Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Nama
Tingkatan
Bilangan Pelajar
Tarikh
Masa
Tema
Tajuk
Model
Bidang

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nadhirah Binti Hamzah


2A1
30 Orang
24 Mac 2016
4.45 petang 5.15 petang
Pemahaman
Simpulan Bahasa
Konstruktivisme
Maklumat

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran

HPU
9.0 Menyampaikan maklumat untuk
tujuan tertentu

Aras 1 (i)
Memilih kata, frasa, rangkai kata,
peribahasa dan pelbagai jenis ayat
yang sesuai untuk menyampaikan
maklumat.

9.1 Menggunakan kata, istilah,


frasa, rangkai kata,
peribahasa, dan ayat yang
tepat serta indah untuk
menyampaikan maklumat
secara tersusun dan kohesif.

Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. Setiap murid dapat menghuraikan maksud sekurang-kurangnya
tiga daripada lima simpulan bahasa dengan betul secara lisan.
2. Setiap murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya lima
simpulan bahasa dengan betul secara lisan dan bertulis.
Kemahiran Bahasa
Sistem Bahasa
Pengisian Kurikulum
Nilai murni
Ilmu

: Mendengar, menulis dan bertutur.


: Kosa kata dan istilah.
: Ilmu bahasa Melayu dan sosial
: Bekerjasama, ketekunan, toleransi, keyakinan
: Kemasyarakatan.

Kemahiran Nilai Tambah : Kemahiran berfikir secara kreatif, menghubungkait dan


kemahiran berfikir secara kritis.
Pengetahuan sedia ada
: Murid mengetahui jenis-jenis simpulan bahasa
Murid mengetahui maksud simpulan bahasa
i.
ii.

iii.
iv.

Alat dan bahan bantu mengajar :


Papan putih
Kad
Marker
Bahan Maujud

Fasa/Isi
pembelajaran
Set Induksi
5 ( minit )
Menarik minat
pelajar
Guru
bertanyakan
khabar kepada
murid.
Guru
menunjukkan kad
gambar yang
tertera perkataan
simpulan bahasa
Guru menguji
pengetahuan
murid berkenaan
simpulan bahasa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Guru menayangkan
beberapa gambar berkaitan

dengan simpulan bahasa. bAHA


Guru meminta murid

ABM/KBT/Nilai

ABM/BBM :
Papan putih
Marker
Bahan Maujud

memberikan sepenuh

KBT :

perhatian terhadap gambar

Kemahiran

yang ditayangkan.
Guru bertanyakan kepada

menghubungkait.

murid tentang kefahaman

Nilai:

mereka terhadap gambar

Keberanian

tersebut.
Murid memberikan respon.
Guru mengaitkan respon
murid dengan isi pelajaran
pada hari ini.

Fasa 1 :
Orientasi
( 15 minit )
Menetapkan hala
tuju
pembelajaran
Definisi dan
ciri-ciri
simpulan
bahasa

ABM/BBM :
-

Guru menerangkan definisi dan ciri-

ciri simpulan bahasa.


Guru bertanyakan kepada murid
tentang simpulan bahasa yang
mereka tahu.

Papan putih
Lembaran Kerja ( Peta
Minda )
Marker
KBT:

Guru membuat pengukuhan


berdasarkan respon murid

i. Kemahiran berfikir
secara kritis
(menganalisis
Nilai:
i. Keberanian.
ii. Kerjasama.
iii. Rasional.

Langkah 2
(10 minit)

Meneka
simpulan
bahasa
melalui gaya
atau
pergerakan
tubuh

Guru meminta wakil (dua orang

ABM :

murid atau lebih ) dari setiap

Kad bergambar

kumpulan untuk membuat gaya atau

KBT :

pergerakan tubuh tanpa

i. Kemahiran berfikir

mengeluarkan suara, kemudian

secara kritis

murid-murid lain diminta meneka

Nilai:

simpulan bahasa yang sesuai

i.Keberanian.

berdasarkan perbuatan atau

ii. Keyakinan.

pergerakan yang dilakukan.


Guru membuat peneguhan terhadap

iii. Kerjasama

aktiviti tersebut

Fasa 3 :
( 20 minit )
Menyenaraikan
simpulan bahasa
(aktiviti dalam
kumpulan)

ABM/BBM :
-

Guru mengarahkan murid


membentuk 5 kumpulan yang terdiri

daripada 6 orang ahli kumpulan.


Guru meminta wakil kumpulan

Marker

disediakan
Guru meminta murid membuat

i. Kemahiran berfikir

berdasarkan kata kunci yang dipilih.


Guru meminta setiap kumpulan
membentangkan isi perbincangan di
hadapan kelas.
Guru memberi peneguhan terhadap
aktiviti tersebut

Fasa 4 : Aplikasi

Minda )
KBT :

menyenaraikan simpulan bahasa

Lembaran Kerja ( Peta

untuk mencabut kata kunci yang

perbincangan dalam kumpulan untuk

Papan putih

secara kreatif (menjana


idea- melahirkan idea).
Nilai:
i.Kerjasama.
ii. Bertanggungjawab.

idea
( 20 minit )
Melaksanakan
tugasan dalam
situasi

- Guru mengedarkan lembaran kertas kerja


kepada setiap murid
- Guru kemudiannya meminta murid-murid
mengisi tempat kosong berkaitan simpulan
bahasa
-Guru meminta beberapa pelajar membaca
jawapan mereka
- Hasil kerja pelajar dianalisa dan ditambah
baik sekiranya terdapat beberapa
kekurangan.
- Hasil kerja murid ditampal dalam buku

ABM/BBM :
Papan putih
Lembaran Kerja ( Peta
Minda )
Marker
KBT :
i. Kemahiran berfikir
secara kreatif

latihan subjek Bahasa Melayu sebagai

Nilai:

tanda menghargai komitmen mereka.

i.Bekerjasama.
ii. Berani
iii. Berdikari

Penutup
( 5 minit )

Rumusan isi
pelajaran
-

Guru meminta murid untuk

KBT :

menyatakan pendapat mereka

i. Kemahiran berfikir

mengenai isi pelajaran pada hari ini.


Setelah itu, guru sendiri akan

secara kreatif

membuat rumusan mengenai isi

Murid menyuarakan

pembelajaran pada hari ini.


Guru meminta murid melengkapkan

pendapat mereka

maklumat berkenaan pembelajaran


hari ini ke dalam buku nota.

(menghubung kait)

mengenai isi pelajaran


pada hari ini.
Nilai:
i.Bekerjasama.
ii. Berani
iii. Berdikari

Anda mungkin juga menyukai