Anda di halaman 1dari 23

PEMBAKUAN

SEBUTAN
Akmal Bin Idrus
Muhamad Nuh Bin Kasmuri
Muhammad Azaki Bin Mamat

Pengenalan
Perancangan pembakuan sebutan bahasa
Melayu adalah menjadi salah satu objektif
Dewan Bahasa dan Pustaka, sebagaimana
yang termaktub dalam Akta Dewan Bahasa
dan Pustaka 1959.

Matlamat Pembakuan
Menyeragamkan cara penyebutannya
i.

Mewujudkan satu variasi sebutan baku


dalam BM yang digunakan dalam situasi
formal

ii.

Meningkatkan kecekapan berbahasa


Melayu baku dalam kalangan semua
pengguna BM

Memantapkan sistem dan struktur dalaman


bahasa Melayu, iaitu supaya sistem sebutan
menjadi mantap dan baku sejajar dengan
pemantapan dan pembakuan tatabahasa, kosa
kata, sistem ejaan, dan laras bahasa.
Secara khusus untuk menyeragamkan cara
berbahasa dan bertutur , dan mengurangkan
penggunaan pelbagai variasi dan gaya sebutan
serta menghindarkan penggunaan dialek
setempat dalam pengajaran dan pemelajaran di
peringkat sekolah.

Definisi
Sebutan baku ialah sebutan yang digunakan
dalam situasi formal atau rasmi. Antara
aktiviti atau kegiatan yang ditakrifkan
formal ialah pengajaran dan pemelajaran,
ucapan, pidato, ceramah, mesyuarat,
wawancara, siaran melalui media elektronik

Dasar Sebutan Baku


Sebutan yang digunakan dalam situasi
formal atau rasmi
Sebutan fonemik atau sebutan berdasarkan
ejaan

Ciri Sebutan Baku


Setiap huruf, sama ada dalam ejaan Jawi
atau Rumi hendaklah dilafazkan dengan
jelas mengikut nilai bunyi bahasa Melayu
yang dilambangkannya
Sebutan kata hendaklah berdasarkan ejaan
secara keseluruhan dan juga berdasarkan
bentuk kata (pola suku kata), sama ada kata
dasar atau kata terbitan

Nada suara yang digunakan semasa bercakap


hendaklah ditentukan berdasarkan jenis dan
bentuk ayat dalam bahasa Melayu serta
keperihalan keadaan yang berkenaan
Terdapat kekecualian cara penyebutan bagi
beberapa kata tertentu, seperti kata rai dan
linguistik

Penyebutan Kata Terbitan


Pada dasarnya disebut mengikut pola
pemenggalan suku kata iaitu pola ejaan, VK, KV dan KVK

Kata Terbitan Awalan


Dilafazkan dengan kaedah pemenggalan suku
kata ejaan
Awalan beR, teR, meN, peN, di-, ke- atau
se- dengan kata dasar yang bermula dengan
konsosnan
Awalan di-, ke- atau se- dengan kata dasar
dimulai huruf vokal atau diftong

Contoh
Ejaan

Sebutan

bernyanyi

[ ber. nya.nyi]

menunggu

[me.nung.gu]

Contoh Kata Terbitan Dengan


Awalan meN atau peN
Ejaan

Sebutan

mengarah

[me.nga.rah]

mengikut

[me.ngi.kut]

pengedar

[pe.nge.dar]

pengundi

[pe.ngun.di]

Kata Terbitan Akhiran


Akhiran an, i- dan kan atau partikel
lah, -kah, -tah
Kata ganti singkat ku, -mu dan nya
Dilafazkan dengan satu cara sahaja, iaitu
pola pemenggalan suku kata ejaan

Contoh
Ejaan

Sebutan

tajaan

[ta.ja.an]

menjalankan

[men.ja.lan.kan]

jemputlah

[jem.put.lah]

bilakah

[bi.la.kah]

siapatah

[si.apa.tah]

milikku

[mi.lik.ku]

Sebutan baku
kata pinjaman

Kata Pinjaman Bahasa Inggeris


Perkataan Inggeris dipinjam ke dalam
bahasa Melayu apabila tiada perkataan
tempatan untuk mengambarkan situasi baru
Contoh: konotasi(connotation), kompromi
(compromise) dan siri(series).
Terdapat juga kata pinjaman Bahasa
Inggeris yang dipinjam pada awal dan akhir
perkataan

Pinjaman Awalan
Anti

= antibiotik, anti-dadah

Pro

=prokerajaan, pro-Amerika

Poli= poliklinik, politeknik

Auto

= autograph, autonomi

Sub= subgolongan, subtopic


Supra

= suprakelas, supranasioanal

Pinjaman Akhiran
al = klinikal, kritikal
isme

= idealism, nasionalisme

Bahasa Arab
Perkataan yang berkaitan dengan hukum
Contoh: talak, fardhu, sunat, fadhilat dan
lain-lain.

Imbuhan Akhiran
i

= abadi, insani

wi = duniawi, syurgawi
iah = ilmiah, lahiriah

in = hadirin, muslimin
ah = hajah, ustazah
at = hadirat, muslimat

Imbuhan Pinjaman Bahasa


Sanskrit
Awalan

Maha

=mahasiswa, mahasiswi

Pra = prasekolah
Tata

= tatasusila

Swa

=swasta

Eka

= ekabahasa

Dwi= dwifungsi
Panca

= pancalogam

Akhiran

man

= seniman

wan

= hartawan

nita

=biduanita

wati

= peragawati

Aktiviti
'Ganti mesin ATM model lama'
KUALA LUMPUR: Semua model mesin pengeluaran wang automatik
(ATM) yang sistem komputernya mudah diceroboh perlu diganti
bagi mengelak kecurian wang menerusi teknik menggodam.
Presiden Persatuan Perbankan Islam Malaysia, Datuk Mohd Redza
Shah Abdul Wahid, berkata mesin ATM model lama, terutama
jenis NCR-5877 mengandungi perisian yang lebih mudah terkena
virus berbanding jenis lain yang lebih terkini.
Katanya, keadaan fizikal ATM model lama juga mudah diceroboh,
selain tidak dilengkapi ciri keselamatan terkini.
"Sudah tiba masanya mesin ATM model lama diganti dengan yang
baharu bagi memastikan insiden berkenaan tidak berulang, selain
keselamatan mesin ATM lebih terjamin.
"Pihak bank juga perlu memperbaharui sistem keselamatan dan mesin
ATM masing-masing," katanya ketika dihubungi BH, di sini
semalam.

Anda mungkin juga menyukai