RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

Kangge paring pitutur. bisa diwedhar nganggo ukara.arep . Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik. Trep karo kahanan wektu iku.E. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh.  Isi isine sing mentes.bocah.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah…. Ngoko menawa bocah.

wb.. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. ngaturaken sugeng riyadi.. lan keslametan dhateng kita sedaya. karyawan sarta para kanca. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun. dosa. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami... • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya.. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang... .(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr.. kabagyan.. Amin.Nuwunn.. • Cekap semanten atur ssaking kula. Awit kalepatan. Sumangga kita sedaya tepa sliro. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya.. tansah kaluberaken ing karahayon. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta.. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya.. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan... • Wassalamu’alaikum wr.. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita. kula nyuwun agunging pangaksama. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala.

1. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1. Demonstrasi 5.4 Siswa berpidato di depan sikap.2 KEGIATAN INTI 1.2. memberikan motivasi.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar. pelafalan 5’ 1. Tanya jawab 4.2. Kreatif.2. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. 5’ . PAKEM (Pembelajaran Aktif.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. Metode Pembelajaran 1.F. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD.2. 1. mengadakan apersepsi. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1. Ceramah 2.2. 1. Penugasan 3. tujuan pidato.5 Tanya jawab lisan intonasi. dan Menyenangkan) G.

Kaloka Basa. dkk) b. Agustus 2009 Mahasiswa Dra.A. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. Sumber dan Media Pembelajaran 1. Bentuk c. Kamus Baoesastra Djawa 2.S A e p H. Media Pembelajaran: Power point. Sumber: a. Buku Kaloka Basa 3. Tehnik b. Penilaian a. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . LCD I. Sri Subarsidah NIP. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful