Anda di halaman 1dari 18

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh


dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran masyarakat dan negara.”
Tajuk : Menghayati adab berjiran

Mata pelajaran : Pendidikan Islam

Tingkatan : Dua Al Farabi

Bilangan pelajar : 25 pelajar

Waktu dan hari : 7.40 pg – 9.00 pg ( Jumaat )

• “orang memberi kita
merasa, orang berbudi
kita berbahasa”

ATAU
INTELEK ROHANI

MENGHAYATI
ADAB BERJIRAN

EMOSI JASMANI
Elemen intelek dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh
diterjemahkan sebagai :

•Berkaitan dengan akal, daya berfikir dan unsur penting dalam


perkembangan ilmu pengetahuan
•Manusia berintelek ialah manusia yang bijaksana, berfikir secara
kritis dan kreatif
•Menghurai, mencerakin, menaakul, merumus dan menghasilkan
idea-idea yang bernas
Unsur intelek mengandungi aspek-aspek seperti hikmah, iaitu ilmu yang
boleh membawa kepada kebenaran, daya fikir yang kreatif dan inovatif,
daya fikir yang logik dan analitis dan sikap dan pandangan yang boleh
diterima akal dan munasabah

KESAN :
2.Ilmu yang bermanfaat dapat memandu pemikiran pelajar agar selalu
melakukan sesuatu pekerjaan mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh
syarak
3.boleh membuat pertimbangan seperti berupaya mengambil kira baik
buruknya sesuatu perkara sebelum membuat keputusan
4.akan bersifat rasional iaitu boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang
nyata dan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa dipengaruhi oleh
perasaan
Kesempurnaan iman berhubung kait dengan adab-adab terhadap jiran

KESAN :
Keimanan pelajar kepada ALLAH S.W.T dapat dipertingkatkan dan dikuatkan
dengan mengamalkan dan melaksanakan tanggungjawabnya terhadap jira
Pelajar yang melaksanakan tanggungjawabnya terhadap jiran akan menjadi
contoh tauladan kepada orang bukan islam
pelajar dapat memahami bahawa ziarah menziarahi ini merupakan salah satu
kehendak agama dalam menjaga hubungan sesama manusia
Menurut Ibn Sina(1953) falsafah teoritikal bertujuan
menyempurnakan jiwa(nasf) dengan mengetahuinya,
maknanya “berlakunya kepercayaan yang diyakini tentang
hal yang wujud. Tujuan falsafah praktikal bukan
sekadar menyempurnakan jiwa dengan
pengetahuan tetapi menyesuaikan dengan
kehendak pengetahuan itu
Melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi emosi
merupakan salah satu elemen yang dititikberatkan dalam falfasah
pendidikan kebangsaan. Elemen tersebut dititikberatkan kepada
pelajar untuk menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri berikut:

• Mempunyai emosi yang matang dan stabil;


•Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang;
•Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan
KESAN :
2.Sifat terpuji membentuk jati diri pelajar
hormat menghormati dan kasih mengasihi
sifat kesabaran
3.Perpaduan pemangkin keharmonian hidup
Pelajar juga dipupuk dengan sifat rendah diri dan menghormati
jiran
membicarakan tentang adab pergaulan sesama manusia dan
kepentingan menjaga hak dan tanggungjawab terhadap jiran
Perpaduan dalam masyarakat amat dititikberat oleh kerajaan
Pelan Integriti Nasional
Kurikulum itu hendaklah dilihat dalam erti
kata aktiviti dan pengalaman, bukannya
ilmu bagi dicari dan fakta bagi diingat
(Laporan Haddow,1931)
KESAN :
Akal yang cerdas pada badan yang cergas
Menyedari kepentingan remaja sebagai aset yang cukup bernilai dalam
membentuk saf kepimpinan masa depan
3.Penggunaan tenaga fizikal
1. pelajar bergerak dalam kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru.
2. pergerakan dalam simulasi atau lakonan dapat mengembangkan
bakat dan kemahiran pelajar untuk mengadaptasikan subjek yang
diajar dalam kehidupan yang nyata

ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah

Anda mungkin juga menyukai