Anda di halaman 1dari 5

17.

(erangka Kursus/Modul dan Jumlah c


(U 9o
:v
0=
Jam Pembelajaran Pelajar {Student GE ._c
gH @.4
3A
rearning Time, SLT) setiap tajuk c6
co
sb
gm
C

c(U C
E
$
(E :
tu a
lz
-4.
.(E
(g
E
'=
lz
\l-
E o E (!
= J
c
F= C
0)
)< F c) -g
o_ E
J
-)

Pengenalan kepada Seni dalam


Pendidikan
. Konsep dan teori pembelajaran

- Konsep, matlamat, objektif


Seni Dalam
Pendidikan untuk guru
sekolah rendah
- Teori kecerdasan pelbaga!
(Howard Gardner)
- Teori KonstruKivisme ilev 2 z 4
Vygoteky)
- Teori Hoka Hoki (Ned
Herrmann)

. Kepentingan Seni Dalam


Pendidikan
- Kepentinganimaginasi,
emosi, ekspresi dan
kreativiti
- Pembelajaran yang
optimum, bersepadu dan
menyeronokkan

Kanak-kanak, Deria dan Seni

. Keperluan dan keinginan asas


kanak-kanak dan remaja dari
segi jasmani, emosi, rohani,
intelek, sosial, estetik
. Perkembangan kepekaan deria
kanak-kanak
- Sentuh
- Dengar
- Lihat 1
4
I 2
- Rasa
- Hidu
. Kepentingan kepekaan deria
dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
- Persekitaran
- Perkembangan nilai
estetika

Berkuat kuasa mulai Jun 241 5


lrama, Warna dan Ruang
. Melakukan aKiviti penerokaan
secara kreatif untuk iujuan
ekspresi dan penyampaian idea
melalui:
- irama
- wa{na
- ruang
. Menjalankan aktiviti kepekaan
deria dan seni.

Pengetahuan dan Kemahiran Asas


Seni dalam Pendidikan

Seni Visual
- Pengenalan kepada Asas z 4 2 8
Seni Reka - Unsur seni dan
prinsip rekaan
- Pengenalan kepada empat
bidang seni visual -
menggambar, membuat
corak dan rekaan,
membentuk dan membuat
binaan dan mengenai kraf
tradisional di sekolah rendah
Muzik
- Pengenalan kepada a 4 2 8
pengetahuan asas
konsep muzik
- Pengenalan kepada
kemahiran muzik
asas melalu! aKiviti
nyanyian dan ciptaan lirik,
alat perkusi dan alat
improvisasi melalui irama,
melodi, ekspresi
Pergerakan
- Pengenalan kepada konsep
pergerakan 2 4 2 B
o Kesedaran tubuh badan
o Kesedaran ruang
o Kualiti pergerakan
o Hubungan
- Pendedahan kepada
kemahiran pergerakan asas
o Kemahiran lokomotor
o Kemahiran bukan
lokomotor
o Manipulasi alatan

Berkuat kuasa nulai Jun 2415


5. Mem peroleh
Aktiviti Meneroka,
Pengalaman dan Mengekspresi
Melalui Seni

Meneroka
1
- Meneroka alat dan bahan
- Meneroka idea dan isi
kandungan
- Meneroka cara pengelolaan,
olahan dan manipulasi
- Meneroka melalui TMK

Memperoleh Pengalaman
melalui :

- pelbagai strategi dan aktiviti


- pelbagai arah dan jarak 1

menggunakan muzik, seni


visual dan pergerakan
- corak dan irama dalam
muzik, seni visual, dan
pergerakan
- penulisan refleksi dan
merekod gerak balas diri
o
2
Ekspresi
- Meluahkan perasaan melalui
ekspresi mud, idea,
maklumat yang berbeza
melalui aktiviti kreatif seni
visual, muzik dan 2
pergerakan
- Menghuraikan sifat kesan
yang ekspresif dalam aktiviti
seni visual, muzik dan
pergerakan
- Menggunakan aktiviti kreatif
seni visual, muzik dan
pergerakan untuk tujuan
ekspresi dan komunikasi
- Membincangkan gerakbalas,
perasaan diri terhadap
pelbagai bentuk ekspresi
dan menghubungkaitkan
dengan isi pelajaran

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti
Seni dalam Pendidikan dalam
Pengajaran dan Pembelajaran

. Pendedahan kepada
konsep integrasi
- Konsep dan pelbagai
makna integrasi
- lsu dan cabaran integrasi Z 1 4
- lntegrasi isi kandungan
unit, pelbagai kemahiran,
proses dan strategi
pelbagai mata pelajaran
- lntegrasi 5P
o Penggabungjalinan
o Penyerapan
pengetahuan
o Penerapan nilai
o Pengayaan
o Pemulihan
Pendedahan kepada
Tema dan
Penghubu ngkaitan

- Pilihan dan penentuan


tema
- Memilih tema 1 Z 1 4
mengikut hasil
pembelajaran,
kemahiran mata
pelajaran, tahap,
minat dan latar
belakang murid
Penghubungkaitan seni visual,
muztk dan pergerakan secara
kreatif bagi mata pelajaran 2 4 2 o
Reka Bentuk dan Teknologi di
sekolah Rendah

Menghasilkan bahan-bahan
pengajaran dan pembelajaran
yang mengintegrasikan seni
visual, muzik dan pergerakan

Menghasilkan aKiviti yang


mengintegrasi kan seni vlsual,
muzik dan pergerakan dalam
proses pengajaran dan
pembelajaran Reka Bentuk dan
Teknologi di sekolah rendah.

Kerja Kursus u.c 15 15.5

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 45 45
Peperiksaan 1.5 t.3
4E 19.5 81.5
Jumlah 30 2 15

Berkuat kuasa mulai Jun 201 5


JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN Kuliah 15 15
BER$EMUKA DAN
BUKAN BERSEMUKA
Tutorial

Amali JU

Ulasan Kritis i1000pp) 6


(individu)

Persembahan (berkumpulan) 05 1.5

Penghasilan Kit Persembahan ?


(individu)

Laporan refleKif (750pp)


4.5
(individu)

Peperiksaan Akhir t.3 45

Jfillrlah

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 81.5

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas lsbell, R. & Raines, S. (2013). Creativity and the arls with young chitdren.(3'd ed.). Belmoni,
CA : Wadsworth, Cengage Learning.

Pangrazi, R. P. & Deighle, A. (2013). Dynamic physical education for elementary school
children.(17hh ed.). New York Benjamin Cummings.

Pica, R. (2012). Experiences in movement with music, activities & theory. (5th ed-). NY;
Thomson Del mar Learning.

Rujukan Tambahan \nderson, W.M. & Lawrence, J.E. (2A1q. htegrating music into the elementary classroom
gth Ed. Belmont, CA:Wadswotlh, Cengage Learning.

3ardner, H.{2A11). Frames of mind: the theory of multiple inteltigences. NY: Basic
Books lnc.
(oster, J. B. (2009). Growing adisfs; Teaching the arls to young children. New York:
Thompson Delmar Learning.

-owenfeld, V. and Brittain, WL. (19e6). Creative and menta{ growth NY. Macmillan.
Vlayesky, M.(2014). Creative activities and curriculum for young children. USA; Cengage
Learning.
Vlenon, N. (2005). Permainan, lagu & puisi. Bentong, Pahang: PTS Professional
Publishing Sdn. Bhd.

3aiman et al. {2014). Seni dalam pendidikan. KL : Freemind Horizons Sdn.Bhd

Salmah Ayob.(1998). Pergerakan kreatif dan pendidikan. P.J: Flo Enterprise Sdn. Bhd.

1S, Maklumat Iiada


Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 241 5

Anda mungkin juga menyukai