Anda di halaman 1dari 142

12 .12.

2012( RABU )

KAEDAH PENYELIDIKAN 1

PENGENALAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Pengertian Penyelidikan Pendidikan merupakan satu aktvt berhubung dengan usaha

bagi memperolehi dan menganalisis maklumat untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah ( Mohd. Majid Konting 1990 )

satu usaha yang sistematik untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat ( Tuckman 1972 )


1. 2. 3. 4. 5.

Ciri Penyelidikan Sistematik Logik Empirikal ( dari segi data ) Analitik ( data mesti dianalisis ) Saintifik ( bm proses pemilihan dan menganalisis data )

Jenis-Jenis Penyelidikan 3 kategori utama berdasarkan matlamat menjalankan penyelidikan tersebut : Asas ( Basic ) Gunaan ( Aply ) Tindakan ( Action )


1. 2. 3. 4.

Penyelidikan Asas ( Basic Research ) Menekankan kepada penemuan pengetahuan semata-mata. Lebih menumpukan kepada kajian teori-teori yang wujud dalam pendidikan dengan mendalam. Matlamat untuk memperoleh data empirikal yang digunakan untuk mengembang dan menilai teori. Kurang berorientasikan cara ke arah penyelesaian masalah praktis secara langsung.

1.

2.

3.

4.

Penyelidikan Gunaan ( Applied Research ) Bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dihadapi. Dilakukan secara langsung ke atas masalah sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah ditemui. Tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilakukan secara langsung ke atas masalah sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah tersebut ditemui. Contohnya isu-isu yang berlaku di KPM, sekolah dsbnya. Dikaji oleh individu yang bukan terlibat dalam badan tersebut.


1.

2.

Penyelidikan Tindakan ( Action Research ) Bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dihadapi. Dilakukan secara langsung ke atas masalah
sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah ditemui. Tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilakukan secara langsung ke atas masalah sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah tersebut ditemui. Kaji fenomena semasa yang dibuat oleh individu itu sendiri.

3.

4.

Penyelidikan Tindakan ( Action Research ) Kajian tindakan merupakan suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri ( pengamal/guru/pensyarah ) sebagai penyelidik melalui tindakan praktis mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

Mereflek Muhasabah/Mereflek bagi melihat kekuatan & kelemahan P&P sendiri

Tinjauan Awal

Pengumpulan data awal bagi mengesahkan & mengenalpasti isu sebenar.


Mengenalpasti fokus isu yang menjadi keprihatinan Merancang

Memerhati Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan Bertindak Melaksana tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus

Merancang tindakan/intervensi bagi mengatasi masalah yg dihadapi/difokus

PROSES KAJIAN TINDAKAN

MEREFLEK

KE GELUNG SETERUSNYA

MEMERHATI

GELUNG 2

MERANCANG

BERTINDAK

JENIS PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Kaedah

Penserjarahan ( Historical )

Perihalan
( Deskiptif ) Penilaian

Korelasi

Eksperimen

Formatif

Sumatif

Penyelidikan Persejarahan ( Historical Research )

1. 2. 3. 4. 5.

Digunakan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku dan cuba menerangkan secara sistematik mengapa sesuatu peristiwa itu berlaku. Penyelidik tidak terlibat secara langsung, hanya menentukan masalah, membuat kritikan ke atas bukti dan membuat kesimpulan. Lima langkah penyelidikan persejarahan. mengenalpasti masalah. Mengumpulkan bahan rujukan. Mengkritik bahan rujukan. Membentuk telahan bagi menjelaskan peristiwa dalam bentuk hipotesis. Mentafsir serta melaporkan hasil penyelidikan.

Penyelidikan Perihalan ( Deskriptif )


1.

Bermatlamat bagi menerangkan sesuatu fenemona yang berlaku. Juga untuk meneroka sesuatu fenomena yang baru. Jenis-jenis penyelidikan berbentuk deskriptif ialah : Kajian Tinjauan ( Survey ) Bermatlamat untuk mengumpul maklumat tentang pembolehubahpembeolehubah dan matlamat perihalan terhadap fenemona yang wujud. Kajian Kes Dilakukan secara intensif dan terperinci ke atas satu unit sosial seperti individu, keluarga, kelab, sekolah atau masyarakat. Penyelidikan kualitatif. Temubual, dokumentasi Tujuan untuk menyelesaikan atau menerangkan fenomena atau masalah individu atau kumpulan.

2.

3. Analisis Dokumen Menjelaskan suatu fenomena yang sedang berlaku.

Penyelidikan Korelasi

Mengkaji perkaitan antara pembolehubah yang wujud dalam sesuatu masalah. Memberi penekanan kepada penentuan sejauhmana kaitan antara pembolehubah-pembolehubah.

Penyelidikan Eksperimen

Bagi mendapatkan maklumat tentang kesan sesuatu pembolehubah terhadap sesuatu pembolehubah yang lain. Dilakukan dalam kumpulan kecil subjek. Sering digunakan untuk menguji hipotesis. Sekurang-kurangnya dua pembolehubah digunakan iaitu pembolehubah tak bersandar dan pembolehubah bersandar.

Penyelidikan Penilaian

Digunakan untuk menyelidik dan menilai sesuatu program.

Jenis Penilaian

1. 2.

Terdapat banyak jenis penilaian yang berbeza bergantung kepada objek yang dinilai dan tujuan penilaian tersebut dilaksanakan. Secara umumnya terdapat dua jenis penilaian : Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

Penilaian Formatif dijalankan semasa sesuatu program sedang berjalan dan tujuannya adalah untuk membaiki program atau hasil. Conohnya; Need Assessment, Implementation Evaluation dan Proses Evaluation Penilaian Sumatif tertumpu kepada program atau hasil yang telah dikeluarkan dan lebih tertumpu kepada melihat keberkesanan keseluruhan program atau produk. Contohnya; Outcome Eva, Impact Eva, CostEffectiveness and Cost-Benefit Analysis dan Meta Analysis.

Model Penilaian

1. 2.

Berbagai-bagai model penilaian boleh digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penilaian sesuatu program. Antara model penilaian yang terdapat; Objective-based ( Tyler 1950 ) CIPP ( Stufflebeam 1971 )

Soalan-Soalan Penting yang diperlukan sebelum menjalankan sesuatu penyelidikan

What is the issue of your study? What do you want to know? What is the focus of your study? What are the question? What are the hypotheses? What is the theory? What is it important to you or to others? How are you going to do the research? How are you going to analyze the data?

A Diagram of the Research Proses


Sourcess of Research Ideas
Prior Research ( Keutamaan ) Own Experience ( Pengalaman Sendiri ) Curiosty (Semangat Ingin Tahu) Finding, Conclusions, Recommedation & Implication
Statement of the Problem ( Pernyataan Masalah ) & Research Question ( Persoalan Kajian

The Heart & Soul of the Research ( Nadi & Jantung Penyelidikan

The Blueprint How You Will Answers Your Research Question

Research Design Methodology Population & Sample

Instrumentation
Data Analysis/Reporting Prosedures

12.12.2012

MENGENALPASTI MASALAH PENYELIDIKAN

1.

2.

3.

Masalah Penyelidikan Merupakan gagasan ( hipotesis & andaian ) umum yang merangkumi persoalan-pesoalan dan isu-isu yang tersirat. Pengenalpastian masalah melibatkan penentuan dengan tepat persoalan dan isu-isu penting yang genting dalam bidang penyelidikan. Contoh dalam laporan akhbar kecuali dlm Tinjauan Literatur ) Masalah penyelidikan yang BAIK adalah masalah yang mengandungi persoalan dan isu yang penting dan boleh dijawab serta diselesaikan melalui penyelidikan. ( isu yang boleh diselidiki dan boleh dicari jawapan ).

PUNCA MASALAH PENYELIDIKAN


Pengalaman Cadangan drp mereka yg terlibat dlm bidang pendidikan di peringkat grassroot ( akar umbi ) Perubahan dan perkambangan eknologi pendidikan, masalah dan penilaian. Teori-teori pendidikan yang memerlukan pemeriksaan semula dan penilaian semula kerana timbul keraguan ke atas keunggulannya. Arahan daripada pembuat dasar. ( Contohnya dari KPM dsbnya. )

TWO BASIC TYPES OF PROBLEM

Personel Problems Researchable Problems

PROSEDUR PEMILIHAN MASALAH

Mengenalpasti atau menyenaraikan isu-isu atau masalah pendidikan. Menimbulkan beberapa jenis persoalan yang berkaitan. Menyelidik atau memeriksa akan kewajaran melaksanakan penyelidikan tersebut. ( fikirkan kewajarannya, kecilkan skop ) Menggunakan beberapa pernyataan hipotesis bagi mengecilkan ruang atau skop penyelidikan kepada permasalahan yang sidnifikan sahaja.

MEMBENTUK MASALAH PENYELIDIKAN


1. Menganalisis masalah penyelidikan. Periksa dan analisis masalah. Kenalpasti beberapa aspek masalah tersebut. Definisikan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah. Teliti literatur, berbincang dengan orang lain, berfikir secara mendalam pelbagai kemungkinan berkaitan dengan masalah. Sempitkan skop masalah.

2. Mengenalpasti faktor, pembolehubah dan andaian Melalui literatur, pengalaman, temubual pemerhatian dsbnya.

PERNYATAAN MASALAH PENYELIDIKAN


Untuk mengorientasikan pemikiran dan menarik perhatian pembaca kepada masalah yang hendak dikaji. Penyelidik hendaklah menyakinkan pembaca bhawa tajuk yang dipilih mengandungi masalah yang penting dan kajian dapat memberi penyelesaian memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu. Berikan sedikit latar belakang tentang perkara yang hendak dikaji seperti latar belakang sejarah, perkembangan, status semasa dan masalah-masalah yang wujud. ( satu orientasi pemikiran manusia ) Terangkan tentang mustahaknya masalah yang hendak dikaji dan implikasinya jika ia dibiarkan.

The statement of the problem involves the demarcation and formulation of the problem, ie the WHO/WHAT, WHERE, WHEN, WHY. It usually includes the statement of the hipotesis.

Seboleh-bolehnya membuat ciri SMART Spesific-khusus, tepat dan jelas. Measureable-pembolehubah mesti boleh diukur. Applicable-masalah boleh menjelaskan fenomena yang berlaku. Researcable-masalah boleh dijawab atau diselesaikan melalui penyelidikan. Time Frame-Masalah dapat diselidiki dalam sela masa yang munasabah.

CHECKLIST FOR TESTING THE FEASIBILITY OF THE RESEARCH PROBLEM


1.
2. 3.

Is the problems of current interest


Will the research result social, eduacational or scientific value Will you be proud of the result.

4.
5. 6. 7. 8. 9.

Is the research problem important?


Is there enough scope left within the area of research? Can you find the answer to the problem through research? Will it be posible to apply the result in practice? Does the research contribute to the science education? Will you be able to handle the researcher to repeat the research?

KERANGKA KONSEP KAJIAN


Merupakan keseluruhan pelan pendidikan yang dapat menunjukkan atau menggambarkan: Hubungan teori atau konsep dalam pendidikan. Hubungan pembolehubah bersandar dan tidak bersandar

Kajian Gangguan Emosi dan Hubungannya Dengan Penglibatan Pelajar Dalam Tingkah Laku Kenakalan
Faktor Penyumbang
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahap Gangguan Emosi


1.

Tindakan
Penglibatan Dalam Tingkahlaku Kenakalan Tingkahlaku Jenayah Tingkahlaku Lucah Ketidakkemasan Diri Tidak Mementingkan Masa Kurang Sopan dan Biadap Tingkahlaku Musnah Tingkahlaku Tidak Jujur/MenipuPont eng dan Lari dari rumah Jenayah Sek

Peribadi Ibubapa & Keluarga Akhlak & Agama Rakan Sebaya Akademik & Sekolah Persekitaran

Emosi Terganggu Emosi Tak Terganggu

2.

Demografi Jantina Bangsa

TUJUAN/OBJEKTIF KAJIAN

Meliputi perkara-perkara yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam sesuatu penyelidikan. Mesti selaras dengan pernyataan masalah. Biasanya tujuan umum ditulis dalam pernyataan. Hendaklah mempunyai pertalian langsung dengan keputusan penyelidikan.

SOALAN KAJIAN

Mestilah selari dengan tujuan kajian. Ditulis dalam bentuk persoalan. Contoh: 1. Sejauhmanakah tahap gangguan emosi di kalangan pelajar? 2. Apakah faktor dominan yang menganggu emosi pelajar? 3. Adakah terdapat perbezaan dari segi tahap gangguan emosi pelajar berdasarkan jantinan? 4. Adakah terdapat korelasi antara tahp gangguan emosi dengan penglibatan pelajar dalam tingkahlaku kenakalan? 5. Adakah pembolehubah yang menjadi faktor penyumbang kepada penglibatan pelajar dalam tingkahlaku kenakalan?

Nota : Soalan 1 3 tak perlu hipotesis ( guna hipotesis alternatif ) manakala 4 5 perlu hipotesisi.

12.12.2012

HIPOTESIS KAJIAN

Merupakan satu gagasan umum yang mengambarkan hubungan antara pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar. Senaraikan umum hipotesis kajian bagi soalan-soalan yang memerlukan ujian statistik seperti perbezaan min, hubungan atau kolerasi antara pembolehubah dan sebagainya. Pernyataan hipotesis ditulis dalam bentuk hipotesis nol. Contohnya : Ho. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tahap gangguan emosi antara pelajar lelaki dan perempuan ( Tahap pelajar lelaki dan perempuan adalah sama )
Ho. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara gangguan emosi dengan penglibatan pelajar dalam tingkahlaku kenakalan.

Dinyatakan dengan mudah, jelas dan tepat. Mestilah tekal dengan pengetahuan yang ada. Tidak bertentangan dengan teori dan hukum yang ada. Mestilah mempunyai kuasa penjelasan iaitu keupayaan menerangkan fenomena yang dikaji dengan logik, tepat dan jelas. Mestilah boleh diuji bagi membolehkan kepastian dibuat samada bukti-bukti yang ada menyokong atau tidak menyokong hipotesis yang bersifat sementara dan dibuat ke atas populasi.

Pecahan Hipotesis Nul.

Ho. Tidak terdapat perbezaan dari segi pelaksanaan eTeM antara bandar dan luar bandar. Ho1. Dari segi pelaksanaan p-p. Ho2. Penggunaan ICT. Ho3. Penggunaan Bahasa Inggeris. H04. Penggunaan Amali.

KEPENTINGAN KAJIAN

1. 2. 3. 4. 5.

Penjelasan dari segi pentingnya dapatan kajian yang dijalankan kepada pihak-pihak yang berkenaan : Guru Sekolah PPG/PPD Jabatan Pendidikan Penggubal Dasar di Bahagian2 KPM.

BATASAN KAJIAN

Jelaskan batasan-batasan kajian ( yang sengaja dan tidak sengaja dihadkan ) sebagai panduan kepada generalisasi dapatan-dapatan kajian. Batasan yang disengajakan termasuklah populasi kajian, persampelan kajian, pembolehubah kajian, atau rekabentuk kajian. Batasan yang tidak disengajakan termasuklah kefahaman, penafsiran dan kejujuran responden, kesan pembolehubah yang dapat dikawal.

DEFINISI ISTILAH

Merupakan definisi operasi yang digunapakai dalam kajian. Berikan definisi istilah perkataan-perkataan yang mungkin memberikan makna yang berlebihan kepada pembaca-pembaca. Rujuk kepada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk kajian yang dijalankan.

REKABENTUK KAJIAN ( RESEARCH DESIGN )

Research design is the overall plan for data collecting and analyzing data, including specification for enchanching the internal and external validility otf the study. The purpose of your research design is to be sure that you get the right answer to your research question.

Merupakan keseluruhan rangka projek penyelidikan yang menyatakan apakah corak atau jenis kajian yang hendak dijalankan. Samada secara kuantitatif, kaulitatif atau gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Samada dijalankan menggunakan kaedah tinjauan, eksperimen, kajian kes dan sbgnya. Aspek-aspek atau pembolehubah yang terlibat dalam kajian. Jenis maklumat atau data yang hendak dikumpulkan, drp mana data boleh didapati, dan dengan kaedah apa pengumpulan data hendak dijalankan ( soal selidik, ujian, pemerhatian, temubual dll ). * Kriteria utama yang digunakan ialah TUJUAN utama penyelidikan dijalankan.

Families of Research Design : A General Schematic

Quantitative

Qualitative

Quantitative & Qualitatif Multimetihod

TEKNIK PERSAMPELAN

Populasi is the totality to whom/which you wish to


generalize your study finding Jumlah keseluruhan kumpulan atau individu yang nak dibuat kajian.
Generelized or project back the finding/result from your sample subjects back to the population

Select sample frm population and conduct study with sample subject

Sample is the subjects you actually use in


your study

1. 2. 3. 4.

Mengapa perlu dibuat persampelan dalam penyelidikan? Masa Kos Kemudahan Kebolehurusan

TYPE OF SAMPLING
PROBABILITY SAMPLING Every member of the population had a chance of making it into your sample ( Keberangkalian sample )
NOTPROBABILITY SAMPLING

Not every membe of the population had a chance of making it into your sample

Sample Random

Systematic Stratified Random

Cluster

Convenience Judgment

Purposive Quota

a)

Persampelan Rawak Mudah ( Simple Random Sampling ) - semua objek dalam populasi diambilkira dan setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. - Kelebihan: i) Dapatan kajian dapat dibuat generalisasi kepada populasi. - Kelemahan i) Memakan masa ii) Agak mustahil atau sukar untuk mendapatkan senarai keseluruhan subjek dalam populasi. iii) Kurang efisien jika dibandingkan dengan persampelan rawak berstrata.

b) Persampelan Rawak Sistematik ( Systematic Random Sampling ) * setiap subjek/sampel dipilih drp senarai populasi bermula dpd poin random. * senarai populasi mestilah random. Misalnya senarai nama murid mengikut alphabetical order. * Sampel hendaklahh dipilih bermula di poin random dan seterusnya berdasarkan sela sampel yang ditetapkan. Tidak semestinya bermula dengan A atau no. 1 dalam senarai. * Sela sampel ditentukan berdasarkan saiz sampel dan populasi. a) Kelebihan i) Mudah dijalankan jika senarai populasi diperolehi.

b) Kelemahan i) Kemungkinan berlaku bias sistematik.

c) Persampelan Rawak Berstrata ( Stratified Random Sampling ) Populasi dibahagikan kepada subpopulasi/kumpulan/strata. Sampel dipilih mewakili setiap strata. Terdapat 2 cara pemilihan: i) Proportionate Stratified Random Sampling. ii) Disproportionate Stratified Random Sampling.

Persampelan Rawak Klauser

Convenience Sampling
Subjek dipilih berdasarkan kesediaan dan secara sukarela

Judgement Sampling subjek dipilih berdasarkan kepakaran mereka sesuai tujuan kajian.
Quota sampling Subjek dipilih secara convenience berdasarkan pengetahuan awal penyelidik.

12.12.2012

SAIZ SAMPEL

Kajian kes, qualitatif saiz sampel adalah kecil. Contohnya seorang, satu kelas, satu kelompok pun boleh. Quantitatif sampel 10% boleh diambil mengikut kesesuaian jumlah.

Berapakah saiz sampel yang sesuai dalam kajian? * Roscoe ( 1975 ) mencadangkan sampel yang melebihi 30 dan kurang dpd 500 adalah bertepatan dalam kebanyakan penyelidikan. * Manakala Sekaran ( 1972 ) menegaskan bahawa saiz sampel yang terlampau besar iaitu melebihi 500 sampel menyebabkan berlakunya kesilapan dalam mentafsir keputusan penyelidikan. Saiz sampel yang terlampau besar boleh menghasilkan perkaitan yang signifikan walaupun perkaitannya terlalu kecil dan tidak praktikal. r-0.13 ( signifikan ) n=30,000 r-0.2 ( tidak signifikan )

Formula Penentuan Saiz Sampel

S = %2NP (1-P)

Jadual Penentuan Saiz sampel oleh Krejcie dan Morgan ( 1970 )

N 10 15 20

S 10 14 19

N 220 230 240

S 140 144 148

Halphin ( 1957 ) dalam penulisannya tentang beberapa bilangan sampel yang diperlukan bagi setiap sekolah untuk menghasilkan skor indek tingkah laku pengetua yang memuaskan, yang dimuatkan di dalam Manual for the Leader Behavior Description Questionaire menyatakan bahawa; Experience suggests that a minimum of four respondents per leader is desirable, and that additional respondents beyond ten do not increase significantly the stability of the index scores. Siz or seven respondents per leader would be a good standard. ( Halphin 1957 : 2 )

PENGUKURAN

Suatu proses yang sistematik untuk memberikan nombor-nombor kepada kuantiti atau kualiti sesuatu trait atau ciri yang diukur.

PENGUMPULAN MAKLUMAT/DATA
Merupakan proses yang sistematik untuk mendapatkan maklumat, membuat pertimbangan dan seterusnya membolehkan seseorang untuk membuat keputusan. ( Brink 1974 ) Isu penting berkait dengan pengumpulan maklumat; - maklumat msti relevan dan sesuai dengan persoalan kajian. - fikirkan bm maklumat dikumpulkan, diproses, dinalisa, ditafsir dan dilaporkan. - jenis maklumat yang perlu dikumpul ditentukan selepas fokus kajian dan soalan kajian ditetapkan.

Dua jenis Maklumat/Data i. Maklumat berunsur kuantitatif - diperolehi melalui proses pengukuran yang memerlukan alat ujian, soal selidik dan. ii. Maklumat berunsur kualitatif

Masalah Dalam Pengukuran Sains Sosial

Dalam sains tulin, aspek/objek yang diukur adalah dalam bentuk konkrit. Justeru pengukuran adalah mudah dibuat dengan menggunakan alat ukur. Dalam aspek sains sosial, aspek yang diukur kebanyakan adalah abstrak seperti sikap, motivasi, minat, perasaan, komitmen dll. Perkara yang abstrak amat sukar diukur. Kewujudan dan ukuran mengenai aspek-aspek tersebut hanya boleh diinfer dpd tingkah laku. Persoalannya ; Sejauhmanakah tingkah laku itu dapat menjadi petunjuk kepada aspek yang hendak diukur. - Sejauhmanakah inferens yang dibuat itu tepat? - Konsep konstruk atau gagasan adalah cara untuk mengatsinya.

Prinsip Pengukuran
X=T+E

X skor yang Dicerap ( Observe score )


T Skor Sebera ( True Score ) E Ralat ( Error )

Punca Ralat Dalam Pengukuran

Ralat berpunca dpd pengukuran ( raters ) Ralat berpunca dpd diri responden sendiri Raat berpunca dpd situasi Ralat berpunca dp alat pengukuran Ralat bepunca dp hal-hal pentadbiran

I. Ralat berpunca dpd Pengukuran ( Raters )

Antara sebab-sebab yang mungkin ialah; a) kekaburan mengenai gagasan ( construct ) yang diukur. b) Kefahaman yang berbeza-beza. c) Terpengaruh dengan kualiti responden. contoh: kesan halo ( halo effect )

II. Ralat berpunca dpd diri responden itu sendiri

Antara sebab-sebab yang mungkin ialah; a) Responden tidak mempunyai trait yang stabil misalnya; gugup, gagap b) Rsponden tidak tenang ( restless ) c) Responden tidak sihat d) responden yang boleh memberi kesan hawthrone contohnya pandai berlakon atau pandai mengembleng tenaga untuk menunjuk kebolehan yang dikehendaki.

III. Ralat berpunca dpd situasi

Antara sebab-sebab yang mungkin ialah; a) suasana tempat temubual yang tidak menyenangkan. b) emosi tidak stabil/idak mesra

IV. Ralat berpunca dpd alat pengukuran

Antara sebab-sebab yang mungkin; a) Soalan-soalan tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur ( tidak sah ). b) Soalan-soalan tidak jelas kepada responden misalnya terlalu panjang, banyak aspek yang ditanya, bahasa yang kurang difahami. c) Soalan tidak mencakupi aspek-aspek yang hendak ditanya.

V. Ralat berpunca dpd hal-hal pentadbiran

Antara sebab-sebab yang mungkin; a. cara mengisi dan merekod borang. b) ralat interaksi sosial

PROSES MENGHASILKAN INSTRUMEN YANG BAIK

Perancangan instrumet Pembinaan instrument Pentadbiran dan pengujian instrument Penganalisisan dan pemurnian instrument

CIRI UTAMA INSTRUMEN

Kesahan ( Validity ) Kebolehpercayaan ( reliability ) Keobjektifan ( objectivity ) Kebolehtadbiran ( Adminsterability ) Kemudahtafsiran

SOAL SELIDIK

Satu set soalan/pernyataan untuk mendapatkan maklumat objektif sesuatu penyelidikan Kebaikan - boleh mendapatkan maklumat dari responden - menjimatkan masa - menjimatkan tenaga - mudah diproses

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


Tajuk Sub Tajuk P K Tahap Soalan A A S P

1.

2.

A B.. C. A B

1
1

1 1
1

Soalan Kajian

Konstruk

Penjelasan

Item

Skala

Analisis

1. Bm tahap kualiti pribadi Pengetua Kanan ( Cemerlang )

1.

2.

3.

4.

Kestabilan JERI Berani mengambil risiko Empati dan simpati Fleksibility dalam tugas

Cergas dari segi fizikal, masalah, adil dlm tindakan, rasional, konsisten dlm arahan, penglibatan dlm xtvt fizikal dll.

B 1-5 B6-8

Skala Likert 1-5


1.

B9-12 B1316

2. 3. 4. 5.

Tidak pernah Jarang-jarang Kadang-kala Kerap Amat kerap

Statistik deskriftif, frekuansi, peratus, min sisihan piawai.

Interprstasi skor min.

PEMBENTUKAN SOAL SELIDIK

Kenalpasti objektif atau tujuan kajian - Objektif mestilah dinyatakan dengan spesifik dan jelas. Kaji literatur/karya dan soal selidik yang berkaitan - untuk meningkatkan kualiti soal selidik Bentuk soalan atau pernyataan - soalan: untuk mndapatkan maklumat tentang pengetahuan atau fakta. - pernyataan: Untuk mengukur sikap, minat dll. Nyatakan soalan atau cadangan jawapan dengan jelas, mudah, spesifik

Soalan yang tidak prejudis ( elak soalan menghina atau sensitif ) Soalan tidak memesong - tepat dan jelas - jangan memaksa subjek membuat andaian yang tidak kena mengena dengan dirinya. - cadangan jawapan hendaklah saling ekslusif dan habisan - ekslusif : tidak bertindan assl. - habisan : semua cadangan diberikan cth. Lain-lain ( nyatakan ) - memastikan jawapan ikhlas - langkah keselamatan dan kerahsiaan jawapan subjek perlu ditekankan supaya subjek rasa tidak terancam. - arahan perlu jelas - bentukkan soal selidik yang bekualiti - cuba dapatkan pulangan yang tinggi.

JENIS-JENIS SOALAN/RESPON DALAM SOAL SELIDIK

Demografi Rank Order : mendapatkan penilian sampel ke atas semua item dengan memberi pemberatan. Skala Likert : mendapatkan tingkat penilaian/persepsi/persetujuan sampel. Contoh sangat setuju, tidak setuju dan sangat setuju. Skala Semantik Differential
Pemeringkatan dpd kata sifat-kata sifat bagi mendapatkan pandangan dan sikap subjek terhadap stu objektif Cth : Lemah : 1_:2_:3_4_:5_6_:7 Cergas

SIFAT SOALAN YANG TIDAK SESUAI


Perkataan melampau cth : Tersangat cantik Leading cth : Pensyarah Fakulti Pendidikan Bagus : setuju/tidak setuju Double barrelled ( mengukur 2 benda dalam satu soalan ) Double negative ( cth : saya tidak bersetuju dengan sikap ketidakterbukaan pensyarah ) Double meaning Hypothetical Terlalu panjang Sensitif/emotional Perkataan birokratik

SIFAT SOALAN YANG SESUAI

Relevan dengan tujuan kajian Jelas, pendek dan mudah difahami Boleh dijawab Tepat Soalan cross check Jawapan boleh diproses

KESAHAN ( validity )DAN KEBOLEHPERCAYAAN ( realiable ) INSTRUMENT

Merujuk sejauhmanakah sesuatu alat ukur itu mengukur apa yang sepatutnya diukur ( Tuckman 1978; Mohd. 1990; Alias 1992; Anastasi & Urbina 1997 ) Sesuatu alat berupaya mengukur dengan tepat sesuatu pembolehubah yang ditetapkan adalah dianggap sah sebagai alat pengukur pembolehubah tersebut.

Kesahan Muka ( Face Validity )

1.

2. 3.

Kesahan muka merujuk kepada penggunaan bahasa, ejaan, kejelasan maksud item-item dalam soal selidik. Ianya kurang saintifik Boleh dilakukan oleh sebarang individu yang tidak semestinya mempunyai kepakaran dalam bidang yang dikaji.

Kesahan Kandungan ( Content Validity ) Merujuk kepada sejauhmana alat ukur tersebut mewakili bidang atau kandungan yang hendak diukur. Sesuatu alat pengukuran dikatakan mempunyai kesahan kandungan yang tinggi sekiranya alat tersebut dapat mengukur semua isi serta kandungan bidang yang dikaji dengan berkesan. Tujuan utama kesahan kandungan adalah untuk mempastikan bahawa item-item yang terkandung dalam sesuatu alat pengukuran benar-benar mewakili bidang yang sepatutnya ia ukur. Mesti dinilai oleh individu yang mempunyai kepada kepakaran dalam bidang yang dikaji. Guion ( dalam Brown 1983;136 ) mencadangkan 5 syarat yang perlu dipenuhi sebelum sesuatu alat ukur dikatakan mempunyai kesahan kandungan Bidang kandungan mestilah dinyatakan dalam bentuk tingkahlaku yang diterima maknaynya secara umum.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Bidang mestilah dihurai dengan jelas. Bidang yang berkelayakan mestilah bersetuju penggunaan ujian. Pakar yang berkelayakan mestilah bersetuju bahawa kandungan bidang adalah mencukupi. Gerakbalas mestilah dipehati dan dinilai secara tekal.

3.

Kesahan Kriteria ( Criterion Validity ) Merujuk kepada sejauhmana pertalian antara item-item dalam alat ukur dengan kriteria luaran. Selalunya mempersoalkan sejauhmana alat ukur sah mengukur kriteria yang hendak diukur. Kriteria yang hendak diukur adalah kriteria yang tekali sebagaimana ditunjukkan oleh subjek di luar pengukuran serta mewakili dengan tepat domain yang diukur ( Mohd. Majid 1990 ). Menekankan kepada perbandingan suatu skala markat dengan pembolehubah luaran atau kriteria .. Dua jenis Kesahan Kriteria iaitu :

i. Kesahan Serentak ( Concurrent Validity ) a) Kesahan yang didiapati dengan mengaitkan prestasi alat ukur yang dibentuk dengan prestasi alat ukur lain yang piawai ( standard ). b) Nilai korelasi yang tinggi ii. Kesahan Jangkaan ( Predictive Validity ) a) Kesahan yang didapati dengan mengaitkan sesuatu ujian atau alat ukur dengan tingkahlaku sebenar untuk tujuan jangkaan atau ramalan.

b) The ability of a survey instrument to forecast future event, behaviours, attitude, or outcame..

Kesahan Gagasan ( Contruct Validity ) : melibatkan komputer yang menentukan.


Merujuk kepada sejauhmana alat ukur tersebut menghasilkan gerak balas yang mewakili gagasan yang diukur.

1.

2.
3. 4.

Sesuatu alat ukur yang mempunyai kesahan gagasan yang tinggi akan menunjukkan wujudnya sesuatu konsep dalam gagasan yang diukur.
Untuk menentukan kesahan gagasan sesuatu alat ukur, penyelidik perlu mendefinisikan makna sesuatu gagasan yan dikaji terlebih dahulu. Gagasan adalah sekumpulan konsep yang kompleks yang terdiri dpd berbagai faktor yang berinteraksi sesama sendiri yang ada difikiran yang tidak wujud di alamnyata ( abstrak ) Penyelidik perlu mengenalpasti samada alat ukur yang dibentuk bagi mengukur sesuatu gagasan memperlihatkan wujudnya hubungan antara gagasan dengan hasil jangkaan. Analisis faktor adalah satu kaedah statistik yang boleh digunakan untuk menentukan kesahan gagasan.

5.

6.

KEBOLEHPERCAYAAN ( REALIBILITY )

Merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalaman instrument dalam mengukur sesuatu konsep ( Sekaran 1992 ) Ini bermakna alat ukur tersebut akan memberkan skor yang sama jika diukur berulang kali. Realibility doesnt ensure validity ( Hair et al 1995 ) It is possible to have reliabity without validity ( Kaplan et al. 1982 ) Alat ukur yang mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan ..

JENIS KEBOLEHPERCAYAAN
1. Kebolehpercayaan Uji dan Uji-Kembali ( Test-retest Reliability )

Merupakan kaedah bagi mendapatkan dua set markah dengan mentadbir alat ukur yang sama ke atas subjek yang sama sebanyak dua kali. Markat-markat yang didapati pada pengukuran pertama dan kedua dikorelasikan. Kaedah ini tidak sesuai bagi item atau scale yang mengukur pembolehubah yang boleh berubah pada masa yang singkat. Masa untuk uji-kembali adalah antara seminggu hingga dua minggu. Kelemahan adalah kemungkinan berlaku practice effect

2. Alternate-Form Reliability

3. Kebolehpercayaan Bahagi-Dua ( Split-Half Reliability ) Kaedah ini memerlukan item-item dpd satu ujian dipecahkan kepada dua bahagian, biasanya item bernombor ganjil di satu bahagian dan item bernombor genap di satu bahagian yang lain dan korelasi antara skor-skor yang diperolehi oleh subjek dari kedua-dua bahagian ditentukan.

Kaedah ini mudah, murah, cepat dan praktikal. Wbgmnpun ianya menyebabkan kandungan item menjadi kurang iaitu separuh dpd kandungan sebenar. Bilangan item yang digunakan mestilah genap.

4. Ketakalan Dalaman ( Internal Consistency Reliability ) Kaedah yang sering digunakan dalam sains sosial. Digunakan bukan untuk item tunggal tetapi untuk kumpulan item yang mengukur sesuatu aspek atau konsep. Ianya merupakan merupakan indikator

Buku Crobha Alfa . cari

Faktor yang menyebabkan ujian tidak stabil

Kaedah dimana ujian diambil tidak selesa dan menyebabkan individu tidak dapat menjawab seperti yang selalu ditunjukkan. Kejelasan yang terdapat pada arahan dan item-item ujian itu. Bergantung kepada panjangnya ujian. Ujian yang mempunyai banyak item selalunya lebih stabil kerana kita berpeluang menyoal beberapa kali. Tetapi memakan masa yang panjang dan boleh menjejaskan perjalanan ujian. Berkait rapat dengan pemeriksaan dan pemarkahan.

TEMUBUAL
1.

Empat peringkat utama dalam melaksanakan temubual

Persiapan Temubual
Perancangan dan persiapan melaksanakan temubual harus dilakukan bagi melicinkan proses temubual; a) Mengenalpasti objektif penyelidikan b) Menenentukan dan menghubung subjek c) oleh kerana temu bual memelukan perbelanjaan, masa dan tenaga yang banyak maka subjek temubual haruslah kecil. d) Jika populasi besar, persampelan perlu dibuat. e) Sampel gantian pelu ditentukan jika sampel asal tidak dapat dihubungi. f) Latar belakang subjek perlu diketahui.

Menghubungi subjek Membentuk hubngan awal dengan subjek. Memaklumkan tujuan kajian kepada sukjek Jelaskan kepada subjek mengapa beliau dipilih sebagai subjek Sertakan bersama surat daripada pihak berwibawa

2. Membentuk hubungan baik

Keberkesanan temubual bergantung kepada sejauh manakah hubungan erat wujud antara penyelidik dengan subjek. Agood part of the work involves building a relationship getting to know each other, and putting the subject. Cara Membentuk Butir-Butir Soalan a. Soalan perlu dibentuk dengan berkesan, teratur dan berkualiti sesuai dengan objektif kajian. b. Latar belakang subjek harus dikemukakan dahulu untuk membentuk hubungan baik antara subjek dengan penyelidik supaya jawapan yang diberikan lebih tepat dan jujur. c. Soalan yang sensitif harus dikemukakan kemudian.

d. Terdapat 2 jenis soalan: i. Soalan jawapan dipilih ( temubual berstruktur ) ii. Soalan jawapan dibina ( temubual semi struktur dan temubual tidak berstruktur )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hubungan erat boleh dibentuk melalui; mengenalpasti latarbelakang subjek Membuat temujanji Menerangkan rasional pemilihan subjek Menerangkan butir atau tujuan penyelidikan Biasakan diri dengan sosio-budaya subjek ( keturunan, loghat, bahasa, cara berkomunikasi dll ) Gunakan orang yang berwibawa atau surat akuan daripada orsang yang berwibawa Wbgmanpun, penyelidik dan penemubual harus mengelak hubungan yang terlalu rapat . Tidak ada lagi hubungan selepas temubual.

3. Mendapatkan Maklumat Cuba dapatkan kerjasama subjek Hindarkan dpd gangguan Wujudkan hubungan yang bersahaja Kemukakan soalan sbgmana tercata dlm soalan. Berikan penerangan jika subjek tidak jelas. Kemukan soalan dengan jelas Ulangi soalan jika perlu Ulangi jawapan jika perlu Elakkan mengemukakan soalan yang membolehkan subjek menjawan Ya atau Tidak. Penyelidik harus menguasai teknik penyoalan Tunjukkan pemahaman dan minat semasa proses temubual Berhenti sejenak jangan berkata apa-apa, jika jawapan subjek tidak lengkap. Jadi subjek akan sedar penemubual sedang menunggu beliau menghabiskan jawapannya. Jangan memandu subjek Kemukakan soalan atau komen yang berkecuali jika perlu seperti; Apa yang anda maksudkan? Terangkan dengan lanjut kepada saya dan lain-lain komen berkecuali.

a.

Soalan jawapan dipilih ( temubual semi berstruktur ) perjalanan temubual agak informal Lebih fleksibel Subjek bebas memberikan respon Ada unsur ketegasan Sukar diproses, dianalisis dan ditafsirkan.

IV. Merekod Maklumat Minta kebenaran jika anda ingin menggunkan pita rakaman ( anda tidak boleh merakam tanpa kebenaran subjek ) Berikkan perhatuan kepada maklumat yang diberi. Jangan mencelah ketika subjek menjawab. Minta penjelasan jika jawapan subjek tidak jelas. Kejujuran jawapan yang diberikan perlu dipastikan ( lihat gerak badan, mata, tangan dll ) Jangan mempengaruhi subjek Rekod dengan tepat dan jelas. Jangan masukkan pendapat atau pandangan yang bertentangan.


1.

2.

3.

4. 5.

Pengaruh sifat Penemubual Bangsa Bias data mungkin dipengaruhi oleh bangsa. Jantina Bias data juga dipengaruhi oleh jantina ( Benny et al 1956; Hyman 1954 ) jika perlu ada temu bual silang jantina Status Sosial subjek lebih cenderung memberi jawapan lebih jujur kepada penemubual yang status sosial lebih kurang sama. Umur Subjek yang berada di luar kumpulan umur penemubual dikatakan.. Pakaian sesuai dengan keadaan dan status sampel.

KAEDAH PEMERHATIAN

Pemerhatian melibatkan aktiviti meneliti situasi atau kejadian dan aktiviti secara kritikal. Sesuai digunakan bagi mengamati tingkahlaku subjek berdasarkan pembolehubah yang dkenalpasti. Perlu dilakukan secara sistematik. Aspek yang perlu diambil kira sebelum melakukan pemerhatian; a. Tumpuan/Fokus pemerhatian b. masa pemerhatian c. cara pemerhatian

Dua Kaedah Pemerhatian


1. 2.

3.

i. Pemerhatian Turut Serta ( Participant Observation ) melibatkan penyelidik hadir sama dalam perkembangan tingkah laku subjek. Penyelidik tinggal bersama dengan subjek, bergaul dengan subjek secara langsung, tetapi tidak mempengaruhi subjek ke arah tingkah laku yang tertentu. Kelemahan a. kehadiran penyelidik mngkin menimbulkan reaksi positif atau negatif ke atas tingkah laku subjek. b. kehadiran penyelidik mungkin merubah tingkahlaku subjek. c. kesukaran mencatat tingkahlaku kerana penyelidik melibatkan unsur perasaan kerana terlalu lama bergaul rapat. d. kadang-kadang merubah tingkah laku penyelidik kerana perasaan simpati dan menyebabkan hilang keobjektifan kajian.

ii. Pemerhatian Tidak Turut Serta


a. Penyelidik berada di luar unit sosial yang mana tngkah laku diperhatikan. b. penyelidik sebagai pemerhati tanpa mencampuri tingkah laku subjek. c. maklumat yang dikumpul kurang dipengaruhi oleh reaksi subjek, dan kurang dipengaruhi oleh perasaan simpati penyelidik. d. tetapi kadang-kadang kehadiran penyelidik menyebabkan subjek merubah tingkah laku secara sengaja kerana sedar tingkah laku mereka diperhatikan. Jadi usaha perlu dilakukan agar subjek tidak sedar tingkah laku mereka diperhatikan

Cara menjalankan pemerhatian

Keberkesanan maklumat yang diperoleh daripada kaedah pemerhatian dipengaruhi oleh; Sejauhmanakah penyelidik mengekalkan identiti sebagai subjek Jangan terpengaruhi dengan tingkah laku subjek Elak simpati dan Rekod secara objektif

Tentukan Fokus atau aspek yang hendak diperhatikan

Penyelidik seharusnya mengetahui dengan jelas ciri-ciri yang hendak diperhatikan kerana tingkah laku terdiri dpd ciri-ciri yang kompleks dan berkait rapat assl. Penyelidik perlu sedar bahawa tingkah laku hanya terjadi sekali sahaja. Sekiranya penyelidik gagal tepat, penyelidik tidak akan berulang mengamati tingkah laku yang serupa kecuali penyelidik sempat merakam tingkah laku tersebut dalam alat perakam.

c. Catatkan persekitaran atau konteks di mana pemerhatian dijalankan. contohnya, plan susunatur kelas, kerusi meja, koputer dll.

Pemerhatian Boleh Dilakukan Dengan 2 Cara

1. Pemerhatian Tidak Berstruktur 2. Pemerhatian Berstruktur

11 Feb 2006

TINJAUAN LITERATUR

Kepentingan TL Bagi memahami stu masalah dengan jelas kerana masalah dalam pendidikan adalah komplek dan saling berkait. Memahami teori yang berkaitan dengan masalah penyelidikan. Dengan itu penyelidik dapat memberi penilaian yang objektif terhadap masalah yang dikaji. Dapat mempelajari kaedah dan teknik yang sesuai untuk menjalankan kajian.

Mengelakkan pengulangan kajian lepas.

Membantu penyelidik daripada mengulangi kesilapan atau kelemahan terhadap kajian lepas.
Membantu penyelidik mentafsir dapatan kajian dengan lebih bermakna dan berkesan dengan mengemukakan dapatan berasaskan teori dan pengetahuan sedia ada.

Peringkat Pembacaan
HOT : Analisis, Sintesis dan Penilaian LOT : Tahu, Faham dan Aplikasi

Sumber TL

Buku Jurnal Tesis Eksiklopedia Kamus Internet Education Research Information Center (ERIC) Mikrofilem Lain-lain ( EBSCO )

Cara Menguruskan TL
Nota tentang literatur yang dikumpul secara manual atau menggunakan komputer perlu diurus dan disusun dengan baik beserta dengan senarai rujukan bagi menjimatkan masa dan mengelakkan kekecewaan. Menggunakan kad kecil berukuran 4 x 6 inci, satu kad digunakan bagi satu artikel atau buku. Rujukan sepenuhnya sumber yang digunakan perlu ditulis di belakang kad tersebut. Gunakan format bibliografi yang piawai. Adalah berfaedah bagi penyelidik membentuk dan menggunakan skema pengkelasan kad supaya rujukan yang serupa diletakkan dalam kategori yang sama. Ini memudahkan proses pencantuman maklumat apabila membuat penulisan.

Cara Bibliografi ditulis

Abu Bakar Nordin. 1991. Kurikulum:Perpektif dan pelaksanaan. Kuala Lumpur:Penerbit Pustaka Antara. Balian, E.S. 1982. How ti design, analyze, and write doctoral research. University of America. Chaisaen, D.1997. An evaluation of curiculum and teaching models at the Central Region Nonthaburi. PhD Thesis. Teknical Education Techonology. http://202.28.17.1/thes/educat/MET/met0258e.html. Darling-Hammond, L.1985. Valuing teachres; The making of a profesional. Teachers College Record. 87;205-218. Day, C.1993. Reflection: A necessary but not sufficient condition for profesional development. British Educational Research Journal. 19(1): 83-93

Contoh

Penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki program ( Scriven 1976 ) dan untuk memperbaiki dan memperkembangkan aktiviti semasa ( Brikerhoff et all. 1983 ). Penilaian sumatif pula bertujuan meninjau kebenrkesanan stu program atau hasil ( Scriven 1976 ) dan untuk akauntibiliti, pensijilan, pemilihan atau sambungan sesuatu program berjalan dan dengan itu ianya lebih menumpukan kepada membaiki program atau hasil.

12.12.2012

KAJIAN EKSPERIMEN

Penyelidikan yang dijalankan untuk menentukan sesuatu olahan

Pembolehubah Kajian
Pembolehubah Bersandar Pembolehubah yang menjadi kesan kepada olahan 2. Pembolehubahn Bebas 3. Pembolehubah Pencemar (ekstronos)
1.

Kesahan Penyelidikan Eksperimen

Pemahaman tentang kesahan kajian eksperimen adalah penting bagi membolehkan kita mengawal kesan pembolehubah tak bersandar dan pembolehubah ekstranus Ada 2 jenis : Kesahan Dalaman Kesahan Luaran

Kesahan Dalaman

Merujuk kepada sejauhmanakah kesan atau perubahan yang berlaku kepada pembolehubah bersandar disebabkan oleh olahan pembolehubah tak bersandar, bukan disebabkan pembolehubah extranus. Terdapat lapan faktor ( jenis pembolehubah extranus ) yang boleh mempengaruhi kesahan dalaman sesuatu kajian eksperimen ( Compel. )

8 Faktor :
Sejarah ( History ) Perubahan pada pembolehubah bersandar bukan sahaja terjadi disebabkan oleh pembolehubah tak bersandar ttapi juga disebabkan oleh berlakunya peristiwa, perkembangan atau pengalaman pendidikan responden. Cth. Kehadiran peperiksaan SPM menyebabkan pelajar Ting. 5 lebih mengulangkaji pelajaran berbanding pelajar Ting. 4.
1.

Adanya kempen Cintai Bahasa Kita menyebabkan responden

2. Kematangan ( Maturation ) 3. Pra Ujian Berikan pre-test dan beri treatman utk mendapat interval 4. Alat Ukur ( Measuring Instrument ) 5. Perbezaan Pemilihan Subjek kumpulan kontrol 6. Mortaliti Ujikaji ( eksperimental mortality ) kemungkinan berlaku droup out after the eksperimen. 7. Regresi Statistik ( Statistical Regression ) 8. Interaksi Pemilihan subjek dengan Kematangan, Sejarah dll. Kombinasi reaktif antara faktor-faktor.

Kesahan Luaran

Merujuk kepada sejauhmanakah inferens boleh dibuat terhadap populasi berasaskan kepada dapatan eksperimen.

4 faktor mempengaruhi Kesahan Luaran


1.
2.

3.

4.

Kesan Reaktif Pra Ujian Kesan Interaksi Dari Pemilihan Yang Tidak Adil Kesan Reaktif Penyusunan Eksperimen Gangguan Treament Yang Pelbagai

REKABENTUK EKSPERIMEN

1.

3 KATOGERI UTAMA Pre-Eksperimental Design ada 3 jenis : a) Rekabentuk Kajian Kes Sekali Treatment Posttest X O

b) Rekabentuk Praujian Pasca Ujian Satu Kumpulan


Prstest O1 Treatment X Posttest O2

c) Rekabentuk Perbandingan Kumpulan Statistik


Treatment X Posttest O O or Treatment X1 X2 Posstetst O O

Tidak dapat melihat kesan terhadap Prettst dan pootett

2. True-Experimental Design
a)

Rekabentuk Kumpulan Kawalan Praujian-Pasca Ujian


Group Exp Control Pretest O1 O1 Treatment X Posstest O2 O2

Pemilihan dibuat secara rendom. Jangan lihat pencapaian akademik semata-mata. Beri kesan kepada pelbagai aspek kognitf, afektif dan psikomotor.

b) Rekabentuk Solomon 4 Kumpulan

Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pasca

QUASI EXPERIMENTAL DESIGN


a) Rekabentuk Kumpulan Kawalan Tidak Serupa
Group Exp Control Pretest O1 O1 Treatment X Posstest O2 O2

b) Rekabentuk Siri Masa


Pretest Treatment Posttest O1 O2 O3 O4 X O5 O6 O7 O8

c. Rekabentuk Siri Masa Pelbagai


Group Exp Pretest O1 Treatment Posttest

Control

JANGKAMASA

Bergantung kepada matlamat kajian. Contoh 8 minggu treatment Kesan dari segi faktor Extroneus Senang untuk ditadbir dan hati-hati terhadap faktor-faktor extronous. Hati-hati Kesan holo efect n hotton efect n plus civor.

12.12.2012

PENYELIDIKAN KUALITATIF

..an inquiry proses of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with woard, reporting detailed views of informations, and conducted in natural setting.

Ciri Penyelidikan Kualitatif ( Bogdan & Biklen 1992 )


1. Dijalankan dalam situasi sebenar (natural setting) dan penyelidikan adalah merupakan instrument yang utama. 2. Penyelidikan kualitatif adalah deskriptif. Data-data bentuk perkataan, transkrip temubual, field notes, gambar, pita video, dokumen peribadi, memo dll rekod rasmi.
Hasil kajian mengandungi quatations dari data untuk menerang dan menjelaskan fenomena yang sedang berlaku atau meneroka sesuatu bidang yang belum atau kurang dikaji.

sambungan
3. Penyelidikan kualitatif lebih menumpukan kepada proses dari hasil 4. Data dianalisis secara induktif (melibatkan pencerapan ke atas populasi dan kemudian membuat rumusan dpd pencemaran tersebut.) Deduktif diperolehi dr pelbagai teori yg berkaitan dgn bidang yg hendak dikaji boleh menyelesaikan masalah. Penyelidik mencari maklumat bagi memperjelaskan fenomena bukan untuk menguji hepotesis yang mereka bentuk sebelum mereka memulakan kajian, tetapi woeking hypothesis dibentuk semasa kajian itu dijalankan. 5. Makna ( meaning ) adalah penting dalam penyelidikan kualitatif

REKABENTUK KAJIAN KUALITATIF


1.
2.

Kajian Kes Kajian Ethnografi

CASE STUDY/KAJIAN KES


Case study is an ideal methodology when a holistic, in-depth investigation is needed ( Feagin, Orun & Sjoberg 1991 ) Case studies are designed to bring out the details from the wiewpoint of the participants by using multiple sources of data. Yen (1984) : Acase study is an enquire which use multiple sources of evidence. It investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, when the boundaries between phenomenon context are not clearly evident Penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidikan ke atas satu nit kecil sosial sperti individu, satu keluarga, satu kampung, satu kelab, satu sekolah atau satu masyarakat.

Sambungan

1. 2. 3.

Pengumpulan data pelbagai Temubual Pemerhatian Analisis Dokumen

Trigulasi
Temubual

Pemerhatian

dokumen

Analisis Data Kualitatif

Analisis data merupakan satu proses yang sistematik mencari dan menyusun maklumat daripada transkrip temubual, nota-nota lapangan dan bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan kefahaman terhadap maklumat tersebut. Ia juga bertujuan untuk membolehkan penyelidik mempersembahkan apa yang diperolehi kepada orang lain.

Cara Analisis Data

Secara umumnya terdapat dua peringkat analisis data dalam penyelidikan kualitatif; a. Analisis semasa di lapangan (analysis in the field) b. Analisis selepas selesai pengumpulan data (analysis after data collection)

Analisis Semasa di lapangan


Aktiviti yang hendak dibuat:

Membuat keputusan bagi menyempitkan bidang atau skop kajian. Membuat keputusan terhadap jenis kajian yang akan digunakan. Membina soalan-soalan analitik. Merancang sesi pengumpulan data seterusnya berdasarkan pemerhatian/temubual yang telah dibuat. Menulis komen atau pandangan mengenai idea yang dibentuk. Menulis memo atau catatan kendiri mengenai apa yang anda pelajari. Mencuba atau menguji idea atau tema kepada subjek. Meneroka literatur yang berkaitan semasa anda di lapangan. Cuba menggunakan metafora, analogi dan konsep.

4 perkara dlm penulisan kualitatif

Elakkan masukkan andaian-andaian Kurang generalisasi Jgn gunakan perkataan ekstrim Jangan buat judgment