Anda di halaman 1dari 19

Dasar dan Hala Tuju

2019 – 2023

Sekolah Kebangsaan XXX

Pelan Tahunan
2019

1
2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

3
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

4
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Kebangsaan XXX (SKXXX) berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)
kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SKXXX dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SKXXX adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
5
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SKXXX mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SKXXX akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SKXXX akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SKXXX akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SKXXX menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SKXXX mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
SKXXX komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK
6
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
oleh semua KRA4
murid Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF Tukar kepada sasaran tahun 2019

7
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1.1a Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 (PBD)


1.1.1 Lebih daripada 97.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2023. Tukar kepada tahun 2019
1.1.2 Kurang daripada 3.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.
1.1.3 Lebih daripada 15.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.

1.1b Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 5 (PBD)


1.1.1 Lebih daripada 98.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 5 pada tahun 2023.
1.1.2 Kurang daripada 2.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 5 pada tahun 2023.
1.13 Lebih daripada 15.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 5 pada tahun 2023.

1.1c Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 4 (PBD)


1.1.1 Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 4 pada tahun 2023.
1.1.2 Kurang daripada 4.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 4 pada tahun 2023.
1.1.3 Lebih daripada 13.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 4 pada tahun 2023.

1.1d Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 3 (PBD)


1.1.1 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 3 pada tahun 2023.
1.1.2 Kurang daripada 6.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 3 pada tahun 2023.
1.1.3 Lebih daripada 15.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 3 pada tahun 2023.

1.1e Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 2 (PBD)


1.1.1 Lebih daripada 94.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 2 pada tahun 2023.
1.1.2 Kurang daripada 6.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 2 pada tahun 2023.
1.1.3 Lebih daripada 19.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 2 pada tahun 2023.

1.1f Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 1 (PBD)

8
1.1.1 Lebih daripada 90.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 1 pada tahun 2023.
1.1.2 Kurang daripada 10.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 1 pada tahun 2023.
1.1.3 Lebih daripada 19.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 1 pada tahun 2023.

1.2 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.2.1 Lebih daripada 95.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2023.
1.2.2 Kurang daripada 10.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.2.3 Kurang daripada 2.75 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2023.
1.2.4 Lebih daripada 6.62 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.2.5 Kurang daripada 2.63 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2023.

1.3a Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 (PBD)


1.3.1 Lebih daripada 95.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.3.2 Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.3.3 Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2023.

1.3b Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 2 (PBD)


1.3.1 Lebih daripada 92.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 2 pada tahun 2023.
1.3.2 Kurang daripada 9.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 2 pada tahun 2023.
1.3.3 Lebih daripada 23.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 2 pada tahun 2023.

1.3c Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 1 (PBD)


1.3.1 Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘Band 3’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tingkatan 1 pada tahun 2023.
1.3.2 Kurang daripada 4.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘Band 2’ atau ‘Band 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 1 pada tahun 2023.

9
1.3.3 Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Band 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 1 pada tahun 2023.

1.4 Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)


1.4.1 Lebih daripada 68.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
(sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran) dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.4.2 Kurang daripada 32.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran
Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2023.
1.4.3 Kurang daripada 1.97 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2023.
1.4.4 Lebih daripada 20.00 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap
Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada
tahun 2023.
1.4.5 Kurang daripada 3.23 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2023.

1.5 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5


1.5.1 Lebih daripada 86.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2023.
1.5.2 Lebih daripada 0.61 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2023.
1.5.3 Lebih daripada 30.00 peratus murid mendapat Minimum ‘C’semua matapelajaran
dalam Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2023.
1.5.4 Kurang daripada 4.99 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2023.

1.6a Literasi dan Numerasi Tahun 1


1.6.1 Lebih daripada 90.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun
2023.
1.6.2 Lebih daripada 75.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2023.
1.6.3 Lebih daripada 90.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2023.

1.6b Literasi dan Numerasi Tahun 2


1.6.1 Lebih daripada 95.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun
2023.
1.6.2 Lebih daripada 88.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2023.
1.6.3 Lebih daripada 95.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2023.

1.6c Literasi dan Numerasi Tahun 3


1.6.1 Lebih daripada 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada
tahun 2023.
1.6.2 Lebih daripada 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2023.
1.6.3 Lebih daripada 100.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2023.

1.7a Kemahiran Dwibahasa Sekolah Menengah Atas

10
1.7.1 Lebih daripada 71.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

1.7b Kemahiran Dwibahasa Sekolah Menengah Bawah


1.7.1 Lebih daripada 63.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

1.7c Kemahiran Dwibahasa Sekolah Rendah Tahap 1


1.7.1 Lebih daripada 65.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

1.7d Kemahiran Dwibahasa Sekolah Rendah Tahap 2


1.7.1 Lebih daripada 60.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

1.8 Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)


1.8.1 Lebih daripada 99.00 peratus pelajar Lulus Penuh dalam Peperiksaan Sijil Tinggi
Pelajaran Malaysia (STPM) pada tahun 2023.
1.8.2 Lebih daripada 1.70 peratus Pelajar dapat semua A (4.0) dalam Peperiksaan Sijil
Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) pada tahun 2023.
1.8.3 Kurang daripada 2.67 Purata Nilai Gred Kumulatif Daerah dalam Peperiksaan Sijil
Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) pada tahun 2023.

1.9 Pra sekolah


1.9.1 Kurang daripada 29.00 peratus murid Tahap Kurang Bersedia Dalam Kesediaan
Murid Ke Tahun 1 Bagi Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Murid Prasekolah pada
tahun 2023.
1.9.2 Lebih daripada 59.00 peratus murid Tahap Bersedia Dalam Kesediaan Murid Ke
Tahun 1 Bagi Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Murid Prasekolah pada tahun
2023.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2.1 a Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP) Sekolah
Menengah
2.1.1 Lebih daripada 50.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.2 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik
Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.3 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.4 Lebih daripada 40.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.5 Lebih daripada 35.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.6 Lebih daripada 80.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.7 Lebih daripada 40.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.8 Lebih daripada 35.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.

11
2.1.9 Lebih daripada 90.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.

2.1 b Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP) Sekolah
Rendah
2.1.1 Lebih daripada 35.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.2 Lebih daripada 55.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik
Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.3 Lebih daripada 80.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.4 Lebih daripada 50.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.5 Lebih daripada 80.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.6 Lebih daripada 75.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.8 Lebih daripada 40.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.
2.1.9 Lebih daripada 85.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk
Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2023.

2.2a Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Data SSDM) Sekolah Menengah
2.2.1 Lebih daripada 54.00 peratus murid mengamalkan Amalan Baik di sekolah pada
tahun 2023.

2.2b Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Data SSDM) Sekolah Rendah
2.2.1 Lebih daripada 53.00 peratus murid mengamalkan Amalan Baik di sekolah pada
tahun 2023.

2.3a Salah Laku Disiplin Sekolah Menengah


2.3.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2023.
2.3.2 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2023.
2.3.3 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2023.

2.3b Salah Laku Disiplin Sekolah Rendah


2.3.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2023.
2.3.2 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2023.
2.3.3 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2023.

2.4a Kehadiran Ke Sekolah Sekolah Menengah


2.4.1 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2023.
2.4.2 Lebih daripada 62.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2023.

2.4b Kehadiran Ke Sekolah Sekolah Rendah

12
2.4.1 Lebih daripada 97.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2023.
2.4.2 Lebih daripada 70.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2023.

2.5 Ujian PAFA


2.5.1 100.00 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2023.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3.1a Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK Sekolah Menengah

3.1.1 Lebih daripada 97.60 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2023.
3.1b Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK Sekolah Rendah

3.1.1 Lebih daripada 95.79 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2023.

3.2a Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK Sekolah Menengah

3.2.1 Lebih daripada 92.00 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2023.
3.2.2 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2023.

3.2a Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK Sekolah Rendah

3.2.1 Lebih daripada 87.00 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2023.
3.2.2 Lebih daripada 99.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2023.

3.3a Pencapaian Sukan dan Permainan Sekolah Menengah


3.3.1 14 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 7 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

3.3b Pencapaian Sukan dan Permainan Sekolah Rendah


3.3.1 26 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 11 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

3.4a Pencapaian Ko-Akademik Sekolah Menengah


3.3.1 14 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 6 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

13
3.4a Pencapaian Ko-Akademik Sekolah Rendah
3.3.1 15 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 9 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

3.5a Pencapaian Badan Beruniform Sekolah Menengah


3.3.1 6 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 3 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

3.5b Pencapaian Badan Beruniform Sekolah Rendah


3.3.1 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat negeri dalam sukan
dan permainan pada tahun 2023.
3.3.2 3 pencapaian tempat pertama di peringkat negeri dalam sukan dan permainan
pada tahun 2023.

3. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4.1 Penarafan Kualiti PPD

4.1 Lebih daripada 28.6 peratus Pencapaian Dimensi Kepimpinan (30%) pada tahun
2023.
4.2 Lebih daripada 49.2 peratus Pencapaian Dimensi Organisasi (50%) pada tahun
2023.
4.3 Mencapai 20.00 peratus Pencapaian Dimensi Keberhasilan (20%) pada tahun
2023.

4.2a Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2 Sekolah Menengah


4.2 Mencapai 100 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.
4.3 Mencapai 100 peratus Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada tahun
2023.

4.2a Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2 Sekolah Menengah

4.1 Mencapai 100 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.
4.2 Mencapai 100 peratus Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2023.

4.3a Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru Sekolah Menengah


4.3.1 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2023.

4.3b Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru Sekolah Rendah


4.3.1 95.00 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran
(berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2023.

4.4a Perlaksanaan PLC di Sekolah Menengah


4.4.1 Melebihi 70 bilangan perlaksanaan PLC dijalankan disekolah pada tahun 2023.

14
4.4b Perlaksanaan PLC di Sekolah Rendah
4.4.1 Melebihi 60 bilangan perlaksanaan PLC dijalankan disekolah pada tahun 2023.

4.5 a Perlaksanaan Frog VLE di Sekolah Menengah


4.5.1 Melebihi 19 peratus Pencapaian penggunaan VLE Frog di daerah pada tahun
2023.

4.5 b Perlaksanaan Frog VLE di Sekolah Rendah


4.5.1 Melebihi 49 peratus Pencapaian penggunaan VLE Frog di daerah pada tahun
2023.

4.6 a Perlaksanan Dialog Prestasi Sekolah Menengah


4.6.1 2 kali perlaksanaan dialog prestasi pada tahun 2023.

4.6b Perlaksanan Dialog Prestasi Sekolah Rendah


4.6.1 2 kali perlaksanaan dialog prestasi pada tahun 2023.

4.7a Penilaian Pusat Sumber Sekolah Menengah


4.7.1 Melebihi 91 peratus Markah (Berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan) pada tahun 2023.

4.7b Penilaian Pusat Sumber Sekolah Rendah


4.7.1 Melebihi 92 peratus Markah (Berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan) pada tahun 2023.

4.8a Prestasi Kewangan Sekolah Menengah


4.8.1 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2023.

4.8b Prestasi Kewangan Sekolah Rendah


4.8.1 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Memuaskan pada tahun 2023.

4.9a Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama Sekolah Menengah
4.9.1 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap
memuaskan pada tahun 2023.
4.9.1 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
memuaskan pada tahun 2023.

4.9a Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama Sekolah Rendah
4.9.1 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap
memuaskan pada tahun 2023.
4.9.2 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
memuaskan pada tahun 2023.

4.10a Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas Sekolah Menengah


4.10.1 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun
2023.

4.10b Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas Sekolah Rendah


4.10.1 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun
2023.

15
4.11a Penarafan Prestasi Sekolah Selamat Sekolah Menengah
4.11.1 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada
tahun 2018.

4.11b Penarafan Prestasi Sekolah Selamat Sekolah Rendah


4.11.1 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada
tahun 2018.

4.12a Kepuasan Pelanggan – Maklumbalas Pelanggan


4.12.1 Skor maklumbalas pelanggan melebihi 4.713 pada tahun 2023.

4.12b Kepuasan Pelanggan – Maklumbalas Tahap Kepuasan Pegawai dan AKP PPD Besut
4.12.1 Skor Tahap Kepuasan Pegawai dan AKP PPD Besut melebihi 4.974 pada tahun
2023.
4.13a Penglibatan PIBK Sekolah Menengah
4.13.1 Lebih daripada 67.00 peratus penglibatan sukarelawan pada tahun 2023.
4.13.2 Lebih daripada 84.00 peratus penglibatan 5 Aktiviti pada tahun 2023.

4.13a Penglibatan PIBK Sekolah Rendah


4.13.1 Lebih daripada 69.00 peratus penglibatan sukarelawan pada tahun 2023.
4.13.2 Lebih daripada 84.00 peratus penglibatan 5 Aktiviti pada tahun 2023.

4.14 Hubungan Luar


4.14.1 Lebih daripada 12 organisasi luar hadir melaksanakan penandaarasan pada
tahun 2023.

4.15a Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice) Sekolah Menengah
4.15.1 Mencapai 5.00 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.15.2 Mencapai 5.00 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.15.3 Mencapai 5.00 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023

4.15b Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice) Sekolah Rendah
4.15.1 Mencapai 5.00 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.15.2 Mencapai 5.00 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.15.3 Mencapai 5.00 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023

16
17
Jadual 1A_2019

SMK SRI TERBILANG 2019


ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID Kerohanian; Identiti Nasional
Operational Targeted Result 1 – Data kutipan
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF Jun (OTI1), OTR2 -_ Data Okt (OT12)
Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Objektif TOV OTR1 OTR2 ETR Inisiatif / Strategi Tindakan
Strategik (KPI)
[2018] [ AR ] [ AR ] [ AR ]
1. Pencapaian 1.1a % Murid Mencapai Tahap S1: Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan Pentaksiran
prestasi Pentaksiran Bilik Penguasaan Minimum 80.98 81.98 82.98 83.98
akademik yang Darjah Sekurang-kurangnya ‘Band [ ] [ ] [ ] Sasaran 2019
tinggi oleh Tingkatan 3 3’ Semua Mata Pelajaran
semua murid. (PBD)
% Murid Belum Mencapai
16.02
Pencapaian sebenar 2019
Tahap Penguasaan
[ ] [ ] [ ]
Minimum Sekurang- 19.02
kurangnya ‘Band 2’ atau Pencapaian sebenar OTR1
‘Band 1’ Satu Mata
Pelajaran’
8.31 Pencapaian sebenar OTR2
% Murid Mencapai ‘Band 6’ [ ] [ ]
[ ]
Semua Mata Pelajaran
5.31

1.1b % Murid Mencapai Tahap S1: Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan Pentaksiran
Pentaksiran Bilik Penguasaan Minimum 77.11 80.11 83.11 86.11
Darjah Sekurang-kurangnya
Tingkatan 2 ‘Band/TP 3’ Semua Mata
(PBD) Pelajaran

% Murid Belum Mencapai


Tahap Penguasaan
Minimum Sekurang- 22.89 19.89 17.89 14.89
kurangnya ‘Band/TP 2’ atau
‘Band/TP 1’ Satu Mata
Pelajaran’

% Murid Mencapai
‘Band/TP 6’ Semua Mata
Pelajaran 4.54 7.54 10.54 17.54

18
TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan) OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)

19

11

Anda mungkin juga menyukai