RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik. Kangge paring pitutur. Ngoko menawa bocah. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep.E. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan.bocah.arep . Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh. Trep karo kahanan wektu iku. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane.  Isi isine sing mentes. bisa diwedhar nganggo ukara.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….

Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. .. • Wassalamu’alaikum wr. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa. kula nyuwun agunging pangaksama. lan keslametan dhateng kita sedaya.Nuwunn.. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya... ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun.. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. ngaturaken sugeng riyadi.. tansah kaluberaken ing karahayon. dosa. Sumangga kita sedaya tepa sliro.. wb.. kabagyan... karyawan sarta para kanca.. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya. Amin..(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr. • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung.. • Cekap semanten atur ssaking kula.. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita.. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala. Awit kalepatan.. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta.

F. mengadakan apersepsi. PAKEM (Pembelajaran Aktif.2.4 Siswa berpidato di depan sikap.2 KEGIATAN INTI 1.5 Tanya jawab lisan intonasi.2.2. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD. 1.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan. dan Menyenangkan) G.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1. 1. 5’ . memberikan motivasi.2. Ceramah 2.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar. Metode Pembelajaran 1. Tanya jawab 4. 1.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato. Demonstrasi 5. Kreatif.2. tujuan pidato. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. Penugasan 3. pelafalan 5’ 1.

dkk) b. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. Sumber: a. LCD I. Agustus 2009 Mahasiswa Dra. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Media Pembelajaran: Power point. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. Kamus Baoesastra Djawa 2.A. Tehnik b. Sri Subarsidah NIP. Sumber dan Media Pembelajaran 1. Kaloka Basa. Penilaian a. Bentuk c. Buku Kaloka Basa 3.S A e p H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful