RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh.E. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. Kangge paring pitutur.arep .  Isi isine sing mentes. bisa diwedhar nganggo ukara. Trep karo kahanan wektu iku. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….bocah. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan. Ngoko menawa bocah.

Sumangga kita sedaya tepa sliro. Amin. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta..... kabagyan.. dosa. . • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami..(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr. kula nyuwun agunging pangaksama. • Cekap semanten atur ssaking kula. ngaturaken sugeng riyadi........ tansah kaluberaken ing karahayon. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru.. • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung. lan keslametan dhateng kita sedaya. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya.Nuwunn. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun. • Wassalamu’alaikum wr.. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati.. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa. wb. karyawan sarta para kanca. Awit kalepatan.

2. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD. Penugasan 3. 1. 1.2. Tanya jawab 4.2.5 Tanya jawab lisan intonasi.2. dan Menyenangkan) G. PAKEM (Pembelajaran Aktif. Ceramah 2. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato. 5’ .1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar.2 KEGIATAN INTI 1. Demonstrasi 5.2.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan. 1. tujuan pidato.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. Kreatif. pelafalan 5’ 1. memberikan motivasi. Metode Pembelajaran 1.F.4 Siswa berpidato di depan sikap. mengadakan apersepsi.

A. Media Pembelajaran: Power point. Penilaian a. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Sumber: a. Kamus Baoesastra Djawa 2. Sri Subarsidah NIP. Kaloka Basa. LCD I.S A e p H. Bentuk c. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. Buku Kaloka Basa 3. Sumber dan Media Pembelajaran 1. Tehnik b. dkk) b. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. Agustus 2009 Mahasiswa Dra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful