Anda di halaman 1dari 10

1.

0 PENGENALAN

Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun dan juga dikenali sebagai

negara dunia ketiga pada abad ini. Malaysia sekarang mengalami satu proses pembangunan yang

pesat ekoran daripada perkembangan dalam sosio-ekonomi dan hal ini memberi kesan kepada

struktur demografi penduduk. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan

penduduk dan perubahan ini berlaku boleh dikatakan dipengaruhi oleh proses pertumbuhan

dinamik setiap tahun. Menurut Buletin Perangkaan Malaysia, jumlah penduduk Malaysia ialah

seramai 26.64 juta orang(terbitan Jun 2006). Malaysia mengalami satu kadar pertumbuhan

penduduk dalam jangka masa yang panjang.

Demografi boleh didefinisikan sebagai satu kajian mengenai kependudukan manusia dan

menekankan hal berkaitan mortaliti iaitu kematian, fertiliti yang juga bermaksud kelahiran,

migrasi dan perkahwinan. Demografi juga bermaksud pertumbuhan penduduk dalam beberapa

aspek seperti intelektual, kualiti penduduk, fizikal dan melihat perhubungan dengan aspek

kuantitatif menurut Hassan Naziri Bin Khalid(1987). Selain itu, demografi juga menerangkan

tentang masyarakat mampu dan boleh mengatur penduduk masing-masing dan selalunya proses

aturan ini disebabkan oleh keadaan ekonomi dan sosial(Bogue, 1968). Perkembangan penduduk

sama ada berkurang atau meningkat boleh dilihat dalam proses peralihan demografi malahan

demografi juga menunjukkan densiti, jumlah, pertumbuhan atau kemerosotan dan pergerakan

manusia dalam ruang.

1
2.0 KONSEP MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI

Model peralihan demografi merupakan satu bentuk graf garis yang menunjukkan

perubahan kependudukan atau transisi yang dialami oleh sesebuah negara dari dahulu sehingga

pada masa kini dan begitu juga pada masa akan datang menerusi peredaran masa perubahan

kependudukan ini terjadi. Gambaran mengenai sejarah kependudukan yang telah, sedang, dan

akan berlaku oleh sesebuah negara boleh dilihat menerusi model peralihan demografi secara

langsung. Komponen pertumbuhan semula jadi penduduk, komponen kadar kematian dan

komponen kadar kelahiran merupakan komponen penting yang terdapat atau terkandung dalam

model peralihan demografi. Secara berperingkat-peringkat komponen-komponen ini ditunjukkan

mengikut masa dan saling berkaitan antara satu sama lain. Keempat-empat peringkat ini bukan

sahaja menerangkan atau menafsirkan tentang kependudukan malahan mengukur tahap

pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dicapai oleh sesebuah negara. Peringkat-peringkat

ini telah menyebabkan perubahan yang bergantung kepada kemajuan ekonomi dan sosial yang

telah dicapai oleh negara masing-masing.

3.0 CIRI-CIRI MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI

Peralihan demografi didefinisikan sebagai satu proses perubahan dalam mortaliti dan

fertiliti penduduk dari satu aras yang tinggi kepada aras yang rendah menurut Abdul Majid Mat

Salleh (1989). Proses ini akan berterusan seiring dengan pembangunan sosioekonomi negara.

Perkataan peringkat atau tahap sering digunakan dalam membincangkan topik peralihan

demografi ini. Hal ini demikian kerana hal ini menunjukkan imbangan kadar kelahiran dan

kematian. Peralihan demografi ini mempunyai empat peringkat iaitu peringkat pertama adalah

kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi, peringkat kedua pula merupakan peringkat

2
awal perkembangan penduduk. Peringkat ketiga pula kadar kelahiran mula menurun dan kadar

kematian juga menunjukkan penurunan serta peringkat keempat pula menunjukkan kadar

kelahiran dan kadar kematian adalah rendah.

Rajah 1: model peralihan demografi (Sumber: http://www.google.com.my/imgres?imgurl=http)

Model ini menerangkan tentang pertalian perubahan dalam pertumbuhan penduduk atau populasi

dan pertalian ini berkaitan dengan proses pembandaran dan perindustrian serta pembangunan

ekonomi. Selain itu, model ini juga menunjukkan pertalian atau perhubungan antara kadar

kematian dan kelahiran yang terjadi mengikut waktu. Bagi peralihan demografi yang berlaku di

Malaysia terdapat dua fasa iaitu peningkatan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran

semulajadi dan penghijrahan beramai- ramai kaum Cina dan India ke Tanah Melayu pada satu

ketika dahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi trend peralihan demografi ini ialah pengaruh

budaya, peningkatan kemudahan kesihatan, perubahan ekonomi dan pendidikan serta perubahan

tahap kesuburan.

3
3.1 TAHAP PERTAMA

Pada peringkat ini kadar kelahiran dan kadar kematian adalah tinggi dan segi kadar

pertumbuhan semulajadi pula adalah rendah. Pada peringkat ini juga terjadinya penjajaran

apabila berlaku naik-turun dalam pertumbuhan semula jadi dengan penurunan dan peningkatan

dalam kadar kelahiran serta kadar kematian. Kadar kelahiran tinggi kerana kehendak ahli

keluarga yang mahukan anak yang ramai dan tiada perancangan keluarga yang dilakukan

manakala kadar kematian tinggi pula kerana taraf kesihatan rendah dan berlakunya kekurangan

makanan yang berzat dan seimbang. Sesebuah negara itu dikatakan berada ditahap mundur

apabila berada ditahap ini. Ketiadaan kewujudan dasar-dasar seperti dasar kependudukan sering

berlaku di negara sedang membangun sebelum Perang Dunia Kedua. Seterusnya, kepadatan

penduduk berubah menjadi jarang kepada sederhana, kanak-kanak juga terlibat sama bekerja dan

penglibatannya adalah tinggi kerana ianya member keuntungan kepada sesebuah keluarga.

Berlaku juga pengehadan peluang pekerjaan di luar sektor pertanian, rendahnya jankga hayat dan

perkembangan bandar masih dalam tahap permulaan serta kurangnya pengetahuan teknikal.

Perubahan demografi yang berlaku di Malaysia berlaku sebelum merdeka iaitu antara tahun 1920

hingga 1950. Pada ketika itu, tahap perubatan adalah terlalu rendah atau mundur. Hal ini

menyebabkan kegagalan mengawal pelbagai penyakit yang boleh membawa kepada kematian

seperti penyakit taun. Selain itu, berlaku penurunan yang terlalu besar dalam graf pertumbuhan

penduduk dalam tempoh 1940 hingga 1945. Hal ini demikian kerana Malaysia mengalami

Perang Dunia Kedua yang menunjukkan penurunan dalam kadar kelahiran yang terlalu jelas.

Selain itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang menyebabkan berlakunya kadar kelahiran yang

tinggi iaitu kemudahan perubatan yang semakin meluas. Risiko kematian ibu mengandung dan

bayi juga semakin berkurang dengan adanya bantuan bidang perubatan. Seterusnya, faktor

4
keagamaan dan budaya juga mempengaruhi peningkatan kadar kelahiran kasar pada peringkat.

Hal ini demikian kerana banyak penduduk kahwin pada usia muda. Pada peringkat ini juga tiada

perancangan keluarga yang dilakukan sehingga menyebabkan kadar kelahiran meningkat.

Amalan perancangan ini masih belum meluas terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Hal

ini dipengaruhi oleh taraf pendidikan dalam kalangan penduduk yang masih dijajah dan

kurangnya pendedahan mengenai amalan perancangan keluarga. Selain itu, keadaan ekonomi

juga mempengaruhi pembesaran saiz keluarga. Hal ini demikian kerana apabila status ekonomi

semakin baik atau meningkat, hal ini menggalakkan pertambahan penduduk kerana mereka

merasakan bahawa mereka mampu menyara anak-anak. Ekoran daripada itu, pertumbuhan

penduduk akan semakin meningkat.

3.2 TAHAP KEDUA

Pada tahap ini kadar kematian mengalami penurunan manakala kadar kelahiran adalah

tinggi. Perkara ini menyebabkan kadar pertumbuhan semula jadi meningkat dengan mendadak.

Antara faktor-faktor berlakunya kadar kelahiran yang tinggi adalah keperluan tenaga buruh

adalah masih tinggi dan perancangan keluarga yang gagal dilaksanakan. Seterusnya, penurunan

dalam kadar kematian berlaku disebabkan oleh taraf kesihatan dan perubatan yang semakin baik,

kestabilan keadaan politik selepas peperangan dan bekalan makanan yang mencukupi. Namun

begitu, peringkat akhir tahap ini, pertumbuhan semula jadi semakin menurun. Hal ini demikian

kerana kemajuan industri dan teknologi yang pesat menyebabkan buruh manusia kurang

digunakan. Selain itu, masyarakat pada masa ini lebih moden dan berpelajaran tinggi dan mula

mementingkan kerjaya, dan sebagainya. Kebanyakan negara pada tahap ini adalah negara yang

sedang membangun. Negara sedang membangun bergantung kepada sistem ekonomi tradisional

pada peringkat pertama namun mula bertukar perlahan-lahan kepada sistem ekonomi moden.

5
Kadar kelahiran dan kematian menjunam jatuh ke tahap yang lebih stabil disebabkan oleh

kepesatan pembangun ekonomi perkhidmatan dan perindustrian. Antara faktor lain yang

menyebabkan berlakunya penurunan kadar kelahiran ialah amalan perancangan keluarga yang

semakin meningkat berbanding pada tahap pertama. Pada tahap ini program perancangan

keluarga baru bermula. Oleh itu, prospek perancangan itu masih terhad kepada amalan

penggunaan pil perancang dan pencegahan kehamilan. Pada tahap ini juga teknologi-teknologi

masih dalam proses berkembang pada ketika ini dan perkahwinan pada usia lewat juga

mempengaruhi penurunan kadar kelahiran. Jumlah anak yang boleh diperolehi adalah semakin

kecil. Malaysia mengalami tahap ini dalam tempoh selepas 1945 hingga 1960. Peningkatan taraf

hidup mula berlaku dan kestabilan politik juga berlaku selepas Perang Dunia Kedua dan hal ini

jelas kelihatan selepas Malaysia merdeka. Graf pertumbuhan penduduk telah dipengaruhi oleh

keadaan ini. Akibatnya, graf pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan yang ketara

disebabkan oleh kejatuhan bandar yang juga dilihat amat ketara.kemudahan kesihatan seperti

klinik, hospital dan sebagainya telah dibangunkan pada tempoh ini untuk memenuhi keperluan

penduduk. Selain itu, peranan kerajaan yang mula mewujudkan pelbagai undang-undang dan

peraturan untuk menyedarkan penduduk mengenai pentingnya menjaga kesihatan dan hidup

dalam keadaan yang bersih untuk menjamin kesejahteraan penduduk. Langkah ini banyak

membantu menurunkan risiko kematian dalam kalangan penduduk dan perkara ini menyebabkan

penambahan pertumbuhan penduduk daripada tahun yang sebelumnya. Selain itu, kemasukan

Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia pada tahun 1963 juga menyebabakan kadar kelahiran

kasar dalam Malaysia meningkat.

6
3.3 TAHAP KETIGA

Pada tahap ini kadar kematina mula menurun dan kadar juga mula menurun tetapi pada

peringkat ini kadar kelahiran dan kadar kematina mula menjadi mantap. Kadar kelahiran

menurun kerana penduduk mula mengamalkan perancangan keluarga dan manakala kadar

kematian menjadi mantap ekoran peningkatan taraf kesihatan perubatan dan makan yang

semakin baik. Selain itu, negara-negara yang membangun yang sedang mengalami tahap ini telah

memajukan bidang perindustrian di negara masing-masing. Hal ini menyebabkan kadar

pertumbuhan semula jadi menurun dengan ketara. Malaysia mengalami tahap atau peringkat ini

pada tempoh 1960 hingga 1990 iaitu kadar kelahiran , kadar kematian dan kadar pertumbuhan

penduduk mula stabil selepas tahun 1970. Walau bagaimanapun, berlaku peningkatan pada kadar

pertumbuhan penduduk selepas tahun 1980 dan kembali merosot di penghujung tahun 1980-an

sejajar dengan penurunan dan peningkatan yang tidak besar terjadi dalam kadar kelahiran

penduduk. Trend demografi penduduk Malaysia pada keadaan tidak menentu iaitu mengalami

turun-naik walaupun secara umumnya kelihatan turun. Hal ini menjelaskan bahawa kadar

kematian dan kadar kelahiran telah menunjukkan taraf kesihatan adalah semakin baik. Pelbagai

wabak penyakit telah dapat dikawal melalui sistem perubatan moden dan berlaku penambahan

jangka hayat penduduk. Kadar kematian terutamanya dalam kalangan bayi yang baru dilahirkan

dapat dikawal dengan berlakunya pertambahan pesat bilangan klinik, hospital, doktor dan

sebagainya. Penurunan kadar kematian pula menunjukkan bahawa berlakunya sedikit kejayaan

dalam program perancangan keluarga terutamanya untuk golongan berpendidikan tinggi yang

mementingkan kerjaya. Penduduk juga telah mula sedar untuk merancang saiz keluarga yang

lebih seimbang dengan kemampuan dan pendapatan yang ada sehingga member kesan iaitu

penduduk tidak lagi cenderung untuk mempunyai saiz keluarga yang besar. Seterusnya,

7
kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan telah menyedarkan golongan wanita dan hal ini

menyebabkan mereka berkahwin lebih lewat. Terdapat banyak faktor yang menjadi punca

berlakunya penurunan kadar kematian pada tahap ini. Pelbagai pemyakit dapat dikawal dengan

adanya kemudahan perubatan yang moden. Antara perkara yang dijalankan ialah pemberian ubat

atau suntikan vaksin penyakit cacar dan batuk kering secara percuma kepada penduduk. Bantuan

daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) telah dapat mengurangkan jangkitan penyakit

cacar pada tahun 1970-an.

3.4 TAHAP KEEMPAT

Pada tahap ini kadar kematian dan kadar kelahiran adalah rendah.hal ini demikin kerana

ekonomi negara maju dan kukuh, taraf hidup dan sosioekonomi juga adalah tinggi. Oleh itu, hal

ini menyebabkan kadar kelahiran rendah, taraf kesihatan perubatan meningkat dan pemakanan

dapat mengurangkan kadar kematian. Di Malaysia, pada tahun 1990 hingga kini kadar

pertumbuhan semula jadi, kadar kematian dan kadar kelahiran jelas semakin berlaku penurunan

dan sedang menuju ke arah yang lebih stabil atau mantap terutamanya pada tahun 2000.

Pertumbuhan penduduk Malaysia antara tahun 2000 hingga 2004 adalah di sekitar 2.3% hingga

2.4% setahun. Kadar ini akan berterusan meskipun Malaysia menggalakkan kelahiran bagi

mencapai matlamat 70 juta orang penduduk menjelang tahun 2100 nanti. Kadar pertumbuhan

penduduk yang stabil ini dijangka akan berterusan. Hal ini demikian kerana keadaan semasa

ekonomi Malaysia yang mapan dan kukuh sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Malaysia yang

lebih moden dan bersedia bagi menjadi negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Seterusnya, dijangkakan model peralihan demografi penduduk Malaysia mungkin berada pada

peringkat keempat seperti negara-negara maju. Faktor- faktor yang menjadi penyumbang kepada

fenomena ini ialah golongan wanita yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Wanita

8
bandar dan wanita luar bandar sudah banyak terdedah kepada pendidikan yang lebih tinggi.

Akibatnya, berlaku peningkatan peluang yang tinggi untuk mempunyai peluang pendidikan yang

tarafnya lebih tinggi. Selain itu, wanita pada masa ini lebih mementingkan pendidikan dan

kerjaya sehingga menyebabkan berlakunya perkahwinan di lewat usia. Seterusnya, wanita

sekarang lebih berdikari kerana mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi. Hal ini disebabkan

oleh perkembangan bidang industri. Selain itu, wanita sekarang lebih senang membantu ibu bapa

terlebih dahulu berbanding memikirkan soal perkahwinan.

Amalan perancangan keluarga juga semakin meningkat melalui pelbagai kaedah seperti

penggunaan kondom, penjarakkan kehamilan dan penggunaan pil perancang kehamilan. Hal ini

disebabkan oleh masalah pengurusan masa, kos pembiayaan anak-anak dan juga terdapat

sebahagian penduduk yang mahu mengecilkan saiz keluarga. Hal ini bagi menjaga status

keluarga tersebut. Kadar kematian pula semakin sedikit disebabkan oleh beberapa faktor.

Antaranya ialah kemajuan dalam bidang perubatan. Walaupun tidak menyeluruh, penyakit-

penyakit seperti sakit jantung, kanser dan sebagainya dapat diubati. Pengurangan kadar mortality

dalam kalangan penduduk dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang semakin maju dan

jumlah jururawat dan doktor yang banyak juga dapat mengurangkan kadar mortality dan

bilangan hospital juga bertambah.

9
4.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, proses peralihan demografi ini mengambil masa yang lama untuk

menunjukkan perubahan yang ketara mengenai proses perubahan penduduk yang berlaku. Selain

daripada kependudukan, model peralihan demografi ini juga menujukkan perubahan dari segi

ekonomi dan sosial serta perubahan pembangunan yang semakin maju. Trend ini ditunjukkan

dalam keadaan waktu selepas, sedang dan masa yang akan datang untuk menunjukkan perubahan

yang dialami pada sesebuah negara. Terdapat beberapa peringkat yang diterangkan dalam model

peralihan demografi ini. Proses-proses ini menjelaskan tentang kadar kelahiran, kadar kematian

dan kadar pertumbuhan semula jadi yang berlaku dalam sesebuah negara. Terdapat banyak

faktor yang mempengaruhi trend peralihan demografi seperti perancangan keluarga, penggunaan

pil perancang kehamilan, kemudahan perubatan yang semakin baik, sistem pendidikan yang

semakin maju, ekonomi yang semakin kukuh dan sebagainya. Kesan yang dialami daripada

faktor-faktor ini pula menunjukkan perubahan kadar kematian, kadar kelahiran dan kadar

pertumbuhan semula jadi penduduk. Proses peralihan demografi ini akan berterusan dan akan

menunjukkan perubahan dari semasa ke semasa.

10

Anda mungkin juga menyukai