Anda di halaman 1dari 3

Mata Sejarah, Tingkatan : 1 Aisyah

Pelajaran/Kelas
Bil Murid 27 orang

Tarikh/Hari 29 September 2017, Jumaat

Masa 11:00 am – 12:00 pm

Tema Sejarah Kita dan Dunia

Tajuk Tamadun Islam dan Sumbangannya

Standart 4.3 Tamadun Islam dan Sumbangannya


Kandungan

Standart 4.3.3 Menjelaskan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin


Pembelajaran yang unggul
K4.3.8 Membincangkan ciri-ciri kepimpinan Islam yang boleh diteladani
oleh masyarakat

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat:


Pembelajaran 1. Menerangkan keperibadian Nabi Muhammad SAW
2. Menerangkan sifat Nabi Muhammad SAW
3. Menjelaskanktokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang
unggul

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Mengenal pasti kawasan perluasan dakwah Islam pada zaman Khulafa
Objektif al-Rasyidin dan kerajaan Islam
2. Membezakan 3 penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam
3. Menyatakan dengan lisan 7 faktor penyebaran Islam

1. Bersoal jawab mengenai gambar bendera Turki


2. Sesi penerangan mengenai topik kemunculan dan perkembangan
Aktiviti tamadun Islam.
3. Melakukan aktiviti berkumpulan iaitu melorek peta kawasan perluasan
dakwah Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam
4. Menjawab latihan pengukuhan

EMK Nilai Murni : Menghargai


KPS : Memahami kronologi
KBAT : Menilai

Bahan Bantu Marker pen, buku teks, latihan pengukuhan, peta, gambar bendera Turki
Mengajar

Penilaian TP 1, TP 2
Pengajaran dan
Pembelajaran
DSP

Langkah Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/BBM/EMK


Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Induksi 1.Guru menunjukkan 1.Murid menghayati lagu -Aktiviti
(5 minit) gambar bendera Turki dan kisah kelahiran Nabi *Bersoal jawab
Muhammad SAW yang mengenai gambar
2.Guru bertanya soalan diperdengarkan dan bendera
kepada murid. diceritakan oleh guru.
-BBM
-Contoh soalan : 2.Murid menjawab *Gambar bendera
*Apakah gambar bendera soalan yang ditanya oleh Turki
yang ditunjukkan ini? guru.
*Apakah agama rasmi -Nilai Murni
bagi negara Turki? -Contoh jawapan : *Semangat ingin
*Bendera Turki tahu
3.Guru mengaitkan *Agama Islam
jawapan murid dengan -TKP
topik yang akan dipelajari 3.Murid bertanya *Interpersonal
pada hari ini. pelbagai soalan bagi
lebih memahami topik
yang akan diajar pada
hari ini.

1.Guru memulakan sesi 1.Murid mendengar -Aktiviti


Langkah 1 penerangan tentang topik penerangan daripada *Memberikan
(10 minit) kemunculan dan guru tentang topik yang penerangan
perkembangan tamadun dipelajari pada hari ini
Islam yang dipelajari pada -BBM
hari ini: *Murid membezakan 3 *Marker pen, buku
penyebaran Islam pada teks,
*3 Penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan
zaman kerajaan-kerajaan Islam -Nilai Murni
Islam * Murid bertanya soalan *Ketekunan
*7 faktor penyebaran tentang penerangan yang
Islam diberikan. -TKP
*Interpersonal

1.Guru memberikan peta 1.Setiap murid di dalam -Aktiviti


Langkah 2 perluasan dakwah Islam kumpulan berbincang *Melorek peta
(20 minit) pada zaman kerajaan- dan melorekkan kawasan
kerajaan Islam kepada 6 perluasan dakwah Islam -BBM
kumpulan dan di dalam peta yang *Peta, marker pen,
mengarahkan setiap diberikan guru. ganjaran
kumpulan untuk
melorekkan kawasan 2.Setiap murid di dalam -Nilai Murni
perluasan dakwah Islam di kumpulan yang menang *Bekerjasama
dalam peta tersebut akan menerima ganjaran
daripada guru -TKP
*Interpersonal
2.Guru memilih kumpulan
yang menang berdasarkan
kumpulan yang paling
pantas dan tepat melorek
peta kawasan perluasan
dakwah Islam

Langkah 3 1.Guru memberikan 1.Murid akan menjawab -Aktiviti


(20 minit) latihan pengukuhan latihan pengukuhan yang *Menjawab latihan
kepada murid mengenai diberikan oleh guru pengukuhan
topik yang dipelajari pada dalam masa yang
hari ini. ditetapkan mengikut -BBM
kefahaman mereka. *roda impian,
2.Guru membincangkan soalan
soalan latihan pengukuhan 2.Murid mengajukan
bersama murid. pelbagai persoalan -Nilai Murni
kepada guru bagi *Ketekunan
meningkatkan kefahaman
mereka -TKP
*Interpersonal

Penutup 1.Guru akan meminta 2 1.2 orang murid akan -Aktiviti


(5 minit) orang murid bagi menceritakan secara *Perbincangan
menceritakan secara ringskas mengenai topik
ringkas mengenai topik yang dipelajari pada hari -BBM
yang dipelajari pada hari ini mengikut kefahaman *Marker pen
ini. mereka.
-Nilai Murni
2.Guru merumuskan 2.Murid memberikan *Yakin diri dan
kembali pembelajaran pelbagai pendapat menghormati
pada hari ini. mereka mengenai topik
yang dipelajari pada hari -TKP
ini. *Interpersonal

Anda mungkin juga menyukai