Anda di halaman 1dari 13

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH

HONOURS

MAY / 2019

SBFS 1103

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN PENYELESAIAN MASALAH

NO. MATRIKULASI : 800727105539001


NO. KAD PENGNEALAN : 800727105539
NO. TELEFON : 0183861597
E-MEL : albrahim30@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN : SHAH ALAM

1.0) Pengenalan
Antara tujuan tugasan ini adalah sebagai sebuah pendedahan kepada pelajar
dengai perbagai strategi penyelesaian masalah dan meningkatakan kemahiran berfikir
pelajar bagi menganalpasti masalah serta mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi
sesuatu masalah. Sebagai manusia kita tidak lari daripada masalah dan kita perlu berfikir
untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi mahupun sebagai ketua atau sebagai
perkerja. Kita perlu berfikir bagaimana hendak menyelesaikan masalah yang dihadapi
supaya ia tidak menjadi beban dalam hidup ini yang akan membuatkan hidup kita
sensara. Sebagai contoh : seorang bapa dengan 3 orang anak lelaki dan sedang
melanjutkan pelajaran separuh masa di sebuah universiti swasta. Ia perlu mengimbagi
masa untuk keluarga dan persekitaran tempat kerjanya.
Penyelesaian masalah didefinisikan sebagai satu proses yang kognitif yang
mana pelbagai maklumat akan digunakan dalam usaha mencari jalan penyelesaian dalam
mencapai sesuatu matlamat. Antara ahli pakar yang telah memperkenalkan pendekatan
penyelesaian masalah adalah John Dewey (1910). Edward de Bono (1976) pula
mengaitkan kemahiran berfikir dengan pemikiran lateral yang membawa maksud bukan
sahaja untuk menyelesaikan masalah, malahan juga berfikir untuk melihat sesuatu dengan
pelbagai perspektif bagi menyelesaikan masalah. Meyer (1977) pula melihat pemikiran
sebagai melibatkan pengelolaan operasi-operasi mental tertentu yang berlaku dalam
minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan menyelesaikan masalah.
Dalam tugasan ini kita akan membincangkan dan cuba untuk
menyelesaiakan masalah tersebut. Dengan menggunkan segala rujukan yang ada
termasuk dalam buku modul. Sini juga kita kan cuba kiatkan jalan menyelesaian dengan
menggunakan strategi yang kita pelajari dan fahami dalam menyelesaikan masalah. Dan
akan mengalakan pelajar untuk berfikiran kratif dan kratis bagi menghadapi masalah.
2.0) Definisi penyelesaian masalah

Penyelesaian Masalah boleh didefinisikan sebagai satu proses kognitif di


mana maklumat digunakan sebagai usaha mencari cara-cara yang sesuai bagi
mencapai sesuatu matlamaat. Torrence (1973), mendefinisikan penyelesaian masalah
sebagai: “ Proses seseorang itu menjadi peka terhadap masalah dan ini
melibatkan seseorang individu itu cuba mencari penyelesaian membuat
andaian, mengubah hidup, dan akhirnya melaporkan silannya”

Robert Gagne di dalam Bukunya “ Educational Programs “ (1977,p. 177)


menjelaskan “Adalah menjadi satu matlamat utama untuk seseorang guru
mengajar pelajarnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah, seperti masalah
matematik dan masalah fizikal, masalah kesihatan, masalah social dan
penyesuaian diri” Masalah yang senang memerlukan penyelesaian yang
mengandungi langkah-langkah yang tidak kompleks. Individu menerima semua
maklumat yang dikehendaki untuk menyelesaikan masalah sama ada dalam bentuk
lisan atau tulisan dalam arahan yang diberi kepadanya. Masalah yang senang
mempunyai penyelesaian yang spesifik dan seseorang individu mudah mengetahui
sama ada penyelesaian itu betul atau salah. Tetapi bagi masalah yang rumit, ia
memerlukan penaakulan dan analisis yang logik.
Oleh yang demikian di dalam buku “ The Conditions of Learning
“(3nd.ed), Gagne membincangkan tentang peranan guru diperluaskan dalam
mendidik pelajar menyelesaikan masalah (Gagne, R.M. 1977). Di dalam perkara ini
ini masalah juga perlu dikenalpasti dan dalam situasi tertentu perlu ada matlamat
untuk menyelesaikan. Perlu ada keinginan untuk mencari titik kesudahan dan
mempunyai laluan untuk mencapai matlamat yang diidamkan. Pakar yang
menyelesaikan masalah selalunya menentukan “subgoal/matlamat kecil apabila
dia bergerak untuk penyelesaian terakhir” (Schunk 1991).
Ahli psikologi menyatakan bahawa manusia sedang mempelajari sesuatu
apabila berusaha menyelesaikan masalah. Ini adalah disebabkan di dalam proses
penyelesaian masalah individu akan mencari kesimpulan tentang sesuatu perkara,
mengaplikasi masalah dengan cara yang paling mudah, mempelajari undang-undang
menyelesaikan masalah dan mencipta beberapa pelan atau cadangan untuk
penyelesaian masalah. Proses ini menjadikan manusia semakin matang (Anderson
1993). Secara umumnya penyelesaian masalah dapat dibahagikan kepada 5 tahap
menggunakan akronim IDEAL untuk menyelesaikan masalah iaitu seperti di
bawah:
I Mengenalpasti masalah / Identify the problem
D Takrifkan dan gambarkan masalah / Define the represent the problem/
E Strategi menjelajah yang munasabah /Define possible strategies
A Membuat strategi tindakan / Act on the strategies/
L Lihat kembali dan menilai keberkesanan tindakan anda.
Langkah pertama ialah mengenalpasti kewujudan masalah.Seterusnya
menjelajah penyelesaian masalah yang munasabah. Melakukan tindakan dan
langkah yang terakhir ialah melihat kembali dan menilai keberkesanan
tindakan tersebut.

3.0) Mengenalpasti isu/ kes


Saya seorang bapa tunggal dengan 3 orang anak yang masih kecil yang telah
kehilangan seorang ibu/isteri akibat kemalagan. Telah mendengar khabar angin yang
tempat kerja saya akan kecilkan saiz operasi dan ada antara mereka akan di berhentikan
kerja sama ada secara sukarela mahupun paksaan. Saya sangat risau kerana ini lah
sumber pendapatan saya selama ini. Kini beliau perlu mencari jalan penyelesaian supaya
tidak menjejaskan pendapatan saya untuk menyara 3 orang anak. Bagaimanapun menurut
Rita, Shidi dan Janet serta rakan sekerja saya berkata berita itu benar kerana syarikat itu
banyak hutang. Bagaimanapun menurut Zana, Ramli dan Jamil, berita itu hanyalah
khabar yang tidak pasti kesahihnya yang syarikat itu masih dalam keadaan stabil. beliau
sangat bimbang dan tidak pasti sama ada hendak menanti atau mencari peluang pekerjaan
di tempat lain. Setelah mendengar pendapat daripada rakan-rakan sekerja dalam dilemma.
Bagi mencari jalan penyelesaian masalah ini saya perlu mencari kesaihihan berita
tersebut atau membiarkan sahaja berita yang tidak pasti itu berlalu sahaja dan
meneruskan kerja seperti biasa.
Macammana saya perlu mengenal pasti sama ada berita itu benar atau palsu. Sya
boleh membuat satu sub masalah bagi mengalisis masalah yang dihadapi bagi mencari
jalan penyelesaian. Sebagai contoh yanag boleh dilakukan untuk menganalisis masalah
ialah dengan mencari maklumat tentang keadaan semasa syarikat. Perlu mencari sebab?
Dimana punca berita yang tidak sahih itu bermula? Berapa lama syarikat akan bertahan ?
Mencari penjelasan samada berita tentang pengecailan operasi ini palsu atau benar? Dan
mencari jalan penyelesaian yang harus dilakukan? Bagaimana pula dengan keluaraga?
Jika di behentikan dan bagaimana hendak menyara keluarga sehingga mendapat tawaran
perkerjaan yang baharu. Bagaimana suasana tempat baharu dan berapa pula pendapatan
bulanan di tempat baharu nanti? Jika ada pampasan berapa pula pampasan yang akan
diterima jika berhenti secara sukarela?
Sebelum beliau perlu menganalisis kredibiliti rakan-rakan beliau perlu Senaraikan
ciri-ciri kredibiliti seperti di bawah.
 Reputasi sumber-sumber bagi kebolehpercayaan
 Sama ada sumber mempunyai kepentingan terletak hak
 Sama ada ada corroboration atau pengesahan tuntutan daripada sumber bebas.
 Sama ada sumber yang mempunyai kepakaran berkaitan
 Jenis tuntutan sendiri
 Sama ada sumber boleh memberikan sebab-sebab yang boleh dipercayai untuk mereka
membuat tuntutan itu.

4.0) Menerima atau menolak khabar angin yang tersebar.


Dalam mencari kesahihan sesuatu berita kita perlu mengenal pasti apakah
kriteria orang yang menyampaikan maklumat tersebut ialah Rita, Shidi dan Janet adalah
bukan kakitangan di peringkat pengurusan. Mereka boleh mencipta kisah kerana
mereka tidak berada dalam sumber-sumber yang betul. Mereka tidak akan melibatkan
Mesyuarat kerana mereka tidak tahu latar belakang syarikat tersebut. Mereka juga ingin
mencipta cerita apa-apa dan tidak mempunyai bukti-bukti yang asas.
Berbeza pula degan Zana, Ramli dan Jamil adalah eksekutif di peringkat
pengurusan. Mereka yang terlibat dalam Mesyuarat Pengurusan dan tahu juga mengenai
Syarikat. Zana dan Jamil berada di bahagian sumber manusia dan Ramil adalah di
bahagian kewangan. Di bahagian sumber manusia, isu semasa Syarikat akan
mengemaskini sama ada di bahagian atas atau bawahan. Sementara itu di bahagian
kewangan, pengurusan kewangan Syarikat adalah sangat penting dan mereka perlu tahu
apakah situasi yang dihadapi oleh Syarikat. Seperti yang kita tahu kewangan Syarikat
adalah sangat penting kerana ia merupakan sumber Syarikat untuk menjalankan sesuatu
operasi perniagaan. Jika syarikat berada dalam keadaan kewangan yang buruk, Syarikat
tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan.

5.0) Mengaitkan dengan enam langkah Hayes (1981) penyelesaian masalah

Sekarang, saya perlu menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah


dan teknik yang oleh Hayes (1981). Menurut Fense dan Motta 1977, bagi penyelesaian
masalah dan teknik-teknik yang berkaitan dengannya merupakan komponen
pertimbangan bebas domain yang menentukan corak tingkah laku yang boleh diguna
semula merentasi aplikasi. Ini adalah cara penyelesaian masalah yang terbaik buat ketika
ini cara penyelesaian melalui teknik, kedua-duanya kognitif dan tingkah laku yang boleh
digunakan dalam pelbagai bidang atau tempat untuk membuat penyelesaian.
Melalui cadangan Woods dan rakan-rakan (1975), ”penyelesaian masalah ialah proses
memperoleh penyelesaianyang memuaskan bagi satu masalah baharu atau sekurang-
kurangnya masalah yang belum pernah dilihat oleh penyelesaian masalah itu”. Poya
(1957) telah mencadagkan empat langkah pentng dalam penyelesaian masalah yang boleh
dilakukan.
a. Memahami maslah
b. Membina perancangan
c. Melihat kembali
Hayes (1981) telah mempeluaskan lagi konsep ini dengan menambahkan rujukan khusus
untuk mewakili masalah dan mengembangkan langkah ”melihat kembali” kepada dua
bahagian, iaitu menilai penyelesaian dan mempekukukan penyelesaian.
Mengikut Hayes (1981) mempunyai enam langkat untuk menyelesaikan masalah iaitu:

 Mengenal pasti masalah


 Mengetahui punca-punca masalah
 Merancang penyelesaian
 Menjalankan perancangan
 Menilai penyelesaian
 Menggukuhkanya

I. Mengenal pasti masalah


Masalah boleh di selelasaikan dengan kita menganalpasti masalah tersebut.
Dalam keadaan tertentu masalah akan wujud apabila sesuatu perkara yang ditimbulkan
dam kita akan mengambi serius pada perkara tesebut. Apabila kita menyedari hakikat
masalah dan tindakan seterusnya akan menentukan ia benar. Oleh itu, kita perlu
menentukan isu yng perlu diambil tindakan. Di bawah ini adalah dua (2) masalah utama
dia perlu menyelesaikannya.
 Di tempat kerja, ada orang bercakap tentang syarikat yang akan mengecilkan
saiznya dan beberapa kakitangan yang perlu meletakan jawatan atau pembentian
secara sukarela. Ada Satu Kumpulan telah mengesahkan berita itu benar kerana
syarikat tersebut mempunyai banyak hutang tetapi ada Kumpulan yang lain telah
disebutkan ia hanya khabar angin, oleh itu Syarikat masih dalam stabil.

 Sebagai Ketua keluarga. Saya mempunyai tiga (3) anak-anak yang sedang
meningkat dewasa yang memelukan pembelanjaan yang besar memandangkan
saya seorang bapa tunggal yang kematian isteri akibat kemalagan motorsikal.
Saya juga mempunyai hutang yang perlu di bayar seperti pinjaman perumahan,
pinjaman kereta, kad kredit, bayaran insurans, penjagaan harian kanak-kanak,
yuran sekolah dan lain-lain.

II. Memengetahui punca-punca masalah


Adalah satu proses yang berguna bagi memahami dan menyelesaian masalah. Bagi
memikirkan apa yang bakal belaku. Kemudian menentukan penyelesaian untuk
menangani punca tersebut. Bagi langkah ini , ia akan mengunakan lima teknik untuk
menganalisis fasa dalam enam (6) Sigma DMAIC yang (Define, Measure, Analyze,
Improve, Control). Memang besar Enam Sigma alat melibatkan pengumpulan data.
Sebagai contoh

 Mengapa Syarikat tiba-tiba adalah mengecilkan skala?


 Mengapa orang-orang ini akan tiba-tiba membuat isu?
 Mengapa isu ini bangkitkan? Adakah benar? Atau hanya berita palsu
 Kenapa Rita, Shidi dan Janet membuat gosip tersebut? Bagaimana mereka
mendapatkan sumber?
 Mengapa Zana, Ramli dan Jamil disebut Syarikat dalam bentuk? Apakah ini
terbukti?

III. Merancang penyelesaian


Untuk membuat perancangan masalah saya perlu menjana idea-idea untuk
mencari penyelesaian yang mungkin. Untuk menajana idea-idea untuk saya
menyelesaikan masalah ialah dengan cara membaca, membuat penyelidikan,
berfikir dengan waras bertanya dan berbincang bersama-sama rakan-rakan bgi
menggumpul segala maklumat bagi pengesahan dari pihak pengurusan. Saya juga
boleh menganalisis penyata kewangan Syarikat. Bagi laporan kewangan ini saya
boleh tahu bagaimana keadaan Syarikat dengan melihat keuntungan dan modal.
Saya juga boleh melakukan kajian bagaimana reputasi Syarikat. saya juga boleh
mula mencari kerja baharu dalam pasaran dengan menghantar resume kepada
Syarikat yang berpotensi.
Dengan menggunakan teknik penjanaan idea seperti brainstoming bagi
membenarkan masa bagi idea untuk membangunkan semasa pelbagai peringkat
penjanaan idea.

IV. Menjalankan perancangan


Dalam menjalankan perancagan ini, saya perlu menilai dan memilih
penyelesaian yang terbaik. Setelah saya menentukan dan menjana idea saya boleh
menjalankan penyelesaian yang terbaik sama ada hendak tinggal di syarikat yang sedia
ada atau mencari pekerjaan lain. Dalam menjalankan perancagan sya perlu menganalisa
laporan prestasi syarikat. Dalam keadaan ini saya akan mencuba segala bentuk
penyelasaian yang ada sehingga saya akan mendapat satu penyelesaian yang terbaik
dengan menggunakkan semua teknik- teknik penyelesaian masalah.

V. Menilai penyelesaian
Apabila kita sudah ada perancagan kita harus lah menilai perancagan tersebut
adakah bekersan atau sebaliknya

a. Menilai penyelesaian yang mungkin

Menilai idea dan penyelesaian yang mungkin dari Peta minda , menganalisa
laporan kewangan, meminta pihak pengurusan, mencari pekerjaan lain pekerjaan,
dapatkan pengesahan dari rakan-rakan. meyediakan satu lagi mungkin
penyelesaian yang boleh dilaksanakan (Pelan B) dalam hal pelan utama tidak
bekerja. – Pelan B dia boleh digunakan adalah melakukan kerja tambahan seperti
perniagaan secara online, Penilaian akan melibatkan mencari penyelesaian yang
akan menjadi paling berkesan, cekap dan mempunyai resiko yang paling rendah.

b. Mengenal pasti kaedah penyelesaian yang terbaik


Pilih satu atau lebih penyelesaian untuk mencuba. Dari penyelesaian kedudukan
berhampiran bahagian atas senarai penilaian, memilih satu atau lebih untuk mencuba.
Membenarkan orang lain untuk menilai dan meneliti penyelesaian serta memberi
cadangan untuk penambahbaikan atau mencari alternatif-alternatif. Ia adalah penting
untuk menilai penyelesaian kerana ia boleh meningkatkan penyelesaian.

VI. Mengukuhkanya

Setelah segala perancagan serta menilai perancagan yang telah di buat kini adalah untuk
saya mengukuhkan segala perancagan yang saya telah buat. Lalu saya akan lihat semula
kepada punca-punca msalah untuk menggunakan kaedah atau strategi penyelesaian
masalah.

6.0) Kenal pasti strategi dan menggunakan satu alat penyelesaian masalah
Tiada masalah yang terlalu besar tidak dapat di selesaiakan. Dengan pelbagai
cara penyelesaian yang boleh di buat untuk menyelesaikan masalah tersebut salah
satu cara yang boleh di buat ialah boleh memecahkan masalah dengan
menggubungkan penyelesaian kepada sub masalah yang lebih mudah sila lihat
gambar rajah di bawah:

Hieraki dan penguraian sesuatu masalah kepada submasalah

Dengan menggunakan strategi ini masalah yang terlalu besar akan menjadi kecil dan
mudah untuk di selesaiakan. Malah, seseorang juga boleh memahami masalah dengan
lebih baik (Pólya, 1957; Hayes, 1981).

7.0) Kesimpulan
Perbincangan yang kritis mengenai penyelesaian asalah dapatlah dibuat
beberapa kesimpulan penting berkaitan tajuk yang diperbincangkan. Sebagai
seorang guru sewajarnya kita mengembangkan pelbagai langkah penyelesaian ini
kepada pelajar sekolah supaya menggalakkan mereka menggunakan kognitif yang
melibatkan proses penaakulan, pembinaan konsep, penilaian dan penyelesaian
masalah.Langkah yang paling asas dan penting bagi membolehkan seseorang itu
menyelesaikan masalah yang dihadapi ialah dengan mempunyai banyak pengalaman
yang berbentuk konsep dan prinsip tentang pelbagai hal. Pelajar sepatutnya
digalakkan menyatakan pendapat mereka dan pendapat itu perlu dihargai demi
menggalakkan pelajar menggunakan kemahiran berfikir semaksima yang mungkin.
Kita juga boleh merumuskan bahawa kemahiran berfikir semaksima mungkin.
Kita juga boleh rumuskan bahawa kemahiran berfikir ialah kecekapan
menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang mempunyai
berfikir sanggup dan cekap menyusun maklumat, konsep atau idea secara teratur
dan membuat penyelesaian atau keputusan atau keputusan yang tepat untuk
tindakan terarah dan wajar.
Dalam konteks meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang
ideal dan berpaksi kepada reality dan bersifat kontemporari maka sifat pengamal
pendidikan perlulah dalam erti kata professional yang sebenarnya dengan
mengemaskini ilmu pengetahuan terkini, menekan aspek kesungguhan menghadapi
sesuatu cabaran dan bertindak cemerlang menyelesaikan demi kepentingan sejagat.

Rujukan
Azahar Raswan Dean bin Wan Din(1990), Komunikasi dalam organisasi, : Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Alauddin Sidal (2004) . Kerja berpasukan dalam organisasi, Kuala Lumpur: Institut
Tadbiran Awam Negara.

Dr haresh Kumar Kantilal, Dr Anton Espira, (Ogos 2017). Modul OUM kemahiran
berfikir dan penyelesaian masalah.

Hayes,J.R (1993). The complete solver. Philadelphia : Franklin Institute press

Pólya, G. (1954). Mathematics and plausible reasoning (Vol. 1): Introduction and
analogy in mathematics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Pólya, G. (1957). How to solve it: A new aspect of mathematical method. Garden
City, NY: Dobleday.

Anda mungkin juga menyukai