Anda di halaman 1dari 3

ETIKA DALAM PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Definisi Etika Penyelidikan:

peraturan-peraturan/ code atau satu set prinsip/nilai moral yang berperanan sebagai panduan dalam menjalankan penyelidikan. Para penyelidik perlu menunujukkan perlakuan yang mematuhi etika semasa menjalankan penyelidikan

ASPEK-ASPEK PENTING :

jenis projek penyelidikan/konteks penyelidikan/prosedur yg digunakan kaedah kumpul data/jenis peserta/jenis data yg dikutip hak pelajar/perkongsian hasil kajian/laporan kajian kebenaran gb/hak milik data

Kod Etika Penyelidikan:

persetjuan jd responden yg diperolehi secara sukarela bukan paksaan x rahsiakan maklumat ttg tuj sebenar kajian lindungi responden dari segi indentiti tak bahayakan responden (emo, fiz, psikologi/hak asasi subjek) x palsukan data/kaedah instrument x langgar hak milik pencipta jujur dlm literature review keterbukaan smasa kumpul data

Nyatakan 6 prinsip berkaitan dengan kod etika penyelidikan. - Penyelidik perlu nyata latar belakang/identiti kpd responden - Dpt persetujuan drpd responden - Melindungi kerahsiaan responden - Jujur/bertanggungjawab - Xpaksa untuk bantu - Xplagiat/ x bias

Mengapakah penting ada etika dalam penyelidikan pendidikan? - Panduan kpd penyelidik dalam menjalankan penyelidikan - Bimbing penyelidik kearah kesedaran diri ttg perkara2/t.laku yg boleh dan xboleh dilakukan atas responden - Memberi perlindungan kepada responden/ penyelidik - Sebagai pengukur kepada self-regulation dalam profesion itu sendiri.

b) 1.

Kod etika penyelidikan elemen perlu diberi perhatian oleh penyelidik seperti berikut: Mendapat Kebenaran (informed consent) Isu mendapat kebenaran daripada responden untuk kajian adalah kompleks. Informed Consent merujuk kepada kebenaran yang diberi oleh responden setelah memahami beberapa perkara berikut:

Matlamat dan tujuan kajian Apa yang dikendaki oleh responden Semua akibat yang mungkin timbul daripada penglibatan/ tidak dalam penyelidikan. Sekiranya fokus atau sampling berubah, perundingan semula perlu dibuat Dalam kes yang melibatkan responden yang kurang berupaya untuk memberi kebenaran seperti ada penyakit mental atau kanak-kanak, cadangan kajian mesti diterangkan dan justifikasi prosedur untuk melindungi hak responden.

2.

Penglibatan (Participation) Bakal responden perlu diberitahu tentang matlmat, kaedah, faedah dan masalah yang mungkin timbul dalam kajian. Mereka juga patut diberitahu setakat mana penglibatan mereka dalam penyelidikan tersebut. Mereka perlu diberitahu penarikan diri dalam kajian tidak membawa apa-apa kesan negatif Mereka boleh membuat komplain terhadap tingkahlaku penyelidik dengan mengikut prosedur tertentu. Kerahsiaan (Confidentiality) Cadangan dan pelan kajian mesti menyatakan bagaimana kerahsian maklumat dijamin berkesan. Perlindungan hak responden diutamakan. Prosedur tidak telalu rigit yang mengongkong respondent. Pengkaji mungkin boleh berkongsi maklumat dengan ahli kumpulan dalam komuniti penyelidikan Anomiti Penyelidik mesti menjamin anomiti kepada peserta, contohnya identiti respondent. Rundingan (Negotiation)

3.

4. 5.

Rundingan melibatkan perkara-perkara berikut: - Mendapat kebenaran dari institusi - Mendapat kebenaran untuk access data - Penggunaan data - Penulisan laporan - Melindungi peserta daripada masalah yang timbul

Bagaimanakah prosedur rundingan yang boleh diikuti oleh Penyelidik?


o Mendapat kebenaran secara formal daripada pihak berkenaan untuk menjalankan kajian. o Memberi rangka projek/cadangan/pelan kepada guru besar/pengetua sekiranya penyelidikan dijalankan di sekolah. o Rangka/pelan/cadangan harus menerangkan dan justifikasi prosedur yang akan diiukti untuk clearing data field berkait dengan peserta seperti transkrip, nota pemerhatian, bukti dokumen dan memasukkan data ini dalam laporan akhir atau teks umum. o Terangkan makna anomiti dan kerahsian kepada peserta kajian.

o Tentukan sama ada peserta akan menerima satu salinan laporan dan/atau draf laporan atau transkrip temubual. o Beritahu peserta apa yang dibuat dengan maklumat yang diberi. o Sediakan satu rangka tujuan dan keadaan kajian untuk peserta. o Jujur tentang tujuan kajian dan keadaan dalam mana kajian dijalankan. o Perundingan amat penting untuk menjayakan penyelidikan.

Anda mungkin juga menyukai