Anda di halaman 1dari 15

Penghargaan

Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan kerana dengan kurnia-Nya dapat saya
menyiapkan tugasan kerja kursus ini dengan penuh jayanya. Saya ingin menjulang
sepenuh penghargaan kepada Encik Ravendran a/l Chelliah, Pensyarah Mata
Pelajaran Pendidikan Moral (GPM 1083) , di atas kesudian beliau memberi tugasan
ini kepada kami. Beliau juga banyak membantu saya sepanjang proses
pembentukan tugasan ini berlaku.

Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa saya kerana memberikan
sokongan dan dorongan kepada saya sepanjang tugasan ini disiapkan. Terima kasih
yang tidak terhingga juga saya ucapkan kerana memberikan saya bantuan dari segi
kewangan.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama


berhempas pulas dalam menyempurnakan projek masing-masing. Bantuan kalian
dari segi informasi terkini mengenai projek amat saya hargai. Budi kalian yang
sanggup meluangkan masa untuk memberikan saya maklumat tidak akan saya
lupakan.

Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya
secara langsung atau tidak langsung sepanjang projek saya dijalankan dan
dibentangkan.
Pengenalan

Nilai-nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap orang supaya
segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang
dikehendaki dalam masyarakat. Menurut beberapa ahli sejarawan yang terkemuka
di muka bumi ini, sesuatu tamadun dianggap sebagai tamadun yang maju sekiranya
rakyat mempunyai sahsiah diri yang mulia. Kita boleh melihat betapa pentingnya
moral dalam sesuatu masyarakat daripada pandangan yang diberi oleh para
sejarawan. Sejajar dengan itu, subjek Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam telah
diajar di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang sentiasa
mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka.

Walaupun pihak sekolah dan juga kerajaan mencuba sedaya upaya untuk
menghasilkan generasi muda yang bermoral, berdisiplin dan juga
berperikemanusiaan tetapi kebelakangan ini permasalahan isu moral di sekolah
semakin berleluasa. Fenomena melanggar disiplin sekolah merupakan satu masalah
yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Jika tidak generasi pelajar dan golongan
remaja akan membesar menjadi manusia yang bakal menimbulkan pelbagai
masalah sosial di dalam masyarakat. Kemajuan sesuatu Negara tergantung pada
generasi muda yang akan datang.

Kenapakah penglibatan pelajar dalam gejala sosial semakin meningkatan dari


setahun ke setahun? Jika dibandingkan tahap disiplin antara pelajar sekarang tidak
sama dengan pelajar dahulu bagai langit dengan bumi. Apakah punca yang
menyumbang kepada penglibatan diri dalam gejala sosial ini terjadi-jadi? Apakah
Antara gejala sosial yang kerap dilakukan oleh para murid pada zaman ini? Adakah
cara untuk membendung masalah ini? Semua soalan ini harus dijawabkan dengan
segera untuk mengenal pasti apa isu di sebalik masalah ini untuk
menyelesaikannya.

Kebebasan telah menjadi lumrah sebagai keinginan manusia. Bagaimanapun


untuk menyekat perbuatan manusia daripada bertindak mengikut rasa dan tidak
patuh kepada norma kemanusian, perlu ada nilai serta adab atau peraturan yang
menjadi pedoman. Dengan kata lain manusia perlu pendedahan tentang moral atau
akhlak untuk mengawal perilaku dalam aspek kehidupan atau juga dikenali sebagai
etika.
Melihat suasana dunia hari ini, bentuk kehidupan manusia semakin
mencabar, masalah kehidupan akan lebih rumit kerana lebih bersifat global. Masa
kini fikiran manusia bukan sahaja lebih tertumpu dalam menyelesaikan satu atau
dua masalah seperti ekonomi dan politik, malahan pelbagai masalah peradaban
yang disebabkan juga oleh karenah manusia yang hampir terlupa tentang
tanggungjawab dan hilang pertimbangan nilai.
Isu moral di sekolah dan tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk
membendung masalah isu moral tersebut.

Dalam sesebuah institusi persekolahan, disiplin memainkan peranan yang penting


ke arah pembentukan sahsiah pelajar. Permasalahan moral di kalangan remaja
setelah saban hari dimomokkan dengan pelbagai karenah remaja yang semakin
menakutkan di akhbar-akhbar utama negara. Pelajar merupakan elemen atau aset
penting dalam negara dan bakal menjadi pemimpin negara pada masa hadapan.
Merekalah yang akan terus melaksanakan program pembangunan negara untuk
mencapai Wawasan 2020. Namun kita harus sedar bahawa tidak semua remaja
terlibat di dalam gejala ini. Hanya segolongan kecil sahaja yang sering melakukan
perbuatan yang tidak mendatangkan faedah ini.

Vandalisme merupakan anatara masalah gejala sosial yang terjadi-jadi. Apa


yang dimaksudkan dengan vandalisme? Sebagaimana yang kita tahu vandalisme
merujuk kepada tabiat seseorang membinasakan atau merosakkan harta benda
awam dan harta benda orang lain. Perkataan vandalisme ini berasal daripada nama
sebuah puak di Eropah, iaitu Vandal. Manusia mempunyai satu sifat yang tertentu,
iaitu menunjukkan perasaan mereka kepada orang lain. Tetapi kadangkala
seseorang individu tidak dapat meluahkan perasaan mereka dan mula mengalami
tekanan emosi dan mental. Akibat ini mereka mula tunjukkan emosi mereka dengan
menghapus dan menyalah gunakan harta benda awam.

Vandalisme juga merujuk kepada penambahan, penghapusan, atau


pengubahan dengan sengaja. Pada lazimnya, vandalisme dianggap sebagai satu
bentuk jenayah, tetapi pada keadaan tertentu, vandalisme merupakan satu bentuk
ritual yang dilakukan oleh segolongan manusia yang tidak merasa berpuas hati
terhadap keadaan masyarakat. Vandalisme biasanya merujuk kepada perbuatan
merosakkan harta benda awam seperti papan tanda, telefon awam, kerusi, dinding
dan juga tandas awam. Impak dan kesan dari perbuatan segilintir remaja yang tidak
bertanggungjawab ini amatlah serius di mana pihak sekolah menanggung segala
kerugian dan membelanjakan duit yang amat banyak untuk memperbaiki
kemudahan awam yang telah dirosakkan.

Ponteng merupakan satu perbuatan salah laku dan melanggar peraturan


sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke
sekolah tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada hari persekolahan. Oleh yang
demikian, ponteng merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apa jua
kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja tanpa alasan yang
munasabah. Menurut Kamus Dewan, ponteng didefinisikan sebagai lari daripada
tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran. Selain dari itu, ponteng juga merujuk
kepada pelajar yang menghadiri sekolah tetapi tidak menghadiri kelas, sama ada
salah satu kelas, beberapa kelas ataupun kesemua kelas dalam satu-satu hari.

Golongan remaja merupakan satu golongan yang amat berani. Kebanyakan


pelajar tidak suka pergi ke sekolah sebab system dan pengajaran mata pelajaran
yang bosan di sekolah. Kadang kala ada sesetengah pelajar yang memang tidak
suka pergi ke sekolah sebab tidak berminat untuk belajar. Oleh kerana ini, pelajar
sanggup mengambil risiko yang amat tinggi dengan melarang segala undang-
undang yang sedia ada semata- mata hanya untuk mengelakkan diri mereka
daripada melibatkan diri dalam apa yang mereka tak suka. Tidak disangkal bahawa
isu gejala sosial sekolah boleh menjadi landasan lencongan untuk pelajar terlibat
dengan gejala sosial lebih serius iaitu berunsur jenayah.

Apakah faktor-faktor yang mendorong kepada berlakunya vandalisme ini?


Antara faktor yang paling kerap dilihat ialah pengaruh rakan sebaya. Selepas ibu
bapa, seseorang remaja menghabiskan kebanyakan masa dengan rakan
sebayanya. Rakan adalah tempat mengadu, teman belajar, tempat meminta
pertolongan dan juga sumber motivasi yang baik . Namun, seseorang individu perlu
berhati-hati ketika memilih rakan kerana rakan adalah penghasut kita sama ada ke
arah positif mahupun negatif. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap, nilai
dan tingkah laku remaja. Seseorang remaja bersedia membuat apa sahaja yang
dikatakan oleh rakan sebayanya kerana dia percaya akannya.

Pada masa yang sama pengaruh media massa juga memainkan peranan
yang penting dalam hal ini. Sebagaimana semua diketahui, golongan remaja
memang suka menonton filem- filem baru. Kebanyakan filem baru- baru ini berunsur
negatif tidak kiralah filem barat ataupun filem tempatan. Kebanyakan remaja
berpandang tinggi dengan selebriti filem yang mereka suka. Remaja suka mengikut
apa sahaja aksi yang dibuat oleh selebriti kegemaran mereka tanpa mengenali
akibat daripada perbuatan – perbuatan tersebut. Arena perfileman ini bukan sahaja
berperanan terhadap golongan masyarakat yang menggemari filem itu sahaja malah
filem juga memberikan kepentingan terhadap masyarakat. Ada filem yang
memaparkan kejahilan seseorang itu tentang sesuatu perkara yang menyarankan
masyarakat untuk mengelakkan diri daripada menjadi sedemikian. Tetapi pelajar
sering kali menyalah anggap apa yang ingin disampaikan dalam filem-filem tersebut
dan mula mengikut unsur-unsur negatifnya.

Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan


masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara
tidak akan sempurna. Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak
masyarakat yang bakal dibina. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga
pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Walau bagaimanapun dalam memastikan
kejayaan institusi ini, kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya
memainkan peranan yang sama penting. Ibu bapa semestinya menerangkan kepada
anak-anak tentang pentingnya menganggap harta benda orang lain sama seperti
harta sendiri dan juga betapa pentingnya pendidikan kepada seseorang individu
supaya Berjaya dalam kehidupan pada masa depan kelak. Secara tidak langsung
sekiranya anak sudah diingatkan dengan falsafah ini maka sudah tentu masalah
vandalisme dan ponteng sekolah tidak seteruk hari ini.

Selain itu, sikap tidak peduli, Individualistik dan materialistik Masyarakat


menjadi salah satu punca utama berlakunya gejala sosial vandalisme dan ponteng
sekolah. Pada zaman sekarang masyarakat semakin mementingkan diri sendiri dan
tidak mengambil peduli dan peka terhadap masalah- masalah yang dihadapi dalam
golongan remaja. Ramai remaja melakukan aktiviti vandalisme dalam kalangan
orang remain dengan begitu berani tanpa menghiraukan apa, sebab masyarakat
yang tidak pernah mengambil inisiatif untuk memberi amaran dan tunjukkan jalan
baik. Remaja semakin berani sebab mereka tahu bahawa tidak sesiapa akan
menyoal perbuatan mereka.

Gejala sosial yang melibatkan golongan remaja bukan sahaja menimpa


remaja kelas bawahan, malahan membabitkan kelompok remaja kelas menengah
dan atasan. Masalah ini harus dicari penyelesaian dengan serta merta untuk
kebaikan semua orang. Segalanya harus bermula dengan institusi keluarga. Ibu
bapa merupakan pendidik utama kepada anak- anak. Bagi setiap ibu bapa,
memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya adalah kebaktian yang besar
terhadap agama, nusa dan bangsa. Sesetengah ibu bapa harus mengakui bahawa
mereka tidak mempunyai kemahiran dalam mendidik anak-anak. Pandangan
bahawa `ibu dan bapa kemudian anak-anak’ tidak lagi terpakai. Sebaliknya ibu bapa
perlu memahirkan diri menjadi `rakan anak-anak’. Kemahiran mendengar dan
berbincang dengan anak-anak perlu dipupuk. Kadangkala pelajar akan mengalami
tekanan emosi dan masalah stress. Ibu bapa haruslah menjadi rakan sebaya
mereka dan tanya apa masalah yang dihadapi oleh anak anak supaya seseorang
individu tersebut idak terjebak dalam gejala sosial. Ibu bapa harus peka dan
membantu remaja dalam memahami perubahan fizikal dan seksual mereka.

Ada satu pepatah Bahasa Tamil yang menyatakan ibu, bapa, guru dan
Tuhan. Ya, selepas ibu bapsu a guru merupakan insan yang paling penting dalam
kehidupan seseorang remaja. Guru di sekolah pula bukanlah sekadar pembimbing
akademik, tetapi harus menjadi rakan kepada remaja. Guru yang diingati oleh
remaja ialah guru yang boleh dibawa berbincang dan sama-sama menyelesaikan
masalahnya. Guru tidak harus sentiasa menjadi seorang yang tegas. Perkara ini
akan menyebabkan pelajar menjadi seorang individu yang suka berontak. Ini pula
akan menyebabkan pelajar tidak mempunyai minat terhadap proses pembelajaran.

Media pula mesti mengawal penyiaran secara eksklusif dan besar-besaran


tentang keruntuhan akhlak remaja tanpa membantu untuk mengawalnya. Kenapa
media massa harus menyiarkan perkara perkara yang negatif sedangkan terhadap
banyak program yang berunsur positif. Sebaliknya remaja yang berjaya mesti sering
ditonjolkan di media massa sebagai motivasi untuk diteladani. Perkara ini akan
menimbulkan sifat ingin berjaya dalam kalangan remaja yang bermasalah. Pelajar
yang bermasalah akan mencuba sedaya upaya untuk menukarkan diri mereka
menjadi seorang insan yang mulia. Hal-hal mengenai kreativiti remaja mesti sering
diperbanyak berbanding liputan mengenai aksi dan perangai negatif mereka.

Setiap usaha yang dilakukan dalam apa-apa permasalahan masyarakat tidak


akan berjaya jika masyarakat di tempat di mana masalah itu berlaku tidak turut sama
menggembleng tenaga. Masyarakat perlu proaktif terhadap gejala vandalisme dan
ponteng sekolah yang berlaku di kawasan mereka. elain itu anggota masyarakat
boleh memainkan peranan penting memberikan kefahaman betapa buruknya akhlak
vandalisme dan ponteng sekolah. Perkara ini akan memberi satu unsur ketakutan
kepada remaja yang ingin mencuba aktiviti- aktiviti yang tidak bermoral kerana
sentiasa ada orang yang mengawasi setiap gerak geri mereka. Masyarakat yang
tanggungjawab boleh menolong dalam melahirkan satu generasi muda yang
bermoral dan juga disiplin.

Isu gejala sosial sering kita dengar telah mendatangkan kebimbangan


walaupun kita telah mengetahui punca kepada masalah ini dan kita juga telah
nampak kesan-kesan yang kita hadapi sekarang seperti kes vandalisme dan
ponteng sekolah tapi kita masih tidak dapat mengatasi masalah ini walaupun
kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen tapi masih tidak berjaya dan adakah
ini berpunca undang-undang. Remaja adalah pewaris bangsa. Pemuda adalah
harapan bangsa dan pemudi ialah tiang regara. Semua pihak harus memainkan
peranan untuk mengurangkan masalah sosial yang boleh menjejaskan keharmonian
dan kesejahteraan masyarakat.
Isu moral global, faktor-faktor dan kesan- kesan yang negatif isu tersebut.

Mengambil keputusan
mengikut perasan
Dipresi dan
gangguan bipolar
Gagal menggunakan
akal

Gangguan mental Tekanan jiwa dan


tidak berani
menghadapi
PEMBUNUHAN cabaran yang akan
DIRI datang

Konsumsi alkohol

Berputus asa dalam


kehidupan
Kehilangan dan
kesedihan

Menderita
penyakit parah
Tokoh moral keluarga.

Veswanahan a/l Varathayah. Itulah nama penuh ayah saya. Hero pertama saya dari
dulu sehingga kini. Dilahirkan pada 2.3.1956, beliau merupakan anak kepada
pasangan suami isteri Varathayah a/l Pakirisamy dan juga Saysoo a/p Arukiasamy.
Beliau telah dilahirkan di Melaka. Ayah saya telah dilahirkan dalam satu keluarga
yang amat besar dan dibesarkan di sebuah estet di Melaka iaitu Kemuning, Kuala
Sungga. Hidup pada masa tersebut bukanlah senang. Beliau telah menempuhi
banyak cabaran dan kegagalan untuk berjaya dalam kehidupan. Segala ujian yang
ditempuhi oleh ayah saya semasa dia seorang remajalah memberikan beliau jati diri
yang tinggi.

Walaupun kehidupan pada masa tersebut amatlah susah sebab ada masalah
ekonomi ibubapa beliau tetap menghantar beliau ke sekolah untuk berpelajaran.
Kepentingan pendidikan telah diketahui oleh ibubapa beliau dari dulu lagi. Menurut
ayah saya mereka tidak pernah menggunakan kemiskinan sebagai satu alasan
untuk memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Beliau telah mulakan
pendidikan sekolah rendahnya di Sekolah Rendah Tunku Besar, Tampin. Setelah
selesai pendidikan awalnya beliau telah menyambungkan pelajarannya di Sekolah
Menengah Tunku Besar, Tampin. Beliau telah mempelajari banyak benda semasa
zaman persekolahan beliau.

Beliau telah menghabiskan kebanyakan harinya di sekolah tanpa makan apa-


apa untuk menjimatkan duit beliau semasa berpelajaran di sekolah. Beliau telah
memahami kesusahan yang dihadapi oleh ibubapa beliau, Oleh sebab itu, beliau
tidak suka untuk memberi masalah kepada mereka dengan meminta pertolongan
dari segi duit. Guru- guru sekolah pada masa tersebut menolong beliau dalam apa
jua keadaan. Mereka sanggup meluangkan masa mereka untuk mengajar beliau
sebab mereka mengetahui beliau mempunyai minat untuk belajar dan menambah
ilmu pengetahuan.Beliau tidak pernah mengecewakan guru-gurunya. Semenjak dulu
lagi beliau merupakan seorang yang amat berdisiplin dan juga tegas.

Selepas akhirnya zaman persekolahan, beliau telah membuat pelbagai jenis


pekerjaan untuk menyara keluarganya. Beliau telah bekerja sebagai penghantar
surat khabar pada mulanya. Beliau akan bangun pada awal pagi dan pergi ke setiap
rumah untuk hantar surat khabar. Selepas itu beliau telah bekerja sebagai seorang
penolong di pejabat, pekerja di kilang dan juga sebagai seorang pekerja kontraktor.
Pengalaman yang diperolehi oleh beliau amatlah banyak. Beliau tidak pernah berasa
sedih atau merungut dengan segala kesusahan yang beliau harus menempuhi
dalam kehidupannya. Malah beliau sentiasa berpandangan jauh dan mencari jalan
untuk terus maju dalam kehidupannya. Sifat inilah menjadi penyebab utama untuk
kejayaan ayah saya untuk terus berjuang dalam kehidupannya.

Setelah mengambil pengalaman dari semua pekerjaan sebelum ini, pada


tahun 1976 beliau telah akhirnya dipilih untuk menjadi seorang polis. Beliau
merupakan seorang polis yang amat tegas. Beliau telah menjadi seorang polis
dalam battalion. Beliau terpaksa meninggalkan keluarganya berjauhan untuk
berlawan dengan komunis. Ya, ayah saya merupakan antara pejuang yang berlawan
dengan komunis yang masih berkuasa dan bermaharajalela di hutan walaupun
Negara kita telah pun bermerdeka. Beliau telah berkhidmat kepada Negara dan
masih berkhidmat dengan penuh setia.

Pada 7.9.1986 beliau telah berkahwin dengan Ramayee a/p Kutta, ibu saya
dan menjadi ayah kepada tiga orang anak. Tanggungjawab yang dihadapi oleh
beliau amatlah besar. Walaupun kerja beliau amatlahsusah, beliau tetap
meluangkan masa dengan keluarganya. Beliau bukan sahaja seorang pegawai polis
yang bertanggungjawab, beliau juga merupakan seorang ayah dan suami yang
bertanggungjawab. Beliau merupakan seorang yang amat tegas dalam hal-hal
disiplin. Beliau mengutamakan ketepatan masa. Pada masa yang sama, beliau juga
merupakan seorang indivu yang bersifat sosial dan keterbukaan. Beliau suka
menggunakan pendekatan sebagai seorang kawan dengan kita.

Pekerjaan polis telah menjadi pernafasan beliau. Beliau sentiasa bersedia


untuk berkhidmat untuk Negara dan masyarakat dalam apa jua keadaan. Kesetiaan
dan jasa beliau untuk negara telah diiktiraf oleh Yang Di-Pertua Agong dengan
penganugeraan Pingat Pangkuan Negara ( PPN) dan juga pingat Bentera Pasukan
Polis (BPP). Beliau juga telah dianugerahi Pingat Perkhidmatan Setia (PPS) dan
juga Pingat Perkhidmatan Am (PPA) untuk perkhidmatan beliau sebagai seorang
pegawai polis.

Salah satu sifat beliau yang saya teladani sampai sekarang ialah sifat
kesabaran mereka dalam apa jua keadaan. Beliau merupakan seorang yang amat
sabar semasa mengadapi masalah tidak kiralah ia merupakan masalah kecil
ataupun masalah yang amat besar. Beliau tidak pernah berburu- buru mengambil
keputusan. Beliau akan bertindak dengan rasional. Sifat ini amatlah penting untuk
beliau oleh kerana pekerjaan beliau merupakan satu kerja yang penuh dengan
cabaran. Beliau juga merupakan seorang yang bersifat berkepimpinan. Beliau
berjawatan pengerusi Biro Agama Hindu dan Kebudayaan penghuni polis. Beliau
amat berprihatin atas masyarakat.

Pada masa yang sama, beliau juga merupakan seorang yang amat berani.
Beliau pantang undur dalam sebarang cabaran. Jikalau seseorang membuat salah
atau jenayah yang serius, tidak kiralah indivu tersebut merupakan orang yang
berpengaruh di Negara kita atau tidak beliau tetap akan mengambil tindakan.
Kejujuran menjadi mantera dalam kehidupan beliau. Beliau sanggup membuat apa
sahaja untuk keluarha tersayangnya. Tetapi jikalau kita membuat sebarang
kesilapan beliau lah oran pertama yang memberi amaran dan ajaran kepada kita.
Untuk beliau peraturan tetap peraturan. Ia tidak boleh ditukar mengikut orang dan
jawatan seseorang.

Tanpa sebarang keraguan, beliau lah tokoh yang terunggul bagi saya pada
bila- bila masa.
Tokoh moral tempatan

YAB Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak (lahir 23 Julai 1953) adalah
Perdana Menteri Malaysia (ke-6) terkini sejak 3 April 2009, selain sebagai Menteri
Kewangan dan ahli parlimen Pekan, Pahang. Beliau adalah anak lelaki sulung
kepada bekas perdana menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak Dato’
Hussein. Di peringkat akar umbi politik, beliau merupakan Presiden UMNO yang ke-
7. Selain itu, ia masih memiliki darah bangsawan Makassar iaitu susur galur
daripada keturunan Sultan Hassanudin, Sultan Makasar terakhir di Gowa, Sulawesi
selatan.

Dato’ Seri Najib dilahirkan di Kuala Lipis, Pahang. Beliau merupakan anak
sulung kepada Tun Abdul Razak Hussein dan Toh Puan Rahah Mohammad Noah.
Pada tahun 1976, Najib berkahwin dengan Tengku Puteri Zainah Tengku Eskandar
dan mendapat tiga anak: Mohd Nizar Najib (lahir 1978), Mohd Nazifuddin Najib dan
Puteri Norlisa Najib. Pada tahun 1987 beliau bercerai dengan Ku Yie dan berkahwin
dengan Datin SeriRosmah Mansor dan mendapat dua anak lagi: Mohd Norashman
Najib dan Nooryana Najwa Najib. Beliau juga sepupu kepada Datuk Hishamuddin
Tun Hussein.

Najib mula menceburkan diri dalam arena politik setelah kematian mengejut
bapanya, Tun Abdul Razak Hussein di London pada 14 Januari 1976. Beliau
menang tanpa bertanding merebut kerusi Parlimen Pekan yang kosong, akibat
kematian bapanya, ketika berumur 23 tahun, dan merupakan ahli parlimen termuda
yang pernah dipilih ketika itu. Najib menjadi timbalan menteri paling muda apabila
dilantik sebagai Timbalan Menteri Tenaga, Telekom dan Pos pada tahun 1978 ketika
usia 25 tahun. Kemudian, pada tahun 1982 hingga 1986, beliau menjadi Menteri
Besar paling muda dalam sejarah negara apabila dilantik sebagai Menteri Besar
Pahang ketika berumur 29 tahun.

Pada 1987, beliau diumumkan sebagai Pemangku Ketua Pergerakan


Pemuda UMNO oleh Anwar Ibrahim setelah Anwar didesak bertanding Naib
Presiden UMNO. Beliau menjadi ketua pada 25 Mei 1988 setelah UMNO ditubuhkan
semula. Pada tahun 1993 pula, beliau bertanding jawatan Naib Presiden UMNO,
ekoran langkah Anwar untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden UMNO. Beliau
terus mempertahankan jawatan Naib Presiden dalam pemilihan parti pada tahun
1993, 1996 dan 2000. Pada 7 Januari 2004, Najib dilantik sebagai Timbalan
Perdana Menteri Malaysia.

Beliau merupakan seorang tokoh yang amat berwibawa. Beliau sentiasa


berfikir tentang rakyat dan sentiasa bersedaya upaya untuk menolong rakyat supaya
maju dalam ekonomi. Beliau telah memperkanalkan beberapa pelan untuk kebaikan
orang ramai. Setelah beliau memegang tampuk Perdana Menteri, beliau telah
memperkenalkan Gagasan 1 Malaysia yang memupuk perpaduan rakyat di antara
kaum. Ia juga dijadikan tema kemerdekaan pada tahun 2009. Banyak pendapat
telah dimajukan oleh pelbagai pihak tentang konsep 1 Malaysia yang telah
perkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Abdul Razak apabila beliau
mengambil alih teraju kepimpinan kerajaan pada 3 April yang lalu.

Beliau telah mengenali betapa pentingnya perpaduan untuk kemajuan Negara


kita. Oleh sebab itu, beliau telah menjadikan ia sebagai perkara asas dalam apa juat
keadaan dan keputusan yang belia buat. Beliau ingin memberi hak sama rata
kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan juga bangsa.
Projek BR1M yang pertama datang dari idea Datuk Seri Najib Razak untuk
membantu rakyat Malaysia yang miskin dan tidak berkemampuan. Jumlah sebanyak
RM 500.00 Ringgit Malaysia telah diberikan kepada isi rumah yang berpendapatan
RM 3,000.00 sebulan. Pemberian BR1M kali kedua telah dilancarkan pada Februari
2013 dan lebih 2.5 Billion telah diagihkan kepada rakyat Malaysia seluruh Malaysia.
Ini secara langsung akan melibatkan 5.7 juta isi rumah di seluruh Negara.

Program Perumahan Rakyat 1 Malaysia merupakan satu inisiatif yang dibuat


dibawah peruntukan akta PR1MA 2012 untuk merancang, membangun, membina
dan mengurus perumahan mampu milik untuk rakyat Malaysia yang berpendapatan
pertengahan terutamanya dikawasan Bandar. Mereka yang berpendapatan
pertengahan ini dikenalpasti dengan pendapatan bulanan antara RM 2,500-RM
7,500. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Bin Tun Abdul Razak amat
prihatin dengan tekanan yang dikenakan oleh penduduk di kawasan Bandar yang
berpendapatan sederhana. Dengan perkembangan ekonomi Malaysia, Datuk Seri
Najib mengilhamkan untuk menstabilkan kehidupan rakyat terutamanya bagi mereka
yang tinggal di kawasan Bandar.
Bakat kepimpinan dan integrity Datuk Seri Najib yang tiada tandingan, bakal
menyediakan laluan yang mudah untuk Malaysia mencapai kegemilangan daripada
perspektif ekonomi dan politik,

Anda mungkin juga menyukai