Anda di halaman 1dari 10

1.

Pengenalan

Sesetengah manusia di dunia pasti akan mengalami masalah tekanan dalam kehidupan seharian mereka. Tekanan adalah sesuatu yang biasa bagi kebanyakan daripada kita. Namun, bagi sesegelintir individu tekanan memberi satu masalah kepada mereka sehingga mereka tidak dapat mengatasi dengan baik. Dalam menghadapi kehidupan seharian itu, kita tidak akan lari daripada mengalami tekanan. Malah tekanan merupakan suatu keperluan dalam kehidupan. Boleh dikatakan, tekanan dialami oleh semua golongan sama ada para pelajar, ibu bapa, golongan profesional dan tidak terkecuali juga golongan tua. Golongan remaja sering berhadapan dengan masalah dan konflik yang akhirnya mewujudkan tekanan dalam diri. Tekanan dilihat sebagai suatu penyakit kejiwaan yang akhir-akhir ini semakin banyak mengorbankan manusia. Hal ini kerana masalah tekanan yang dialami secara berlebihan akan mempengaruhi kualiti kehidupan seseorang. Tidak terkecuali juga sebahagian pelajar-pelajar tahun 3 iaitu semester 5 dan 6 di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang turut dilihat mengalami masalah tekanan. Menurut Lessard (1988), beliau mendapati bahawa stres bukan sahaja dialami oleh orang dewasa, malahan turut dialami oleh pelajar universiti. Hal Ini kerana, universiti merupakan persekitaran unik yang seringkali menuntut pelajar menyeimbangkan pelbagai peranan dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Sekiranya tidak berjaya, mereka akan mudah mengalami stres. Stres yang melebihi pada tahap tertentu sekiranya tidak dikawal akan mewujudkan pelbagai masalah kepada setiap individu (Romas dan Sharma, 2004). Namun demikian, tekanan dalam kehidupan sebenarnya adalah baik tetapi akan menimbulkan masalah sekiranya individu tersebut tidak dapat menangani dengan baik sehingga menjejaskan seseorang sehingga tidak dapat berfikiran rasional. Banyak kajian (Beasley, M., Thompson, T. & Davidson, J., 2003, Shirley, F.& Bruce, H., 1987, Lesard, 1998) telah melaporkan bahawa terdapat hubungan antara tekanan dengan pelajar universiti. Walau bagaimanapun, tekanan yang dihadapi oleh pelajar UPSI merupakan satu cabaran sebelum mereka memijakkan kaki mereka ke alam pekerjaan. Antara tekanan yang biasa dihadapi oleh pelajar universiti adalah proses peralihan dari alam persekolahan ke peringkat yang lebih tinggi yang mana pelajar perlu meninggalkan rumah dan tinggal berjauhan daripada ibu

bapa. Selain itu, tekanan dalam pencapaian akademik, masalah kewangan, hubungan dengan rakan dan pengurusan masa perlu diuruskan sendiri. Terdapat ramai (Cox, Tom, 1978; Selye, 1956; Dunkley, D.M. et al, 2003) yang berpendapat bahawa tekanan merupakan sesuatu yang membawa kepada kesan yang buruk atau negatif. Walau bagaimanapun, tekanan yang dapat dikawal adalah amat penting dan berguna sebagai satu cabaran untuk menggerakkan kita ke hadapan lagi. Tekanan yang berguna ini juga adalah penting terutamanya kepada pelajar. Hal ini adalah kerana tanpa tekanan, pelajar cenderung bersifat leka dan tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Tidak dapat dinafikan juga, tekanan yang berlebihan akan membawa kesan negatif seperti terlalu risau, panik dan fikiran bercelaru. Menurut Mohd. Taib Haji Dora (2006), tekanan merupakan salah satu masalah yang dihadapi di mana-mana jua. Masalah tekanan ini adalah tidak dapat dipisahkan dan sentiasa bertindak sebagai satu masalah harian masyarakat kini. Ini adalah kerana keadaan dunia yang semakin kompleks, masalah yang dihadapi menyebabkan tekanan berlaku dan tekanan yang dihadapi mengoncang kehidupan harian setiap orang. Jadi adalah penting untuk kita menangani masalah tekana ini dengan cara yang terbaik. Oleh yang demikian, pelajar-pelajar perlulah bijak dalam mengatasi masalah tekanan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bagi remaja yang berupaya menangani akan dapat hidup dengan ceria walaupun mengalami tekanan namun bagi pelajar yang tidak berupaya menyesuaikan atau menerima dengan mudah perubahan tersebut, lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya akibat dari tekanan yang dialami oleh mereka, remaja mungkin menunjukkan sikap yang agresif, mudah memberontak, marah yang tidak terkawal, kemurungan dan terlibat dengan masalah sosial seperti merokok, lumba haram dan dadah bagi melepaskan rasa tertekan. Menurut pakar motivasi dan psikologi Datuk Dr Mohd Fadzilah Kamsah, apabila seseorang itu suka memendam perasaan dan tidak berpeluang meluahkannnya secara terbuka, maka sifat itu akan menjadi kudis mempengaruhi fikiran untuk bertindak kejam. Kewarasan akal fikiran seseorang itu akan hilang apabila otaknya serabut dan sering berdepan masalh kerunsingan maka secara tidak langsung tekanan dihadapi akan mencecah paras kritikal iaitu peringkat tertinggi. Menurut beliau lagi, tekanan perasaan melampau dalam diri berpunca

daripada pelbagai masalah hidup yang dikatakan mampu menjadi api yang membakar diri seseorang sehingga bertindak luar batasan dan hilang sifat perikemanusiaan. Selain itu, sikap ibu bapa terhadap anak-anak juga boleh menjadi salah satu punca tekanan. Sikap ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran terutamanya dalam bidang akademik dan aktiviti kokurikulum sedikit sebanyak telah mempengaruhi emosi pelajar terutama pelajar tahun 3 yang akan menghabiskan pengajian mereka. Anak-anak merasakan mereka perlu belajar dengan bersungguh-sungguh demi tidak menghampakan kedua orang mereka. Apabila menjelang minggu peperiksaan, mereka mula menjadi serabut dan mengalami tekanan terutamnya jadual peperiksaan tidak mempunyai jarak jauh.

2.0

Rasional Kajian

Lazimnya tekanan yang dihadapi oleh golongan profesional sering diperbincangkan atau dikaji manakala kajian terhadap tekanan yang dihadapi oleh golongan pelajar terutamanya pelajar tahun 3 di UPSI kurang diberi perhatian. Kebanyakan kajian lebih menumpukan kepada masalah sosial lain berbanding masalah tekanan. Antara masalah sosial laian ialah merokok, buli, penyalahgunaan dadah dan banyak lagi. Kajian mengenai masalah ini amatlah kurang untuk melihat persoalan bagaimana tekanan boleh dikesan dalam kalangan pelajar sehingga membawa kepada perkara negatif. Memandangkan kajian ini memberi fokus kepada masalah tekanan yang dialami oleh pelajar, bagaimana tekanan ini dapat dikesan dan cara untuk mengatasinya. Oleh yang demikian, diharapkan kajian ini akan membantu pihak-pihak tertentu dalam usaha memahami pelajar-pelajar secara mendalam dan berusaha membantu mereka menghadapi tekanan secara positif. Rasional kajian ini juga adalah mengenalpasti masalah tekanan yang dialami oleh pelajarpelajar tahun 3 di UPSI serta mengetahui kaedah yang digunakan bagi membantu para pelajar dalam menangani masalah tekanan dengan berpandukan kepada pengurusan yang betul atau cara yang betul. Kajian yang dijalankan ini juga akan memberi jawapan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pelajar iaitu masalah tekanan. Oleh itu, tinjaun yang dijalankan amat penting bagi mengesan masalah tekananyang timbul dalam kalangan pelajar. Melalui kajian ini akan dapat mengetahui jenis-jenis tekanan, punca, kesan serta langkah mengatasinya. Maka kajian ini
3

berupaya untuk mengkaji dengan lebih lanjut bagi mengetahui masalah tekanan yang dialami oleh para siswazah tahun 3 di UPSI. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji masalah tekanan yang dialami oleh pelajr tahun 3 UPSI supaya masalah yang dialami itu boleh diatasi bagi melahirkan guru-guru yang sihat untuk memajukan bidang pendidikan negara. Hasil kajian yang didapati juga boleh membantu orang ramai terutamnya pelajar mengesan simptom-simptom tekanan yang bakal dialami. Maka dengan itu, mereka boleh bersedia dengan lebih awal untuk mengalami segala cabaran dan tekanan walau berada di situasi mana sekali pun.

3.0

Pernyataan Masalah

Seseorang pelajar yang ingin melangkah ke institusi pengajian tinggi perlulah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi pelbagai perubahan. Adakalanya perubahan yang dialami di situasi baru ini dianggap sebagai suatu yang menyeronokkan dan tidak pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang memberi tekanan yang amat mendalam. Menurut Mohd Yunus (1984), pelajar-pelajar baru dipusat-pusat pengajian tinggi sering menghadapi pelbagai tekanan yang mana merangkumi perasaan ketidakselesaan di persekitaran baru, aktiviti-aktiviti ketika minggu orientasi, sistem kuliah yang agak berbeza dengan sistem sekolah, masalahmasalah kewangan, pergelutan untuk menyiapkan kertas kerja, kerisauan tentang peperiksaan, praktikum dan prospek pekerjaan. Hal ini menunjukkan tekanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan para pelajar. Kajian ini bertujuan melihat tahap tekanan dalam kalangan pelajar tahun 3 UPSI. Ia juga bertujuan mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan tekanan dalam kalangan pelajar. Masalah stres dilihat melanda semua pelajar terutama apabila bebanan tugasan atau kerja tidak dapat diuruskan dengan baik. Menjadi persoalan apabila masalah ini semakin meningkat dan mengesan bagaimana masalah ini boleh berlaku. Lantaran itu, Unit Bimbingan dan Kaunseling ditubuhkan di setiap pusat pengajian tinggi. Diharapkan dengan adanya unit ini masalah para pelajar yang menghadapi tekanan dapat dikurangkan walaupun tidak dapat dihapuskan sama sekali.

4.0

Objektif Kajian ini bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut iaitu:

4.1

Objektif Umum: Mengkaji permasalahan tekanan dalam kalangan pelajar tahun 3 UPSI

4.2

Objektif Khusus:

a) Mengenalpasti masalah tekanan yang dialami oleh para siswazah tahun 3 di UPSI. b) Menganalisis jenis-jenis tekanan dapat dikesan dalam diri pelajar-pelajar tahun 3 UPSI. c) Memberi cadangan untuk mengatasi masalah tekanan dalam kalangan pelajar tahun 3 di UPSI.

5.0

Persoalan Kajian Kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan di bawah: i. Apakah masalah-masalah tekanan yang dialami oleh para siswazah tahun 3 di UPSI? ii. Bagaimanakah masalah tekanan dapat dikesan dalam diri pelajar-pelajar tahun 3 UPSI? iii. Apakah cadangan untuk mengatasi masalah tekanan dalam kalangan pelajar tahun 3 di UPSI dengan menggunakan strategi pengurusan yang betul?

6.0

Kajian Literatur

Kajian ini adalah bersifat umum kerana terdapat banyak kajian yang membincangkan masalah tekanan dalam kalangan pelajar mahupun pekerja. Namun, pengkaji telah melaksanakan tinjuan masalah tekanan di UPSI terhadap pelajar tahun 3 di sana. Antara faktor yang memberi tekanan kepada pelajar ialah masalah kewangan, peperiksaan akhir, peningkatan bebanan tugasan, latihan ilmiah, kajian tindakan (EDU) dan banyak lagi yang memerlukan pelajar-pelajar menyiapkannya dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kajian Sharon Lim Hwee Sian (2009/2010), beliau menyatakan beberapa teknik bagi menguruskan tekanan belajar serta cara menangani yang menjadi pilihan pelajar universiti. Antaranya ialah pengendalian focus masalah (problem-focused coping) dan pengendalian focus emosi (emotion- focused coping). Kajian yang dilakukan oleh beliau juga bagi mengkaji tahap tekanan pelajar universiti yang di ukur berdasarkan simptom-simptom tekanan yang meliputi aspek psikologikal, fisiologi dan tingkah laku serta pendekatan yang menjadi pilihan untuk mengurus tekanan. Menurut beliau lagi, kepentingan kajian ini adalah untuk menjadi rujukan terutama kepada pelajar bagi mengetahui teknik pengurusan tekanan yang menjadi pilihan untuk meningkatkan pencapaian akademik (CGPA), menjadi sumber rujuk kepada pengkaji-pengkaji lain yang ingin mengkaji tentang pengurusan tekanan di universiti lain ataupun pelajar luar negara dan bertindak sebagai amaran tentang bahanya tekanan belajar sekiranya tidak diuruskan secepat mungkin. Kajian yang dijalankan ini memberi gambaran yang jelas apakah punca-punca berlakunya tekanan oleh pelajar universiti ini. Oleh itu, hasil dapatan kajian ini amat berguna kepada pegawai Kementerian Pendidikan yang bertanggungjawab untuk mengendalikan hal ehwal pelajar. Selain itu, hasil dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai panduan asas dalam merancang aktiviti yang dapat mengurangkan tekanan pelajar di samping mendapat minat daripada pelajar. Pelajar universiti tidak kira dari Institut Pengajian Tinggi Awam ataupun Institut Pengajian Tinggi Swasta boleh dikatakan sebagai golongan peneraju negara pada masa hadapan di mana pelajar universiti sudah
6

perlu mencari sebanyak mungkin pengetahuan yang perlu ada untuk bersedia menjadi seorang pemimpin yang berkaliber. Walau bagaimanapun, gangguan hidup semasa mencari ilmu tetap akan menimpa para pelajar terutamanya masalah tekanan. Oleh yang demikian, kajian mengenai tekanan adalah penting bagi membantu pelajar mendapat infomasi yang mencukupi bagi menguruskan tekanan mereka. Melalui hasil kajian ini juga, pensyarah-pensyarah juga akan mula memahami punca-punca berlakunya tekanan belajar terhadap pelajar universiti. Hasil kajian ini juga boleh dijadikan panduan semasa perancangan terhadap proses pengajaran dalam kelas ataupun semasa tutorial. Secara ringkasnya, hasil dapatan kajian dapatlah dimanfaatkan sepenuhnya dan pensyarah boleh menjalankan proses pengajaran yang mengutamakan pelajar ataupun dapat membantu pelajar mengurangkan tekanan semasa proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan. Sekiranya pelajar tidak pasti akan langkah-langkah untuk mengurus tekanan yang dihadapi, pelajar universiti boleh mendapatkan bantuan daripada kaunselor profesional, doktor psikologi ataupun berbincang dengan orang yang dipercayai sendiri untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik dan bernas. Dalam kajian Rosni (2003: 65-73), juga mendapati kajian penggunaan teknik pengurusan tekanan terhadap pencapaian akademik dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia mendapati tiada hubungan yang signifikan di antara teknik pengurusan tekanan seperti pengurusan masa, sokongan sosial, senaman dan releksasi dengan pencapaian akademik yang diperolehi. Kajian beliau juga mendapati pelajar universiti yang mengamalkan teknik pengurusan tekanan tidak semestinya mempunyai pencapaian akademik yang tinggi. Walau bagaimanapun, kajian beliau mendapati terdapat perbezaan dalam penggunaan teknik-teknik pengurusan antara pelajar lelaki dan perempuan dan di antara pelajar-pelajar peringkat diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Dalam Kajian Mastura Mahtar et al., (2007:66) mendapati beban tugas yang berat juga merupakan salah satu penyebab pelajar menghadapi tekanan. Sebanyak 87% lelaki dan 88% perempuan berpendapat punca tekanan adalah disebabkan oleh terdapat banyak tugasan pada satu-satu masa yang sama. Sebanyak 85% perempuan dan 59% lelaki pula berpendapat faktor kesihatan atau faktor biologi merupakan punca berlakunya tekanan manakala 34% lelaki dan 34% perempuan berpendapat punca berlakunya tekanan adalah disebabkan oleh masalah kewangan. Rumusan yang boleh dibuat ialah, punca-punca tekanan pelajar universiti adalah

disebabkan oleh tugasan yang terlampau banyak pada satu-satu masa, masalah kesihatan yang tidak mengizinkan, dan masalah kewangan yang dialami oleh sebilangan pelajar-pelajar universiti. Manakala kajian yang dibuat oleh Muhammaad Shah bin Burhan (1993) pula, tandatanda remaja mengalami tekanan dari sudut fisiologi ialah remaja sering mengalami masalah kesihatan seperti sakit perut, sakit kepala dan bias-bisa seluruh badan. Hasil kajian mendapati pelajar remajat turut mengalami tekanan dan kebanyakan menununjukkan simptom dari aspek psikologi.

7.0

Metodologi

Kaedah penyelidikan ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu dengan melakukan pemerhatian, temubual, soal selidik, sample dan juga data analisis. 7.1 Kajian Perpustakaan

Selain itu, kajian ini juga melibatkan pencarian bahan-bahan sekunder (kedua) seperti bukubuku, jurnal, latihan ilmiah atau laporan tesis, artikel dan kertas kerja penyelidik lain. Penyelidikan yang dijalankan ini memerlukan penyelidik mengumpul data-data yang telah diterbitkan oleh beberapa penyelidik lain sebelum ini berkenaan topic yang dikaji. Pengkaji mencari bahan-bahan sumber di Perpustakaan Universiti Pendidikan sultan Idris, Perpustakaan Utama Universiti Malaya, Perpustakaan Zaba Universiti Malaya, Perpustakaan Negara, sumber internet, buku-buku, bahan bacaan tambahan dan lain-lain bagi mencapai objektif kajian yang hendak dijalankan. 7.2 Kajian Lapangan

Kajian ini dijalankan bagi mendapatkan data primer kerana sebahagian data yang digunakan adalah diperolehi daripada kajian lapangan. Sebelum melaksanakan kajian ini, pengkaji perlu melihat beberapa proses-proses iaitu pemilihan responden dan soal selidik bagi mendapatkan maklumat sepanjang kajian lapangan.

7.2.1

Populasi Kajian

Responden-responden melibatkan pelajar tahun 3 UPSI yang terdiri daripada pelajar semester 5 dan 6 yang berada pada tahun 3 dan lain-lain fakulti tanpa mengira perbezaan umur, bangsa dan agama. Pada peringkat permulaan ini, seramai 100 orang respondan yang disoal selidik menggunakan borang soal selidik. 7.2.2 Sampel Kajian

Sample kajian yang dipilih mewakili pelajar tahun 3 UPSI dan penyelidik akan memberikan soal selidik kepada 5 0rang pelajar perempuan dan 2 orang pelajar lelaki untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat. Pemilihan responden adalah berdasarkan persampelan kebarangkalian jenis terpilih. 7.2.3 Soal Selidik

Borang selidik digunakan dalam kajian ini telah dibahagikan kepada empat bahagian iaitu bahagian A, B, C, D dan E. Bahagian A meliputi latar belakang responden. Bahagian B pula pengurusan masa responden, sebanyak 6 item yang dikemukakan. Bahagian C pula ialah tandatanda tekanan, sebanyak 25 item simptom tekanan yang dikemukakan. Bahagian D mengenai sokongan moral, sebanyak 15 item yang dikemukakan. Bahagian yang terakhir iaitu E mengenai cara-cara mengatasi tekanan, sebanyak 20 item yang dikemukakan. Kesemua item yang dikemukakan sama ada di bahagian A, B, C mahupun D adalah bagi mengetahui masalah tekanan yang dihadapi oleh responden-responden.

8.0 9.0

Analisis Dapatan Kajian

Dapatan kajian-kajian lampau menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lazimnya mendampingi orang disekelilinginya seperti ibu bapa, sanak saudara dan rakan-rakan untuk meluahkan masalah mereka. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap tekanan dalam kalangan pelajar adalah sederhana. Faktor akademik merupakan faktor utama penyebab masalah tekanan dalam kalangan pelajar. Membaca al-Quran bagi pelajar Muslim sebenarnya boleh mengurangkan masalah tekanan. Al-Quran dibaca pada seperdua malam menjadi rangkaian ibadah solat tahajud dan mempunyai hubungan erat dengan kesihatan jiwa

10

Anda mungkin juga menyukai