Anda di halaman 1dari 20

ELEMEN ASAS DALAM

PENYELIDIKAN
PENDIDIKAN
Disediakan oleh:
- Izad Syahid Roslan
- Nurul Aimuni Ab Malik
Isu pendididikan
yang boleh dikaji

Definisi Latar belakang


operasional/ istilah

Kepentingan Pernyataan
kajian masalah

Batasan kajian Objektif kajian

Skop kajian
Persoalan kajian
Hipotesis
kajian
ISU PENDIDIKAN YANG BOLEH DIKAJI

• Isu terkini tentang dunia pendidikan yang dapat dikaji melalui penelitian
terhadap sebab, punca dan akibat tentang isu tersebut.
• Contoh:
- Isu guru yang mengajar subjek yang bukan opsyen atau luar bidang.
- Jurang antara murid asli dan murid di bandar
- dll
LATAR BELAKANG

• Dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau
pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan.
• Harus disusun dengan jelas dan perlu disertai dengan data atau fakta yang
menyokong tentang kajian yang dibuat.
• Contoh:
http://ipdares.tripod.com/kbsm.htm#
PERNYATAAN MASALAH

• Isu atau masalah yang ingin dikaji dalam penyelidikan.


• Diperoleh melalui pembacaan, pemerhatian dan temu bual yang dijalankan.
• Juga boleh diperoleh melalui penelitian dokumen dan soal selidik.
Cara menyampaikan penyataan masalah
Penyelidik perlu menerangkan konsep-konsep yang digunakan dalam kontek penyelidikan
yang dijalankan bukannya secara umum.

Selepas itu, penyelidik menerangkan berkaitan kajian-kajian lepas yang mendapati bahawa
isu/ masalah yang ingin dikaji mempunyai kepentingan dan kelebihan kepada
pengguna/pelajar/guru/pentadbir/organisasi dan sebagainya. Penyelidik perlu
menyertakan sebanyak yang mampu kajian-kajian dalam dan luar negara yang berkaitan.

Penyelidik perlu menerangkan senario pada ketika ini berkaitan isu/masalah yang ingin
dikaji. Nyatakan kelemahan/ masalah/ kekangan yang dihadapi dan ia memerlukan
penyelesaian melalui penyelidikan yang dijalankan.

Penyelidik perlu menghubung kaitkan kepentingan dan kelebihan dengan senario yang
dibincangkan untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi.

Bahagian ini merupakan rumusan penyelidik keatas hujah-hujah yang disampaikan.


Penyelidik perlu menerangkan kenapa kajian berkenaan amat penting dijalankan dari
perspektif penyelidik.
OBJEKTIF KAJIAN
• Meliputi aspek-aspek yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam
sesuatu penyelidikan.
• Objektif kajian perlulah:
- Menggariskan sempadan atau skop sesuatu penyelidikan
- Mencadangkan atau menjelaskan cara-cara melaksanakan
penyelidikan
- Membayangkan keadaan atau sifat daripada hasil akhir
penyelidikan kepada pembaca.
- Memperkenalkan siapakah yang menjadi pembaca kepada
penyelidikan itu.
PERSOALAN KAJIAN
• Apakah yang mungkin dicapai (ramalan secara formal)
• Persoalan berkaitan dengan objektif kajian.
• Persoalan menjurus mencapai objektif sekiranya ditulis selepas objektif.
• Mampu dijawab dalam soal selidik.
• Mengaitkan dua pembolehubah dalam masalah kajian jika ditulis sebelum
objektif.
• Bentuk hipotesis berdasarkan teori atau dapatan lalu.
• Nyatakan sebagai cadangan kepada jawapan atau penyelesaian kepada
masalah kajian.
• Pernyataan yang dipilih boleh diuji kebenarannya.
Kriteria persoalan kajian yang baik

• Elakkan dari membina persoalan kajian yang boleh dijawab dengan Ya atau
Tidak

• Fokuskan persoalan kajian kepada semua variable yang terlibat dalam


kajian.

• Persoalan kajian akan terjawab dengan "mudah" dari data yang anda
kumpulkan diikuti dengan analisis data yang anda pilih.
Contoh persoalan kajian

• Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek meluangkan masa


terhadap anak-anak dalam keluarga pelajar miskin?

• Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek bimbingan yang diberikan


terhadap anak-anak dalam keluarga pelajar miskin?

• Apakah corak amalan keibubapaan dalam aspek aspirasi terhadap


pencapaian anak dalam keluarga pelajar miskin?
Dr. Rosli Mohd Saleh

Universiti Putra Malaysia, Department of


Communication, Faculty of Modern Languages and
Communication, Alumnus
Hipotesis Kajian

• Pernyataan sementara tentang hubungan antara unsur-unsur yang dikaji


atau tentang cara penyelesaian bagi sesuatu masalah.
Skop Kajian

• Skop dimaksudkan batasan kajian


• Penting bagi mamastikan penilai dapat memahami sempadan kajian
berkenaan
• Penyelidik perlu menjelaskan batasan atau limitasi dalam kajian seperti:
• Sampel kajian, tempoh kajian, limitasi tempat, skop metodologi kajian dan
sebagainya.
Kepentingan Kajian

• Kepentingan atau sumbangan kajian terhadap bidang yang dikaji.


• Contohnya?
• Dapat memantapkan penjelasan tentang sesuatu hukum
• Memperkemaskan sesuatu kaedah.
• Membetulkan suatu fahaman atau seumpamanya
• Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Negara.
Definisi Operasional/ Istilah

• Melibatkan istilah-istilah penting dalam kajian


• Perlu dijelaskan definisinya agar pembaca dapat memahami dengan lebih
jelas kajian yang dijalankan
• Definisi-definisi umum diberikan
• Definisi khusus juga perlu ditetapkan.
CONTOH PROPOSAL PENYELIDIKAN
PENDIDIKAN, PhD

KEPERLUAN PENDEKATAN KAUNSELING ISLAM


DALAM MENANGANI MASALAH KEMURUNGAN
PELAJAR POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN
ABDUL AZIZ SHAH,SHAH ALAM,SELANGOR
DARUL EHSAN,MALAYSIA
Hipotesis Kajian

• ??????
• Tekan punat biru untuk lanjutnya
Skop kajian / Limitasi atau Batasan kajian

• Lokasi penyelidikan ialah di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,


Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,Malaysia.
• Kajian ini hanya akan melibatkan pelajar Islam Politeknik Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah yang mengalami masalah kemurungan.
Kepentingan Kajian
• Kajian ini penting untuk mendedahkan keperluan pendekatan kaunseling
Islam dalam menangani masalah kemurungan pelajar. Pelaksanaan
kaunseling Islam diharapkan dapat membantu pelajar mengatasi
kemurungan tersebut.
• Kajian ini juga penting untuk pelajar mengenal pasti emosi yang boleh
membawa kepada kemurungan dan bertindak untuk mengatasinya agar
mereka meneruskan kehidupan yang lebih selesa. Sebagai contoh apabila
seorang pelajar mengenal pasti kemurungan yang sedang dihadapinya
khsusnya
Definisi Operasional / Istilah

• Terlalu panjang, tekan punat hijau untuk tahu.

Anda mungkin juga menyukai