bahasa

PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA

PENDEKATAN INDUKTIF
Pendekatan induktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan
seseorang murid melaksanakan proses penaakulan yang tinggi.
Dalam proses penaakulan, murid tidak diajar secara langsung, bahan pengajaran bagi
subjek
berkenaan tetapi mereka diberi galakan mencari, meneliti dan mempelajarinya sendiri.
Kemudiannya, mereka dikehendaki mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian
yang telah dilakukan oleh mereka.

PENDEKATAN DEDUKTIF
memerlukan seseorang guru menegaskan hukum-hukum atau sesuatu teori atau peraturan
tertentu di peringkat awal pengajarannya sebelum menganalisis hukum-hukum berkenaan
dengan menggunakan contoh-contoh yang konkrit. Secara lebih khusus pendekatan
deduktif memerlukan seseorang murid menaakul, mempelajari sesuatu berdasarkan
sesuatu hukum, mengemukakan fakta bagi tujuan membuktikan sesuatu pernyataan,
menganalisis fakta atau isi kandungan pelajaran untuk membentuk generalisasi dan
membuat satu pencerakinan: daripada yang umum kepada yang spesifik.

PENDEKATAN EKLEKTIK
menggabungkan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. Guru mestilah yakin murid-murid yang mempunyai kebolehan
yang pelbagai boleh diajar dengan mudah menggunakan pendekatan ini. Sifat luasnya
membolehkan seseorang guru mengubahsuai aktivitinya dengan mudah

PENDEKATAN KOMUNIKATIF
Secara umum, pendekatan ini member fokus khusus kepada murid. Hal ini kerana manusia
perlu berkomunikasi untuk sama ada secara interpersonal atau intrapersonal bagi tujuan
memenuhi keperluan dan kehendaknya. Antara lain manusia berkomunikasi untuk
menyatakan perasaan dan emosi, mencipta imaginasi, memperoleh barangan dan
perkhidmatan, bertukar pandangan, memperoleh dan menyampaikan maklumat.

Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj.


Abdul Aziz : pengendalian suatu
organisasi yang benar-benar berlaku
di dalam bilik darjah di mana ia
digunakan untuk mencapai sesuatu
objektif.

TEKNIK

Edward M. Anthony : satu


muslihat atau strategi atau
taktik yang digunakan oleh
guru untuk mencapai hasil
segera yang maksimum pada
waktu mengajar sesuatu
bahagian bahasa tertentu

Kamus Dewan (edisi


ketiga) : kaedah
mencipta sesuatu hasil
seni seperti muzik,
karang-mengarang dan
sebagainya.

Teknik
TEKNIK DRAMA
Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang
berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audio
lingual.
Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur
bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan
linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan
dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk
menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang
dipelajarinya.
Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan
berkongsi sesuatu.
Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah

TEKNIK BERCERITA
Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina
kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat
minat dan
perhatian pelajar.
TEKNIKmenarik
PERMAINAN
BAHASA
Langkah-langkah
dalam persediaan
teknik
bercerita
ialah :
Permainan
bahasa adalah
salah satu cara
dalam
mempelajari
bahasa melalui teknik permainan.
Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid.
Kemudian,dalam
sesuaikan
pula dengan
isi pelajaran
yangkepada
hendakpelajar
Penglibatan
permainan
telah memberi
peluang
disampaikan.
memperoleh
latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai
alat diagnostik.
Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali
menggunakan
teknik ini.
Kebanyakan
aktivitisebelum
yang dijalankan
akan menggunakan
pelbagai
kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar,
bertutur,
Guru bercerita
dalam
membaca
dan keadaan
menulis. yang selesa.
Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan
kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah
Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterpretasikan melalui
objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
merangsang interaksi verbal pelajar

TEKNIK PERBINCANGAN
1. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan
pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
2. Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama
dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu
perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum,
seminar, bengkel, bahas dan debat.
3. Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan
oleh pelajar sendiri.
4. Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah
berikut :
5. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan
dijalankan.
6. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan
kemudian memilih seorang ketua yang boleh