Anda di halaman 1dari 80

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Tajuk 1

PENGAJIAN AKIDAH

1.

Pengenalan Konsep Pengajian Akidah

1.1 Sinopsis AKIDAH yang benar merupakan asas penting bagi setiap orang dalam kehidupan beragama, kerana ia adalah garis penentu antara iman dan kufur. Pengajian akidah ini turut membincangkan perbezaan pendapat dan aliran antara mazhab mazhab yang telah lama !ujud dan berkembang sepanjang sejarah Islam bersama dengan mazhab utama iaitu mazhab Ahlussunnah "al #amaah. Pengajian akidah ini menjuruskan perbincangan berkaitan isu isu akidah yang sepatutnya direnungi dan diambil perhatian oleh setiap $uslim terhadap segala persoalan yang berlangsung dalam kehidupan seharian mereka. Akidah Islam merupakan suatu pegangan atau kepercayaan yang mesti terpahat kukuh dalam ji!a sanubari setiap $uslim. Akidah Islam jugalah penentu nasib kesudahan setiap manusia sama ada berbahagia atau hidup sengsara di akhirat kelak. Akhir akhir ini begitu banyak isu akidah tercetus dalam pentas kehidupan umat Islam yang memerlukan ja!apan pasti agar mereka tidak tersasar daripada jalan yang lurus. Akidah Islam adalah tonggak utama yang mendasari kelangsungan ummah. $aju dan membangunnya sesuatu umat bergantung rapat kepada ketulenan akidah dan kesejahteraan pemikirannya. Dari sini, dibangkitkan perutusan para nabi dan rasul untuk menyeru ke arah pemulihan akidah. Pengajian akidah ini akan menyentuh perbincangannya mengenai mazhab ilmu Kalam, amalan amalan yang memba!a kepada kufur, syirik, riddah, nifa% dan zalim, kesan iman dalam kehidupan dan isu isu penyele!engan dalam akidah.

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)


1.2 Hasil Pem elaja!an &. $enilai perbezaan antara mazhab mazhab ilmu kalam. '. $enganalisiskan perkara perkara yang boleh membatalkan keimanan. (. $embincangkan kesan iman dan isu isu a%idah dalam kehidupan.

4. $enjelaskan isu sejarah perpecahan dan pemikiran moden yang bercanggah


dengan al )ur*an dan al Hadith. +. $enanamkan keyakinan agar pegangan umat Islam kini mantap seperti yang diajar oleh ,abi $uhammad.

1." Ke!angka Konsep Tajuk

Pengenalan Konsep Pengajian Akidah

Definisi dan dalil

Pengenalan mazha ! mazha ilm" #alam

Amalan!amalan $ang men%e%as#an #eimanan

Kesan #eimanan dan is"!is" &en$ele'engan a#idah

1.# Konsep dan De$inisi Akidah

Pendahuluan Akidah merupakan intisari utama dan tunjang terpenting yang terkandung dalam ajaran Islam. Akidah ini jugalah yang mendasari dan menunjangi dalam setiap gerak geri dan aspek kehidupan kita. -anpanya, maka sia sialah saja amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia di sisi Allah -aala dan dia pastinya termasuk ke dalam golongan yang rugi di akhirat kelak.

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Penge!%ian Akidah Perkataan akidah berasal daripada perkataan bahasa Arab Aqada yang bermaksud .simpulan ikatan tali/. Akidah itu maknanya satu ikatan atau simpulan yang diikat dengan kuat dan rapi. Apabila akidah dipadankan dengan Islam, maka ia memba!a maksud satu bentuk kepercayaan dan keimanan yang perlu dipegang kuat kuat dan sungguh sungguh agar ia tersemat mantap di ji!a dan tidak mudah digugah !alaupun apa jua cabaran yang mendatang. $anakala ilmu akidah ialah ilmu yang menyelidiki dan memeriksa kepercayaan seseorang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan dan perkara sam*iyyat iaitu perkara perkara ghaib seperti syurga, neraka dan lain lain berserta dalil dalilnya. Ilmu akidah ini mempunyai pelbagai nama, antaranya ialah0 1a2 Ilmu Kalam. 1b2 Ilmu $akrifah 1c2 Ilmu -auhid dan 1d2 Ilmu 3suluddin. Kepentingan dan Peranan Ilmu Akidah Akidah ini mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam ajaran Islam di mana ia mampu bertindak sebagai pemangkin bagi seseorang indi4idu $uslim untuk menghadapi apa jua cabaran yang membadai biarpun ia menuntut pengorbanan dengan harta dan nya!a sekalipun. 5enerasi 6asulullah s.a.!. dan sahabat telah membuktikan segala galanya dengan ketebalan iman yang tersemat kukuh di ji!a mereka. Dengan berkat asuhan dan didikan 6asulullah s.a.!. serta sentuhan ajaib baginda s.a.!. kepada generasi sahabat, mereka telah mampu melonjakkan generasi mereka sebagai umat yang terbaik dan terunggul sehingga setakat ini. 3

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

7eorang mukmin yang berakidah, ia sangat dikasihi oleh Allah dan 6asul,ya serta dikasihi pula oleh masyarakat yang berada di sekelilingnya. 7egala perkataan yang diucapkannya, perbuatannya, masyarakat akan merasa senang. Ia akan berta!akal sepenuhnya kepada Allah dan menumpukan sepenuh harapan kepada,ya. Akidah juga berperanan memantapkan keimanan di dalam hati seseorang serta meyakinkan ke!ujudan Allah s.!.t. serta mengesakan,ya. 8rang yang beriman meyakini keesaan dan ke!ujudan Allah. $ereka beriktikad baha!a Allah memiliki semua sifat kesempurnaan 1yang sesuai dengan,ya2 dan terpelihara dari semua sifat kekurangan 1yang sesuai dengan,ya2. Dengan adanya akidah Islam, mereka sanggup untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah tanpa boleh diganggu gugat oleh mana mana kuasa manusia. 7ejarah membuktikan kejayaan 9ilal bin 6abah, :Ammar bin ;asir, 7umayyah yang berani mempertahankan iman mereka di hadapan pembesar )uraisy. Di samping itu, Allah mencipta sekalian makhluk supaya mereka

menyembah,ya semata mata dan tidak mempersekutukan,ya dengan sesuatu yang lain daripada,ya sebagaimana firman Allah maksudnya0 .Dan 1ingatlah2 Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu./ 17urah al Dzariyyat, ayat +<2 $enyembah Allah adalah hak Allah terhadap hamba hamba,ya berdasarkan kepada sabda 6asulullah s.a.!. dalam satu hadith kepada $uaz bin #abal yang bermaksud0 Adakah kamu mengetahui apakah hak Allah terhadap hamba,ya dan apakah hak hamba terhadap Allah = 7aya berkata0 Allah dan 6asul,ya lebih mengetahui. 7abda 6asulullah s.a.!.0 Hak Allah terhadap hamba,ya ialah mereka menyembah Allah dan jangan mempersekutukan,ya dengan sesuatu 4

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) yang lain daripada,ya. $anakala hak hamba terhadap Allah ialah Allah tidak akan menyeksa mana mana hamba yang tidak mempersekutukan,ya dengan yang lain. $elalui akidah, kita berupaya membuktikan kebenaran ajaran Islam yang diba!a oleh 6asulullah s.a.!. melalui dalil syarak dan juga secara logik akal. Dengan itu, ia berupaya menjadi alat untuk berdak!ah kepada golongan bukan Islam. Ilmu akidah menjadikan agama Islam boleh diterima secara logik akal dan bukan ikutan secara melulu. -ambahan pula, akidah ini berperanan untuk membuktikan penyele!engan ajaran sesat serta kebatilan agama selain akidah Islam. Ia berperanan mengenal pasti ajaran yang salah sekaligus mempertahankan agama Islam dari penyele!engan, keraguan dan ancaman gejala murtad. Akidah yang betul merupakan syarat asas kepada penerimaan Allah terhadap amalan manusia. Allah tidak menerima amalan orang yang rosak akidahnya atau golongan kafir. 7eorang pemimpin yang mempunyai akidah yang manpan sentiasa tunduk kepada perintah Allah s.!.t. yang lebih agung daripada kekuasaan yang ada padanya. $ereka menyedari baha!a kuasa yang mereka pegang adalah amanah, bukan satu ja!atan yang mulia. $ereka akan menjalankan tugas dengan penuh amanah, menguruskan harta rakyat sebaik baiknya. Perlu disedari baha!a akidah itu adalah satu keyakinan yang penuh tulus dan kudus lahir dari sudut hati dengan dihiasi perasaan cinta dan kasih yang mutlak hanya kepada Allah semata mata melebihi daripada segala apa yang dicintai di dunia yang fana ini. Dengan lain perkataan, keimanan kepada Allah adalah merangkumi sama -auhid 6ububiyyah dan tauhid 3luhiyyah yang menyaksikan Allah sebagai Pencipta dan Pentadbir Agung alam semesta ini.

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7ifat yang diasaskan kepada akidah akan melahirkan satu bentuk persaudaraan yang sukar dirungkai oleh mana mana anasir yang tidak sihat. Persaudaraan yang dibina ini melampaui batasan sejarah, geografi, darah, keturunan dan sebagainya. 7ejarah telah membuktikan bagaimana 7alman al >arisi 1Parsi2, 7hahib ar 6umi 16om2 telah menjadi saudara kepada orang Islam yang berada di $akkah !alaupun mereka adalah golongan pendatang. 9egitu juga apa yang berlaku pada orang Anshar dan $uhajirin sehinggakan Allah s.!.t. merakamkan dalam al )ur*an mengenai sikap mereka yang sanggup mengorbankan apa sahaja semata mata kerana ukhu!!ah yang dibina di atas dasar Islam. Persaudaraan dan persamaan tidak dapat dijelmakan jika manusia tidak bersikap tunduk dan patuh kepada Allah 7ubhanahu !a -aala. Ikatan hubungan antara manusia tidak dapat di!ujudkan tanpa ikatan akidah. Ikatan bangsa dan negara akan hancur kerana umur hayatnya tidak boleh kekal lama. Perpaduan yang sebenar hanya dapat dimeterikan apabila di kalangan anggotanya diikat dengan pertautan akidah yang mantap dan kukuh. 9egitu juga dalam aspek persamaan di kalangan manusia tidak !ujud jika ada manusia yang berlagak menjadi tuan kepada manusia yang lain. Kerana pengisytiharan persamaan sesama manusia dapat dijadikan apabila semua manusia yang telah berakidah meletakkan Allah s.!.t. sebagai 3luhiyyah yang sebenarnya, maka di sana tidak ada lagi tuan di atas dunia ini. >irman Allah s.!.t. yang bermaksud0 ..................sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling berta%!a di antara kamu ......................../ 17urah al Hujurat 0&(2

Akidah yang sebenarnya berperanan membebaskan manusia dari kepercayaan khurafat yang menyesatkan. Ia dapat membebaskan ji!a manusia dari tunduk )

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) dan merendahkan diri kepada yang lain dari Allah s.!.t. $anusia yang berakidah akan menjadikan Allah sebagai tempat tumpuan pengabdian dan meminta pertolongan. 9agi mereka kuasa manusia cukup kecil, kerana mereka mempunyai pergantungan yang terus dengan Allah s.!.t. sedangkan kuasa batil terputus terus dari Allah s.!.t. 7erentak dengan ini, hanyalah Allah sahaja yang berhak dipuja dan dipuji pada setiap masa dan ketika. Hanya Allah jualah yang berhak disembah dan dipinta pertolongan serta dipohonkan doa. begitu juga Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan tiada cacat celanya yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kepada sekalian makhluk,ya. Kemantapan akidah ummah menyebabkan seseorang itu akan dapat dipenuhi dengan keamanan dan ketenangan, ianya tidak akan dikuasai oleh unsur unsur luar. Akidah telah menutup pintu ketakutan yang selalu berada di kepala golongan jahiliyyah, seperti takut tentang rezeki, takut tentang ajal, takut pada diri, takut pada keluarga dan anak anak, takut kepada pangkat, takut kepada mati dan pelbagai masalah lain yang menyelubungi ketakutan yang tidak berasas. Ketenangan ji!a akan menjelma jika akidahnya mantap dan berpaksi kepada Allah s.!.t. semata mata. Dengan sebab itulah, ketika orang lain berada di dalam ketakutan, maka orang mukmin akan berada di dalam ketenangan. Inilah yang membezakan keadaan yang sebenarnya di antara Islam dengan jahiliyyah. $elalui akidah yang mantap inilah akan melahirkan seorang yang berji!a besar. Akidah itu dapat memberi kekuatan ji!a yang besar kepada seseorang. 9ila ji!a mereka dipenuhi dengan sifat raja* 1mengharap2 kepada Allah, meletakkan thi%ah 1kepercayaan2, berta!akal kepada,ya, redha dengan %adar,ya, sabar terhadap dugaan dan ujian dari,ya, tidak meminta pertolongan kepada makhluk maka ia akan menjadi kuat dan kukuh, laksana gunung yang tidak dapat

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) digoyang dan digoncang oleh bencana dan tragedi. Apabila ia ditimpa bencana, musibah dan sebagainya ia terus memohon pertolongan kepada Allah s.!.t. 7abda ,abi 7allallahu :alaihi !asallam yang bermaksud0 .Apabila engkau memohon, pohonlah kepada Allah dan apabila engkau meminta pertolongan, maka pintalah pertolongan dengan Allah./

Pe! in&angan' 1( Jelaskan pe!anan iman dalam kehidupan manusia. 2( )in&angkan amalan dan kesan hala*a%ul iman dalam kehidupan seseo!ang muslim. Pe! e+aan An%a!a Akidah dan Ideologi Akidah dan ideologi adalah kepercayaan ataupun fahaman yang amat berbeza. Ideologi merupakan kepercayaan dan dasar hidup yang bersumberkan selain al )ur*an dan al Hadith dan meninggalkan kesan kepada manusia sama ada dari segi fikiran atau tindakan. Akidah Islam dari Allah, sudah pasti kesempurnaan yang nyata sebagai pencipta makhluk berbanding dengan ideologi ciptaan manusia yang mempunyai banyak kekurangan dan kelemahannya. Akidah Islam sesuai bagi setiap masa dan tempat kerana ia bersandarkan kepada asas yang tepat iaitu al )ur*an dan al Hadith. Ia tidak berubah !alau apapun yang melanda sebaliknya ideologi mudah berubah dan bertukar mengikut kehendak ha!a nafsu manusia itu sendiri. Akidah Islam merangkumi semua aspek kehidupan, sementara ideologi tidak merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia 1politik, ekonomi, pendidikan, +

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) akhlak dan lain lain lagi2. ?ontohnya komunisme dan kapitalisme yang hanya menjurus kepada bidang ekonomi semata mata. Akidah Islam merupakan penyelamat ummah jika dibandingkan dengan ideologi yang tidak tetap pendirian. Ideologi hanyalah menjaga kepentingan pemerintah dan taasub perkauman sehingga berlakunya penindasan, pemerasan terhadap sesama manusia bahkan terbukti bergaduh sesama manusia. ?ontohnya, kita boleh lihat dengan runtuhnya ideologi komunis yang dimusnahkan oleh penganutnya sendiri kerana gagal dalam memberikan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. 9egitu juga dengan ideologi ideologi lain nampak jelas kegagalannya sehingga menjadi penyumbang meruntuhkan akhlak generasi muda hari ini. Ahli Sunnah ,al Jama-ah #ika kita merenungkan makna makna dalam kalimat as-Sunnah dan makna makna dalam kalimat al-Jamaah, seperti yang dibincang dalam beberapa nash syari*at, dan seperti yang diungkapkan serta difahami oleh para salafus soleh, kita akan tahu dengan jelas baha!a hal itu hanya cocok dan sesuai dengan golongan ahli 7unnah !al #ama*ah. 7iapa sebenarnya mereka= Apa sifat sifat mereka= Dan apa manhaj mereka= 9erdasarkan hal itu kita perlu mengidentifikasi siapa sebenarnya ahli sunnah !al jama*ah dari beberapa segi sekitar yang menyangkut sifat sifat mereka, ciri ciri mereka, manhaj mereka, dan definisi mereka menurut kaca mata orang orang salafus soleh baha!a yang dimaksud ialah mereka. 7ebab, pemilik rumah itu jelas yang paling tahu isi rumahnya, dan mereka itu yang paling tahu rakyatnya. Di antara segi tinjauan yang memungkinkan kita biasa mengetahui siapa ahli sunnah !al jama*ah itu ialah0 Pertama, sesungguhnya mereka adalah para sahabat 6asulullah shallallahu alaihi wa sallam. $erekalah ahli , sunnah, yakni orang orang yang

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) mengajarkannya, menjaganya, mengamalkannya, mengutipnya, dan

memba!anya baik dalam bentuk ri!ayat atau dirayat atau manhaj. #adi merekalah yang paling dahulu mengenal sekaligus mengamalkan as sunnah. Kedua, selanjutnya ialah para pengikut sahabat 6asaulullah shallallahu alaihi wa sallam. $erekalah yang menerima tongkat dan pengikhtarafan mengenai agama dari para sahabat, yang mengutip, yang mengetahui, dan yang mengamalkannya. $ereka adalah para tabi*in dan generasi yang hidup sesudah mereka, kemudian orang orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. $ereka itulah sejatinya ahli sunnah 6asulullah shallallahu alaihi wa sallam. $ereka berpegang teguh padanya, tidak mereka cipta bid*ah macam macam, dan tidak mengikuti jalan yang bukan jalan orang orang yang beriman. Ketiga. ahli sunnah !al jama*ah, mereka adalah para salafus soleh, yakni orang orang yang setia pada Al )ur*an dan as sunnah, yang konsisten mengamalkan petunjuk Allah dan 6asulullah shallallahu alaihi wa sallam, yang mengikuti jejak langkah peninggalan para sahabat, para tabi*in, dan pemimpin pemimpin pemba!a petunjuk umat, yang jadi tokoh contoh dalam urusan agama, yang tidak membina bid*ah macam macam, yang tidak menggantinya, dan yang tidak mengada adakan sesuatu yang tidak ada dalam agama Allah. Keempat. ahli sunnah !al jama*ah ialah satu satunya golongan yang berjaya dan mendapat pertolongan Allah sampai hari kiamat nanti, kerana merekalah yang memang cocok dengan sabda ,abi shallallahu alaihi wa sallam0 .Ada segolongan dari umatku yang selalu membela kebenaran. Mereka tidak merasa terkena mudharat orang-orang yang tidak mendukung mereka sampai datang urusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu../ Dalam satu lafaz lain disebutkan0

1-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) .Ada segolongan umatku yang senantiasa menegakkan perintah Allah./ Kelima. mereka adalah orang orang yang menjadi asing atau aneh ketika dimana mana banyak orang yang suka mengikut ha!a nafsu, berbagai kesesatan maharajalela, bermacam macam perbuatan bid*ah sangat marak, dan zaman sudah rusak. Hal itu berdasarkan sabda 6asulullah shallallahu alaihi wa sallam0 .Semula Islam itu asing dan akan kembali asing. Sungguh beruntung orang-orang yang asing./ 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda0 .Sungguh beruntung orang-orang yang asing yakni beberapa orang soleh yang hidup di tengah-tengah banyak manusia yang !ahat. "ebih banyak orang yang memusuhi mereka daripada yang taat kepada mereka./ 7ifat tersebut secocok dengan ahli sunnah !al jama*ah. Keenam. mereka adalah para ahli hadis, baik ri!ayat mahupun dirayat. Kerana itulah kita melihat para tokoh kaum salaf menafsirkan al thai#at al manshurat dan al #irqat al na!iyat, yakni orang orang ahli sunnah !al jama*ah, baha!a mereka adalah para ahli hadis. Hal itu berdasarkan ri!ayat dari Ibnu Al $ubarak, Ahmad bin Hambal, Al 9ukhari, Ibnu Al $adini, dan Ahmad bin 7inan. Ini benar, kerana para ahli hadislah yang layak menyandang sifat tersebut, mereka adalah para pemimpin ahli sunnah. Kalimat al thai#at al manshurat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan0 .Kalau yang dimaksud dengan mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu lalu siapa lagi=@/

11

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Al )adhi Iyadh mengatakan0 .7esungguhnya yang dimaksud dengan mereka oleh Imam Ahmad ialah ahli sunnah !al jama*ah, dan orang yang percaya pada madzhab ahli hadis./ $enurutnya, seluruh kaum muslimin yang tetap berpegang pada fitrah aslinya dan tidak suka menuruti keinginan keinginan nafsu serta tidak suka melakukan berbagai macam bid*ah, mereka adalah ahli sunnah. $ereka mengikuti jejak langkah ulama ulama mereka berdasarkan petunjuk yang benar. Kenapa Dinamakan Ahli Sunnah ,al Jama-ah/ Dinamakan ahli sunnah, karena mereka adalah orang orang yang berpegang pada sunnah 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam, .$alian harus berpegang teguh pada sunnahku./ .Ahl/ bermaksud keluarga, golongan atau pengikut. .7unnah/ bermaksud apa yang datang daripada ,abi s.a.!. sama ada perbuatan, ucapan atau pengakuan. Adapun as sunnah juga bererti, syara* atau agama, dan petunjuk lahir batin yang diterima oleh sahabat dari 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam, lalu diterima oleh para tabi*in dari mereka, kemudian diikuti oleh para pemimpin umat dan ulama ulama yang adil yang menjadi tokoh panutan, dan oleh orang orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat nanti. 9erdasarkan hal inilah maka orang yang benar benar mengikuti as sunnah disebut sebagai ahli sunnah. $erekalah yang sosok dengan kenyataan tersebut. 7ementara nama al-!amaah, karena mereka berpegang pada pesan 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam untuk setia pada jama*ah atau kebersamaan. $ereka bersama sama sepakat atas kebenaran, dan berpegang teguh padanya. $ereka mengikuti jejak langkah jama*ah kaum muslimin yang berpegang teguh pada as sunnah dari generasi sahabat, tabi*in, dan para pengikut mereka. $engingat mereka bersama sama bersatu dalam kebenaran, bersama sama bersatu ikut pada jama*ah, bersama sama bersatu taat pada pemimpin mereka, bersama 12

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) sama bersatu melakukan jihad, bersama sama bersatu tunduk kepada para penguasa kaum muslimin, bersama sama bersatu mengerjakan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, bersama sama bersatu mengikuti as sunnah, dan bersama sama bersatu meninggalkan berbagai perbuatan bid*ah, perbuatan yang terdorong oleh keinginan keinginan nafsu, serta perbuatan yang mengundang perpecahan, maka merekalah jama*ah sejati yang mendapat perhatian 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam. -erakhir kita sampai pada sebuah kesimpulan yang konkrit bah!a nama dan sifat ahli sunnah !al jama*ah adalah istilah yang bersumber0 Pertama. dari sunnah 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam ketika beliau menyuruh dan berpesan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh padanya, sebagaiman sabda beliau, .%erpegang teguhlah kalian pada sunnahku/, ketika beliau menyuruh dan berpesan kepada mereka untuk setia pada jama*ah, dan melarang menentang serta memisahkan diri darinya. #adi nama ahli sunnah wal !amaah adalah nama pemberian 6asulullah shalallahu alaihi wa sallam. 9eliaulah yang menyebut mereka seperti itu. Kedua. dari peninggalan sahabat dan para salafus saleh yang hidup pada kurun berikutnya. Peninggalan tersebut menyangkut ucapan, sifat, dan tingkah laku mereka. ,ama itu sudah mereka sepakati bersama dan menjadi sifat para pengikutnya. Peninggalan peninggalan mereka itu ada pada karya karya mereka yang tertulis dalam kitab kitab hadist dan atsar. Ketiga, istilah ahli sunnah wal !amaah adalah keterangan syari*at yang didukung dengan kenyataan yang benar benar ada. Istilah itu membezakan antara orang orang yang setia pada kebenaran dari orang orang yang suka membikin bid*ah dan menuruti keinginan keinginan ha!a nafsu. Ini berbeda dengan anggapan sementara orang yang mengatakan, bah!a ahli sunnah wal !amaah adalah sebuah nama yang muncul di tengah perjalanan zaman. ,ama ini baru ada di tengah tengah perpecahan kaum muslimin. Padahal sebenarnya tidak begitu. Itu anggapan yang keliru. Ahli sunnah wal !amaah adalah istilah atau nama ala 13

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) syari*at yang berasal dari kaum salaf umat Islam. Artinya, ia sudah ada semenjak zaman sahabat dan para tabi*in yang hidup pada periode periode a!al Islam. $engenai anggapan sementara orang yang sudah menjadi budak nafsu bah!a ahli sunnah itu hanya terbatas pada orang orang salaf mereka saja, dan bah!a yang dimaksud dengan sala#us soleh adalah orang orang yang mengikuti madzhab mereka, itu memang benar. Anggapan tersebut tidak keliru, karena salafus soleh memang ahli sunnah. 9egitu pula sebaliknya, baik ditinjau dari pengertian syari*at maupun kenyataannya, sebagaimana yang sudah saya kemukakan di atas. #adi siapa yang tidak mengikuti madzhab salaf dan tidak menempuh manhaj serta jalan mereka, berarti ia telah memisahkan dari as sunnah dan jama*ah. Perlu kita katakan kepada orang orang sesat yang meng ingkari as sunnah dan para pengikutnya, bah!a itulah yang dimaksud as sunnah, dan mereka itulah para pengikutnya yang bernama ahli sunnah !al jama*ah. #ika kita berpaling dan menolak ucapan yang benar ini, maka kita hanya bisa mengingatkan mereka apa yang pernah dikatakan oleh ,abi ,uh alaihi salam kepada orang orang yang berpaling dari seruan dak!ahnya, seperti yang tertuang dalam firman Allah &aala ini0 .%erkata 'uh (ai kaumku bagaiman pikiranmu !ika aku ada

mempunyai bukti yang nyata dari &uhanku dan diberi-'ya aku rahmat dari sisi-'ya tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah akan kamu paksakan kamu menerimanya menyukainya)/ padahal kamu tiada

0a%ihan' 1(Apakah masalah 1ang menjadi pun&a u%ama pe!pe&ahan an%a!a ma+ha 2uk%a+ilah dan ma+ha Ahli Sunnah/ 2(Ik%ikad 1ang dipegang oleh ma+ha 2uk%a+ilah sanga% e! e+a dengan ik%ikad 1ang dipegang oleh ma+ha Ahli Sunnah ,al 14

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Jamaah. Jelaskan pendapa% anda e!pandukan hujjah3hujjah 1ang sesuai agaimana pe! e+aan ini oleh e!laku/

Apakah Ahli Sunnah Di a%asi 4leh 5uang dan ,ak%u/ Ahli sunnah !al jama*ah itu tidak dibatasi oleh ruang dan !aktu. $ereka banyak terdapat di sebuah negara, namun sedikit di negara lainnya. $ereka terdapat banyak pada suatu kurun zaman, tetapi hanya sedikit pada kurun zaman yang lain. Di tengah tengah mereka terdapat tokoh tokoh terkemuka yang menjadi pelita kegelapan dan hujjah Allah terhadap makhluk ,ya hingga hari kiamat nanti. Dan karena jasa merekalah ter!ujud janji Allah yang akan menjaga agama ini. Dengan demikian jelaslah siapa sebenarnya ahli sunnah !al jama*ah= 7iapa itu salafus saleh= Pernyataan golongan golongan tertentu yang mengaku sebagai ahli sunnah !al jama*ah tetapi nyatanya mereka justeru memisahkan diri dari as sunnah dan jama*ah, serta menyerang para salafus saleh atau sebahagian dari mereka, adalah pernyataan yang ditolak berdasarkan ketentuan ketentuan syari*at, dasar dasar ilmiah, dan fakta fakta sejarah. Demikian pula harus ditolak pengakuan pengakuan baha!a seluruh kaum muslimin itu setia pada sunnah. Pengakuan seperti itu selain mendustakan berita dari Allah dan 6asul utusan ,ya shalallahu alaihi wa sallam yang menyatakan baha!a ada perpecahan, juga berla!anan dengan kenyataan yang ada. Demikian pula dengan pernyataan dan pengakuan pengakuan lainnya. 9erdasarkan hal itu, maka sesungguhnya as sunnah bukanlah partai atau semboyan atau aliran yang dianut secara fanatik. -etapi ia merupakan !arisan peninggalan ,abi, metode yang benar, jalan yang lurus tali yang kuat, dan jalan orang orang beriman yang terang seterang siang. 7iapa yang berpaling darinya pasti ia akan celaka. 1(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 9erbagai kesalahan, kekeliruan, dan bid*ah yang dilakukan oleh orang orang ahli bid*ah atau oleh orang orang yang mengaku sebagai ahli sunnah, itu sama sekali bukan dari ajaran as sunnah dan bukan mengikuti manhaj yang benar. 1) 0a%ihan ' Apakah 1ang dika%akan ma+ha Ahli Sunnah dan siapakah pengasasn1a/ 2( )agaimana ma+ha ini mula mun&ul dan ilakah masan1a/ "( Apakah asas pokok pegangan ma+ha Jamaah/ Ahli Sunnah ,al

4) Kenapakah ma+ha Ahli Sunnah dika%akan se agai ma+ha 1ang paling !asional dan dapa% di%e!ima oleh majo!i%i uma% Islam/

KE0E)IHAN DAN KEK6ATAN AH0I S6NNAH ,A0 JA2AAH

2anhaj Ahli 7unnah "al #amaah mempunyai kelebihan kelebihan dan kekuatan yang menyebabkan ia mampu menghadapi pelbagai cabaran pada setiap zaman sehinggalah ke hari ini. Antara kelebihan kelebihan itu ialah0 &. Al3,asa%i11ah 0 $anhaj al Imam Abu Hasan al Asy*ari merupakan mazhab yang !asaf dan adil antara faham $uktazilah yang keterlaluan menggunakan akal. >aham $uktazilah menjadikan akal sebagai neraca dalam menentukan kebenaran nas dan menganggap na%l 1dalil na%li2 sebagai pengikut semata mata kepada a%la 1akal2. '. Assa*ad Al3A-+am 0 Ahli 7unnah "al #amaah merupakan golongan yang disebut dalam hadis sebagai Assa!ad al A*zam 1kumpulan terbesar2. Dalam beberapa hadis, 6asulullah 7A" memerintahkan umatnya berada bersama golongan ini ketika !ujud perbezaan dan khilaf dalam kalangan umat Islam0 1)

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) .7esungguhnya umatku tidak akan sekata 1ijmak2 dalam perkara yang sesat. Apabila kamu melihat perbezaan pendapat maka hendaklah kamu berada bersama kumpulan terbesar 1Assa!ad al A*zam2./ Daripada hadis ini dapat diambil kesimpulan baha!a Assa!ad al A*zam merupakan tali penyelamat ketika berhadapan dengan gelombang pemikiran, aliran fahaman dan mazhab yang berkecamuk di tengah tengah masyarakat pada setiap zaman. (. Pendeka%an )e!ma+ha 0 Ahli 7unnah "al #amaah menggunakan

pendekatan bermazhab dalam memahami dan mengamalkan ajaran )uran dan 7unnah dan dalam melaksanakan prinsip ijtihad. Al Imam Abu Hasan al Asy*ari mahupun al Imam Abu $ansur al $aturidi A yang manhaj kedua duanya dalam menghuraikan akidah membentuk mazhab Ahli 7unnah "al #amaah A bukanlah mencipta mazhab baharu dan tersendiri. 7ebaliknya, mereka menurut mazhab salaf daripada para 7ahabat dan tabiin dalam menegakkan akidah bersandarkan hujah hujah na%li dan a%li. 8leh itu, Ahli 7unnah "al #amaah ialah mereka yang mengikuti sunnah 6asulullah s.a.!. dan sunnah para sahabatnya dalam masalah akidah keagamaan 1a%a*id badaniyyah2, amalan lahiriah 1a*mal badaniyyah2 serta akhlak hati 1akhla% %albiyyah2. Sam il3Sam il 5eha%'Dimanakah letaknya kelebihan dan kekuatan Ahli Sunnah Wal Jamaah? Apakah prinsip-prinsip utama Ahli Sunnah Wal Jamaah? Cuba anda fikirkan... Pe! in&angan' 1(Apakah jenis3jenis s1i!ik/ 2(N1a%akan kesan dan ke!osakan s1i!ik/ "(Islam menu%up jalan3jalan s1i!ik. in&angkan/

1*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) S7I5IK

7yirik diambil daripada perkataan Arab yang bererti berkongsi atau bersepakat. $ensyirikkan Allah s.!.t. bermakna menyekutukan Allah 7"- dengan sesuatu benda atau makhluk. Dalam kata lain, syirik dilihat daripada sudut taraf dan kedudukan antara Allah 7"- dengan makhluk. #ika berlaku persamaan dan percampuran, maka berlaku syirik. 7yirik mempunyai dua bahagian0 &. 7yirik #ali 1syirik terang terangan2 atau disebut juga syirik akbar 1syirik yang terbesar2. '. 7yirik Khafi 1syirik tersembunyiBsamar2 atau disebut juga syirik ashghar 1syirik yang paling kecil2. 7yirik akbar yang menyembah -uhan selain Allah. 7yirik ashghar 1syirik yang paling kecil2 iaitu riya*. 8rang orang yang menginginkan kemanfaatan dunia dengan melalui amalan akhirat. 7yirik ini adalah kebalikan dari ikhlas. Allah menjelaskan dalam surah ;usuf, ayat &C< yang bermaksud0 .$eskipun kebanyakan mereka sudah beriman kepada Allah dalam pada itu mereka tidak sunyi daripada berbuat syirik./ Perkataan syirik mempunyai makna yang sama dengan kufur. "alaupun dalam kalangan ulama yang membezakan antara kufur dengan syirik. Apabila dilihat kepada maknanya, ia tidak mempunyai perbezaan. Perbezaan yang dapat di anggap dua perkataan itu mempunyai makna yang berbeza. 9egitu juga kafir dianggap syirik kerana mencabar !ujudnya Allah, keesaannya dan kesempurnaannya apabila dia menerima sesuatu yang lain. 9oleh juga 1+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) dianggap syirik apabila mendustakan risalah ,abi $uhammad ataupun sebahagian daripadanya. $endustakan perkara yang di!ajibkan oleh Allah supaya beriman kepadanya. Adalah dianggap syirik kepada orang orang yang tidak redha dengan hukum Allah ataupun sebahagian daripada hukumnya. $enganggap hukum yang lain lebih baik ataupun lebih adil daripadanya seperti yang berlaku dalam hadith ,abi $uhammad kepada Adi bin Hatim bagi menjelaskan ayat (&, surah al -aubah0 $aksudnya0 .$ereka jadikan paderi paderi dan pendeta pendeta mereka sebagai tuhan yang lain daripada Allah./ Pemujaan kubur yang dianggap keramat, mempercayai kesaktian yang ada pada para !ali serta bomoh merupakan perkara khurafat yang sering diamalkan dalam aliran kepercayaan akan mengheret pengikutnya menyekutukan Allah s!t. Al )uran telah menggariskan baha!a syirik besar ini terbahagi kepada empat bahagian, iaitu syirik dalam memberikan kasih sayang, syirik dalam memberikan ketaatan, syirik dalam niat dan kehendak serta syirik dalam permintaan, pertolongan dan doa. Keempat empat bahagian syirik jelas !ujud dalam kesemua ajaran sesat yang ada dari dulu dari sekarang. Allah s!t mengingatkan manusia agar tidak menyekutukan ,ya sama ada dari sudut zat, sifat, nama mahupun perbuatan ,ya kerana Allah s!t tidak akan mengampunkan dosa golongan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman ,ya 0

b) !$# w t br& x8u m/ tur $tB . cr 9s `yJ9 !$t! " `tBur #8 !$$/ s)s$ %&' (x)=&' #*+t/ ,''1,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7esungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang

mempersekutukan ,ya dengan sesuatu 1apa jua2, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan 1syirik2 itu bagi sesiapa yang dikehendaki ,ya 1menurut peraturan hukum hukum,ya2D dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu 1apa jua2, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh/. 17urah al ,isa* 0 &&<2 Peringatan Allah s!t dalam al )uran perihal menyekutukannya adalah jelas. 9arangsiapa yang mensyirikkan ,ya nescaya akan terhapus segala amalannya. -idak ada satu kuasa yang mampu mengatasi kuasa Allah s!t dan segala amalan yang dilakukan hendaklah untuk Allah s!t semata mata sebagaimana firman ,ya 0

.%+% b) /x&0 1234+5ur y$utx6ur /$yJtBur ! 7b>u t89:s>y+9$# ,';w y< =ms9 ( y<9x/ur >.B?& @$tAr&ur /rr& t89:B>4A$C$# ,'DKatakanlah0 E7esungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah -uhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. -iada sekutu bagi ,ya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku 1di antara seluruh umatku2 adalah orang Islam yang a!al pertama 1yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintah ,ya2E. 17urah al An*am, < 0 &<' &<(2 9esar kemungkinan seseorang itu boleh tergelincir akidahnya menjadi murtad disebabnya mensyirikkan Allah s!t mahupun menyalahi prinsip utama ajaran Islam. Kufur pula la!an kepada iman, iaitu berpaling daripada kebenaran dan melakukan maksiat setelah melakukan ketaatan dan beriman. Kufur juga boleh

2-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) disimpulkan sebagai penafian dan keingkaran terhadap apa apa sahaja yang datang daripada Allah s!t melalui rasulnya ,ya tanpa sebarang keraguan. 7eseorang itu akan menjadi kafir jika dia ingkar kepada perintah Allah s!t dan taat kepada perintah taghut dalam keadaan dirinya sedar 1tidak lupa atau gila2. "alau bagaimanapun, sekiranya ia seorang yang jahilDtidak mengetahui baha!a perbuatannya mengingkari perintah Allah s!t dan menyalahi rukun Islam serta rukun iman, maka ia tidak digolongkan sebagai kafir. 9egitu juga seseorang akan menjadi murtad jika dia kembali kepada kekufuran setelah dia menerima Islam sebagai pegangannya. -erdapat pengikut ajaran sesat yang menganut kepercayaan lain sebelum Isalam kemudian memeluk Islam seterusnya berpaling tadah kepada agama asal mereka 1tanpa sebarang paksaan2 akibat terpengaruh dengan ajaran sesat ini. >irman Allah s!t 0

tB txE !$$/ .`B +t/ mFyJ) w) `tB/ !)DGE?& =mH$=s%ur B8-#yJIB ,`yJJ}$$/ `1Ks9ur `B yyu D K9$$/ #L&0 @M)=y+s$ N=NxO PQB !$# @Ms9ur RS#xt N@Tt ,'77esiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman 1maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah2, kecuali orang yang dipaksa 1melakukan kufur2 sedang hatinya tenang tenteram dengan imanD akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar. 17urah al ,ahl, &<0 &C< 2 Kesesatan yang mendasari akidah atau keimanan terutamanya menyentuh kepercayaan kepada Allah s!t dengan mempercampuradukkan dengan pemikiran falsafah ,eoplatonisme, 9atiniah, Hinduisme mahupun Kristian bahkan ada antaranya mengaku dirinya -uhan dan rasul yang diutuskan bukan sekadar sesat tetapi kufur kepada Allah s!t. 21

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Kedudukan golongan ini lebih bahaya daripada gerakan Kristianisasi kerana mereka bergerak atas nama Islam, berpakaian dan melaksanakan cara hidup sebagaimana umat Islam yang lain, hanya akidah mereka sahaja yang mempengaruhi terpesong. 8leh itu, mereka lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat agar sama sama menyertai kumpulan mereka. Sesa% Dalam )e!agama 7esat dalam beragama termasuklah cenderung melaksanakan sesuatu amalan atau doktrin ajaran yang nyata bertentangan dengan Islam. Antara perkara yang memba!a umat Islam sesat dalam beragama termasuklah meyakini dan mengamalkan sesuatu ajaran yang difat!akan sesat. Perkara seumpama ini berlaku disebabkan pemujaan yang keterlaluan kepada pemimpin dengan memberikan segala ketaatan kepada ketua dengan membuta tuli tanpa sebarang pertanyaan, komentar mahupun kritikan. 7ecara tidak langsung, keadaan ini membuka peluang kepada golongan tertentu untuk mendapatkan kepentingan tertentu dalam dunia ini. 7elain itu, perkara ini boleh berlaku disebabkan oleh keghairahan para pengikut meramalkan perkara ghaib yang berkaitan dengan Kiamat. Dari aspek akidah, !alaupun penyele!engan akidah yang dilakukan hanya sedikit tetapi penyele!engan itu tetap dianggap sesat. Dalam kata lain, iman seseorang akan runtuh !alaupun seseorang itu mengingkari hanya satu huruf daripada keseluruhan al )uran. 7ering kali golongan yang terlibat dengan ajaran sesat ini bukan hanya sesat dari segi syariat tetapi sesat juga dari segi akidah. "alau bagaimanapun, kesesatan dari segi pengamalan syariat seperti melakukan nikah batin 1berzina2, minum arak dan lain lain akan memba!a kepada sesat dari sudut akidah sekiranya pengikut aliran ini beriktikad baha!a perbuatan ini adalah sebahagian daripada syariat Islam. >irman Allah s!t 0 22

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

b)

t8U%!$#

(#rxx. #V .

y+t/

.>MLyJ)

@+@. y<B

(#r#y$#

`9

%tH)+W

@MXt/.YsW

*Zs9[r?&ur >+\ tbY9!$N9$# ,N77esungguhnya orang orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali kali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang orang yang sesat. 17urah al :Imran, ( 0 FC2 >enomena ini seolah olah menggalakkan kehidupan yang berteraskan ha!a nafsu sehingga melahirkan gejala anak luar nikah dan seks bebas dalam masyarakat. >irman Allah s!t dalam 7urah al Kahf, ayat ke &C( dan &CG 0

.%+% .%y\ ] ^m<t_A t8Uy`ab{$$/ cxu:$dr& ,'7D-

t8U

%!$# %&' .>de+y 8 B!"Yuft:$# $uA9$# .>+\ur tbY<&4ts .>degr& tbYF14t $h+L0 ,'7BKatakanlah 1"ahai $uhammad20 E$ahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang orang yang paling rugi amal amal perbuatannya= 1Iaitu2 orang orang yang telah sia sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka baha!a mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukanE. 265TAD DAN )AHA7AN7A $urtad berasal daripada perkataan riddah dalam bahasa Arab. *iddah bermaksud :kembali daripada sesuatu kepada selainnya*. Adapun daripada sudut syarak, murtad ialah keluarnya $uslim yang mukalaf daripada agama Islam dengan kerelaan hatinya.

23

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) $enurut Abdul Kadir Audah, murtad boleh terjadi kerana keengganan melaksanakan hukum hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dan digantikan dengan undang undang ciptaan manusia kerana asal kedudukan hukum dalam Islam mestilah berdasarkan kepada ketetapan Allah. Hukum lain adalah diharamkan.

5aya hidup anti agama yang berteraskan materialisma dan cengkaman sekularisma telah mendedahkan umat Islam kepada kerapuhan sistem keimanan mereka. Kesungguhan musuh musuh Islam menyebar luaskan dakyah mereka melalui pendekatan (5. 5ospel, 5oal, dan 5lory telah berjaya mengisi kekosongan iman orang Islam sehingga mereka tergamak untuk murtad. .Kehalusan gerakan mereka dikesan seperti .garam dan ragi/. 5aram sebagai perasa, ragi untuk penapaian. ?ontohnya ubi kayu. "aktu siang asalnya ubi kayu diletak ragi, esoknya masih lagi bentuk ubi kayu tapi sebenarnya tapai. $aksudnya, kita kekal sebagai orang $elayu dengan identiti Islam tetapi hakikatnya kehidupan kita bukan cara Islam lagi. Peristi!a seperti ini boleh dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Islam pada hari ini. Kemuncak krisis keyakinan kepada Allah diterjemahkan dengan tragedi murtad. Dulu kita menyangka baha!a kes ,atrah adalah kes pertama dan terakhir akidah seorang Islam dileburkan dengan keputusan mahkamah. Apabila orang Islam bangkit beramai ramai membantah paksaan murtad kepada ,atrah. 8rang $elayu Islam menjangkakan pihak berkuasa mengambil iktibar. -etapi selepas itu segala galanya menjadi sepi sehingga kita dikejutkan dengan0 Kes 1' Ais1ah Hj. )ukha!i Aisyah Hj. 9ukhari adalah gadis $elayu biasa yang didedahkan dengan ilmu yang sepatutnya. Dikhabarkan dia dihantar ke sekolah agama dan belajar sehingga tingkatan < atas. Kelulusannya melayakkan dirinya menjadi ustazah atau melanjutkan ke peringkat uni4ersity Al Azhar. Dia dibesarkan dalam suasana yang bapanya imam. Datuknya juga imam. Dia juga hafal surah ;asin 24

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) dan 7urah 7ajadah. 7emasa belajar di I-$ dia terlibat dalam gerakan Islam. Dia didedahkan dengan gerakan Islam, dia tahu kelemahan kelemahan 9ible. Dari segi keterampilan, dia budak perempuan $elayu seperti biasa, pakai tudung dengan baju kurung bunga bunga. -inggal di lembah keramat A3+?. 9egitulah juga keterampilan kakaknya. 7elepas ' tahun tinggal di Kuala Humpur, pada &F ,o4 &FFI dia menghubungi ayahnya dan berkata, .Assalamualaikum ayah@ ,i Intan 1nama manja2 cakap. Intan nak bagitahu, Intan dah Kristian./ 9ayangkan betapa hancurnya hati seorang bapa. Kita sendiri merasa hairan bagaimana dia boleh murtad. Aisyah adalah simbol anak $elayu yang telah dididik dengan sempurna tetapi masih boleh murtad. Apa lagi mereka yang tidak terdidik. Apa yang Haji 9ukhari boleh buat= Hanya linangnan airmata sahaja. $asuk -J menangis, keluar radio menangis, pergi forum menangis. -iada apa yang boleh dibuat Hj 9ukhari. Kes 2 ' Ha!%ina Hj Kama!uddin Diceritakan Haji Kamarudian seorang penjual satay di Perak. 9eliau izinkan anaknya, Hartina, untuk bekerja di Kuala Humpur selepas dia berumur &K tahun. 7elepas F bulan, Hartina balik ke restoran bapanya dalam keadaan Hindu. Anak yang dimanjakan begitu rupa balik mencabar bapanya, dengan memba!a teman lelaki dan ka!an ka!an teman lelakinya sambil berpeluk peluk. 8leh kerana terlalu marah Haji Kamarudin menetak teman lelakinya di tengkuk. Akibatnya Haji Kamarudin juga dipukul oleh ka!an ka!an Hartina sehingga hampir pengsan. Adik lelaki Hartina berumur &< tahun turut dibelasah kerana hendak menyelamatkan akidah kakaknya di depan kedai tempat bapanya berniaga. 9erhubung dengan golongan murtad, dalam surah al 9a%arah ayat '&I, Allah mengatakan, .Dan sesiapa di antara kamu murtad daripada agamanya 1Islam2, lalu dia mati sedang dia tetap kafir, rosak binasa amal usahanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya./

2(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Ijmak ulama menyatakan $uslim yang ingkar kepada apa apa yang ditetapkan oleh Allah menjadi murtad, kecuali dia benar benar jahil. Apabila diberitahu dan ditegakkan hujah, namun dia masih tetap dengan keingkarannya, maka dihukumkan kufur dan murtad. Ingkar itu berlaku dengan perkataan dan perbuatan yang tidak mungkin ditak!il melainkan kufur menurut nas yang jelas. 7ebarang perkataan yang menepati maksudnya seperti tulisan, sama ada yang berbentuk buku ataupun makalah dalam akhbar, majalah, juga resolusi resolusi yang diambil oleh satu satu persidangan atau seumpamanya.

Kes " ' Su+ie Teoh Kes 7uzie -eoh, seorang budak perempuan dari Kelantan berumur &< tahun telah memeluk Islam atas kerelaan sendiri. 9apanya amat marah dan menyaman anaknya sendiri dan $ajlis Agama Islam ,egeri Kelantan, sehingga ke mahkamah persekutuan. Dia memohon pada mahkamah, agar diistiharkan pengIslaman anaknya tidak sah. -un 7alleh Abbas sebagai hakim yang bijaksana telah menangguhkan kes 7uzie -eoh selama ' tahun. 7elepas 7uzie -eoh berumur &K tahun, -un 7alleh Abbas membuka semula kes ini dan 7uzie diberi peluang untuk mengisytiharkan agamanya sendiri. -erketar ketar sambil menangis, 7uzie berkata / 7aya yang arif, kekal dalam agama saya, saya masih nak nama ,ur Aini./ $aka -un 7alleh Abas pun dengan bangga mengisytiharkan Islamnya sah dengan namanya ,ur Aini. 7elamat akidah seorang !anita. $alangnya -un 7alleh Abas dipecat atas + tuduhan. Itulah harga yang -un 7alleh Abas terpaksa bayar.

Kes # ' Pem unuhan Kelua!ga I !ahim

2)

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7audara Ibrahim, isterinya 7iti 7olehah dan anak perempuannya usia + bulan mati dipancung kerana tidak mahu kembali kepada agama asalnya, Hindu. Pada malam &G >ebruari, mereka mati dipancung dalam sebuah kontena demi mempertahankan agama. 9ukan sahaja Ibrahim dipancung kepalanya sehingga putus, tangannya juga turut dipotong. Ibrahim adalah seorang saintis Pakar 5eologi manakala isterinya 7iti 7olehah, seorang Pakar 9otani. -anda tanda syahid jelas pada ketiga mayat tersebut. "alaupun + hari dalam peti sejuk darah masih memancut keluar pada ketiga tiga mayat. 9ayi yang berusia + bulan masih mengalirkan darah hangat seperti baru meningal dunia. Peluh terpercik pada dahi mereka. $ereka dikebumikan di kubur 9ukit Kiara. Penulis difahamkan kes ini ditutup dengan alasan menjaga sensiti4iti kaum. 7ekali lagi orang Islam tidak mendapat pembelaan se!ajarnya. Kisah di atas menggambarkan bagaimana akidah umat Islam di $alaysia terdedah dengan murtad !alaupun perlembagaan persekutuan melindungi akidah mereka. 9egitu juga Hakim yang cuba melindungi akidah muslim dengan kebijaksanaannya, akhirnya dipecat dan diperhinakan sebegitu rupa. Disamping itu mereka yang gagal dipujuk untuk murtad akhirnya dibunuh. #usteru itu 7alleh Ismail merumuskan dalam tesis Ph.D nya baha!a #enayah $urtad di $alaysia telah sampai ke tahap yang membimbangkan. Keperluan kepada undang undang yang ber!iba!a untuk menangani kes murtad amat mendesak. 7enario ini juga menimbulkan persoalan adakah perundangan sedia ada tidak menjamin akidah umat Islam atau sikap umat Islam sendiri dan pemimpin mereka yang membiarkan akidah mereka terancam. Kekalutan yang timbul reda seketika apabila 3tusan $alaysia melaporkan pada 'C April &FFK baha!a Datuk Dr Abdul Hamid 8sman $enteri Di #abatan Perdana $enteri dipetik berkata baha!a Draf 6ang 3ndang 3ndang Pemulihan Akidah berada diperingkat akhir pengubalan dan menanti persetujuan kerajan pusat dan kerjaaan belum muncul. kerajaan negeri. ,amun selepas menunggu lebih dari &C tahun rang undang undang tersebut masih

2*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Kita digemparkan lagi dengan kes Hina #oy. Keputusan Ketua Hakim ,egara, -un Ahmad >airuz 7heikh Abdul Halim bersama seorang lagi hakim DatoL Alauddin DatoL $ohd 7heriff mengetepikan permohonan Azlina #ailani, G', yang lebih popular dengan nama Hina #oy, untuk membuang status agamanya daripada kad pengenalan beliau amat melegakan umat Islam di $alaysia. "alaubagaimanapun Hakim 9esar 7abah dan 7ara!ak DatoL 6ichard $alanjun membenarkan permohonan tersebut. 8leh itu keputusan ini dicapai melalui majoriti '0& menolak permohonan Hina #oy. $enurut keputusan mahkamah, Hina #oy, yang telah pun menukarkan agamanya kepada Kristian, perlu mendapatkan sijil pengisytiharan daripada $ahkamah 7yariah untuk mengesahkan dia tidak lagi menganut agama Islam sebelum #abatan Pendaftaran ,egara 1#P,2 boleh menggugurkan perkataan EIslamE dalam kad pengenalannya. Ahmad >airuz berkata #P, berhak untuk mengenakan syarat kepada Hina #oy memintanya mengemukakan sijil atau deklarasi atau satu perintah daripada $ahkamah 7yariah untuk mengesahkan dia keluar daripada Islam sebelum bertindak menggugurkan perkataan Islam dalam kad pengenalannya.
$enurut laporan 9ernama, Hina mengemukakan rayuan itu kepada $ahkamah Persekutuan setelah $ahkamah 6ayuan membuat keputusan pada &F 7ept 'CC+ menghalangnya daripada menggugurkan perkataan EIslamE daripada kad pengenalannya dengan alasan baha!a tindakannya keluar daripada Islam tidak mendapat pengesahan daripada $ahkamah 7yariah atau pihak berkuasa Islam yang lain.

Permohonan kepada $ahkamah 6ayuan itu dilakukan setelah $ahkamah -inggi, pada April 'CC&, menetapkan baha!a sebagai seorang $uslim, dia tidak boleh keluar daripada Islam, dan soal keluar daripada Islam, perlu diputuskan oleh $ahkamah 7yariah. Hina menamakan $ajlis Agama Islam "ilayah Persekutuan, kerajaan $alaysia dan Ketua Pengarah #abatan Pendaftaran ,egara, Datuk "an Ibrahim "an Ahmad, sebagai responden.&C Kes ini telah menarik ramai pihak untuk memberi ulasan dan pandangan. "alaupun permohonan Hina #oy seolah olah tiada kaitan dengan isu menukar agama tetapi 2+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) implikasi sebenarnya adalah berkaitan hal murtad, yang begitu sensitif kepada umat Islam di $alaysia. Keputusan kes ini amat bertepatan dengan peruntukan &'&1&A2 Perlembagaan Persekutuan. Ia juga telah mempertegaskan semula keputusan $ahkamah sebelumnya baha!a $ahkamah 7yariah memiliki kuasa yang diiktiraf oleh Perlembagaan dan $ahkamah 7i4il tidak boleh campur tangan ke atas bidangkuasa dan keputusan $ahkamah 7yariah. "alaubagaimanapun para pemerhati merumuskan baha!a kes ini tidak menyelesaikan kes murtad Hina #oy. $edia melaporkan baha!a beliau telah mengaku memeluk agama Kristian. Ia keluar dari agama Islam iaitu $urtad. -imbul
persoalan apakah pengakuan Hina #oy memeluk agama Kristian sudah boleh diterima dari sudut perundangan Islam baha!a beliau telah murtad. #ika beliau $urtad apakah tindakan yang se!ajarnya dikeluarkan oleh $ahkamah 7yarian. 9ila berkaitan dengan mahkamah 7yariah adakah ia memiliki bidang kuasa untuk membicara jenayah murtad. Apakah hukuman pesalah murtad boleh disabitkan oleh $ahkamah 7yariah. $alah perkara yang lebih asas apakah undang undang Islam di negeri A negeri khususnya di 7elangor memperuntukan seksyen berkaitan dengan kesalahan murtad. 9agaimana pula dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan beragama iaitu semua orang bebas untuk memilih agama mereka.

Konflik undang undang bagi kesalahan murtad semakin penting untuk dikaji apabila ada beberapa kes lain yang memiliki latarbelakang kes yang hampir sama iaitu permohonan untuk menukar nama di dalam kad pengenalan dan pengistiharan keluar Islam. Pengalaman penyelidik sendiri semasa bertugas di #abatan Agama Islam 7elangor ada menerima permohonan dari #abatan Pendaftaran ,egara bagi mendapatkan ulasan berkenaan isu ini. 9egitu juga dengan rayuan habeas +orpus oleh sepasang suami isteri $ohmad ;a, +I, Kamariah Ali, +&, dan dua orang lelaki yang lain iaitu Daud $amat, <', dan $at ;aakob Ismail, +<, yang menuntut supaya mereka dibebaskan dari tahanan di penjara Pengkalan ?hepa, di Kelantan. Hakim Datuk Abdul Kadir 7ulaiman dan Datuk Allaudin $ohd 7heriff juga telah menolak rayuan mereka berempat yang 2,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) telah mengaku keluar dari Islam, untuk mendapat pengisytiharan hak kebebasan beragama. Di samping itu kes kes ajaran sesat yang menyentuh secara langsung dengan

kesahihan akidah Islamiyah. 3mpamanya kes Puan Kamariah yang mendak!a baha!a dia tidak lagi beragama Islam selepas terlibat dengan ajaran Ayah Pin dan kes Hj Kahar yang mendak!a baha!a dirinya nabi melayu dan sebagainya. Isu seumpama ini amat serius apabila akti4iti hiburan juga dikaitkan dengan keruntuhan a%idah. 3mpamanya hiburan %la+k Metal yang mengajak para pendengar menghina al )uran malah keluar slogan anti Allah. Hiburan seperti ini secara langsung akan menjejaskan a%idah mereka. 7ama ada serangan a%idah ini dirancang atau tidak, nyatanya a%idah umat Islam di $alaysia pada hari ini telah terancam. $alah kalau dahulu murtad hanyalah dilihat sebagai jenayah terkutuk tetapi hari ini ia boleh dipohon di mahkamah syariah sebagai kes si4il seperti di dalam kes >atimah -an. #usteru adalah diharapkan agar semua pihak sama ada para ulamak, pengamal undang undang, pendak!ah dan pemimpin politik yang memerintah untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan kesucian akidah Islam terus terpelihara. 2u!%ad Dengan Se a Pe! ua%an 7eseorang Islam boleh terkeluar dari agama Islam sekiranya dia melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan dengan sengaja bertujuan menghina dan mempersendakan Islam seperti mencampakkan al )uran, menyembah berhala, melakukan zina dengan mempercayai baha!a ia tidak haram. 9egitu juga jika seseorang itu enggan mendirikan suruhan yang di!ajibkan dengan sengaja atau mengingkari atau menghinanya seperti ke!ajipan mendirikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji, dengan disertai anggapan baha!a ia tidak !ajib ke atasnya. -indakan sedemikian bererti mengingkari ke!ajipan yang sabit dengan nas yang qati. 3-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Hukum murtad itu tidak diambil pada perkara perkara yang kurang jelas ataupun sangkaan semata mata. Ia mestilah berlaku secara putus dan tidak mungkin ditak!ilkan, antaranya perkara perkara yang perlu diketahui oleh setiap orang a!am. #uga dalam perkara yang ada nas yang terang daripada al )uran, hadith, ijmak dan )ias yang nyata. 2u!%ad Dengan Se a Pe!ka%aan Percakapan juga boleh memba!a seseorang itu keluar dari agama Islam. Ini dapat digambarkan jika seseorang Islam itu mengeluarkan perkataan yang memba!a kepada keengkaran !ujudnya Allah atau tidak mengesakannya, mengisytiharkan dirinya seorang 6asul atau ,abi selepas !afatnya ,abi $uhammad s.a.!. atau mengingkari al )uran atau sebahagiannya atau mengisytiharkan diri keluar dari Islam.

Bincang

kesudahann1a dengan undang3undang mu!%ad dalam nega!a ki%a/ 6lama %elah sepaka% menga%akan hukum mu!%ad ialah hukum unuh. apakah anda men1okong a%au menen%ang pandangan ini/ 2u!%ad Dengan Se a I-%ikad 7eseorang Islam juga boleh terkeluar dari Islam sekiranya dia mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan agama Islam seperti tidak mempercayai ke!ujudan Allah, tiada hari akhirat dan )iamat, alam ini terjadi dengan sendirinya, atau berkeyakinan baha!a perundangan Islam sudah lapuk serta ketinggalan zaman dan undang undang ciptaan manusia adalah terbaik berbanding syariah Allah. $eskipun begitu, sekiranya seseorang Islam dipaksa untuk mengistiharkan dirinya keluar dari agama Islam sama ada melalui perbuatan atau perkataan, 31

dan

Fikir'Apa

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) para cendikia!an fi%h menganggap perbuatan atau perkataan tersebut tidak memba!a kepada murtad kerana !ujudnya unsur paksaan. Ini bersesuaian dengan firman Allah ayat &C< surah al ,ahl0 .Kecuali mereka yang dipaksa dan hatinya masih tenang dengan iman. Akan tetapi mereka yang yang lapang dadanya dengan kekufuran, maka di atas mereka kemurkaan dari Allah/. Pun&a )e!lakun1a 2u!%ad 9eberapa faktor penting yang menyebabkan berlakunya murtad adalah sepertimana berikut0 &. -idak ada didikan agama yang mencukupi dan berkesan kepada mereka, sama ada oleh orang perseorangan atau pihak kerajaan. '. Penjaga atau kedua ibu bapa tidak memberi sebarang didikan Islam, kerana mereka sendiri tidak mempunyai pengetahuan agama, anak anak dibiarkan bergaul bebas dengan ka!an ka!an yang beragama lain, sama ada Kristian, Hindu atau lain lainnya. (. $enurut kajian yang dilakukan, murtad sering berlaku dalam kalangan anak anak hasil daripada kah!in campur, sama ada perkah!inan sesama saudara baru, dengan orang $elayu atau seumpamanya. Di samping itu juga kes ini berlaku dalam kalangan orang Islam yang datang dari luar, iaitu dari negeri jiran yang datang ke $alaysia, yang tidak dapat dikesan alamat tinggalnya. G. -idak ada perhatian daripada orang orang Islam sendiri. +. -idak ada perhatian yang berkesan dari pihak tertentu seperti bantuan material atau moral kepada mereka. 32

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

<. Kebanyakan daripada mereka tidak memahami konsep murtad. Ini berdasarkan kes kes yang telah diterangkan. $enurut Islam, murtad tidak memerlukan pengesahan jabatan jabatan agama, melalui mahkamah atau pihak pihak tertentu. $urtad boleh terjadi dengan salah satu daripada tiga perkara, niat, perbuatan dan percakapan. I. Akibat tidak ada didikan yang berkesan, ada di antara saudara baru yang murtad menganggap masuk Islam itu tidak ubahnya seperti masuk parti parti politik. Kemasukannya memberi sumbangan kepada parti.

2emiki!' 8u a anda $iki!kan apakah jalan pen1elesaian 1ang %e! aik agi menga%asi masalah3masalah mu!%ad da!i e!%e!usan dalam kalangan uma% Islam ha!i ini.

Kesan Iman dan Akidah Islam Akidah Islam akan melahirkan seseorang atau masyarakat yang mempunyai keperibadian yang unggul yang akhirnya akan dijelmakan melalui tingkahlaku, percakapan dan gerak-geri hati seseorang atau sesebuah masyarakat. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati sesseorang akan menimbulkan kesan-kesan positif. Di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut: 1. Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah swt ang !aha "sa. #antaran itu, ia menggerakkan seluruh tingkahlakunya, percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah swt. $. Akidah Islam melahirkan insan soleh iaitu insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran. %. Akidah Islam melahirkan insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji. !engikis sifat-sifat yang buruk dan melahirkan manusia yang berta&wa, tawadhu', ikhlas, redha, amanah dengan segala sifat terpuji yang lain di samping menyingkirkan sifat-sifat yang buruk seperti dengki, sombong, ria', takabur dan seumpamanya yang boleh membawa masalah sosial dalam masyarakat. 33

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) (. Akidah akan melahirkan seseorang atau sesebuah masyarakat yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia di samping tidak lupa mencari keredhaan Allah swt supaya mendapat kebahagian di akhirat. ). Akidah Islam melahirkan insan dan masyarakat yang teguh pendiriannya, mempunyai prinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama dengan pelbagai pengaruh hasil kemajuan teknologi maklumat di *aman ini. Ia mampu membe*a dan memilih nilainilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian insan dan masyarakat. +. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang. ,ejarah membuktikan masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. Akidah Islam telah mengangkat darjah mereka. !ereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. !ereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. -. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. .iada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan.

/. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar biasa. 0. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah swt walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. 1ilal bin 2abah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya. 3elaurga Amar bin asir demikian juga. Demikianlah para sahabat sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Ini adalah kesan dari Akidah Islam yang meresap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di *aman 4abi saw dan para ,ahabat. 5mat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya. #antaran itu mereka amat mudah terpengaruh dengan berbagaibagai unsur negatif. 3emunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh daripada menghayati Akidah Islam yang sebenar.

34

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) AJA5AN SESAT DAN PE5KE2)ANGANN7A

Pengenalan De!asa ini pengaruh ajaran sesat tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat Islam di $alaysia. 7elain daripada penyele!engannya dalam bentuk akidah dan syariat Islam, ajarannya juga menggugat keselamatan dan keharmoniannya masyarakat. Kesan anutan dan kepercayaan masyarakat $elayu Islam kepada dinamisme dan animisme mahupun pengaruh Hinduisme dan 9uddhaisme terhadap diri mereka telah melahirkan elemen ajaran sesat yang telah diterima pakai oleh masyarakat. Dipercayai sejak abad ke &+ $ lagi ajaran sesat telah !ujud di -anah $elayu. 9erdasarkan dokumentasi yang ada, ajaran sesat yang tertua yang dikenal pasti di -anah $elayu ialah ajaran -aslim yang diba!a oleh Haji $uhammad $atahari pada pertengahan abad ke &F $ di Kampung 7eronok, 9ayan Hepas, Pulau Pinang yang !ujud dalam gerakan yang tersusun. 7elain -aslim, ajaran 7ubud yang lahir di Kelantan sekitar tahun &F+C hingga a!al tahun &F<C an dianggap antara ajaran sesat tera!al yang berjaya dikesan. Kerajaan negeri Kelantan telahpun mengambil tindakan terhadap ajaran ini. Di 7emenanjung $alaysia, sejarah membuktikan baha!a penyebaran aliran kepercayaan ini dalam kalangan masyarakat berlaku pada pertengahan abad ke &F $ lagi. $enurut Abdulfatah Haron Ibrahim, terdapat satu halaman dalam kitab Akidah karya -uan -eh $ohamed bin 7yihabuddin yang membicarakan tentang ajaran sesat. 9eliau dianggap sebagai ulama yang pertama yang membicarakan tentang ajaran sesat serta menentang dengan sekeras kerasnya ajaran "ujudiahB9atiniah ini dan menganggapnya kufur. Karya beliau ini ditulis pada tahun &'C< H. ?atatan ini menunjukkan baha!a ajaran sesat telah lama bertapak dan berkembang di negara ini.

3(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7elain daripada -un -eh, 7heikh Ahmad Khatib bin Abdul Hatif al $ankaba!i al #a!i 1&'IIHB&K<C $ &(++HB&F&< $2, imam dan khatib di $akam al 7yafi*i di $asjid al Haram, $ekah juga telah menulis sebuah kitab untuk menolak ajaran sesat $artabat -ujuh. 8rang ketiga yang menulis tentang ajaran salah ialah Haji Makaria bin Abu 9akar pada tahun &FGI 1&(F< H2. 9eliau membahaskan tentang ajaran sesat khususnya ajaran -aslim sebanyak &C halaman dan mengaitkan hubungan ajaran ini dengan ajaran 9atiniah. 7elain daripada tiga tokoh ini, tokoh lain ialah Haji Abdullah bin Haji Abdul "ahab. 7ejak akhir tahun &FIC an hingga ke hari ini, tokoh yang banyak menyimpan, mengkaji, menulis dan menerbitkan bahan bacaan berkaitan ajaran sesat ialah Profesor Dr. Abdulfatah Haron Ibrahim. 7ebelum penubuhan $ajlis atau #abatan Agama Islam di setiap negeri antara a!al tahun &FCC hingga selepas merdeka 1&F+I2, tidak ada pihak yang mengambil inisatif untuk mengkaji perkembangan ajaran sesat kecuali guru pondok atau agama. 8leh itu, kemunculan ajaran sesat 1jika ada2 tidak dipantau dan dika!al oleh pihak kuasa. "alau bagaimanapun, ajaran -aslim adalah ajaran sesat tera!al dikesan dan bergerak aktif sejak a!al tahun &F(C an yang berpusat di Pulau Pinang. #usteru, sejak &FI+ sehingga 'CCG terdapat << ajaran sesat yang telah difat!a dan di!artakan sesat oleh $ajlis >at!a Kebangsaan dan $ajlis >at!a ,egeri negeri. Abdulfatah Haron menyenaraikan kesalahan yang sering dilakukan oleh penganjur ajaran sesat dalam empat bidang ilmu yang paling pokok, iaitu mentafsirkan al )uran dengan menyalahi tafsiran muktabar, menggunakan hadis yang bukan hadis 6asulullah 7A", ilmu akliah Islam 1tauhid, falsafah, tasa!uf2, dan #iraq Islamiah yang bercampur aduk dalam fahaman akidah Islam dan 9atiniah yang berselindung atau bersenya!a dengan tasa!uf ,ahdat al-,u!ud. -ernyata perkembangan ajaran sesat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibincangkan dalam bahagian yang berikut.

3)

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 9ak%o! Pe!kem angan Dalam era kepesatan sains dan teknologi hari ini, ketidakseimbangan kemajuan material dan kerohanian membuatkan manusia berada dalam krisis identiti yang hebat sehingga menimbulkan kecenderungan untuk ji!a mereka mencari pena!ar kepada ketenteraman ji!a. 9agi mereka, melibatkan diri dengan aliran kepercayaan yang berteraskan kerohanian adalah jalan singkat untuk keluar daripada kemelut kehidupan ini. 3mum mengetahui baha!a pihak kerajaan mengadakan pelbagai usaha bagi meninggikan syiar Islam dan membendung ajaran sesat sama ada dari segi penyusunan program keagamaan 1secara rasmi atau tidak2, penyebaran risalah, kaunseling, dak!ah fardhiah mahupun penguatkuasaan undang undang. 3saha yang menelan belanja jutaan ringgit ini !alau bagaimanapun kurang berkesan dalam membendung perkembangan ajaran sesat di negara ini. -erdapat beberapa faktor yang mendorong perkembangan ajaran sesat di $alaysia. Hasil daripada kajian yang dilakukan oleh #AKI$, faktor utama penyele!engan akidah dan kemunculan ajaran sesat ialah disebabkan oleh tasa!uf teosofi, fahaman 9atiniah, 7yiah, amalan kurafat dan penggunaan akal tanpa batasan. "alau bagaimanapun, faktor ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Antara yang termasuk dalam faktor dalaman ialah kepercayaan, kecetakan ilmu dan iman, seks, ilmu dan psikologi. $anakala faktor luaran ialah ekonomi, sosial, politik serta sekularisme dan orientalis 9arat. Kepe!&a1aan ,aluri beragama dan percaya kepada perkara ghaib !ujud semenjak manusia dicipta oleh Allah s!t. Percaya kepada perkara ghaib merupakan perkara teras dalam Islam dan hanya diketahui melalui perkhabaran al )uran dan hadis 3*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 6asulullah sa!. Antara ayat yang sering digunakan ialah firman Allah 7"- yang bermaksud 0 .Iaitu orang orang yang beriman kepada perkara perkara yang ghaib, dan mendirikan 1mengerjakan2 sembahyang serta membelanjakan 1mendermakan2 sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka/. 17urah al 9a%arah, '0 (2 7egelintir umat Islam mudah terpengaruh dengan sesuatu ajaran sesat melalui cara penyampaian guru guru mereka berkenaan perkara ghaib. Penggunaan al )uran dan hadis yang disele!engkan bertujuan menutup kesesatan daripada dikesan oleh pengikutnya. 9egitu juga dengan kepercayaan kepada perkara mistik 1kebatinan2 yang disadur dengan ayat al )uran dan doa telah mendorong timbulnya sesuatu ajaran sesat. Perkara ini boleh terjadi kerana sesetengah masyarakat mempercayai baha!a dengan melakukan sedemikian, maka mereka akan memperoleh kekebalan dan kekuatan luar biasa dengan membuat beberapa formula, contohnya 0 Ayat al )uran N angka angka Arab tulis di baju N doa dan bacaan bacaan oleh !ali !alinya N bayaran 6$(CC.CC O jadi kebal "arak N zahid N khal!at N zikir satu juta sehari semalam N tak tidur O jadi kasyaf 1melihat perkara ghaib2, dapat mengubat orang sakit Perkara ini disamakan dengan formula sains, iaitu 0 9iru N merah O coklat $erah N kuning O hijau $asyarakat Islam juga seringkali terpengaruh dan mempercayai dengan janji yang memberi jaminan kemanfaatan dunia dan akhirat. Kemanfaatan dunia seringkali dikaitkan dengan kesenangan harta, pangkat dan keseronokan seks. $anakala kemanfaatan akhirat dikaitkan dengan balasan syurga. 3+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Kebanyakan ajaran sesat merahsiakan sebahagian daripada isi kandungan ajarannya. 6ahsia dalam erti kata tidak diberitahu kepada golongan luar daripada kelompok mereka. Keadaan ini menyebabkan seseorang yang telah tersesat akan terus sesat kerana di samping dia yakin dengan ajaran itu, mereka juga tidak menceritakannya kepada orang lain. $ereka bersumpah di hadapan guru baha!a mereka tidak akan memecahkan rahsia tersebut. Disebabkan rasa ingin tahu terhadap ilmu rahsia yang dimiliki oleh sesuatu ajaran kepercayaan, maka ramai yang menceburkan diri dalam aliran seumpama ini yang akhirnya mengheret mereka ke dalam kesesatan. 3nsur yang paling penting sekali dalam aliran kepercayaan ialah dimasukkan unsur mitos dan juga magik. Aspek kerahsiaan ini menyebabkan ahli kumpulan merasakan perkumpulan adalah istime!a berbanding orang lain. $alahan ketua kumpulan akan menunjukkan atau berhujah betapa mereka ini terpilih. Ada antaranya menggunakan sihir mahupun kuasa psikik untuk menunjukkan kelebihan mereka. Pengikut pula menjadi terpaku melihat kelebihan ketua mereka. 7elain itu modal yang sering digunakan ialah Kiamat semakin hampir dan mereka perlu bersedia untuk menghadapinya. Kepercayaan kepada perkara khurafat menjadi daya tarikan utama dalam perkembangan sesuatu ajaran sesat. Kebanyakan amalan khurafat ini adalah peninggalan adat resam orang jahiliah sebelum Islam. Antaranya ialah mempercayai adanya kuasa yang boleh memberi kesan kepada makhluk selain daripada Allah s!t. 9egitu juga dengan mempercayai baha!a roh para !ali yang telah meninggal dunia boleh mengabulkan hajat serta memberi kesan kepada orang yang masih hidup. 7elain itu, amalan mandi 7afar bagi menolak bala juga diadakan pada hari 6abu yang terakhir dalam bulan 7afar. Akar umbi kepercayaan ini kebiasaannya diikuti

3,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) oleh segelintir masyarakat Islam di $ekah. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Islam di India. $ereka mempercayai kononnya bulan 7afar merupakan bulan nahas. Perkara ini dikaitkan secara hipotetik dengan tarikh datangnya kecelakaan kepada dunia Islam, iaitu pada hari 6abu, & 7afar tahun (I H dan pada hari 6abu, 'I 7afar tahun +KF H. -arikh yang pertama berlakunya peperangan 7iffin di mana umat Islam berpecah kepada dua pihak,iaitu satu pihak menyebelahi kepada 7aidina Ali ra dan satu pihak lagi menyebelahi kepada 7aidina $u*a!iyah bin Abi 7ufian.

$anakala tarikh yang kedua merupakan tarikh syahidnya panglima perang Islam yang terkenal dalam peperangan 7alib, iaitu 7alah al Din al Ayubi. Perkara ini berlaku seabad sebelum lahirnya negara Islam di -anah $elayu. 9agi masyarakat Islam, kematian beliau merupakan satu kecelakaan yang mereka alami selepas Khulafa* al 6ashidin.

$asyarakat Islam di dunia $elayu khususnya tidak terkecuali daripada pengaruh kepercayaan kepada Imam $ahdi. $alangnya konsep Imam $ahdi yang mereka percaya kebanyakannya dipengaruhi oleh unsur 9atiniah yang sangat dominan dengan ajaran sesat dan tidak berlandaskan kepada pegangan Ahli 7unnah "al #amaah yang sebenar. Konsep Imam $ahdi yang menjadi pegangan majoriti umat Islam tidak menentukan personaliti dan !aktu kedatangan Imam $ahdi tersebut.

4-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 9egitu juga kepercayaan kepada konsep ,ur $uhammad atau hakikat $uhammad. Konsep ini tersebar melalui kumpulan 9atiniah atau 7yiah Isma*iliyyah. $ereka mempercayai baha!a benda pertama yang dicipta oleh Allah s!t sebelum kejadian sesuatu itu ialah ,ur $uhammad. 8leh itu, ,ur $uhammad dicipta dahulu sebelum ,abi Adam as. Dalam falsafah ;unani dan ,eoplatonisme, fenomena ini dikenali sebagai "ogos. 7ecara tidak langsung, teori ,ur $uhammad mengaitkan kesatuan manusia dengan Allah s!t kerana kejadian manusia daripada ,ur $uhammad dan ,ur $uhammad terbit daripada Allah. -eori ini bukan ajaran Islam tetapi mempunyai persamaan dengan ajaran emanasi falsafah ,eoplatonisme.

De!asa ini, amalan bertenung dan menilik nasib bagi menentukan masa depan seseorang masih diamalkan oleh kebanyakan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. $anakala dalam beberapa kes sebelum ini didapati ramai orang Islam yang percaya kepada orang saleh dan para !ali sehingga menganggap golongan ini berperanan dalam menentukan kehidupan manusia seperti panjang atau pendeknya usia, sihat atau sakitnya seseorang sedangkan perkara ini adalah ketentuan Allah. 9agi mereka ini adalah jalan pintas ke syurga. -idak kira apa jua kaedah yang diguna pakai oleh golongan ajaran sesat ini asalkan manusia beroleh kebahagiaan. -ernyata perkara ini bertentangan dengan syariat Islam dan menjurus kepada mensyirikkan Allah s!t.

Ke&e%ekan Ilmu dan Iman

41

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Dalam ajaran sesat, kongkongan fikiran seolah olah menjadi satu intipati yang paling penting dalam gerakan mereka. Pemimpin ajaran sesat akan memastikan baha!a segala apa yang diajar kepada pengikutnya diikuti secara total. Ini bermakna mereka juga menyekat segala cetusan intelektual dan segala pandangan alim ulama dan pakar keagamaan. Pemimpin mula mengumumkan baha!a mereka adalah pakar rujuk setaraf dengan ulama dan akhirnya mereka menjadi lebih tinggi daripada nabi atau rasul bahkan ada yang mengaku dirinya adalah Imam $ahdi atau ,abi Isa yang akan kembali ke dunia seperti yang berlaku dalam al Ar%am dan Ahmadiah )adiani.

-erdapat ramai daripada masyarakat a!am mengaku memiliki kepakaran dalam bidang ilmu agama sehingga ke taraf ulama dan mula menghimpunkan sejumlah pengikut. Ada juga yang mendak!a sebagai guru tarekat sedangkan dia masih jahil dari segi akidah mahupun ibadah. 5olongan seumpama ini hanya berjaya menarik sebilangan pengikut yang nyata jahil dari segi agama mahupun cetek pengetahuannya.

Kekurangan ilmu di pihak guru merupakan salah satu unsur terpenting menyebabkan lahirnya ajaran sesat. Kekurangan guru dalam ilmu al )uran memungkinkan timbulnya ajaran yang menolak al )uran. Kekurangan ilmu dalam fi%h misalnya akan menyebabkan timbulnya ajaran yang meringankan

42

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) syariat Islam. $anakala kurangnya ilmu agama boleh menyebabkan timbulnya ajaran yang keseluruhannya bergantung kepada akal dan nafsu.

3mat Islam di $alaysia mempunyai ruang yang cukup banyak untuk menimba ilmu agama. "alau bagaimanapun, peluang ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik baiknya oleh golongan muda dan cerdik pandai. Penekanan sistem pendidikan pada hari ini lebih menjurus kepada kesepaduan ilmu sains dan teknologi dengan meletakkan ilmu agama dalam kelas kedua. #usteru tidak hairanlah sekiranya berlaku sinkretisme dalam ajaran Islam bahkan ramai daripada golongan cerdik pandai menganggap baha!a semua agama itu sama. Perbezaannya hanya dari sudut bagaimana -uhan itu disembah. >enomena ini lahir disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap Islam dan

keangkuhan mereka dalam menjaga status %uo serta kedudukan mereka dalam masyarakat. 7ikap menyamaratakan persoalan 3luhiyyah Allah s!t dengan kepercayaan lain adalah batil dan perlu dihindari oleh umat Islam.

Kebanyakan ajaran sesat menonjolkan ciri mudah dan amalan yang ringan sebagai daya tarikan kepada masyarakat. Antaranya dengan menyatakan sesuatu ibadah itu memadai dilaksanakan dengan niat. 7elain itu, bagi mereka yang mendak!a sudah mencapai makam tertinggi dan bersatu dengan Allah s!t, maka dihalalkan baginya segala yang diharamkan oleh Allah s!t seperti berzina 1nikah batin2, minum arak dan sebagainya.

43

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Keghairahan seseorang untuk memperoleh kelebihan yang terdapat dalam ilmu Islam jika tidak disandarkan kepada al )uran dan hadis boleh memba!a kepada kesesatan. $ereka mudah diperdayakan dengan alasan baha!a ajaran yang disampaikan adalah ilmu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul serta para a!liya* Allah s!t yang dirahsiakan daripada pengetahuan orang a!am. Dengan demikian, para pengikut ajaran sesat ini akan merasakan ajaran yang mereka ikuti amat bernilai berbanding dengan ajaran Islam yang sedia ada.

-erdapat juga masyarakat yang terpengaruh dengan sesuatu ajaran sesat melalui ceramah umum yang disampaikan oleh penceramah. $ereka merasakan penceramah itu sebagai pemimpin mereka yang bertaraf mujtahid yang terus berpegang dengan ajaran al )uran. 7eterusnya merasakan pemimpin mereka tidak perlu merukuk kepada pendapat ulama muktabar sedangkan pada masa yang sama mereka sedari pemimpin mereka telah mengeluarkan fat!a yang bercanggah dengan kaedah hukum syarak.

Disebabkan oleh kecetekan ilmu dan iman, maka seseorang itu digolongkan dalam kategori jahil dari segi akidah. Ini akan menyebabkan umat Islam meragui dan tidak meyakini akan kuasa Allah s!t. Keadaan ini juga akan mendorong seseorang itu taksub dan sukar menerima pandangan dan teguran daripada orang lain. Keadaan ini sukar diubah dalam masa yang singkat sebaliknya ia memerlukan proses pemulihan dan pemantauan yang berterusan.

44

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Seks

Kebanyakan ajaran sesat berasaskan logik akal semata mata. Ajaran ini disusun dan ditokok tambah sesuai dengan selera serta ikutan ha!a nafsu manusia berdasarkan hujah yang menarik lagi mempesonakan pengikut ajaran ini. Acap kali faktor seksual ini dibicarakan menggunakah hujah *istime!a dan ilmu rahsia* oleh sesuatu kumpulan ajaran. $isalnya huruf 0 pada kalimah 1120 , digambarkan sebagai lambang zakar yang tegang. Ilmu ini hanya diketahui oleh segelintir indi4idu kerana ilmu ini adalah ilmu rahsia. Di sinilah letaknya keistime!aan ilmu yang diajarkan itu. 7elain daripada itu, terdapat beberapa ajaran sesat yang menggalakkan cara hidup berpoligami bagi pengikut lelakinya 1kononnya mengikut sunnah 6asulullah sa!2 sedangkan pada masa yang sama berlaku pengeksplotasian terhadap !anita. $ereka dikehendaki taat secara taklid dan dijanjikan syurga Allah s!t. Di samping itu, untuk memenuhi nafsu guru dan murid, dicipta satu ajaran yang dikenali sebagai :konsep nikah batin*. Dalam konsep ini, guru akan :menggauli* setiap pasangan 1isteri2 terlebih dahulu sebelum isteri :digauli* oleh suami sendiri. 7ekiranya nikah batin ini tidak dilakukan, maka nikah syariat dianggap tidak sah. 9agi anggota yang telah berkah!in, kemudian menjadi pengikut ajaran sesat ini, dianggap zina sekiranya tidak menjalani proses nikah batin oleh gurunya. Ada anggota ajaran sesat yang berpendapat nikah batin yang sebenarnya ialah :nikah yang dilaksanakan oleh Allah s!t dan $alaikat Kiraman Katibin menjadi saksi*. $ereka menguatkan pendapat dengan mempertikaikan .siapa yang menikahkan Adam dan Ha!a sekiranya tidak dilakukan oleh Allah/.

4(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Pengamalan nikah batin, kononnya bertujuan untuk mendapatkan anak yang saleh sering kali terjadi dalam sesebuah ajaran sesat. Penganiayaan ini berlaku dalam kalangan !anita yang cetek ilmu pengetahuan agamanya dan ingin memperoleh ilmu agama dengan jalan pintas tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Psikologi Antara keperluan psikologi manusia ialah keinginan kepada kehidupan beragama yang lebih mendalam. 7etiap peringkat kehidupan manusia bermula dari peringkat kanak kanak sehingga de!asa mempunyai peringkat keperluan psikologi yang berbeza antara satu sama lain. 9agi golongan remaja, keterlibatan mereka dalam ajaran sesat disebabkan kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa di rumah. Akibatnya mereka mereka mencari sesuatu yang boleh mengisi kekosongan hidup dan bersesuaian dengan minat mereka. #usteru, ajaran sesat berjaya mempengaruhi mereka melalui penonjolan sifat kebal dan kekuatan luar biasa dalam ilmu seni mempertahankan diri. $elalui penglibatan dalam ilmu seni mempertahankan diri, ahli kumpulan melantik seorang pemimpin sebagai khalifah atau mahaguru. 7eterusnya khalifah atau mahaguru akan mendak!a dirinya sebagai seorang yang benar benar beriman kepada Allah sedangkan pada hakikatnya mereka tidak mempunyai asas Islam yang luas lagi mendalam. 9agi golongan de!asa pula, kehidupan lalu yang disaluti dosa membuatkan seseorang indi4idu itu berasa kesal dan insaf serta cuba menebusnya. $ereka sering diingatkan baha!a konsep taubat dalam Islam adalah sesuatu yang sangat susah dan sukar untuk dilakukan. Kepada golongan ini, sebahagian daripada ajaran sesat mena!arkan cara menebus dosa menggunakan kaedah

4)

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) mudah dan cepat, iaitu dengan berniat dan mengorbankan !ang dan harta kepada kumpulan berkenaan di samping mengabdikan diri kepada ketuanya. Ajaran sesat juga sifat sering kali melemahkan ahli psikologi ahlinya dengan mereka.

menanamkan

kebergantungan

kepada

pertubuhan

Kebergantungan ini bukan sekadar kebergantungan dalam mendapatkan nafkah seharian sahaja, tetapi juga dalam menbuat keputusan untuk masa depan. Kedudukan mereka semakin terhimpit apabila kesalahan mereka pada masa lampau dimanipulasikan demi meraih ketaatan bagi mengukuhkan status %uo pemimpin mereka. 9agi kedua dua golongan ini, mereka diberikan layanan istime!a dan disediakan ganjaran yang tinggi kononnya mereka sudah mencapai makam yang tinggi dan lebih mulia daripada orang lain. -anpa disedari mereka seolah olah merasakan baha!a mereka telah suci dan bersatu dengan -uhan yang membolehkan mereka melakukan segala perkara termasuklah perkara yang diharamkan oleh Allah s!t seperti berzina, minum arak dan lain lain. 7esuatu ajaran sesat sering menggunakan pendekatan psikologi yang amat halus untuk mengumpan orang ramai. ?ara yang mereka gunakan ialah mengikut kaedah one-to-one dengan mangsa. Pengikut ajaran sesat akan muncul kononnya sebagai penyelamat kepada mangsa yang kebetulannya menghadapi masalah. $ereka juga muncul sebagai seseorang yang memahami bagi mengumpan bakal ahli yang mempunyai pelbagai idea yang bernas. $ereka juga muncul sebagai pengikut yang sedia mendengar kepada orang yang ada sifat kepimpinan. $ereka juga akan muncul sebagai pemimpin jika seseorang mahu dipimpin. Apabila fahaman ini sudah bertapak, maka mereka mula berani mengadakan perhimpunan tetapi eksklusif kepada ahli yang terpilih sahaja. 7uasana ini menimbulkan pelbagai reaksi kepada ahli lain untuk mendapat hak menghadiri 4*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) majlis seumpama ini. Ahli baru akan cuba berusaha mencari jalan agar dirinya terpilih untuk menghadirinya. Pada !aktu inilah proses indoktrinasi segera dijalankan dengan penuh berhati hati. 7elain itu, bakal ahli dipantau secara langsung atau sebaliknya. Pemantauan ini menjadikan bakal ahli lebih jauh daripada !aris atau ahli keluarga atau hakikat bermasyarakat. Kedaan ini diungkapkan sebagai religio-so+iologi+al-emptiness. Kekosongan ini segera diisi oleh pengikut ajaran sesat yang lain. Hanjutan dari sinilah, jika ahli baru ini dipanggil menghadiri perhimpunan tersebut atau dipanggil oleh ketua mereka, dia menganggap diri mereka dihargai, meskipun lokasinya amat daif dan per!atakan pemimpin tidak menyenangkan. >aktor ilmu berkait rapat dengan faktor psikologi. Kedangkalan ilmu agama menjadikan masyarakat berpendapat apa yang dibuat oleh pengikut ajaran sesat adalah ajaran agama yang sebenar. $alahan, apabila masyarakat berhadapan dengan pengikut ajaran sesat ini, maka mereka merasakan diri mereka kurang agama. Hantas, ini me!ujudkan satu religio-psy+hologi+al-emptiness supaya mereka sendiri terpengaruh. Keadaan ini jugalah yang menjadikan orang a!am melenting dan melatah apabila sesuatu ajaran sesat itu diharamkan. Hebih malang lagi apabila masyarakat menjadi sympathi-er kepada pengikut dan ketua sesebuah ajaran sesatDbukan kerana kesesatan mereka tetapi kerana entity yang diba!a oleh ajaran sesat sebagai satu establishment. 7ecara amnya, inilah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pihak berkuasa untuk menangani ajaran sesat, bukannya kepda ajaran sesat itu tetapi kepada orang a!am yang kurang berpengetahuan terhadap kedudukan yang sebenar. Ekonomi $akanan, pakaian dan tempat tinggal merupakan keperluan asas yang diperlukan oleh setiap manusia. #alan singkat untuk memperoleh !ang dan 4+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) harta, guru guru ajaran sesat yang rata ratanya tidak mempunyai pekerjaan telah mengeksploitasi kebanyakan pengikut mereka supaya menyerahkan harta serta pendapatan bulanan kononnya sebagai syarat untuk mereka ke syurga. -indakan ini bertujuan bagi menampung perbelanjaan harian guru itu sendiri. Dalam erti kata lain, guru guru itu hidup atas hasil !ang ihsan murid atau anggota kumpulannya. *5uru guru* ini akan meminta kepada pengikutnya menyumbang kepada kumpulannya sebagai tanda kesetiaan dan kezuhudan. 9ahkan terdapat beberapa ajaran sesat yang me!ajibkan anggotanya menyerahkan sepuluh peratus daripada hasil pendapatan bulanan mereka sebagai zakat kepada guru. 9agi murid dan pengikut ajaran sesat ini mereka bekerja keras mengumpul harta dan !ang ringgit untuk diserahkan kepada guru mereka. $ereka berpendapat tindakan itu merupakan tunjang kebaktian murid kepada gurunya dan merupakan satu ibadah kepada mereka dengan harapan mendapat syafaat daripada gurunya. 7elain daripada memperoleh balasan syurga oleh Allah s!t, para pengikut juga percaya baha!a segala hajat mereka akan dikabulkan oleh Allah s!t kerana hajat itu dilakukan melalui perantaraan guru. >enomena ini berlaku hampir dalam kesemua ajaran sesat, misalnya al Ar%am, Ayah Pin dan -arekat 7amaniah Ibrahim 9onjol. Sosial 7etiap ajaran sesat akan bersaing untuk mendapatkan pengikut dan meluaskan pengaruh dalam kalangan masyarakat. Para guru akan cuba menonjolkan diri dan kekuasaan mereka seperti memperoleh kekuatan batin dan kebal dengan menggunakan ayat al )uran dan hadis bagi memenangi hati masyarakat sehingga ada yang mendak!a mempunyai mertabat yang lebih tinggi daripada 6asulullah sa!. Dalam kalangan pengikut pula, mereka terdiri daripada pelbagai

4,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) latar belakang dan status. Ada yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan tidak kurang pula yang pernah menjadi sampah masyarakat. 9agi sesebuah ajaran sesat , pemimpin yang diikuti adalah seseorang pemimpin yang berkarisma. Pemimpin dilihat pandai berhujah tetapi berdasarkan logik akalnya semata mata. Pemimpin lebih suka dikaitkan dengan seseorang mulia contohnya Imam $ahdi. $eskipun ucapan pemimpin penuh dengan retorik namun kepada pengikut ucapan itu tidak membosankan atau mereka sendiri seolah olah terkatup mulut mereka untuk bertanya. Keadaan ini terjadi kerana pemimpin akanmenunjukkan kemarahannya jika ada soalan yang agak intelektual. Pemimpin sendiri yang akan menyingkir ahli kumpulan dengan memberi amaran yang sangat keras seperti mendapat bala daripada Allah s!t. Kebanyakan pengikut ajaran sesat ini mempunyai ji!a yang kosong. Ibu bapa tidak memberi perhatian, kasih sayang, belaian dan didikan agama yang secukupnya kepada anak anak. 9ahkan keretakan rumah tangga dan penceraian yang berlaku dalam kalangan ibu bapa menyebabkan anak anak semakin liar seterusnya mencari ketenangan dan hiburan di luar rumah tanpa pemantauan. Dengan kata lain ibu bapa tidak boleh menjadi suri teladan yang baik kepada anak anak. Para pengikut juga tidak lokek untuk berkongsi pengalaman sama ada pengalaman yang baik ataupun tidak. Keadaan ini juga mengukuhkan pertalian hubungan yang sememangnya diminta untuk bersatu. $ereka me!ujudkan satu lingkungan mempercayai sesama lain. 7eterusnya, ini akan menutup mereka daripada mendengar nasihat daripada pihak luar termasuk ibu bapa. $ereka menjadi cukup degil dengan apa yang mereka percaya kerana dalam fikiran indi4idu terbabit mereka mempunyai lingkungan kesetiaan yang lebih kuat berbanding !aris terdekat.

(-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 8leh yang demikian, tidak hairanlah jika terdapat pelbagai lapisan masyarakat yang menganggotai ajaran sesat. Kebanyakan daripada mereka terpengaruh melalui pertalian persaudaraan, rakan sebaya serta ibu bapa dan keluarga yang pernah terjebak dalam aliran seumpama ini. 9egitu juga dengan pengaruh oarang luar 1orang asing2 yang berjaya mempengaruhi masyarakat Islam di negara ini supaya cenderung kepada ajaran yang mereka ba!a. $ereka berusaha meraih keyakinan masyarakat Islam untuk menjadi pemimpin tertinggi dalam sesebuah pertubuhan seterusnya mengaut keuntungan daripada pengikutnya. ?ontohnya ajaran -aslim yang disebarkan oleh Haji $uhammad $atahari 1berasal dari Indonesia2 setelah dia bertemu dengan seorang berbangsa India di Pulau Pinang. -imbulnya ajaran sesat juga berkisar kepada perbezaan pendapat atau percanggahan fikiran dalam bidang agama sehingga menimbulkan keinginan untuk mengadakan suatu bentuk kerohanian yang sesuai dengan naluri beragama sesetengah golongan. Kemunculan ajaran sesat juga dilihat sebagai tindak balas daripada situasi kehidupan umat Islam semasa yang banyak melanggar norma kehidupan akibat terpengaruh dengan dunia asing. Akhirnya golongan ini akan berusaha mencari *kebahagiaan zahir dan batin* dengan mengambil jalan mudah lagi cepat. Anggapan ini didasarkan kepada suatu ajaran baha!a *manusia batin itu dapat berhubung langsung dengan Allah s!t*. 8leh yang demikian, mereka akan berusaha menyertai ajaran sesat yang sesuai dengan tuntutan ji!anya !alaupun ajaran tersebut bertentangan dengan kehendak Islam. >enomena ini secara perlahan lahan mengikis nilai keagamaan dan budaya ketimuran yang menjadi tunjang masyarakat Islam pada hari ini. -erdapat juga ajaran sesat yang mengamalkan hidup +ommunal atau menubuhkan cara hidup dalam satu perkampungan. Istilah perkampungan di sini bukanlah kampung tradisional tetapi mereka akan membina perkampungan (1

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) sendiri dengan konsep dan tatacara yang disusun mengikut falsafah atau prinsip perkumpulan itu. ?ontohnya al Ar%am telah menubuhkan perkampungan sendiri bertujuan kaderisasi dan mengamalkan prinsip hidup yang mereka anuti. Dalam hal ini boleh dikatakan baha!a mereka ingin jauh daripada pandangan orang ramai. Hazimnya di peringkat a!al, ka!asan yang dipilih ialah ka!asan pedalaman dengan bentuk yang bersifat sementara. $ereka juga akan mengurangkan perhubungan dengan pihak luar. Kod tingkah laku dalam ajaran sesat juga sangat ketat sehingga segala gerak geri pengikut seolah olah telah dilatih sebegitu rupa. Pada pandangan orang luar ciri yang mudah dilihat ialah cara pakaian mereka yang tersendiri. "alau bagaimanapun, bagi pengikut ajaran sesat mereka bangga kerana ini lambang sebenar perkumpulan mereka. Hebih membimbangkan apabila mereka mengatakan baha!a tatacara mereka itu adalah cara hidup Islam yang sebenar. 7elain faktor tersebut, sikap para pendak!ah yang banyak menekankan aspek halal dan haram dalam seruan mereka dan kurang mendedahkan unsur kebatinan serta akidah kepercayaan sebenar yang perlu diimani oleh setiap umat Islam juga amat dikesali. 9ahkan sikap serta amalan sesetengah orang yang mengaku dirinya ulama dan ahli sufi nyata bertentangan dengan ibadah Islam. 7ituasi ini menyebabkan masyarakat merasakan seolah olah Islam tidak banyak berbeza dengan agama dan fahaman lain dari segi pembentukan rohani, jasmani dan pembinaan mental. 5olongan ini mengaku diri mereka Islam dan apabila mereka merasakan diri mereka sudah mencapai makam yang tinggi di sisi Allah s!t , mereka boleh melakukan perkara fasik dan dosa yang selama ini dilarang oleh Allah s!t. Dengan ini, segelintir umat Islam akan mencari atau menubuhkan ajaran sesat yang membolehkan mereka melakukan perkara sedemikian rupa. Anggapan masyarakat yang melihat kedudukan ajaran sesat ini sebagai suatu perkara yang umum yang sudah tidak perlu dicari jalan penyelesaian perlu dilihat (2

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) sebagai faktor yang menyumbang kepada perkembangan ajaran sesat. $asyarakat tidak lagi menganggap ajaran sesat sebagai suatu perkara yang sensitif lagi memudaratkan akidah kerana kepercayaan adalah hak indi4idu dan tidak boleh dipaksa oleh orang lain. 7ifat *keakuan* masyarakat ini terus menjadi *barah* dalam kehidupan bermasyarakat sehingga merasakan semua ajaran sesat itu benar dan tidak perlu diberi perhatian.

Poli%ik Kedudukan $alaysia yang pernah dijajah oleh Inggeris suatu masa dahulu telah menzahirkan peninggalannya. Polisi penjajah yang lebih berorientasikan agama Kristian dan sekular telah mendoktrinasi pemikiran pemimpin yang kebanyakannya mendapat pendidikan dari negara 9arat. Kedudukan ini secara langsung menghalang masyarakat mempraktikkan Islam sebagai satu cara hidup. 7elain itu, kesilapan yang dilakukan oleh para pemerintah Islam juga dikenal pasti sebagai salah satu faktor penyumbang kepada timbulnya sesuatu ajaran sesat. Kebanyakan pemimpin gagal menjadi contoh ikutan kepada rakyat dan mereka lebih suka bertelagah sesama barisan kepimpinan, mengamalkan rasuah bahkan berlaku kronisme dan nepotisme dalam pemerintahan. Implikasinya akan timbul perasaan hasad, tindas menindas antara satu sama lain bagi memperoleh pangkat dan kedudukan hingga memba!a kepada permusuhan, seperti yang berlaku dalam kes pembunuhan Dato* $azlan 1Ahli De!an 3ndangan ,egeri Pahang, ka!asan 3lu Dong2 yang membabitkan bomoh $ona >endey. Daripada beberapa tinjauan yang dilakukan didapati pihak pemerintah akan mengambil tindakan tegas sekiranya ajaran sesat tersebut mengancam keselamatan negara dan menggugat kedudukan parti politik mereka. ,amun jika (3

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) sebaliknya, aliran tersebut hanya disenaraihitamkan tanpa sebarang tindakan diambil sebagaimana yang dilakukan terhadap golongan Anti Hadis atau #amaah al )uran $alaysia yang dipimpin oleh Kassim Ahmad. Sekula!isme dan 4!ien%alis )a!a% >ahaman 7ekularisme bukan suatu yang asing bagi umat Islam. Dalam bidang ekonomi, fahaman ini dipratikkan untuk menguatkan kapitalisme. Dalam bidang politik, fahaman sekularisme digunakan bagi menguatkan demokrasi dan dalam bidang kemasyarakatan fahaman ini bagi membebaskan indi4idu. Kesemua ini disuburkan pembebasan melalui !anita. bidang pendidikan, dan media massa dan atas selepas nama era Kebangkitan kemajuan Propah

kegelapannya sering kali dikaitkan dengan sekularisme. Kononnya sekularisme adalah pintu kepada kebebasan, kebangkitan dan kemajuan. 7ekularisme juga dianggap sebagai penyelamat umat manusia daripada kemunduran, fanatik dan jauh daripada tamadun dan kemajuan. Antara fahaman yang lahir daripada sekularisme ialah fahaman modernisme. $odernisme di sisi pemikiran sekularisme dinisbahkan kepada pemikiran yang berpendapat baha!a segala yang baru 1moden2 dianggap lebih baik secara umumnya daripada yang lama. 7ebahagian daripada umat Islam terpengaruh dengan fahaman modernisme yang menanamkan sikap terbuka kepada semua agama dan ajaran sesat dengan mendak!a semua agama dan aliran kepercayaan itu baik dan benar sedangkan Allah s!t telah berfirman 0

b)

iUj$!$#

yL

!$#

k@)=J}$#

$tBur.

y#)=tba$# iU%!$# (#Y+Wr?& &=tX1K9$# w) .`B +t/ $tB >+\u !%y` k@$=+9$# $Jt/ @M!Lt/ K `tBur .T#Kt Jt$t/ !$# c*s$ !$# l& 7>$&4t:$# ,'N7esungguhnya agama 1yang benar dan diredai2 di sisi Allah ialah Islam. dan orang orang 1;ahudi dan ,asrani2 yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (4

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 1mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya2 melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannyaD 1perselisihan itu pula2 semata mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. dan 1ingatlah2, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisab ,ya. 17urah Ali *Imran (0 &F2 7ekularisme pada dasarnya menjauhkan indi4idu serta masyarakat Islam daripada kehidupan beragamanya. >ahaman ini membuatkan seseorang merasakan agama suatu yang tidak penting dan bukan perkara yang !ajib ada bagi setiap indi4idu. 7ekularisme menjanjikan *ketenangan * ji!a dalam bentuk kebendaan, hiburan yang melalaikan serta kepuasan yang tunduk kepada nafsu syah!at semata mata bertopengkan agama. Akibatnya !ujud istilah *nikah batin* 1yang sebenarnya adalah zina2, menghina guru guru agama yang bertauliah, para ulama dan memandang rendah kepada institusi pengajian agama. >ahaman ini juga berjaya memisahkan kehidupan agama dalam diri umat Islam dengan bertopengkan aliran kepercayaan seta kemajuan sains dan teknologi. Kejayaan sekularisme menyingkirkan kehidupan beragama dalam diri umat Islam terbukti dengan berleluasanya gejala tidak sihat dan kebejatan moral yang berlaku pada hari ini. 7ejak zaman ,abi Adam as hingga ,abi $uhammad sa!, manusia mengakui kepentingan kerohanian dan ke!ujudan naluri bertuhan. ,aluri bertuhan ini hilang sekiranya tidak dipelihara, misalnya apabila manusia mula memfokus diri mereka kepada nilai kebendaan yang menjadi salah satu teras sekularisme. Apabila keadaan ini berlaku, akibatnya manusia akan berusaha mengikut naluri dan nafsu mereka lalu membentuk suatu ideologi atau ajaran yang sesat dengan menghalalkan segala macam cara untuk sampai kepada matlamatnya.

((

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 9egitu juga dengan 8rientalis 9arat yang sentiasa memburukkan Islam serta berusaha menjauhkan umat Islam daripada al )uran dan hadis 6asulullah sa! dan seterusnya menimbulkan keraguan dalam diri umat Islam tentang sumber ini. 8rientalis 9arat beranggapan baha!a cara yang paling baik bagi menghancurkan umat Islam ialah melalui ajaran Islam itu sendiri. 8leh yang demikian, 8rientalis 9arat telah memainkan peranan yang aktif dalam memesatkan lagi penyebaran ajaran sesat. $aka lahirlah golongan Anti Hadis dan Atheis. 8rientalis juga memesongkan pengertian jihad pada diri umat Islam supaya umat Islam bersikap malas, jumud dan lebih menumpukan perhatian pada ibadat khusus sahaja. "alaupun kerajaan $alaysia me!artakan baha!a hanya iktikad Ahli 7unnah "al #amaah sahaja yang menjadi pegangan umat Islam di $alaysia, namun penguatkuasaan undang undang yang menjurus kepada pelaksanaannya masih kabur. #usteru tidak hairanlah mengapa masih terdapat ajaran sesat yang bergerak aktif di $alaysia mengaku mereka di pihak yang benar selari dengan tuntutan Islam sebagaimana yang didak!a oleh 7yiah, Ahmadiah )adiani mahupun al Ar%am sedangkan ajaran mereka telah di!artakan sesat lagi menyesatkan. Tek%ik dan %ak%ik pen1e a!an -erdapat kecenderungan pihak tertentu yang tidak suka melihat Islam berkembang dan ingin melemahkannya. Dengan berkembangnya ajaran sesat, maka dengan mudah umat Islam dapat dipengaruhi dan diperalatkan oleh golongan yang anti Islam. Perkembangan ajaran sesat yang begitu ketara pada hari ini berkait rapat dengan taktik dan teknik yang digunakan. -eknik penyebaran ini boleh dibahagikan dengan dua cara, iaitu cara lama dan cara baru. Antara yang termasuk dengan taktik dan teknik lama ialah usaha mentafsirkan semula al )uran dan Islam dengan berlebihan menurut kemahuan ()

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) ha!a nafsu sehingga menghilangkan ke!ujudan ajaran serta nilainya yang sebenar. ?ontoh paling jelas berkenan ini ialah apa yang dilakukan oleh golongan Anti Hadis yang menerbitkan buku %a+aan dalam usaha mentafsir semula al )uran tanpa merujuk kepada ulama yang muktabar. -erdapat beberapa ajaran sesat yang menggunakan tarekat yang masyur, seperti ,a%syabandiah, Ahmadiah dan )adiriah bagi mendapatkan pengikut. "alau bagaimanapun, isi kandungan ajarannya tidak memberi tumpuan kepada penyucian ji!a dan pembentukan akhlak yang mulia. 7ebaliknya, isi kandungan ajarannya lebih kepada perubatan secara tradisional dan mengindoktrinasi pengikut melalui konsep rabitah tawassul tahdir al-arwah dan kash# dan lain lain lagi. Antara kumpulan ajaran sesat yang menggunakan cara ini ialah -arekat ,a%syabandiah Kadirun ;ahya dan -arekat Mikrullah Hasan Anak 6imau. 9egitu juga dengan penggunaan nama ulama dan !ali dalam aliran kepercayaan mereka, contohnya 7heikh *Abd al )adir al #ilani, 7heikh 7uhaimi dan sebagainya. Penggunaan nama nama ini bertujuan untuk meyakinkan pengikut baha!a aliran yang diba!a adalah benar menurut pandangan Islam. "alau bagaimanapun, lama kelamaan perhatian masyarakat atau pengikut bukan lagi tertumpu pada ajaran yang diba!a oleh ulama atau !ali terbabit tetapi tumpuan beralih kepada karamah dan ma*unah yang ada para para !ali tersebut. 7etelah para !ali ini meninggal, maka makamnya dijadikan tempat pemujaan oleh pengikut ajaran sesat ini untuk memperoleh hajat yang lazimnya hajat keduniaan. 7ering kali teknik pujian dan pujukan digunakan bagi mempengaruhi masyarakat agar menyertai ajaran sesat seumpama ini. -eknik bukan sahaja digunakan oleh ajaran sesat dalam masyarakat Islam bahkan juga ajaran sesat yang !ujud dalam masyarakat bukan Islam. Hal ini dikaji dan diakui oleh pakar psikologi 9arat.

(*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7elain itu, segelintir masyarakat terpengaruh dengan sesuatu ajaran sesat dengan penonjolan imej akhlak dan peribadi tuan guru yang terpuji. 9erdasarkan tutur bicara hingga kepada cara makannya seolah olah menggambarkan baha!a gurunya seorang yang alim dan !arak. Akhirnya beberapa gelaran diberikan kepada guru tersebut bermula dengan gelaran 3staz, -uan 5uru, 7heikh, Imam, Abuya sehingga kepada Ayatullah sebagaimana yang berlaku dalam ajaran 7yiah dan al Ar%am. 9egitu juga dengan penggunaan gaya bahasa retorik. 7eseorang penyebar ajaran sesat mampu menimbulkan minat dan rasa ingin tahu kepada golongan sasarannya untuk mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam terutamanya perkara yang berkaitan dengan zat Allah s!t dan perkara ghaib dengan menggunakan teknik ini. -aktik dan teknik baru pula ialah penggunaan alat telekomunikasi dan maklumat terkini termasuklah internet, telefon mudah alih dan media massa lain. Dengan hanya melayari beberapa laman !eb, maka masyarakat dapat mengetahui dan mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat sama ada di dalam dan di luar negara. $elalui teknik ini, masyarakat lebih mudah dipengaruhi kerana mereka mampu berinteraksi secara langsung di samping mengetahui sesuatu perkara itu dengan cepat dan pantas. 7ebagaimana yang diterangkan oleh Imam al 5hazali 1m. +C+ H2 menggariskan lapan teknik yang sering digunakan oleh penyebar ajaran sesat dalam memikat mangsanya, iaitu al-.hawq wa al-&a#arrus 1tilik dan perhati2 al-&anis 1beramah mesra2 al-&ashkik 1keraguan2 al-&aliq 1gantung tidak bertali2 al-*ibt 1ikat2 al&adlis 1tipuan2,al-&albis 1kesamaran2 dan al-Salkh wa al-$hau 1membuang segala taklif dan menyele!engkan iktikad2. Kemungkinan teknik yang sama digunakan di $alaysia bagi menarik orang ramai kepada ajaran 9atiniah ini.

(+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 8leh yang demikian, umat Islam di negara ini perlu peka dalam menga!asi perkembangan ajaran sesat ini. #ika ternyata sesuatu ajaran itu menyimpang daripada kemurniaan ajaran Islam, maka setiap umat Islam berke!ajipan untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa agama agar akidah golongan ini dapat dipulihkan merebak. Sum e! Pemiki!an 7umber ajaran sesat di $alaysia banyak dipengaruhi oleh tasa!uf falsafah, batiniah, khurafat dalam amalan perbomohan dan kebebasan akal tanpa batasan. "alau bagaimanapun, kebanyakan bukti menunjukkan baha!a ajaran batiniah dan tasa!uf falsafah yang terdapat di negara ini banyak dipengaruhi oleh doktrin 7yiah. 8leh yang demikian, aliran 9atiniah yang terdapat di $alaysia boleh dibahagikan kepada lima, iaitu 9atiniah 9ahai, 9atiniah )adiani, 9atiniah Kod &F, 9atiniah Ar%am dan 9atiniah $alaysia yang didasari oleh beberapa buah buku seperti (akikat Insan dan kash# al-Asrar. 9atiniah $alaysia didapati cuba menyerapkan ajaran ,ahdat al-,u!ud dengan ajaran 9atiniah. Ajaran ,ahdat al-,u!ud bertapak di ,usantara sejak lebih GCC tahun lalu. Hal ini terbukti dengan penemuan kitab al-&uh#at al-Mursalah karangan $uhammad 9urhanpuri yang meninggal dunia pada &C'+ H disusuli oleh kitab tasa!uf dalam 9ahasa $elayu seperti karya Hamzah >ansuri dan buku karangan 7ayyid Husayn ,asr dan Khan 7ahib Khaja Khan. Ajaran ,ahdat al-,u!ud 9atiniah di $alaysia mula diperkatakan sejak sebelum kemerdekaan lagi. "alaupun ke!ujudan ajaran ,ahdat al-,u!ud ini telah lama, tetapi kajian dan perbicaraannya amat sedikit. 9ahkan ajaran ,ahdat al-,u!ud tidak dapat berkembang dengan pesat kerana ilmu agama dipegang dengan kuat oleh ulama lepasan $ekah dan al Azhar mengikut metodologi ilmu Islam yang sebenarnya. ,amun mulai tahun &FIC an hinggalah sekarang, teraju pengajian ilmu Islam bukan hanya dipegang oleh ulama lepasan $ekah dan al (,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Azhar tetapi dari segenap penjuru alam termasuk 9arat. #usteru, ajaran ,ahdat al-,u!ud yang selama ini tidak mendapat tempat dalam masyarakat Islam $alaysia akhirnya secara perlahan lahan dapat diterima. $enurut Adulfatah Haron, doktrin ajaran ,ahdat al-,u!ud yang telah bertapak di $alaysia selama GC tahun ini bukan sahaja dipengaruhi oleh doktrin 7yiah 9atiniah tetapi sedikit sebanyak turut mengandungi unsur Kebatinan #a!a terutama Kebatinan 6angga!arsita. ?ontohnya ajaran Agama -aslim, Aurad $uhammadiah pegangan al Ar%am, ajaran -ok Ayah Pin dan lain lain lagi. Ajaran ,ahdat al-,u!ud dan 9atiniah ini menyerapkan empat sifat utama. Pertama, mencaci alim ulama dan fu%aha* Islam dengan tujuan menolak kerasulan ,abi $uhammad sa!. Kedua, Islam mempunyai zahir dan batin. Ketiga, talam dua muka dan keempat, gerakan sulit dan rahsia. Ajaran ,ahdat al-,u!ud dalam Islam lahir daripada penggunaan pemikiran ahli fikir yang terpengaruh dengan teori eminasi falsafah Hinduisme dan ,eoplatonisme dalam membicarakan soal metafizik. Dalam mitos Hindu, -uhan digambarkan sebagai lelaki dan perempuan yang sedang berpelukan dan terbelah dua. Hasil persetubuhan kedua duanya, maka lahirlah keturunan manusia. Dengan tiba tiba si isteri menjelma menjadi lembu betina dan si suami menjelma menjadi lembu jantan, maka lahirlah keturunan binatang. Keadaan ini berterusan sehinggalah lahir sekalian makhluk yang ada dalam alam ini. >ahaman ini menggambarkan seolah olah -uhan 1Khali%2 dan makhluk adalah satu. $anakala falsafah ,eoplatonisme diasaskan oleh seorang ;ahudi bernama Philo 1'C 7.$2. 9eliau ialah orang pertama yang membuat tak!ilan kerana hendak menyesuaikan !ahyu dengan akal atau -aurat dengan falsafah. >alsafah Plato mengatakan hakikat !ujud ini terdiri daripada alam mithal dan itulah yang sebenarnya dan alam benda hanyalah bayangan dari alam mithal. )-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Alam mithal menepati akal dan alam benda menepati pancaindera. Halu datang Philo dengan Kitab -auratnya. Dalam -aurat diceritakan Adam, Ha!a dan ular. Ini ditak!ilkan oleh Philo dengan katanya Adam itu akal, Ha!a itu pancaindera dan ular itu keseronokan. 7ecara tidak langsung, meresaplah pengaruh Hinduisme dan ,eoplatonisme ke dalam tasa!uf. 7ebanyak mana sekalipun cabang 9atiniah di $alaysia, ternyata ciri utama 9atiniah ialah cuba membalut kebatilan dengan tak!ilan ayat ayat al )uran yang bukan bukan, di samping penggunaan ungkapan yang didak!anya hadis 6asulullah sa! tetapi sebenarnya tidak. Dengan demikian, didapati semua aliran kepercayaan yang menyele!eng ini berpusat kepada doktrin 9atiniah dan tasa!uf falsafah. 7umbernya kembali kepada pelbagai doktrin falsafah dan tradisi keagamaan, bukan kepada al )uran dan 7unnah. ?ontohnya, konsep Imam merupakan konsep yang lahir daripada 7yiah Isma*iliyyah 9atiniah yang kemudiannya menghasilkan konsep guru mursyid, pemuda 9ani -amim dan Imam $ahdi. 9egitu juga dengan konsep batin dan tak!il yang jelas daripada 7yiah 9atiniah dengan mentak!ilkan sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan menghuraikannya dengan huraian batin. Konsep gnosis pula yang berselindung dengan kalimah kashshaf, laduni, ilham mahupun ma*rifat amat luas penggunaannya di kalangan 7yaih 9atiniah. 9egitu juga dengan konsep emanasi dan !ujudiah. Keempat empat unsur ini tidak terlepas daripada didomonasi oleh 9atiniah. Kesan da!ipada aja!an sesa% Daripada perbincangan yang dibuat, didapati baha!a ajaran sesat mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat $elayu Islam di $alaysia. Ajaran sesat ini merosakkan akidah dan ibadat umat Islam hingga mendorong mereka kepada )1

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) syirik, kufur dan murtad, sesat dalam beragama, perpecahan dalam masyarakat dan ancaman kepada keselamatan negara.

Pemujaan kubur yang dianggap keramat, mempercayai kesaktian yang ada pada para !ali serta bomoh merupakan perkara khurafat yang sering diamalkan dalam aliran kepercayaan akan mengheret pengikutnya menyekutukan Allah s!t. Al )uran telah menggariskan baha!a syirik besar ini terbahagi kepada empat bahagian, iaitu syirik dalam memberikan kasih sayang, syirik dalam memberikan ketaatan, syirik dalam niat dan kehendak serta syirik dalam permintaan, pertolongan dan doa. Keempat empat bahagian syirik jelas !ujud dalam kesemua ajaran sesat yang ada dari dulu dari sekarang. Allah s!t mengingatkan manusia agar tidak menyekutukan ,ya sama ada dari sudut zat, sifat, nama mahupun perbuatan ,ya kerana Allah s!t tidak akan mengampunkan dosa golongan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman ,ya 0

b) !$# w t br& x8u m/ tur $tB . cr 9s `yJ9 !$t! " `tBur #8 !$$/ s)s$ %&' (x)=&' #*+t/ ,''7esungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan ,ya dengan sesuatu 1apa jua2, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan 1syirik2 itu bagi sesiapa yang dikehendaki ,ya 1menurut peraturan hukum hukum,ya2D dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu 1apa jua2, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. 1surah &&<2 Peringatan Allah s!t dalam al )uran perihal menyekutukannya adalah jelas. 9arangsiapa yang mensyirikkan ,ya nescaya akan terhapus segala amalannya. )2 al ,isa* 0

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) -idak ada satu kuasa yang mampu mengatasi kuasa Allah s!t dan segala amalan yang dilakukan hendaklah untuk Allah s!t semata mata sebagaimana firman ,ya 0

.%+% b) /x&0 1234+5ur y$utx6ur /$yJtBur ! 7b>u t89:s>y+9$# ,';w y< =ms9 ( y<9x/ur >.B?& @$tAr&ur /rr& t89:B>4A$C$# ,'DKatakanlah0 E7esungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah -uhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. -iada sekutu bagi ,ya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku 1di antara seluruh umatku2 adalah orang Islam yang a!al pertama 1yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintah ,ya2E. 17urah al An*am, < 0 &<' &<(2 9esar kemungkinan seseorang itu boleh tergelincir akidahnya menjadi murtad disebabnya mensyirikkan Allah s!t mahupun menyalahi prinsip utama ajaran Islam. Kufur pula la!an kepada iman, iaitu berpaling daripada kebenaran dan melakukan maksiat setelah melakukan ketaatan dan beriman. Kufur juga boleh disimpulkan sebagai penafian dan keingkaran terhadap apa apa sahaja yang datang daripada Allah s!t melalui rasulnya ,ya tanpa sebarang keraguan. 7eseorang itu akan menjadi kafir jika dia ingkar kepada perintah Allah s!t dan taat kepada perintah taghut dalam keadaan dirinya sedar 1tidak lupa atau gila2. "alau bagaimanapun, sekiranya ia seorang yang jahilDtidak mengetahui baha!a perbuatannya mengingkari perintah Allah s!t dan menyalahi rukun Islam serta rukun iman, maka ia tidak digolongkan sebagai kafir. 9egitu juga seseorang akan menjadi murtad jika dia kembali kepada kekufuran setelah dia menerima Islam sebagai pegangannya. -erdapat pengikut ajaran )3

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) sesat yang menganut kepercayaan lain sebelum Isalam kemudian memeluk Islam seterusnya berpaling tadah kepada agama asal mereka 1tanpa sebarang paksaan2 akibat terpengaruh dengan ajaran sesat ini. >irman Allah s!t 0

tB txE !$$/ .`B +t/ mFyJ) w) `tB/ !)DGE?& =mH$=s%ur B8-#yJIB ,`yJJ}$$/ `1Ks9ur `B yyu D K9$$/ #L&0 @M)=y+s$ N=NxO PQB !$# @Ms9ur RS#xt N@Tt ,'77esiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman 1maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah2, kecuali orang yang dipaksa 1melakukan kufur2 sedang hatinya tenang tenteram dengan imanD akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari Allah, dan mereka pula beroleh azab yang besar. 17urah al ,ahl, &<0 &C< 2 Kesesatan yang mendasari akidah atau keimanan terutamanya menyentuh kepercayaan kepada Allah s!t dengan mempercampuradukkan dengan pemikiran falsafah ,eoplatonisme, 9atiniah, Hinduisme mahupun Kristian bahkan ada antaranya mengaku dirinya -uhan dan rasul yang diutuskan bukan sekadar sesat tetapi kufur kepada Allah s!t. Kedudukan golongan ini lebih bahaya daripada gerakan Kristianisasi kerana mereka bergerak atas nama Islam, berpakaian dan melaksanakan cara hidup sebagaimana umat Islam yang lain, hanya akidah mereka sahaja yang mempengaruhi terpesong. 8leh itu, mereka lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat agar sama sama menyertai kumpulan mereka. Sesa% dalam e!agama 7esat dalam beragama termasuklah cenderung melaksanakan sesuatu amalan atau doktrin ajaran yang nyata bertentangan dengan Islam. Antara perkara yang )4

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) memba!a umat Islam sesat dalam beragama termasuklah meyakini dan mengamalkan sesuatu ajaran yang difat!akan sesat. Perkara seumpama ini berlaku disebabkan pemujaan yang keterlaluan kepada pemimpin dengan memberikan segala ketaatan kepada ketua dengan membuta tuli tanpa sebarang pertanyaan, komentar mahupun kritikan. 7ecara tidak langsung, keadaan ini membuka peluang kepada golongan tertentu untuk mendapatkan kepentingan tertentu dalam dunia ini. 7elain itu, perkara ini boleh berlaku disebabkan oleh keghairahan para pengikut meramalkan perkara ghaib yang berkaitan dengan Kiamat. Dari aspek akidah, !alaupun penyele!engan akidah yang dilakukan hanya sedikit tetapi penyele!engan itu tetap dianggap sesat. Dalam kata lain, iman seseorang akan runtuh !alaupun seseorang itu mengingkari hanya satu huruf daripada keseluruhan al )uran. 7ering kali golongan yang terlibat dengan ajaran sesat ini bukan hanya sesat dari segi syariat tetapi sesat juga dari segi akidah. "alau bagaimanapun, kesesatan dari segi pengamalan syariat seperti melakukan nikah batin 1berzina2, minum arak dan lain lain akan memba!a kepada sesat dari sudut akidah sekiranya pengikut aliran ini beriktikad baha!a perbuatan ini adalah sebahagian daripada syariat Islam. >irman Allah s!t 0

b)

t8U%!$#

(#rxx. #V .

y+t/

.>MLyJ)

@+@. y<B

(#r#y$#

`9

%tH)+W

@MXt/.YsW

*Zs9[r?&ur >+\ tbY9!$N9$# ,N77esungguhnya orang orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali kali akan diterima taubat mereka, dan mereka itulah orang orang yang sesat. 17urah al :Imran, ( 0 FC2 >enomena ini seolah olah menggalakkan kehidupan yang berteraskan ha!a nafsu sehingga melahirkan gejala anak luar nikah dan seks bebas dalam masyarakat. >irman Allah s!t dalam 7urah al Kahf, ayat ke &C( dan &CG 0 )(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

.%+% .%y\ ] ^m<t_A t8Uy`ab{$$/ cxu:$dr& ,'7D-

t8U

%!$# %&' .>de+y 8 B!"Yuft:$# $uA9$# .>+\ur tbY<&4ts .>degr& tbYF14t $h+L0 ,'7BKatakanlah 1"ahai $uhammad20 E$ahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang orang yang paling rugi amal amal perbuatannya= 1Iaitu2 orang orang yang telah sia sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka baha!a mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukanE. Pe!pe&ahan dalam mas1a!aka% Ajaran sesat memberi banyak impak negatif terhadap masyarakat. Kehadiran ajaran sesat me!ujudkan perbalahan, kehidupan berpuak puak sehingga memba!a kepada perpecahan bangsa dan agama. 7etiap kumpulan atau puak merasakan mereka berada di jalan yang benar hingga sanggup mengkafirkan orang lain. Akibatnya terbit perasaan benci membenci antara satu golongan dengan golongan yang lain. ?ontoh paling dekat dengan masyarakat Islam di $alaysia ialah al Ar%am. 7ama ada disedari atau tidak, kelahiran al Ar%am pada masa dahulu dan kini lebih dikenali dengan 6ufa%a* atau -arekat Aurad $uhammadiah pernah mendirikan perkampungannya sendiri. Hidup dalam komuniti tersendiri dan jauh dengan pengaruh arus perdana. 7ecara tidak langsung, al Ar%am telah me!ujudkan :masyarakat dalam masyarakat*. Peristi!a penculikan Azura 1salah seorang !anita Ar%am2 di 7ingapura suatu ketika dahulu yang pada masa itu masih lagi menjadi isteri $ashaal, !arganegara 7!eeden berbangsa Arab adalah di dalam perancangan Abdul Halim Abbas, orang nombr dua dalam Ar%am. 7elain itu, seorang kakitangan kerajaan yang dikenali sebagai ,oh telah membuat laporan baha!a isterinya mengabaikan tanggungja!ab sebagai ))

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) seorang isteri dan ibu kepada anak anaknya kerana taksub dengan satu aliran kepercayaan. >enomena ini telah meruntuhkan institusi kekeluargaan sekali gus menyebabkan !ujudnya gejala yang tidak sihat dalam masyarakat. Propaganda yang sering dimainkan oleh golongan ini ialah mengecam, mencaci seterusnya memfitnah tokoh pemimpin dan para ulama. 7ecara tidak langsung mereka mempertikaikan ke!iba!aan ulama sehingga menimbulkan kesangsian masyarakat terhadap institusi agama. $anakala golongan yang lebih fanatik sanggup menindas anak anak dan ahli keluarga semata mata untuk taat kepada perintah guru. $ereka sanggup membenarkan guru memuaskan ha!a nafsu dengan isteri dan anak gadis mereka bagi memperoleh generasi yang saleh. 7ering kali kelompok ajaran sesat ini mengasingkan diri mereka bersama sama ahli kumpulan yang lain. $ereka tidak menyertai program program yang dirancang oleh masyarakat setempat dan jauh tersisisih daripada arus pembangunan jasmani dan rohani yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. $ereka turut melakukan pemulauan, memulakan bibit perbalahan sehingga membangkitkan perasaan benci membenci antara satu golongan dengan golongan yang lain. 7ekali gus memberikan gelaran tertentu tertentu seperti :ahli neraka* atau :kumpulan Pnam #ahanam* kepada mana mana ahli kumpulan yang telah keluar daripada ajaran mereka dan bertindak mendedahkan penyele!engan yang berlaku.

An&aman kepada keselama%an Nega!a Hubungan langsung antara kelompok ajaran sesat dengan gerakan sub4ersif dan antinasional yang cuba menimbulkan huru hara dalam negara dapat dikesan oleh pihak berkuasa sejak akhir tahun &FIC an lagi. Di samping meluasnya )*

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) kesesatan akidah dan penyele!engan syariah Islamiah di kalangan orang Islam, ajaran sesat juga memba!a perpecahan serta pertumpahan darah dalam masyarakat . Antara insiden yang pernah berlaku berkaitan dengan aliran kepercayaan 1ajaran sesat 2 adalah pada &F 8ktober &FIG, apabila seorang daripada ajaran sesat Pmpat 7ahabat pimpinan 7yed $utalib di Kampung Kedap, 6antau Panjang, Kelantan mati ditembak dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan. 9egitu juga pada I #ulai &FIF, -ajul Ariffin yang mengaku dirinya sebagai Imam $ahdi telah mencederakan -uan Hj. Damanhuri b. Hj. Abdul "ahab, Imam $asjid 6apat 7etia, Ipoh, Perak. Pada tanggal &F 8gos &FIF, seramai empat orang pengikut Ajaran Ilmu Kasyaf pimpinan Hj. Kamaruddin Q Abdullah 7ani Kajang mati terbunuh dalam satu peristi!a di Kerling, 7elangor. 7eterusnya kumpulan tarekat ,oor Maman Imam $ahdi yang diketuai $uhammad Ariffin bin $uhammad #ailani atau lebih dikenali sebagai $uhammad ,asir Ismail 1yang berasal dari Kampuchea2 telah mengetuai kumpulan menyerang balai polis 9atu 9ahat pada hari Khamis &< 8ktober &FKC. Akibatnya, seramai &+ orang pengikut ajaran sesat ini ditembak mati oleh polis dalam tragedi berdarah itu. 9egitu juga dengan kumpulan al Ar%am yang sebelum diharamkan, giat menyediakan tentera Imam $ahdi untuk menggulingkan kerajaan. 7ementara kumpulan al $aunah selain melakukan pencerobohan di Kem 9atalion (CG Askar "ataniah 5rik, Perak pada < #ulai 'CCC, kumpulan ini juga melakukan keganasan dan kekejaman dengan membunuh dua orang anggota keselamatan. 7e!ajarnya semua peristi!a ini membuka mata pihak berkuasa dan masyarakat baha!a sekiranya ajaran sesat ini dibiarkan beroperasi tanpa sebarang tindakan, mereka mampu menggugat keselamatan dan ketenteraman a!am.

)+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

IS6 IDE404GI $engetahui ideologi ideologi yang lahir dari 9arat dan menular ke negara negara Islam adalah sesuatu yang amat penting. Ajaran ajaran baru itu tidak lagi dinamakan agama tetapi mereka menamakan dengan ideologi atau teori. Ia bermaksud fahaman fahaman, cita cita, haluan dan aliran pemikiran. Aliran ini berasal dari Propah yang memisahkan kehidupan mereka daripada agama. Ajaran ajaran ini diba!a masuk ke negara negara Islam dan menjadi senjata serangan pemikiran yang berkesan pada masa kini. Ia dapat menjauhkan mereka daripada Islam dengan cara dan hujah tidak menolak Islam dan masih mengaku sebagai penganut Islam. Ia berjaya menyesatkan akidah atau sekurang kurangnya memecahkan umat Islam kepada pelbagai ideologi dan kumpulan yang memperjuangkan ideologi itu sehingga berlaku pertarungan sesama sendiri dan hanyut jauh daripada Islam. Aliran ideologi, falsafah dan teori teori itu mengenai urusan negara, ekonomi atau kemasyarakatan dengan memakai pelbagai nama seperti sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, pragmatisme dan sebagainya. $ereka mengambil ideologi ideologi itu dalam perkara perkara pemerintahan dan ekonomi atau dengan lain perkataan dalam perkara dunia. Ada antara mereka yang berani menuduh Islam dengan tuduhan tuduhan jahat dan fitnah fitnah seperti mendak!a Islam tidak sesuai lagi pada zaman ini atau Islam mesti disesuaikan dengan ideologi itu dengan membuat perubahan perubahan yang berani sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. $ereka sebenarnya orang orang yang sesat pada zaman ini dan memecah belahkan masyarakat Islam daripada tali agama Allah.

),

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Islam ialah cara hidup yang meliputi segala galanya, maka haram kita membahagi bahagikan Islam seperti menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. ?ontohnya, beribadah secara Islam, berkah!in secara Islam, melakukan urusan kematian secara Islam tetapi dari sudut pemerintahan, ekonomi dan urusan urusan dunia!i yang lain menolak hukum Islam. $engingkari salah satu daripada ajaran Islam boleh menyebabkan terkeluar agama !alaupun masih sembahyang, puasa, haji dan mengerjakan ibadah ibadah yang lain. Ini adalah bahaya yang menimpa Islam masa kini. 8leh itu, kita perlu mengetahui dan memahami ideologi ideologi baru ini di samping mengenali musuh musuh baru ini supaya kita dapat menyelamatkan akidah dan iman. 3mat Islam kini berada dalam keadaan kritikal kerana penganutnya terpengaruh dengan fahaman fahaman yang tidak ada kena mengena dengan Islam. "alaupun mereka mengaku beragama Islam dan melakukan atas dasar sayang pada Islam namun usaha mereka tetap sia sia.

$asyarakat muslim di negara ini sudah lama dilanda serapan ideologi asing menular secara halus sehingga tidak disedari. Ideologi ini mengancam akidah masyarakat muslim dan melemahkan ummah. Perbincangan tentang ideologi dalam tajuk ini akan berkisar pada takrif ideologi, konsep ideologi, sejarah kemunculan penyebaran ideologi dan kesan terhadap masyarakat Islam. #ika diteliti dalam beberapa kamus popular masa kini, takrif ideologi dapat diberikan kepada beberapa pengertian. Antaranya, ideologi ditakrifkan sebagai 4isi yang bersifat komprehensif. Ideologi juga bermaksud mena!arkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. #ika dilihat takrif ideologi dalam bentuk yang lebih luas, ianya bermaksud suatu sistem pemikiran abstrak 1tidak hanya sekadar pembentukan idea2 yang diterapkan pada masalah umum sehingga mampu membuat konsep. ?ontoh, ideologi dalam politik. Pemikiran yang tidak bersumberkan Islam dalam konteks ini dipanggil *-

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) pemikiran asing yang merujuk kepada apa apa fahaman, falsafah, prinsip, kepercayaan dan adicita yang bersumberkan pemikiran barat. Konsep ideologi dalam pemikiran barat ialah 1Kerana terms ideologi berasal usul dari barat2 >ahaman humanisme adalah suatu ideologi yang memba!a manusia kepada penolakan agama atau berpaling daripada konsep theologi 1ketuhanan2. Ideologi ini lebih kepada budaya penganutnya mementingkan diri sendiri. Kefahaman ini telah menjadi pegangan masyarakat 9arat yang
li e4alisme &4agma5isme

&3 ialisme

dem3#4asi #a&i5alisme HUMANISME &l"4alisasi s3sialisme

gl3 alisasi se#"la4isme sain5isme

akhirnya melahirkan berbagai bagai isme seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. >ahaman ini kini menular ke dalam masyarakat Islam melalui pelbagai saluran. Kesannya umat Islam terpisah daripada agama dan intima >ahaman humanisme juga dikenali sebagai fahaman materialisme kini telah berjaya menguasai sebahagian besar kelompok sosial dengan pelbagai jenama.

*1

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 7ecara ringkasnya, fahaman humanisme dapat digambarkan pada #adual 6angkaian Ideologi Humanisme di atas. & $aterialisme, pragmatisme, liberalisme dan globalisasi semuanya lahir daripara kefahaman humanisme. #ika dilihat dari aspek istilah nampak berbeza, tetapi sebenarnya fahaman dan ideologi itu mempunyai persamaan iaitu bertentangan dengan ajaran Islam. 7emuanya lahir daripara re4olusi tindakan kejam gereja dan golongan bangsa!an terhadap para ilmu!an dan rakyat jelata di zaman >eudal Propah. Penolakan yang amat ekstrim terhadap agama memba!a Propah kepada kecintaan yang tidak terhingga terhadap diri sendiri. Kecintaan dan ketaksuban yang keterlaluan boleh memba!a kepada bentuk penyembahan diri yang jelas bertentangan dengan konsep al )urRan dan Hadith ,abi.
Demok!asi pada asasnya lahir daripada sistem yang diguna pakai oleh golongan

sosialis dan golongan kapitalis. Dasar demokrasi adalah lebih kepada sistem pemerintahan sesebuah negara. 7istem ini mengasingkan penguasaan sultan B raja ke atas pentadbiran dan pengurusan negara. Demokrasi memperkenalkan Hembaga Per!akilan 6akyat 1Parlimen2 mencakupi legislatif 1perundangan2, fungsi penga!asan ke atas pentabdiran negeri di ba!ahnya dan fungsi pentadbiran yang bertanggung ja!ab dalam melaksanakan sistem, struktur dan organisasi pentadbiran.
Kapi%alisme amat mementingkan keuntungan dan menafikan hak orang lain

khususnya

dalam

aspek

perniagaan.

?ontoh,

amalan

riba

interest

berkonsepkan keuntungan dan penindasan terhadap golongan miskin secara tidak langsung. Di samping itu memberi keuntungan kepada orang kaya raya. Pada dasarnya persaingan dalam perniagaan adalah diharuskan.

#adual & 0 6angkaian Ideologi Humanisme, 1-aha S Anis $alik. 'CC+D Al 6a!i S >uad $uhsin. 'CCFD Harun ;ahya, 'CCF, ubahsuai2. *2

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) ,amun, konsep kapitalisme memba!a jurang yang amat jauh dalam struktur masyarakat. Amalan riba dan sistem monopoli menjadi asas kapitalisme yang dilihat berat sebelah.
Komunisme mungkin dilihat lebih adil memberikan hak persamaan kepada

semua manusia. ,ampak jauh berbeza dengan kapitalisme tetapi sebenarnya sama dari sudut penyembahan kepada kehendak manusiaD cuma dengan cara yang berbeza, iaitu dengan menyamakan kehendak agar semua kehendak dipenuhi. ?ontoh, penagih dadah dibenarkan memiliki sejumlah dadah untuk dirinya sendiri. $elebihi had itu baru dikira salah. Anda boleh menagih dadah di mana mana sahaja kerana itu kehendak mereka yang perlu dipenuhi. Kerajaan hanyalah mampu menyediakan tong sampah khas untuk picagari dadah agar tidak mengganggu orang lain yang tidak terlibat dengan dadah.
Sekula!isme. sosialisme dan plu!alisasi mengakui baha!a arak dan judi bukan

suatu yang baik untuk manusia. Arak dan judi juga merupakan kepala segala kejahatan. -etapi apa yang 9arat lakukan untuk mengelakkan rakyatnya daripada dicemari oleh najis arak dan judi= Kehendak manusia mengatasi segala kebaikan dan maslahah. 7eks bebas dianggap sebagai keinginan ha!a nafsu manusia yang perlu dipenuhi. 9ukan itu sahaja, globalisasi mengakibatkan masyarakat Islam hanyut tanpa batasan agama dan berakhlak mulia. $erupakan pencabulan terhadap nilai nilai kemanusiaan yang dirancang oleh orentalis 9arat. 1al #amil, t.t.2 7ementara itu, jika dilihat ancaman ideologi ini di $alaysia, didapati globalisasi berjaya melahirkan bangsa $elayu yang tiada identiti kemelayuan dan ketimurannya. Akibatnya mereka hilang jatidiri sebagai anak $elayu serta kurang berpegang teguh kepada agama. 5lobalisasi juga menjadikan sesuatu bangsa itu seringkali tunduk kepada agenda dan kehendak orang lain. Hegemoni. konsep yang terkandung dalam globalisasi iaitu hegemoni atau kekuasaan. Hegemoni bukan sahaja bermaksud kekuatan tentera tetapi juga *3

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) merangkumi kekuatan ekonomi, idea, agama, etika, peradaban dan lain lain. Hegemoni 9arat bukan sahaja terletak kepada kekuatan tentera, malah menguasai aspek nilai, budaya, termasuk jugalah agama. 15hazali, &FFK2. Sekula!isme merupakan konsep untuk memisahkan manusia dengan agama. Ia telah menular dengan hebat dan telah menjadi ritual dalam masyarakat masa kini. Dalam konsep ajaran Islam, agama tidak dapat dipisahkan daripada keseluruhan hidup dan kenegaraan, 1Harusani, 'CCF2. #usteru itu, konsep sekularisme secara terang terang memusuhi Islam. Istilah istilah sekularisme, sekularisasi, sekular tidak boleh dihubung kaitkan dengan Islam. 1 al Attas &FIKD al )arada!i &FII2. Dalam konteks di $alaysia, Islam diiktiraf sebagai agama rasmi negara. Dalam aspek yang lain, ia bertindak sebagai perlindungan terhadap undang undang Islam itu sendiri. "alau bagaimanapun, proses globalisasi yang sedang rancak berjalan, lambat laun akan mencabar undang undang setiap negara. Apabila kubu pertahanan ini lemah dan penduduk Islam bukan kelompok majoriti, sudah tentu kedudukan Islam dan bangsa $elayu akan tergugat. Kesan ideologi asing pada pemikiran masyarakat muslim. i2 Ideologi yang terdapat unsur ajaran menyele!eng ini diba!a masuk ke dalam pemikiran masyarakat Islam sama ada secara sedar atau tidak sedar. Kesannya ia dapat menjauhkan mereka yang kurang mendalami ajaran Islam untuk menolak Islam dengan mudah. ?ontoh, seperti golongan muktazilah, golongan !ahabi dan sebagainya berjaya memecah belahkan umat Islam. $ereka saling mempertahankan ideologi masing masing dengan pelbagai alasan dan hujah. ii2 Kesan buruk ini terkena pada ( kumpulan utama iaitu Pertama, mereka yang mengkaji dan mengamalkan Islam. Kedua, mereka yang tidak *4

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) faham langsung dan jahil tentang Islam, dan ketiga, mereka yang jahil murakkab 1tidak sedar dirinya jahil2 tetapi mahu bercakap mengenai Islam. -erhadap golongan kedua dan ketiga, kesan pemikiran dan ideologi amat merbahaya untuk masyarakat Islam. $ereka seringkali dilihat sebagai golongan perosak agama serta memecah belahkan umat Islam kerana jahil murakkab yang menebal. 7elain itu, kesan daripada ideologi sesat ini meresap masuk ke dalam urusan kehidupan umat Islam seharian. Antara kesan yang nyata ialah mereka membahagikan urusan keduniaan dan urusan ibadah secara berasingan. 3rusan pentadbiran dipisahkan dalam Islam. 7epatutnya, Islam itu satu cara hidup yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan manusia. iii. Kesan Ideologi 7ekularisme $emisahkan Islam dan politik. $ereka

mendak!a baha!a Islam adalah agama yang bersih dan politik adalah kotor. Kerana itu, Islam dan politik tidak boleh dicampurkan kedua duanya sekali dalam satu masa. Dari pandangan Islam, Islam membentuk politik menjadi bersih kerana Islam sukakan bersih, cekap, amanah,toleransi, telus dan bertanggungja!ab terhadap kepimpinannya. Islam menentang kekotoran, penindasan dan sebarang bentuk penipuan. 7ekularisme juga menghalang perlaksanaan hukum hukum perundangan Islam atau 7yariah. i4. Kesan ideologi yang lain dihuraikan seperti berikut0 Kesan Ideologi Komunisme >ahaman komunisme bercanggah dengan akidah Islam yang boleh memba!a umat Islam ke arah kemunduran. $ereka mengingkari ke!ujudan Allah, perkara ghaib serta hari kiamat. Ideologi komunis ini bersifat tidak berperikemanusiaan. Pemimpin ideologi ini memeras keringat rakyat dan merampas harta milik mereka. Pemimpin

*(

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) masyarakat membuat peraturan dan rakyat dikehendaki mengikut tanpa pertikaian. 6akyat bekerja untuk kepentingan negara sahaja. Kesan Ideologi 7osialisme $enjadikan kebendaan sebagai matlamat

utama dalam hidup serta menjauhkan agama Islam daripada terlibat secara aktif. -idak !ujud persoalan halal dan haram, yang !ujud hanyalah untung dan rugi. $erampas hak hak orang perseorangan dan mempertikaikan kebebasan mereka, malah seringkali berlaku penipuan dan salahguna kuasa dalam urusan mengendalikan hak milik umum. $enghapuskan semangat tolong menolong dan bekerjasama dalam masyarakat. Dalam konteks akidah, mereka menerapkan baha!a mempercayai semua alam semesta, manusia dan kehidupan merupakan material yang sifatnya berkembang melalui e4olusi masing masing. ?ontoh, adanya hubungan jenis antara lelaki dan !anita melahirkan anak. 5olongan ini menafikan ciptaan dan kekuasaan Allah terhadap makluk. Keperluan agama hanyalah bersifat hiasanBtampalan hidup semata mata, bukan sebagai suatu cara hidup. Kesan Ideologi dari aspek demokrasi 6akyat berhak menentukan corak

politik dan pemerintahan negara. 6akyat juga berhak menurunkan kembali kekuasaan itu dengan mengadakan pemilihan kepimpinan baru termasuk mengubah peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat. 6akyat bebas memilih agama masing masing, bebas memiliki hak kepunyaan harta, bebas dalam tingkah laku dan bebas bersuara. Ideologi ini dilihat seringkali mencampur aduk antara ideologi kapitalis dan ideologi sosialisme sebagai usaha untuk menutup beberapa kelemahan yang ada pada sistem itu. ?ontoh, me!ujudkan sistem keadilan sosial atau sistem kesejahteraan negara agar tidak menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat.

*)

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) 4. TE5)AIK ADA0AH IDE404GI IS0A2 3 Dalam konteks akidah Islam, penganutnya hendaklah mengesakan Allah, mengagungkan Allah sebagai pencipta alam ini, menyembah Allah yang menguasai langit dan bumi, memuji Allah yang menguasai serta mengetahui alam ghaib dan alam nyata, pentadbir semesta alam dan pengatur bagi sesuatu yang dicipta ,ya. 8rang orang yang diberikan pemikiran yang sihat diminta supaya memperhati dan memikirkan kejadian alam yang indah, lautan yang terbentang luas, gunung ganang yang tersergam indah, langit biru tanpa tiang yang kukuh, edaran bulan dan matahari mengikut orbitnya &' jam siang dan &' jam malam, jarak matahari dengan bumi yang sesuai dengan suhu kepanasannya dan sebagainya. 7emuanya ini menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak boleh dipertikaikan oleh manusia. 9olehkah manusia berbuat sesuatu tanpa bantuan dari Allah= 9olehkah manusia membina bangunan pencakar langit tanpa adanya ilmu dan kemahiran yang tinggi bagi melaksanakan nya tanpa adanya pertolongan dari Allah= 7emuanya tidak akan berjaya tanpa sifat pemurah Allah ke atas hamba ,ya yang cukup lemah dalam segala hal. Dari sekecil kecil urusan hinggalah kepada urusan yang sebesar besar urusan, manusia tidak dapat mengurus tadbir tanpa kudrat dan iradah Allah. #adi, adalah mustahil manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ini tidak mengakui dan mengesakan Penciptanya. Ideologi yang mereka cipta itu adalah bersifat sementara sahaja. Kenapa tidak memilih ideologi Islam yang lengkap untuk seluruh hidup manusia. $anusia boleh menggubal atau meminda ndang undang yang berkaitan peraturan semasa seperti menentukan peraturan trafik sama ada di jalan raya atau sebagainya. ,amun, undang undang yang berkaitan hukum syarak, hanya Allah sahajalah yang mengetahui baik buruknya terhadap keperluan manusia. #usteru itu, manusia tiada berhak untuk mempersoalkan sejauh mana keberkesanannya atau sesuaikah hukum **

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH) Allah dilaksanakan dalam masyarakat masa kini yang sangat meruncing.

4i. 8leh itu dapatlah difahami baha!a kini terdapat berbagai ideologi dan sistem yang !ujud berasaskan fikiran dan nafsu manusia yang menebal dalam masyarakat masa kini. 7emua ideologi tersebut dilihat tidak memba!a kebaikan kepada semua pihak kerana terdapat pelbagai kelemahan. 7ebaliknya jika dilihat dari ideologi Islam, ianya memba!a kesejahteraan kepada semua orang. Kerana matlamat hidup manusia ialah untuk mendapat kebahagian dan kesejahteraan. #adi, sebagai pilihan terbaik, ideologi Islam adalah amat sesuai dan rele4en untuk semua lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Demikian huraian akidah yang perlu diketahui oleh setiap orang yang beriman. 9ermula dari pendahuluan memahami akidah, pelajar pelajar dapat mengkaji huraian mengenai mazhab mazhab, fahaman fahaman, ideologi dan sebagainya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kesesatan.

Iman yang sebenar mesti menolak semua ajaran, fahaman ataupun ideologi dan teori yang melampaui batas batas Allah. Ia merangkumi semua fahaman yang dicipta pada zaman dahulu, kini dan akan datang.

8leh itu, semua fahaman ini diperkenalkan supaya pembaca khususnya pelajar pelajar yang mengambil mata pelajaran PI$ (&&' Pengajian Akidah ini dapat mengenali yang benar daripada al )uran dan 7unnah di samping mengenali fahaman fahaman yang tidak benar dan sesat daripada al )uran dan al 7unnah.

*+

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

Ada manusia yang menerima akidah secara membuta tuli bukan secara mengkaji. Adakala mereka berhujah berdasarkan pegangan nenek moyang semata mata tanpa mengkaji sumber yang sebenar.

Isu akidah tidak boleh dicuba cuba atau diagak agak. Ia tidak boleh dipilih sesuka hati kerana ia bergantung pada nasib yang memerlukan petunjuk Allah dan !ahyunya. Ia juga menentukan nasib mereka di akhirat sama ada ke syurga atau neraka. Ia adalah keputusan yang tidak boleh dipertikai dan diminta supaya kembali ke dunia.

7emoga Allah mengurniakan iman dan kekuatannya serta bersikap yang tegas pada perkara perkara yang bercanggah dengan iman. >ahaman yang bercanggah meliputi fahaman yang pupus, yang masih berselerakan dalam masyarakat atau yang bakal tercetus. $udah mudahan, kita semua dimantapkan akidah dan harapan penulis agar kita berjuang menegakkan kebenaran dan mendokong Islam sehingga ke akhirat hayat. #angan sekali kali menentang Islam kerana akibatnya kita memilih jalan yang silap. Pilihlah jalan yang lurus dan syurga adalah impian kita.

-ahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya@ .

67GA8AN

*,

(PIM 3112 PENGAJIAN AKIDAH)

&.9incangkan secara ringkas manusia sesat dalam beragama= '.,yatakan perbezaan di antara kufur dengan nifa%= (.7enaraikan ajaran sesat yang anda tahu=

+-