Anda di halaman 1dari 95

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Pertumbuhan ekonomi Malaysia semakin berkembang dari setahun ke


setahun. Pertambahan pusat membeli belah adalah salah satu petanda berlakunya
pertumbuhan ekonomi di negara kita. Menurut Persatuan Pengurusan Kompleks
Bertingkat Tinggi dan Membeli Belah Malaysia, bilangan pusat membeli belah di
negara ini berkembang daripada 180 pada tahun 2002 kepada 220 ketika ini (Utusan
Malaysia, 18 Januari 2006). Kesedaran pihak peniaga terhadap sektor yang
mendatangkan keuntungan dan pendapatan lumayan menyebabkan pusat membeli
belah menjadi tumpuan bagi golongan usahawan dan peniaga untuk membuat
pelaburan yang menguntungkan.

Pusat membeli belah merupakan salah satu tempat bagi penduduk di


sekitarnya untuk mendapatkan keperluan harian mereka. Ini kerana, ia biasanya
menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan bagi penduduk sekitar dan
pengunjung yang ingin memenuhi keperluan mereka. Pusat membeli belah yang
berjaya adalah dinyatakan sebagai pusat membeli belah yang dapat menarik
kedatangan pengunjung yang ramai. Sesebuah pusat membeli belah itu hendaklah
2

mempunyai ciri-ciri fizikal yang dapat menarik pengunjung untuk mengunjungi di


samping penyediaan fasiliti yang lengkap dan memuaskan sebagai tambahan nilai
bagi sesebuah pusat membeli belah. Ciri-ciri fizikal yang dimaksudkan adalah ciri-
ciri kekal yang ada pada sesebuah pusat membeli belah dan tidak boleh diubah atau
memerlukan kos yang tinggi untuk dibuat pengubahsuaian.

Pusat membeli belah juga merupakan salah satu bangunan perdagangan yang
merupakan harta tanah komersil yang memerlukan penyediaan fasiliti yang lengkap
sebagai salah satu elemen penting bagi memberikan keselesaan dan perkhidmatan
yang bermutu kepada pengunjung dan pengguna yang lain. Di antara elemen penting
yang perlu diaplikasikan dalam penyediaan fasiliti adalah dengan menitikberatkan
penyediaan elemen ruang, persekitaran, teknologi maklumat, infrastruktur dan
perkhidmatan sokongan (Alexander K. 1996). Ruang yang disediakan mestilah
berupaya untuk mempromosikan kegunaannya sebagai pusat perniagaan. Ia juga
mestilah berupaya memaksimakan persembahan barang perniagaan di samping
barang perniagaan yang mampu memudahkan pergerakan urusan jual beli.

Persekitaran yang baik pula ialah suasana sekitar pusat membeli belah yang
mempunyai pencahayaan dan kualiti pengudaraan yang baik termasuklah kualiti
persekitaran yang sihat dan selamat. Teknologi maklumat juga membantu
memberikan komunikasi yang efektif seperti dengan adanya jaringan internet dan
kemudahan telefon yang disediakan. Elemen yang terpenting ialah kemudahan
infrastruktur yang disediakan iaitu kemudahan fasiliti yang memenuhi keperluan dan
keselesaan yang pengguna inginkan. Khidmat sokongan juga penting sebagai
perkhidmatan tambahan yang berkualiti untuk memberi kepuasan kepada pengguna
seperti perkhidmatan pembersihan dan keselamatan.

Kepentingan fasiliti amat penting di dalam sesebuah pusat membeli belah


kerana selain mampu menarik lebih ramai pengunjung, ia juga dapat meletakkan
pusat membeli belah tersebut pada suatu tahap dan standard tersendiri. Keuntungan
juga dapat diperolehi apabila ramai peniaga yang berani menjalankan perniagaan
3

kerana berkeyakinan lokasi yang dipilih adalah lokasi yang strategik dan ini secara
tidak langsung dapat mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap ruang niaga dan
seterusnya meningkatkan nilai pusat membeli belah tersebut. Apabila permintaan
terhadap ruang niaga di sesebuah pusat membeli belah tinggi, ianya memberikan
gambaran bahawa pusat tersebut berupaya menjana keuntungan yang tinggi dan
biasanya pusat seperti ini akan diduduki oleh sesiapa sahaja yang sanggup
menawarkan nilai sewa yang paling tinggi (Abdul Rahman Mohd Noor, 2004).

1.2 Penyataan Masalah

Bagi sesebuah bangunan yang telah berusia, kewujudan pengurusan fasiliti boleh
membantu bagi mengenalpasti masalah-masalah yang berkaitan dengan
penyenggaraan sebelum ia mengakibatkan kerosakan pada komponen mahupun
penutupan sementara bangunan (Dilanthi, 2000). Oleh itu, pengurusan fasiliti yang
lebih kerap dan bersistematik perlu dilaksanakan bagi bangunan yang lama ini.

Akibat usia bangunan yang semakin meningkat, kemudahan-kemudahan


yang terdapat di dalam bangunan juga semakin turun nilai fungsinya (Musa, 2004),
Bagi pekerja-pekerja yang menghabiskan masa bekerja mereka, kemudahan-
kemudahan yang ada perlulah berada pada tahap maksimum.

Masalah yang timbul daripada kerosakan pada bangunan perlu ditangani


dengan seberapa segera yang boleh. Penyenggaraan merupakan salah satu tindakan
terbaik bagi menangani masalah kerosakan tersebut. Namun begitu, dalam
melaksanakan kerja-kerja membaikpulih ini, beberapa masalah lain timbul samada
sebelum ataupun semasa kerja-kerja membaikpulih itu dijalankan.
4

Antara masalah yang menjadi halangan di dalam pengurusan penyenggaraan


terdiri daripada faktor-faktor dalaman badan penyenggaraan. Masalah ini boleh
membantutkan kerja-kerja penyenggaraan di mana kerja tersebut tidak dapat
dilaksanakan ataupun lambat dilaksanakan disebabkan pertamanya, kekurangan
peruntukan (bajet), pembekalan keperluan dan peralatan yang tidak mencukupi dan
sebagainya. Keadaan ini berlaku kerana peruntukan kewangan yang terhad dan
keperluan penyenggaraan tidak dijadikan keutamaan menyebabkan prestasi
penyenggaraan pusat membeli belah berada di tahap sederhana ataupun minimum
sahaja.

Masalah kedua disebabkan kurang pengetahuan dalam pengurusan


penyenggaraan. Pengurusan penyenggaraan kurang ditekankan di Malaysia.
Sesetengah pihak lebih suka membina bangunan baru daripada menyenggara
bangunan yang sedia ada. Padahal kos untuk kerja penyenggaraan lebih rendah
berbanding dengan kos pembinaan bangunan baru. Sesetengah pihak tidak
mengetahui akan kepentingan pengurusan penyenggaraan di dalam sesebuah
bangunan. Dengan itu, banyak peruntukan yang telah dibazirkan untuk membina
bangunan baru. (Abdul Hakim, 1991).

Ada juga sesetengah pihak atau profesional telah melantik orang-orang yang
tidak mempunyai pengetahuan teknikal yang cukup, kurang berkaitan dan yang tidak
menyeluruh kompetensinya sebagai seorang yang menguruskan kerja-kerja
penyenggaraan. (Ahmad Ramly, 2002).

Pihak pengguna juga turut menyumbangkan masalah dalam proses


penyenggaraan. Antaranya ialah seperti sikap pengguna yang tidak mengambil berat,
tidak prihatin terhadap keadaan kerosakan yang wujud, sikap nakal di kalangan
anak-anak muda masa sekarang yang suka membuat vandalisma dan sebagainya.
Disamping itu juga, keadaan kerosakan dan kedudukan kerosakan pada lokasi-lokasi
bahagian tertentu bangunan juga menyukarkan perjalanan proses penyenggaraan
dibuat. Kedudukan yang sukar dikesan (seperti yang berada di dalam tanah),
5

menyebabkan kerosakan tersebut tidak dapat dikenalpasti dan ditangani pada


peringkat awal. Biasanya ia dapat dikesan apabila keadaan kerosakannya berada
pada tahap yang serius.

Keperluan kepada penyenggaraan yang baik adalah untuk memastikan setiap


kemudahan infrastruktur dan kemudahan awam yang disediakan tersebut dapat
digunakan sebaik mungkin oleh golongan sasaran. Kemudahan infrastruktur yang
baik merupakan aset penting bagi menjana pembangunan ekonomi dan ia
merupakan salah satu faktor penting yang akan dinilai oleh para pelabur asing yang
ingin membuat pelaburan di negara ini. Keadaan infrastruktur yang sentiasa
sempurna dan berkualiti mencerminkan tahap kecekapan sesebuah pusat membeli
belah, lebih-lebih lagi yang terlibat dalam pemberian perkhidmatan ataupun service
delivery.

Isu keberkesanan pengurusan penyenggaraan bagi aset atau fasiliti di


Malaysia telah dibincangkan oleh beberapa pihak sebelum ini. Kajian oleh Mohd
Musa Paijan (1995) yang merumuskan di antara masalah-masalah pengurusan
bangunan adalah dari segi pembentukan struktur organisasi, pelaksanaan kerja
penyenggaraan, pengawalan dan juga masalah perancangan kerja-kerja
penyenggaraan. Manakala penulisan Mohd Najib Basiran (2002) pula telah
mengenalpasti masalah pengurusan penyenggaraan yang merupakan salah satu
faktor yang menyebabkan kerja penyenggaraan tidak dapat dijalankan dengan cekap.

Maka di sini timbul beberapa persoalan, pertamanya bagaimana kemudahan-


kemudahan fizikal ini dikawal dan diuruskan agar ia sentiasa berada dalam keadaan
yang produktif dan sentiasa boleh dipercayai. Keduanya bagaimana pihak
pengurusan penyenggaraan melaksanakan tugas-tugas penyenggaraan dalam
memberikan keselesaan dan juga memaksimumkan tahap keselamatan dan
keselesaaan pekerja-pekerja mahupun pengunjung yang datang ke pusat membeli
belah. Yang ketiganya, adakah pihak penyewa serta pemilik ruang niaga ke atas
6

perkhidmatan penyenggaraan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan dan


adakah ia setimpal atau tidak dengan caj yang dikenakan setiap bulan.

Oleh itu, melalui penulisan Projek sarjana Muda ini, kajian mengenai aspek-
aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti di dalam sesebuah bangunan pusat
membeli belah akan dilakukan. Selain itu, pemerhatian juga dilakukan bagi
mengetahui sejauh mana tahap kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dan apakah
masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan sepanjang memberikan
perkhidmatan. Kemudian, analisis terhadap perspektif pengguna akan dilakukan
bagi mengetahui tahap kepuasaan mereka terhadap kemudahan yang ada,
pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan yang disediakan serta pihak pengurusan
penyenggaraan itu sendiri. Akhir sekali, cadangan yng sesuai akan dikemukakan
bagi mengatasi masalah mahupun kelemahan yang wujud di dalam cara pengurusan
penyenggaraan di pusat membeli belah agar pihak pengurusan bangunan ini dapat
memperbaiki dan mempertingkatkan lagi mutu kemudahan bangunan.

1.3 Persoalan Kajian

Oleh yang demikian, terdapat beberapa isu yang menjadi intipati kepada
persoalan kajian yang dilaksanakan iaitu:

i. Apakah aspek-aspek penyenggaraan yang dipraktiskan oleh pihak


pengurusan bangunan pusat membeli belah?

ii. Apakah cara yang berkesan dalam menguruskan penyenggaraan fasiliti


bangunan pusat membeli belah?
7

iii. Apakah sistem yang diaplikasikan dalam pengurusan penyenggaraan


bangunan pusat membeli belah?

1.4 Objektif Kajian

Dalam penulisan Projek Sarjana Muda ini, penulis telah menetapkan beberapa
objektif utama kajian yang difokuskan kepada dua iaitu:

1. Mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti


bangunan pusat membeli belah.

2. Mengkaji keberkesanan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti bangunan


pusat membeli belah.

1.5 Kepentingan Kajian

Kajian ini dilihat mempunyai kepentingan serta menjangkakan memberi


manfaat kepada pihak-pihak terbabit seperti dinyatakan di bawah:

i. Pihak Pengurusan Summit Parade Batu Pahat

Membantu pihak pengurusan penyenggaraan untuk mengenalpasti


kelemahan-kelemahan yang ada dalam mencapai suatu sistem penyenggaraan yang
8

mantap selain menjadi panduan kepada mereka bagi meningkatkan lagi taraf
perkhidmatan untuk mencapai kualiti dengan kos yang munasabah dan dalam jangka
hayat yang lebih panjang. Ia juga membantu pihak pengurusan penyenggaraan untuk
mengenalpasti masalah yang dihadapi seterusnya mencadangkan prosedur dan
pembaikan sistem sedia ada yang lebih berkesan.

ii. Penyewa Ruang Perniagaan

“Tenant-mix” atau penyewa premis perniagaan tentunya memilih lokasi


perniagaan yang difikirkan mampu menarik lebih ramai pengunjung bagi
memastikan keuntungan yang tinggi dapat diperolehi melalui hasil jualan. Oleh itu,
pemilihan tapak perniagaan di pusat membeli belah yang mempunyai fasiliti yang
diperlukan dan memenuhi keselesaan amat dititikberatkan bagi melancarkan aktiviti
perniagaan yang dijalankan.

iii. Para Pengunjung

Para pengunjung dapat mengetahui ciri-ciri fasiliti yang perlu disediakan di


Summit Parade Batu Pahat. Dengan itu, mereka dapat menyatakan ketidakpuasan
hati terhadap penyenggaraan fasiliti yang disediakan oleh pihak pengurusan serta
memberi komen yang membina di mana dapat membantu pihak pengurusan dalam
meningkatkan kualiti penyenggaraan fasiliti yang disediakan. Penyumbang utama
keuntungan yang diperolehi oleh pemilik pusat membeli belah adalah melalui
perbelanjaan yang dilaburkan oleh pengunjung. Fasiliti yang disediakan mampu
menggalakkan pengunjung lebih lama berada di pusat membeli belah tersebut
kerana fasiliti yang disediakan mampu digunakan sepenuhnya tanpa pengunjung
perlu beredar untuk mendapatkan kemudahan di tempat lain.
9

iv. Pihak-Pihak Lain

Kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat yang diperlukan oleh pihak-
pihak lain terutamanya kepada pembaca-pembaca tesis ini dan juga pengkaji di masa
akan datang.

1.6 Skop kajian

Dalam menyediakan penulisan Projek Sarjana Muda ini, penulis hanya


memberi perhatian dan penekanan kepada penyenggaraan fasiliti pusat membeli
belah Summit Parade Batu Pahat sahaja. Aspek yang dilihat adalah organisasi
pengurusan penyenggaraan fasiliti serta operasi-operasi penyenggaraan yang
dilakukan terhadap kemudahan-kemudahan dalam bangunan. Respondan yang
terlibat dalam tajuk penulisan ini adalah terdiri daripada pihak pengurusan,
pengunjung dan pengguna kemudahan-kemudahan di pusat membeli belah Summit
Parade Batu Pahat iaitu pekerja dan penyewa.

1.7 Metodologi Kajian

Dalam usaha menyiapkan kajian ini, beberapa pendekatan telah dilakukan


bagi tujuan pengumpulan data-data yang berkaitan. Data-data yang diperolehi
dipecahkan kepada dua bahagian :-
10

1.7.1 Data Primer

Data utama diperolehi melalui soal-selidik dan temubual ke atas pihak yang
terbabit dalam pengurusan penyenggaraan Summit Parade Batu Pahat, penyewa dan
pekerja-pekerja serta pengunjung di dalam bangunan tersebut. Borang soal-selidik
adalah untuk mengenalpasti tahap keberfungsian kemudahan-kemudahan yang sedia
ada akan diedarkan bagi mengenalpasti tahap kepuasaan pengguna terhadap sistem
pengurusan penyenggaraan yang dijalankan. Soalan-soalan ini akan disediakan
dalam bentuk yang mudah difahami dan ringkas. Ini bagi mengetahui samada
mereka berpuas hati atau tidak terhadap perkhidmatan yang disediakan.

1.7.2 Data Sekunder

Data sekunder diperolehi daripada buku teks, artikel, majalah, jurnal, internet
serta buku rujukan yang bersesuian dengan kajian.
11

Mengenalpasti Isu /
Masalah Kajian

Kajian Literatur

Buku Kajian Jurnal / Risalah

Internet Tesis

Pengumpulan Data

Kajian Kes Soal Selidik

Penyusunan dan
Analisis Data

Kesimpulan dan
Cadangan

Carta 1.1 Carta Alir metodologi Kajian


12

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Kajian literatur merupakan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang
dilakukan. Kajian-kajian lepas ini penting untuk mengukuhkan kajian yang akan
dilakukan oleh penulis. Bab ini akan membincangkan dengan lebih lanjut berkaitan
dengan definisi, kepentingan penyenggaraan, objektif penyenggaraan dan juga
aktiviti yang dilakukan dalam penyenggaraan bangunan dengan lebih terperinci. Bab
ini juga turut membincangkan kajian-kajian yang lepas yang telah dijalankan oleh
pengkaji-pengkaji tempatan.

Pada bangunan-bangunan moden hari ini, selain dari struktur asas binaan,
komponen-komponen perkhidmatan pada bangunan adalah semakin canggih dan
kompleks merangkumi perkhidmatan sivil, perkhidmatan peralatan mekanikal dan
elektrikal, kemudahan telekomunikasi dan sebagainya. Pelbagai kemudahan dan
peralatan pada bangunan disediakan untuk keperluan, kesesuaian dan keselesaan
kepada para penggunanya. Sekiranya komponen dan peralatan-peralatan yang
disediakan pada sesuatu bangunan gagal berfungsi sebagaimana dikehendaki ianya
13

tidak akan memberi apa-apa faedah kepada pihak pemilik, penyewa mahupun
pengguna yang lain.

Untuk memastikan semua kompenan dan peralatan di atas berfungsi dan


sentiasa boleh digunakan, ianya perlu dijaga dan disenggara sebaik mungkin
mengikut penentuan dan piawaian yang telah ditetapkan. Kegagalan dan
ketidakstabilan mana-mana komponen bangunan dari berfungsi akan memberi
natijah yang besar terhadap output perniagaan atau penyampaian perkhidmatan
kepada pelanggan.

Pengurusan fasiliti melibatkan penilaian ke atas kualiti bangunan yang


diukur secara berterusan (Alexander, 1993). Di sini jelas bahawa, pengurusan fasiliti
merupakan suatu bidang yang amat luas dan meliputi pelbagai perkara. Ia
memerlukan suatu sistem pengurusan yang berkesan agar perjalanan kerja menjadi
lebih teratur dan bersistematik. Salah satu aspek pengurusan fasiliti yang perlu diberi
perhatian ialah penyenggaraan. Di dalam industri pembinaan, penyenggaraan kurang
mendapat tumpuan, sedangkan ia penting untuk mengekalkan tahap mutu yang
boleh memenuhi fungsinya. Penyenggaraan bangunan diperlukan sebaik sahaja
bangunan siap dibina (Seeley, 1976). Ini kerana sebarang kemungkinan kerosakan
atau kemudahan tidak berfungsi dengan baik boleh berlaku. Maka, satu bentuk
sistem pengurusan penyenggaraan perlu dilaksanakan dengan efisyen bagi
mengekalkan dan memelihara bangunan yang telah dibina.

Oleh itu, kepentingan bab dua ini adalah untuk mmberikan penjelasan yang
lebih mendalam terhadap pengurusan penyenggaraan bangunan pusat membeli
belah.
14

2.2 Definisi

2.2.1 Pusat Membeli Belah

Pusat membeli belah merupakan satu kumpulan lot niaga yang telah
dilengkapi dengan pelbagai kemudahan di atas tapak yang sama (Mckeever, 1953).
Ia dirancang, dibangun dan diurus sebagai satu unit yang menghubungkan jenis
bangunan, lokasi, saiz lot niaga dengan kawasan tadahan. Pada kebiasaannya,
ketinggian bangunan bagi sesebuah pusat membeli belah adalah antara tiga hingga
enam tingkat.

Urban Institute Of The United States (1983) menyatakan pusat membeli


belah didefinisikan sebagai satu kelompok kegiatan perdagangan yang dirancang,
dimajukan, dipunyai dan diuruskan sebagai satu unit pada satu-satu lokasi, saiz dan
tempat.

Oleh yang demikian, dapat dibuat kesimpulan bahawa pusat membeli belah
didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang mempunyai rekabentuk yang
dirancang, dibina di atas satu tapak, dimiliki, dimajukan dan dikelolakan oleh
sesebuah organisasi ataupun gabungan pengusaha di mana sebahagian daripada
unitnya disewakan atau dijual untuk kegunaan perniagaan.
15

2.2.2 Pengurusan Penyenggaraan Fasiliti

Menurut Wireman (2003), penyenggaraan dapat ditakrifkan sebagai satu


proses penyenggaraan yang membolehkan sesebuah syarikat mendapat kebaikan
persaingan daripada pesaing-pesaingnya dalam aspek penyenggaraan.

Shahril (2004), pula menyatakan bahawa penyenggaraan dimaksudkan


sebagai membaikpulih sesuatu bangunan dalam keadaan yang memuaskan dan
segala kerja serta pemuliharaan yang dilakukan perlulah berkesan.

Menurut Kreitner (2001), penyenggaraan boleh ditakrifkan sebagai suatu


proses kerja dengan melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara
berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana
yang sentiasa berubah-ubah.

Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan


penyenggaraan sebagai, “Pemeliharaan dan pengawasan. Dalam erti kata lain ia juga
membawa maksud perbuatan menyenggara sesuatu, pelaksanaan dan pengelolaan”.

Institut Bangunan Berkanun menyatakan penyenggaraan bermaksud, “Kerja


yang dilakukan untuk menjaga, memulih atau mempertingkatkan setiap kemudahan
iaitu setiap bahagian, kemudahan-kemudahan dan sekitarnya kepada suatu standard
yang ditentukan oleh perseimbangan antara kehendak dengan sumber-sumber yang
ada”.

Seeley (2003), mendefinisikan penyenggaraan sebagai; “Kombinasi antara


pengurusan, kejuruteraan kewangan dan amalan-amalan lain yang diaplikasikan
pada aset fizikal dalam meneruskan kitaran kos ekonomi”.
16

Menurut Wood (2003), penyenggaraan ditakrifkan sebagai hasil gabungan


daripada semua kerja teknikal dan tindakan pihak pengurusan iaitu mengawasi yang
akan membolehkan aset memberikan fungsi yang diperlukan.
.

Menurut Mohd Fuad (2004), penyenggaraan bergantung kepada perancangan


dan pemahaman terhadap aspek dan kaedah penyenggaraan sebelum aktiviti ini
dimulakan. Selanjar dengan itu, kajian dan penelitian perlu dijalankan dari segi
rekabentuk, bahan-bahan, kemahiran, fungsi, keperluan serta hubungan di antaranya
untuk memastikan masalah kerosakan dan kecacatan bangunan tidak akan berulang.
Di samping itu, pelbagai perkara lain seperti aspek keselamatan dan kesihatan,
keselesaan, fungsi, nilai pasaran samada bangunan ataupun pengguna turut terjamin.

Daripada definisi penyenggaraan yang telah diberikan, penyenggaraan


adalah satu aktiviti yang merangkumi aspek memelihara dan memperbaiki serta
mempertingkatkan sesuatu bangunan dan kemudahan. Di mana ia bertujuan dapat
mengekalkan hayat penggunaan sesuatu kemudahan dan bangunan dalam jangka
hayat yang telah ditetapkan.

Penyenggaraan dapat dibahagikan kepada dua proses utama iaitu


pemeliharaan di mana kerja-kerja yang dilakukan untuk menjaga bangunan dan
kemudahan supaya dapat memenuhi fungsi yang dikehendaki. Proses yang kedua
ialah pembaikan iaitu kerja-kerja yang dilakukan untuk membaiki kerosakan yang
terjadi supaya bangunan dan kemudahan yang telah disediakan kembali kepada
keadaan asalnya untuk memenuhi fungsi yang dikehendaki (Abdul Hakim dan Wan
Min, 1991).

Dapat dirumuskan bahawa penyenggaraan merupakan satu proses yang


melibatkan aktiviti seperti pemeliharaan, pengawasan, pencegahan dan pembaikan
untuk menjadikan sesebuah bangunan atau sesebuah aset kembali kepada keadaan
yang asal dan dapat berfungsi dengan baik.
17

Di samping itu juga ia jelas menunjukkan bahawa penyenggaraan adalah


suatu ukuran pencapaian kepada piawaian yang dikehendaki dan dapat diadaptasikan
menerusi langkah pembaikan dan pemulihan dalam memperolehi faedah dan prestasi
yang memuaskan ke atas sesuatu item dan struktur binaan bangunan tersebut

Manakala penyenggaraan fasiliti adalah “satu himpunan aktiviti yang


dilakukan bila mana diuruskan dengan betul yang akan membolehkan fasiliti
beroperasi secara berterusan” (Magee, 1988).

Fairuz Ikmal (2005), mendefinisikan pengurusan penyenggaraan sebagai;


“Pengurusan penyenggaraan ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi mengekalkan
dan mengawal produk binaan atau bangunan agar sentiasa dalam keadaan kukuh,
utuh, teguh serta dapat berfungsi dengan sebaiknya”.

Pengurusan penyenggaraan pula adalah kombinasi aktiviti-aktiviti teknikal


dan pentadbiran yang dijalankan bagi kerja-kerja penyenggaraan itu. Kejayaan
sesuatu kerja penyenggaraan itu bergantung kepada bagaimana atau sebaik mana ia
diuruskan. Bidang pengurusan itu meliputi enam perkara (Rahayu, 2004) :-

i. Penetapan polisi / objektif dan piawaian penyenggaraan

ii. Pembentukan dan pengurusan struktur organisasi

iii. Penentuan sistem penyenggaraab yang sesuai

iv. Perancangan kerja pembentukan program kerja

v. Pengawasan kerja dan sumber (buruh, kos, peralatan)


18

vi. Pembentukan sistem maklumat dan komunikasi dalam pengurusan


penyenggaraan.

Daripada definisi pengurusan penyenggaraan yang telah diberikan, ia


merupakan satu aktiviti yang melibatkan pengekalan sesuatu bangunan dan
kemudahan di mana ia dapat mengurangkan kos untuk memperbaikinya. Selain
daripada itu, setiap bangunan dan kemudahan yang telah disediakan haruslah
dipantau atau diselia bagi memastikan bangunan dan kemudahan dapat berfungsi
dengan baik. Ini adalah ntuk mengelakkan pelbagai perkara dan masalah yang tidak
diingini berlaku.

2.3 Kepentingan Penyenggaraan

Sesebuah bangunan boleh mencapai hayat yang panjang jika komponen-


komponennya diselia dan dijaga. Jadi menurut Anderson (1969), kerja-kerja
penyenggaraan amat penting bagi tujuan untuk :

i. Meningkatkan nilai pelaburan.

Jika dilihat dari segi teori pelaburan, sesebuah bangunan yang baik keadaan
fizikalnya, dapat mempengaruhi kadar penghunian dan juga kadar sewa seterusnya
dapat menarik minat penyewa untuk menduduki bangunan tersebut. Jika ia dapat
membantu meningkatkan nilai pelaburan terhadap bangunan tersebut.
19

ii. Memperlihatkan imej dan rupa bentuk bangunan yang baik.

Kebiasaannya, rupa bangunan menggambarkan imej sesebuah bangunan.


Bangunan yang bersih akan memberi tanggapan yang baik di kalangan pengunjung.
Komponen-komponen bangunan seperti lantai dan dinding luar perlu diberi
perhatian kerana ia merupakan objek yang mudah diberi perhatian oleh pengunjung.

iii. Mengekalkan aspek-aspek di dalam bangunan bagi memenuhi fungsi.

Kepuasan pengguna amat dititikberatkan dalam menilai prestasi bangunan.


Bilik air, lif, penyaman udara dan bekalan elektrik sepatutnya berfungsi pada tahap
yang maksimum bagi menampung keperluan pengguna.

iv. Pengekalan aspek-aspek keselamatan dan keselesaan

Insiden-insiden buruk seperti kebakaran, kegagalan komponen menanggung


beban dan sebagainya pada bangunan selalunya disebabkan oleh kerosakan dan
kegagalan yang serius berlaku. Ini membawa kesan yang buruk terhadap semua
pihak khususnya melibatkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Dalam
mengekalkan segala aspek-aspek keselamatan dan keselesaan kepada semua, pihak
pengurusan penyenggaraan yang cekap dan kekerapan menyelenggara dapat
membantu menghindari masalah seumpama ini berlaku untuk memberikan lebih
keselesaan dan menjamin keselamatan.
20

2.4 Objektif Penyenggaraan

Menurut Mohd Fuad (2004), objektif utama penyenggaraan binaan bangunan


dilakukan adalah untuk mengurangkan seberapa banyak mungkin kerosakan dan
kecacatan terhadap komponen, peralatan, item serta struktur sesebuah binaan
bangunan secara efektif dan sistematik. Secara tidak langsung segala aspek
keselamatan dan kesihatan terjamin dan bukan sahaja kepada pengguna malah
kepada persekitaran.

Pengurusan penyelenggaraan yang berkesan dapat membantu untuk


mengenalpasti masalah kerosakan dan kecacatan pada sesuatu tahap atau keadaan.
Pemilihan kaedah dan bahan terbaik dapat mengelakkan penyenggaraan kali kedua
pada komponen dan item yang sama dalam masa terdekat. Melalui kerja-kerja
penyenggaraan, fungsi dan keadaan bangunan dapat dikembalikan.

Ahmad (2002) , menyatakan beberapa objekif penyenggaraan, iaitu untuk


memastikan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa terkawal, dapat
dikekalkan dan dipertingkatkan, meningkatkan tahap kesedaran yang tinggi, iaitu
terhadap kepenggunaan kemudahan yang ada di dalam bangunan kepada pengguna,
membentuk dan mendidik pekerja dan kontraktor penyenggaraan yang berkemahiran
tinggi serta menguruskan keperluan penyenggaraan secara berkesan dan ekonomi
iaitu dapat menjalankan kerja-kerja penyenggaraan pada kos yang minimum dengan
prestasi bangunan yang tinggi pada kadar yang ekonomi.
21

2.5 Aspek-Aspek Penyenggaraan

Bagi mencapai matlamat agar usia bangunan mencapai tahap maksimum,


kerja-kerja penyenggaraan sepatutnya dimulakan selepas bangunan siap dibina.
Antara aspekaspek yang terdapat di dalam pengurusan penyenggaraan ialah:-

i. Perancangan kerja penyenggaraan

ii. Sistem kerja penyenggaraan

iii. Pembahagian kerja-kerja penyenggaraan

iv. Pelaksanaan atucara penyenggaraan

v. Pengawalan kerja penyenggaraan

vi. Sistem rekod

vii. Belanjawan penyenggaraan

2.5.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan

Perancangan merupakan satu proses penting di dalam penyenggaraan. Ia


adalah pertama yang mana ia akan menentukan apa yang patut dilakukan,
bagaimana tugas dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab untuk
melaksanakannya. Apa yang pastinya, perancangan yang rapi boleh membawa
kelancaran semasa melaksanakan tugas disamping menepati anggaran perbelanjaan.
22

Keputusan yang betul dan kepuasan dalam melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan


akan mempengaruhi keberkesanan penyenggaraan sesuatu bangunan (Seeley, 1976).

2.5.2 Sistem Kerja Penyenggaraan

Bagi sesebuah bangunan, organisasi pengurusan penyenggaraan sepatutnya


melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan dengan cara mewujudkan satu sistem
jadual kerja supaya semua kerja-kerja penyenggaraan dapat dilaksanakan dengan
berkesan. Antara aspek penyenggaraan yang perlu diambil kira dalam sistem kerja
penyenggaraan ialah jenis kerja yang dilakukan dan siapakah yang
bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu kerja penyenggaraan. Terdapat
beberapa kerja yang melibatkan sistem kerja peyenggaraan, antaranya ialah kerja-
kerja pembersihan harian, kerja-kerja penyenggaraan yang biasa dan kerja yang
perlu koordinasi denga operasi bangunan.

Ada dua sistem yang biasa digunakan oleh pihak pengurusan penyenggaraan
bagi sesebuah bangunan iaitu sistem berjadual dan sistem kontigensi.

2.5.2.1 Sistem Kontigensi

Penyenggaraan akan dilaksanakan setelah menerima aduan pengguna atau


jika sesuatu kerosakan berlaku pada sesuatu elemen bangunan secara serta-merta
atau dikenali sebagai penyenggaraan kecemasan. Pembaikan bagi kes-kes dalam
kategori ini perlu dilakukan dengan kadar segera bagi mengelakkan dari kegagalan
fungsi bangunan. Selalunya, kerja-kerja penyenggaraan bagi sistem ini memerlukan
khidmat kontraktor yang terlatih dan berpengalaman.
23

2.5.2.2 Sistem Berjadual

Penyenggaraan akan dilaksanakan berdasarkan suatu jangka masa yang


tertentu. Ia diperlukan bagi menjalankan aktivit-aktivi penyenggaraan pada
bangunan yang memerlukan penyenggaraan yang konsisten. Sistem ini termasuk
dalam kategori penyenggaraan terancang dan pihak pengurusan perlu menilai tahap
penyenggaraan semasa dan menentukan jenis kerja penyenggaraan yang diperlukan
bagi menyediakan sistem ini.

2.5.3 Pembahagian Kerja-Kerja Penyenggaraan

Merujuk kepada British Standard 3811 : 1984 telah membahagikan


penyenggaraan kepada dua bahagian utama menerusi aturcara dan pengurusannya
iaitu:

i. Penyenggaraan terancang (Planned Maintenance)

ii. Penyenggaraan tidak terancang (Unplanned Maintenance).


24

PENYENGGARAAN

Penyenggaraan Penyenggaraan tidak


terancang terancang

Penyenggaraan Penyenggaraan
mencegah membaiki

Sumber : Teknologi Penyenggaraan Bangunan

Rajah 2.1: Klasifikasi Kerja-Kerja Penyenggaraan Bangunan

2.5.3.1 Penyenggaraan Terancang

Merujuk kepada British Standard 3811:1984, penyenggaraan terancang


ditakrifkan sebagai kerja-kerja penyenggaraan yang dilakukan berdasarkan
jangkaan, pengalaman serta amalan yang dibuat ke atas kerosakan dan kecacatan
yang dikenal pasti akan berlaku melalui rekod-rekod terdahulu.

Sistem penyenggaraan ini biasanya diadaptasikan sewaktu awal proses


pembinaan dan seterusnya dikekalkan dari semasa ke semasa. Penyenggaraan
terancang ini dipecahkan kepada dua jenis penyenggaraan lagi iaitu;

i. Penyenggaraan Pencegahan (preventive maintenance)

ii. Penyenggaraan Pembaikan (corrective maintenance)


25

Sumber : Idhammar (1986)

Rajah 2.2: Jenis penyenggaraan fasiliti

2.5.3.1.1 Penyenggaraan Pencegahan

Penyenggaraan pencegahan adalah proses penyenggaraan yang dilaksana


secara rutin, berkala dan berdasarkan program penyenggaraan yang dirancang
(planned preventive maintenance) atau penyenggaraan jangkaan (predictive
maintenance) untuk mengelakkan kemungkinan berlaku kerosakan. Aktiviti
penyenggaraan pencegahan dilaksanakan sebelum (prior) dan mengelak (to avoid)
berlakunya kerosakan. Penyenggaraan pencegahan dijalankan mengikut program
berjadual bagi memastikan setiap aset/fasiliti berfungsi dengan baik dan
mengelakkan berlakunya kerosakan besar.
26

2.5.3.1.2 Penyenggaraan Pembaikan

Penyenggaraan pembaikan/kerosakan adalah proses tindakan pembaikan,


pembetulan atau pemulihan untuk mengembalikan fungsi asal apabila berlaku
kerosakan/kegagalan. Aktiviti penyenggaraan pembaikan dilaksanakan setelah
(after) berlaku kerosakan dan memulihkannya (to recover). Penyenggaraan
pembaikan/kerosakan dilaksanakan bila berlaku kerosakan atau kegagalan berfungsi
pada mana-mana aset, fasiliti, komponen bangunan atau kemudahan-kemudahan
yang berkaitan.

2.5.3.2 Penyenggaraan tidak terancang (Unplanned Maintenance).

Penyenggaraan tidak terancang merangkumi kerja-kerja penyenggaraan yang


dijalankan tanpa sebarang perancangan awal sebagaimana penyenggaraan terancang.
Ini adalah kerana terdapat sesetengah kerosakan dan kecacatan yang sukar diramal
apabila kegagalan tersebut berlaku. Ia turut melibatkan penyenggaraan kecemasan di
mana kerosakan dan kecacatan yang berlaku secara mengejut.

Penyenggaraan ini dilakukan bergantung kepada betapa kritikal kerosakan


dan kegagalan disebabkan oleh insiden-insiden yang dinyatakan sebelum
meneruskan penyenggaraan berikutnya.
27

2.5.4 Pelaksanaan Aturcara Penyenggaraan

Aturcara penyenggaraan melibatkan penetapan tempoh program


penyenggaraan yang hendak dibuat. Ia merupakan suatu perancangan kerja
penyenggaraan samada mencegah, menjaga, atau membaiki pada sepanjang hayat
bangunan (Hakim dan Wan, 2002). Objektif utama aturcara penyenggaraan adalah
untuk menentukan dengan tepat hayat berbagai-bagai komponen bangunan agar
komponen yang terlibat dapat diganti pada masa yang ditentukan. Selain itu, ia juga
turut digunakan dalam merancang sistem pemeriksaan bangunan yang bertujuan
untuk mengelakkan berlakunya kecacatan atau kemungkinan kecacatan sebelum tiba
pada masanya. Melalui sistem ini, jadual kitaran pemeriksaan dapat disediakan
mengikut waktu yang diperlukan agar kerja-kerja pembaikan, penggantian,
mengecat semula dan menghias dapat dipastikan waktunya. Ia juga dapat membantu
menyediakan unjuran kos bagi kerja-kerja penyenggaraan tersebut.

2.5.5 Pengawalan Kerja Penyenggaraan

Sebelum melakukan pengawalan, seseorang pengurus penyenggaraan perlu


melaksanakan perancangan terlebih dahulu. Perancangan yang dimaksudkan ialah
bagaimana kerja-kerja penyenggaraan dijalankan ke atas komponen-kompenan
dalam banguna. Setiap kerja yang bakal dijalankan perlu dimaklumkan terlebih
dahulu kepada kakitangan dan pekerja-pekerja penyenggaraan agar operasi dapat
berjalan dengan lancar dan teratur. Ini bagi mendapatkan suatu kualiti kerja yang
baik, agar agihan tugas dapat diberikan dengan tepat berkadaran dengan bidang
tugas masing-masing dan agar semua kerja dapat dipantau.
28

2.5.6 Sistem Rekod

Setiap aktiviti penyenggaraan yang dijalankan mesti direkodkan. Tujuannya


adalah untuk semakan pada masa akan datang sekiranya terdapat sebarang masalah
yang dihadapi. Ia meliputi rekod kerja penyenggaraan semasa dan juga yang telah
dijalankan sebelumnya. Antara data yang disimpan dalam sistem rekod kerja ialah
senarai kkontraktor yang terlibat, pembekal, laporan kerja-kerja penyenggaraan oleh
pihak kontraktor, jenis-jenis kerosakan pada alat eletrikal dan juga mekanikal dalam
bangunan, tarikh kerja-kerja penyenggraaan yang dilakukan, belanjawan bagi kerja-
kerja penyenggaraan dan sebagainya.

2.5.7 Belanjawan Penyenggaraan

Belanjawan adalah jumlah kewangan atau kenyataan kuantitatif yang


disediakan sebelum peruntukan sesuatu masa bagi sesuatu polisi itu dijalankan bagi
mencapai Sesuatu objektif (Robertson, 1974). Kewangan sesuatu organisasi akan
menjadi kukuh selepas kerja-kerja penyeliaan, analisis kritikal dan anggaran telah
disediakan. Selalunya anggaran perbelanjaan akan ditentukan berdasarkan tahun-
tahun sebelumnya ditambah beberapa peratus.

2.6 Struktur Organisasi Pengurusan Penyenggaraan

Struktur organisasi adalah gabungan tenaga pekerja yang terlibat di dalam


perancangan dan kawalan operasi penyenggaraan. Ia merupakan salah satu perkara
yang penting dalam pengurusan penyenggaraan.
29

Ini kerana ia berfungsi sebagai badan penasihat, penggerak, dan pemantau


terhadap kerja-kerja penyenggaraan. Mengikut terry (1990), antara objektif dan
matlamat penubuhan organisasi pengurusan penyenggaraan adalah untuk :-

i. Memaksimumkan produktiviti atau kebolehkhidmatan fasiliti-fasiliti yang


ada pada kos yang murah, papa kualiti yang tinggi dan memenuhi piawaian
keselamatan.

ii. Menyediakan rekod penyenggaraan peralatan yang tepat supaya masalah


pada masa akan datang dapat dianggarkan.

iii. Mengoptimumkan jangka hayat peralatan dan juga komponen.

iv. Mengurangkan penggunaan tenaga dimana komponen-komponen seperti


pada alatan gear dan mesin memerlukan tenaga yang lebih sekiranya tali
sawat atau minyaknya tidak diservis.

Di dalam sesuatu organisasi, dasar dan polisi haruslah jelas. Ini bagi
memberi garis panduan kepada setiap kakitangan akan tanggungjawab dan tugas
masing-masing. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang perselisihan pendapat dan
juga pergeseran idea. Bagi pengurusan penyenggaraan, prestasi kerja menjadi suatu
agenda penting. Maka dengan itu, kebajikan pekerja patut diambilkira. Sebarang
masalah atau rungutan perlu didengar dan diselesaikan dengan sewajarnya.

Apabila sesebuah organisasi penyenggaraan ditubuhkan, carta organisasi


perlu diwujudkan. Ini bagi memaklumkan setiap kakitangan akan tanggungjawab
dan tugas yang perlu dilaksanakan oleh mereka. Di dalam sesebuah unit
penyenggaraan, biasanya ia diketuai oleh seorang pengurus penyenggaraan dan
dibantu oleh pegawai-pegawai teknikal, penyelia dan juga juruteknik yang
berpengetahuan dalam bidang masing-masing. Contoh carta organisasi
penyenggaraan adalah seperti berikut : -
30

Pengurus Penyenggaraan

Penyelia bangunan 1 Penyelia bangunan 2 Perancang

Ketua Ketua
Bahagian 1 Bahagian 2

Ketua Ketua
Bahagian 1 Bahagian

Sumber : World Class Maintenance Management

Rajah 2.3: Contoh Struktur Organisasi

2.7 Fasiliti Asas di Pusat Membeli Belah

Perniagaan utama atau ‘core business” bagi sesebuah pusat membeli belah
adalah tempat untuk pengunjung membeli dalam keadaan yang serba selesa dengan
disediakan pelbagai kemudahan yang mempersilakan pengunjung sebagai tetamu
pusat membeli belah tersebut dengan layanan yang baik. Ini dapat meransang
pengunjung untuk berkunjung semula ke pusat membeli belah tersebut.

Menurut Tong dan Wee (2005), jenis fasiliti asas yang perlu disediakan di
sesebuah pusat membeli belah adalah seperti berikut:
31

2.7.1 Proses Melengkapkan Perniagaan Utama (Facilitating Process)

Antara fasiliti yang boleh dikatakan “facilitating’ adalah seperti ruang niaga,
rekabentuk, persekitaran bangunan, tempat letak kenderaan, lif dan eskalator.

2.7.1.1 Troli dan Tempat Letak Troli

Kemudahan troli amat diperlukan oleh para pengunjung yang datang


membeli belah di sesebuah pusat membeli belah. Aktiviti membeli belah menjadi
lebih senang dan mudah dengan adanya kemudahan troli yang disediakan.

2.7.1.2 Eskalator

Eskalator disediakan untuk kemudahan pergerakan para pengunjung dari satu


aras ke aras yang lain dengan cepat dan mudah. Terdapat dua jenis eskalator iaitu
untuk troli dan bukan troli. Setiap eskalator yang disediakan mestilah mempunyai
sistem keselamatan yang terkini seperti brek kecemasan dan sistem magnet pada
troli membeli belah.

2.7.1.3 Lif

Penyediaan lif membolehkan para pengunjung naik ke aras atas dan bawah
tanpa menaiki eskalator atau tangga. Pengangkutan barangan juga dapat dilakukan
dengan cepat dan berkesan dengan penggunaan kemudahan lif yang disediakan.
32

2.7.1.4 Tempat Letak Kenderaan

Tempat letak kenderaan pula memudahkan para pengunjung meletakkan


kenderaan mereka. Ia biasanya terdiri daripada tempat letak motosikal, kereta dan
penyediaan tempat letak kenderaan orang kurang upaya atau cacat. Walaupun
sesebuah pusat membeli belah itu menarik, tetapi tidak mempunyai tempat letak
kenderaan yang mencukupi atau bersesuaian, maka pengunjung berpotensi tidak
akan berkunjung untuk membeli belah di pusat tersebut.

2.7.1.5 Persekitaran Bangunan Yang Baik

Persekitaran bangunan yang baik dan persediaan tempat letak kenderaan juga
merupakan “Facilitating Process” di dalam sesebuah pusat membeli belah.
Bangunan tersebut haruslah mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik
serta kualiti udaranya haruslah memuaskan.

2.7.1.6 Konsert/Pameran dan Ruang Promosi

Konsert yang dijalankan sempena hari perayaan dan hiasan bangunan pusat
membeli belah mengikut perayaan yang disediakan untuk menarik minat
pengunjung untuk berkunjung ke pusat tersebut. Pameran-pameran seperti “Pc Fair”
dan pameran-pameran lain juga mendorong pengunjung mengunjungi ke pusat
membeli belah sebagai suatu organisasi yang prihatin terhadap perkembangan
semasa dan isu masyarakat. Ini sekaligus meningkatkan keyakinan pelanggan atau
pengunjung terhadap keperluan masyarakat. Pameran-pameran ini memerlukan
ruang promosi yang kebiasaanya disediakan di ruang legar sesebuah pusat membeli
belah. Ruang ini juga biasanya digunakan untuk promosi jualan dan sebagainya.
33

2.7.1.7 Rekabentuk Bangunan

Rekabentuk bangunan yang menarik merupakan satu bentuk faktor


penambah nilai kepada kemajuan sesuatu pusat membeli belah. Rekabentuk sesuatu
pusat membeli belah haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti berupaya
mempromosikan kegunaannya sebagai pusat perniagaan dan bukan kecantikan
rekabentuknya, berupaya memaksimakan persembahan barangan perniagaan dan
memudahkan pergerakan pembeli dengan susunatur barangan yang menarik dan
bersistematik. Selain itu, sesebuah pusat membeli belah yang mempunyai
rekabentuk yang menarik juga dikatakan mempunyai kemudahan yang mencukupi
dan menyenangkan pelanggan.

2.7.2 Proses Penambah Nilai (Value-adding Processes)

Antaranya adalah perkhidmatan pelanggan(Customer services), tandas,


tempat menyimpan barang dan kemudahan pemakanan yang terdapat di sesebuah
pusat membeli belah tersebut.

2.7.2.1 Telefon dan Tandas Awam

Telefon awam dan tandas awam merupakan elemen-elemen kemudahan asas


yang penting di dalam sesebuah pusat membeli belah. Pihak pengurusan pusat
membeli belah bukan sahaja harus memastikan wujudnya kemudahan ini, malahan
harus memastikan bahawa kemudahan berada dalam keadaan baik. Tandas awam
haruslah sentiasa bersih dan telefon awam sentiasa berfungsi dan tidak
disalahgunakan.
34

2.7.2.2 Bilik Solat

Bilik solat merupakan sesuatu yang penting di dalam pusat membeli belah
kerana ia membolehkan seseorang itu menunaikan solat walaupun dia tidak berada
di rumah. Ini membolehkan golongan Muslim tidak bergegas pulang ke rumah
semata-mata untuk menunaikan solat.

2.7.2.3 Tempat Menyimpan Barang

Tempat menyimpan barang membolehkan kita menyimpan barang-barang


yang dibeli atau dibawa bersama untruk memudahkan kita membeli belah. Tiada caj
atau bayaran dikenakan untuk menyimpan barang di tempat menyimpan barang
tersebut dan tempat penyimpanan barang yang baik biasanya mempunyai sistem
keselamatan berkunci bagi memastikan keselamatan barangan lebih terjamin.

2.7.2.4 Tempat Permainan Kanak-kanak

Tempat permainan kanak-kanak membolehkan ibubapa membawa anak-anak


mereka bermain setelah penat berjalan. Ibubapa juga boleh meninggalkan anak
mereka di tempat permainan tersebut sementara mereka menghabiskan aktiviti
membeli belah mereka.

2.7.2.5 Tempat Duduk

Tempat duduk disediakan bagi mereka yang ingin beristirehat sambil


membeli belah. Ia membolehkan pengunjung berehat sebentar di tempat duduk yang
disediakan setelah penat berjalan dan membeli belah.
35

2.7.2.6 Kemudahan ATM

Penyediaan kemudahan ATM (Automated teller Machine) dan juga pengurup


wang merupakan satu nilai tambah dalam organisasi pusat membeli belah.
Kemudahan ini membolehkan pengunjung untuk mengeluarkan atau menukarkan
duit yang diperlukan. Ini bukan sahaja mendatangkan keuntungan kepada pihak
pusat membeli belah malahan juga kepada bank-bank yang terlibat.

2.7.2.7 Kebersihan Bangunan

Kebersihan bangunan merupakan “Value-Adding Process” di dalam


organisasi sesebuah pusat membeli belah. Kebersihan bangunan juga perlu sentiasa
dikekalkan seperti kebersihan tandas awam, cermin, lantai dan persekitaran
bangunan bagi memastikan keadaan yang selesa. Penyediaan tong sampah di sekitar
bangunan juga amat perlu untuk mengekalkan kebersihan bangunan tersebut. Faktor
kebersihan juga boleh mempengaruhi pengunjung datang ke sesebuah pusat
membeli belah. Pusat membeli belah yang mempunyai tahap kebersihan yang baik
akan dapat menarik lebih ramai pengunjung.

2.7.2.8 Keselamatan Bangunan (CCTV dan Security Control Room)

Keselamatan bangunan juga merupakan “Value-adding Process” dalam


sesebuah pusat membeli belah. Keselamatan terdiri daripada sekuriti, keselamatan
lalulintas di persekitaran bangunan dan keselamatan dari kebakaran. Sekuriti terdiri
daripada CCTV (Closed Circuit Television) dan pengawal keselamatan untuk
memantau dan memastikan segala proses harian di pusat membeli belah berjalan
dengan lancar. Keselamatan lalulintas pula adalah penyediaan jalan keluar masuk
yang mudah bagi pengguna dan melicinkan pergerakan kenderaan dan pejalan kaki
di pusat membeli belah tersebut. Keselamatan dari kebakaran pula memerlukan
36

kepada parancangan terhadap rekabantuk yang dapat memberi perlindungan ketika


kecemasan. Satu ruang yang tertutup (Closed Space) akan mengakibatkan api mudah
merebak serta sukar untuk di kawal.

2.7.2.9 Khidmat Pelanggan (Customer Services)

“Customer Services” merupakan faktor penambah nilai di dalam penyediaan


fasiliti di pusat membeli belah. Ia merupakan tempat di mana pengunjung boleh
pergi untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan pusat membeli belah
tersebut. Antara maklumat yang boleh diperolehi adalah maklumat jenis perniagaan
di setiap aras di pusat membeli belah itu, maklumat latar belakang pusat membeli
belah tersebut dan sebagainya.

2.7.2.10Sistem Pengumuman Awam (Public Address System)

Selain itu, “Public Address System” berfungsi di dalam membuat


pengumuman seperti membuat pengumuman tentang promosi yang dilakukan oleh
pusat membeli belah itu dan pengumuman kecemasan saperti apabila berlaku
kebakaran atau pengumuman kanak-kanak hilang atau sesat di pusat membeli belah
tersebut untuk mencari ibubapa mereka. Ini merupakan satu cara untuk merapatkan
hubungan di antara pihak pengurusan pusat membeli belah dan orang awam.

2.7.2.11Kemudahan Tempat Makan / Medan Selera

Di samping menjalankan aktiviti membeli belah, kebanyakan pengunjung


akan berehat di dalam pusat membeli belah tersebut untuk mendapatkan makanan
ataupun minuman. Penyediaan medan selera yang menawarkan pelbagai jenis
makanan bukan sahaja memenuhi keperluan dan kehendak pengunjung dalam
melepaskan penat setelah menjalankan aktiviti membeli belah malah menarik
37

pengunjung yang baru yang bertujuan untuk menikmati makanan yang ditawarkan
dalam medan selera.

2.7.2.12Kemudahan Direktori

Direktori yang menunjukkan perniagaan yang terdapat di dalam sesebuah


pusat membeli belah adalah penting kepada para pengunjung untuk memastikan
mereka tidak tercari-cari kedai yang hendak dituju.

2.7.2.13Papan tanda

Setiap kedai sepatutnya menunjukkan papan tanda yang jelas bagi


menonjolkan imej mereka. Papan tanda perlulah mudah dilihat supaya pengunjung
mengetahui kewujudan sesuatu kedai.

2.7.2.14Perhentian Bas dan Teksi

Perhentian bas dan teksi disediakan untuk sistem perhubungan awam bagi
pengunjung dan penduduk setempat yang ingin menggunakan pengangkutan awam
ke pusat membeli belah.
38

2.7.3 Proses Perkhidmatan Tambahan (Auxillary Processes)

Fasiliti yang dikatakan sebagai “Auxillary’ adalah seperti tempat menyusu


anak, kemudahan rekreasi, landskap dan muzik latar.

2.7.3.1 Tempat Menyusu Anak

Penyediaan tempat menyusukan anak di pusat membeli belah adalah agak


baik kerana ia membolehkan ibu-ibu menyusukan anak mereka di suatu tempat khas
bagi keselesaan ibu dan bayi. Walaubagaimanapun, fasiliti ini tidaklah begitu
banyak dan hanya sesetengah pusat membeli belah sahaja yang menyediakan
kemudahan ruang ini.

2.7.3.2 Kemudahan Rekreasi

Kemudahan rekreasi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah pusat yang


menyediakan ruang-ruang untuk permainan dalaman (indoor games). Contoh
kemudahan rekreasi seperti gelanggang badminton, luncur ais, ping pong,
gymnasium dan sebagainya. Penggunaan ruang-ruang ini mungkin tidak
mendatangkan hasil kepada pihak pengurusan pusat membeli belah tetapi dengan
kadar pembangunan yang sesuai, ramai pengguna akan datang untuk berekreasi.
Adanya tempat rekreasi membolehkan sesuatu pusat membeli belah itu dikenali
sebagai kompleks yang mementingkan keperluan masyarakat dan peka terhadap
keselesaan masyarakat.
39

2.7.3.3 Kemudahan Hiburan

Berbagai-bagai jenis kemudahan berbentuk hiburan yang disediakan di


sesebuah pusat membeli belah. Antaranya adalah panggung wayang dan “video
game center”.

2.7.3.4 Muzik Latar dan “Disk Jockey”

DJ atau “Disk Jockey” juga merupakan elemen “auxillary” di dalam


sesebuah pusat membeli belah. DJ berfungsi untuk menghidupkan suasana sekeliling
dengan muzik latar yang dimainkan bersesuaian dengan sesuatu keadaan. DJ atau
juruhebah ini bertanggungjawab untuk menyampaikan maklumat kepada orang
ramai. Maklumat yang disampaikan bertujuan untuk memberitahu tentang suasana
jual beli di pusat membeli belah tersebut. Muzik yang dimainkan juga dapat
menenangkan perasaan pengunjung serta dapat merangsang tahap keinginan untuk
membeli belah yang tinggi.

2.7.3.5 Landskap

Landskap atau seni taman yang menarik pula dapat menghidupkan, memberi
daya penarik dan memeriahkan lagi suasana membeli belah. Jika dipandang secara
kasar, seni taman tidak begitu penting penyediaannya di dalam pusat membeli belah,
tetapi jika ditinjau dari segi keperluan manusia, ianya secara tidak langsung dapat
memberikan keselesaan kepada orang ramai.

Daripada kajian literatur yang dilakukan, bolehlah disimpulkan bahawa jenis


fasiliti terbahagi kepada fasiliti fizikal dan bukan fizikal (perkhidmatan). Fasiliti asas
40

yang perlu disediakan di sesebuah pusat membeli belah adalah seperti dalam Jadual
2.1

Jadual 2.1 : Fasiliti Asas Di Pusat Membeli Belah


Fasiliti Jenis Fasiliti
Facilitating
Troli dan Tempat Letak Troli Kemudahan Fizikal
Eskalator Kemudahan Fizikal
Lif Kemudahan Fizikal
Tempat letak Kenderaan Kemudahan Fizikal
Persekitaran Bangunan (Pencahayaan dan Kemudahan Perkhidmatan
Pengudaraan)
Konsert/Pameran dan Ruang Promosi Kemudahan Perkhidmatan
Rekabentuk Bangunan Kemudahan Perkhidmatan
Value-Adding
Telefon Awam Kemudahan Fizikal
Tandas Awam Kemudahan Fizikal
Bilik Solat Kemudahan Fizikal
Tempat Menyimpan Barang Kemudahan Fizikal
Tempat Permainan Kanak-kanak Kemudahan Fizikal
Tempat Duduk Kemudahan Fizikal
Tong Sampah Kemudahan Fizikal
Kemudahan Atm Kemudahan Fizikal
Perhentian Bas dan Teksi Kemudahan Fizikal
Direktori Kemudahan Fizikal
Papantanda Kemudahan Fizikal
Keselamatan Bangunan (CCTC dan Security Kemudahan Perkhidmatan
Control Room)
Kebersihan Bangunan Kemudahan Perkhidmatan
Khidmat Pelanggan (Customer Services) Kemudahan Perkhidmatan
Sistem Pengumuman Awam (Public Address Kemudahan Perkhidmatan
System)
41

Kemudahan Pemakanan / Medan Selera Kemudahan Perkhidmatan


Auxillary
Tempat Menyusu Anak Kemudahan Fizikal
Kemudahan Rekreasi Kemudahan Perkhidmatan
Kemudahan Hiburan (Pawagam, Bowling) Kemudahan Perkhidmatan
Landskap Kemudahan Perkhidmatan
Muzik Latar dan “Disk Jockey” Kemudahan Perkhidmatan
Sumber : Tong dan Wee, 2005

2.8 Kesimpulan

Pengurusan penyenggaraan merupakan satu elemen penting bagi


mengekalkan fungsi sesuatu bangunan dan kemudahan. Begitu juga dengan
bangunan dan fasiliti di pusat membeli belah di mana ia akan memberi impak yang
mendalam jika pengurusan penyenggaraan tidak dititikberatkan. Tahap keselamatan
dan keselesaan menjadi tunjang utama di dalam melaksanakan aktiviti perniagaan di
pusat membeli belah. Dengam itu, kesemua pihak haruslah menyedari akan
kepentingan pengurusan penyenggaraan ini kepada setiap bangunan mahupun fasiliti
yang telah disediakan.

Oleh itu, diharapkan dengan perbincangan yang dinyatakan di dalam bab ini
akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap penulisan bab
seterusnya. Ia akan dikaitkan dengan pusat membeli belah yang sebenar iaitu
kawasan kes kajian. Maka kajian yang dilakukan terhadap pengurusan
penyenggaraan pusat membeli belah Summit parade adalah maklum balas yang
diterima daripada pihak terbabit.
42

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan

Huraian dalam Bab 3 ini merupakan lanjutan penerangan secara umum


dalam Bab 1 mengenai pendekatan metodologi kajian yang direka bentuk supaya
selaras dengan objektif kajian iaitu :-

i. Mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti


bangunan pusat membeli belah

ii. Mengkaji keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan pusat


membeli belah.

Dalam usaha mencapai objektif kajian, maka di sini terdapat beberapa


kaedah yang diambil dalam mengenal pasti faktor-faktor kelemahan pengurusan
bangunan pusat membeli belah serta mekanisme penambaikan kepada masalah yang
sedia ada. Maklumat yang diperolehi akan dianalisis dengan jelas bagi mengelakkan
sebarang keraguan. Maka dengan itu, kajian akan dijalankan secara berperingkat-
43

peringkat sehingga suatu hasil diperolehi. Ia dibahagi kepada lima bahagian utama
iaitu :-

i. Peringkat kajian awal

ii. Peringkat kajian literature

iii. Peringkat pengumpulan data

iv. Peringkat analisis

v. Peringkat rumusan

Selain itu, di dalam bab ini juga akan menerangkan bentuk soal selidik yang
dibuat serta pengumpulan data yang dilakukan di kawasan kajian. Di samping itu,
kaedah penganalisaan data yang akan digunakan akan diterangkan secara terperinci.
Proses pengumpulan dan penganalisaan data terbahagi kepada dua iaitu data primer
dan data sekunder.

Untuk pelaksanaan kajian ini penulis hanya mengambil kira dari skop yang
lebih khusus iaitu pengurusan penyenggaraan fasiliti pusat membeli belah Summit
Parade Batu Pahat. Manakala kumpulan sasaran kajian adalah terdiri daripada,
penyewa ruang perniagaan, para pengunjung dan pihak pengurus bangunan sebagai
kakitangan yang bertanggungjawab terhadap penyenggaraan bangunan pusat
membeli belah ini.
44

3.2 Peringkat Kajian Awal

Pada peringkat ini, pemilihan tempat kajian akan dilakukan, Kriteria


pemilihan tempat adalah bangunan pusat membeli belah di sekitar Batu Pahat.
Beberapa bangunan telah dikenalpasti, akhirnya bangunan pusat membeli belah
yang menjadi pilihan utama adalah Summit Parade Batu Pahat, Johor.

3.3 Peringkat Kajian Literatur

Kajian ini bertujuan untuk memahami setiap peringkat kajian penyelidikan.


Pengenalan awal terhadap pengurusan fasiliti dan penyenggaraan akan dikenalpasti
dari segi definisi dan juga kepentingannya. Seterusnya perkara saperti aspek-aspek
penyenggaraan, struktur organisasi penyenggaraan dan sistem kemudahan dalam
banggunan akan turut dilihat bagi menjelaskan lagi pemahaman terhadap kajian
yang dijalankan ini.

3.4 Peringkat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui dua kaedah iaitu data primer dan
data sekunder.
45

3.4.1 Data Primer

Untuk memperolehi data primer ini, terdapat dua kaedah dengan : -

i. Soal Selidik

Pengedaran borang soal selidik adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas
dan pendapat daripada responden iaitu para pengguna bangunan pusat membeli
belah Summit Parade Batu Pahat. Soalan sewajarnya meliputi tentang pengurusan
dan penyenggaraan bangunan tersebuut, tahap kepuasan pengguna, perkhidmatan
yang ditawarkan, faktor-faktor kegagalan bangunan Summit Parade berfungsi
dengan baik, dan cadangan pembaikan. Oleh demikian, dalam memastikan soalan-
soalan tersebut fleksibel dan kompetitif, penulis perlu membuat rujukan terhadap
sumber-sumber ilmiah seperti artikel, buku, tesis dan lain-lain rujukan. Dengan
menggunakan kaedah ini, ianya akan memastikan soalan-soalan tersebut menepati
dan seiring dengan maksud objektif kajian.

ii. Temubual

Kaedah temubual akan dijalankan terhadap pihak pengurusan penyenggaraan dan


fasiliti bangunan tersebut. Temu bual yang dijalankan adalah bertujuan untuk
mengenalpasti konsep, kaedah dan amalan pengurusan yang digunakan dalam
menguruskan penyenggaraan bangunan pusat membeli belah Summit Parade Batu
Pahat.
46

3.4.2 Data Sekunder

Data yang diperolehi hasil dari kajian dan penyelidikan dari buku, majalah,
jurnal dan juga bahan rujukan lain. Penggunaan buku, majalah dan jurnal adalah
untuk memberi pendedahan kepada bidang pengurusan fasiliti dan penyenggaraan
secara umum. Hasil kajian ini akan dijadikan panduan untuk pihak pengurusan
penyenggaraan meningkatkan usaha dan tanggungjawab mereka bagi melaksanakan
penyenggaraan dengan lebih berkesan.

3.5 Peringkat Analisis

Dalam kajian yang dijalankan ini, kaedah atau teknik analisis yang
digunakan adalah kaedah analisis kekerapan (frequency) dan kaedah analisis data
menggunakan perisian Stastical Package For Sciene Social (SPSS).

3.5.1 Kaedah Analisis Statistik Kekerapan

Kaedah analisis statistik kekerapan merujuk kepada kaedah yang


berdasarkan kepada kekerapan sesuatu pilihan itu berlaku. Kaedah analisis ini
merupakan satu kaedah yang termudah bagi memperlihatkan bilangan pemilihan
berdasarkan kepada kekerapan jawapan yang diberikan oleh responden. Hasil
analisis akan diterjemahkan dalam bentuk peratusan yang mewakili prospek jawapan
tertentu. Ianya dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf atau carta pai.
47

3.5.2 Kaedah Analisis Menggunakan SPSS

Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan perisian Stastical


Package For Sciene Social (SPSS). Perisian ini lebih bersifat kondusif dan efektif
dalam menganalisis sesuatu data atau dapatan.

3.6 Peringkat Rumusan

Berdasarkan analisis dan kajian yang telah dibuat, rumusan bagi kedua-dua
objektif dibuat iaitu aspek-aspek penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti dan
mengkaji keberkesanan pengurusan penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli
belah Summit Parade Batu Pahat. Akhir sekali, cadangan terhadap tindakan-tindakan
yang diambil bagi meningkatkan prestasi pengurusan dikemukakan kepada pihak
pengurusan penyenggaraan bangunan Summit Parade Batu Pahat.

3.7 Sampel Kajian

Menurut Chua Yan Piaw (2006), persampelan kajian adalah berkaitan


dengan proses memilih sebilangan subjek daripada sesuatu populasi untuk dijadikan
sebagai responden kajian. Pemilihan sampel yang tidak sesuai akan mengurangkan
kesahan dan kepercayaan kajian. Menurut Mohamad Najib (2003), menyatakan
bahawa sampel adalah sumber untuk mendapatkan data kelompok individu yang
diselidik dan perlu dikenalpasti.
48

Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi saiz sampel kajian iaitu
jenis kajian, jenis populasi, perbelanjaan, dan skala pengukuran. Secara relatif,
kajian deskriptif memerlukan saiz sampel yang besar. Bagi populasi yang
heterogenus yang mempunyai beberapa sub-sampel seperti jantina, bangsa, dan
peringkat umur yang berbeza, saiz sampel yang besar diperlukan (Chua Yan Piaw,
2006).

3.7.1 Persampelan Rawak Mudah

Prosedur persempelan yang digunakan ialah secara rawak mudah. Menurut


Mohd Majid (1998), persampelan rawak adalah merupakan proses mengambil
sampel daripada populasi yang dikaji di mana setiap individu di dalam populasi
mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden kajian.

Menurut Raj (1981), penggunaan persampelan rawak secara tidak langsung


dapat mengurangkan bias persampelan. Ini kerana pengambilan dan pemilihannya
lebih bersifat objektif berbanding dengan subjektif. Ini dapat meningkatkan
ketepatan makna pengukuran terhadap sampel yang dipilih.

Menurut Abdul Majid Konting (1990), penulis digalakkan menggunakan saiz


sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila
saiz sampel melebihi 30 unit. Gunakan sebanyak mana sampel yang boleh diperolehi
kerana pertambahan saiz sampel akan lebih mewakili populasi.
49

3.8 Kesimpulan

Hasil daripada pemahaman, kajian dan pemerhatian, penulis


mendapati adalah penting untuk menetapkan kaedah penyelidikan dalam
mendapatkan data atau maklumat berkaitan. Ianya perlu distrukturkan dan dirangka
secara berperingkat supaya kaedah kajian berjalan dengan lancar. Rujukan ke atas
sumber-sumber ilmiah juga amat penting dalam membantu penulis supaya tidak
tersasar daripada objektif kajian. Kaedah borang soal selidik dan temu bual
merupakan mekanisme yang mudah dalam memperoleh data namun ianya perlulah
digarap dan diperhalusi supaya hasil atau dapatan kajian benar-benar efektif.
Penganalisaan data boleh dijalankan dengan menggunakan perisian Stastical
Package For Sciene Social (SPSS) memandangkan ianya dilengkapi dengan
pelbagai atribut yang efisien.
50

BAB 4

KAJIAN KES

4.1 Pengenalan

Pengurusan fasiliti adalah suatu bidang yang baru berkembang di Malaysia


khususnya di Johor. Dengan terdapatnya banyak bangunan pencakar langit,
ditambah dengan usia bangunan maka bidang ini semakin mendapat perhatian.
Pengurusan fasiliti bagi sesebuah bangunan adalah berbeza dengan bangunan-yang
lain. Ini kerana setiap bangunan itu mempunyai cirri-ciri dan fungsi yang berbeza.
Maka kemudahan yang disediakan juga turut berbeza. Walaupun pengurusan fasiliti
pada bangunan pusat membeli-belah tidak seberat pengurusan fasiliti hospital, tetapi
ia tetap memainkan peranan yang penting dalam memberi keselesaan kepada
pengguna di dalam sesebuah bangunan pusat membeli-belah.
51

4.2 The Summit Shopping Complex Batu Pahat

Setiap bangunan yang didirikan mempunyai keunikannya yang tersendiri.


Bangunan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat telah siap dibina pada
tahun 1995. Ia terletak di tengah-tengah laluan ke Yong Peng, Muar, Air Hitam,
segamat dan Kluang. Lokasinya di tengah-tengah Bandar Batu Pahat di mana ia
berdekatan dengan pusat trafik dan mengadap jalan yang paling sibuk di Batu Pahat
iaitu Jalan Bakau Condong. Pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat hanya
mengambil masa 30 minit perjalanan dengan kereta untuk ke lebuhraya Utara-
Selatan. Lebih 0.5 juta anggaran pembeli dalam sebulan yang secara purata
mengunjungi pusat membeli-belah ini dengan jumlah yang lebih besar pada musim
perayaan dan musim cuti ( Pihak Pengurusan Summit Parade Batu Pahat).

Pusat membeli-belah ini mempunyai tiga cawangan di Semenanjung


Malaysia iaitu Subang Jaya, Bukit Mertajam dan Batu Pahat. Ia beroperasi dari jam
10.00 pagi hingga 10.00 malam setiap hari. Bangunan Komersil setinggi 6 tingkat
ini dilengkapi dengan 2 tingkat tempat letak kereta. Ia berkeluasan 427, 815. 97 kaki
persegi ruang yang boleh disewakan di mana kadar penghunian adalah 98%. Pusat
membeli-belah ini mengandungi lebih daripada 300 buah ruang niaga dan 100 ruang
promosi yang menawarkan pelbagai barangan seperti makanan, barangan sukan,
hiburan, barangan komputer, perhiasan rumah, fesyen dan barangan keperluan asas
lain selain daripada restoran makanan segera Mcdonald, KFC, Pizza Hut dan lain-
lain. Penyewa utama terdiri daripada The Store, Kedai Buku Popular, Star Bowl,
Watson dan banyak lagi.

Pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat ini memberi kemudahan


bukan sahaja kepada penduduk sekitar tetapi kepada penduduk yang tinggal dalam
radius 120km dari Batu Pahat. Ia juga menawarkan pendedahan kepada lebih
daripada 350,000 pelanggan yang berpendapatan per-kapita yang tinggi. Ia juga
menawarkan kemudahan yang pelbagai dan di kelilingi oleh petempatan penduduk,
hotel-hotel, bank-bank dan tempat-tempat tumpuan awam. Carta Organisasi pusat
52

membeli-belah ini boleh dirujuk dalam lampiran B, manakala alamat, pelan lokasi,
pelan lantai bangunan dan senarai penyewa boleh dilihat pada lampiran C, lampiran
D dan lampiran E.

4.3 Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd merupakan pemilik


kepada bangunan Summit Parade. Ia merupakan syarikat pengurusan harta tanah
yang telah lama menceburi dalam bidang ini dan ia bertanggungjawab untuk
menguruskan fasiliti-fasilti yang ada di dalam bangunan, menguruskan ruang-ruang
perniagaan, pengurusan kewangan serta menjalankan kerja-kerja pengawasan
terhadap operasi kerja harian yang melilbatkan kerja-keja penyenggaraan bangunan.

Meda Complex Management ini membahagikan pengurusan fasiliti di


Summit Parade kepada tiga bahagian utama iaitu tempat letak kenderaan,
pembersihan dan penyenggaraan. Ketiga-tiga pengurusan fasiliti diuruskan oleh
Meda Complex Management sendiri. Rajah 4.1 dibawah menunjukkan struktur
pengurusan fasiliti di Summit Parade Batu Pahat.
53

Summmit Parade Batu Pahat


Pengurusan Fasiliti

Tempat Letak
Penyenggaraan Pembersihan Kenderaan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.1: Gambaran terhadap pengurusan fasiliti Summit Parade Batu Pahat

Bagi kerja-kerja penyenggaraan, syarikat ini tidak memberikan kontrak


kepada mana-mana syarikat. Oleh itu, syarikat Meda Complex Management (Batu
Pahat) Sdn Bhd bertanggungjawab untuk menguruskan kesemua fasiliti yang
terdapat di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat agar memenuhi kehendak
penggunanya. Fasiliti yang diuruskan termasuklah yang berkaitan dengan kerja-kerja
mekanikal, elektrikal dan awam. Dengan berbekalkan kakitangan yang berdaya
saing, maka syarikat ini mampu untuk mengendalikan pengurusan terhadap fasiliti
yang terdapat di dalam sesebuah bangunan terutamanya di Summit Parade Batu
Pahat.
54

4.3.1 Organisasi Operasi Penyenggaraan

Dalam menguruskan perjalanan operasi penyenggaraan bangunan, Meda


Complex Management telah menubuhkan satu pasukan kerja. Ia diketuai oleh
seorang Pengurus Penyenggaraan dan dibantu oleh seorang Ketua Pasukan
Penyenggaraan. Ia akan dibantu oleh dua orang penyelia dan 9 orang juruteknik
yang berpengetahuan dalam bidang mekanikal, elektrikal dan juga awam. Setiap
juruteknik akan diberi latihan sambil bekerja bagi meningkatkan pengetahuan dalam
ketiga-tiga bidang yang dinyatakan. Ini bertujuan untuk melengkapkan diri para
pekerja dengan pelbagai kemahiran untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan
masalah yang bakal timbul. Rajah 4.2 menunjukkan carta organisasi bagi kerja
operasi penyenggaraan.

Pengurus Penyenggaraan

Penolong Penyelia
Bangunan

Ketua Pasukan Penyenggaraan

Penyelia M & E Penyelia Bangunan

Juruteknik Senior M & E Senior Handyman

Juruteknik M & E Handyman

Juruteknik Junior M & E

Sumber : Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.2: Carta Organisasi bagi operasi penyenggaraan Summit Parade


55

4.4 Aspek-Aspek Penyenggaraan Di Dalam Pengurusan Fasiliti Summit


Parade Batu Pahat

Terdapat beberapa aspek penyenggaraan yang terlibat di dalam bangunan


Summit Parade Batu Pahat. Diantaranya ialah perancangan kerja penyenggaraan,
sistem kerja penyenggaraan, pembahagian kerja-kerja penyenggaraan dan
pengrekodan kerja.

4.4.1 Perancangan Kerja Penyenggaraan

Di Summit Parade Batu Pahat terdapat banyak fasiliti yang disediakan bagi
kemudahan pengguna. Maka dengan itu, Meda Complex Management mempunyai
tugas yang berat dalam menguruskan kesemua fasiliti yang ada di dalam bangunan
ini. Pengenalpastian terhadap fasiliti yang perlu diuruskan menuntut organisasi ini
membahagikan bidang-bidang tugas tertentu kepada mana-mana kontraktor yang
bertauliah. Namun begitu, hanya sistem lif dan eskalator yang diberikan kontrak
kepada syarikat yang menjual dan menyenggaranya. Rajah 4.3 menunjukkan carta
bagi pengurusan fasiliti di Summit Parade Batu Pahat.
56

Penyenggaraan Summit Parade


Meda Complex Management
(Batu Pahat) Sdn. Bhd

In-House Kontraktor Luar


Programme -Otis Elevator Sdn Bhd
-Roydan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.3: Pihak yang terlibat dalam pengurusan fasiliti di Summit Parade
Batu Pahat

Bagi kerja-kerja yang memerlukan kepakaran, Meda Complex Management


akan mengikat perjanjian bersama kontraktor luar bagi menjalankan kerja-kerja yang
berkaitan dengan fasiliti yang ada di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat .
Kerja-kerja penyenggaraan yang dilakukan oleh pihak kontraktor adalah servis lif
dan eskalator.

Manakala bagi Meda Complex Management sendiri, ia akan menjalankan


kerja-kerja penyenggaraan pencegahan dan lain-lain. Penyenggaraan akan
dilaksanakan bagi mencegah kerosakan dari berlaku. Antara kerja-kerja adalah :

i. Perpaipan (servis tangki dan pembaikan paip)

ii. Elektrikal (pencahayaan)

iii. Penyaman udara (AHU)

iv. Pencegah kebakaran (penyenggaraan kawasan)


57

v. Kerja-kerja awam dan struktur penmbahbaikan

vi. Pembaikan kerosakn lif dan eskalator

vii. Pelupusan sampah

viii. Penyenggaraan lanskap

ix. Servis penyaman udara

x. Penyediaan kelengkapan dan lekapan dalam tandas

xi. Servis luring, paip pembentungan dan yang berkaitan

Merujuk kepada perkara diatas, penyenggaraan yang dilakukan oleh Meda


Complex Management di bangunan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat
terbahagi kepada tiga bahagian iaitu elektrikal, penyaman udara dan bangunan..

Penyenggaraan di Summit
Parade Batu Pahat

Elektrikal Penyaman Udara Bangunan

Sumber: Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.4: Tiga bahagian utama penyenggaraan di Summit Parade Batu Pahat
58

4.4.2 Sistem Kerja Penyenggaraan

Dalam menjalankan kerja-kerja penyenggaraan atau pembaikan, Meda


Complex Management membahagikan kepada 3 kaedah pesanan kerja. Ini
melibatkan pihak pengurusan dan pekerja Meda Comlex Management serta
pengguna-pengguna bangunan itu sendiri. Setiap pesanan kerja akan diikuti oleh
tindakan-tindakan pihak pengurusan penyenggaraan bangunan untuk melaksanakan
tugasan tersebut. Ia melibatkan penyenggaraan pencegahan, lawat periksa dan aduan
atau maklumbalas. Kaedah-kaedah tersebut diringkaskan seperti rajah di bawah :

Arahan Kerja

Penyenggaraan Lawat Periksa Aduan /


Pencegahan Maklumbalas
Sumber: Meda Compplex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd

Rajah 4.5: Kaedah yang digunakan untuk menjalankan operasi penyenggaraan

4.4.2.1 Penyenggaraan Pencegahan

Penyenggaraan pencegahan di Summit Parade Batu Pahat akan dilaksanakan


mengikut jadual yang telah diaturkan pada peringkat awal. Penentuan jadual
penyenggaraan pencegahan ditentukan dengan tahap penyenggaraan kerja semasa
dan ianya akan dijadikan asas bagi merangka kerja-kerja yang bakal dijalankan pada
masa akan datang. Pada peringkat awal, borang arahan kerja akan dicetak dan
dimasukkan ke dalam Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS) dan ianya akan
diserahkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan.
59

Beliau akan mengesahkan jadual kerja seterusnya mengarahkan juruteknik


untuk melaksanakan tugasan. Apabila kerja siap dijalankan, Ketua Pasukan
Penyenggaraan akan mengesahkan status kerja sebelum diserahkan kepada pihak
atasan untuk mengesahkan sekali lagi kerja tersebut. Akhirnya maklumat kerja yang
telah siap dibuat akan direkodkan ke dalam CMS.

4.4.2.2 Lawat Periksa

Pihak pengurusan Meda Complex Management turut menjalankan kaedah


lawat periksa untuk mengenalpasti masalah yang terdapat pada kemudahan di
Summit Parade Batu Pahat. Selaku pekerja syarikat pengurusan fasiliti, kakitangan
Meda Complex Management bertanggungjawab untuk lebih peka terhadap
perubahan yang terdapat di persekitaran mereka. Terdapat juga jadual yang
menghendaki pekerja-pekerja di bahagian operasi untuk melakukan rondaan
pemerhatian di kawasan bangunan.

Mana-mana pekerja yang menemui masalah kerosakan di dalam bangunan


perlu memaklumkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan seterusnya akan
merekodkan masalah ke dalam buku catatan harian dan borang arahan kerja. Ketua
Pasukan Penyenggaraan akan mengarahkan juruteknik melaksanakn kerja dan
diawasi oleh penyelia. Selesainya kerja tersebut, pengesahan perlu diperolehi
daripada pihak atasan. Akhirnya maklumat terkini mengenai masalah tersebut akan
dimasukkan ke dalam Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS).
60

4.4.2.3 Aduan / Maklumbalas

Dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan di dalam


bangunan, aduan dan maklumbalas merupakan satu lagi kaedah yang diambil kira.
Borang aduan akan disediakan bagi kemudahan pengguna untuk mengajukan
sebarang aduan. Borang aduan disediakan oleh pihak Meda Management. Di dalam
borang aduan terdapat maklumat seperti butiran aduan, pengesahan pengadu dan
satu bahagian untuk kegunaan pejabat.

Setiap aduan yang diterima perlu direkodkan ke dalam buku laporan harian
dan juga CMS. Arahan akan diberi kepada juruteknik untuk pelaksanaan kerja.
Apabila kerja penyenggaraan siap dilakukan, status kerja perlu dimaklumkan kepada
si pengadu untuk dapatkan pengesahan. Borang arahan kerja yang telah siap diisi
akan diserahkan kepada Ketua Pasukan Penyenggaraan dan merekodkan kenyataan
terkini ke dalam CMS.

4.4.3 Pembahagian Kerja-Kerja Penyenggaraan

Bagi menjamin kelancaran kerja, jadual bagi setiap kerja akan dirangka pada
peringkat awal. Kekerapan pelaksanaan setiap kerja bergantung pada keperluan.
Berdasarkan laporan kemajuan kerja bulan Jun, kerja-kerja servis lif, eskalator dan
servis penyaman udara dilakukan secara bulanan. Bagi kerja paip pembentungan dan
penyenggaraan sistem keselamatan, ia akan dilaksanakan secara mingguan.
Manakala bagi penyediaan kelengkapan dan lekapan dalam tandas, kerja-kerja akan
dilaksanakan bergantung kepada kerosakan yang dialami. Bagi pelupusan sampah
dan kebersihan bangunan pula, ia akan dilaksanakan secara harian.
61

4.4.4 Pengrekodan Kerja

Setiap kerja yang bakal dilakukan akan dicatatkan di dalam borang arahan
kerja ataupun di dalam buku catatan harian. Setiap makluman yang diperolehi akan
dipindahkan ke dalam suatu sistem berkomputer yang dipanggil Sistem Pengurusan
berkomputer (CMS). Sistem ini boleh membantu meningkatkan proses
pengenalpastian perkhidmatan yang disediakan, arahan kerja, proses penyenggaraan
pencegahan, rutin tugasan terhadap kemudahan dan juga menganalisis ketersediaan
peralatan.

Terdapat empat paparan antaramuka yang boleh diisi dengan pelbagai


maklumat yang berkaitan dengan penyenggaraan fasiliti, operasi dan juga keperluan
laporan semasa. Paparan antaramuka tersebut terdiri daripada skin arahan kerja,
skrin penyewa atau pelanggan, skrin penyenggaraan pencegahan dan skrin
pengurusan aset.

4.4.4.1 Skrin Arahan Kerja

Skrin arahan kerja ini paling banyak digunakan untuk mengemukakan arahan
kerja kepada juruteknik. Pengurus Penyenggaraan boleh melakukan pemeriksaan
atau menganalisis laporan arahan kerja bagi mendapatkan maklumat lengkap bagi
aktiviti kerja yang tertangguh, kerja yang telah siap dilaksanakan, lokasi kerja yang
menghadapi masalah, belanjawan, masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan
kerja, komponen yang diganti dan banyak lagi. Terdapat dua bahagian utama iaitu
bahagian sebelum dan selepas arahan kerja dilaksanakan. Antara maklumat-
maklumat adalah seperti nombor arahan kerja, lokasi, tarikh menerima aduan, nama
pengadu, penerangan masalah dan lain-lain.
62

4.4.4.2 Skrin Penyewa atau Pelanggan

Maklumat setiap penyewa atau pembeli ruang dalam bangunan perlu


direkodkan. Antara rekod-rekod penyewa yang perlu dimasukkan ke dalam CMS
adalah nombor ruang yang diduduki, lokasi, nama pemilik ruang, nama untuk
dihubungi, nombor telefon dan sebagainya. Terdapat dua cara untuk melihat semula
maklumat berkaitan dengan penyewa atau pelanggan iaitu samada melalui nombor
ruang yang diduduki ataupun melalui nama pemilik ruang.

4.4.4.3 Skrin Penyenggaraan Pencegahan

Segala maklumat yang berkaitan dengan fasiliti di dalam bangunan akan


direkodkan. Dari malumat ini, tempoh pelaksanaan aktiviti penyenggaraan
pencegahan bagi setiap kemudahan akan disusun. Antara ruangan yang perlu diisi
ialah nombor ruang, lokasi ruang, nama kemudahan, nombor siri, nama pembuat,
jenama, model, jenis penyenggaraan, komen, tarikh penyenggaraan pencegahan dan
sebagainya.

4.4.4.4 Skrin Pegurusan Aset

Tujuan paparan ini adalah untuk menyimpan rekod-rekod yang berkaitan


dengan aset di dalam bangunan. Ini adalah untuk menganggarkan susut nilai setiap
asetdan juga membantu pihak pengurusan untuk melakukan pemeriksaan ke atas
nilai aset pada masa sekarang. Antara maklumat yang perlu diisi di dalam paparan
antaramuka bahagian ini adalah nama aset, pembuat, nombor siri,komen,penerangan
terhadap aset tersebut dan sebagainya.
63

4.5 Rumusan

Hasil dari kajian yang telah dijalankan, maka objektif yang pertama iaitu
untuk mengenalpasti aspek-aspek penyenggaraan di dalam pengurusan fasiliti
bangunan Summit Parade Batu Pahat telah tercapai. Aspek-aspek yang telah
dikenalpasti ialah perancangan kerja penyenggaraan, sistem kerja penyenggaraan,
pembahagian kerja dan juga pengrekodan kerja. Oleh kerana Meda Complex
Management telah lama dalam bidang ini, mereka telah menghadapi segala
rintangan dengan jayanya.
64

BAB 5

ANALISIS DATA KAJIAN

5.1 Pengenalan

Bab ini merangkumi analisis data dan dapatan kajian melalui borang soal
selidik yang telah diedarkan kepada responden seperti yang ditunjukkan di dalam
lampiran A. Pembinaan item-item dalam instrumen kajian ini adalah berdasarkan
pada penyataan masalah dan persoalan kajian. Tujuan kajian ini dijalankan adalah
untuk mengenalpasti aspek-aspek pengurusan penyenggaraan dalam pengurusan
fasiliti bangunan pusat membeli-belah dan mengkaji keberkesanan pengurusan
sistem penyenggaraan fasiliti bangunan pusat membeli-belah.

Responden kajian ini adalah meliputi pengguna bangunan pusat membeli-


belah Summit Parade Batu Pahat. Responden kajian ini terdiri daripada penyewa dan
pengunjung yang berada di bangunan tersebut yang dipilih secara rawak mudah.
Jumlah sampel kajian ialah sebanyak 60 yang mewakili sebagai 60 responden dari
30 pengunjung dan 30 penyewa.

Kajian ini juga turut melakukan temubual dengan pihak pengurusan


bangunan pusat membeli-belah tersebut untuk mengetahui pengurusan
65

penyenggaraan yang dijalankan oleh pihak terbabit. Maklumat yang diperolehi


daripada pihak pengurusan akan dibandingkan dengan tahap kepuasan pengguna
terhadap penyediaan fasiliti / kemudahan di pusat membeli-belah Summit Parade
Batu Pahat. Ia bertujuan untuk menambahbaikan sistem pengurusan penyenggaraan
pusat membeli-belah tersebut.

5.2 Kaedah Temubual

Kaedah temubual merupakan kaedah kedua yang digunakan untuk


mengenalpasti aspek-aspek pengurusan penyenggaraan dalam pengurusan fasiliti
bangunan pusat membeli-belah tersebut. Temubual ini dilakukan secara lisan
terhadap pihak pengurusan Summit Parade Batu Pahat iaitu Meda Complex
Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd yang bertanggungjawab menguruskan segala
sistem penyenggaraan di pusat membeli-belah tersebut. Temubual dianalisis dengan
menggunakan analisis kandungan.

5.3 Kaedah Soal Selidik

Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga bahagian. Bahagian A


merupakan soalan berkaitan latar belakang responden manakala Bahagian B pula
berkaitan tahap kepuasan pengguna terhadap fasiliti / kemudahan awam yang sedia
ada. Bahagian C merupakan soalan berkaitan pendapat atau cadangan responden
untuk penambahbaikan pengurusan sistem penyenggaraan di pusat membeli-belah
Summit Parade Batu Pahat.
Melalui borang soal selidik yang diedarkan, penulis dapat mengkaji
keberkesanan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti dan tahap kepuasan
66

pengguna terhadap penyediaan fasiliti / kemudahan awam yang sedia ada di


bangunan pusat membeli-belah tersebut.

5.4 Analisis Data

Penganalisaan daripada borang soal selidik yang diperolehi dilakukan


menggunakan kaedah analisis frekuensi (frequency). Penulis telah menjalankan ujian
statisik dengan menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science”
(SPSS) untuk penulis menganalisis data kajian tersebut.

Nilai yang menghampiri 1 menunjukkan nilai kebolehpercayaan borang soal


selidik adalah tinggi, baik dan berkesan manakala nilai yang berada pada 0.6 hingga
0.7 boleh diterima.

Bagi soalan-soalan yang menggunakan skala likert, nilai Alpha Cronbach


adalah 0.6 dan ia menunjukkan bahawa instrumen kajian adalah boleh percaya iaitu
ia boleh dipercayai untuk memperolehi nilai yang stabil daripada kumpulan
responden (Chua Yan Piaw, 2006).
67

5.4.1 Latar Belakang Responden

Bahagian ini merupakan analisis terhadap maklumat am yang diperolehi


daripada responden. Maklumat penting dalam bahagian ini ialah jantina, bangsa,
tempoh milikan, kaedah yang digunakan untuk membuat aduan, respond dan
kerjasama pihak pengurusan, masalah utama yang dihadapi, kekerapan mereka
menjalankan kerja penyenggaraan dalam setahun dan tahap kualiti bangunan yang
didiami sekarang.

Rajah 5.1: Peratusan Jantina Responden

Berdasarkan rajah 5.1, bilangan responden mengikut jantina yang menjawab


borang soal selidik ini sebanyak 67 peratus ialah 40 perempuan manakala 33 peratus
pula ialah 20 lelaki yang dipilih secara rawak. Ini menunjukkan bahawa Summit
Parade Batu Pahat dikunjungi oleh orang lelaki mahupun orang perempuan.
68

Rajah 5.2: Peratusan Responden Mengikut Bangsa

Berdasarkan rajah 5.2, bilangan responden mengikut bangsa sebanyak 34


peratus adalah 20 Kaum Melayu, diikuti 58 peratus bagi 35 Kaum Cina dan 5 Kaum
India mencatatkan 8 peratus yang dipilih secara rawak.

Rajah 5.3: Peratusan responden mengikut tahun mendiami bangunan

Berdasarkan rajah 5.3, kebanyakan responden mendiami bangunan pusat


membeli-belah Summit Parade Batu Pahat adalah 10 tahun keatas iaitu sebanyak
66.7 peratus seramai 20 orang penyewa, disusuli 6 tahun hingga 10 tahun sebanyak
69

16.7 peratus seramai 5 orang penyewa dan juga tempoh 1 tahun hingga 5 tahun
mencatatkan 16.7 peratus seramai 5 orang penyewa yang dipilih secara rawak.

Rajah 5.4: Peratusan kekerapan bentuk aduan yang diterima

Dalam Rajah 5.4, sampel kajian menunjukka responden menggunakan


kaedah melalui telefon untuk membuat aduan kerosakan bangunan iaitu sebanyak 70
peratus seramai 42 orang, diikuti kaedah perjumpaan terus dengan pihak pengurusan
sebanyak 17 peratus seramai 10 orang, disusuli dengan lain-lain sebanyak 8 peratus
seramai 5 orang dan 5 peratus pula dengan membuat aduan melalui borang aduan
seramai 3 orang.
70

Rajah 5.5: Graf bilangan responden terhadap respond dan kerjasama yang
diberikan oleh pihak pengurusan penyenggaraan

Rajah 5.5 menunjukkan bahawa majoriti responden menyatakan


‘memuaskan’terhadap respond dan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan
penyenggaraan iaitu sebanyak 65 peratus seramai 39 orang, disusuli ‘baik’ sebanyak
26.7 peratus seramai 16 orang dan ‘kurang memuaskan’ mencatatkan 8.3 peratus
seramai 5 orang.

Rajah 5.6: Peratusan pendapat responden terhadap masalah yang dihadapi


oleh pihak pengurusan penyenggaraan
71

Rajah 5.6 menunjukkan peratus masalah yang sering dihadapi oleh pihak
pengurusan penyenggaraan pusat membeli-belah. Majoriti pandangan responden
menyatakan bahawa masalah yang biasanya dihadapi oleh mereka ialah kekurangan
kos di mana 50 peratus yang menyatakan masalah sedemikian seramai 30 orang,
diikuti dengan masalah pengurusan dalaman yang mana mempunyai 33 peratus
seramai 20 orang dan masalah kekurangan tenaga kerja iaitu 17 peratus serama 10
orang.

Rajah 5.7: Peratusan responden mengikut kekerapan aktiviti penyenggaraan


yang dibuat setahun.

Daripada rajah 5.7, kebanyakan daripada responden menyatakan kekerapan


aktiviti penyenggaraan yang dibuat dalam setahun ialah di antara 1 hingga 4 kali
iaitu sebanyak 58.3 peratus iaitu 35 orang dan 41.7 peratus menyatakan kekerapan
aktiviti penyenggaraan yang dibuat dalam setahun ialah di antara 5 hingga 9 seramai
25 orang.
72

Rajah 5.8: Peratusan tahap kepuasan pengguna bangunan terhadap kualiti


bangunan yang didiami

Berdasarkan rajah 5.8, 36 responden menyatakan memuaskan terhadap


kualiti bangunan yang didiami iaitu sebanyak 58 peratus , seramai 15 orang
menyatakan baik dengan 25 peratus dan kurang memuaskan sebanyak 17 peratus
seramai 10 orang.
73

5.4.2 Keberkesanan Pengurusan Sistem Penyenggaraan Fasiliti

Keberkesanan sistem penyenggaraan yang melibatkan kepuasan terhadap


kemudahan fasiliti, perkhidmatan, pengurusan, kualiti dan sebagainya oleh
pengguna bangunan khasnya. Selain itu, kepuasan dan keberkesanan sistem yang
dijalankan turut dianalisa semula oleh pihak pengurusan bagi meningkatkan mutu
kerja dan memperbaiki kelemahan yang sedia ada pada perkhidmatan yang
disediakan.

5.4.2.1 Analisis Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap kemudahan Fizikal Sedia


Ada

Jadual 5.1: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Fizikal Sedia


ada
Fasiliti Jumlah Skor Skor Purata
Eskalator 250 4.17
Lif 234 3.90
Tempat letak Kenderaan 253 4.22
Telefon Awam 204 3.40
Tandas Awam 215 3.58
Bilik Solat 200 3.33
Tong Sampah 181 3.02
Kemudahan Atm 154 2.57
Perhentian Bas dan Teksi 189 3.15
Direktori 174 2.90
Papantanda 239 3.98
Sumber: Kajian Penulis
74

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap fasiliti telah
diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah


Skala Mata
= 4.22 – 2.57 / 5
= 0.33

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap fasiliti dapat
diperolehi . Jadual 5.2 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.2: Skala Indeks dan Kepentingannya


Skala Kepentingan Pengiraan Indeks Julat Indeks
Amat Tidak Memuaskan 2.57 + 0.33 = 2.9 ( 2.57 – 2.9 )
Tidak Memuaskan 2.9 + 0.33 = 3.23 ( > 2.9 – 3.23 )
Kurang Memuaskan 3.23 + 0.33 = 3.56 ( > 3.23 – 3.56 )
Memuaskan 3.56 + 0.33 = 3.89 ( > 3.56 – 3.89 )
Amat Memuaskan 3.89 + 0.33 = 4.22 ( > 3.89 – 4.22 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.2, keputusan analisis kemudian


disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan
setiap fasiliti dapat dilihat dalam Jadual 5.3
75

Jadual 5.3: Susunan Fasiliti Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan


Fizikal Sedia Ada
Skala Kepentingan Fasiliti Indeks
Amat Tidak Memuaskan  Kemudahan Atm 2.57
(2.57 – 2.9)  Direktori 2.9
Tidak Memuaskan  Tong Sampah 3.02
( > 2.9 – 3.23)  Perhentian Bas dan Teksi 3.15
Kurang Memuaskan  Bilik Solat 3.33
( > 3.32 – 3.56)  Telefon Awam 3.40
Memuaskan  Tandas Awam 3.58
( > 3.56 – 3.89 )
Amat Memuaskan  Lif 3.90
( > 3.89 – 4.22)  Papantanda 3.98
 Eskalator 4.17
 Tempat Letak Kenderaan 4.22
Sumber: Kajian Penulis

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap


kemudahan fizikal sedia ada adalah dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5, maka
pengguna bangunan dikatakan adalah memuaskan.
76

5.4.2.2 Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Perkhidmatan


Sedia Ada

Jadual 5.4: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan Perkhidmatan


Sedia ada
Fasiliti Jumlah Skor
Skor Purata
Konsert/Pameran dan Ruang Promosi 208 3.47
Keselamatan Bangunan (CCTC dan Security Control 214 3.57
Room)
Kebersihan Bangunan 213 3.55
Khidmat Pelanggan (Customer Services) 152 2.53
Kemudahan Hiburan (Pawagam, Bowling) 250 4.17
Landskap 161 2.68
Kemudahan Pemakanan / Medan Selera 252 4.20
Sumber: Kajian Penulis

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap fasiliti telah
diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah


Skala Mata
= 4.20 – 2.53 / 5
= 0.334

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap fasiliti dapat
diperolehi . Jadual 5.5 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.
77

Jadual 5.5: Skala Indeks dan Kepentingannya


Skala Kepentingan Pengiraan Indeks Julat Indeks
Amat Tidak Memuaskan 2.53 + 0.334 = 2.864 ( 2.53 – 2.864 )
Tidak Memuaskan 2.864 + 0.334 = 3.198 ( > 2.864 – 3.198 )
Kurang Memuaskan 3.198 + 0.334 = 3.532 ( > 3.198 – 3.532 )
Memuaskan 3.532 + 0.334 = 3.866 ( > 3.532 – 3.866 )
Amat Memuaskan 3.866 + 0.334 = 4.20 ( > 3.866 – 4.20 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.5, keputusan analisis kemudian


disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan
setiap fasiliti dapat dilihat dalam Jadual 5.6

Jadual 5.6: Susunan Fasiliti Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Kemudahan


Perkhidmatan Sedia Ada
Skala Kepentingan Fasiliti Indeks
Amat Tidak  Khidmat Pelanggan (Customer
Memuaskan Services) 2.53
( 2.53 – 2.864 )  Landskap 2.68
Tidak Memuaskan 
( > 2.864 – 3.198 )
Kurang Memuaskan  Konsert/Pameran dan Ruang Promosi 3.47
( > 3.198 – 3.532 )
Memuaskan  Kebersihan Bangunan 3.55
( > 3.532 – 3.866 )  Keselamatan Bangunan (CCTC dan
Security Control Room) 3.57
Amat Memuaskan  Kemudahan Hiburan (Pawagam, 4.17
( > 3.89 – 4.22) Bowling)
 Kemudahan Pemakanan / Medan Selera 4.22
Sumber: Kajian Penulis
78

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap


kemudahan perkhidmatan sedia ada adalah dalam nilai purata 3.5 hingga 4.5, maka
pengguna bangunan dikatakan adalah memuaskan.

5.4.3 Analisa Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-Staf Penyenggaraan

Dalam memberikan perkhidmatan yang baik, staf-staf di bahagian


penyenggaraan haruslah terdiri daripada mereka yang terlatih dan berpengalaman.
Ini bagi mengelakkan sebarang kesilapan daripada berlaku seterusnya
menghilangkan rasa kepercayaan terhadap perkhidmatan yang diberikan. Kepuasan
responden terhadap staf-staf penyenggaraan boleh dilihat dalam jadual dibawah.

Jadual 5.7: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-staf Penyenggaraan


Perkara Jumlah Skor Skor Purata
Pengetahuan entang sistem bangunan. 220 3.67
Kelayakan teknikal. 220 3.67
Kebolehpercayaan. 220 3.67
Memahami keperluan penghuni. 212 3.53
Sumber: Kajian Penulis

Daripada analisa di atas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap perkara
telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah


Skala Mata
= 3.67 – 3.53 / 5
= 0.028
79

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap perkara dapat
diperolehi . Jadual 5.8 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.8: Skala Indeks dan Kepentingannya


Skala Kepentingan Pengiraan Indeks Julat Indeks
Sangat Tidak Berpuas Hati 3.53 + 0.028 = 3.558 ( 3.53 – 3.558 )
Tidak Berpuas Hati 3.558 + 0.028 = 3.586 ( > 3.912 – 3.586 )
Agak Berpuas Hati 3.586 + 0.028 = 3.614 ( > 3.586 – 3.614 )
Berpuas Hati 3.614 + 0.028 = 3.642 ( > 3.614– 3.642 )
Sangat Berpuas Hati 3.642 + 0.028 = 3.67 ( > 3.642 – 3.67 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.8, keputusan analisis kemudian


disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan
setiap perkara dapat dilihat dalam Jadual 5.9.

Jadual 5.9: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Staf-staf


Penyenggaraan
Skala Kepentingan Perkara Indeks
Sangat Tidak Berpuas  Memahami keperluan penghuni. 3.53
Hati
( 3.53 – 3.558 )
Tidak Berpuas Hati 
( > 3.912 – 3.586 )
Agak Berpuas Hati 
( > 3.586 – 3.614 )
Berpuas Hati 
( > 3.614– 3.642 )
Sangat Berpuas Hati  Pengetahuan tentang sistem 3.67
( > 3.642 – 3.67 ) bangunan.
 Kelayakan teknikal. 3.67
80

 Kebolehpercayaan. 3.67
Sumber: Kajian Penulis

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa semua kriteria bagi staf-staf


penyenggaraan menunjukkan ia berada pada tahap berpuas hati di dalam nilai purata
3.5 hingga 4.5. Latihan yang diberikan menyumbangkan kepada peningkatan mutu
kerja dikalangan pekerja di bahagian penyenggaraan.

5.4.4 Analisa Terhadap Penyenggaraan Yang Dilakukan Keatas Struktur


Utama

Struktur utama bangunan pusat membeli-belah adalah ditumpukan terhadap


5 bahagian utama bangunan sahaja, iaitu bahagian siling, lantai, bumbung, dinding
dan kemasan bangunan. Kepuasan responden terhadap penyenggaraan yang
dilakukan keatas struktur utama boleh dilihat dalam jadual dibawah.

Jadual 5.10: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Penyenggaraan Yang


Dilakukan Keatas Struktur Utama
Struktur Jumlah Skor Skor Purata
Siling 228 3.80
Lantai 253 4.22
Bumbung 236 3.93
Dinding 229 3.82
Kemasan 199 3.32

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap struktur
telah diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:
81

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah


Skala Mata
= 4.22 – 3.32 / 5
= 0.18

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap struktur dapat
diperolehi. Jadual 5.11 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.11: Skala Indeks dan Kepentingannya


Skala Kepentingan Pengiraan Indeks Julat Indeks
Sangat Tidak Berpuas Hati 3.32 + 0.18 = 3.5 ( 3.32 – 3.5 )
Tidak Berpuas Hati 3.5 + 0.18 = 3.68 ( > 3.5 – 3.68 )
Agak Berpuas Hati 3.68 + 0.18 = 3.86 ( > 3.68 – 3.86 )
Berpuas Hati 3.86 + 0.18 = 4.04 ( > 3.86 – 4.04 )
Sangat Berpuas Hati 4.04 + 0.18 = 4.22 ( > 4.04 – 4.22 )

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.11, keputusan analisis kemudian


disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan
setiap struktur dapat dilihat dalam Jadual 5.12.
82

Jadual 5.12: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap Penyenggaraan


Yang Dilakukan Keatas Struktur Utama
Skala Kepentingan Struktur Indeks
Sangat Tidak Berpuas  Kemasan 3.32
Hati
( 3.32 – 3.5 )
Tidak Berpuas Hati 
( > 3.5 – 3.68 )
Agak Berpuas Hati 
( > 3.68 – 3.86 )
Berpuas Hati  Siling 3.80
( > 3.86 – 4.04 )  Dinding 3.82
 Bumbung 3.93
Sangat Berpuas Hati  Lantai 4.22
( > 4.04 – 4.22 )
Sumber: Kajian Penulis

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa penyenggaraan yang dilakukan


keatas struktur utama menunjukkan ia berada pada tahap berpuas hati di dalam nilai
purata 3.5 hingga 4.5.

5.4.5 Analisa Terhadap Perkhidmatan, Kualiti Dan Masa Kerja


Penyenggaraan

Bagi mendapatkan maklumbalas daripada pengguna tentang kerja


penyenggaraan yang dijalankan, 3 faktor utama ditekankan iaitu faktor
perkhidmatan yang disediakan, faktor kualiti kerja penyenggaraan yang dijalankan
dan juga masa yang diambil dalam kerja penyenggaraan.
83

Jadual 5.13: Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap 3 Faktor Utama Yang


Dinyatakan
Faktor Jumlah Skor Skor Purata
Perkhidmatan kerja penyenggaraan 234 3.90
Kualiti kerja penyenggaraan 196 3.27
Masa kerja penyenggaraan 204 3.40

Daripada analisa diatas, jumlah skor dan skor purata bagi setiap faktor telah
diperoleh. Pengiraan statistik indeks adalah seperti berikut:

Purata Perbezaan Skor = Purata Tertinggi – Purata Terendah


Skala Mata
= 3.90 – 3.27 / 5
= 0.126

Berdasarkan pengiraan indeks ini, julat indeks bagi setiap faktor dapat
diperolehi . Jadual 5.14 menunjukkan pengiraan julat indeks bagi setiap skala.

Jadual 5.14: Skala Indeks dan Kepentingannya


Skala Kepentingan Pengiraan Indeks Julat Indeks
Sangat Tidak Berpuas Hati 3.27 + 0.126 = 3.396 ( 3.27 – 3.396 )
Tidak Berpuas Hati 3.396 + 0.126 = 3.522 ( > 3.396 – 3.522 )
Agak Berpuas Hati 3.522 + 0.126 = 3.648 ( > 3.522 – 3.648 )
Berpuas Hati 3.648 + 0.126 = 3.774 ( > 3.648 – 3.774 )
Sangat Berpuas Hati 3.774 + 0.126 = 3.90 ( > 3.774 – 3.90 )
84

Berdasarkan julat indeks pada Jadual 5.14, keputusan analisis kemudian


disusun mengikut nilai mata tertinggi kepada yang terendah. Susunan kedudukan
setiap faktor dapat dilihat dalam Jadual 5.15.

Jadual 5.15: Susunan Tahap Kepuasan Pengguna Terhadap 3 Faktor Yang


Dinyatakan
Skala Kepentingan Struktur Indeks
Sangat Tidak Berpuas  Kualiti kerja penyenggaraan 3.27
Hati
( 3.27 – 3.396 )
Tidak Berpuas Hati  Masa kerja penyenggaraan 3.40
( > 3.396 – 3.522 )
Agak Berpuas Hati 
( > 3.522 – 3.648 )
Berpuas Hati 
( > 3.648 – 3.774 )
Sangat Berpuas Hati  Perkhidmatan kerja penyenggaraan 3.90
( > 3.774 – 3.90 )
Sumber: Kajian Penulis

Berdasarkan jadual dapat dilihat bahawa tahap kepuasan pengguna terhadap


3 faktor yang dinyatakan berada pada tahap berpuas hati dalam nilai purata 3.5
hingga 4.5.
85

5.5 Kesimpulan

Sistem pengurusan penyenggaraan yang dijalankan adalah bagi memastikan


kelancaran dan dapat memaksimakan kualiti kerja disamping meminimakan kos
penyenggaraan yang dilakukan. Selain itu juga, adalah penting bagi mengetahui
keberkesanan kerja penyenggaraan yang dilakukan dengan menganalisa hasil kerja
yang telah siap dilakukan serta mengambilkira maklumblas daripada pengguna
bangunan tersebut.

Maklumbalas daripada pengguna bangunan dan kerja penganalisaan semula


akan dapat memberikan keputusan kepada jawapan berkesankah atau tidak kerja
penyenggaraan yang dijalankan disamping memenuhi tahap permintaan dan
kepuasan pengguna bangunan. Ini penting bagi memastikan keadaan struktur
bangunan dalam berkeadaan baik dan dapat menjalankan fungsinya dengan
sempurna serta memebrikan keselesaan kepada pengguna bangunan.

Berdasarkan data-data yang diperolehi dan dianalisis, maka dapat


disimpulkan bahawa sistem pengurusan penyenggaraan yang dijalankan di Summit
Parade Batu Pahat oleh Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd ketika
ini adalah memuaskan dan berkesan. Maklumbalas secara purata menunjukkan tahap
berpuas hati terhadap sistem pengurusan penyenggaraan yang digunakan, walaupun
begitu terdapat juga segelintir kecil pengguna agak tidak berpuas hati dengan
keadaan bangunan. Mungkin mereka yang segelintir kecil ini terdiri daripada
golongan yang prihatin. Jadi, ini menunjukkan bahawa terdapat lagi ruang bagi
memperbaiki dan meningkatkan tahap pengurusan yang dijalankan sungguhpun
sistem yang digunakan opada waktu ini begitu baik dan memuaskan.
86

BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

6.1 Pengenalan

Bagi mencapai objektif, sistem penyenggaraan telah dibincangkan secara


terperinci di dalam bahagian kajian literatur, kajian kes mahupun analisis dan soal
selidik. Secara keseluruhannya didapati bahawa penyenggaraan yang dijalankan
adalah bersistematik dan teratur. Berdasarkan piawaian dan standard yang
ditetapkan, langkah-langkah kerja penyenggaraan yang melibatkan tindakan
pembaikan dan pencegahan kerosakan dapat dilaksanakan dengan lancar ditambah
dengan kemahiran yang ada pada pihak-pihak yang terlibat.

Dari sini dapat dilihat bahawa penyenggaraan yang cekap dan bersistematik
dapat menjamin kualiti bangunan. Maka dengan itu, kos penyenggaraan dapat
dikurangkan dan jangka hayat bangunan pula dapat dipanjangkan. Nilai-nilai aset di
dalam bangunan akan dapat dikekalkan seterusnya dapat meningkatkan nilai
pelaburan terhadap bangunan. Selain itu juga, dengan adanya operasi dan
pengurusan penyenggaraan yang berkesan akan dapat menjamin keselamatan
sesebuah bangunan dan keselesaan penghuninya.
87

6.2 Batasan Kajian

Dalam menjalankan kajian ini, penulis menghadapi masalah semasa


mengedarkan borang soal selidik. Ini kerana, kebanyakan responden kurang
memberikan kerjasama dan ini menyukarkan penulis dalam mendapatkan data yang
sempurna. Oleh itu, penulis terpaksa mencari responden yang sudi memberikan
kerjasama di mana masa yang diambil dalam menyiapkan borang soal selidik adalah
agak lama. Maka, keputusan kajian ini bergantung kepada data yang telah dikutip
dengan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada data tersebut. Kajian ini
dilakukan hanya dalam kawasan pusat membeli-belah Summit Parade Batu Pahat.
Ini bermakna hanya pengunjung dan penyewa sahaja yang menjadi responden dalan
kajian ini.

6.3 Penilaian Objektif

Hasil dari penelitian, kajian dan analisis data, kesemua objektif telah berjaya
dicapai. Penilaian terhadap objektif atau kesimpulan yang dibuat adalah berdasarkan
kepada dua objektif yang telah ditetapkan di dalam bab yang pertama.
88

6.3.1 Aspek-Aspek Penyenggaraan Dalam Pengurusan Fasiliti Bangunan


Summit Parade Batu Pahat

Di Summit Parade Batu Pahat, kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan oleh


Meda Complex Management (Batu Pahat) Sdn. Bhd. Hasil kajian dan temubual
yang telah dijalankan, aspek-aspek penyenggaraan yang telah dilaksanakan di
Bangunan Summit Parade telah dikenalpasti. Ia terdiri daripada empat bahagian
utama iaitu perancangan kerja, sistem kerja, pembahagian kerja-kerja
penyenggaraan dan pengrekodan kerja.

Penyenggaraan yang dijalankan terbahagi kepada dua iaitu penyenggaraan


terancang dan penyenggaraan tidak terancang. Bagi penyenggaraan terancang, ia
melibatkan penyenggaraan pencegahan dan lawat periksa. Penjadualan kerja akan
dibuat dan dalam tempoh tertentu, pemeriksaan akan dijalankan bagi mengenalpasti
masalah-masalah yang wujud pada fasiliti-fasiliti yang ada di dalam bangunan.
Kerja-kerja penyenggaraan ini akan dijalankan secara bulanan atau mingguan
bergantung kepada keperluan dan juga laporan kemajuan kerja setiap bulan. Bagi
penyenggaraan tidak terancang, ia melibatkan kerja-kerja penyenggaraan (corrective
and breakdown) yang tidak diduga akan berlaku. Selain itu, aduan atau
maklumbalas daripada pihak pengguna bangunan juga diambil kira.

Bagi memenuhi keperluan piawaian yang ditetapkan, setiap aturcara kerja


perlu dijalankan mengikut prosedur. Ia bermula dengan mengisi borang arahan kerja
hinggalah arahan kerja yang telah terlaksana direkodkan. Bagi melicinkan
perjalanan kerja penyenggaraan, satu Sistem Pengurusan Berkomputer (CMS) telah
dibangunkan.
89

6.3.2 Keberkesanan Pengurusan Sistem Penyenggaraan Fasiliti Bangunan


Summit Parade Batu Pahat.

Untuk memenuhi keperluan objektif kedua ini, sebanyak 60 borang soal


selidik telah diedarkan. Analisis bagi borang soal selidik yang berkaitan dengan
kepuasan pengguna ini, dijalankan melalui dua kaedah utama iaitu analisis
kekerapan dan purata indeks. Secara keseluruhannya, pengguna berpuas hati dengan
sistem penyenggaraan yang dijalankan di Summit Parade Batu Pahat.

Berdasarkan analisis, aduan dari pihak pengguna banyak diperolehi melalui


telefon dan juga perjumpaan terus dengan pihak penyenggaraan. Kebanyakan dari
responden menyatakan bahawa tindakan kerja diambil sebaik sahaja aduan diterima.
Kecekapan pihak Meda ini didorong oleh penggunaan Sistem Pengurusan
berkomputer (CMS) disamping budaya kerja yang sentiasa mementingkan kualiti
dalam setiap kerja yang dilaksanakan.

Tiga perkara yang akan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kerja


penyenggaraan ialah kualiti kerja, masa penyiapan dan juga langkah keselamatan
yang diambil oleh pihak Meda. Dari ketiga-tiga kategoti ini, dapat dilihat bahawa
kepuasan pengguna berada pada tahap yang memuaskan iaitu berada di antara skala
3.5 hingga 4.5. Dalam pelaksanaan kerja, kecekapan staf penyenggaraan turut
menjadi satu elemen yang penting bagi mencapai kerja yang berkualiti. Secara
keseluruhannya juga, ia berada pada tahap yang memuaskan. Antara faktor yang
menyumbangkan kepada tahap yang memuaskan ini adalah kerana wujudnya satu
sistem dimana pengguna perlu mengesahkan kerja-kerja yang telah siap
dilaksanakan. Maka dengan itu, mutu kerja dapat dikawal hasil dari tindakan
bersama pengguna dan juga staf penyenggaraan.

Dalam memenuhi tuntutan pengguna, pelbagai kemudahan telah disediakan.


Tetapi pengguna masih kurang berpuas hati terhadap perkhidmatan bagi kemudahan
90

Atm, direktori, khidmat pelanggan, kemasan dan paling penting memahami


keperluan pengguna di dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat. Ini disebabkan
oleh faktor usia bangunan yang agak lama dan kurangnya penyenggaraan yang
dilakukan.

6.3.3 Cadangan Penambahbaikan Pengurusan Fasiliti Bagi Penyenggaraan


Bangunan Summit Parade Batu Pahat.

Kecekapan dan kualiti kerja pengurusan adalah bergantung kepada cara


pengurusan yang dijalanka. Pelbagai kelemahan dapat dilihat dalam sistem
pengurusan penyenggaraan sekiranya diteliti dengan terperinci. Sungguhpun suatu
sistem pengurusan penyenggaraan yang dikatakan sempurna, sebenarnya masih
terdapat lagi kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh itu, cadangan yang diusulkan
berdasarkan kajian yang dijalankan ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan
meminimakan masalah pengurusan penyenggaraan.

Pertambahan kos dalam peruntukan tahunan yang diperuntukan adalah perlu


ditambah nilainya. Ini kerana kekurangan kos akan dapat memberikan kesan
terhadap masa pelaksanaan kerja dan juga kualiti kerja penyenggaraan.

Pengurusan yang cekap adalah penting. Bagi tujuan tersebut, setiap pekerja
dan staf yang menguruskan hal penyenggaraan adalah perlu diberikan pengetahuan
secukupnya dan terbaru. Contohnya seperti menghantar tenaga kerja pergi
menghadiri kursus-kursus untuk mempertingkatkan produktiviti dan kualiti kerja
bagi menjaga imej badan penyenggaraan. Disamping itu, penganalisaan kerja amat
penting dilakukan bagi mengetahui kelemahan kerja dari semasa ke semasa.
Pengurusan penyenggaraan yang baik memerlukan bukan sahaja sistem yang
baik, malah perlu sentiasa diperbaharui bagi memberikan mutu kerja yang diberikan
adalah yang terbaik dan terkini.
91

6.4 Cadangan Kajian Lanjutan

Berdasarkan kajian yang dijalankan, elemen-elemen yang berkaitan dengan


penyenggaraan di dalam pengurusan fasiliti telah dapat diketahui. Diantaranya ialah
dari segi kerja yang dilaksanakan, pengurusan, organisasi, operasi dan juga
pengawasan kerja penyenggaraan. Sebagaimana yang telah diketahui, pengurusan
fasiliti melibatkan pelbagai aspek dalam penyenggaraan. Jadi masih banyak sudut
yang harus dipertimbangkan dalam meningkatan pengetahuan dalam bidang ini.
Diantaranya ialah :

i. Membuat perbandingan sistem penyenggaraan yang dijalankan di Summit


Parade dengan bangunan-bangunan pusat membeli-belah lain di kawasan Batu Pahat
bagi mengenalpasti kekurangan dan mencari formula terbaik ke arah pengurusan
penyenggaraan yang terbaik.

ii. Mengkaji tahap keberkesanan pengurusan khidmat pelanggan yang terdapat


di pusat membeli-belah sebagai contoh di Summit Parade Batu Pahat.
92

6.5 Kesimpulan

Keperluan pengurusan sistem penyenggaraan bangunan yang penting adalah


memenuhi 3 faktor, iaitu menjaga nilai pelaburan bangunan, menjaga fungsi
bangunan dan juga memberi keselesaan kepada pengguna. Penjagaan nilai bangunan
adalah amat penting bagi memastikan nilai pelaburan dan harga bangunan adalah
sentiasa stabil.

Pengurusan sistem penyenggaraan yang digunakan di Summit Parade Batu


Pahat pada ketika ini dilihat sebagai salah satu pengurusan sistem yang baik dan
bersistematik secara amnya. Berdasarkan perbincangan yang dibuat dalam bab
sebelum ini, pengurusan sistem yang wujud dan dilaksanakan bagi kerja
penyenggaraan memerlukan beberapa faktor sebagai sumber utama iaitu, organisasi,
kos, tenaga kerja, bahan dan perlatan dan juga jangka waktu yang cukup.

Oleh itu, pihak pengurusan Summit Parade Batu Pahat perlulah


meningkatkan pengurusan sistem penyenggaraan fasiliti di bangunan tersebut
terhadap kemudahan kemudahan Atm, direktori, khidmat pelanggan, kemasan,
kualiti kerja penyenggaran dan paling penting memahami keperluan pengguna di
dalam bangunan Summit Parade Batu Pahat.
93

RUJUKAN

A. Ghafar Ahmad, (1994a, Disember). Why Buldings Decay. Pulau Pinang,


Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1994b, Disember). Building Maintenance. Kompleks Kota


Ngah Ibrahim, Taiping, Perak, Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1994c, Disember). Pengenalan Kepada Bangunan dan


Monumen Lama Di Malaysia. Kompleks Kota Ngah Ibrahim, Taiping,
Perak, Malaysia.

A. Ghafar Ahmad, (1998, Jun). Colour In Building Conservation. USM, Pulau


Pinang, Malaysia.

Alexander K. (1993). The Manageability of Building. CFM Working Power


Series, University of Strathclyde, Glasgow. CFM93/05

A Project Management Dictionary of Terms (1985)

Ahmad Ramly, Dr. (2002): Prinsip Dan Praktis Pengurusan Penyenggaraan


Bangunan. Kuala Lumpur. Pustaka Ilmi.

British Institute of Facilities Management (BIFM)

British Standard Institution: BS 3811:1984 British Standard Glossary of


Maintenance Management Terms in Terotechnology. United
Kingdom.
94

Chua, Yan Piaw (2006). “Kaedah Penyelidikan: Kaedah dan Statistik


Penyelidikan.” Kuala Lumpur. McGraw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd

Dewan Bahasa dan Pustaka (2005). “Kamus Dewan Edisi ke Empat.” Cetakan
Pertama. Kuala Lumpur: Gaya Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka

Dilanthi A, david B. and Marjan S. (2002). Assessment of Facilities


Management Performance – what next? Facilities. 18(1/2): 66-75

Fairuz Ikmal B. Yakkub (2005). “Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan Di


Kem Pulada.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda

Farizulrasul M. D (2005). “Tahap Kepuasan Pengunjung Terhadap Penyediaan


Fasiliti di Stesen Sentral Kuala Lumpur.” Universiti Teknologi Malaysia:
Ijazah Sarjana Muda

Hakim M, Maimunah S. dan Maizan B.(2006). Pengurusan Fasiliti. Skudai,


Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

Hakim A. M & Wan M. W. M (1991). Teknologi Penyenggaraan Bangunan.


Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Idhammar (2004), Optimize your preventive maintenance, Website:


http://www.Idcom.com/.

Idhammar, Forlag (1986): Maintenance and Reliabitity, Sweeden.

Mohd Azreen M. A. (2006). Sistem Pengurusan Peyelenggaraan Bangunan


Bagi Konkrit Bertetulang. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis

Mohd Fuad (2004). Jenis-jenis Penyelenggaraan Bangunan.


http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2004/IJSB/Part2/MOH
DFUADAA990294D03TT3.doc. (18 Mac 2009)
95

Mohd Musa Paijan (1995), Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Sukan: Kajian


Kes: Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Johor Bharu, Projek khas tesis
Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda), Fakulti Ukur, Universiti
Teknologi Malaysia.

Mohd Najib Abdul Ghafar (1998). Asas Penyelidikan Sains Sosial. Skudai:
Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Najib Basiran (2002), Kajian Sistem Pengurusan Penyenggaraan Bangunan


Hospital Dari Aspek Perancangan dan Pelaksanaan Kerja: Kajian Kes:
Hospital Pakar Southen Batu Pahat, Johor, Projek khas tesis Sarjana Sains (
Pengurusan Harta Tanah), Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi,
Universiti Teknologi Malaysia.

Rahayu S. (2004). Kajian Penyelenggaraan Bangunan : Menara Berkembar


Petronas, Kuala Lumpur City Centre (KLCC). Universiti Teknologi
Malaysia: Projek Sarjana Muda

Seeley, I. H (1976). Building Maintenance. Head Departmental of Surveying


and Dean of School on Environmental Studies Trent Polytechnic,
Nottingham

Wood, B. (2003). “Building Care.” 1st ed. United Kingdom: Blackwell


Science Limited. 6-91.