RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….E. Trep karo kahanan wektu iku. bisa diwedhar nganggo ukara.arep . Kangge paring pitutur.  Isi isine sing mentes. Ngoko menawa bocah.bocah. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh.

Awit kalepatan. lan keslametan dhateng kita sedaya. tansah kaluberaken ing karahayon..(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr. kabagyan.. ngaturaken sugeng riyadi. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala. kula nyuwun agunging pangaksama. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang.. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun..... Sumangga kita sedaya tepa sliro. karyawan sarta para kanca. • Wassalamu’alaikum wr.. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya.. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan... • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya..Nuwunn. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita. wb. Amin. . • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami.. • Cekap semanten atur ssaking kula. dosa. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru.. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta... Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1.5 Tanya jawab lisan intonasi. mengadakan apersepsi.2. Kreatif.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1.4 Siswa berpidato di depan sikap.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan.2. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar.2. Metode Pembelajaran 1. PAKEM (Pembelajaran Aktif. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas.2. dan Menyenangkan) G. memberikan motivasi.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. Tanya jawab 4. Ceramah 2. 1. 1. 5’ . Demonstrasi 5.2 KEGIATAN INTI 1. tujuan pidato. Penugasan 3.F. pelafalan 5’ 1.2. 1.

19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. Sumber: a. Bentuk c. Sri Subarsidah NIP. Sumber dan Media Pembelajaran 1.A. Penilaian a. Agustus 2009 Mahasiswa Dra. Media Pembelajaran: Power point. dkk) b. Kamus Baoesastra Djawa 2. LCD I.S A e p H. Tehnik b. Buku Kaloka Basa 3. Kaloka Basa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.