Anda di halaman 1dari 10

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

BAB 10
PENYATA ALIRAN TUNAI

OBJEKTIF
Selepas mempelajari bab ini, pelajar seharusnya boleh ;

Menerangkan kepentingan penyata aliran tunai.

Menjelaskan maksud dan klasifikasi aliran tunai.


a) Menjelaskan aktiviti dan mengenalpasti item-item aktiviti operasi.
b) Menjelaskan aktiviti dan mengenalpasti item-item aktiviti pelaburan.
c) Menjelaskan aktiviti dan mengenalpasti item-item aktiviti
pembiayaan.

Menjelaskan dua kaedah menyediakan penyata aliran tunai iaitu kaedah


langsung dan kaedah tidak langsung.

220

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

10.0

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

Pengenalan

Untung adalah penting bagi menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Keuntungan tidak dapat
dicapai atau dikekalkan sekiranya aliran tunai tidak diuruskan dengan sebaiknya. Tunai umpama
minyak untuk menghidupkan perniagaan.
Aliran tunai adalah penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Penyata Aliran Tunai melaporkan
penerimaan tunai dan pembayaran tunai yang dikelaskan mengikut tiga (3) aktiviti utama iaitu
operasi, pelaburan dan pembiayaan. Penyata ini melaporkan aliran tunai masuk bersih atau aliran
tunai keluar bersih bagi setiap aktiviti bagi perniagaan secara keseluruhan.
Lembaran Imbangan melaporkan baki tunai pada akhir tempoh. Dengan membandingkan baki
tunai bagi dua tempoh berturut, kita dapat menyatakan samada tunai berkurang atau bertambah
tetapi lembaran imbangan tidak menyatakan bagaimana tunai masuk dan keluar. Penyata
Pendapatan menyenaraikan hasil dan belanja yang merupakan petunjuk mengenai sumber dan
penggunaan tunai tetapi tidak dapat memberitahu secara terperinci mengapa tunai bertambah atau
berkurang. Oleh itu, penyata aliran tunai diperlukan untuk menyelesaikan masalah di atas.
31 Disember 1999
Lembaran
Imbangan

Bagi tahun berakhir 31 Disember 2000 31 Disember 2000


Penyata Pendapatan
Penyata Ekuiti Pemilik
Penyata Pendapatan Tertahan
Penyata Aliran Tunai

Lembangan
Imbangan

Rajah 1: Konsep Asas Penyata Aliran Tunai


Untuk menyediakan penyata aliran tunai kita perlukan maklumat daripada penyata kewangan yang
lain iaitu Penyata Pendapatan, Penyata Ekuiti Pemilik atau Penyata Pendapatan tertahan dan
Lembaran Imbangan untuk dua (2) tarikh berurutan.

10.1

TUJUAN PENYATA ALIRAN TUNAI

Penyata aliran tunai disediakan untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut:


10.1.1 Menjangkakan aliran tunai masa hadapan
Kebiasaannya, sumber dan penggunaan tunai dalam perniagaan tidak berubah secara mendadak
daripada tahun ke tahun. Dengan itu, penerimaan dan pembayaran tunai bagi tahun-tahun lepas
adalah merupakan jangkaan yang agak tepat mengenai penerimaan dan pembayaran bagi tempoh
akan datang.
10.1.2 Menilai keputusan-keputusan pihak pengurusan
Jika pengurus membuat keputusan pelaburan yang bijak, perniagaan akan bertambah maju.
Sebaliknya jika pengurus silap membuat keputusan, perniagaan akan mengalami kesan yang
buruk. Penyata aliran tunai melaporkan pelaburan dari segi aset-aset jangka panjang dan
maklumat tersebut dapat dilihat oleh para pelabur dan pemiutang, seterusnya dapat menilai
keputusan yang dibuat oleh pengurus.

221

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

10.1.3 Menentukan kemampuan untuk membayar dividen kepada pemegang saham dan
kemampuan
untuk
membayar
faedah
dan
hutang
pokok
kepada
pemiutang/pembiaya.
Pemegang saham biasanya berminat terhadap penerimaan dividen atas pelaburan saham mereka
dalam perniagaan. Manakala pemiutang mengharapkan supaya hutang pokok dan faedahnya
akan diterima bila sampai tempoh yang ditetapkan. Penyata aliran tunai boleh menolong mereka
ini menjangkakan samada perniagaan tersebut mampu membuat semua pembayaran itu.
10.1.4 Menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan perubahan tunai dalam
perniagaan.
Biasanya, tunai dan untung bersih berubah secara langsung. Pendapatan yang tinggi
menunjukkan peningkatan tunai, begitu juga sebaliknya. Bagaimanapun, baki tunai boleh
berkurang bila pendapatan bersih tinggi dan tunai mungkin meningkat bila untung rendah.
10.2

MAKSUD DAN KLASIFIKASI AKTIVITI ALIRAN TUNAI

Aktiviti operasi
+ Aliran masuk
- Aliran keluar

Tunai +
Kesetaraan tunai
Baki pada
awal tempoh

Aktiviti pelaburan
+ Aliran masuk
- Aliran keluar

Tunai +
Kesetaraan tunai
Baki pada
akhir tempoh

Aktiviti pembiayaan
+ Aliran masuk
- Aliran keluar
Rajah 2 : Katagori Penyata Aliran Tunai
Kesetaraan tunai
Dalam penyata aliran tunai, tunai dan kesetaraan tunai dianggap sebagai satu item. Perubahan
tunai adalah merujuk kepada tunai dan kesetaraan tunai. Pelaburan yang dianggap sebagai
kesetaraan tunai mestilah boleh ditukarkan kepada tunai dan mempunyai risiko penurunan nilai
yang amat rendah. Oleh itu, pelaburan tersebut adalah pelaburan jangka pendek yang mempunyai
tempoh matang selama tiga bulan atau kurang. Overdraf juga adalah sebahagian daripada
kesetaraan tunai.

222

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

10.2.1 Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi


Jumlah aliran tunai daripada aktiviti operasi adalah petunjuk penting bahawa perniagaan
mempunyai tunai yang cukup untuk membayar balik pinjaman, bayar dividen dan buat pelaburan.
Aliran tunai adalah berdasarkan urusniaga dan peristiwa yang dimasukkan dalam menentukan
untung dan rugi.
Aliran masuk tunai
Kutipan daripada pelanggan
Terimaan daripada hasil faedah
Terimaan daripada hasil dividen

Aliran keluar tunai


Pembayaran kepada Pembekal
Pembayaran kepada pekerja
Pembayaran cukai, faedah
Pembayaran belanja-belanja

(Dapat dilihat dengan jelas sekiranya menggunakan kaedah langsung)


Jika kaedah tidak langsung digunakan item-item berikut yang disenaraikan
Untung bersih selepas cukai
Untung atas jualan aset tetap/pelaburan
Belanja susut nilai
Penambahan aset semasa kecuali tunai &
Rugi atas jualan aset tetap/pelaburan
kesetaraannya
Pengurangan aset semasa kecuali tunai &
Pengurangan liabiliti semasa kecuali Nota
kesetaraannya
Belum Bayar, Dividen Belum Bayar
Penambahan liabiliti semasa kecuali Nota Belum
Bayar, Dividen Belum Bayar
Rajah 3 : Contoh Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi
10.2.2 Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan
Aktiviti pelaburan melibatkan penambahan atau pengurangan dalam aset tetap perniagaan
termasuk pelaburan saham dalam perniagaan lain secara tunai.
Aliran masuk tunai
Jualan aset tetap perniagaan
Jualan pelaburan yang bukan kesetaraan tunai
Terimaan daripada pinjaman diberi/Nota Belum
Terima

Aliran keluar tunai


Pembelian aset tetap
Pembelian pelaburan yang bukan kesetaraan
tunai
Memberi pinjaman / Nota belum terima

Rajah 4: Contoh Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan


10.2.3 Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan
Aktiviti pembiayaan melibatkan aktiviti untuk mendapatkan tunai daripada pelabur atau peminjam
bagi memulakan atau membiaya perniagaan. Aktiviti ini berkaitan dengan penambahan dan
pengurangan dalam ekuiti pemilik dan liabiliti jangka panjang.
Aliran masuk tunai
Terbitan saham
Terbitan Nota Belum Bayar
Pinjaman
Terbitan bon belum bayar

Aliran keluar tunai


Persaraan saham
Pembayaran balik Nota Belum Bayar
Pembayaran balik pinjaman
Pembayaran dividen
Persaraan bon belum bayar

Rajah 5: Contoh Aliran Tunai dari aktiviti Pembiayaan

223

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

10.3

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

PENYEDIAAN PENYATA ALIRAN TUNAI

Terdapat dua (2) cara untuk menyediakan penyata aliran tunai iaitu kaedah langsung dan kaedah
tidak langsung. Kedua-dua cara menghasilkan subtotal yang sama bagi aktiviti operasi,
pelaburan, pembiayaan dan perubahan tunai bersih. Perbezaan kedua-dua kaedah adalah senarai
item di dalam bahagian aktiviti operasi sahaja. Bagaimanapun, silibus untuk Kolej Matrikulasi
Kementerian Pelajaran Malaysia hanya menumpukan satu kaedah sahaja iaitu kaedah tidak
langsung.
Berikut ditunjukkan penyata aliran tunai menggunakan kaedah tidak langsung:
NAMA PERNIAGAAN
PENYATA ALIRAN TUNAI (KAEDAH TIDAK LANGSUNG)
BAGI TEMPOH BERAKHIR
Aliran tunai dari aktiviti operasi:
Untung bersih selepas cukai
Item tidak melibatkan tunai:
Belanja Susut Nilai
X
Rugi/Untung atas jualan aset/pelaburan
X/(X)
Pengurangan/peningkatan Aset semasa (kecuali tunai)
X/(X)
Peningkatan / pengurangan Liabiliti. Semasa (kecuali Nota Belum Bayar,
Dividen belum bayar & Overdraf bank)
X/(X)
Aliran tunai bersih dari aktiviti operasi
Aliran Tunai Dari Akt. Pelaburan:
Beli aset tetap/pelaburan
(X)
Jual aset tetap / pelaburan
X
Aliran tunai bersih dari aktiviti pelaburan
Aliran Tunai Dari Akt. Pembiayaan:
Terbit saham / Tambah modal
X
Terbitan bon belum bayar
X
Persaraan saham
(X)
Persaraan bon belum bayar
(X)
Buat pinjaman/Nota Belum Bayar
X
Bayar Pinjaman/Nota Belum Bayar
(X)
Bayar dividen/ambilan
(X)
Aliran tunai bersih dari aktiviti pembiayaan
Lebihan/(kurangan)tunai
+ Baki tunai awal
Baki tunai akhir
Maklumat yang diperlukan bila menyediakan penyata aliran tunai ialah:i. penyata pendapatan
ii. dua tarikh lembaran imbangan
iii. penyata ekuiti pemilik/penyata pendapatan tertahan
iv. lain-lain maklumat tambahan

224

X
XX

XX

XX
X
X
XX

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

Latihan 1 (untuk aktiviti operasi sahaja)


Kutipan hasil dividen
Bayaran faedah
Jualan tunai
Rugi atas jualan tanah
Membeli tanah
Bayaran Akaun Belum Bayar
Untung bersih selepas cukai
Bayar cukai pendapatan

RM7,000
16,000
12,000
5,000
37,000
45,000
24,000
13,000

Belanja susut nilai


Pengurangan dalam liabiliti semasa
Penambahan dalam aset semasa
selain tunai
Bayaran dividen
Kutipan Akaun belum Terima
Bayaran gaji dan upah

RM12,000
20,000
17,000
7,000
93,000
34,000

Kirakan dan tunjukkan aliran tunai bersih dari aktiviti operasi.


Contoh jawapan
Aliran tunai dari aktiviti operasi:
Untung bersih selepas cukai
Item tidak melibatkan tunai:
Belanja Susut Nilai
Rugi atas jualan tanah
Peningkatan Aset semasa (kecuali tunai)
Pengurangan Liabiliti. Semasa
Aliran tunai bersih dari tunai operasi

RM 24,000
RM 12,000
5,000
(17,000)
(20,000)

(20,000)
RM 4,000

Soalan 2
Berikut adalah petikan Lembaran Imbangan perbandingan pada 31 Disember bagi Syarikat Indah
Permai.

Aset semasa
Tunai
Akaun belum terima
Faedah belum terima
Inventori
Insurans prabayar
Liabiliti semasa
Nota belum bayar
Akaun belum bayar
Cukai belum bayar
Utiliti belum bayar
Faedah belum bayar
Gaji belum bayar

2001

2000

21,300
45,900
2,900
68,600
3,700

8,600
48,300
3,600
60,200
2,800

13,400
42,400
13,800
8,200
3,700
900

18,100
40,300
14,500
9,700
2,900
2,600

Maklumat tambahan:
a.
Pendapatan bersih RM 56,200
b.
Belanja susut nilai peralatan RM 10,200
c.
Beli pelaburan jangka panjang RM 4,900
d.
Jual tanah dengan harga RM 46,900 mengalami kerugian RM 6,700
e.
Mendapatkan peralatan dengan menerbitkan nota belum bayar jangka panjang
RM 14,300
f.
Bayar NBB jangka panjang RM 61,000
g.
Terima tunai kerana menerbitkan saham biasa RM 3,900
h.
Bayar dividen RM 38,100
i.
Bayar NBB jangka pendek dengan menerbitkan saham biasa RM 4,700
225

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

DIKEHENDAKI:
Tunjukkan pengiraan aliran tunai dari aktiviti:
I.
Operasi
II.
Pelaburan
III.
Pembiayaan
Jawapan:
Aliran tunai dari aktiviti operasi:
Untung bersih selepas cukai
Item tidak melibatkan tunai:
Belanja Susut Nilai peralatan
RM 10,200
Rugi atas jualan tanah
6,700
Pengurangan ABT
2,400
Pengurangan Faedah belum bayar
700
Peningkatan Inventori
(8,400)
Peningkatan Insurans prabayar
(900)
Peningkatan ABB
2,100
Pengurangan cukai BB
(700)
Pengurangan utiliti BB
(1,500)
Peningkatan Faedah BB
800
Pengurangan gaji BB
(1,700)
Aliran tunai bersih dari aktiviti operasi

RM 56,200

9,700
65,900

Aliran tunai dari aktiviti pelaburan:


Beli pelaburan jangka panjang
Jual Tanah
Aliran tunai bersih dari aktiviti pelaburan

RM (4,900)
46,900
42,000

Aliran tunai dari aktiviti pelaburan:


Bayar NBB
Terbitan saham biasa
Bayar dividen
Aliran tunai bersih dari aktiviti pembiayaan

RM (61,000)
3,900
(38,100)
(95,200)

226

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

Soalan 3 (komprehensif)
Berikut adalah penyata kewangan bagi Syarikat UMI Bhd bagi tahun berakhir 31 Disember 2005:
SYARIKAT UMI BHD
LEMBARAN IMBANGAN
PADA 31 DISEMBER 2005 DAN 2004
ASET
2005(RM)
Tunai
40 000
Insuran Prabayar
8 000
Akaun belum Terima
112 000
Inventori
86 000
Tanah
176 000
Bangunan
155 000
Susutnilai terkumpul - Bangunan
(86 000)
Mesin
129 000
Susutnilai - Mesin
(62 000)
558 000
LIABILITI
Akaun Belum bayar
108 000
Gaji Belum Bayar
4 000
Cukai Belum Bayar
16 000
Dividen Belum Bayar
0
Nota Belum Bayar
72 000
200 000
EKUITI PEMILIK
Modal Saham Biasa (nilai tara RM1.00)
170 000
Perolehan tertahan
188 000
358 000
Jumlah Ekuiti Pemilik
558 000
Jumlah Liabiliti dan Ekuiti Pemilik

2004 (RM)
46 000
2 000
120 000
68 000
140 000
120 000
(74 000)
144 000
960 000)
506 000

Penyata Pendapatan
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2005
Jualan
RM722 000
Tolak: KBDJ
400 000
Untung kasar
322 000
Tolak: Belanja
Belanja Jualan
126 000
Belanja Gaji
96 000
Belanja Insuran
10 000
Belanja susutnilai - Mesin
8 000
Belanja susutnilai - bangunan
12 000
Belanja Faedah
14 000
Rugi Jualan Mesin
2 000
54 000
Campur: Laba Jualan Tanah
6 000
Untung sebelum Cukai
60 000
Belanja Cukai
18 000
Untung Bersih
42 000

227

80 000
0
24 000
14 000
128 000
246 000
114 000
146 000
260 000
506 000

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

Maklumat Tambahan :
Dalam tahun 2005, Syarikat Umi Bhd telah menjalankan urusniaga berikut:
1. Syarikat menerbitkan 56,000 unit saham baru pada nilai tara
2. Syarikat menjual tanah yang mempunyai kos RM 30,000 secara tunai
3. Mesin yang dibeli pada harga RM 15,000 telah dijual secara tunai. Susutnilai terkumpul
bagi mesin tersebut berjumlah RM 6,000.
4. Syarikat membeli tanah dan bangunan secara tunai
DIKEHENDAKI:
a) Sediakan Penyata Aliran Tunai Syarikat UMI bagi tahun berakhir 31 Disember 2005
menggunakan kaedah tidak lansung
b) Terangkan kepentingan Penyata Aliran Tunai.
JAWAPAN:
SYARIKAT UMI BHD
PENYATA ALIRAN TUNAI (KAEDAH TIDAK LANSUNG)
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DIS 2005
Aliran tunai dari aktiviti operasi:
Untung bersih
Item tidak melibatkan tunai:
BSN Mesin
BSN Bangunan
Rugi atas jualan mesin
Untung jualan tanah
Peningkatan Insuran prabayar
Pengurangan Akaun belum terima
Peningkatan Inventori
Peningkatan Akaun belum bayar
Peningkatan Gaji belum bayar
Pengurangan Cukai belum bayar
Aliran tunai bersih dari aktiviti operasi
Aliran Tunai Dari Akt. Pelaburan:
Beli tanah
Jual tanah
Jual mesin
Beli Bangunan (155,000 120,000)
Aliran tunai bersih dari akt. Pelaburan
Aliran Tunai Dari Akt. Pembiayaan:
Terbitan saham (56000 x RM 1)
Bayar NBB (128,000 72,000)
Bayar dividen
Aliran tunai bersih dari akt. Pembiayaan
Kurangan tunai
+Baki tunai awal
Baki tunai akhir

42,000
8,000
12,000
2,000
(6,000)
(6,000)
8,000
(18,000)
28,000
4,000
(8,000)

(66,000)
36,000
7,000
(35,000)

56,000
(56,000)
(14,000)

228

24,000
66,000

(58,000)

(14,000)
(6,000)
46,000
40,000

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 10 : Penyata Aliran Tunai

Pengiraan:
Tanah
Baki b/b
Tunai (beli)

140,000
66,000
206,000

Untung jual tanah =


RM 6,000
=
X
=
=

Harga X
RM 6,000 +
RM 36,000

Kos
RM 30,000
RM 30,000

Rugi jual mesin


RM - 2000
X

Harga jual X
RM 9,000 RM 7,000

(Kos SNT)
(RM 15,000 RM 6,000)
RM 2,000

=
=
=
=

Jual
Baki h/b

229

30,000
176,000
206,000