Anda di halaman 1dari 15

entang Surga dan Neraka

islamnya muslim
19.17
Agama definisi
Sudah menjadi keyakinan bagi umat muslim tentang adanya surga dan neraka. Semua yang
bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia yang hidup di dunia ini akan mendapatkan balasan
kelak di akhirat nanti. Surga bagi orang yang beriman dan bertakwah sedangkan neraka bagi
orang-orang kafir dan murtad dari jalan Allah swt.
Nama surga sesuai tingkatannya ada 8 yaitu: 1. Surga Firdaus, 2. Surga `And, 3. Surga
Na`im, 4. Surga Ma`wa, 5. Surga Darussalam, 6. Surga Darul Muqamah, 7. Surga Maqamul
Amin, 8. Surga khuldi.
Sedangkan untuk pintu Surga itu sendiri:
1. Pintu pertama untuk para Nabi, Rasul, Syuhada, dan Dermawan.
2. Pintu kedua untuk orang yang mendirikan shalat dengan memenuhi syarat, rukunnya,
sekaligus menyempurnakan wudunya.
3. Pintu ketiga untuk orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan sepenuh jiwa.
4. Pintu keempat ialah orang-orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar
5. Pintu kelima untuk orang yang mencegah hawa nafsu dan syahwatnya
6. Pintu keenam unutuk orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah
7. Pintu ketujuh untuk orang yang berjihad

8. Pintu kedelapan ialah untuk orang yang bertakwah


dan beramal saleh, berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali silaturahim
Nama Neraka sesuai tingkatannya terbagi menjadi 8 tingkatan, yaitu: 1. Neraka Jahannam, 2.
Neraka Jahim, 3. Neraka Hawiyah, 4. Neraka Wail, 5. Neraka Sya`ir, 6. Neraka Lazha, 7.
Neraka Saqar, 8. Neraka Huthamah.
Pintu neraka terdiri dari 7 pintu yaitu:
1. Pintu pertama untuk orang-orang kafir dan munafik.
2. Pintu kedua untuk orang-orang musyrik
3. Pintu kedua untuk orang-orang Syabiin
4. Pintu kedua untuk iblis dan para pengikutnya
5. Pintu kedua untuk orang Yahudi
6. Pintu kedua untuk orang Nasrani
7. Pintu kedua untuk orang yang banyak dosa dan belum bertobat

Penghuni Surga dan Neraka


Penghuni surga firdaus terdiri dari 5 golongan, yaitu:
1. Orang yang senantiasa memelihara shalat dengan khusuk
2. Orang yang menjauhi amalan sia-sia
3. Orang yang membayar zakat
4. Orang yang menjaga kemaluannya
5. Orang yang menjaga amanat dan menepati janji
Penghuni surga `And ada golongan yaitu:
1. Orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan karena Allah swt
2. Orang yang sungguh sungguh beriman dan beramal saleh
3. Orang yang banyak berbuat baik
4. Orang yang sabar mengharap rida Allah, menginfakkan hartanya di jalan-Nya, dan
membalas kejahatan dengan kebaikan
Penghuni surga Na`im ada dua antara lain:
1. Orang yang beriman dan beramal saleh
2. Orang yang bertakwa
Penghuni surga Ma`wa ada 3, yaitu:
1. Orang yang bertakwah kepada Allah
2. Orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh
3. Orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari godaan hawa nafsu
Penghuni Darussalam ada dua:
1. Orang yang kuat iman dan islamnya
2. Orang yang mengamalkan ayat-ayat Allah
Penghuni Surga Darul Muqamah
Penghuni surga Darul Muqamah, yaitu orang yang banyak kebaikannya dan jarang sekali
berbuat buruk
Penghuni surga Maqamul Amin, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah
swt.
Penghuni surga Khuldi yaitu orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dan
menjauhi larangan-Nya.
Penghuni Neraka Jahannam ada 6, antara lain:
1. Orang kafir
2. Orang munafik
3. Orang durhaka

4. Orang yang mengikuti ajaran setan


5. Orang yang menghadap Allah dalam keadaan berdosa
6. Orang yang enggan mengeluarkan zakat
Penghuni Neraka Jahim ada tiga, yaitu:
1. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
2. Para pendurhaka
3. Orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah
Penghuni neraka Hawiyah adalah orang yang dosanya lebih banyak daripada amal
kebaikannya
Penghuni neraka Wail adalah orang-orang yang curang
Penghuni Neraka Sya`ir ada 6 yaitu:
1. Orang yang memakan harta anak yatim
2. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah
3. Orang kafir
4. Orang yan teperdaya tipu muslihat setan
5. Orang yang menyimpang dari perintah Allah
6. Orang yang ingkar terhadap Allah dan Rasul-Nya
Penghuni Neraka Lazha ialah orang yang berpaling dari agama dan penimbun kekayaan yang
enggan membayar zakat
Penghuni Neraka Saqar, ialah orang-orang yang semasa hidupnya tidak pernah shalat, tidak
mau menyantuni orang miskin, suka membicarakan kebatilan, dan mendustakan hari
pembalasan
Penghuni Neraka Huthamah
Penghuni Neraka Huthamah yaitu orang yang mengumpat, mencela, dan berprasangka buruk.

Kajian Islam, Nama-Nama Surga dan Neraka

Pendahuluan

Surga adalah tempat kenikmatan yang disediakan Allah untuk orang-orang mukmin yang bertaqwa,
yang mengimani apa-apa yang harus diimani, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada
orang-orang yang ikhlas. Di dalam Surga terdapat berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat
mata, tidak pernah didengar telinga, serta tidak terlintas dalam benak manusia.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, mereka itu adalah sebaikbaik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka
pun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
(Al Bayyinah 7-8)

Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam
nikmat) yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka
kerjakan. (As Sajdah 17)

Tingkatan dan nama-nama syurga ialah :

1. Surga :

A. Surga Firdaus

Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah Subhanhu Wa Ta'ala.
telah menegaskan:

107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus
menjadi tempat tinggal,

Juga penegasanya dalam Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.

9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.


10. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi,
11. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya.

B. Surga And

Surga 'Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut: Firman Allah
Subhanhu Wa Ta'ala. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.

76. (yaitu) syurga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. dan itu
adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).

Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :

50. (yaitu) syurga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka,

C. Surga Na'iim

Dalam Al Qur'an surat al Hajj, ayat 56. Allah Subhanhu Wa Ta'ala. telah menegaskan :

56. Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, dia memberi Keputusan di antara mereka. Maka orangorang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan.

Firman-nya lagi dalam surat Luqman, ayat 8 :

8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurgasyurga yang penuh kenikmatan

D. Surga Ma'wa

Banyak sekali didalam Al Qur'an dijelaskan, antara lain Surat As Sajdah, ayat 19
Allah Subhanhu Wa Ta'ala. menegaskan:

19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, Maka bagi mereka jannah
tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.

Firman-nya lagi didalam surat An Naziat, ayat 41:

41. Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).

E Surga Darussalam

Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, diantaranya ialah : Dalam
surat Yunus, ayat 25 :

25. Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus (Islam)[685].

[685] arti kalimat darussalam ialah: tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. pimpinan
(hidayah) Allah berupa akal dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

F. Surga Daarul Muqoomah

Sesuai dengan penegasan Allah Subhanhu Wa Ta'ala. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35 :

34. Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang Telah menghilangkan duka cita dari kami.
Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri.

35. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami
tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".

G. Surga Maqoomul Amiin

Sesuai dangan penegasan Allah Subhanhu Wa Ta'ala. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51 :

51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,

H. Surga Khuldi

Di dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah Subhanhu Wa Ta'ala. telah menegaskan
:

15. Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang Telah
dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi
mereka?".

2. Neraka :

Neraka adalah tempat penyiksaan bagi mahluk Allah yang membangkang. Mereka adalah orangorang yang membangkang terhadap syariat Allah dan mengingkari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa
Sallam.

Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam
bahasa Arab disebut naar( ar)* (an-nr).

Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Pintu neraka
berdiri kokoh dan tertutup rapat. Itulah penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita
tentang pengadilan akhirat.

Ada juga orang-orang yang terakhir kali masuk surga, setelah mereka di siksa sesuai dengan dosadosanya yang telah mereka perbuat.

Didalam Al-Qur'an disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu (ada yang
mengartikan berhala). Pintu gerbang Neraka di pimpin oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19
malaikat penyiksa didalam Neraka, salah satunya yang disebut namanya dalam Al-Qur'an adalah
Zabaniah.

Walaupun neraka sering digambarkan sebagai tempat penyiksaan yang teramat panas, tetapi ada
hawa neraka menjadi teramat sangat dingin. Disebutkan di dalam Al-Qur'an:

Inilah (azab neraka), biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan
air yang sangat dingin. (Sad *38+:57)

Siksaan di dalam neraka yang paling ringan diberikan sandal api yang bisa membuat otak mereka
mendidih. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya ialah orang yang diberi
sepasang sandal yang talinya terbuat dari api neraka, lalu mendidihlah otaknya karena panasnya
yang laksana air panas mendidih di dalam periuk. Dia mengira tiada seorangpun yang menerima
siksaan lebih dahsyat dari itu, padahal dialah orang yang mendapat siksaan paling ringan. (HR.
Bukhari-Muslim)

A. Huthamah

Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau
platina, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di
neraka ini harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai
siksaan kepada manusia pengumpul harta. Surah Al-Humazah (104).

1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,


2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung[1600],
3. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya,
4. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,
7. Yang (membakar) sampai ke hati.
8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,
9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

[1600] maksudnya mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir
dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah.

B. Hawiyah

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qori'ah (101) ayat 9-10.

8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,


9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
11. (yaitu) api yang sangat panas.

Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang
selama hidup didunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki dan
perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti para wanita
muslim yang tidak menggunakan jilbab, bagi para lelaki muslim yang sering memakai sutra dan
emas, mencari rejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya, Hawiyah adalah
sebagai tempat tinggalnya. Surah Al-Qari'ah

C. Jahannam

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.

43. Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang Telah diancamkan kepada mereka
(pengikut-pengikut syaitan) semuanya.

Pengikut syaithan kebanyakan para wanita, mengapa demikian? karena dalam diri seorang wanita
terdapat roh-roh syaithan.

Syaithan bentuknya ada 3 (tiga) yaitu:

a. Ucapan para dukun, peramal


b. Hawa nafsu (egoisme)
c.
Catatan

Mengkultuskan

kepada

seseorang
:

Neraka Lazha juga merupakan salah satu nama neraka yang disebutkan di dalam AL-Quran. Di antara
yang menyebut neraka Lazha ialah: Karena itu Kami peringatkan kamu dengan neraka yang
menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang
mendustakan
(kebesaran)
dan
berpaling
(dari
iman).
(QS.
Al-Lail:
14-16).
Adapun orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka Lazha sebagaimana yang diterangkan di
dalam
AL-Quran,
di
antaranya
adalah
sebagai
berikut:
a. Orang-orang yang mendustakan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasul dan berpaling dari
keimanan,
sebagaimana
disebutkan
dalam
ayat
di
atas.

b. Orang yang selalu menumpuk-numpuk harta benda tanpa menghiraukan yang halal dan yang
haram, dan tidak pula mau menginfakkan di jalan Allah SWT. Hidupnya selalu menjauh dan
membelakangi agama. Apa yang diperintahkan agama tidak penuhi dan apa yang dilarangnya selalu
dilanggar. Sebagaimana keterangan ayat: Sekali-sekali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah
api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang
dan berpaling (dari agama serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (QS> Al-Maarij:
1-18).
1)
Pertama
untuk
pembangkang
dan
orang
yang
menjauhi
agama
2)
Orang
yang
berpaling
dari
kebenaran
3) Orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau menginfakkannya,
membayar zakat, apalagi sedekah ini kita temui penjelasannya dalam surat Alhujurat ayat 15-17
Yang ketujuh dinamakan neraka saqor, siapa penghuni neraka saqor
1)
Orang
yang
tidak
pernah
2)
Orang
yang
tidak
pernah
memberi
makan
orang-orang
3)
Ahli
membicarakan
yang
4)
Orang yang menduskakan hari akhir dijelaskan dalam surah Al-Mudasir ayat

ini :
sholat
miskin
bathil
42-47

Surah
Al
Ma'aarij
15
18

( 15)

( 16)

(17)
(18)
dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa tidak akan diterima tebusan apapun dari perbuatan
dosa yang telah dikerjakan orang-orang kafir itu. Allah tidak memerlukan tebusan sedikit pun karena
Dia
Maha
Kaya
lagi
tidak
memerlukan
sesuatu
pun.
Ayat
yang lain yang sesuai dengan ayat
ini, ialah firman Allah SWT:( 91)
Artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka
tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun ia menebus
dirinya dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka
tidak
memperoleh
penolong.
(Q.S.
Ali
Imran:
910
Azab yang disediakan bagi orang-orang kafir itu ialah neraka Jahanam, yang apinya menyala-nyala,
tidak ada seorang pun yang selamat dan dapat melepaskan diri dari azabnya. Neraka itu mengazab
orang-orang kafir dengan menghanguskan seluruh badannya, mengelupaskan kulit-kulit kepala dan
membakarnya. Kemudian setelah hangus dan menjadi abu, dikembalikan seperti semula, seperti
mereka belum pernah kena azab. Setelah itu mereka diazab lagi. Demikianlah keadaannya terjadi
berulang-ulang
tidak
putus-putusnya.
Neraka itu memanggil orang-orang kafir untuk diazabnya, begitu juga orang-orang yang
membelakang dan lari dari kebenaran, suka berbuat curang atau jahat dan orang-orang yang suka
mengumpulkan harta, tetapi tidak mau mengeluarkan hak-hak Allah, sebagaimana yang telah
ditetapkan-Nya.
Ayat ini bukanlah melarang kaum muslimin mengumpulkan harta, melainkan melarang

mengumpulkan harta tanpa mengeluarkan hak-hak Allah yang ada dalam harta yang telah
dikumpulkannya
itu.
Tafsir

Indonesia

Jalalain

Surah
Al
Ma'aarij
15

(15)
(Sekali-kali tidak dapat) lafal ini merupakan sanggahan terhadap apa yang dia harapkan itu
(sesungguhnya neraka ini) neraka yang mereka saksikan itu (adalah api yang bergejolak) lafal lazhaa
adalah nama lain dari neraka Jahanam, dinamakan demikian karena apinya bergejolak membakar
orang-orang kafir.

D. Jahim

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syu'araa (26) ayat 91.
didalamnya ditempati orang-orang musyrik.

91. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat",

Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah.
Mereka akan disiksa oleh para sesembahan mereka. Dalam ajaran Islam syirik adalah sebagai salah
satu dosa paling besar menurut Allah, karena syirik berarti menganggap bahwa adamakhluk yang
lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah dan bisa pula menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah.
Surah Asy-Syu'ara' dan Surah As-Saffat.

E. Saqar

Neraka untuk orang munafik, yaitu orang yang mendustakan perintah Allah dan rasul. Mereka
mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad, tetapi mereka
meremehkan syariat Islam. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 2627,42. didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.

26. Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.


27. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?

42. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"

F. Sa'iir

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 10; Surat Al-Mulk (67) ayat
5,10,11 dan lain-lain.

10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka
itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala
(neraka).

5. Sesungguhnya kami Telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan
bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang
menyala-nyala.

10. Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya
tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
11. Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang
menyala-nyala.

Disediakan untuk orang-orang kafir terhadap akherat (tidak percaya), juga untuk orang yang seneng
bila mendapat rezeki dan marah ketika susah memperoleh rezeki.

G. Wail

Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik, dengan cara mengurangi
berat timbangan, mencalokan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat.
Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan kedalam perutmereka sebagai azab dosadosa mereka. Surah Al-Tatfif dan Surah At-Tur. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat AlMuthaffifin, ayat 1-3.

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],


2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

[1561] yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam
menakar dan menimbang.

3. Jenis hukuman dan siksaan di neraka

Di akhirat para penghuni neraka akan menjalani hukuman berupa siksa yang sangat pedih. Siksaan
yang mereka derita dalam neraka itu bermacam-macam sekali, sebagaimana yang difirmankan Allah
seperti berikut:

"Dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka."
(At-Taubah [9]:35)

"Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret, kedalam air yang
sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api."(Al-Mumin *40+:71-72)

"Peganglah dia kemudian seretlah dia ketengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas
kepalanya seksaan (dari) air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa
lagi mulia." (Ad-Dukhan [44]:47-49)

"Peganglah dia lalu belenggulah tangannya kelehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api
neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh
hasta." (Al-Haqqah [69]:30-32)

"Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang
mendidih ke atas kepala-kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada di
dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Dan cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka
hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, maka mereka dikembalikan kedalamnya,
(serta dikatakan kepada mereka): "Rasailah azab yang membakar ini." (Al-Hajj [22]:19-22)

Wallahu alam bish-shawabi.

Sumber: http://dakwahsyariah.blogspot.com/2012/01/kajian-islam-nama-nama-surga-danneraka.html#ixzz3DNZDv64F

Anda mungkin juga menyukai