Anda di halaman 1dari 8

Mata Pelajaran

Tarikh
Masa
Tahun
Bilangan murid
Bidang
Aktiviti
Tema
Tajuk
Huraian

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dunia Seni Visual


04.03.2016
10.30-11.30 (60 minit)
4 Cempaka/ Kenanga
Membuat Corak dan Rekaan
Lukisan
Objek Buatan Manusia
Baju Baru
Menghasilkan corak terancang corak cerminan
pada baju figura penanda buku dengan

Media

Bahan Sumber

menggunakan teknik lukisan


Alat
gunting,pembaris
Bahan Kertas lukisan, pensel, pensel warna
Bahan Bantu Mengajar Video senaman ringan
(Senaman Tommy), slaid gambar puzzle, slaid
powerpoint, projector LCD, komputer riba, contoh
hasil karya penanda buku (bahan maujud), slaid
powerpoint alat dan bahan ,gunting, kertas lukisan,
pensel, pensel warna,pembaris
Bahan Bantu Belajar Pensel, pensel warna,
gunting, pembaris

Strategi

Pemusatan murid, berpusatkan bahan, pemusatan

Teknik

guru, berasaskan tugasan/aktiviti


Bermain, sumbangsaran, perbincangan, soal jawab,

Kemahiran

Berfikir :

(KB)
Kecerdasan

demonstrasi
Membuat ramalan,

menyelesaikan

masalah,

mengesahkan sumber maklumat, menjana idea,


Pelbagai :

(KP)
Penerapan Nilai

menerangkan sebab, membanding beza


Kinestetik, muzik, verbal linguistik, visual-ruang,
interpersonal, intrapersonal
Rasional, bertanggungjawab, kebebasan, berdikari,
hormat-menghormati, kesyukuran, kerajinan,

EMK

kerjasama, kebersihan fizikal dan mental


Keusahawanan, kreativiti dan inovasi

Hasil pembelajaran :
Di akhir pengajaran dan pembelajaran (P&P) murid dapat:
1.

Menjelaskan konsep cetakan dan menyenaraikan asas seni reka yang

2.

dipelajari sepanjang proses penghasilan penanda buku.


Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 alat dan bahan untuk menghasilkan

3.

corak cerminan dengan teknik lukisan secara lisan.


Menghasilkan penanda buku dengan menggunakan corak cerminan teknik

4.

lukisan berdasarkan tajuk Baju Baru mengikut kreativiti masing-masing.


Menunjukkan sifat keberanian dan keyakinan diri semasa mempamerkan
hasil karya sendiri pada sesi apresiasi.

Standard Pembelajaran
2.1

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni

Persepsi

visual yang ada pada corak teknik lukisan.

Estetik

2.1.1 Unsur seni


2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis
2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri
2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 Harmoni - warna
2.1.2.2 Imbangan - simetri
2.1.2.3 Ritma dan pergerakan - susunan sisik ikan.

2.2

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,

Aplikasi

serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.

Seni

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


2

2.2.1.1 Alat - pembaris dan alatan lain yang sesuai


2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil
pastel
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lukisan
2.3

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

Ekspresi

seni visual, kemahiran media serta proses dan teknik dalam

Kreatif

penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.


2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak teknik
lukisan.

2.4

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

Apresiasi

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Seni

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan
karya.
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara
lisan.

Masa /
Langkah
Aktiviti
Set induksi

Huraian / Ilustrasi

Catatan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


1. Guru membuat senaman ringan

(5 minit
)

Bahan sumber:

bersama murid untuk melonggarkan

Video senaman ringan

otot tangan.
i.
kelembutan lengan
ii.
kelembutan tapak tangan

(Senaman

Tommy),

slaid gambar puzzle

2. Guru menunjukkan gambar puzzle


yang

kekurangan

beberapa

bahagian dengan slaid powerpoint.


3. Murid diminta untuk memilih dan
menunjukkan

tempat

meletak

KB:
Membuat

ramalan,

menyelesaikan masalah

kepingan gambar yang tinggal agar


menjadi satu gambar yang lengkap.
4. Murid meneka perbuatan/teknik
yang ditunjukkan dalam gambar

KP:
Kinestetik, muzik, verbal
linguistik, visual-ruang

selepas dicantumkan.
5. Guru mengaitkan aktiviti dengan
pelajaran.

Strategi:
Pemusatan

1.

murid,

berpusatkan bahan

Teknik:
Bermain
Nilai:
Rasional
Persepsi
estetik
(6 minit
)

Teori Seni -Konsep Corak Terancang

Bahan sumber:

Teknik Lukisan

Slaid

1. Guru

menerangkan

powerpoint,

konsep,

projector LCD, komputer

teknik,dan contoh lukisan dengan

riba, contoh hasil karya

tayangan slaid powerpoint.


2. Guru mengaitkan teknik

penanda buku (bahan


lukisan

maujud)

dengan corak terancang.


3. Guru
menayangkan
jenis-jenis
corak terancang seperti corak batubata, corak sisikan ikan, corak
orgee dan lain-lain.
4. Guru memaparkan templet penanda
buku figura.
5. Murid diminta menghasilkan corak
cerminan pada baju figura dengan

KB:
Mengesahkan

sumber

maklumat
KP:
Visual-ruang,

verbal

linguistik

teknik lukisan.
6. Guru menunjukkan contoh hasil
karya

penanda

buku

(bahan

maujud).
7. Murid dibimbing dan dirangsang

Strategi:
Pemusatan

guru,

Berpusatkan bahan

untuk menyatakan contoh unsur


seni

dan

prinsip

rekaan

yang

Teknik :

terkandung pada karya penanda

Sumbangsaran,

buku.

perbincangan,

soal

jawab
Nilai:
bertanggungjawab
Aplikasi

Perkaitan media dan teknik

seni

Bahan sumber:
projector LCD, komputer

(8 minit)

1. Guru menayangkan alat dan bahan


yang

digunakan

menghasilkan

untuk

corak

cerminan

dengan teknik lukisan.

riba, contoh hasil karya


penanda buku (bahan
maujud),
powerpoint

slaid
alat

dan

bahan ,gunting, kertas


Demonstrasi
terancang

Penghasilan

corak

cerminan

corak
dengan

lukisan, pensel, pensel


warna, pembaris

teknik lukisan pada penanda buku Baju


Baru
1. Guru

membuat

menghasilkan

demonstrasi

corak

cerminan

KB:
Menjana idea

teknik lukisan pada penanda buku


KP:

I.

Baju Baru
Melakarkan anggota badan dan

II.

baju figura di atas kertas lukisan.


Corak cerminan dihasilkan dengan

ruang

melukiskan
menegak

garisan
dan

melatar,

serong

pada

bahagian baju figura.


Mewarnakan rambut, badan figura

III.

Verbal linguistik, visual-

Strategi:
Pemusatan guru

dan corak yang telah dilakarkan

Teknik:
Demonstrasi, soal jawab

IV.

dengan pensel warna.


Organ deria seperti mata, hidung

V.

dan mulut dilukiskan pada muka.


Guntingkan
bahagian
lengan

Nilai:

daripada badan figura.


Membuat
kekemasan

tanggungjawab

VI.

dengan

Kerajinan,

menggunting stail rambut figura.

2. Murid membuat pemerhatian dan


terhadap

langkah-langkah

yang

ditunjukkan oleh guru.


3. Guru membuat ulasan.

Ekspresi

Penghasilan

corak

terancang
6

corak

Bahan sumber:

kreatif
(30 minit)

cerminan dengan teknik lukisan pada

Slaid

powerpoint,

penanda buku Baju Baru

projector LCD, komputer

1. Murid mengeluarkan alat dan bahan

riba, contoh hasil karya

yang dibawa masing-masing.


2. Guru mengedarkan kertas lukisan

penanda buku (bahan


maujud)

kepada murid.
3. Murid melakarkan anggota badan
figura dan corak cerminan pada
baju figura dengan pembaris.
4. Guru memantau dan memberi
bimbingan

dengan

penekanan

tentang

membuat
penggunaan

unsur seni dan prinsip rekaan dalam


karya penanda buku.
5. Murid dibenarkan mengubahsuai
motif figura yang ditunjukkan oleh
guru

untuk

dengan

menghasilkan

menggunakan

karya

KP:
Visual-ruang
Strategi:
berpusatkan

murid,

berasaskan
tugasan/aktiviti
Teknik:
soal jawab

kreativiti

sendiri.
Nilai:
Apresiasi

Berdikari, kebebasan
Bahan sumber:

Apresiasi Seni Pendekatan Psikologi

seni

1. Guru memilih murid secara rawak

(5 minit)

untuk membuat apresiasi.


2. Murid menceritakan perasaan dan
pengalaman
sepanjang

masing-masing
proses

penghasilan

Hasil karya murid


KB:
Menerangkan

sebab,

membanding beza

karya.
3. Guru memberi peneguhan terhadap
murid yang dapat menghasilkan
karya dengan baik
4. Guru memberi pandangan
membuat rumusan apresiasi.

KP:
Interpersonal,

dan

intrapersonal,

visual-

ruang, verbal linguistik


Strategi:
berpusatkan murid

Teknik:
Perbincangan
Nilai:

Kesyukuran,

hormat-menghormati

Penutup

Pengukuhan Teori

(5 minit)

1. Guru bersoal jawab bersoal jawab

KB: Menerangkan sebab

tentang isi pelajaran hari ini.


2. Murid menjawab soalan mengikut
kefahaman masing-masing.
3. Guru membuat rumusan tentang isi
pelajaran pada hari ini.
4. Murid membuat kekemasan dengan

KP: verbal linguistik


Strategi:

Berpusatkan

guru

membersihkan kawasan bilik darjah


dan menyimpan barang-barang ke
tempat yang telah disediakan.

Teknik:
Soal jawab
Nilai:

Kerjasama,

kebersihan fizikal dan


mental
Refleksi sebelum:
Adalah diharapkan bahawa dengan menggunakan cara pengaplikasian corak terancang
sisik ikan di atas penanda buku, murid dapat mempelajari konsep dan teknik
penghasilan corak terancang yang berlainan daripada pengajaran biasa. Selain itu,
pendekatan konstruktivism yang digunakan dalam pengajaran membolehkan muridmurid berfikir secara kreatif dan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke
atas situasi yang lain. Situasi ini dapat memberi pengalaman secara langsung kepada
murid tentang cara membuat corak terancang. Diharapkan segala perancangan yang
dibuat dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif.