Anda di halaman 1dari 37

Konsep pengurusan bilik darjah

Richard (1990)
organisasi dan kawalan guru ke atas tingkah laku, pergerakan serta
interaksi
Alberto & Troutman (1986)
kemahiran guru mengurus masa, ruang , sumber pembelajaran,
peranan dan tingkah laku murid

Meningkatka
n
penglibatan
murid

Menjalinkan
hubungan
interpersona
l

Mengurangk
an masalah
disiplin

Matlam
at

Membentuk
suasana
pembelajara
n positif

Menggalak
tingkah laku
murid yang
sesuai

Terdapat 2 pendekatan pengurusan bilik darjah:

Tradisional
berorientasikan kawalan iaitu modifikasi tingkah laku iaitu dengan mengambil
tindakan terhadap tingkah laku yang tidak diingini.
Peraturan ditetapkan oleh guru dan sentiasa konsisten untuk memastikan
proses P&P lancar.
Murid menerima akibat positif sekiranya mematuhi dan sebaliknya.

Bersifat holistik

lebih kepada pencegahan, bukan menyelesaikan masalah


memerlukan guru mempunyai kemahiran yang pelbagai dalam pengurusan
bilik darjah
sikap guru (role model) untuk menghasilkan pembelajaran yang kondusif
Faktor pengurusan bilik darjah berkesan
1.

Pengetahuan keperluan murid (Abraham Maslow)


*Fisiologi-makanan, rehat, pembuangan kotoran, udara, rehat
*Psikologi-keselamatan, kasih sayang, penghargaan diri, kesempurnaan diri, pengetahuan, estetik

Estetik
Pengetahuan

Sekunder

Kesempurnaan diri
Penghargaan diri
Kasih sayang
Keselamatan

Primer

Fisiologi

Guru harus peka dengan keperluan murid dengan memberi perhatian dan tumpuan semasa P&P.
Pemerhatian sistematik dapat membantu guru. Guru boleh memantau tingkah laku murid dalam situasi
berbeza sebelum membuat kesimpulan.

Keperluan akademik

Memahami objektif pelajaran


murid akan melibatkan diri sekiranya jelas tujuan P&P

Melibatkan diri aktif semasa P&P


pembelajaran suatu proses konstruktif iaitu memberi peluang untuk membina
pengetahuan sendiri. Murid kurang bosan dan berpeluang untuk
bertanggungjawab atas pemebelajaran mereka. Guru sebagai fasilitator.

Berinteraksi secara positif dengan rakan


interaksi boleh mencabar pemikiran dan membawa kepada ketidakseimbangan
kerana idea tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Murid
mengubah pemikiran ke tahap yang baharu melalui proses asimilasi dan
akomodasi untuk membina pengetahuan yang baharu.

Pembelajaran berkaitan dengan kehidupan dan minat murid

murid dapat memahami dengan lebih jelas dan dapat mengaplikasi dalam
situasi baharu. Ia dapat membantu mengingat dan mendorong murid belajar.

Masa untuk menyiapkan tugasan/berinteraksi


guru perlu menentukan masa supaya murid berusaha menyiapkannya dan tahu
had masa.

Pengalaman kejayaan

aktiviti perlu mengambil kira pengetahuan sedia ada supaya mereka merasai
kejayaan menyiapkan tugasan dan mereka dapat meningkatkan keyakinan diri.

Maklum balas yang jelas dan realistik


penilaian dan maklum balas yang tepat dapat meransang murid untuk
memperbaiki kelemahannya.

2.

Pengurusan bilik darjah

Merancang
guru merujuk sukatan pelajaran untuk menentukan objektif dan hasil
pembelajaran seterusnya memilih topik, pendekatan, strategi, kaedah
yang sesuai dan juga aktiviti, pengalaman pembelajaran, penetapan
tempoh, membentuk penilaiaan, sumber P&P, pemulihan dan
pengayaan.
Mengelola
arahan dan peraturan yang jelas perlu diberikan serta mengatur
aktiviti dan membahagi kumpulan untuk memahami tujuan
pembelajaran dan peranan mereka untuk kelancaran P&P.
Mengawal
guru perlu memantau dan memberi bimbingan supaya murid tidak
menimbulkan masalah seterusnya memberi aktiviti pemuihan dan
pengayaan.
Membuat refkeksi
guru menganalisis dan menilai keberkesanan (pendekatan, kaedah,
strategi, BBM dan bentuk penilaian) P&P untuk menghasilkan alternatif
lain sekiranya kurang berkesan dan dapat meningkatkan mutu P&P.
Menjalin hubungan dengan murid
guru sebagai penggerak dan pemimpin bilik darjah perlu menetapkan
peraturan dan prosedur untuk mengelak tingkah laku negatif dan guru
menggalakkan kerjasama antara murid. Guru perlu mengambil berat
kebajikan murid supaya merasa selamat, yakin dan disayangi.

Ciri-ciri guru efektif


1

Kualiti peribadi-membantu melaksanakan tugas dengan baik dalam pengurusan bilik darjah
Bersemangat dan proaktif Dapat memotivasikan muridnya dengan kesungguhan guru tersebut.
Murid berasa selamat dan percaya terhadap guru tersebut.
Sensitif dan peka

Prihatin terhadap perbezaan cara belajar dan keperluan murid. Ia


mendorong murid mengambil bahagian dalam aktivit pembelajaran.

Peramah, mesra dan

Murid akan merasa dirinya penting dan secara tidak langsun

berusaha mengenali murid mewujudkan hubungan guru dan murid.

Kompetensi P&P-keupayaan/kecekapan P&P yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran guru.


*Pengetahuan-am, ikhtisas, KBSR
*Kemahiran-pedagogi dan TMK

Memahami objektif,
pegetahuan, pengalaman
dan kaedah penilaian.

Guru memahami isi


kandungan subjeknya
dengan mendalam dan
mengaitkan dengan
kehidupan seharian
(embelajaran bermakna).

Kemahiran menerangkan
mengikut idea yang
sistematik dengan bantuan
BBM memudahkan murid
menerima konsep yang
diajar.

Kemahiran memilih strategi


dan kaedah penting
bersesuaian dengan tahap
dan perbezaan murid,
contohnya kaedah VAKT
yang dapat menimbulkan
minat.

Guru perlu mahir


menggunakan teknik
penyoalan untuk mencungkil
idea dan melihat
perkembangan
pengetahuan murid.

Hasil pembelajaran dicapai


dengan adanya kemahiran
penilaian sama ada formal
dan tidak formal secara
berterusan. Ia membantu
guru untuk merancang P&P
yang seterusnya dan
mengenalpasti murid yang
memerlukan bimbingan.

*Kounin (1970)-kemahiran yang perlu ada dalam pengurusan bilik darjah


1

Mengamalkan sikap peka

Dapat melakukan lebih daripada satu perkara pada masa yang sama

Mempunyai kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar dan transisi dari satu aktiviti ke
aktiviti yang lain.

Penghayatan dan amalan nilai

Kod Etika Keguruan


Berbentuk ikrar bertujuan meningkatkan mutu profesion dan
menyatakan nilai dan tingkah laku yang diterima..
Prinsip Kod Etika Keguruan-tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa,
masyarakat dan negara serta rakan sejawat dan profesion perguruan.
FPG
Merupakan panduan kepada guru tentang ciri-ciri kualiti guru yang
ingin dibentuk.
Mentafsir guru sebagai agen perubahan untuk menghasilkan generasi
akan datang untuk merealisasikan FPK dan Wawasan 2020.
Guru perlu meningkatkan pengetahuan dalam TMK, sentiasa
memperkayakan diri dengan ilmu melalui pembacaan, kursus dan
melanjutkan pelajaran serta mengamalkan nilai seperti penyayang,
inovatif, adil dan peramah untuk menjadi rol model kepada murid dan
bertanggungjawab melaksanakan tugas.
Persekitaran Pembelajaran Kondusif-tempat murid melibatkan diri, mengambil bahagian dan menumpukan
perhatian dalam pembelajaran. Persekitaran perlulah dapat meransang minat dan semangat untuk belajar. Ia
juga melibatkan pendekatan pengajaran, kemahiran, komunikasi dan personaliti guru.
Persekitaran fizikal
*Bilik darjah boleh memotivasikan, meningkatkan pembelajaran dan mengurangkan masalah tingkah laku
murid.
*Susunan yang teratur, kemas dan bersih memberi keselesaan kepada murid dan interaksi dapat berjalan
dengan lancar.
* Panduan penggunaan ruang:

Susunan yang
membolehkan
guru
memantau.

Kedudukan
guru hampir
dengan murid.

Pemandangan
murid jelas
dan tidak
terhalang.

Ruang aktiviti
tertentu.

Ruang pada
dinding.

Ruang trafik
yang selesa.

Pencahayaan
dan
pengudaraan.

Kebersihan
bilik darjah.

Susunan
perabot.

Persekitaran Psikososial

*Hubungan antara keperluan emosi dengan keperluan sosial. Ciri-ciri persekitaran psikososial yang sihat:

Suasana
selesa dan
mesra.

Bebas
ancaman dan
bahaya.

Perasaan
diterima.

Menggaalakk
an
pembelajara
n koperatif.

Peluang
sama untuk
murid.

Peka
terhadap
perbezaan
individu.

Suasana
meransang
pembelajara
n.

*Faktor kepada persekitaran psikososial:

Pendekatan pengajaran
Mengam bil kira keperluan, perkem bangan kognitif dan gaya
pem belajaran m urid.

Kepimpinan guru
Autokratik-guru memberi arahan, membuat keputusan sendiri dan
menentukan hala tuju kelas.
Demokrasi-berbincang dengan murid, memberi peluang murid
bersuara dan membuat keputusan.
Laize faire-guru memberi pilihan untuk membuat keputusan sendiri.

Komunikasi
Kemahiran memberi maklumat-pertuturan yang jelas menggunakan
bahasa yang sesuai. Contohnya semasa memberi teguran atau pujian.
Kemahiran menerima maklumat-kemahiran mendengar untuk
memberi respons pantas terhadap murid.

Peraturan dan rutin bilik darjah


Peringkat sekolah rendah-murid suka akan perhatian guru dan menunjukan respons positif apabila diberi
ganjaran. Oleh itu, mereka memerlukan prosedur kerja yang jelas supaya gangguan dalam kelas dapat
dikurangkan.
*Peraturan-kenyataan yang memaklumkan tingkat laku dan sebagai peringatan. Panduan membentuk
peraturan:

Bermakna
dan
dipersetujui
.
Ayat yang
ringkas dan
jelas.

Bilangan
peraturan
yang
terhad.

Panduan
Panduan
Membentu
Membentu
k
Peraturan

Selaras
dengan
peraturan
sekolah.

Peraturan
Dipamerkan pada dinding dan dapat dibaca oleh murid.
Guru menyediakan langkah-langkah yang diambil sekiranya murid tidak mematuhi.
Mengingatkan semula sebelum P&P bermula untuk kelancaran P&P.

*Rutin-prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti oleh murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah.
Bertujuan melicinkan P&P. Contohnya, perhimpunan pagi, memeriksa kekemasan diri, mengambil kehadiran
dan menghantar tugasan. Rutin boleh dibentuk melalui perbincangan bersama murid. Ia perlu sentiasa
dipantau dan diberi peneguhan supaya menjadi amalan bilik darjah dan seterusnya sebagai budaya sekolah
tersebut seperti budaya salam.
Pengurusan pentaksiran dalam bilik darjah-pentaksiran melibatkan dua proses iaitu pengukuran
(penggunaan alat untuk mengumpul maklumat pencapaian pembelajaran secara informal dan formal) dan
penilaian (proses membuat keputusan berdasarkan hasil pengukuran dengan memberi gred, menilai tahap
pencapaian dan membuat keputusan sama ada memerlukan aktiviti pemulihan atau pengayaan).
*ciri-ciri-kesahan (ketepatan tujuan alat pengukuran) dan kebolehpercayaan (ketekalan ujian)
* Dua jenis pentaksiran-formatif (bertujuan mengesan kelemahan dan kekuatan untuk merancang P&P
seterusnya) dan sumatif (bertujuan untuk memberi gred atau sijil)
*Pentaksiran dapat meningkatkan motivasi murid.
Proses Penyediaan Ujian

Menggubal soalan

Kekerapan ujian
dalam satu
penggal

Tarikh
ujian

berpandukan JSU
berdasarkan pengetahuan
dan kemahiran yang diajar
jenis soalan yang pelbagai
supaya murid tidak
menghafal
berbincang dengan guru
lain yang mengajar subjek
sama
Biasakan murid dengan
format ujian

Pentadbiran Ujian

Persekitaran yang selesa


Kemudahan cukup (meja dan kerusi)
Kipas dan lampu berfungsi
Jauh dari kawasan yang bising.

Benarkan murid masuk awal


Guru-tulis tempoh masa, subjek dan menyediakan jam dinding.

Murid bersedia
10 minit sebelum ujian
Guru memberi arahan dan peraturan
memaklumkan m/p dan tempoh ujian
peraturan ujian
mengedar kertas, menyuruh membaca arahan dan menyemak
kertas soalan.

Semasa ujian
guru mencatat kehadiran murid
mengawal sesama ada murid memerlukan bantuan
memaklumkan masa
mengumpul kertas jawapan dan memberi kebenaran untuk keluar

Pentadbiran yang baik


membolehkan murid mengambil berat dan serius tentang pentaksiran yang
dilaksanakan
menyemai sikap kerjasama dan hormat-menghormati
mengelak berlakunya masalah tingkah laku
Pengurusan sumber maklumat murid

tanggungan

maklumat
ibu
bapa/penja
ga

maklumat
murid

Borang
maklum
at murid

maklumat
bantuan
murid

Penyimpanan data peribadi murid

maklumat borang pendaftaran

diisi ke dalam Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001R

disimpan di unit bimbingan dan kaunseling

dikemaskini guru kelas setiap tahun

maklumat tambahan (minat, kesihatan, berat, tinngi, rekod kedatangan,


pencapaian)
tujuan kad dibuat: membantu guru menentukan aktiviti, mengenal pasti murid
memerlukan bimbingan, memaklumkan keperluan murid, mengetahui kadar
pertumbuhan murid.

sebahagian maklumat diisi dalam Buku Rekod guru kelas

tujuan Buku Rekod: untuk menghubungi ibu bapa

keputusan ujian dicatat dalam Buku Laporan

tujuan Buku Laporan: membatu ibu bapa memahami pencapaian, kekuatan dan
kelemahan anaknya.

kehadiran murid dicatat dalam BUku Kedatangan Murid

tujuan Buku Kedatangan Murid: mengesan masalah kehadiran, mengetahui


bilangan muridnya dan mengambil tindakan terhadap murid yang bermasalah.

Hubungan guru dan murid-mempengaruhi perkembangan dan prestasi pembelajaran murid.


Membina hubungan guru-murid

Peka terhadap murid


memahami masalah, kesukaran, kekeliruan
Komuniksi
lebihkan masa untuk berinteraksi untuk membantu dan memahami
murid.
Hormat
guru perlu mesra dengan murid tetapi perlu tegas, sebagai contoh
penetapan peraturan bilik darjah.
Demokrasi
guru dan murid sama-sama membuat keputusan
Berkongsi tanggungjawab
guru dan murid sama-sama memberi pendapat terhadap suasana
pembelajaran dan guru memberi maklum balas, nasihat dan
sokongan.

Kepentingan membina hubungan

Kebaikan kepada guru

Kebaikan kepada murid

menaikkan motivasi dan


semangat untuk mengajar
murid senang dikawal
Senang untuk mendapatkan
kerjasama
menaikkan imej guru

murid lebih minat untuk


belajar
murid memberi kerjasama
meningkatkan pencapaian
akademik
bermotivasi untuk belajar

Faktor-faktor

Penampilan dan bahasa badan


pakaian-melambangkan disiplin dan imej guru dan memberi persepsi
yang baik kepada murid
bahasa badan-dapat menunjukkan semangat guru dan bertujuan
menyampaikan mesej
Tingkah laku guru
bersopan, hormat, berhemah tetapi tegas, menunjuk telada yang baik,
sikap empati, bahasa yang sesuai, pujian yang menggalak.
Menunjukkan teladan baik
modelkan tingkah laku yang baik, guru memberi salam, bercakap
dengan berhemah tetapi tegas, kepimpinan melalui teladan
Persekitaran pembelajaran bilik darjah
suasan yang kondusif, komunikasi, bersifat demokratik, tanamkan
semangat kekitaan
Strategi

Ingat nama murid


Tanamkan semangat cintakan kelas
Agihkan tanggungjawab bersama
Tunjukkan keprihatinan
Masukkan unsur kecindan dalam komunikasi

Amalan budaya penyayang


*Larrivee (2005) terbentuk apabila mengutamakan kebajikan, bersikap terbuka dan jujur semasa
perhubungan.

guru perlu bijak


mempromosikan
amalan dengan
menerapkan dalam
P&P

Budaya Penyayang di
Sekolah

bermula dengan
interaksi guru dan
murid kerana guru
adalah model.

diaplikasikan melalui 2
peringkat
guru menunjukkan
amalan
guru mengawasi dan
menerapkan amalan
dalam kalangan murid

Larrivee (2005)-terdapat 4 ciri utama untuk membentuk budaya penyayang

Hormat
berkaitan dengan interaksi bersama murid
mengenal pasti perbezaan individu
prihatin dan peka
Autentik
menjadi diri sendiri
maklum balas jujur
mengakui kelemahan diri
bersikap terbuka untuk berkongsi pandangan
kesedaran dalam emosi diri dan orang lain
Keprihatinan
mengambil berat masalah murid
mengutamakan kebajikan murid
bersikap empati
sama-sama berbincang masalah
Integriti emosi
kejujuran dalam komunikasi dan saling percaya
menegur kesalahan murid dengan cara yang yang boleh menimbulkan
kesedaran murid secara spesifik kesalahan murid

Strategi mengamal budaya penyayang

mengambil
berat
masalah
murid

membina
semangat
kekitaan
dan
kepunyaan

mengamalk
an nilai
murni
dalam kelas

guru perlu
komited
untuk
mewujudka
n budaya
penyayang

Dinamika bilik darjah


kuasa ya ng
terd apat dalam
ku m pu lan yang
boleh m e ndorong
a hli kum pu lan
untuk m elakukan
pe ruba han

kum pulan yang


m em punyai ciri,
tingkah laku dan
m inat yang sa m a

boleh dikesan
m elalui kajian
sosiom e tri

Faktor dinamika kumpulan

jantina

status
sosioekonomi

agama/bangs
a

Konsep disiplin bilik darjah


*disiplin berasal dari perkataan Latin, disciplina yang bermaksud mengajar.
*Kamus bahasa-disiplin bermaksud kawalan yang diperoleh daripada penguatkuasaan peraturan.
*Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979)-kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undangundang.
*Konteks bilik darjah-satu set peraturan yang dikenakan kepada murid untuk mengawal dan mendapatkan
tingkah laku yang diingini.

Model pengurusan disiplin


1

Modifikasi tingkah laku (B. F. Skinner)

Dua jenis peneguhan


iaitu positif (diberikan
hadiah dan pujian)
dan negatif (komik
dan majalah
dikeluarkan).

Menggunakan prinsip
peneguhan yang
menjurus kepada
elemen-elemen
luaran.

Elemen luaran
merupkan
peneguhan.

Peneguhan negatif
(tindakan untuk
meningkatkan tingkah
laku diingini) berbeza
dengan dendaan
(mengurangkan
tingkah laku yang
tidak diingini).

Menekankan
peneguhan perlu
diberi selepas murid
meraih kejayaan.

Contoh situasi
*menggunakan peneguhan tetap dan berkala

Membantu murid yang


malu melibatkan diri
dalam aktiviti kelas.

Memberi peneguhan
setiap kali murid
tersebut melibatkan
diri (tetap).

Murid akan lebih


berani melibatkan diri.

Apabila tingkah laku


diingini berjaya,
kurangkan peneguhan
dan hanya memebri
pada masa tertentu
(berkala).

Sebelum melaksana:

*guru perlu menganalisa tingkah laku murid sebelum menggunakan model ini
*mengkaji tingkah laku dan akibat yang berlaku
*membuat peraturan yang sesuai

Kebaikan

Kelemahan

Senang digunakan dan hasil yang pantas

Tidak kekal lama

Murid senang berpuas hati (motivasi ekstrinsik)

Murid tidak menunjukkkan tingkah laku diingini


sekiranya tiada ganjaran
Lebih teruja mendapatkan hadiah daripada ilmu
Kurang berkesan kepada pelajar dewasa
Tertumpu kepada pembetulan tingkah laku bukan
pencegahan.

Disiplin asertif Canter (Lee and Marlene Canter)

Berasaskan peneguhan
terhadap tingkah laku
diingini dan penerimaan
murid terhadap akibat
daripada tingkah laku.

Lebih menekankan
penetapan dan
penguatkuasaan peraturan
serta memastikan murid
mematuhi peraturan dengan
tegas.

Guru mengendalikan bilik


darjah dengan tenang,
serius dan konsisten.

Peraturan tingkah laku


ditetapkan dan memberi
peneguhan sama ada positif
atau negatif yang
berstruktur (murid sedaya
upaya mengelak akibat tidak
mematuhi peraturan).

Membimbing murid yang


menunjukkan tingkah laku
positif dan memberi
perhatian kepada yang
sebaliknya untuk
mewujudkan kepercayaan
dan hormat.

Guru berhak mengajar tanpa


gangguan.

Murid berhak mendapat


suasana pembelajaran yang
tenang, selamat dan
kondusif.

Hak ini mendorong murid


dan guru melakukan tugas
masing-masing.

Pentadbir sekolah dan ibu


bapa perlu memberi
sokongan terhadap sistem
pengurusan guru.

Guru agresif
Garang, kasar, tidak mesra, tidak bertimbang rasa.
Bersifat autokratik.
Ekspresi muka serius dan tegas.
Arahan yang keras dan tegas.

Guru tidak asertif


Guna pendekatan pasif terhadap murid.
Tidak konsisten menangani tingkah laku tidak diingini.
Membenarkan tingkah laku tetapi marah pada masa yang lain.
Kelihatan kelam kabut.
Mudah berputus asa dan menjadi sangat garang.

Guru asertif
Jelas, yakin dan memberi arahan yang konsisten dengan tegas.
Membina hubungan saling mempercayai dan kerjasama.
Penerangan peraturan yang jelas dan tegas.
Guru bersifat adil dan mengambil berat.
Memberi peluang kepada murid untuk memenuhi keperluan diri.

Cara pengurusan disiplin asertif

Guru merancang
disiplin secara
bertulis (peraturan,
rutin, pengiktirafan
dan akibat).

Pengiktirafan merujuk
kepada perhatian
khusus apabila murid
menunjukan tingkah
laku diingini.

Ia perlu digunakan
selalu untuk
meningkatkan
keyakinan diri dan
membina
persekitaran
pembelajaran yang
positif.

Pengiktirafan boleh
diberi dalam bentu
galakan, komen
positif, memaklumkan
kepada ibu bapa dan
menghargai.

Akibat atau tindakan


pembetulan dibuat
secara konsisten.

Murid perlu diberitahu


keselapan yang telah
dilakukan.

Ia perlu ditangani
dengan tenang dan
pantas dan
mempunyai prosedur
bagi mengenakan
sebarang tindakan.

a
m
ar
an
amaran &
hukuman
ringan
amaran & lapor
kepada ibu bapa
amaran & lapor kepada guru
besar

Langkah menerangkan pelan pengurusan disiplin

penerangan
peraturan

cara
pelaksanaa
n peraturan

semak
kefahaman
murid

penerangan
tindakan
pembetulan

cara
tindakan
pembetulan

semak
kefahaman
murid

maklumkan
tentang
ganjaran

Cadangan langkah mengambil tindakan pembetulan

kenakan
tindakan dengan
tenang.

konsisten
(tindakan yang
sama ke atas
murid lain).

beri peneguhan
sekiranya
berubah.

beri peluang
murid
meluahkan
perasaan.

teguran secara
langsung kepada
peringkat kanakkanak.

beri teguran
secara individu
kepada yang
dewasa.

Cadangan menangani murid yang sukar dibimbing

dekati murid
untuk mendapat
kepercayaan.

beri perhatian
untuk keperluan
murid.

cari jalan dan


berusaha untuk
berkomunikasi
lebih kerap.

Model akibat logikal dreikurs (Rudolf Dreikurs)


*menekankan kepentingan guru memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid untuk menjaga
disiplin.
*murid-murid harus diberi peluang untuk membincangkan peraturan bilik darjah
*menekankan guru perlu mengenal pasti punca masalah tingkah laku
*mengemukan strategi disiplin kendiri berdasarkan persekitaran dan kefahaman murid
*berpendapat disiplin kendiri boleh dicapai melalui suasana demokratik (bertentangan dengan
autokratik dan permisif)
*matlamat utama ialah membentuk rasa kepunyaan (murid dan guru saling prihatin)
*guru perlu memberi galakan yang sesuai bukan dendaan dan pujian kerana kedua-duanya akan
mengakibatkan murid bergantung lepada tindakan guru bukanya kemahuan sendiri.
*cadangan unuk berkomunikasi dengan murid:

berbual perkara
positif

galakan murid
bekerjasama

pamerkan hasil
kerja murid
untuk dikongsi

galakan murid
menunjukkan
peningkatan
bukan
kesempurnan

percaya
kebolehan murid
dan bantu
menghadapi
cabaran

guna frasa yang


memberi
galakan dan
motivasi

kenal pasti
kelemahan dan
cara mengatasi

bantu murid
belajar dari
kesilapan

*dreikurs (1968) menyenaraikan 4 punca masalah tingkah laku:

Mendapatkan perhatian
dilakukan secara aktif atau pasif
contoh: membuat lawak bodoh, mengetuk meja, megusik murid lain,
malas, mengambil barang orang lain
cara menangani:
menganalisa dan cari punca
beri perhatian terhadap tingkah laku positif murid bukan negatif
bertujuan untuk memberi pilihan kepada murid
guru membimbing murid

Mencabar kuasa
tindakan guru yang menyebabkan murid tertekan
contoh: tidak bekerjasama, degil, melanggar peraturan, tidak
mengikut arahan, menunjukkan kelakuan distruptif
Cara menangani:
elakkan lepas emosi kepada murid
panggil murid secara individu
kenal pasti punca
ambil berat masalah yang dihadapi
bincang dan tunjuk akibat sekiranya terus melakukan masalah.

Membalas dendam
kekerasan dan autokratik-hasilnya bersifat luaran
tindakan dendaan yang dikenakan menimbulkan dendam terhadap
murid lain, guru dan sekolah
contoh: mencuri, bergaduh, vandalisme
membalas dendam secara pasif (murung, tidak ambil kisah, beremosi,
degil, tidak menumpukan perhatian, tidak mendengar arahan)
masalah paling sukar ditangani kerana terpendam lama dan
bercampur emosi
cara menangani:
cuba kawal dan faham emosi murid
bantu murid supaya menyedari tingkahlakunya salah
dapatkan kerjasama murid lain supaya tidak meminggirkan murid
tersebut.

Menunjukkan kekurangan
disebabkan gagal mendapatkan pengiktirafan
contoh: memencilkan diri, mengelak kerja kumpulan, tidak bergaul
dengan murid lain
tujuan tindakan sebegini supaya tidak dihiraukan
berpendapat mereka tiada kebolehan seperti murid lain
Cara menangani:
guru perlu peka dan secara perlahan tarik perhatian mereka melalui
aktiviti
beri peluang untuk menunjukkan keupayaan
kenal pasti minat
guru perlu sabar
minta kerjasama murid dan guru lain
oleh itu, guru perlulah:
belajar mengenal pasti matlamat murid yang salah
berbincang dengan murid
berbincang peraturan dan rutin bersama murid

Langkahlangkah
menangani
motif yang salah

kenal pasti motif


murid

tunjuk dan beri


kesedaran motif
adalah salah

bantu murid
tukar motif

galak dan
bimbing murid
untuk
bertanggungjaw
ab atas
pilihannya

bantu murid
untuk melihat
akibat

Model pengurusan kelompok kounin (Jacob Kounin)

kebolehan guru
mengawasi perkara
di dalam bilik
darjah sebelum
menjadi masalah
disiplin.

elakkan
penerangan yang
meleret dan
fragmentasi
(memecahkan
aktiviti kepada
bahagian kecil)

menggunakan
strategi yang
pelbagai

kepekaan guruwithitness

kelicinan P&P
memainkan
peranan penting
dalam mengawal
tingkah laku

momentum ialah
pemulaan guru
mengajar hingga
penutup yang
menarik, berkesan
dan lancar

menangani situasi
serentakoverlapping

jangan legahkan
teguran

kepekaan
kelompokkebolehan guru
mengekalkan
penglibatan murid

cara guru
menangani
masalah ini akan
memberi kesan
kepaad murid lainRipple Effect

teguran perlulah
jelas, tegas dan
serius

Model terapi realiti (William Glasser)

Teori
Pilihan

individu membuat
pilihan
berasaskan
keperluan asas

Model Terapi
Realiti

tingkah laku
didorong empat
keperluan
psikologi asas
dipunyai dan
disayangi
mempunyai
kuasa dan
kawalan
kebebasan
keseronokan

teknik kaunseling
untuk membantu
individu meneroka
kemahuan diri
dan membuat
refleksi

membantu
membuat pilihan
yang sesuai

individu
bertnggungjawab
dengan tingkah
laku sendiri

*Glasser menekankan kurikulum yang berkualiti, kualiti pengajaran dan membina bilik darjah yang berkualiti.
Jenis-jenis masalah disiplin
*Disiplin-sebagai latihan yang bertujuan membentuk tingkah laku diingini
-sebagai satu cara kawalan semasa P&P dalam bilik darjah
Disiplin wujud di dalam kelas wujud dalam 4 aspek iaitu:

Arahan guru
Peraturan dan rutin sekolah atau kelas.
Arahan rakan sebaya
Dipinggirkan apabila hendak meniru dan berusaha menyelesakannya.
Arahan tugasan
Mempunyai arahan tertentu pada tugasan yang perlu diikuti.
Diri sendiri
Pengalaman, nilai dan asuhan dari kecil.
Masyarakat setempat
Dipengaruhi budaya, nilai dan norma masyarakat.

*Masalah disiplin-keadaan atau tingkah laku yang tidak mematuhi peraturan atau nilai yang diterima
oleh masyarakat. Ia juga ditafsir sebagai keadaan yang tidak terkawal.

Destruktif
Bermaksud menghancurkan atau memusnahkan.
Membahayakan atau mencederakan diri atau orang lain.
Contoh: memukul, mengedar dadah, vandalisme, membuli dan
bergaduh.

Distruptif
Bermaksud tindakan yang menganggu, mengacau atau
mengendalakkan P&P.
Contoh: bercakap, tidur, masuk lewat, tidak membawa buku, tidak
siap tugasan, bermain, masalah kekemasan diri.

Tingkah laku bermasalah


*Tingkah laku merujuk kepada perlakuan yang baik atau yang tidak.
*Tingkah laku bermasalah merujuk kepada perlakuan yang tidak mengikut norma, melanggar peraturan ,
etika atau kepercayaan yang diterima oleh masyarakat.

Senarai tingkah laku bermasalah

Kurang memberi perhatian


Tidak fokus kerana membuat aktiviti lain.
Hiperaktif
Mengganggu perbualan dan aktiviti dilaksana serta mudah mengalih
perhatian.
Pendiam
Tidak melibatkan aktiviti dan sentiasa berkhayal.
Sensitif
Mudah merajuk.
Apati
Bersikap tidak menghiraukan kepada arahan dan tugasan.
Berbohong
Cenderung tidak bercakap benar dengan memberi banyak alasan.
Agresif
Kurang sabar dan cepat marah.
Gemar bercakap
Sentiasa bercakap semasa guru mengajar.

Sebab-sebab berlaku masalah disiplin dan tingkah laku bermasalah

Murid
Perkembangan kognitif, emosi, sosial dan fizikal yang berbeza.
Keperluan fisiologi.
Sifat ingin tahu.
Pengaruh rakan, media masa dan masyarakat sekeliling.
Kebosanan P&P.

Guru
Perancanagn yang tidak rapi.
Penggunaan kaedah dan teknik.
Pembelajaran bermakna yang tidak membosankan.
Sikap dan kualiti peribadi guru.
bertanggungjawab, prihatin, yakin, adil.
Jelas dalam komunikasi dan memberi maklum balas yang berkesan.

Sekolah
Harapan sekolah yang tinggi.
Peraturan yang ketat.
Mengambil berat kebajikan dan kemudahan yang cukup.
Membina perasaan kemasyarakatan semasa Hari Sukan dan Hari
Guru.
Mengamalkan kolaborasi.

Latar belakang murid


Cara asuhan yang berbeza mempengaruhi sahsiah.
Keengganan ibu bapa bekerjasama dengan pihak sekolah.
Ibu bapa sibuk bekerja.
Konflik keluarga seperti penceraian dan pergaduhan.
Taraf sosioekonomi yang rendah.
Pendedahan kepada pelbagai sumber maklumat.
Aktiviti lapang diisi dengan kelas tuisyen.

Peranan dan tindakan guru mengurus masalah disiplin bilik darjah


Peranan guru
*Guru berperanan sebagai pembimbing. Apabila guru tidak dapat menangani atau menyelesaikan masalah
tersebut boleh merujuk kepada kaunselor sekolah atau jawatankuasa disiplin sekolah.

Langkah-langkah menangani masalah disiplin

Murid bermasalah ditangani


oleh guru

Berjaya

Gagal

Kes tutup
dan rekod
disimpan

Guru
kaunseling

Berjaya

Gagal

Kes tutup
dan rekod
disimpan

Jk disiplin

Berjaya

Gagal

Kes tutup
dan rekod
disimpan

Guru
besar/pk

Berjaya

Gagal

Kes tutup

Tidakan
lanjut
(polis)

Tindakan guru
*Memupuk tingkah laku yang baik-melalui perolehan pengetahuan yang mantap tentang muridmurid termasuk nama, latar belakang keluarga, pencapaian akademik dan maklumat umum.

Penampilan guru dalam bilik darjah yang boleh dilihat dari dua aspek iaitu 5 atribut guru
(Keprihatinan, Komitmen, Kerjasama, Konsensus, Kreativiti) dan body language.

Keprihatinan
peka kepada perbezaan individu.
Komitmen
tanggungjawab menjalankan tugas.
Kerjasama
Usaha guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang saling
memerlukan.
Konsensus
interaksi positif untuk melibatkan murid dalam aktiviti.
Kreativiti
sifat inovatif melalui kata pujian.

Body language
komunikasi bukan lisan seperti ekspresi muka yang menyampaikan maklumat
penting.
contoh: menguap, berkhayal, gelisah

*Menangani tingkah laku bermasalah

Tidak panik,
bertindak melulu dan
beremosi. Elekan
menghukum tanpa
usul periksa.

Kaji latar belakang


murid dan kerapkan
berinteraksi.

Elakkan daripada
mencabar murid.
Panggil murid secara
individu untuk
mengelak
pertelingkahan.

Berbincang dengan
guru lain yang lebih
mahir seperti
kaunselor dan guru
disiplin.

Semak semula cara


pengajaran supaya
lebih menarik dan
tidak bosan.

Keutamaan guru
ialah mengajar. Jadi,
angan tangani
masalah disiplin
yang di luar kawalan
sendirian.

Libatkan ibu bapa


dalam menangani
tingkah laku
bermasalah.

Halangan pengurusan masalah disiplin bilik darjah


Ibu bapa
tiada masa untuk
berbincang kerana sibuk
tidak percaya anak
mereka menimbulkan
masalah
melenting apabila anak
dikenakan hukuman

Pengaruh rakan sebaya


Ia membentuk dinamika
kumpulan yang
mempunyai
kecenderungan dan nilai
yang sama.
Timbul halangan apabila
nilai yang terbentuk
dalam kumpulan adalah
negatif yang
bertentangan dengan
peraturan.
Nilai ini akan menjadi
ikutan dalam sesebuah
kumpulan.

Persekitaran bilik darjah


Persekitaran tidak
kondusif.
Susun atur tempat duduk
dan perabot.
Guru yang tidak prihatin
dengan silap dan sahsiah
murid.
Sistem pengudaraan dan
pencahayaan yang tidak
baik.

Cara menangani
guru merekod sebagai
bukti supaya ibu bapa
percaya.
melibatkan ibu bapa
dalam pengurusan bilik
darjah melalui
perbincangan dan
berkongsi kepakaran.

Cara menangani
Guru perlu mengesan
kumpulan dinamika
melalui kajian
sosiometri. Ini untuk
medekatkan diri kepada
ahli yang berpengaruh.
Guru perlu mempunyai
sikap dan niali yang
diterima oleh kumpulan
dinamika.

Cara menangani
Memisahkan kumpulan
dinamika yang
menimbulkan masalah.
Murid bermasalah duduk
di bahagian yang senang
dipantau.
Peraturan dan rutin
dilekatkan pada tempat
yang sesuai.

M asalah perkem bangan


m urid
Perkem bangan fizikal
yang tidak norm al
seperti pendek, gem uk
yang m em baw a
perasaan rendah diri.
Perkem bangan kognitif
seperti kurang cerdas,
lem bab juga
m em pengaruhi.
M elanggar peraturan
untuk m endapat
perhatian.
Em osi tidak stabil.
M asalah personaliti dan
sikap.

Salah laku yang tidak


dijangka
Masalah berlaku
walaupun susun atur
yang kondusif dan
perancangan rapi dibuat.
Emosi dan disiplin murid
di luar jangkaan.
Berlaku distruptif semasa
P&P.

Cara m enangani
Guru selidik latar
belakang m urid,
keluarga dan akadem ik.
Dekati m urid unuk
m em beri keyakinan
kepadanya.
Beri m ereka peluang
untuk m eraih kejayaan.
Peka dan prihatin
terhadap m urid ini.
Letakkan dalam
kelom pok sebaya yang
boleh m em bantu
m enyeim bangi diri.

Cara menangani
Mengambil tindakan
berdasarkan peraturan
kelas.
Dipisahkan tempat duduk
Berbincang dengan guru
setelah kelas tamat.

Intervensi menangani masalah disiplin

Pastoral care
Bentuk bimbingan meliputi seperti kesihatan, sosial, pendidikan
agama dan moral, pengurusan tingkah laku dan emosi murid.
Pendidikan menyeluruh serta berfokus kepada pembagunan keyakinan
diri dan disiplin kendiri selaras dengan FPK dan PIPP (modal insan).
Pendekatan berpusatkan murid.
Penerapan nilai murni, moral dan gama melalui kem.

Bimbingan dan kaunseling


Bimbingan proses yang berlanjutan dan berterusan.
Dilakukan setelah dikenal pasti bermasalah.
Membantu murid untuk mengetahu kelemahan dan kekuatan diri
Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran.
Bimbingan membolehkan potensi murid dikembangkan.
Kaunseling ialah bentuk perkhidmatan profesional yang dilakukan
guru kaunselor
Satu proses membantu murid memahami diri supaya dapat membuat
keputusan.
Membantu murid mencapai matlamat hidup.
Juga satu proses penyelesaian masalah yang berbentuk nasihat,
bimbingan dan bantuan.

Matlamat bimbingan dan kaunseling


Mengenal potensi diri.
Membina kemahiran pengurusan diri.
Membina kemahiran mnyelesai masalah dan membuat pilihan.
Mengurus tingkah laku.
Membina sikap positif.
Mempelajari cara menilai keupayaan diri.

Prinsip bimbingan
Bimbingan untuk semua murid.
Murid-murid bertanggungjawab terhadap pilihan msing-masing.
Merupan proses pencegahan.
Dijalankan secara kolaboratif.
Guru mesti bersikap terbuka dan adil.
Satu proses yang membantu murid secara menyeluruh.

Etika bimbingan
Menghormati murid & tiada unsur diskriminasi
Kerahsiaan murid
Bertanggungjawab

Kemahiran bimbingan
kemahiran mendampingi dan membina hubungan secara fizikal
dan psikologi.
Bimbingan yang efektif akan memberi kesan.
Asas kemahiran membimbing:
kemahiran memberi perhatian (kedudukan, postur badan,
ekspresi muka, tentangan mata, bertenang).
kemahiran mendengar aktif (memerhati dan memahami
kelakuan nonverbal, mendengar dan memahami mesejj verbal,
mendengar dan memahami situasi sebenar murid, mendengar
dan memahami salah tanggap murid)
kemahiran berempati-keupayaan memasuki dunia murid
(peringkat 1-mendengar dengan sensitif, Peringkat 2memahami situasi, Peringkat 3-membantu menghubungkaitkan
perasaan sebenar dengan situasi dihadapi)
kemahiran menyoal-menggalak murid bercerita lebih lanjut
(soalan terbuka dan tertutup)

Teknik modifikasi tingkah laku


Menggunakan prinsip peneguhan yang menjurus kepada elemenelemen luaran.
Elemen luaran merupkan peneguhan.
Dua jenis peneguhan iaitu positif (diberikan hadiah dan pujian) dan
negatif (mengeluarkan ransangan negatif seperti komik dan majalah).
Peneguhan negatif (tindakan untuk meningkatkan tingkah laku
diingini) berbeza dengan dendaan (mengurangkan tingkah laku yang
tidak diingini).
Menekankan peneguhan perlu diberi selepas murid meraih kejayaan.

Prinsip Premack-menyatakan tingkah laku yang tidak diingini boleh dikurangkan dengan menggabung tingkah
laku diingini dan peneguhan positif. Contoh situasi:
*Tingkah laku tidak diingini-bercakap
*Tingkah laku dingini-angkat tangan untuk menjawab soalan
*Peneguhan-ganjaran

Setiap murid
diberi 5 bintang.

Murid bercakap
tanpa kebenaran
akan membayar
dengan bintang.

Setiap butang
yang ada akan
ditukar dengan
ganjaran pada
akhir kelas.

Hierarki peneguhan
*terdapat 8 peringkat peneguhan (Larrivee, 2005)
*bergantung kepada faktor umur, latar belakang, tahap pembelajaran, kemahiran murid dan tingkah laku
yang ingin dibentuk.
*peneguhan bermula daripada luaran (kebendaan) kepada pengiktirafan orang luar dan diakhiri peneguh
dalaman (kekal).
Peringkat

Peneguh

Contoh

Makanan

Gula-gula, coklat

Barangan

Pelekat, hadial kecil

Token

Lencana, bintang

Aktiviti

Bermain computer, membaca buku

Keistimewaan

Rehat awal, kurang tugasan, menjadi ketua

Pengiktirafan rakan

Diterima dan dipuji rakan sebaya

Perakuan guru

Pujian dan perhatian guru

Kepuasan kendiri

Peneguh dalaman

Prinsip penggunaan hierarki peneguhan

Berbentu
k
kebendaa

Minat

Pengiktirafan

Dalaman

Prinsip 1
Menggunakan peneguh peringkat rendah untuk meneguhkan tingkah
laku yang baru hendak dibentuk
Prinsip 2
Peneguhan perlu ada kesinambungan (peneguhan peringkat rendah ke
tinggi).

Modifikasi tingkah laku berstruktur


*sistem kontrak tingkah laku-kontrak sosial dan kontrak akademik
*sistem token

Pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas


*pendidikan di bawah KPM (menyediakan perkhidmatan untuk pemulihan khas dan berkeperluan khas) dan
KPWKM (menyediakan perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat fizikal teruk dan terencat akal sederhana dan
teruk yang tidak dapat belajar di sekolah)
*murid berkeperluan khas-kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran (sindrom down,
autistic ringan, ADHD, terencat akal minimum dan disleksia)
*program KPM-PPK bermasalah pendengaran, PPK bermasalah penglihatan, PPK integrasi, PPK prasekolah,
PPK teknik & vokasional dan PP inklusif.

Pendidikan inklusif
Kanak-kanak dimasukkan ke dalam sistem pendidikan bersama kanakkanak biasa.
Bertujuan:
Memberi peluang dan pengalaman yang sama
Peluang untuk bergaul dan pendidikan yang sama
Membantu melibatkan diri dalam pembelajaran yang bermakna
Peluang untuk interaksi dan perhubungan sosial
Membantu kanak-kanak biasa menghargai dan menerima perbezaan
individu, menyemai rasa hormat, memberi pengetahuan untuk
membimbing kanak-kanak berkeperluan khas dan memupuk sikap
sabar.

Terencat akal
Ciri-ciri
Sukar memahami idea
abstrak
Sukar membuat generalisasi
Kemahiran bahasa rendah
Sukar mengaplikasi
pembelajaran
Masalah ingatan
Tingkah laku sosial kuarang
matang

Cara membantu
beri masa lebih untuk menyiapkan
tugasan
arahan perlu jelas dan ringkas
ulang arahan
kemahiran baharu perlu diulang
aktiviti P&P menggunakan deria
sensori
guru menyediakan RPI

Masalah penglihatan
Ciri-ciri
membaca dengan sangat
dekat
sering menggosok mata
sukar membeza abjad
kesilapan membaca
maklumat pada papan
tulis

Cara membantu
tempat duduk berhampiran
dengan papan tulis
bahan bacaan yang lebih besar
tulisannya
susunan perabot yang sesuai

Masalah
pendengaran
Ciri-ciri
gagal ikut arahan.
menghadap telinga ke arah
pengucap
tidak faham
keliru
sebutan perkataan baharu salah.

Cara membantu
tempat duduk hadapan
disokong oleh bahan
maujud/visual
menggunakan TMK

Anda mungkin juga menyukai