P. 1
sesorah-rpp

sesorah-rpp

|Views: 272|Likes:
Dipublikasikan oleh Setiyawan Susilo

More info:

Published by: Setiyawan Susilo on Mar 31, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2014

pdf

text

original

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik.E. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan.bocah. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh. Ngoko menawa bocah. Trep karo kahanan wektu iku. bisa diwedhar nganggo ukara. Kangge paring pitutur.arep .  Isi isine sing mentes. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….

Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta..(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr... • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun.. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang.Nuwunn. tansah kaluberaken ing karahayon. Amin.. karyawan sarta para kanca. • Cekap semanten atur ssaking kula. ngaturaken sugeng riyadi. Sumangga kita sedaya tepa sliro... sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala.... Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. dosa. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa.. • Wassalamu’alaikum wr. wb. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya. lan keslametan dhateng kita sedaya. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. kula nyuwun agunging pangaksama.. Awit kalepatan. . kabagyan.....

dan Menyenangkan) G. mengadakan apersepsi. Metode Pembelajaran 1.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. 1. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan. tujuan pidato.2.5 Tanya jawab lisan intonasi. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD.F.2. 1. 5’ . PAKEM (Pembelajaran Aktif.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar.2.2.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas.2. 1. Demonstrasi 5.4 Siswa berpidato di depan sikap. Ceramah 2.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1. memberikan motivasi. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato.2 KEGIATAN INTI 1. Tanya jawab 4. Kreatif. Penugasan 3. pelafalan 5’ 1.

Buku Kaloka Basa 3. Sumber dan Media Pembelajaran 1. Tehnik b. Sumber: a.A.S A e p H. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Kaloka Basa. dkk) b. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. Penilaian a. Kamus Baoesastra Djawa 2. Media Pembelajaran: Power point. LCD I. Bentuk c. Sri Subarsidah NIP. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. Agustus 2009 Mahasiswa Dra.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->