Anda di halaman 1dari 21

TUJUAN

Mengupas peranan dan pengaruh buruh dalam


membentuk dan mengubah landskap ekonomi

Menjelaskan fenomena yang membawa perubahan


kepada pembahagian ruangan buruh antarabangsa
BURUH SEBAGAI FAKTOR LOKASI

Teori ekonomi klasik – faktor pengeluaran asas terdiri


daripada tanah (tapak), buruh dan modal. Faktor
buruh dilihat sebagi kurang penting.
Teori Lokasi Industri [Weber] - Pemilihan lokasi buruh
murah sekiranya penjimatan dalam kos buruh
mengatasi kenaikan dalam kos pengangkutan
kerana meninggalkan lokasi paling optimum (kos
pengangkutan paling rendah)
Penstrukturan semula industri membawa dimensi baru
terhadap kepentingan faktor buruh – mula
mendapat perhatian
 Walaupun ahli geografi mengakui landskap ekonomi
dibentuk oleh proses sosial, namun tidak banyak yang
menyentuh peranan yang dimainkan oleh buruh atau
menganggap buruh hanya sebagai faktor pasif

 Herod (1997) buruh sebenarnya adalah faktor lokasi yang


aktif dan boleh mempengaruhi landskap ekonomi dalam
menjelaskan pembentukan geografi kapitalis

 Walker (2000) – firma merupakan pemain utama dalam


geografi industri dan pada masa yang sama merupakan
platform kepda organisasi utk menguruskan pembahagian
buruh dalam ruang
Walker & Storper (1983) keupayaan sesebuah kawasan
dalam menarik pelaburan banyak bergantung kepada
faktor buruh disebabkan oleh perbezaan sumber
buruh antara kawasan

Kepentingan buruh sebagai faktor lokasi :-


 Variasi geografi dari segi kos – perbezaan upah
 Variasi geografi dari segi kualiti buruh – termasuk
produktiviti, kemahiran tahap pendidikan dan sikap
 Variasi geografi dari segi kebolehkawalan buruh –
tahap kesatuan sekerja dan kemilitan buruh
Teori Pembahagian Buruh Antarabangsa yang Baru mula
menguasai analisis peralihan ruang industri pada tahun
1980an.

Teori ini menganggap kos buruh merupakan faktor utama


pergerakan keluar modal dari negara maju & pertumbuhan
aktiviti pengeluaran di negara membangun

Menumpukan kepada penstrukturan semula ekonomi global


dan perubahan industri, melibatkan tiga prasyarat :-
 kemajuan teknologi pembangunan dan pengangkutan
 pemecahan dan pengkhususan pengeluaran
 kemunculan ‘kawasan takungan’ sumber buruh yang
berpotensi di beberapa bahagian dunia
PEMBAHAGIAN RUANGAN BURUH
 Pembahagian Buruh Antarabangsa yang Baru (NIDL) –
menjelaskan tentang pengorganisasian semula ruangan
modal global

 Sumbangan utama Hymer (1979) – saling hubungan


ruangan pembahagian buruh dengan struktur
pengeluaran

 Frobel et al. (1980) kenalpasti 2 perbezaan kualitatif


antara pembahagian buruh yang lama dengan yang
baru iaitu :-
meningkatnya aktiviti pengeluaran yang lebih kompetitif
di negara membangun

Ini telah mengubah penjelasan dahulu bahawa negara


membangun sebagai pembekal sumber bahan mentah
sahaja

meningkatnya sub pembahagian dan pemecahan


pengeluaran komoditi untuk mengambil faedah
kelebihan kos melalui kombinasi buruh-modal yang
betul

Keupayaan ini menyebabkan banyak proses pengeluaran


berintensifkan buruh dipindahkan ke neg. membangun
 Sementara di negara maju kepentingan sektor perkhidmatan
(tertiarization) telah meningkat dan kejatuhan dalam sektor
pembuatan

 Ini membawa penggantian modal lama ‘division of labour’


yang dicirikan berdasarkan sektor ekonomi/industri kepada
pembahagian buruh mengikut pekerjaan

 TNC dikonseptualisasikan sebagai super struktur yang


menggabungkan buruh dalam pengeluaran dan juga
berkuasa memisahkan fungsian buruh mengikut ruangan
tertentu
 Modal (via TNC) boleh mengekalkan kawalan melalui
pembahagian buruh dalam pelbagai cara – vertikal, ruangan
dan temporal
MODAL MANUSIA DALAM ERA
PERSAINGAN GLOBAL YANG BARU

 Dunia kini melalui tempoh perkembangan dan


perubahan teknologi, ekonomi dan sosial yang pesat

 Negara membangun telah melalui proses industrialisasi,


sementara negara maju telah beralih kepada era
ekonomi pasca industri berasaskan maklumat dan
pengetahuan

 Pengetahuan dan informasi telah menggantikan modal


fizikal sebagai sumber kelebihan daya saing kepada
firma perniagaan
Fenomena baru ini memberi kesan terhadap pola
Pembahagian Buruh Antarabangsa yang baru,
melalui :-

 Apabila firma menubuhkan unit pengetahuan


(knowledge unit) di luar negara atau mengeksport
proses R&D ke negara membangun

 Jalinan usahasama (jointventure), penggabungan dan


pengambilalihan atau kerjasama strategik dalam
bidang ‘high end activities’
Modal manusia (berkemahiran & berpengetahuan)
merupakan asas penting kelebihan daya saing dalam
sistem pengeluaran yang baru ini – yang sangat produktif,
berkembang pesat dengan tahap persaingan yang tinggi

Lall (1999) ini telah menyebabkan peralihan yang besar


dalam lokasi pengeluaran dan aktiviti inovasi, mengubah
pola kelebihan bandingan, sistem organisasi dan
pengurusan industri, saling hubungan antara sektor
produktif yang lain dan perubahan dalam pola pekerjaan

Kelebihan daya saing tradisional berasaskan harga dan kos


telah diambilalih oleh persaingan berasaskan kualiti,
fleksibiliti dan rekacipta yang boleh dipercayai
 Buruh atau modal manusia telah menjadi aset yang
penting dalam membangunkan kelebihan daya saing yang
baru ini

 Walaupun kos masih relevan tetapi ianya bukan penentu


kepada kelebihan daya saing industri dan lokasi.
Kemahiran, pengetahuan dan kualiti buruh dalam
mempengaruhi kecekapan pengeluaran adalah penting
dan boleh menjadi alat untuk bersaing

 Dalam business berasaskan pengetahuan, nilai sebenar


firma bukan aset ‘tangible’ tetapi nilai yang dicipta oleh
aset ‘intangible’

 Konsep ‘Intelectual Capital’’ atau modal intelek mula


digunakan untuk menggambarkan nilai yang cipta oleh
buruh
 Faktor kritikal dalam menjayakan ekonomi berasaskan
pengetahuan dan ekonomi abad ke 21 ialah tenaga kerja
berpengetahuan, kreatif dan inovatif

 Profil pekerja yang baru mungkin berbeza – selain


daripada ‘hard skills’, yang lebih penting ialah ‘soft skills’.

 Oleh itu, Geografi Buruh (dan pasaran buruh) merupakan


komponen yang kritikal dalam perkiraan lokasi syarikat
moden, sama ada dalam aktiviti pembuatan mahupun
aktiviti berasaskan pengetahuan
Industri Pasca Industri – Era
Pembuatan ‘knowledge-based’ Kreativiti G
E
O
Tenaga Buruh Modal Manusia Modal Intelek G
R
A
Persaingan kos Persaingan kemahiran Persaingan F
dan bekalan sumber pengetahuan kreativiti I
B
U
‘Gold Collar’ R
Kolar Biru Kolar Putih
U
H

‘MUSCLE POWER’ ‘BRAIN POWER’

‘HARD SKILLS’ ‘SOFT SKILLS’

PERUBAHAN PENGARUH DAN PERANAN BURUH DALAM PERSAINGAN LOKASI


Tenaga Buruh Kemahiran, Tahap pendidikan Tenaga Mahir KELEBIHAN DAYA
(Individu) dan Atribut Diri/Sikap Berkualiti SAING BURUH

Peningkatan Kualiti Pekerja Peningkatan


Produktiviti Keuntungan
Tenaga Kerja
(Pasaran buruh Budaya Kerja Kecekapan KELEBIHAN DAYA
dalaman) Positif Organisasi SAING FIRMA

Kualiti Organisasi Kualiti Jabatan

 Penyertaan Tenaga Buruh


 Profil Kemahiran dan Pendidikan
- Tahap pendidikan dan latihan
- Kemahiran teknikal
- Kemahiran literasi dan bahasa
Sumber Manusia - Kemahiran Komputer dan internet Imej dan Reputasi KELEBIHAN DAYA
(Pasaran buruh Pasaran Buruh SAING LOKASI
 Kemudahan Pendidikan dan Kurikulum
tempatan) yang Baik
 Kualiti Program dan institusi pendidikan
 Kemudahan Penyelidikan dan Pembangunan
 Latihan dan melatih semula pekerja
 Struktur industri dan keselarasan tenaga buruh
 Pendapatan upah dan institusi upah
 Nilai dan Sikap tenaga kerja

DAYA TARIKAN KAWASAN

RAJAH 7.1 Pengaruh Buruh terhadap Kelebihan Daya Saing dan Daya Tarikan Kawasan

Sumber : Nooriah, 2005


UNIVERSITI DAN POLA RUANGAN
MODAL INSAN DI MALAYSIA
 Universiti
memainkan peranan penting dalam
pembangunan modal insan [intelek]

 Pembangunan modal manusia melalui pendidikan


dan latihan menjadi antara petunjuk penting kepada
kesediaadaan stok sumber manusia berpengetahuan
dan berkemahiran di sesuatu tempat.

 Venhorst et al. (2010) bahawa modal manusia


merupakan kunci kepada teori pertumbuhan ekonomi
moden
IPTA

IPTS
 Menurut Florida (2000), penumpuan dan taburan stok
modal insan yang berkemahiran tinggi di sesuatu lokasi akan
menjadi tarikan kepada firma high-tech untuk menempatkan
operasi mereka di sesuatu lokasi
Kajian oleh Berry dan Glaeser (2005) mendapati kawasan
bandar memiliki tahap modal manusia yang lebih tinggi
kerana penduduk yang berkemahiran dan berpengetahuan
tinggi lebih tertarik ke kawasan bandar
KESIMPULAN
Buruh jelas mempunyai pengaruh terhadap kelebihan daya
saing lokasi/kawasan
Perubahan dalam struktur ekonomi dan aktiviti pengeluaran
turut memberi impak terhadap keperluan buruh
Kepentingan modal manusia – kini telah bertambah nilai ---
kreativiti & talent, ‘highly skilled people’ – sumber yang
penting tetapi tidak semua kawasan memiliki sumber
tersebut.
Faktor yang boleh dipupuk/dibina – melalui latihan,
pendidikan dan pengalaman. Lebih ‘sustainable’
berbanding pergantungan kepada kelebihan bandingan
buruh berkos rendah dan tidak berkemahiran