Anda di halaman 1dari 32

PENGENALAN Menurut Mok Soon Sang (2008), perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir

hingga peringkat kematangan. Mengikut ahli psikologi perkembangan manusia dari aspek perubahan jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh dua faktor yang utama iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. Perkembangan juga boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu. Menurut Atan Long (1980), perkembangan ialah perubahan

kualitatif. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Gesell (1949) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benarbenar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak. Kesimpulannya perkembangan dapat ditakrifkan sebagai satu perubahan kualitatif yang sistematik meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi. Perubahan tersebut adalah berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan suatu benda hidup hingga ke akhir hayatnya

KONSEP PERKEMBANGAN KREATIVITI DALAM BENTUK GRAFIK

Muzik dan pergerakan

Pengenalan

Muzik adalah satu aspek yang sangat penting dan berkesan dalam perkembangan emosi, sosial, fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengalaman awal muzik dapat membantu kanak-kanak dari segi pembinaan, penukaran dan pengembangan konsep. Perkembangan dalam persepsi multisensory, pengawalan motor, kemahiran penyelesaian masalah, mencipta dan kemahiran menyoal.

TEORI-TEORI PERKEMBANGAN MUZIK DALCROZE, ORFF DAN KODALY Kaedah Dalcroze Kaedah Orff Kaedah Kodaly

Nama ialah Emile Jaques Dalcroze Dalcroze telah memperkenalkan kaedah eurythmics mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan Sebab: pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik Kaedah ini menggabungkan pergerakan, rentak dan improvisasi Pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabungkan tigatiga aspek ini. Kaedah Dalcroze menegaskan bahawa; Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterpretasikan bunyi, Tindak balas seluruh tubuh badan perlu

Nama Carl Orff Seorang ahli muzik dari German Pendekatan ini dikenali sebagai Orff Shulwerk. Suara, pergerakan dan peralatan muzik adalah tiga elemen perantara yang digunakan dalam Shulwerk. Lagu dan rima pentatonic digunakan untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. Meneroka dan mencuba pergerakan badan menggunakan ruang yang sedia ada serta mengikut rentak muzik yang berlainan. Peralatan muzik diguankan dalam kaedah ini adalah dari jenis bar atau mallet seperti xylophone. Proses pengajaran pendekatan Shulwek dibahagi kepada 4 bahagian: Penjelajahankanakkanak menjelajahi dan mencuba semua aspek Shulwerk. Peniruankanak-kanak 4

Nama ialah Zoltan Kodaly Tokah muzik yang berasal dari Hungary. Asas dalam kaedah ialah nyanyian, pembelajaran bahan muzik instrinsik iaitu muzik yang berkait rapat dengan budaya sesuatu masyarakat dan penggunaan solmization yang relatif. Perbezaan utama antara kaedah ini dengan kaedahkaedah pendidikan muzik yang lain ialah penekanan kepada pembelajaran dan pembacaan skor muzik secara formal. Objektif pendekatan Kodaly: -Membantu dalam perkembangan sosial seni kanak-kanak yang seimbang. -Menghasilkan individu dewasa yang dapat membaca dan menulis skor muzik seperti mana mereka mahir membaca dan

aktif dalam mempelajari muzik Kepentingan pengalaman peribadi dalam pembelajaran Pergerakan tubuh badan sebagai asas kepekaan terhadap rentak Kepentingan hubungan antara masa, ruang dan tenaga dan antara muzik dan pergerakan Minda dan tubuh hendaklah sentiasa dalam keadaan seimbang dan harmoni Pendengaran dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak. Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan

banyak belajar dengan meniru pergerakan yang dilihat dan didengar. Improvisasi-selepas kanak-kanak belajar tentang pergerakan, rentak, dan melodi, kanak-kanak akan berupaya membuat improvisasi terhadap melodi. Penciptaan-menyediakan alat untuk penciptaan supaya mencipta satu gubahan muzik yang lengkap.

menulis dalam bahasa. Ciri-ciri kaedah Kodaly: -semua orang patut dan boleh dididik membaca skor muzik -pembacaan muzik harus diperkenalkan melalui solfege dari peringkat awak kanak-kanak -nyanyian digunakan sebagai instrument atau peralatan muzik -lagu-lagu yang diajar hendaklah muzik yang paling tinggi kualiti dan nilai keseniannya. - cara muzik dipelajari adalah sama dengan cara pembelajaran bahasa.

Kecerdasan Muzik

Peka kepada rentak, tala dan nada. Hemisfera kanan otak manusia yang memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan produksi muzik.

Pandangan Gardner: Sebagai kemahiran aspek persembahan, penggubahan pelbagai bentuk dan corak muzik. Membolehkan individu mencipta, berkomunikasi dan memahami makna yang dihasilkan daripada bunyi. Struktur kecerdasan muzik dalam otak hamper selari dengan struktur kecerdasan linguistik. Berpotensi berfikir secara kreatif dan semua jenis kecerdasan ini berkerjasama secara kompleks, berkembang melalui pendidikan, pengamalan dan persekitaran yang bermakna.

Aspek Muzik dalam teori kecerdasan Garner i. ii. Semua orang mempunyai keupayaan mempelajari dan menggunakan muzik dengan kreatif Pendidikan muzik pada peringkat awal kanak-kanak harus digalakkan untuk menccapai tahap perkembangan yang menyeluruh dan seimbang Hubungan rapat antara muzik dan bahasa sebagai alat berkomunikasi Pendidikan muzik haruslah merangkumi aspek fizikal, sosial, mental dan emosi. 6

iii. iv.

SENI VISUAL

Pengenalan

Manusia dari semua peringkat umur mempunyai keupayaan meluahkan perasaan mereka melalui mainan dan seni. Menpunyai 2dimensi Apresiasi atau kajian kerja artistic yang dihasilkan oleh orang lain. Hasil seni visual yang dihasilkan oleh murid atau kanak-kanak sendiri. Kurikulum seni visual dibahagikan kepada 4 bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Penekanan kurikulum: -Pemerhatian secara aktif -interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan -Apresiasi seni visual secara mudah -menghargai nilai baik dalam semua aspek.

Teori-teori seni visual

Teori Kognitif

Teori Psikoanalitik

Teori Kognitif

Pandangan Victor Lowenfeld (1947) Lowenfeld (1947) menyatakan bahawa sejak kecail lagi proses pembelajaran kanak-kanak dibantu dengan penggunaan alat bantuan sensori seperti peta, gambar-gambar dan peralatan-peralatan sains. Lowenfeld menyatakan dalam bidang seni halus, pengetahuan teknik-teknik seni halus serta kemahiran memanipulasi ciri-ciri lukisan. Seni dapat meningkatkan kemahiran seni melukis serta imej artistik yang dihasilkan boleh mewujudkan bahan perantara untuk kanak-kanak mengembangkan kreativiti.

Lowenfeld menjelaaskan bahawa perkembangan artistik kanak-kanak dan hubungannya secara langsung terhadap perkembanagn mental boleh dilihat dari klasifikasi tahap yang berikut:

Peringkat Contengan (Scribbling:2-4 Tahun)

Peringkat Praskematik (Preschematic: 47tahun)

-menghasilkan contengan secara rawak dan tidak terkawal -contengan yang dibuat oleh kanakkanak pula tahap ini tidak dihasilkan secara suka-suka sdan tanpa tujuan. -sebaliknya, kanak-kanak akan mempamerkan kesedaran tentang corak dan koordinasi tangan-mata. -peringkat peningkatan daripada contengan bulatan kepada percubaan pertama untuk melukis objek yang terdapat di sekelilingnya dengan menggunakan garisan.

Peringkat Skematik -lukisan mula dihasilkan mengikut skema atau (Schematic: 7-9 konsep tertentu. Tahun) -penekaan lebih diberikan kepada cara penyusunan objek dalam imej selain daripada imej manusia dan objek yang terdapat di sekelilingnya. -hasilnya dengan spontan, bebas dan berskala besar. -kanak-kanak terus melukis dengan Peringkat Kesedaran mengekalkan konsep dan skema tertentu. Realisma (Dawning -imej yang dilukis secara realistic dan teliti Realism :9-imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan 12Tahun) kanak-kanak mula menunjukkan sifat kritikal dengan hasil karya sendiri. Peringkat Rasional -kanak-kanak mula peka dengan konsep (Pseudonaturalistic realistic di dalam menghasilkan lukisan atau Reasoning :12- -mereka menitikberatkan konsep kedudukan 14 tahun) dan saiz rasional imej. Period If Decision atau Adolescent Art in High School (1417 Tahun) -peringkat ini merupakan peringkat penekanan terhadap proses penghasilan karya seni dan peciptaan objek.

Teori Psikoanalitik

Freud Diperkenalkan oleh sigmund Freud. Teori ini berkaitan dengan penggunaan bahasa menganalisa ataumembincangkan seni visual. Seni boleh meluahkan emosi seseorang Freud percaya bahawa seni visual adalah bahan perantara paling pentingdan utama dalam mengenal pasti pemikiran bawah sedar manusia. Freud juga menyatakan bahawa tahap ini boleh dicapai dengan menganalisis proses-proses kreatif yang terlibat dalam penghasilan senivisual. Freud juga mengkaji hubungan antara sejarah hidup artis dengan karya mereka Dalam konteks kemahiran seni kanak-kanak, Freud mempercayai bahawainterpretasi mereka terhadap seni visual dan penghasilan mereka bolehmewujudkan perasaan dan emosi. Bridget Pada peringkat awal, didapati Bridget menunjukkan tingkah laku yanganeh apabila dia menghadapi perubahan. Bridget akan menjerit-jerit dan tidak dapat dikawal. Dalam sesi terapi, Jarboe memerhati tingkah laku Bridget. Bridget melukis satu bulatan yang sangat kecil, diikuti dengan bulatanyang ,lebih besar disekeliling bulatan pertama. Daripada gambar tersebut, pakar terapi mendapati umur mental Bridget adalah lebih kurang 3 tahun dan dia mempunyai sindrom risau dangementar apabila dipisahkan daripada ibunya. Selepas beberapa siri terapi, Bridget disuruh melukis sebuah lagi gambar mengenai dirinya. Briget melukis gambar yang menunjukkan bahawa dirinya sudah lebihbesar dan mengatakan gambar kecil di sebelahnya adalah ibunya. Bridget menyatakan ibunya bersaiz kecil kerana ibunya berada jauhdaripadanya.

10

Kecerdasan Visual Ruang

Teori-teori

`seven ways of knowing, preceiving andunderstanding life. Howard Gardner (1983) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh HowardGardner adalah sebagai asas pemupukan mindamurid untuk mencapai kecemerlangan. Teori kecerdasan pelbagai memainkan perananyang sangat penting sebagai asas bagi penerapanSeni dalam Pendidikan semasa pengajaran danpembelajaran di dalam bilik darjah. Penekananyang khusus diberikan untuk mengenalpastiaspekaspek dalam teori kecerdasan pelbagai.

Kebolehan mencipta gambaran mental danmengamati dunia visual. Melibatkan kepekaan terhadap warna.garis,bentuk dan ruang Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkanseseorang : - Membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. - Dapat mengenali objek, bentuk, warna dan corakdalam persekitaran. - Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentukgambaran dan bayangan secara tiga dimensi. - Berkebolehan menceritakan dan menggambarkanpengalaman yang pernah dilalui. - Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. - Mempersembahkan idea visualdan ruang secaragrafik.

11

Sosiodrama

Definisi Sosiodrama dilakukan oleh kanak-kanak secara spontan dengan mencipta tema dan senario yang biasa mereka lihat atau alami . dalam sosiodrama mereka sendiri merupakan sebagai pengarah sosiodrama dilakonkan mengikut dunia mereka sendiri seperti menggunakan kayu sebagai senapang atau kotak besar sebagai kereta yang dipandu dengan menggunakan mulut untuk mengeluarkan bunyi kereta. Selain itu, mereka meniru gaya atau pelakuan orang dewasa dan ianyan berlaku dalam waktu pendek sahaja.

12

Main associative iaitu kanak-kanak hanya berinteraksi di antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam peralatan atau bahan, tetapi mereka tidak bermain bersama-sama.

Main cooperative iaitu kanakkanak terlibat secara aktif sebagai satu kumpulan bermain bersama. Permainan koperatif adalah hasil daripada organisasi.

Main parallel iaitu kanak-kanak bermain sendirian dengan menggunakan cara dan alatan yang sama dengan rakan-rakan mereka.

Main unoccupied iaitu kanak-kanak tidak bermain dengan sesiapapun dan juga sebarang permainan

Main sosial

Main onlooker (pemerhati) iaitu kanakkanak memerhati dan melihat rakan-rakan bermain. Mereka meberikan focus kepada permainan kanak-kanak lain.

Main solitary (bersendirian) iaitu suatu permainan di mana kanak-kanak bermain seorang diri tanpa menghiraukan rakan-rakan dan keadaan sekeliling.

13

Permainan Sosio Dramatik

sebahagian daripada drama kreatif Dikenali role playing Merujuk kepada permainan di mana kanak-kanak bermain sebagai ibu, bapa , doktor, polis, pengjahat dan sebagainya. Merujek kepada cerita dongeng dan cerita-cerita dan kepahlawan.

Peranan permainan sosio dramatic dalam pembelajaran kanak-kanak adalah untuk memberi mereka:

1. Mengalisa sesuatu situasi

2. Memilih alternative dalam menyesuaikan sesuatu masalah

3. Menghadapi situasi-situasi tertentu

4. memahami tentang orang lain

5. melahirkan emosi dan kemahiran berinteraksi dan mencipta

14

Drama Kreatif

Suatu proses sponton yang bertujuan untuk menyampaikan mesej, emosi atau cerita dengan menggunakan teknik-teknik drama. Merupakan medium bagi kanak-kanak untuk meluahkan atau memperlihatkan diri mereka sendiri iaitu melalui pergerakan, bahasa (verbal) dan nonverbal.

Dibahagikan kepada 4 kategori:

1. 2. 3. 4.

Permainan dramatic Drama berpandu Boneka Sosio drama

15

Teori Kecerdasan

Teori Kecerdasan Pelbagai diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau merupakan profesor dalam bidang pendidikan di Harvard Universiti. Menurut Gardner, kaedah lama untuk mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Dr. Gardner telah mengemukakan 9 jenis kecerdasan yang berbeza sebagai satu cara untuk mengukur potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan dewasa.

ruang linguistik Logik matematik

naturalistik

Kecerdasan-kecerdasan

bodily

muzik spiritual

interpersonal

Intrapersonal

16

Teori Kecerdasan

Kecerdasan Verbal-linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk kebolehan memanipulasikan ayat, gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Contoh aktiviti: Perbahasan, perbendaharaan kata, ucapan formal, penulisan kreatif, bacaan, jurnal, diari, puisi, jenaka dan bercerita.

Kecerdasan Interpersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi, strategi pemikinm, proses emosi, prnktis mind fullness, taakulan tahap tinggi, disiplin diri dan amalan pemusatan.

Pendorong Kecerdasan Personal Kemampuan untuk Kurikulam rnendiskriminasi berpusatkan murid antara pelbagai -Bermaksud murid petanda mempunyai peranan interpersonal dan penting dalam kebolehan untuk menentukan bahan berkornunikasi pelajaran seperti dengan berkesan perencanan, secara pragmatik menentukan bahan terhadap petanda pelajaran dan corak tersebut. pembelajaran yang Contoh aktiviti: mereka ingini. kornunikasi antara Bilik darjah multi individu, latilhan task ernpati, latihan -memberikan kanakkolaboratif, kanak terus belajar rnernberi maklurn mengikut balas, strategi kemampuan masingpernbelajaran masing kooperatif dan Strategi pengajaran sedia bekerja Individu sama -guru mengutamakann pemupukan daya pemikiran kanakkanak dan aktiviti pembelajaran Pendekatan pembelajaran penguasan -diberi masa yang cukup untuk melakunya -pelajaran yang mereka terima baik mtunya

Kecerdasan Intrapersonal

17

Seni boneka

Definisi Adalah objek-objek yang mewakili watak-watak cerita Ia boleh digerak-geraakkan seolah-olah hidup Yang digerakkan serentak dengan skrip yang dibaca ataupun cerita yang disesuaikan Sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian pelajar, menghidupkan suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya memotivasikan pelajar.

Pop -ups

Boneka Jari

Jenis-jenis boneka

Boneka tangan Boneka puppets Boneka Tali

18

Jenis-jenis boneka

BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakanboneka jenis ini, kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalamsarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka

BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggotaanggotatertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Rupa bentuk bonekadilukisdi atas kertas tebal,diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Boneka ini juga bolehdibuat daripada kulit,plastik,lutsinar dan kertas tebal

BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi.Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu.Semasa memainkan boneka ini,ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka

BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu,rotan,buluh dansebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Boneka ini menggunakan konsepwayang.

BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-of-Paris atau kayu.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagianbahagian boneka yangboleh bergerak.Semasa digunakan, tali-tali itu ditariktarik untuk membuat angotaangooota badan itu bergerak

19

Boneka Sarung Tangan

Gambar bonekaboneka
Boeneka Wayang Kulit Boneka Tali

Boneka Lidi

Boneka Tongkat

20

Keistimewaan penggunaan boneka

Mempelajari bahansa dalam suasana yang menarik dan berkesan Mempercepatkan dan mempermudahkan pemahaman murid terhadap seduatu peristiwa ataupun cerita Memupuk daya kreativitiuntuk menghasilkan ciptaan dan karya seni Melibatkan kanak-kanak secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Memupuk semangat bekerjasama dan berkongsi pengalaman Berminat untuk belajar.

21

Menggunakan pelbagai deria

Memupuk daya kreatif dalam diri kanak-kanak

Pengalaman pembelajaran dalam boneka

Menggunakan kemahiran bahansa secara serentak

Belajar sambil berhibur

22

Kecerdasan logik matematik

Menurut Howard Gardner, Setiap individu mempunyai kebolehan menbangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilak darjah. Pelbagai kecerdasan tidak diajar sebagai satu topic yang berasingan tetapi dikembangkan secara penyerapan semasa pengajaran dam pembelajaran.

23

Sastera awal Kanak-kanak

Definisi Sastera kanak-kanak yang dihasilkan dalam bentuk buku yang boleh dibaca oleh kanak-kanak dam mampu menimbulkan keseronakan kepada mereka. Mempu memberi keseronokan, dapat merangsang imaginasi, dapat membantu mengenal dan memahami diri sendiri, dapat memahami bahasa secara semula jadi, dapat membantu mendapatkan maklumat dan dapat memupuk nilai-nilai murni kepada individu kanak-kanak.

24

Keperluan membaca kepada kanak-kanak adalah untuk:

1. Persediaan bagi mereka untuk pembacaaan formal apabila mereka memasuki sekolah rendah

2. Menanam bibit gemarkan melihat, meneliti, dan membaca buku

3. Mensosialisasi dan mengakulturasikan kanak-kanak

4. Memperluaskan pengalaman kanak-kanak mengenai bendabenda dan konsep-konsep asas

25

Bahan-bahan bacaan itu ada

Ada keinginan mereka untuk menatap atau membaca bahanbahan bacaan

Adanya usaha orang dewasa memberi motivasi

Apabila kanak-kanak berminat untuk membaca, ini menunjukkan bahawa

Bahan-bahan itu menarik minat kanak-kanak

Bahan-bahan bacaan tidak mematikan keinginan kanakkanak untuk membaca

Adanya usaha dewasa menggalakkan aktiviti pembacaan dengan membeli dan menyediakan bahan bacaan

26

Kecerdasan naturalis boleh dikembangkan dengan:

1. Menyediakan gambar atau dokumentari berkenaan buahbuahab atau haiwan. 2. Menyediakan persekitaran di luar kelas 3. Menyenaraikan makanan berasaskan buah-buahan tersebut atau habitat haiwan. 4. Menyediakan sudut pembelajaran untuk aktiviti simulasi gerai buah-buahan. 5. Membentuk buah daripada doh 6. Guru menyediakan soalan.

Amalan yang bersesuaian


Menunjukkan kepentingan membaca dengan menjadikan pembacaan sebagai kegiatan harian

Mengadakan dan menyediakan seberapa banyak buku dan bahan bacaan laian di dalam kelas

Menggalakkan kanak-kanak bercerita dan berkongsi pengalaman yang diperoleh hasil daripada pembacaan individu

Menentukan amalan pemilihan bahab-bahan, alatan , kaedah-kaedah dan pengajaran dan pembelejaran yang sesuai dengan perkembagan diri dan kebolehan kanak-kanak.

Memberi ganjaran sama ada dalam bentuk bahasa seperti pujian 27

LAPORAN 1. Perancangan Tajuk dan idea

Dalam membuat keputusan mengenai tajuk dan idea, terdapat beberapa langkah yang perlu dijalankan bagi memastikan tajuk pementasan boneka sesuai dengan golongan kanak-kanak. Antara cara-cara yang sesuai bagi memastikan tajuk dan ideanya sesuai dengan golongan kanak-kanak ialah memilih jalan cerita yang menarik dan berunsurkan kecindan serta bersesuaian mengikut peringkat umur. Terdapat beberapa jenis cerita kanak-kanak seperti cerita binatang, cerita fantasi, cerita teladan, keagamaan dan sebagainya. Tajuk yang telah dipilih dalam pementasan boneka ini ialah Arnab Yang Rajin Bekerja. Tajuk ini telah dipilih kerana berkaitan dengan moral dan nilai murni yang dapat dipupuk dalam golongan kanak-kanak.

Jenis Boneka Jenis boneka yang telah digunakan dalam persembahan boneka ini ialah boneka sarung tangan. Boneka yang digunakan berwatakkan seekor arnab yang rajin bekerja dan seeokor kucing yang malas.

Latar Belakang Cerita Kisah Arnab Yang Rajin Bekerja menceritakan seekor arnab bernama Ali yang sangat rajin bekerja. Ali menanam pelbagai jenis tanaman di kebun sayurnya. Terdapat pelbagai jenis sayuran yang ditanam seperti tomato, lobak merah dan lain-lain lagi. Setiap hari, Ali akan memulakan kerja di kebunnya pada awal pagi. Setiap hari, Ali menyiram tanam-tanaman. Pada sebelah petang pula, ia akan mencabut rumput dan lalang. Jiran Ali ialah seekor kucing bernama Peter. Peter amat pemalas. Setiap hari, Peter menghabiskan masa dengan bermain. Peter hanya akan pergi mencari makanan apabila ia terasa lapar. Peter berasa hairan melihat Ali terlalu rajin bekerja. Setiap hari Peter melihat Ali hanya menghabiskan masanya di kebun. Peter ingin tahu sebab Ali begitu rajin bekerja. Ali memberitahu Peter bahawa cuaca sekarang amat sesuai untuk bercucuk tanam. Hal ini penting kerana dia perlu simpan makanan yang mencukupi sebelum tiba musim hujan. Tetapi Peter tidak setuju kepadanya, dia
28

berpendapat bahawa musim hujan masih lambat lagi dan mencadang mereka harus bermain dan bersuka ria pada musim sekarang. Ali telah menolak cadangannya dan menjelaskan kepada peter apabila hujan sudah turun adalah amat sukar untuk mencari makanan. Jika mereka tidak menyimpan makanan dari sekarang, mereka boleh mati kebuluran.Melalui penjelasan Ali, Peter baru memahami sebab Ali begitu rajin bekerja. Sejak itu, Peter juga rajin bekerja bersama Ali untuk mengumpul makanan. Penonton dan Audien Penonton dan audien adalah penting kerana persembahan pementasan boneka dilakukan mengikut tahap umur dan jenis peringkat umur. Bagi pementasan boneka ini penonton dan audien yang menyaksikan pementasan boneka ini terdiri daripada golongan kanak-kanak. Apabila penonton dan audien telah dikenalpasti iaitu kanak-kanak ini dapat membantu untuk mendapat idea jenis bahasa atau kosa kata yang sesuai digunakan atau jenis cerita yang akan dipersembahkan.

Pasukan Pementasan Persembahan pementasan boneka ini telah dilakukan dalam bentuk kumpulan iaitu secara berpasangan. Pelbagai persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan pementasan boneka ini. Antara persiapan yang telah dilakukan ialah mengagih-agihkan tugasan dan kerja yang perlu dilakukan iaitu menjadi pencerita dan melakonkan boneka di atas pentas. Selain itu, juga latihan dan perkara-perkara seperti mengumpul bahan untuk sokongan atau kesan khas, sebagai contoh, pencahayaan dan bunyi juga telah dilakukan bagi mendapat persembahan yang baik.

29

2. Pelaksanaan Tempat Tarikh Masa Audien Tajuk : Pusat Sumber : 4/8/2012 : 9.00-11.30 a.m : Murid-murid Prasekolah Tunas Madani : Arnab Yang Rajin Bekerja

3. Penilaian Keberkesanan Setelah membuat persembahan boneka dengan kanak-kanak prasekolah, terdapat kelemahan dan kekuatannya. Hal ini demikian kerana ini merupakan kali pertama kita mempersembahkan boneka di hadapan kanak-kanak. Secara keseluruhannya, dialog yang disampaikan terlalu laju. Hal ini menyebabkan kanak-kanak tidak memahami cerita yang disampaikan. Dalam teknik percakapan, intonasi suara yang sesuai amat peting dan dapat menjadikan kanak-kanak akan lebih tertarik dan memahami tentang jalan cerita tersebut. Nada suara juga hendaklah jelas dan lantang agar mereka dapat memahami dengan lebih jelas tentang apa yang hendak disampaikan. Nada suara juga haruslah disertakan dengan emosi yang sesuai agar apa yang disampaikan dapat difahami oleh mereka. Selain itu, muzik latar belakang certa kurang jelas dan kurang sesuai. Hal ini demikian kerana terdapat jalan cerita yang tidak sesuai dengan pengeluaran suara yang digunakan. Hal ini menyebabkan kanak-kanak berasa bosan dan tidak berminat dalam cerita yang telah disampaikan. Oleh itu, muzik atau suara yang dimasukkan amat penting dalam persembahan boneka agar kanak-kanak menghayati dan merasakan sendiri cerita tersebut.

30

Begitu juga, terdapat tahap kosa kata yang digunakan terlalu tinggi dan susah bagi kanak-kanak untuk memahami. Bahasa yang digunakan mestilah bersesuaian dengan aras kanak-kanak kerana mengikut prinsip-prinsip

pembelajaran guru prasekolah hendaklah mengajar kanak-kanak dari senang ke susah. Sebagai penyampai seharusnya menggunakan bahasa dan ayat yang pendek dan mudah serta bersesuaian agar kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka selain memahami cerita yang disampaikan. Dalam persembahan yang kami dijalankan, kanak-kanak kurang faham jalan cerita yang disampaikan turut menjadikan salah satu kelemahan dalam persembahan boneka. Hal ini disebabkan cerita yang dipilih yang bersifat tahap yang tinggi dan kurang sesuai dengan tahap kanak-kanak. Tambahan pula,

cerita yang dipilih haruslah kurang berdialog dan lebih kepada penyampaian secara bercerita sahaja. Oleh itu, kita harusnya memlih cerita yang menarik seperti kisah dongeng yang mudah difahami lebih menarik dan kanak-kanak dapat berminat dalam persembahan boneka tersebut. Semasa penyampaian cerita, kita terpaksa berada di belakang pentas yang sempit dan menyebabkan keluaran suara yang kurang jelas dan tidak selesa. Hal ini demikian kerana kita terpaksa menyediakan pentas pada masa yang singkat. Sebenarnya, kita haruslah menyediakan pentas tersendiri Jika dapat menyediakan pentas tersendiri

mengikut cerita masing-masing.

mengikut kumoulan, persembahan haruslah dapat mempersembahkan boneka dalam keadaan yang selesa. Walaupun terdapat kelemahan yang perlu dibaiki, tetapi terdapat juga kelebihan dalam persembahan boneka tersebut. Kelebihan yang kami didapati ialah penyediaan watak-watak boneka dapat menarik minat kanak-kanak. Pergerakan boneka bersama dengan dialog boneka tersebut menjadikan kanakkanak merasakan jala cerita tersebut sambil berimaginasi jalan cerita yang sebenarnya.

31

Selain itu, cerita yang disampaikan dapat mengikuti masa yang telah ditetapkan iaitu dalam 10 minit. Melalui watak-watak boneka menyampaikan mesej tentang nilai-nilai murni dapat memberikan pengajaran kepada

pembentukkan peribadi diri mereka. Melalui persembahan boneka ini, kita telah mempelajari tentang cara-cara penyampaian cerita melalui persembahan boneka dan mendapatkan pengalaman yang amat berguna pada masa depan.

32