RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Alokasi Waktu

: SMP N 8 YOGYAKARTA : Bahasa Jawa : IX/1 : 2 X 40’ ( 1 pertemuan)

A. Standar Kompetensi Mengungkapkan pikiran, pendapat, gagasan dan perasaan secara lisan melalui kemampuan memuji,mengkritik, berpidato/ berceramah, dan berdiskusi menggunaan bahasa krama.

B. Kompetensi Dasar Berpidato/ ceramah

C. Indikator 1. Siswa dapat berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Siswa dapat membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi sebuah wacana pidato

D. Tujuan Pembelajaran 1. Mampu berpidato menggunakan bahasa jawa krama dengan intonasi, artikulasi dan volume suara yang jelas. 2. Mampu membuat teks pidato dengan tujuan, susunan dan urutan yang tepat 3. Mampu mengidentifikasi sebuah wacana pidato

Trep karo kahanan wektu iku. • Salam Pambuka (Atur pakurmatan) • Pamuji (atur syukur) • • Wosing gati/ Isi/ wigatining sesorah Pangajeng-ajeng/ pangarep. gegurin utawi tembang kanthi mangkene sesorah dadi apik. bisa diwedhar nganggo ukara.arep . Kangge ngajak para pamiarsa supados nindakaken satunggaling bab kados ingkang dipunsuwun dening pamedhar pangandikan.  Nggatekake 4-W -Wicara -Wiraga -Wirama -Wirasa Urutane Sesorah….E. Materi Pembelajaran Apa iku sesorah? Sesorah inggih menika pidato utawi medharake (ngandharake) gagasan kanthi lisan wonten sakngajengipun tiyang kathah… Menapa kemawon ancasipun sesorah? • • • Kangge ngaturi/ paring pangertosan. Basa krama menawa sing diadhepi para sesepuh. Ngoko menawa bocah.  Isi isine sing mentes. Apa wae sing perlu digatekake wong sesorah? • Basa Basa sing digunakake kudu laras karo sapa sing diadhepi lan swasanane. Kangge paring pitutur.bocah.

... kabagyan.. Awit kalepatan. • Kula nggadhahi pangajab mugiya acara menika dados sarana nglebur dosa antawisipun sesami.. lan keslametan dhateng kita sedaya. • Keparenga kula ingkang piniji minangka wakil saking para siswa. • Wassalamu’alaikum wr. amrih tiyang gesang kita tansah bagya mulya. .. kula nyuwun agunging pangaksama.. ingkang rumaoslepatboten kaambali malih ing wekdal candhakipun. Amin. Mugi-mugi ugi katampi amal ibadah kita.. menawi wonten kaduking wicara saha solah bawa ingkang boten ndadosaken rena ing penggalih Bapak Ibuk guru. tansah kaluberaken ing karahayon...... Mugi Gusti Ingkang Maha Welas saha Asih nampi pangapunten kula lumantar panjenengan sedaya. • Cekap semanten atur ssaking kula.(nyuwun donga pangestu) • Wasana/ panutup (nyuwun pangapura menawa ana kekurangan lan kaluputan) • Tuladha sesorah: • Assalamu’alaikum wr. ngaturaken sugeng riyadi. dosa..Nuwunn. Sumangga kita sedaya tepa sliro. karyawan sarta para kanca. Bapak ibu guru saha karyawan ingkang kula kurmati. • Kanthi rahmat saha barokahipun Gusti Ingkang Maha Agung.. Wb • Bapak Kepala Sekolah SMP N 8 Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. nyuwun pangapunten sedaya kalepatankula sakanca dhateng Bapak/ Ibu guru saha karyawan SMP N 8 Yogyakarta. sarta para kanca ingkang tansah bagya mulya. lan khilaf menika sandhanging tiyang gesang. wb. katiliking wekdal menika kita sedaya saged manunggal pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng nir ing sambekala..

Penugasan 3.2.1 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai pidato. Kreatif.4 Siswa berpidato di depan sikap. tujuan pidato.2 KEGIATAN INTI 1. kelas dengan dan 30’ 5’ v 5’ 20’ memperhatikan penjiwaan.2. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran TUGAS PRT 1 1.2.2.3 Siswa mengidentifikasi teks wacana pidato 1. memberikan motivasi.2.2 Siswa melihat contoh orang berpidato Basa Jawa dengan media power piont 1.F. 1. pelafalan 5’ 1.5 Tanya jawab lisan intonasi. mengadakan apersepsi. PAKEM (Pembelajaran Aktif. Tanya jawab 4. urut-urutan pidato dan sikap saat berpidato.3 KEGIATAN AKHIR Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar. Demonstrasi 5. 5’ . Ceramah 2. WAKTU 10’ INDV KEL menyampaikan tujuan KD.1 KEGIATAN PEMBELAJARAN KEGIATAN AWAL Mengkondisikan kelas. dan Menyenangkan) G. 1. 1. Metode Pembelajaran 1.

S A e p H. 19650711 199203 2 007 Andra Dadang P NIM 06205244088 . dkk) b. Bentuk c. Sumber: a.A. Media Pembelajaran: Power point. Penilaian a. Tehnik b. Sumber dan Media Pembelajaran 1. Kamus Baoesastra Djawa 2. Buku Kaloka Basa 3. Agustus 2009 Mahasiswa Dra. Sri Subarsidah NIP. Kaloka Basa. halaman: 9-10 dan 27-28 (Warih Jati Rahayu. LCD I. Soal /Instrumen : Non Tes : Observasi dan produk : Lembar pengamatan untuk proses pembelajaran : Kegiatan Intonasi Sikap Pelafalan Penjiwaan Baik Cukup Kurang Memeriksa dan menyetujui Guru Pembimbing Yogyakarta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful