P. 1
sesorah-rpp

sesorah-rpp

|Views: 271|Likes:
Dipublikasikan oleh Setiyawan Susilo

More info:

Published by: Setiyawan Susilo on Mar 31, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

 Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….E. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan.  Isi isine sing mentes. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh. Trep karo kahanan wektu iku.bocah. Ngoko menawa bocah. Kangge paring pitutur. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan. bisa diwedhar nganggo ukara. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep.arep . Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane.

lan keslametan dhateng kita sedaya. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta. kula nyuwun agunging pangaksama. dosa.. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita.. kabagyan. • Cekap semanten atur ssaking kula... katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala..Nuwunn.. ...(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr. wb... tansah kaluberaken ing karahayon. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati.. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. • Wassalamu’alaikum wr. Sumangga kita sedaya tepa sliro.. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya. Awit kalepatan. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa... Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung.. Amin. ngaturaken sugeng riyadi. karyawan sarta para kanca..

F.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1.2. 1.2 KEGIATAN INTI 1. 5’ . Penugasan 3. tujuan pidato. memberikan motivasi. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan.2. Metode Pembelajaran 1. pelafalan 5’ 1.4 Siswa berpidato di depan sikap.2. Kreatif.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas. 1.2. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato. PAKEM (Pembelajaran Aktif. Demonstrasi 5.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1. Tanya jawab 4. 1. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD. Ceramah 2.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. dan Menyenangkan) G. mengadakan apersepsi.5 Tanya jawab lisan intonasi. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1.2.

Kamus Baoesastra Djawa 2. dkk) b. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Sumber: a. Media Pembelajaran: Power point. Tehnik b. Sri Subarsidah NIP. Bentuk c. Agustus 2009 Mahasiswa Dra.A. Buku Kaloka Basa 3. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu.S A e p H. LCD I. Penilaian a. Kaloka Basa. Sumber dan Media Pembelajaran 1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->