Anda di halaman 1dari 47

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Tajuk 1

ULUM AL QURAN DAN ULUM AL-HADITH

1.

Pengenalan Konsep Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith

1.1 Sinopsis

Pengajian yang berkaitan dengan Ulum al-Quran merupakan salah satu bidang yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami dan menghuraikan atau mentafsirkan apa yang terdapat dalam al-Quran itu sendiri dengan baik dan lebih sempurna. Pengertian Ulum al-Quran dapat diberikan dengan dua keadaan iaitu pengertian dari aspek bahasa dan istilah. Ulum al-Quran menurut bahasa ialah segala ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. Ulum al-Quran dari aspek istilah bermaksud ilmu yang membahaskan tentang al-Quran, sama ada dari aspek penurunannya, bacaannya, sejarah pengumpulannya, penyusunannnya, penulisan dan pentafsiran, ijaz, nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabihat dan lain-lain. Memahami al-Quran adalah perkara yang perlu bagi umat Islam, kerana al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam perundangan dan neraca keadilan. Pendidikan melalui al-Quran merupakan teras penting untuk menanamkan keyakinan manusia terhadap keEsaan Allah S.W.T. untuk mengabdikan diri dan mendekatkan diri kepadaNya. Tujuannya ialah supaya manusia menjadi insan yang soleh yang boleh merealisasikan segala tujuan hidup di dunia dan akhirat.

1.2 Hasil Pembelajaran

1. Menanamkan kepercayaan yang kukuh terhadap keesaan Allah dalam diri pelajar terhadap al-Quran. 2. Menanamkan keyakinan yang tinggi terhadap al-Quran dan Hadith. 3. Memahami mengenai nasikh dan mansukh. 4. Menjelaskan soal muhkam dan mutasyabih.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

1.3 Kerangka Konsep Tajuk

Pengenalan Konsep Ulum AlQuran & Al-Hadith

Definisi dan Dalil

Faedah mempelajari Ulum al-Quran

Penyusunan Ayat dan Surah

Nasikh dan Mansukh

1.4 Konsep dan Definisi Ulum Al-Quran

Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan sebagai mukjizat yang dinukilkan secara mutawatir yang ditulis dalam mashaf yang bermula dengan surah al-Fatihah ini diakhiri dengan surah an-Naas dan bacaannya adalah ibadat.

Dalam pengertian ini, berbezalah al-Quran dengan Hadith atau as-Sunnah, kerana bukanlah Kalamullah. Berbezalah dengan kitab-kitab suci yang lain kerana Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa (Taurat) yang berbahasa Siriani, berbezalah dengan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Daud (Zabur) yang berbahasa Qibti dan berbezalah ia dengan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi isa (Injil) yang berbahasa Ibrani.

Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kewujudan SWT dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Membaca al-Quran adalah ibadat. Ini berlainan dengan membaca Hadith atau lainnya. Ia dinukilkan kepada kita secara mutawatir, secara pasti dan qati. Maka oleh kerana itu, barangsiapa yang mengingkari, mempersenda-sendakannya atau meraguinya, murtadlah ia. Kalamullah

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)


itu ditulis dan didewankan serta dirakamkan dalam mushaf yang dimulakan dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Naas.

Definisi Ulum al-Quran:

Bahasa: Ilmu-ilmu tentang al-Quran.

Istilah: ilmu-ilmu yang membincangkan aspek-aspek yang terkandung dalam alQuran. Aspek-aspek yang dimaksudkan ialah penurunan al-Quran, bacaan, pengumpulan, penyusunan, penulisan, pentafsiran, ijaz al-Quran, al-nasakh wa al-mansukh, asbab al-nuzul, irab dan gharib al-Quran. .

Faedah mempelajari ulum al-Quran

1.Mengetahui perkembangan ulum al-Quran sejak ia diturunkan.

2.Menguasai bidang ilmu yang terkandung dalam al-Quran.

3.Mempertahankan penyelewangan.

keaslian

al-Quran

dan

memeliharanya

daripada

Sejarah ulum al-Quran di zaman Rasulullah s.a.w

Rasul Allah memahami dan menghafaz wahyu yang diterima baginda.

Rasul Allah menerangkan pengertian serta rahsia wahyu tersebut kepada Sahabat.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Sahabat menghafaz atau mencatatnya.

Sejarah ulum al-Quran di zaman al-Khulafa al-Rasyidin

Abu Bakar mengumpulkan al-Quran atas cadangan Umar bin al-Khattab kerana ramai huffaz syahid dalam peperangan al-Riddat di al-Yamamah

Di zaman Utsman, pelbagai bangsa yang menganut Islam membaca al-Quran mengikut lahjat mereka sendiri Utsman menyusun semula al-Quran Abu Bakar dalam satu tulisan dan lahjat dalam satu mushaf.

Perkembangan ulum al-Quran

Bermula pada awal abad ke-10H dengan penyusunan buku yang berjudul alBurhan fi Ulum al-Quran oleh Ali bin Ibrahim al-Khufi. Diikuti oleh al-Jawzi (m. 598H) yang menyusun Funun al-Afnan fi Ulum al-Quran Ilm al-Din al-Sakhawi (m. 641H) yang menyusun Jimal al-Quran. Abu Syamat (m. 665H) yang menyusun al-Mursyid al-Wajiz fi ma yataaluq bi alQuran al-Aziz. Badr al-Din al-Zarkasyi (m. 794H) yang menyusun al-Burhan fi Ulum al-Quran Jalal al-Din al-Balqini yang menyusun Mawaqi al-Ulum min Mawaqi al-Nujum Al-Sayuti yang menyusun al-Tajbir fi Ulum al-Tafsir dan al-Itqan fi Ulum al-Quran. Tahir al-Jazari yang menyusun al-Tibyan fi Ulum al-Quran Muhammad Ali Salamat yang menyusun Minhaj al-Furqan fi Ulum al-Quran Muhammad Mustafa al-Maraghi yang menyusun Masalat Tarjamat al-Quran Muhammad Abd Allah yang menyusun al-Naba al-Azim fi al-Quran al-Karim wa al-Tariq al-Mitsli fi Dirasatih. Abd al-Azim al-Zarqani yang menyusun Sahil al-Irfan fi Ulum al-Quran Muhammad Ali al-Sabuni yang menyusun al-Tibyan fi Ulum al-Quran Abd al-Ghani Audh al-Rajihi yang menyusun al-Minhaj al-Qawim fi Dirasat Ulum

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) al-Quran. Muhammad Ahmad Yusuf al-Qasim dan Mani Abd al-Halim Mahmud yang menyusun Ulum al-Quran al-Karim.
1.5 Penyusunan Ayat dan Surah

Al-Quran itu mengandungi ayat-ayat dan surah-surah. Manakala ayat-ayat dan surahsurah itu pula ada yang panjang dan ada yang pendek. Apa yang dimaksudkan dengan penyusunan al-Quran di sini ialah penyusunan mengikut tertib ayat dan surah.

Pengertian Ayat dan Surah:

Ayat menurut pergertian bahasa ialah:

a) Tanda atau alamat. b) Bukti atau dalil. c) Keterangan. d) Mukjizat atau tanda yang menakjubkan

Ayat menurut pengertian istilah ialah:

a) Sejumlah kalam Allah yang terdapat di dalam sesebuah surah daripada al-Quran. b) Suatu kumpulan ucapan yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk di dalam suatu surah di dalam al-Quran.

Kedudukan Ayat dan Penjelasannya

). Menurut pengertian Kata yah ( )adalah bentuk tunggal dari kata yt ( etimologi, kata itu dapat diertikan sebagai mujizah ( = =),almah ( tanda), atau ibrah ( = pelajaran). Selain itu, yah ( )dapat diartikan pula
sebagai al-amrul-ajb (

sesuatu

yang

menakjubkan)

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

/ = dan jamah ( = kelompok, masyarakat), al-burhn/ad-dall (


keterangan/penjelasan). Jika dikaitkan dengan istilah Alquran,yah ( )bererti huruf-huruf hijaiyah atau sekelompok kata yang terdapat di dalam surah AlQuran yang mempunyai awal dan akhir yang ditandai dengan nombor ayat.

Dalam bentuk tunggal kata yah ( )di dalam Al-Quran disebut 86 kali, seperti dalam surah Al-Baqarah [2]: 106; dalam bentuk mutsann (dua), ayatain ( ) disebut satu kali, yaitu dalam surah Al-Isra [17]: 12, sedangkan dalam bentuk

)disebut 290 kali, seperti dalam surah Al-Baqarah [2]: 61 dan jamak, yt (
surah Al-Anm [6]: 4. Dalam bentuk tunggal, kata yah ( )paling banyak disebut dalam surah Al-Baqarah [2], surah Al-Anm [6], dan surah An-Nahl [16] masing-masing tujuh kali, sedangkan dalam bentuk jamak kata itu banyak disebut: dalam surah Ali Imrn [3] sebanyak 18 kali, surah Al-Anm [6] sebanyak 25 kali, dan surah Al-Arf [7] sebanyak 24 kali. Semua pengertian yah ( )yang dikemukakan di atas digunakan oleh Al-Quran. Kata itu di dalam al-Quran disebut dalam berbagai konteks pembicaraan. Kata yah ( )yang disebut dalam surah Al-Baqarah [2]: 106 misalnya, terkait dengan pembicaraan ayat tentang pengertian ayat-ayat Al-Quran, yang berhubungan dengan persoalan nasakh di dalam al-Quran. Di dalam ayat itu dinyatakan bahawa suatu ayat yang di-nasakh akan digantikan dengan ayat lain yang lebih baik daripada itu, atau yang sama dengan itu. Ayat ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayatayat yang me-nasakh dan ayat-ayat yang di-mansukh.

Dari penggunaannya di dalam Al-Quran dapat disimpulkan bahwa pengertian kata yah ( )dapat diartikan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kitab suci dan Al-Quran apabila di dalam ayat itu kata tersebut dikaitkan dengan kata-

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

= turun) dan kata-kata lain yang seasal dengan itu atau adanya kata nazala (
tantangan yang ditujukan kepada orang-orang untuk membuat sesuatu yang sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila kata ayat dikaitkan dengan kata Allh ( )dan segala kata ganti yang berkaitan dengan-Nya, maka kata itu dapat diartikan dengan dua pengertian, yaitu pertama dengan ayat-ayat AlQuran dan dapat pula dengan sesuatu yang menunjuk kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Jika kata yah ( )yang dihubungkan dengan ungkapanungkapan li qaumin

yatafakkarn (

),

), yaqiln (

) atau yang semakna dengan itu, ), yadzdzakkarn ( yasman (


maka kata itu diartikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Ayat dalam pengertian ini cukup banyak diungkapkan di dalam Alquran, antara lain dalam surah Al-Hijr [15]: 77, surah An-Nahl [16]: 11, dan surah Al-Anbiy [21]: 91.

Dilihat dari jumlah ayat yang terdapat dalam Al-Quran, para ulama mempunyai perbezaan pendapat. Abu Abdurrahman As-Salmi, salah seorang ulama Kufah, menyebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran berjumlah 6.236 ayat. Jalaluddin AsSuyuti, seorang ulama tafsir dan fiqh, menyebutkan 6.000 ayat. Imam Al-Alusi menyebutkan 6.616 ayat. Apakah basmalah dihitung pada masing-masing setiap surah atau dihitung satu saja. Apakah setiap tempat berhenti merupakan satu ayat atau sebahagian dari ayat. Apakah huruf-huruf hijaiyah pada awal surah merupakan ayat yang berdiri sendiri atau digabung dengan ayat sesudahnya. Demikian seterusnya, sehingga timbul perbezaan dalam kalangan ulama.

Ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dari ayat pertama surat pertama (Surah AlFatihah) sampai dengan ayat terakhir surat terakhir (Surah An-Nas) disusun secara tauqifi, iaitu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tidak berdasarkan ijtihad para sahabat. Pengelompokan AlQuran berdasarkan ayat-ayat mengandungi beberapa hikmah. Di antara hikmah-

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) hikmah itu ialah: (1) untuk memudahkan mengatur hafalan dan mengatur waqaf (berhenti) berdasarkan batas-batas ayat; dan (2) untuk memudahkan

penghitungan jumlah ayat yang dibaca pada saat melakukan shalat atau khutbah.

Dilihat dari periode turunnya, ayat-ayat Al-Quran oleh para ulama dikelompokkan atas ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. Terdapat tiga pendapat para ulama dalam memberikan pengertian Makkiyyah dan Madaniyyah. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat Makkiyyahadalah ayatayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, walaupun sesudah hijrah, dan Madaniyyah ialah ayat-ayat yang turun di Madinah. Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Makkiyyah ialah ayat-ayat yang ditujukan kepada masyarakat Mekah yang antara lain ditandai dengan ungkapan y ayyuhan-ns ( )dan yang Madaniyyah ialah ayat-ayat yang turun untuk ditujukan kepada masyarakat Madinah yang sudah beriman, yang antara lain ditandai dengan ungkapan y ayyuhal-ladzna man (

) .
Muhammad

Pendapat ketiga, merupakan pendapat yang populer, menyatakan bahwa ayatMakkiyyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi

Saw. berhijrah ke Madinah walaupun turunnya di tempat selain Mekah, sedangkan ayat-ayatMadaniyyah ialah ayat-ayat yang turun sesudah hijrah walaupun turun di Mekah.

Dilihat dari segi jumlahnya, ayat-ayat Makkiyyah lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat Madaniyyah. Dari ayat-ayat Alquran yang berjumlah 6.236 itu, ayat-ayat Makkiyyah berjumlah 4.726 buah, sedangkan ayat-

ayat Madaniyyah berjumlah 1.510 buah. Ini berarti bahwa tiga perempat dari jumlah ayat-ayat Alquran adalah Makkiyyah.

Ayat-ayat Al-Quran yang secara lengkap sampai kepada kita saat kini tidak diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan secara beransur-angsur sesuai dengan suasana kaum muslimin pada awal Islam itu. Ini bererti bahwa di antara ayat-

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) ayat itu ada yang turun pertama sekali, ada yang turun terakhir sekali, dan ada pula yang turun pada periode-periode di antara keduanya. Di dalam hal ini ada empat pendapat para ulama. Pertama, ulama yang mengatakan bahawa ayat yang pertama turun adalah Ayat 15 dari S. Al-Alaq [96] berdasarkan, antara lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ra. yang menceriterakan kejadian yang dialami Nabi ketika menerima wahyu itu. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa ayat yang pertama turun adalah Ayat 15 dari S. Al-Muddatstsir [74], berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Salmah bin Abdur Rahman bin Auf. Ketiga, ulama yang berpendapat bahwa ayat yang pertama turun adalah QS. Al-Ftihah [1], berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Maisarah Umar bin Syurahbil. Adapun yang keempat, menyatakan ayat yang pertama turun ialah bismillhir-rahmnir-rahm, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh AlWahidi dari Ikrimah dan Al-Hasan. Majoriti ulama menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yakni Ayat 15 dari S. Al-Alaq [96] merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, dan tidak satu pun wahyu yang turun sebelum itu. Tiga pendapat lainnya oleh Az-Zarqani dikompromikan sebagai berikut; Ayat 15 dari S. Al-Muddatstsir [74] merupakan ayat-ayat yang turun pertama kali setelah beberapa saat lamanya terjadi kekosongan turunnya wahyu setelah turunnya Ayat 15 dari S. Al-Alaq [96]. Ayat-ayat dari S. Al-Ftihah [1] mungkin dapat dipandang sebagai surah Alquran yang diturunkan pertama kali secara lengkap mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. S. AlFtihah [1] itu turun beberapa saat lamanya setelah Muhammad diangkat sebagai Nabi.

Mengenai ayat yang terakhir turun, juga terdapat perbezaan pendapat para ulama. Menurut az-Zarqani, terdapat 10 pendapat ulama, iaitu: (1). Ayat 281 dari S. Al-Baqarah [2], berdasarkan hadis riwayat An-Nasai melalui Ikrimah dari Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Abi Hatim; (2). Ayat 278 dari S. Al-Baqarah [2],

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dan riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar; (3). Ayat 282 dari S. Al-Baqarah [2], berdasarkan hadis riwayat Ibnu Jarir dari Said bin Al-Musayyib dan riwayat Abu Ubaid dari Ibnu Syihab. (4). Ayat 195 dari S. li Imrn [3]; (5). Ayat 94 dari S. An-Nis [4]; (6). Ayat 176 dari S. AnNis [4]; (7). Ayat 3 dari S. Al-Midah [5], (8). Ayat 128 dari S. At-Taubah [9]; (9). Ayat 110 S. Al-Kahf [18], dan (10). Ayat-ayat S. An-Nashr [110], yang semuanya berdasarkan riwayat. Perbedaan pendapat ini timbul karena perbedaan masa para sahabat mendengarkan ayat yang disampaikan Nabi. Menurut Az-Zarqani dan Subhi As-Salih, ayat-ayat yang terakhir turun adalah Ayat 281 dari S. AlBaqarah [2]. (Ahmad Thib Raya)

1.6 Surah-surah dalam Al Quran. Jumlah surah yang terdapat dalam Al Quran ada 114; nama-namanya dan batas-batas tiap-tiap surah, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri (tauqifi). Sebahagian dari surah-surah Al Quran mempunyai satu nama dan sebahagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama, sebagaimana yang akan diterangkan dalam muqaddimah tiap-tiap surah. Surah-surah yang ada dalam Al Quran ditinjau dari segi panjang dan pendeknya terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu: 1. AS-SABUTHTHIWAAL, dimaksudkan, tujuh surah yang panjang Yaitu: Al Baqarah, Ali Imran, An Nisaa, Al Araaf, Al Anaam, Al Maa-idah dan Yunus. 2. Al-MIUUN, dimaksudkan surah-surah yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti: Hud, Yusuf, Mumin dan sebagainya.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) 3. Al-MATSAANI, dimaksudkan surah-surah yang berisi kurang sedikit dari seratus ayat seperti: Al Anfaal. Al Hijr dan sebagainya. 4.AL-MUFASHSHAL, dimaksudkan surat-surat pendek. seperti:

Adhdhuha, Al Ikhlas, AL Falaq, An Nas. dan sebagainya. 1.7 Pengertian Nasikh dan Mansukh: Terdapat perbezaan pengertian tentang terminologi naskh. Para ulama mutaqaddimin (abad I hingga abad III Hijrah) memperluas erti nasakh sehingga mencakup: (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.

Bahkan ada di antara mereka yang beranggapan bahawa suatu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh satu keadaan tertentu telah menjadi mansukh apabila ada ketentuan lain yang berbeza akibat adanya suasana lain, seperti misalnya perintah untuk bersabar atau menahan diri pada periode Makkah di saat kaum Muslim lemah, dianggap telah dinasakh oleh perintah atau izin berperang pada periode Madinah, sebagaimana ada yang beranggapan bahawa ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa praIslam merupakan sebahagian dari pengertian nasakh.

Pengertian yang demikian luas dipersempit oleh para ulama yang datang kemudian (mutaakhirin). Menurut mereka nasakh terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Para ulama tidak berselisih pendapat tentang adanya ayat-ayat Al-Quran mencakup aspek-aspek b, c, dan d, yang dikemukakan oleh para ulama mutaqaddimin tersebut. Namun istilah yang diberikan untuk hal-hal tersebut bukannya nasakh tetapi takhshish (pengkhususan).

Yang kemudian menjadi bahan perselisihan adalah aspek a, dalam erti adakah ayat yang dibatalkan hukumnya atau tidak? Para ulama yang menyatakan adanya nasakh dalam pengertian tersebut mengemukakan alasan-alasan berdasarkan aql dan naql (Al-Quran).

Ibn Katsir, dalam rangka membuktikan kekeliruan orang-orang Yahudi yang mempertahankan ajaran agama mereka dan menolak ajaran Islam dengan dalih tidak mungkin Tuhan membatalkan ketetapan-ketetapannya yang termaktub dalam Taurat, menyatakan: Tidak ada alasan yang menunjukkan kemustahilan adanya nasakh atau pembatalan dalam hukum-hukum Allah, kerana Dia (Tuhan) menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya dan melakukan apa saja yang diinginkanNya.

Al-Maraghi menjelaskan hikmah adanya nasakh dengan menyatakan bahwa: Hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan manusia dan hal ini berubah atau berbeza akibat perbezaan waktu dan tempat, sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu kerana adanya perkara yang mendesak (ketika itu) kemudian keperluan tersebut berakhir, maka ia merupakan suatu tindakan bijaksana apabila ia di-nasakh (dibatalkan) dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu, sehingga dengan demikian ia menjadi lebih baik dari hukum semula atau sama dari segi manfaatnya untuk hamba-hamba Allah.

Ada dua perkara yang harus diberi perhatian dari pernyataan Al-Maraghi di atas. Pertama, mempersamakan nabi sebagai doktor dan hukum-hukum sebagai ubat

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) memberikan kesan bahawa nabi dapat mengubah atau mengganti hukum-hukum tersebut, sebagaimana hukum doktor yang mengganti ubat-ubatnya. ubat Kedua, tidak

mempersamakan

ditetapkan

dengan

tentunya

mengharuskan dibuangnya ubat-ubat tersebut, walaupun telah tidak sesuai dengan orang tertentu, kerana mungkin masih ada pihak lain yang dapat menyesuaikannya.

Pada hakikatnya tidak ada perselisihan pendapat dalam kalangan para ulama tentang diadakan perubahan-perubahan hukum, antara lain atas dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Al-Maraghi di atas. Tetapi yang mereka maksudkan dan yang disepakati itu adalah perubahan-perubahan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad mereka sendiri atau perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Tuhan bagi mereka yang berpendapat adanya nasakh dalam Al-Quran.

Pendukung-pendukung nasakh juga mengemukakan ayat Al-Baqarah 106, yang terjemahan harfiahnya adalah:

Kami tidak menasakhkan satu ayat atau Kami menjadikan manusia lupa kepadanya kecuali Kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding. Apakah Kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Menurut mereka, ayat yang di nasakh itu adalah ayat Al-Quran yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. Penafsiran ini berbeza dengan penafsiran mereka yang menolak adanya nasakh dalam pengertian terminologi tersebut dengan menyatakan bahwa ayat yang dimaksud adalah mukjizat para nabi. Mereka juga mengemukakan ayat 101 Surat Al-Nahl:

Apabila Kami mengganti satu ayat di tempat ayat yang lain dan Tuhan mengetahui apa yang diturunkannya, maka mereka berkata sesungguhnya engkau hanyalah pembohong.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Disisi lain, mereka yang menolak adanya nasakh dalam Al-Quran, beranggapan bahawa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan satu dari dua

kemustahilan-Nya, iaitu (a) ketidaktahuan, sehingga Dia perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum yang lain; dan (b) sia-sia dan permainan belaka.

Hujjah-hujjah ini jelas tertolak dengan memperhatikan hujjah logik pendukung nasakh.

Alasan lain yang dapat dianggap terkuat adalah firman Allah di dalam surah 41:42, Tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan mahupun dari belakangnya.

Ayat tersebut di atas menurut Abu Muslim Al-Isfahani menegaskan bahwa AlQuran tidak disentuh oleh pembatalan, dan dengan demikian bila nasakh diertikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam Al-Quran.

Pendapat Abu Muslim di atas ditangkis oleh para pendukung nasakh dengan menyatakan bahwa ayat tersebut tidak berbicara tentang pembatalan tetapi kebatilan yang bererti lawan dari kebenaran. Hukum Tuhan yang dibatalkannya bukan berarti batil, karena sesuatu yang dibatalkan penggunaannya kerana adanya perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu bukan bererti bahawa yang dibatalkan itu ketika berlakunya merupakan sesuatu yang tidak benar, dan dengan demikian yang dibatalkan dan membatalkan keduanya adalah hak dan benar, bukan batil.

Agaknya kita dapat berkesimpulan bahawa hujjah yang dikemukakan oleh penolak adanya nasakh dalam Al-Quran telah dibuktikan kelemahan-

kelemahannya oleh para pendukung nasakh. Namun demikian masalah kontradiksi belum juga dapat diselesaikan.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Para pendukung nasakh mengakui bahawa nasakh baru dilakukan apabila, (a) terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan, dan (b) harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansukh, dan yang kemudian sebagai nasikh.

Di sini para penolak adanya naskh dalam Al-Quran dari saat ke saat membuktikan kemampuan mereka mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran yang tadinya dinilai kontradiktif. Sebahagian dari usaha mereka itu telah diterima secara baik oleh para pendukung nasakh sendiri, sehingga jumlah ayat-ayat yang masih dinilai kontradiktif oleh para pendukung nasakh dari hari ke hari semakin berkurang.

Dalam hal ini, kedua-dua kelompok ulama tersebut, misalnya dengan jalan meninjau kembali pengertian istilah nasakh yang dikemukakan oleh para ulama mutaakhir, sebagaimana usaha mereka meninjau istilah yang dikemukakan oleh para ulama mutaqaddim.

Untuk maksud tersebut, kita cenderung menjadikan pemikiran Muhammad Abduh dalam penafsirannya tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai titik tolak.

Muhammad Abduhwalaupun tidak mendukung pengertian kata ayat dalam AlBaqarah ayat 106 sebagai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran, dengan alasan bahawa penutup ayat tersebut menyatakan Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu yang menurutnya mengisyaratkan bahwa ayat yang dimaksud adalah mukjizat tetap berpendapat bahwa dicantumkannya kata-kata Ilmu Tuhan, diturunkan, tuduhan kebohongan, adalah isyarat yang menunjukkan bahawa kata ayat dalam surat Al-Nahl ayat 101 adalah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)


1.8 Muhkam dan Mutasyabih

Allah Taala berfirman, Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihat (Surah Ali Imran:7).

Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat difahami dengan mudah.

Termasuk

dalam

pengertian

ayat-ayat

mutasyabihaat:

ayat-ayat

yang

mengandungi beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan erti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang

berhubungan dengan yang perkara-perkara ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, syurga, neraka dan lain-lain.

Dilihat dari sisi pandang, muhkam dan mutasyabih, Al-Quran terbagi dalam tiga bentuk.

Pertama : MUHKAM

Umumnya merupakan ciri Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala: . Ertinya : Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu [Surah Huud : 1]

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Allah Subhanahu wa Taala berfirman.

Ertinya : Alif Laam Raa. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah [Surah Yunus : 1]

Allah Subhanahu wa Taala berfirman.

Ertinya : Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Al-Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah [Surah Az-Zukhruf : 4]

Artinya adalah indah dalam bentuk dan susunan kata serta maknanya. Al-Quran berada di puncak nilai kefasihan dan sastra ; berita-beritanya secara keseluruhan adalah benar dan bermanfaat, tidak ada dusta, kontradiksi dan main-main yang tidak ada manfaatnya, hukum-hukumnya secara keseluruhan adalah adil, tidak ada kedzaliman, kontradiksi atau kesalahan.

Kedua : MUTASYABIH

Umumnya juga merupakan ciri Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (iaitu) Al-Qur an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang gementar kerananya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya. Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya [Surah Az-Zumar : 23]

Ertinya sebahagian isi Al-Quran memiliki keserupaan dengan sebahagian yang

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) lain dalam hal keindahan, kesempurnaan dan tujuan-tujuan yang mulia, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Ertinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya [Surah An-Nisa : 82]

Ketiga :MUHKAM yang khusus pada sebagian ayat-ayat Al-Quran dan MUTASYABIH juga khusus pada sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami [Surah Ali-Imran : 7]

Erti muhkam di sini adalah, bahawa makna ayat jelas dan terang ; tidak ada kesamaran sama sekali, seperti firman Allah Subhanahu wa Taala

Ertinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal [Surah Al-Hujuraat : 13]

Allah Subhanahu wa Taala berfirman

Ertinya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa [Surah Al-Baqarah : 21]

Allah Subhanahu wa Taala berfirman . Ertinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba [Surah Al-Baqarah:: 275]

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Ertinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik [Surah AlMaidah : 3]

Sedangkan erti Mutasyabih di sini adalah makna ayat yang tersamar sehingga orang menjadi ragu dalam memahami sesuatu yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Taala, KitabNya atau RasulNya, sedangkan orang yang mendalam ilmunya tidak demikian.

Contoh yang berkaitan dengan Dzat Allah Subhanahu wa Taala. Seorang yang ragu memahami ayat.

Ertinya : (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka [Surah AlMaidah : 64]

Bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki dua tangan yang serupa dengan kedua tangan makhluk

Contoh yang berkaitan dengan Kitab Allah Subhanahu wa Taala. Seorang yang ragu memahami bahwa Al-Quran bersifat kontradiktif dimana sebahagiannya mendustakan sebagian yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman:

Ertinya : Apa saja nimat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi [Surah An-Nisa : 79]

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Pada tempat yang lain Allah Subhanahu wa Taala befirman:

Ertinya : Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan : Ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencan mereka mengatakan : Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad). Katakanlah : Semuanya (datang) dari sisi Allah [Surah An-Nisaa : 78]

Contoh yang berkaitan dengan Rasulullah, Seorang yang ragu memahami firman Allah Subhanahu wa Taala . Ertinya : Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orangorang yang ragu-ragu [Surah Yunus : 94]

Bahawa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam ragu terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. . SIKAP ORANG-ORANG YANG DALAM ILMUNYA, DAN SIKAP ORANGORANG YANG CONDONG KEPADA KESESATAN PADA AYAT-AYAT MUTASYABIH

Sikap orang-orang yang dalam ilmunya dan sikap orang-orang yang condong kepada kesesatan pada ayat-ayat Mutasyabih dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari tawilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) berkata : Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal [Surah Ali-Imran : 7]

Orang-orang yang condong kepada kesesatan menjadikan ayat-ayat mutasyabih sebagai saranan untuk menghujat Al-Quran, menebarkan fitnah dalam kalangan manusia dan mentakwilkannya dengan yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa Taala, sehingga menjadi sesat dan menyesatkan

Sedangkan orang-orang yang dalam ilmunya meyakini, bahawa apa saja yang terdapat pada Kitab Allah Subhanahu wa Taala adalah benar, tidak ada kontradiksi dan perbedaan karena datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya [Surah An-Nisaa : 82]

Ayat-ayat

yang

Mutasyabih

dikembalikan

menjadi

Muhkam

sehingga

keseluruhan Al-Quran menjadi Muhkam.

Pada contoh pertama mereka katakan : Bahawasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki dua tangan hakiki yang sesuai dengan kemuliaan dan keagunganNya, tidak menyerupai tangan makhluk, sebagaimana Allah

Subhanahu wa Taala memiliki Dzat yang tidak menyerupai dzat para makhluk, kerana Allah Subhanahu wa Taala berfirman.

Ertinya : Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat [Surah Asy-Syuura : 1)

Pada contoh kedua mereka katakan : Bahawasanya nikmat dan bencana semuanya terjadi sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Taala, akan tetapi kenikmatan sebabnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Taala kepada para hambaNya, sedangkan bencana penyebabnya adalah perbuatan hamba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) [Surah Asy-Syuura : 30]

Penyandaran bencana kepada hamba adalah penyandaran sesuatu kepada penyebabnya, bukan penyandaran kepada penentunya. Sedangkan

penyandaran nikmat dan bencana kepada Allah Subhanahu wa Taala adalah penyandaran sesuatu kepada penentunya. Dengan demikian hilanglah keraguan akan adanya perbezaan antara kedua ayat.

Pada contoh yang ketiga mereka katakan : Bahawasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah ragu terhadap apa yang diturunkan kepada beliau, bahkan beliau adalah orang yang paling tahu tentang wahyu dibandingkan manusia lainnya dan paling kuat keyakinannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah yang sama.

Ertinya : Katakanlah : Hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka (ketahuilah) aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah [Surah Yunus : 104]

Ertinya : Jika kalian merasa ragu terhadap wahyu itu, maka ketahuilah bahwa aku sangat yakin, oleh karena itu aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa Taala, bahkan aku kafir kepadanya dan aku beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Tidak mesti firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keraguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu [Surah Yunus : 94]

Berarti Rasulullah ragu-ragu atau terjerumus dalam keraguan. Lihat firman Allah Subahanahu wa Taala:

Ertinya : Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu) [Surah Az-Zukhruf : 81]

Apakah dengan demikian Allah Subhanahu wa Taala boleh atau sudah punya anak ? Sama sekali tidak !, hal ini tidak pernah terjadi dan tidak boleh bagi hak Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman.

Ertinya : Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun dilangit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba [Surah Maryam : 92]

Dan tidak mesti difahami dari firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu [Surah Al-Baqarah : 147)

Bahawa keragu-raguan akan kebenaran terjadi pada Rasulullah Shallallahu

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) alaihi wa sallam, kerana larangan dari sesuatu terkadang juga ditujukan kepada orang yang belum pernah melakukannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa Taala.

Ertinya : Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalang-halangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka kepada (jalan) Tuhanmu, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan [Surah Al-Qashash : 87]

Jelas sekali, bahwa mereka tidak akan mungkin menghalangi Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Tujuan dari pengarahan larangan kepada orang yang tidak melakukannya adalah : Sebagai tandingan bagi orang yang melakukannya dan peringatan dari manhaj mereka. Dengan ini hilanglah kesalah fahaman dan sangkaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dengan yang tidak layak baginya. 1.8 Kemukjizatan Al-Quran

Berita gembira dalam kitab terdahulu RINGKASAN MUKJIZAT NABI MUHAMMAD SAW

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

RINGKASAN MUKJIZAT NABI MUHAMMAD SAW

Antara mukjizat-mukjizatnya : 1. Berita gembira dalam kitab terdahulu Kemunculannya diceritakan sebelum baginda dilahirkan lagi. Mencakupi aspek ciri-ciri diri baginda, negeri, kaum dan masa kemunculan. (Surah al Aaraf : 157) Berita kemunculannya juga disampaikan oleh para pendeta dan paderi yahudi dan nasrani (Surah as Syuaaraa : 196-197)

2. Mukjizat Al Quran Al Karim

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Sebagai cop ketuhanan yang membenarkan kerasulan Baginda SAW Antara bentuk mukjizat al Quran : i. Kefasihan lafaz, uslub dan susunannya. (al Isra : 88) ii. Mengandungi berita tentang alam ghaib yang telah berlaku pada masa lampau dan masih diingati oleh manusia pada waktu pengutusan Baginda. iii. Mengandungi berita tentang perkara ghaib yang akan berlaku dan kebanyakannya telah terbukti berlaku dan sentiasa berlaku apabila tiba masanya.(Surah Hud : 49) iv. Mengesani jiwa manusia. (Surah Az Zumar : 23) v. Petunjuk dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya telah berjaya menghasilkan umat yang terbaik untuk manusia seluruhannya. (Surah ali Imran : 110) vi. Mengandungi ilmu dan fakta yang terbukti kebenaran dan ketepatan kandungannya. (Surah Fussilat ; 53) vii. Kandungannya meliputi pelbagai bidang, sedangkan Nabi SAW adalah seorang ummi. (Surah al Ankabut : 48)

3. Pertolongan Allah terhadap Baginda SAW, antaranya ; Menghantar malaikat- untuk menolong dan menenangkan Rasulullah saw ketika berdepan dengan tentera kafir. Menururnkan rasa mengantuk memberi keamanan dan ketenangan kepada tentera muslim dalam perang badar. Menghantar ribut mengalahkan tentera kafir dalam perang Ahzab. Memancutkan air di celah-celah jari Nabi SAW. Memperbanyakkan makanan yang sedikit sehingga mencukupi untuk orang ramai. Menyembuhkan orang yang didoakan Baginda SAW. Menjadikan pokok berkata-kata menjadi saksi kenabian Baginda SAW

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) 4. Allah memakbulkan doa nabi Muhammad Saw Kesemua doa Nabi SAW dimakbulkan Allah.

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

TUGASAN

1.Bincangkan secara ringkas mukjizat al-Quran? 2.Nyatakan perbezaan di antara muhkam dan mutasyabih? 3.Al-Quran adalah sumber utama perundangan Islam. Jelaskan.

Tajuk 2 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH

2.

ULUM AL-HADITH

2.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi, topik ini akan membincangkan tajuk Ulum alHadith. Fokus utama yang menjadi perbincangan kita ialah tentang Tarif dan beberapa istilah penting berkaitan hadith, Pembahagian Hadith dan hukum beramal dengannya.. Diharapkan para pelajar memberi perhatian dan tumpuan

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) yang lebih terhadap tajuk ini kerana ia lebih bertumpu kepada pemahaman konsep dan penjelasan istilah dalam kaedah Ulum al-Hadith. 2.2 Hasil Pembelajaran

1. 2. 3.

Menjelaskan tarif dan beberapa istilah penting berkaitan dengannya Menghuraikan martabat Hadis dan kedudukannya. Menerangkan hukum beramal dengan setiap jenis hadis.

2.3 Kerangka Konsep Tajuk

ULUM AL-HADITH

Takrif

Pembaha gian Ulum al-Hadith

Martabat Hadith dan kedudukannya

Hukum beramal dengan setiap jenis hadith.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

2.4 Takrif dan beberapa istilah penting berkaitan dengannya. Di sini akan dijelaskan beberapa istilah penting dalam ulum hadith supaya para pelajar dapat memahami dan meneruskan pembacaan modul ini sehingga akhir tajuk.

i.

Hadith ialah sesuatu yang dihubungkan kepada Rasulullah saw selepas baginda menjadi rasul sama ada perkataan, perbuatan atau persetujuan baginda.

ii. As-Sunnah menurut Ulama Hadith ialah perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat sama ada yang berkaitan dengan akhlak atau kejadian, perjalanan, peperangan nabi saw, juga sebagian daripada berita baginda sebelum menjadi rasul seperti baginda beribadat di Gua Hira. iii. Al-Khabar menurut Ulama Hadith ialah yang disandarkan kepada Rasulullah saw yang disandarkan kepada sahabat dan yang disandarkan kepada tabiien. Ada juga yang mengatakan bahawa khabar ialah apa yang disandarkan kepada selain daripada baginda.

iv. Al-Athar menurut Ulama Hadith sesuatu yang marfuk disandarkan kepada Rasulullah dan juga sesuatu yang mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Namun UlamaKhurasan menamakan yang mauquf dengan athar dan yang marfuk dengan khabar.

v. As-Sanad ialah untuk mengenal keadaan perawi-perawi yang terdapat dalam sanad itu sama ada sanad itu mempunyai perawi-perawi yang berhubung dari awal hingga ke akhir atau sama ada sanad itu aal (sanad yang lebih hampir kepada Rasulullah) atau sanad itu naazil (sanad yang lebih jauh daripada Rasulullah jika terdapat dua sanad dalam satu hadith) dan lain-lain.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

vi. Al-Matan ialah lafaz-lafaz hadith yang daripadanya terbentuk makna. Ada juga pihak yang mentakrifkan matan ialah percakapan yang terdapat pada akhir sanad. vii. Al-Musnad juga dinamakan bagi kitab hadith yang disusun hadith-hadithnya melalui apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang tertentu. Misalnya hadithhadith yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Bakar disusun dalam satu tempat, selepas itu, hadith yang diriwayatkan oleh Saidina Umar dalam satu tempat yang lain, begitulah seterusnya oleh sahabat-sahabat yang lain. viii. Al-Musnid ialah orang yang meriwayatkan hadith dengan isnadnya.

x. al-Muhaddtih ialah orang yang mahir dalam hadith sama ada hadith riwayat atau dirayah.

xi. al-Hafiz ialah seorang muhadith yang banyak menghafaz dan banyak mengumpulkan jalan-jalan (thuruq) bagi sesuatu hadith. 2.5 Martabat Hadis dan Hukum Beramal Dengannya

Hadith jika dilihat dari sudut kesohihannya daripada Rasulullah saw dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu hadith yang diterima (maqbul) dan hadtih yang tidak diterima (mardud). Hadith yang diterima (maqbul) terbahagi kepada dua iaitu Hadith Sahih dan hadith Hasan. Untuk mengenali hadith tersebut dan dapat membandingbezakannya, pelajar perlu meneliti huraian bagi setiap jenis hadith tersebut.

2.5.1 Hadith Sahih

Hadith Sahih ialah hadith yang mempunyai sanad yang berhubung daripada seorang yang lain sehingga akhir sanad melalui perawi-perawi yang adil dan

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) dhobit, tiada syaz dan tidak cacat (syaz). Apa yang dimaksudkan dengan syaz ialah suatu hadith yang diriwayatkan oleh seorang yang thiqah tetapi hadith ini bertentangan dengan hadith-hadith yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang thiqah. Ilah pula ialah kecacatan yang terdapat dalam sesuatu hadith yang

menjadikan hadith itu tidak boleh diterima. Bagi menentukan sesuatu hadith itu sahih atau tidak, hadith tersebut mestilah memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut merangkumi perawi, sanad dan matan hadith. Antara syarat-syarat hadith sahih ialah:

a. Perawinya bersifat adil. Maksud adil ialah seseorang yang soleh, beriman, bertakwa, tidak melakukan dosa besar, menjauhi perkara merosakkan iman dan tidak mengikut mana-mana hadith yang bertentangan dengan syarak serta menjaga akhlak dan maruah diri.

b.

Dhabit atau penjagaannya baik. ingatan, cerdik Perawi juga

Maksudnya perawi mempunyai kekuatan

dan faham sama ada dalam bentuk hafalan atau tulisan. dapat menjaga tulisan -tulisannya daripada sebarang

penambahan, pengurangan atau perubahan dengan sebab lupa atau cuai.

c.

Hadith diterima daripada perawi-perawi yang sama sifatnya.

Jika ada di

antara perawi yang tiada sifat-sifat yang boleh diterima, maka hadithnya ditolak.

d. Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir iaitu tidak terputuspada manamana tabaqat atau peringkat hingga sampai kepada Rasulullah saw. e. Tidak terdapat kejanggalan atau syaz. Menurut Imam Syafie hadith tersebut diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tetapi menyalahi riwayat ramai.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) f. Tidak terdapat sebarang kecacatan yang merosakkannya iaitu keadaan yang berupa kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadith itu untuk diakui sebagai hadith sahih. Semua yang disebutkan di atas merupakan syarat-syarat yang menjadikan sesuatu riwayat itu benar-benar sahih (sahih lizatihi). Bagaimanapun, terdapat satu kategori lain di mana riwayat berkenaan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sebagaimana sepatutnya. Namun kerana terdapat riwayat atau riwayatriwayat lain di dalam nilai yang sama memperkukuhkannya, ia boleh disifatkan sebagai sahih lighirihi. Misalnya apabila suatu hadith hasan itu diriwayatkan melalui berbagai salsilah periwayatan, ia boleh bertukar menjadi hadith sahih.

Bagi memperkukuhkan kefahaman, berikut diperjelaskan ciri-ciri lagi secara terperinci Hadith Sahih Lizatihi dan Hadith Sahih Lighairihi.

2.5.1.1

Hadith Sahih Lizatihi

Hadith ini asalnya sahih dan kesahihan itu sesuatu yang asal bukan disebabkan oleh faktor yang lain, Antara ciri-ciri hadith ini ialah perawi-perawinya thiqah (adil dan dhobit dan thabit pula pengambilan hadith daripada seorang perawi kepada gurunya iaitu bersambung antara setiap perawi. Hadith itu tidak mempunyai sebarang kecacatan yang boleh menjejaskan kesahihannya. Dengan kata lain, hadith ini mencukupi syarat bagi hadith sahih. Misalnya hadith:

: : :

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

" : : "......
2.5.1.2 Hadith Sahih Lighairihi

Hadith yang asalnya tidak sahih tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu ia menjadi sahih. Pada asalnya, hadith ini ialah hadith hasan, tetapi disebabkan terdapat thoriq lain yang meriwayatkan hadith ini, maka martabat hadith ini meningkat menjadi sahih. lighairihi. Misalnya hadith: Oleh itu, ia dinamakan sahih

: : .
Dalam sanad hadith ini, terdapat Muhammad bin Amru, menurut ulama hadith meskipun beliau bersifat adil, namun ingatannya (dhobit), tidak cukup kuat. Oleh itu, hadith itu menurut sanad ini dihukumkan sebagai hasan.

Walaubagaimanapun, hadith ini diriwayatkan melalui beberapa thuruq, iaitu terdapat thariq lain yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah, juga thoriq yang meriwayatkan daripada Rasulullah selain Abu Hurairah. Oleh itu, hadith yang diriwayatkan ini yang pada asalnya hadith hasan, menjadi hadith lighairihi.

2.5.2

Hadith Hassan

Hadith Hasan ialah hadith yang diriwayatkan oleh seorang yang bersifat adil, tetapi tidak begitu kuat ingatannya. Sanadnya berurutan dan tidak terdapat kecacatan serta kejanggalan pada matannya. Sesuatu hadith itu diiktiraf hadis hasan apabila memenuhi lima perkara berikut iaitu:

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

a. Perawi setiap hadith itu mestilah berhubung antara satu sama lain. b. Perawi itu mestilah adil c. Perawi itu tidak mempunyai kekuatan ingatan yang sempurna. Misalnya hadith sahih memerlukan kekuatan menghafaz tidak kurang daripada 95%. Oleh itu, hadith yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai kekuatan menghafaz hanya 85% sahaja adalah hasan. Manakala

hadith yang diriwayatkan oleh orang yang memiliki kekuatan menghafaz kurang daripada jumlah tersebut adalah lemah (dhaif). d. Hadith itu tidak syaz. e. Hadith itu tidak mempunyai illah.

Hadith Hasan terbahagi kepada dua martabat iaitu hasan lizatihi dan hasan lighairihi. Untuk memahami lebih lanjut lagi perbandingan antara hasan lizatihi dan hasan lighairihi, anda perlu meneliti dan memahami huraian jenisjenis hadith hasan berikut:

2.5.2.1

Hadith Hasan Lizatihi

Hadith Hasan Lizatihi ialah hadith yang bersambung sanadnya dari awal hingga akhir, perawinya juga bersifat adil dan tidak terdapat cacat serta tidak syaz iaitu tidak janggal dari sudut matannya, Cuma ia kurang kuat sifat dhabitnya. Dalam konteks lain, Hadith Hasan Lizatihi juga dinamakan sahih

lighairihi iaitu hadith yang mempunyai syarat penerimaan yang cukup, tetapi darjat dhabitnya kurang baik. Ia dinamakan Lizatihi kerana ia menjadi hasan dengan sendirinya iaitu memenuhi syarat khas pada hadis hasan, bukan sebab atau sesuatu natijah daripada luar.

2.5.2.1

Hadith Lighairihi

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Hadith Lighairihi adalah hadith yang tidak diketahui dengan jelas keadaan sanadnya dari sudut sifat dan kelayakan perawi, sama ada perawi itu kuat atau lemah. Walaubagaimanapun, perawi hadith Hasan Lighairihi bukanlah seorang perawi yang lupa, juga tidak banyak kesalahan yang dilakukannya dalam periwayatan hadith, ia juga tidak illah atau cacat, tidak dicela melakukan pemalsuan atau pembohongan pada hadis serta tidak sabit sebagai seorang yang fasiq. Justeru itu, Hadis Hasan Lighairihi ini disokong oleh riwayat lain yang muktabar dan sama dari sudut lafaz serta maknanya, sama ada melalui almutabi atau al-syahid. Dalam konteks lain, hasan lighairihi adalah hadis yang tidak jelas hal-hal sanadnya sama ada kuat atau lemah hafalan perawinya, tetapi tidak cuai, tidak banyak kesalahan dan tidak dituduh pembohong.

KESIMPULANNYA

Secara keseluruhannya, ulum hadith adalah perkara yang perlu dipelajari dan difahami oleh setiap umat Islam memandangkan hadith merupakan sumber rujukan dan panduan kedua selepas kitab al-Quran. Kepentingan hadith dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan. Oleh itu, umat Islam perlu

mengetahui ciri-ciri hadith yang dapat digunakan sebagai hujjah dan panduan dengan yang tidak.

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

TUGASAN

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

1. Jelaskan persamaan maksud hadith, sunnah, khabar dan athar. 2. Buatkan nota dalam bentuk grafik berkaitan Jenis-Jenis Hadith dan ciri-cirinya 3. Jelaskan persamaan antara Hadith Sahih Lighairihi dan Hadith Hasan Lizatihi.

Tajuk 3

ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH

3.

HADITH QUDSI DAN HADITH PALSU

2.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi, topik ini akan membincangkan tajuk Hadith Qudsi dan Hadith Palsu. Fokus utama yang menjadi perbincangan kita ialah Hadith Qudsi. Perbincangan dalam sub tajuk ini merangkumi pengertian hadith Qudsi, tujuannya, sifat-sifat dan ciri-ciri perbezaannya dengan Al-Quran dan Hadith.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

2.2 Hasil Pembelajaran

3. 4. 5.

Menjelaskan definisi dan tujuan Hadith Qudsi Menghuraikan sifat-sifat hadith Qudsi Meneliti dan menghuraikan perbezaan hadith Qudsi dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi.

2.3 Kerangka Konsep Tajuk

HADITH QUDSI

Definisi

Tujuannya

Sifatsifatnya

Perbezaan dengan AlQuran dan Hadith Nabawi

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

2.4 Definisi Hadith Qudsi. Hadis Qudsi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi saw. dengan mengatakan: Allah berfirman Nabi menyandarka perkataan itu kepada Allah beliau meriwayatkan dari Allah swt. Menurut M. Hasbi Ash

Shiddieqy bahwa hadis Qudsi merupakan titah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi di dalam mimpi atau dengan jalan ilham, lalu Nabi menerangkan apa yang dimimpikannya itu, dengan susunan perkataan beliau sendiri serta

menyandarkan kepada Allah. Hadis Qudsi juga disebut hadis illahi dan hadis rabbani.

Sebenarnya perkataan al-Qudsi dari segi bahasa membawa makna suci atau keberkatan. Ia sesuai dengan kedudukannya yang datang daripada Allah dari sudut lafaz dan makna. Bagi pengertian dari segi istilah, pelbagai definisi dijelaskan. Antaranya:

a. Setiap hadith yang dinisbahkan perkataannya kepada Allah swt b. Hadith Qudsi ialah yang mana lafaznya daripada nabi manakala maknanya daripada Allah manakala lafaznya digunakan oleh ulama salaf.

c. Setengah ulama mengatakan hadith Qudsi ialah nabi bersabda apa yang diriwayatkan daripada Allah, manakala lafaznya digunakan oleh ulama salaf.

d. Setengah pendapat lain mengatakan hadith Qudsi ialah firman Allah mengenai apa sahaja yang Nabi diriwayatkan, dan lafaznya daripada atau digunakan oleh ulama khalaf.

e. Pendapat yang lebih tepat dan menyeluruh, hadith Qudsi ialah apa sahaja hadis yang mana maknanya tetap daripada Allah sama ada bentuk mimpi atau ilham, cuma lafaznyadaripada nabi.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

f. Menurut pendapat al-Haitham, Hadith Qudsi ialah ucapan yang disandarkan kepada Allah dan ia dipindahkan kepada kita daripada Rasulullah saw melalui perkhabaran ahad.

2.5 Tujuan-Tujuan Hadith Qudsi

Hadith

Qudsi

merupakan

sebahagian

daripada

khazanah

sunnah

Nabawiyah kerana perawi tertinggi yang memberitakan hadith-hadith Qudsi ialah Rasulullah saw sendiri. Walaupun ia tidak dianggap mukjizat seperti al-Quran, namun disebabkan hadith Qudsi dinisbahkan kepada Allah swt maka ia mendapat tempat yang tersendiri dalam menarik perhatian pendengar serta memberi kesan kepada naluri manusia. Hadith Qudsi dapat menumbuhkan sifatsifat kehambaan ke dalam diri manusia, pembinaan jiwa, pembersihan kerohanian dan mempunyai tujuan-tujuan ketuhanan yang tersendiri.

Walaupun hadith Qudsi tidak membawa apa-apa hukum taklifi sebenarnya ia mampu menggalakkan diri ke arah ketaatan dan menghalangnya daripada kemaksiatan serta mungkar. Seterusnya ia mampu membimbing diri untuk

menghiasinya dengan akhlak yang mulia, mencari reda dan cinta Allah serta mengharap syurga dan takut neraka. Kesimpulannya hadith Qudsi berperanan sebagai sumber pengajaran, pendidikan dan bimbingan.

Secara ringkasnya, hadith Qudsi boleh membawa kepercayaan kepada Allah swt dengan lebih meyakinkan kerana hadith Qudsi memperkatakan tentang kepercayaan aqidah yang sebenarnya mengenai Allah SWT, kekuasaannya, Hadith Qudsi juga memperkatakan

kebesarannya dan limpah rahmatnya.

kesempurnaan akhlak dan tindak-tanduk yang bersesuaian dengan aqidah.

2.6 Sifat-Sifat Hadis Qudsi

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Bagi

membezakan

Hadith

Qudsi

dan

Hadith

Nabawi

serta

membandingkannya dengan al-Quran, berikut adalah ciri-ciri hadith Qudsi.

a. Maknanya daripada Allah dan lafaz daripada nabi.

b. Tidak dikira ibadat orang yang membacanya, iaitu tidak sebagaimana alQuran.

c. Tidak disyaratkan penetapannya melalui Mutawatir.

d. Diriwayatkan Hadith Qudsi disandarkan kepada Allah, tidak secara langsung. Rasulullah sebagai orang yang menyampaikan berita dari Allah.

e. Menggunakan lafaz, antaranya sebagaimana berikut:

i. ii.

f. Menyentuh perkara-perkara sunat dan kelebihannya sahaja.

g. Kebanyakannya bersifat Ahad dan bertaraf zann.

2.7 Perbezaan Hadith Qudsi dengan Hadith Nabawi


Hadith Qudsi Hadith Nabawi

Percakapan

Allah

swt

yang Perkataannya keluar daripada Nabi

diriwayatkan oleh Rasulullah saw. tanpa dinisbahkan kepada Allah swt Maksudnya memindahkan dengan Rasulullah firman Allah saw swt

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH) Wahyu daripada Allah swt Segala Nabi yang baik disandarkan berupa kepada

perkataan,

perbuatan, sifat tubuh badan atau kelakuan, ketetapan dan perjalanan hidup Rasulullah saw Dari segi isnad, hadith Qudsi Dari segi isnad, hadith Nabi

dinisbahkan kepada Rasulullah saw dinisbahkan kepada Nabi sebagai sebagai pencerita atau dinisbahkan orang yang bersabda kepada Allah swt sebagai orang yang berkata. Dari sudut isi, Hadith Qudsi ada Dari sudut isi, hadith Nabawi

perbezaan dengan Hadith Nabawi, di membicarakan hal-hal yang berkaitan mana Hadith Qudsi membicarakan dengan kepentingan manusia dan negara, menerangkan hukum halal dan haram serta perkhabaran baik dan buruk.

2.8 Perbezaan Antara al-Quran dan Hadith Qudsi.

Al-Quran Sumber hukum pertama dalam Islam

Hadith Qudsi Sumber hukum kedua selepas AlQuran

Mutawatir lafaz dan maknanya

Ada yang mutawatir dan ada yang ahad

Terpelihara

daripada

sebarang tidak dijamin terpelihara sepertimana al-Quran

penyelewengan dan perubahan Diisyaratkan membaca

al-Quran Tidak sah solat jika membaca hadith

semasa menunaikan solat Diberi ganjaran sekiranya membaca Tidak al-Quran dijanjikan ganjaran pahala

sekiranya membacanya.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Kesimpulannya:

Secara keseluruhannya, hadith Qudsi adalah wahyu daripada Allah dalam bentuk maknanya tetapi lafaznya adalah daripada Rasulullah saw. Hadith Qudsi tidak sama berbanding dengan al-Quran walaubagaimanapun Hadith Qudsi boleh memperkukhkan aqidah kepada Allah dan meningkatkan kesempurnaan akhlak. Hadith Qudsi ini penting kerana ia menjadi sumber rujukan kedua

selepas al-Quran. Firman Allah yang bermaksud:


Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah S.W.T dan taatlah kamu kepada Rasulullah S.A.W dan kepada kepada ulil Amri (orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. (berselisihan) dalam sesuatu Kemudian jika kamu berbantah-bantah perkara, maka hendaklah kamu

mengembalikannya kepada (kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunnah) Rasulullah S.A.W. (Surah Al-Hasyr: 7)

Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

TUGASAN

1. Huraikan kepentingan Hadith Qudsi kepada umat Islam dari segi keimanan kepada Allah swt. 2. Jelaskan ciri-ciri Hadith Qudsi yang membezakannya dengan Hadith Nabawi.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

BIBLIOGRAFI
Abdul Ghani Azmi Idris, (1999), Mengenal Al-Quran dan Asas-Asas Ulumul Quran, Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publishers. Abdul Halim El-Muhammady, (1995), Islam dan Al-Hadith, Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Abdul Hamid Muhammad Tahir, Fauziah Sani, (1987), Al-Hadith dan Mustolah AlHadith, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Karim Ali, Mohd Noor Deris, (2007), Pengajian Al-Sunnah, Kuala Lumpur:Intel Multimedia And Publication. Abdul Majid Jaafar, (2007), Isu-isu Dalam Tafsir dan Hadith, Kuala Lumpur:Pustaka Haji Abdul Majid. Al-Qattan, Manna Khalil, (1976),:Mabahith Fi Ulum al-Quran, Beirut: Muassasah alRisalah.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Budah @ Audah bin Mohsin, (1995), Ulum Al-Hadith, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jalal al-Din Abd. al-Rahman Ibn Abu Bakr, al-Suyuti:al-Itqan Fi Ulum al-Quran, Kaherah: Mustafa al-Halabi. Jalal al-Din Abd. al-Rahman Ibn Abu Bakr, al-Burhan Fi Ulum al-Quran, Kaherah: Mustafa al-Halabi. Joni Tamkin Borhan, Che Zarina Shaari, (1994), Ulum Al-Hadith, Kuala Lumpur:Cahaya Pantai, Sdn. Bhd. Mohd Napiah Abdullah, (1989), Ikhtisar Sejarah Perkembangan dan Kaedah Penyusunan Hadith, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Noraini Abu, (2008), Al-Quran Mukjizat Yang Terbesar Nabi Muhammad S.A.W., Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. Rosmawati Ali @ Mat Zin, (1997), Pengantar Ulum Al-Quran, Kuala Lumpur: Ilham Abati Enterprise. Rosmawati Ali @ Mat Zin, (1997), Pengantar Ulum Hadis, Kuala Lumpur: Ilham Abati Enterprise.

Subhi Soleh, (1972), Mabahith Fi Ulum al-Quran, Beirut: Dar al-llm. Subhi Salleh, (1978), Kajian Al-Quran, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

PANEL PENULIS MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

NAMA (KELULUSAN) MOHD.NOR BIN JUSOH PENSYARAH smnor@ipgmkdri.edu.my

KELAYAKAN

M.A (Usuluddin), Universiti Malaya. B.A (Hons), UIAM. Diploma Syariah, Universiti Malaya. Diploma Perguruan, Lembah Pantai,KL Sijil Khas (Bahasa Arab), Bangi. (PENGALAMAN KERJA) Di Sekolah :10 tahun Politeknik : 07 tahun Di IPG : 05 tahun

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

NAMA MARIAH BINTI RABA-EE PENSYARAH ustazahipgmiri@gmail.com. (KELULUSAN)

KELAYAKAN

M.A (Pendidikan), Universiti Malaya. B.A (Hons) Usuluddin, Universiti Malaya. Diploma Perguruan, MPI, Bangi. (PENGALAMAN KERJA) Di Sekolah :10 tahun Di IPG :03 tahun

IKON
Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

(PQE 3102 ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADITH)

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat