RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

E. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan.bocah. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah…. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik.  Isi isine sing mentes. Kangge paring pitutur. bisa diwedhar nganggo ukara.arep . Ngoko menawa bocah. Trep karo kahanan wektu iku.

amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya.. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya.. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang. • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung.. dosa. .. Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. Amin. Sumangga kita sedaya tepa sliro.. lan keslametan dhateng kita sedaya... • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. wb. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta.. kabagyan. Awit kalepatan.(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr.Nuwunn.... Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. • Cekap semanten atur ssaking kula.. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita.. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala. ngaturaken sugeng riyadi. • Wassalamu’alaikum wr.. karyawan sarta para kanca. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa.. tansah kaluberaken ing karahayon.. kula nyuwun agunging pangaksama. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun.

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1. pelafalan 5’ 1.2.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. 5’ . Demonstrasi 5. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan.2. tujuan pidato.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. Metode Pembelajaran 1. 1. dan Menyenangkan) G. Tanya jawab 4.5 Tanya jawab lisan intonasi. 1.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas. Ceramah 2. PAKEM (Pembelajaran Aktif.2. 1.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar.4 Siswa berpidato di depan sikap. mengadakan apersepsi.2.2.F. Penugasan 3. memberikan motivasi. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD. Kreatif.2 KEGIATAN INTI 1.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1.

LCD I. Kamus Baoesastra Djawa 2. Sumber dan Media Pembelajaran 1. dkk) b. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta. Bentuk c. Sri Subarsidah NIP. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . Kaloka Basa. Sumber: a. Penilaian a. Buku Kaloka Basa 3. Agustus 2009 Mahasiswa Dra. Tehnik b. Media Pembelajaran: Power point.S A e p H.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful