Anda di halaman 1dari 11

TOPIK 6: PERSONALITI PELAJAR REMAJA

HASIL PEMBELAJARAN

 Mengenal pasti perbezaan personaliti pelajar remaja dan keberkesanan pembelajaran.


 Menjelaskan pembentukan personaliti pelajar remaja yang positif.
 Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan remaja dan
penyelesaiannya.

PENGENALAN
Personaliti merupakan aspek penampilan tingkah laku penting seseorang. Peringkat remaja
merupakan peringkat konflik personaliti yang serius. Menurut Sintrok,2003. Personaliti
sebagai penerangan kepada kepelbagaian penampilan individu

PERSONALITI PELAJAR REMAJA


1. Definisi personality
- Personaliti sebagai penerangan kepada kepelbagaian penampilan individu
(Sintrok,2003)
- Personaliti merupakan aspek penampilan tingkah laku penting seseorang.
- Peringkat remaja merupakan peringkat konflik personaliti yang serius.
2. Teori personality
 Teori Trait Personaliti
- Diperkenalkan oleh Allport (1961).
- Meletakkan kekuatan pengaruh otak dalam mempengaruhi personaliti.
 Teori Psikososial
- Menurut Carl Jung, perbezaan dapat dilihat sama ada seseorang itu bersifat
ekstrovert ataupun introvert.
- teori ini melihat manusia daripada aspek ‘bersosialisasi’
 Teori Tiga Faktor (TTF)
- teori ini diasaskan oleh Hans Eysenck
- Teori yang menekankan pencarian bentuk personality seseorang.
- teori ini menganalisis 3 bentuk personaliti iaitu:
a. Analisis Neurotisme : menganalisis tahap kestabilan manusia
b. Analisis Psikotisme : menganalisis daya berfikir seseorang
c. Analisis Ekstraversi - menganalisis bahagian tingkah laku luaran seseorang.
3. Perbezaan personality kanak-kanak dengan remaja & dewasa
- Havighust melihat perbezaan personaliti dari sudut tugas-tugas perkembangan.
- Peringkat kanak-kanak, personalitinya dipengaruhi oleh anggota fizikal & tubuh
badan.
- Sedangkan personaliti remaja lebih tertumpu mengikut perkembangan kognitif
4. Jenis Personaliti Remaja
- Ekstrovert : Individu yang gemar kepada kegembiraan, suka berseronok, relaks,
aktif & suka bercampur gaul dengan rakan serta masyarakat.
- Introvert : Individu yang pendiam, pasif, terlampau banyak berfikir & kurang
bertindak serta tindak tanduknya kurang mahu menanggung risiko.
- Ambivert : •Personaliti yang dipunyai oleh seseorang yang kurang jelas, sama ada
berpihak kepada ekstrovert ataupun introvert.
5. Personaliti & hubungannya dengan masalah tingkah laku pelajar
- Menurut Sternberg (1987), pada peringkat perkembangan remaja, akan berlaku
beberapa transisi perubahan personaliti yang ketara.
- Antara beberapa sikap baharu yg berkembang & terbentuk ialah:
a) Sikap ingin tahu
b) Mencari kelainan
c) Hubungan seksual
d) Memasuki kumpulan
- Remaja tidak dapat mengawal emosi & pemikiran dgn teratur.
- Berlakunya 3 krisis, iaitu:
a) Krisis diri
b) Krisis hubungan rakan
c) Krisis keluarga

KETIGA-tiga krisis ini berlaku kerana remaja mahu MENGUBAH HALUAN hidup &
MENCUBA sesuatu yg baru

6. Kemahiran Remaja
- Antara kemahiran yg terbentuk pada peringkat remaja adalah:
a) Memproses maklumat
b) Berkawan
c) Bersosial
d) Menyelesaikan masalah
7. Perkembangan personaliti Negatif daripada sudut kognitif, afektif & psikomotor
- Penilaian kepada personaliti negatif dapat dinilai daripada 3 sudut tingkah laku
utama :
a) Sudut Kognitif
Remaja menunjukkan gaya berfikir yang menjurus kepada kerosakan diri &
masyarakat.
b) Sudut Afektif
Salah laku emosi menunjukkan gaya emosi yang menjurus kepada
kerosakan perasaan & dan sebahagian besarnya memusnahkan diri.
c) Sudut Fizikal
Remaja akan menterjemahkan pemikiran dan emosinya ke atas tindakan
fizikal.
8. Faktor permasalahan personaliti remaja
a) Faktor Pembelajaran
Guru didapati lebih cenderung untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan
mengikut rancangan mengajar yang dibuat.Kesannya menyebabkan guru
alpa atau terlepas pandang tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah
akhlak dan tingkah laku remaja.
b) .Faktor Sokongan Ibu bapa
Ibu bapa tidak mementingkan pembentukkan personaliti & peribadi anak-
anak mereka.Kesannya anak-anak cuba untuk mencari identiti mereka yang
sebenar tanpa menghiraukan sama ada baik atau buruk
c) Faktor Pengaruh Rakan Sebaya & Persekitaran
Kegagalan untuk mengapklikasikan konsep kendiri & personaliti remaja
dalam proses pengajaran & pembelajaran berlaku. Kesannya remaja lebih
mudah terpengaruh kepada persekitaran seperti pengaruh rakan sebaya
d) Penerimaan Remaja yang Berbeza
Tahap penerimaan remaja berbeza. Kesannya guru terpaksa menggunakan
pelbagai kaedah yang tidak sama bagi setiap remaja dimana ianya akan
memakan masa yang lama kerana aspek-aspek perbezaan individu
merupakan faktor penting.
9. Peranan Guru Menangani Masalah Pelajar
a) Mempelbagaikan strategi mengajar.
- Umumnya terdapat 3 stragtegi pengajaran, iaitu strategi pemusatan pada guru, pelajar &
bahan. Pemilihan strategi bergantung pada situasi pelajar.
b) Merancang variasi penyampaian.
- gunakan intonasi suara berbeza, tepuk tangan, bahasa badan (body language), misalnya
senyuman, Variasi sebegini mampu menarik minat pelajar belajar
10. Pendekatan Aktiviti Memupuk Personaliti Positif
a) Antara pendekatan yg digunakan bagi memupuk personaliti positif, para remaja
adalah;
- Melibatkan remaja dalam aktiviti kumpulan koperatif.
o melalui percampuran pelajar yang berbeza personaliti akan dapat membantu
personaliti positif.
- Memberikan motivasi kepada remaja untuk melibatkan diri dalam aktiviti.
o motivasi perlu diberikan sebelum memulakan sebarang sessi pembelajaran @
aktiviti
11. RUMUSAN
o Personaliti remaja mempunyai hubungan yang rapat dengan perlakuan remaja.
o Walaupun personaliti bersifat kekal tetapi melalui sentuhan- sentuhan yang
berkesan, personaliti mampu berubah dan membentuk perubahan tingkah laku
yang positif.

TOPIK 7 : PEMBELAJARAN MELALUI Kognitif, Afektif, dan Psikomotor


Definisi

Menurut Bloom dan Krathwohl dan Bloom dan Maria (dalam Rusman, 2009) domain kognitif,
domain afektif dan domain psikomotorik merupakan klasifikasi dari tujuan pembelajaran.
Berikut penjelasan mengenai domain kognitif, afektif dan psikomotorik:

1. Kemahiran pemprosesan maklumat


- Pemprosesan maklumat bermaksud aktiviti mental manusia yang berkaitan dengan
menerima maklumat, menyimpan dan mengeluarkannya semula untuk digunakan
(Woolfolk, 1998)
2. Teori perkembangan kognitif piaget
- Menurut Jean Piaget, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula
selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan
- Kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan yang sama tetapi
pada usia yang berbeza-beza
- Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak,
sebaliknya kenak-kanak membina persekitarannya
- Terdapat 4 konsep utama untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan skema,
penyerapan, pengubahsuaian dan keseimbangan.
i. Skema : struktur kognitif yang berubah untuk mengdaptasikan maklumat
baru
ii. Asimilasi : penerimaan maklumat baru sebagai selaras dengan skemata
sedia ada
iii. Akomodasi : pengubahsuaian skemata yang ada bagi menerima maklumat
baru
iv. Keseimbangan : gabungan proses asimilasi dan adaptasi yang membantu
dalam keseimbangan terhadap pengetahuan, keprcayaan dan pengalaman.
3. Aplikasi teori piaget-satu renungan
4. Teori sosiobudaya Vygotsky
- Vygotsky percaya bahawa interaksi social yang menjadi tunjang kepada perubahan
pemikiran dan tingkah laku kanak-kanak.
- Bertujuan untuk menolong kanka-kanak berkembang dari tahap social kepada tahap
peribadi
- Terdapat dua tahap iaitu :
i. Tahap perkembangan sebenar: penyelesaian masalah secara bersendirian
oleh kanak-kanak tanpa sebarang bantuan iaitu dengan cara peniruan,
dengan meningati dan membuat pemahaman sendiri.
ii. Tahap perkembangan potensi : penyelesaian masalah yang boleh dilakukan
oleh kanak-kanak dengan bimbingan orang dewasa. Iaitu kolaborasi dalam
kumpulan.
5. Hubungan kognitif, afektif dan psikomotor dam pembelajaran yang efektif

DOMAIN KOGNITIF
No. Kategori Penjelasan

1 Pengetahuan Mengingat hal-hal yang spesifik, metode, dan struktur yang


sederhana.

2 Pemahaman Pemahaman tipe yang tidak termasuk kemampuan untuk


melihat/memahami, implikasi secara penuh.

3 Aplikasi Kemampuan untuk menggunakan generalisasi atau aturan


dalam situasi tertentu.

4 Analisis Kemampuan untuk memisahkan/mengurai sebuah sistem


hubungan pada susunan yang terorganisasi secara hierarkis
dari setiap komponen.

5 Sintesis Kemampuan untuk menyusun dan mengkombinasikan


sejumlah elemen yang tidak terstruktur pada keseluruhan
organisasi.

6 Evaluasi Penilaian terhadap materi, metode, dan lain-lain dengan


menggunakan kriteria tertentu.

DOMAIN AFEKTIF

1 Penerimaan Sensitivitas terhadap fenomena tertentu


2 Responding Perhatian yang aktif terhadap fenomena, merefleksikan minat
tanpa komitmen

3 Penilaian Persepsi terhadap fenomena, merefleksikan minat tanpa


komitmen.

4 Pengorganisasian Penyusunan nilai pada sistem organisasi.

5 Karakterisasi Pengembangan dan internalisasi dari tingkatan organisasi


terhadap representasi filosofis kehidupan secara luas.

DOMAIN PSIKOMOTORIK

1 Persepsi Menafsirkan rangsangan, peka terhadap rangsangan, dan


mendiskriminasikan.

2 Kesiapan Melakukan konsentrasi dan menyiapkan diri secara fisik.

3 Peniruan/gerakan Dasar permulaan dari penguasaan keterampilan, peniruan


terbimbing contoh.

4 Gerakan Mekanis Berketerampilan dan pengulangan kembali urutan fenomena


sebagai bagian dari usaha sadar yang berpegang pada pola.
5 Gerakan Respons Berketerampilan secara luwes, supel, lancar, gesit, dan
Kompleks lincah.

6 Penyesuaian Pola Penyempurnaan keterampilan, menyesuaikan diri,


Gerakan melakukan gerakan variasi, meskipun pengembangan
berikutnya masih memungkinkan untuk diubah.

TOPIK 8 : Pembelajaran Berasaskan Minda


1. Sistem Saraf
- Sistem saraf merupakan satu rangkaian kompleks yang terdiri daripada sel-sel saraf
yang dipanggil neuron. Sistem saraf terbahagi kepada dua, iaitu saraf pusat dan saraf
periferi.
Saraf pusat.
- "terdiri daripada neuron"neuron yang tedapat di otak dan saraf tunjang
yang bertindak sebagai pusat kawalan system saraf."

Saraf periferi
- organ yang menjalankan aktiviti tanpa kawalan seperti pengepaman jantung.

2. Pembelajaran berasaskan minda


- Membahagikan minda kepada tiga fungsi. Pertama, minda fikir. Kedua, minda
perasaan. Ketiga, minda keinginan dan kemahuan.
- Berasaskan kepada peranan dan fungsi otak manusia. Otak dilahirkan untuk belajar
dan menyimpan semua pengalaman pembelajaran yang pernah berlaku dalam diri
kita

3. Pengaruh emosi dalam ingatan


4. Teori otak
5. Struktur otak manusia
6. Persekitaran pembelajaran optimum
7. Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran
TOPIK 9 : Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai dan Kecerdasan Emosi Pelajar Remaja

1. Kecerdasan pelbagai
DEFINISI
o Kecerdasan Pelbagai ialah kebolehan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baharu untuk
diselesaikan, dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan
yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
o Teori Kecerdasan Pelbagai berperanan sebagai penjana kecerdasan serta
mendefinisi konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini
 Kepentingan Teori Keplebgaian Kecerdasan
o Petunjuk kepada potensi murid
o Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya
o Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan
FPK dan keperluan murid
o Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan
pembelajaran
 Ciri
 Jenis
o Verbal-Linguistik
- Kebolehan menggunakan bahasa efektif sama ada secara lisan dan
menulis.
- CONTOH : Apresiasi. Pelajar dapat menonjolkan kemahiran verbal-
linguistik mereka melalui proses apresiasi seni di mana mereka
perlulah menggunakan bahasa-bahasa seni
o Logik-Matematik
- Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan
masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah
serta boleh membuat perkaitan, manyoal, manganalisis, mensintesis,
mangira dan menggunakan komputer dengan cekap.
- CONTOH :Bidang Mencorak dan Membuat Rekaan. Pelajar
perlulah mengetahui bilangan grid yang diperlukan sebelum
penghasilah sesuatu corak, terutamanya corak terancang.
o Visual-Ruang
- Kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten
(corak).
- Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem.
- CONTOH :Bidang Menggambar. Pelajar perlulah mengetahui
warna, ruang, jalinan, garisan dan sebagainya bagi menampakkan
kemahiran mereka dalam kemahiran visual-ruang.
o Kinestetik
- Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota
tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah
- CONTOH :Bidang Membentuk dan Membuat Binaan. Contohnya,
topeng atau alat yang dibina dan dihasilkan pelajar hendaklah
dilakonkan yang bersesuaian dengan pergerakan-pergerakan
tertentu.
o Muzik
- Kebolehan untuk berfikir dalam bentuk muzikal, mendengar dan
mengecam paten, membezakan antara bunyi dan cipta muzik.
- CONTOH : Set Induksi. guru boleh memulakan pengajaran PSV
dengan memperdengarkan muzik kepada murid bagi meransang
mood murid dan menggalakkan mereka untuk berfikir.
o Interpersonal
- Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami
perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat
berinteraksi dengan mudah
- CONTOH :Bidang Membina dan Membuat Rekaan. Guru
menggalakkan murid untuk membina hasil karya PSV seperti
membuat diorama secra berkumpulan atau berpasangan.
o Intrapersonal
- Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan
sendiri, menganalisis diri sendiri dan menilai secara berfikir.
- CONTOH : Apresiasi. Murid dapat mengetahui kekuatan dan
kelemahan sendiri setelah menilai hasil karya mereka
o Naturalis
- Kemahiran yang ada ialah mengenalpasti kelemahan dan kekuatan
sendiri, menganalisis diri sendiri dan menilai secara berfikir.
- CONTOH : Apresiasi. Murid dapat mengetahui kekuatan dan
kelemahan sendiri setelah menilai hasil karya mereka
2. Kecerdasan emosi
 Konsep
 Sejarah dan teori
 Kecerdasan emosi dan pembelajaran
3. Sumbangan kecerdasan pelbagai dan emosi dalam menyelesaikan masalah remaja

TOPIK 10 : Gaya Pembelajaran Pelajar

1. Gaya Pembelajaran Visual, Auditori dan Kinestetik Remaja


2. Cabaran Persekitaran Sekolah dalam Pembelajaran Kondunsif untuk Remaja
3. Perbezaan Teknik Memproses Maklumat oleh Pelajar Remaja