P. 1
Pengurusan strategik

Pengurusan strategik

|Views: 312|Likes:
Dipublikasikan oleh Dym Ahmad

More info:

Published by: Dym Ahmad on Jun 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

Jurnal Pengajian Pendidikan

Pengaruh Perancangan Strategik Dan Kepemimpinan Pentadbir Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat Abdul Jawi Abnoh Sawi Mohd Yusof Abdullah Anuar Din Universiti Malaysia Sabah

Abstrak Tujuan utama kajian ialah mengenal pasti pengaruh perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. Pengaruh kombinasi kedua-dua variabel ini terhadap pembentukan sekolah selamat turut dikenal pasti. Kekuatan pengaruh kedua-dua variabel juga dinyatakan untuk mengenal pasti variabel mana yang memberi pengaruh kuat terhadap pembentukan sekolah selamat. Selain itu, kajian ini juga mengenal pasti halangan-halangan yang mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. Kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan sampel. Pengkaji telah menggunakan keseluruhan populasi seramai 110 orang dalam kalangan pentadbir sebagai sampel kajian. Instrumen kajian melibatkan soal selidik, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia-Sekolah (SKPM-S), temu bual, rekod senarai semak dan pemerhatian. Analisis data menggunakan analisis inferens berkaitan dengan analisis regresi pelbagai untuk menguji pengaruh perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. Perisian komputer ’Statistical Package For Social Science’ versi 13.0 (SPSS for windows) digunakan untuk penganalisisan data. Kaedah analisis kualitatif pula menggunakan statistik kuasi dan kaedah triangulasi yang melibatkan temu bual dan pemerhatian untuk mengenal pasti halangan-halangan yang mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. Hasil kajian menunjukkan perancangan strategik (ß=.709, t=10.444, p=.000) dapat meramal secara signifikan dengan menyumbang pengaruh sebanyak 50.2% varians terhadap sekolah selamat. Manakala kepemimpinan pentadbir (ß=.698, t=10.144, p=.000) juga dapat meramal secara signifikan dengan menyumbang pengaruh sebanyak 48.8% varians terhadap sekolah selamat. Ini bermakna perancangan strategik lebih berpengaruh berbanding dengan kepemimpinan pentadbir. Hasil kajian

Jurnal Pengajian Pendidikan

juga menunjukkan perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir (ß=.759, t=12.112, p=.000) dapat meramal secara signifikan dan menyumbang pengaruh sebanyak 57.6% varians terhadap sekolah selamat. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat halanganhalangan yang mempengaruhi pembentukan sekolah selamat sehingga sekolah tidak selamat. Diharap hasil kajian ini membolehkan kepemimpinan pentadbir dapat merangka perancangan strategik berkesan dan pentadbir menonjolkan ciri-ciri kepemimpinan berkesan untuk pembentukan sekolah selamat.

Pengenalan Pengurusan strategik telah diaplikasikan dalam sektor pendidikan (Fidler,1999). Fenomena ini berlaku akibat desakan perubahan pesat pada persekitaran semasa dan ketidaktentuan persekitaran akan datang. Setiap organisasi sekolah adalah perlu mengekalkan kesesuaian dan keserasian dengan faktor persekitaran luaran yang sentiasa berubah. Perubahan iklim pendidikan telah mewujudkan keperluan mengenal pasti kaedah dan strategi yang mampu mempertingkatkan keselamatan sekolah. Oleh yang demikian kepemimpinan pentadbir sekolah amat penting dalam menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah sekolah dalam pelaksanaan program sekolah selamat. Latar Belakang Kajian Implimentasi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ada mencerminkan kurikulum tersirat untuk menyerapkan elemen model sekolah selamat dalam sistem pendidikan di negara ini. Pihak sekolah, persatuan ibu bapa dan komuniti setempat seharusnya bertanggungjawab untuk samasama mewujudkan dan melaksanakan ‘Polisi Sekolah Selamat’ (Shamsiah, Shahrulbanum & Azizah, 2005). Selain itu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengeluarkan beberapa Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) berkaitan dengan keselamatan pelajar di sekolah. Antaranya ialah Keselamatan Dalam Makmal (SPI No. 1/1974), Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah (SPI No. 8/1978), Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah (SPI No. 8/1988), Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan (SPI No. 8/1995) dan Pendidikan Keselamatan dan Perlindungan Diri (SPI No. 8/2001) telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pelajar. Oleh itu setiap

Jurnal Pengajian Pendidikan pelajar seharusnya tidak memandang ringan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan diri mereka. 4/2002). Oleh yang demikian merancang masa depan yang berjaya untuk sesebuah sekolah memerlukan strategi (Fidler. semua sekolah dikehendaki melaksanakan ‘Program Sekolah Selamat’. Oleh yang demikian dalam pelaksanaan program sekolah selamat. Justeru bagi sesetengah sekolah. Aspirasi sekolah selamat menjadikan sekolah sebagai tempat yang selamat daripada pengaruh perbezaan budaya dan nilai setiap individu atau kumpulan dihargai oleh semua pihak. Memandangkan keselamatan sekolah semakin terancam menyebabkan Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan ’Program Sekolah Selamat’ untuk dilaksanakan oleh semua sekolah di seluruh negara. beberapa panduan perlu diberi perhatian oleh semua sekolah. pengurusan strategik merupakan satu proses melibatkan seluruh aktiviti merancang dan melaksanakan suatu rancangan dengan harapan rancangan ini berupaya memperbaiki kedudukan sebuah sekolah (M. Muda & Rusilawati. Bagaimanapun perancangan strategik sekolah biasanya melibatkan perancangan jangka panjang sekolah. Tujuan utama pelaksanaan program ini ialah untuk mewujudkan iklim persekitaran sekolah yang harmoni supaya warga sekolah merasa selamat. sama ada di sekolah atau di luar waktu sekolah. Sememangnya era globalisasi telah memberi kesan kepada dunia pendidikan pada masa kini sehingga perlunya pembentukan sekolah selamat.B. turut membawa permasalahan peribadi dan sosial yang akhirnya diasimilasi dan diasosialisasi ke dalam persekitaran fizikal sekolah. 2004) yang berkesan dalam menangani situasi tidak selamat yang berlaku di sekolah. Menurut Shukri dan Syed Ismail (2004:96) pelajar era ledakan maklumat pada masa kini hadir ke sekolah selain untuk memenuhi matlamat pembelajaran. Selain itu usaha telah dilaksanakan untuk menyerapkan amalan menjaga keselamatan dijadikan budaya dalam kehidupan seharian masyarakat komuniti sekolah (SPI No. Persekitaran pengurusan sekolah yang bersifat autoritatif dengan amalan komunikasi yang konfintra (Shukri. Oleh itu perkara yang amat penting dalam perancangan strategik ialah pembudayaan iaitu memastikan setiap ahli organisasi menjadikan perancangan strategik sebagai amalan dalam pengurusan organisasi. 2000). Pada tahun 2002 sebanyak 20 peratus daripada bilangan sekolah rendah dan menengah di setiap negeri dikehendaki melaksanakan ‘Program Sekolah Selamat’ dan akhirnya pada tahun 2003. 1997) akan menjadi penyebab berlakunya bibit-bibit penentangan yang kerap kali disublimasikan kemudiannya oleh pelajar melalui perubahan tingkah laku negatif sehingga berlaku pelbagai masalah disiplin di sekolah. strategi mula digunakan apabila berlaku . Sehubungan itu.

1993). sistematik dan komprehensif (Shamsiah et al. Oleh itu melalui corak kepemimpinan pentadbir sekolah berupaya menetapkan budaya sekolah berkesan dalam aspek pembentukan sekolah selamat. Pada dasarnya . 1997) pembangunan iklim sekolah (Hussein Mahmood. usaha mewujudkan perancangan strategik sekolah selamat adalah satu proses yang panjang.. Faktor yang mendorong kepada perlunya pengurusan strategik ialah menangani perubahan dalam pendidikan (Chan. perlindungan dan keselamatan sekolah daripada elemen-elemen negatif. Situasi ini bermakna pentadbir sekolah berpengaruh dalam sesebuah sekolah yang berperanan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah termasuklah dalam pembentukan sekolah selamat. Seterusnya pihak pengurusan sekolah adalah diarah supaya mengambil langkah wajar dengan mengadakan perancangan strategik yang rapi dan mantap untuk pembentukan sekolah selamat. 2000). Oleh itu pihak pengurusan sekolah perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan tentang perancangan strategik bagi meningkatkan keselamatan sekolah dalam perubahan pesat persekitaran semasa dan kepelbagaian kemungkinan pada persekitaran masa depan. Selain itu pentadbir sekolah perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan tentang pengurusan strategik (Marzita & Sufean. Namun begitu. 1995) bagi menjayakan pembentukan sekolah selamat. Setiap perancangan perlu diimplementasikan secara sistematik dan strategik.Jurnal Pengajian Pendidikan masalah seperti aspek keselamatan sekolah yang semakin terancam. Seterusnya Comer (1998) membangkitkan perancangan sekolah selamat dianggap sebagai rangka kerja tindakan yang boleh digunakan sebagai garis panduan untuk masa kini dan akan datang. sesebuah sekolah akan merangka rancangan operasi dan pembangunan bagi mencapai visi dan misi sekolah menuju sekolah selamat. ketrampilan pentadbir sekolah amat penting. Oleh itu kejayaan sesebuah sekolah banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan pentadbir yang berkesan (Shahril. 2005). Oleh yang demikian dalam konteks menjayakan kerangka konseptual pelaksanaan program sekolah selamat. amalan pengurusan kualiti menyeluruh (Muhamad Bustaman. Pembentukkan kawasan persekitaran sekolah selamat perlu difikirkan. Lantaran itu. 1999). Perkara ini menunjukkan perancangan strategik seharusnya menjurus kepada aspek pencegahan. Pentadbir sekolah mestilah menepati fitrah sebagai pemimpin dan bukannya pengurus (Hussien Mahmood. 2002). 1993) dan menentukan hidup atau mati sesebuah institusi sekolah (Asaruddin.

Pernyataan Masalah Masalah sosial telah dikenal pasti sebagai ancaman utama dalam pembentukan sekolah selamat. Namun demikian usaha membina imej sekolah sepertimana yang diharapkan oleh masyarakat menjadi bebanan tanggungjawab yang terpaksa dipikul oleh pentadbir sekolah demi memartabatkan keunggulan profesion ini (Shukri dan Syed Ismail. Shahrulbanum dan Azaiah (2005) bahawa pentadbir sekolah perlu melaksanakan isu keselamatan sekolah secara terbuka dalam pembentukan sekolah selamat. pihak pentadbir sekolah seharusnya menyediakan perancangan strategik untuk pembentukan sekolah selamat. Lantaran itu diharapkan sistem persekolahan dapat menyediakan persekitaran sekolah selamat agar para pelajar berpeluang menikmati suasana pengajaran dan pembelajaran . Selanjutnya kajian Saripah (2004) menunjukkan kompetensi seperti kepemimpinan pentadbir. Mereka dianggap sebagai wahana implimentasi Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Negara. perancangan strategik. 2004). Isu masalah kepemimpinan pentadbir sekolah telah dibincangkan oleh Shamsiah. Isu tempatan yang wujud di negara Malaysia pada hari ini menunjukkan institusi sekolah benar-benar tercabar oleh tuntutan masyarakat yang sentiasa mengharapkan keberkesanan kepemimpinan pentadbir sekolah. hubungan kemanusiaan dan keberkesanan peribadi pengetua sangat diperlukan untuk mewujudkan sekolah berkesan dan selamat. kebakaran dan ancaman-ancaman lain yang di luar jangkaan umum semakin menular di sekolah (Chee et al. pelbagai gejala-gejala negatif seperti vandalisme. 2002). Oleh yang demikian. Di samping itu pentadbir sekolah juga sering menghadapi cabaran untuk mengekalkan dan meningkatkan taraf prasarana sekolah. Shukri dan Syed Ismail (2004) menyuarakan fenomena ini secara tidak disedari boleh mengancam matlamat sekolah selamat. Namun begitu kajian Abdul Rahim (1996) mewujudkan rasa ketidakpastian terhadap isu keselamatan sekolah yang memerlukan kajian lanjut perlu dilakukan. Oleh itu kemudahan sekolah sering menghadapi masalah kerosakan berpunca daripada sikap vandalisme pelajar. Fenomena ini dibuktikan dalam kajian Chan (2002) mendapati masalah disiplin di sekolah amat memerlukan perhatian yang berat daripada pelbagai pihak termasuklah kepemimpinan pentadbir sekolah.Jurnal Pengajian Pendidikan pembentukan sekolah selamat bergantung kepada kepemimpinan pentadbir yang cekap dan mempunyai perancangan strategik yang mantap. Seterusnya sejak kebelakangan ini.

kemajuan sains dan teknologi (Foo & Ngang. Oleh yang demikian proses perancangan yang dirangka seharusnya mempastikan agar sumber-sumber yang sesuai diselaraskan dengan keperluan sekolah dalam pembentukan sekolah selamat. hak untuk menikmati persekitaran sekolah selamat seharusnya dipandang serius oleh kepemimpinan pentadbir sekolah. mendapati ada pentadbir yang dilabelkan sebagai berkesan dan tidak berkesan. Walaupun perancangan strategik telah disediakan tetapi masih berlaku gejala-gejala yang tidak sihat di sekolah sehingga boleh mengancam keselamatan sekolah. Perkara ini juga dibangkitkan dalam kajian Fadzilah (1990) mengenai persepsi guru-guru terhadap tingkah laku pentadbiran dan kepemimpinan pentadbir sekolah menengah di Pahang. Berdasarkan kepada permasalahan krisis sosial dan pengurusan sekolah selamat telah menyebabkan perancangan strategik sekolah selamat dianggap sebagai suatu proses penting dan dirasakan cukup perlu untuk menangani isu-isu yang boleh mengganggugugat hal-hal berkaitan keselamatan sekolah. Selanjutnya pengkaji juga mencadangkan agar pentadbir membuat reformasi terhadap pentadbiran dan corak pengurusannya untuk menjadikan sekolah lebih efektif dalam menjalani perubahan dan cabaran pendidikan masa kini dalam pembentukan sekolah selamat. Lantaran itu dalam konteks pelaksanaan sekolah selamat. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Fidler dan Bowles (1989) yang meletakkan keperluan perancangan strategik sebagai keperluan terpenting dalam pengurusan sekolah. Kenyataan ini memberi kesedaran kepada semua pihak bahawa perancangan strategik sekolah selamat bukan hanya setakat mengandungi kaedah untuk mengurangkan kegiatan-kegiatan vandalisme (Shukri dan Syed Ismail. Keadaan ini mempunyai kaitan rapat dengan pemilihan strategik yang kurang berkesan dan kurang penguatkuasaan keselamatan untuk mencapai matlamat yang dikehendaki. 2004) tetapi merupakan kesepaduan .Jurnal Pengajian Pendidikan dengan penuh keseronokan dan kepuasan tanpa rasa terancam atau mengalami tekanan psikologi sepanjang persekolahan mereka. Namun demikian dengan perkembangan pesat dalam bidang pendidikan di Malaysia menampakkan gelombang perubahan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosio-ekonomi. 2000) menuntut pembentukan sekolah selamat seiring dengan perubahan yang dialami. Hakikatnya sesebuah sekolah telah menyediakan perancangan strategik bagi mewujudkan sekolah yang selamat dan dalam perancangan strategik tersebut aspek keselamatan sekolah telah dibentuk berdasarkan analisis persekitaran sekolah. Oleh itu kajian ini cuba meninjau pengaruh perancangan strategi untuk peningkatan aspek keselamatan sekolah.

Oleh demikian peranan penting yang dimainkan oleh kepemimpinan pentadbir ialah membuat perubahan yang bermakna dalam pembentukan sekolah selamat. Sesungguhnya pentadbir sekolah dianugerahkan autoriti dan bertanggungjawab terhadap pembentukan . Dapatan kajian menjelaskan bahawa pengurus sekolah yang tidak menguasai pengetahuan mengenai polisi sekolah selamat yang dilaksanakan menyebabkan pentadbir tidak dapat membuat keputusan dengan lebih berkesan dalam pengurusan keselamatan sekolah. (b) peringkat dalam pelaksanaan tugasnya.B. Fenomena ini ditunjukkan dalam kajian Ahmad Masrizal & Sufean (2003) yang telah membuat tinjauan pengaplikasian pendekatan perancangan strategik melibatkan 35 buah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) di seluruh Semenanjung Malaysia dan mendapati perancangan strategik sememangnya berpengaruh dalam pembentukan keselamatan sekolah sehingga status keadaan prasarana sekolah dan keselamatan sekolah ditahap yang baik. dan (c) latihan pengurusan dan kepemimpinan pentadbir atau pengetahuan mengenai polisi. Perkara ini diakui oleh Fullan (2000) bahawa kejayaan sistem sekolah adalah berpusat kepada kepemimpinan pentadbir sekolah. Keadaan ini dibangkitkan dalam kajian Trider dan Leithwood (1988) berkaitan dengan perbezaan pada amalan pentadbir sekolah yang dipengaruhi oleh (a) proses orientasi pentadbir terhadap pelaksanaan peranannya. Muda dan Ruslilawati (2003) menunjukkan dengan mengenal pasti aktiviti-aktiviti strategik membolehkan sekolah dapat melaksanakan program strategik dengan berkesan dalam pembentukan keselamatan sekolah. Menurut Miller (1998) terdapat beberapa faktor penghalang yang membuatkan sesuatu strategi itu tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana keengganan pihak-pihak yang terlibat untuk melaksanakan perubahan. Selain itu pentadbir sekolah hari ini menghadapi banyak tekanan dan kekangan sehingga berhadapan dengan harapan masyarakat yang menyebabkan mereka mengalami ‘powerless’ lebih daripada ‘powerful’ (Jones.Jurnal Pengajian Pendidikan tanggungjawab jangka pendek dan jangka panjang ke arah usaha membenteras dan pencegahan kes-kes jenayah di sekolah bagi menjamin keselamatan sekolah sentiasa terpelihara sebagai pusat pendidikan yang selamat. 1988). Namun begitu. perkembangan terkini ke arah ‘School-based management’ meletakkan lebih banyak tanggungjawab dilaksanakan oleh pentadbir sekolah (Chan. Oleh yang demikian elemen perancangan strategik dianggap sebagai satu kriteria penting dalam mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. 2000) termasuklah pembentukan sekolah selamat. Kajian selanjutnya dibuktikan oleh kajian M.

Shahrulbanum & Azaiah. Trider dan Leihwood (1988) dan Oustan (1993) yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara ketrampilan pengurusan dengan keberkesanan organisasi sekolah. Dapatan kajian juga disokong oleh kajian Leithwood (1986). Cermin-cermin tingkap dan pintu-pintu tandas sering menjadi sasaran kerosakan pelajar yang ingin mencari kepuasan untuk melepaskan geram. keberkesanan. Sesungguhnya kepemimpinan pentadbir mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. (2002) berhubung pendekatan pengetua menangani masalah disiplin pelajar berisiko tinggi di sekolah. 1998) dan sememangnya kepemimpinan pentadbir memberi pengaruh dalam tindakan keselamatan sekolah (Shamsiah. Seterusnya satu kajian tinjauan telah dijalankan oleh Zuraidah et al. Hasil pemerhatian menunjukkan pendekatan kepemimpinan pentadbir yang melibatkan semua ibu bapa pelajar dan masyarakat sekitar telah menyebabkan kurangnya contengan di dinding-dinding bangunan sekolah. Di samping itu.Jurnal Pengajian Pendidikan sekolah selamat. . 1998) bagi membentuk sekolah selamat. Lantaran itu kajian Azmi Zakaria (2004) mengakui bahawa kepemimpinan pentadbir adalah satu konsep yang sangat penting dan kebanyakan kajian kepemimpinan pentadbir meletakkan persepsi tentang aspek-aspek kepemimpinan seperti stail. 2005). Tinjauan kajian Chan (2000) mendapati premis sekolah selalu menghadapi masalah kerosakan yang berpunca daripada sikap vandalisme pelajar. Justeru pentadbir sekolah seharusnya mempamerkan kualiti-kualiti kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai kemahuan tinggi untuk memimpin (Ahmad Sabu. Sehubungan itu banyak kajian tentang isu-isu kepemimpinan telah dikaji dalam negara dan luar negera yang menunjukkan kesan pengaruh kepemimpinan pentadbir terhadap keselamatan sekolah. Selain itu beberapa kajian juga menunjukkan pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan pentadbir dengan pembentukan sekolah selamat (Asmah Ahmad. Dapatan kajian Azmi Zakaria (2004) membangkitkan isu keupayaan kepemimpinan pentadbir digelar sebagai pemimpin yang unggul dikaitkan dengan penghasilan outcome yang baik. pentadbir sekolah juga sering menghadapi cabaran untuk mengekalkan dan meningkatkan tahap keselamatan sekolah. pencapaian dan iklim sebagai elemen penting dalam pembentukan keselamatan sekolah.

Mengenal pasti halangan-halangan yang mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. analisis persekitaran. pelaksanaan strategi. Metodologi Kajian Kajian ini adalah berbentuk kajian deskriptif dan tinjauan sampel. Manakala pengaruh kepemimpinan pentadbir dikenal pasti melalui peranan pentadbir. 3. 1. 2. penilaian dan maklum balas. Hal ini bermatlamat untuk menjelaskan sesuatu fenomena (Mohd. 2000). Gay dan Peter (2003) menjelaskan kajian deskriptif adalah mencari dan mengenal pasti kejadian sesuatu perkara. Mengenal pasti kekuatan pengaruh antara perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. Tumpuan bagi mengenal pasti pengaruh perancangan strategik adalah berdasarkan langkah-langkah strategik iaitu visi dan misi. penolong-penolong kanan dan ketua-ketua bidang di sekolah-sekolah kajian. kawalan. Halangan-halangan yang mempengaruhi sekolah selamat dikenal pasti melalui kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh sekolah-sekolah kajian. Jumlah sampel kajian seramai 110 orang responden yang terdiri daripada kalangan pengetua/guru besar. Sampel Kajian Lokasi kajian dijalankan di beberapa buah sekolah rendah dan menengah yang melibatkan 15 buah sekolah iaitu 8 buah sekolah rendah dan 7 buah sekolah menengah yang terletak berhampiran dengan kawasan persekitaran bandar daerah Semporna. Mengenal pasti pengaruh yang singnifikan perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. . Najib. pembentukan strategi. Sampel kajian terdiri daripada pentadbir sekolah di kawasan kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan penekanan kepada 70% kuantitatif dan 30% kualitatif. tingkah laku pentadbir dan gaya kepemimpinan pentadbir.Jurnal Pengajian Pendidikan Objektif Kajian Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pengaruh perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. sifat pentadbir.

2003). Senarai semak disediakan dalam bentuk rekod anekdot dengan menggunakan skala gundal untuk menentukan kekerapan setiap item bagi memudahkan penganalisisan data kajian. temu bual dan rekod senarai semak. (2005) SKPM-S (2003) 18-21 22-25 26-30 34-58 Fadzilah (1990) 34-39 Asmah Ahmad C 05-13 14-17 04 04 05 31-33 25 06 40-44 Shahril (2000) . Asas pembinaan item dalam skala perancangan strategik. pengurusan organisasi (perancangan. kepemimpinan pentadbir dan sekolah selamat adalah berdasarkan kepada tinjauan literatur dan dapatan kajian terdahulu. A B Skala & Sub-Skala Demografi Skala Perancangan Strategik  Sub skala visi dan misi Sufean  Sub skala Analisis SWOT 09  Sub skala Pembentukan Strategi 04  Sub skala Pelaksanaan Strategi  Sub skala Kawalan  Sub skala Penilaian dan Maklumbalas  Pengaruh Perancangan Strategik 03 Skala Kepemimpinan Pentadbir  Sub skala Peranan Pentadbir (1998)  Sub skala Sifat Pentadbir 05 Bil. Soal selidik yang dibentuk mengandungi empat bahagian dan keseluruhan item berjumlah 67 (Jadual 1). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia-Sekolah melibatkan tiga dimensi iaitu hala tuju kepemimpinan. Temubual dikendalikan menggunakan kaedah triangulasi secara bersemuka dan disediakan dalam bentuk soalan separa struktur tidak terpimpin. soalan kajian dan kerangka teori kajian.Jurnal Pengajian Pendidikan Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah soal selidik. Soal selidik yang dibina berdasarkan kepada objektif. Jadual 1: Kandungan Soal Selidik Bah. Pemastian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Sekolah (SKPM-S). iklim dan pengurusan pembangunan sumber) dan pengurusan program pendidikan (Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Item 04 33 04 Item Sumber 01-04 01-33 Edaris (2005) 01-04 Marzita & (2002) Shamsiah et al.

penilaian dan maklum balas. pelaksanaan strategi. kawalan. pembentukan dan pemilihan strategi. . Analisis regresi pelbagai juga digunakan untuk menentukan kekuatan pengaruh antara sub-skala perancangan strategik berdasarkan kepada kekuatan beta (ß) hasil daripada respons responden terhadap skala pengukuran yang digunakan (Jadual 2). (2002) 59-67 SKPM-S (2003) - Dapatan Kajian Pengaruh Perancangan Strategik Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat Analisis regresi pelbagai dilakukan untuk mengenal pasti pengaruh perancangan strategik yang melibatkan langkah-langkah perancangan strategik iaitu visi dan misi.Jurnal Pengajian Pendidikan D  Tingkah Laku Pentadbir  Gaya Kepemimpinan Pentadbir  Pengaruh Kepemimpinan Pentadbir Skala Pembentukan Sekolah Selamat 09  Keselamatan Sekolah Jumlah Item Keseluruhan 67 05 05 04 59-67 09 - 45-40 SKPM-S (2003) 50-54 55-58 Chee et al. analisis persekitaran (SWOT).

634 5.000].014.001 .495 pemilihan strategi Pelaksanaan strategi Kawalan .014 F (Pelaksanaan strategik) = 28. p=.262 R² (Analisis persekitaran) = .709 t p* Visi dan misi Analisis persekitaran Pembentukan dan .001 . analisis persekitaran [F(1.001 8.108)=35.511 .456 Penilaian dan maklumbalas Pengaruh Perancangan Strategik 6. pembentukan dan pemilihan strategik [F(1. .444 .000].402 R² (Pembentukan dan pemilihan strategi) = .663 .179 8. p=.208 R² (Kawalan) = .706.706 F (Pembentukan dan pemilihan strategi) = 35.178 F (Analisis persekitaran) = 72.178.108) =72.527 .000 Berpandukan dalam jadual 2 menjelaskan peramal langkah-langkah strategik yang melibatkan visi dan misi [F(1.320 .245 R² (Pelaksanaan strategik) = .001 .352 R² (Penilaian dan maklum balas) = .917 .627 .001 5.108)=38.077 p = .000].110 F (Pengaruh perancangan strategik) = 109.001 .714 F (Penilaian dan maklum balas) = 70.394 R² (Pengaruh perancangan strategik) = .502 F (Visi dan misi) = 38.001 *p < .456 7.373 10. p=.304 F (Kawalan) = 58.Jurnal Pengajian Pendidikan Jadual 2: Analisis Pengaruh Perancangan Strategik Variabel ß .05 R² (Visi dan misi) = .

pembentukan dan pemilihan strategik [ß=. t(110) =5. penilaian dan maklum balas [ß=. pelaksanaan strategik menyumbang pengaruh sebanyak 20. penilaian dan maklum balas [F (1. t (110)=8. t(110)=8.456. kawalan [F(1.511. keputusan kajian membuktikan sumbangan peramal perancangan strategik [ß=. penilaian dan maklum balas menyumbang pengaruh sebanyak 39.000].2% terhadap sekolah selamat.000] menyumbang secara signifikan terhadap sekolah selamat.627.000] menyumbang secara signifikan terhadap sekolah selamat.8%. .2%.Jurnal Pengajian Pendidikan pelaksanaan strategik [F(1. Berdasarkan nilai ß. pelaksanaan strategik [ß=.108)=58.320.179. p=. Pengaruh Kepemimpinan Pentadbir Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat Analisis regresi pelbagai juga digunakan untuk mengenal pasti pengaruh sub-skala kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat. p=. t(110)=6. Keputusan kajian juga menjelaskan varians peramal visi dan misi menyumbang pengaruh sebanyak 26. p=. t(110)=7.000]. analisis persekitaran menyumbang pengaruh sebanyak 40.373. p=. p=.108)=109. keputusan kajian membuktikan sumbangan peramal visi dan misi [ß =.320.000]. Ini bermakna varians peramal perancangan strategik menyumbang pengaruh sebanyak 50. p=.663. analisis persekitaran [ß=. p=. kawalan [ß=. p=.5%.456.714. p=.000].2%. p=.110.000]. kawalan menyumbang pengaruh sebanyak 35.2%.108)=28. Keputusan analisis varians juga digunakan untuk mengenal pasti pengaruh antara sub-skala kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah selamat (Jadual 3).444.000] dapat meramal pembentukan sekolah selamat secara signifikan.077.000] dapat meramal sekolah selamat secara signifikan. t (110)=5.527.4% terhadap pembentukan sekolah selamat.456. Berdasarkan nilai ß.304.000]. p=. t(110)=10. Secara keseluruhannya peramal perancangan strategik [F(1.709.000].108)=70.634. pembentukan dan pemilihan strategik menyumbang pengaruh sebanyak 24.

p=.000 .629 3.592.592.629. gaya kepemimpinan pentadbir [F(1.000].000].327.000 . p=.654. p=.593.640 Sifat pentadbir : .05 R² (Peranan pentadbir) = .000 Berdasarkan kepada jadual 3 menjelaskan peramal peranan pentadbir [F(1.577 F (Tingkah laku pentadbir) = 58. sifat pentadbir [ß=.202 F (Gaya kepemimpinan pentadbir) = 3. sifat pentadbir [F (1.2%.000] menyumbang secara signifikan terhadap sekolah selamat.698 Pentadbir: 8.000].0%. p=. Keputusan kajian juga menjelaskan varians peramal peranan pentadbir menyumbang pengaruh sebanyak 41.592. keputusan kajian membuktikan sumbangan peramal peranan pentadbir [ß=.144 .593 Tingkah laku pentadbir: .327 Pengaruh Kepemimpina . t (110)=7. p=.045 F (Sifat pentadbir) = 58.000 .108)=3. Variabel ß t p* Peranan pentadbir : . p=.202. Berdasarkan nilai ß. p=.000].592 10. sifat pentadbir menyumbang pengaruh sebanyak 35. tingkah laku pentadbir [ß=. t (110) =8.Jurnal Pengajian Pendidikan Jadual 3 : Analisis Pengaruh Kepemimpinan Pentadbir.654 7.350 R² (Gaya kepemimpinan pentadbir) = .488 F (Peranan pentadbir) = 75.108)=58.663.000 . t (110)=7. tingkah laku pentadbir [F(1.000] dan gaya kepemimpinan pentadbir [ß= .663 7.000].000] dapat meramal sekolah selamat secara signifikan. t (110)=3.000 *p < . tingkah laku pentadbir .352 R² (Tingkah laku pentadbir) = . p=.896 p = .108) =75. 592 Gaya kepemimpinan pentadbir: .640.410 R² (Sifat pentadbir) = .108)=58.107 R² (Pengaruh kepemimpinan pentadbir) = .592 F (Pengaruh kepemimpinan pentadbir) = 102.045.577.

144.Jurnal Pengajian Pendidikan menyumbang pengaruh sebanyak 35.p=. .000] dapat menyumbang secara signifikan terhadap sekolah selamat. Berdasarkan nilai ß.000 Berpandukan kepada jadual 4 menjelaskan peramal perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir [F(1. Ini bermakna varians peramal perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir menyumbang pengaruh sebanyak 57.8% terhadap sekolah selamat.000] menyumbang secara signifikan terhadap sekolah selamat. Ini bermakna varians peramal kepemimpinan pentadbir menyumbang pengaruh sebanyak 48. p=.108)=146. Seterusnya secara keseluruhannya peramal kepemimpinan pentadbir [F(1.7% terhadap sekolah selamat.698.05 R² (Perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir) = .706. t (110)=12.576 F (Perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir) = 146.6% terhadap sekolah selamat. Variabel ß t p Perancangan strategik dan dan kepimpinan pentadbir: . Berdasarkan nilai ß.706 p = . p=.112. Jadual 4 : Pengaruh Perancangan Strategik dan Kepemimpinan Pentadbir Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat.000] dapat meramal sekolah selamat secara signifikan.896. Pengaruh Perancangan Strategik dan Kepemimpinan Pentadbir Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat Kombinasi antara perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir dikenal pasti dengan menggunakan analisis regresi pelbagai (Jadual 4).000] dapat meramal sekolah selamat secara signifikan. keputusan kajian membuktikan sumbangan peramal kepemimpinan pentadbir [ß = . t(110)=10.0% dan gaya kepemimpinan pentadbir menyumbang pengaruh sebanyak 10.759 12.000 * p < . keputusan kajian membuktikan sumbangan peramal perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir [ß=. p =.759.108)=102.112 .

Halangan-Halangan Pembentukan Sekolah Selamat Temu bual dilakukan melibatkan beberapa pentadbir di sekolah-sekolah kajian.Iklim premis sekolah 56 Pengurusan program .Sistem kawalan keselamatan Secara keseluruhannya. 2006). kepemimpinan pentadbir dan pembentukan sekolah selamat (Jadual 5) yang terkandung dalam elemen-elemen SKPM-S. Jadual 5: Keputusan Penilaian SKPM-S Elemen (Aspek) Elemen 1: Hala tuju kepimpinan Item . Penilaian yang digunakan ialah dengan membuat analisis Instrumen Pemastian Standard Malaysia-Sekolah pada tahun 2006 (Data sekolah. Analisis Instrumen Pemastian Standard Malaysia-Sekolah di sekolah-sekolah kajian telah membuktikan bahawa perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir memberi pengaruh terhadap pembentukan sekolah selamat. Penilaian ini adalah berasaskan kepada laporan penilaian kendalian sekolah yang melibatkan variabel pengaruh perancangan strategik.Jurnal Pengajian Pendidikan Pengaruh perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir terhadap pembentukan sekolah juga ditinjau dengan merujuk kepada Penilaian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah (SKPM-S. Hasil temu bual menunjukkan bahawa sekolah kajian memberikan penekanan terhadap polisi sekolah selamat dan melaksanakan langkah- .Perancangan strategik Skor item (Wajaran =60) 54 44 Elemen 2: . Datadata temu bual juga disusun secara kuantitatif supaya mudah dianalisis melalui pendekatan statistik kuasi dengan mengira bilangan kali sesuatu perkara yang dikenal pasti dalam data kajian (Jadual 6).Visi dan misi .Pengurusan kemudahan & keperluan 47 asas 47 . 2003) untuk mengukuhkan dapatan kajian.Gaya Kepimpinan 55 Kepimpinan Pentadbir Elemen 3 : .

menyediakan pagar. lonceng kecemasan.Pendawaian elektrik.Pondok & Pengawal Keselamatan. Skor Kekerapan (Wajaran =15) 8 15 15 12 10 14 Analisis pemerhatian dijalankan dalam bentuk senarai semak untuk pengesahan maklumat berhubung tanda-tanda amaran awal yang boleh mengancam keselamatan sekolah (Jadual 7). . Jadual 7: Rekod Senarai Semak Item Perancangan Strategik Polisi Keselamatan Persekitaran Fizikal Sekolah (Pagar.Kawalan keselamatan. . Jadual 6: Data Temu Bual Item . Polisi sekolah selamat berkaitan keselamatan sekolah disediakan dengan mengambil langkah-langkah keselamatan seperti pembentukan perancangan strategik. . pondok dan pengawal keselamatan. pili bomba.Penekanan Polisi Sekolah Selamat .Pagar. pelan dan latihan kecemasan. Pondok & Pengawal Keselamatan disediakan) Skor Kekerapan (15 x 4 =60) 60 60 . pemadam api. kawalan keluar-masuk. Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan sekolah kajian mempunyai perancangan strategik. Tanda-tanda amaran awal juga ditunjukkan melalui kerosakan dan berlaku retakan pada bangunan sekolah. . pendawaian elektrik yang baik dan kawalan keselamatan. pili bomba.Jurnal Pengajian Pendidikan langkah keselamatan dengan terdapatnya pagar. Kawalan Keluar-Masuk.Pili Bomba. pondok dan pengawal keselamatan.

variabel perancangan strategik menunjukkan lebih berpengaruh berbanding dengan kepemimpinan pengetua. . terdapat halangan-halangan dalam pembentukan sekolah selamat sehingga sekolah menjadi tidak selamat.Jurnal Pengajian Pendidikan Polisi Keselamatan Bangunan (Pili Bomba. Lonceng Kecemasan. Pelan & Latihan Kecemasan disediakan) 60 Kesimpulannya. keputusan analisis kajian menunjukkan kedua-dua variabel bebas memberi pengaruh yang signifikan dengan variabel bersandar (Rajah 1). Pemadam Api. Sekolah berada dalam keadaan selamat kerana dipengaruh oleh perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir yang berkesan dan sebaliknya sekolah tidak selamat kerana perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir sekolah memberi pengaruh yang kurang berkesan dalam pembentukan sekolah selamat. Oleh itu dalam hal ini. Namun demikian. Fenomena ini berlaku akibat kesan sampingan daripada kelemahan dan ancaman yang dialami oleh sekolah. Kombinasi antara kedua-duanya memberi pengaruh yang sederhana terhadap pembentukan sekolah selamat.

Kajian ini menunjukkan terdapat pengaruh perancangan strategik terhadap pembentukan sekolah selamat berdasarkan langkah-langkah strategik seperti visi dan misi. maka kajian ini cuba memberi dimensi fokus kepada pengaruh perancangan strategik sebagai satu variabel kajian terhadap pembentukan sekolah selamat. Menyedari tentang fokus kajian yang sebelumnya bersifat agak sama.Jurnal Pengajian Pendidikan Rajah 1: Model Pengaruh Perancangan Strategik dan Kepemimpinan Pentadbir Terhadap Pembentukan Sekolah Selamat PENGARUH PERANCANGAN STRATEGIK Visi dan Misi Analisis SWOT Pembentukan dan Pemilihan Strategi Pelaksanaan Strategi Kawalan Penilaian dan Maklum Balas SEKOLAH SELAMAT K E K U A T A N PEMBENTUKAN SEKOLAH SELAMAT Keselamatan Fizikal Sekolah dan Keselamatan Bangunan Sekolah P E L U A N G KEPIMPINAN PENTADBIR Peranan Sifat Tingkahlaku Gaya Kepimpinan K E L E M A H A N A N C A M A N SEKOLAH TIDAK SELAMAT Perbincangan dan Rumusan Kebanyakan kajian-kajian yang dibuat dalam perancangan strategik sebelum ini lebih berfokus kepada hubungan antara perancangan strategik dengan kualiti. prestasi dan keberkesanan sekolah. analisis persekitaran. . Skop kajian seolah-olah terarah kepada menjawab persoalan bagaimana pendekatan ini dilaksanakan dan kesan pendekatan ini apabila dilaksanakan terhadap kejayaan sekolah.

Trider & Leihwood. Dapatan kajian juga menunjukkan konsisten dengan dapatan kajian yang terdahulu yang berkaitan (Leithwood. setiap sekolah hendaklah mengaplikasikan pengurusan strategik bagi memastikan kejayaan pelaksanaan program sekolah selamat. 1986. kajian Marzita dan Sufean (2002) dan. Oleh itu. Shahril. Asmah Ahmad. 1990. Namun begitu terdapat halangan-halangan pembentukan sekolah selamat yang melibatkan bentuk-bentuk ancaman dan kelemahan yang dialami oleh sekolah-sekolah kajian sehingga mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. Chan. penilaian dan maklum balas. Sesungguhnya kepemimpinan pentadbir adalah perlu mengetahui teori-teori kepemimpinan dan pengurusan organisasi untuk memastikan kejayaan dan keberkesanan sekolah dalam pembentukan sekolah selamat. 1998. kajian merumuskan perancangan strategik memberi pengaruh sederhana dalam pembentukan sekolah selamat. 2002). Oustan. Oleh yang demikian ancaman dan kelemahan ini perlu dilihat daripada pelbagai perspektif yang dijangka . kajian Ahmad Masrizal dan Sufean (2003) jelas menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan perancangan strategik terhadap sekolah selamat. kawalan. 1988. Dapatan kajian disokong oleh kajian Saripah (2004) dan kajian Campbell et al. sifat pentadbir. (1997) mendapati tindakan menambahbaik sekolah bergantung kepada kepemimpinan pentadbir kerana pentadbir berperanan menyediakan perancangan strategik sekolahnya. pelaksanaan strategi. Seterusnya dapatan kajian adalah selaras dengan dapatan kajian terdahulu yang ditunjukkan dalam kajian Muda dan Rusilawati (2003). Sementara itu. 2000. 1993. Dapatan kajian menunjukkan perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir memberi pengaruh yang sederhana terhadap pembentukan sekolah selamat melalui instrumen kajian yang digunakan iaitu analisis regresi pelbagai dan Penilaian Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia-Sekolah (SKPM-S). Fadzilah. kombinasi antara dua variabel peramal (bebas) terhadap variabel kriterion (bersandar) iaitu pengaruh perancangan strategik (X1) dan kepemimpinan pentadbir (X2) terhadap pembentukan sekolah selamat (Y1) ditinjau melalui regresi pelbagai. Keputusan analisis kajian juga menunjukkan kepemimpinan pentadbir memberi pengaruh terhadap pembentukan sekolah selamat yang ditunjukkan melalui peranan pentadbir. Berdasarkan keputusan ujian. tingkah laku pentadbir dan gaya kepemimpinan pentadbir dengan pengaruh yang lemah.Jurnal Pengajian Pendidikan pembentukan dan pemilihan strategi. Kajian yang dijalankan ini bersifat mengutamakan pengalaman dan penilaian pentadbir berhubung pembentukan sekolah selamat untuk menyahut cadangan kajian Azmi Zakaria (2004).

Utusan Publication : Kuala Lumpur. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. hlm. 02. 01. Ahmad Masrizal B. Kesimpulan Berdasarkan dapatan kajian. 08. 13. Tinjauan Pengaplikasian Pendekatan Perancangan Strategik Di Sekolah Berasrama Penuh.Jurnal Pengajian Pendidikan boleh mempengaruhi pembentukan sekolah selamat. Di samping itu kepemimpinan pentadbir juga perlu menonjolkan ciri-ciri kepemimpinan berkesan untuk kejayaan pelaksanaan program sekolah selamat. 1996. hlm. Malah gagasan ini menyumbang pengaruh terhadap isu yang dikaji. Bibliografi Abdul Rahim Sidek. Hasil dapatan kajian boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh kepemimpinan pentadbir di sekolah untuk membuat perancangan strategik berkesan terhadap pembentukan sekolah selamat. 1998. 2003. Bil. Oleh itu dengan mengaplikasikan perancangan strategik terhadap pembentukan sekolah selamat memberi ruang kepada kepemimpinan pentadbir sekolah untuk merangka strategi yang berkesan. Ahmad Sabu. Ke Arah Penyeliaan Sekolah Yang Efektif. 53 . Justeru dapatan kajian menunjukkan ancaman pembentukan sekolah selamat berlaku apabila sekolah tidak memberi penekanan terhadap pelaksanaan polisi dan program sekolah selamat. 7 Mei 1995.80. model kerangka kajian berjaya meramal perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sekolah selamat. Jil. Ancaman ini juga berlaku dalam bentuk tanda-tanda amaran awal kepada pihak sekolah seperti berlaku keretakan dan kerosakan pada bangunan sekolah dan kecelaruan tingkah laku pelajar sehingga menyebabkan berlakunya vandalisme di sekolah. . Pelajar remaja menghadapi cabaran. Penelitian terhadap fenomena ini membantu ke arah kefahaman yang lebih jelas terhadap kerangka teori kajian dan model tentang perancangan strategik dan kepemimpinan pentadbir yang memberi pengaruh dan impak terhadap pembentukan sekolah selamat. Oleh yang demikian dengan mengenal pasti bentuk-bentuk ancaman dan kelemahan akan memberi peluang kepada sekolah untuk mengambil tindakan pencegahan dan penambahbaikan. Bil. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.61. Utusan Melayu. Jil. Muhammad dan Sufean. 39 .

Jil. dan Nystrand. Chan Yuen Fook. 10. Fadzilah Hj.F. Universiti Malaya. B. B. R. Azmi Zakaria. 10(2) : 1 . Hlm. Harlow : Longman. K.N. 49 . Khidmat. Isu dan Trend Kepimpinan Pendidikan. Hlm. Pengurusan Strategik. J. 2000. 2004. Noor.O. 02. Fakulti Pendidikan. Apakah Aspek Penting Dalam Latihan Kepengetuaan Pada Abad Ke-21. Campbell. Konsep dan Aplikasi untuk Pendidikan. 84 . Terj: Abdul Aziz Abd. S.). 20 . Dalam Jurnal Institut Pengetua. Chan Yuen Fook. Pulau Pinang : Rhythm Distributor Sdn. 29. dan Ngang. hlm. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Hlm.27.Jurnal Pengajian Pendidikan Asaruddin Ashaari. Jil. yang tidak diterbitkan. Md. Selangor : Penerbitan Universiti Putera Malaysia. (Terj. 2000. R. 1990.G.P. 14(2). (ends. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Effective Local Management of Schools. B. hlm.52. UK.K. Corbally. Disertasi M. Tan S. 1995. Pengurusan Strategik Ke Arah Sekolah Berkesan. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. 1998. Terj: Abd. 25 . 2005. 12(02). 2004. Jurnal Pendidikan PKPSM. Kajian Keberkesanan Program Latihan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan: Satu Tinjauan.K. A Strategic Approach. Aziz Abd. ‘Strategi Ke Arah Sekolah Selamat’. Bhd. and Bowles. Mac/April. Perancangan Strategik untuk Kemajuan Sekolah. Bhd. 1998. Ed. Model of The School Development Program Success.25. Kepimpinan Pengajaran Pengetua / Guru Besar dan Kepuasan Guru. Foo. Januari. 1999. 2002. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Tai C. New Haven : Comer Development Program Success.E. Universiti of Sheffield. hlm.62. 41 . Pengurusan Strategik Di Peringkat Sekolah. Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Universiti Malaya. Comer. Bil. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pengetua. Fidler. G. Fidler.14. Jilid 02. 1996.46. Collaborative Management and School Effectiveness in Malaysian Primary Schools. Disertasi doktor yang tidak diterbitkan. Asmah Ahmad. Rahman. 2002. Jil. Merancang Kemajuan Sekolah. 1989.). Doctoral Dissertation. Edaris Abbu Bakri. Fidler. Chee P. Shanti. Tingkah Laku Pentadbiran dan Kepimpinan Pengetua Sekolah Menengah di Pahang.96. . Chan Yuen Fook. Rahman. 1999. Pengenalan Pentadbiran Pendidikan. J.F.

1998. Skudai. Jilid 12. Ouston. San Francisco : Jossey Bass Inc. . 2000. 36 . Latib. Kepimpinan Pengetua dan Keberkesanan Sekolah : Satu Kajian Kes Di SM. New York : McGraw-Hill. 1997. 2005. K. No. Najib Gaffar. Educational Management and Administration. dan Azaiah Ab. Bil.Jurnal Pengajian Pendidikan Fullan. Jones. Shahrulbanum A. 21. Universiti Malaysia Sabah. 2000. hlm.A. 1993. Miller.B. Johor : Universiti Teknologi Malaysia. UTM pada 15 Okt. Shahril @ Charil Marzuki.14. New Jersey : Upper Saddle River.34. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Prentice Hall Inc. Muda dan Rusilawati Othman. Educational Leadership. 97 . 2003. Jurnal pengurusan Pendidikan. Oxford : Basil Blackwell.R. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.125. Abdul Manaf. hlm. dalam Jurnal Pengurusan dan Kepemimpinan Pendidikan. Disertasi tidak diterbitkan. Edisi ke-7. Fakulti Pendidikan. Leadership for Tomorrow’s Schools. A. Strategic Management. School Effectiveness and Education Management. Amin. Educational Research : Competencies for Analysis and Applications. 1993. Seminar Pendidikan 2005. 18 . J. Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. 2000. Management Competences. 10(2) : 1 . Marzita Abu Bakar dan Sufean Hussin. 1999. Shamsiah Mohd. A. 02. Bil. Ghani. Muhamad Bustaman Hj. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. 1986. 2000. 02. 1988. Disertasi Pengurusan Pendidikan. 1993. Teknik Keningau. Kementerian Pendidikan Malaysia : Kuala Lumpur. Ciri-ciri Kepimpinan Pengetua Yang Berkesan Yang Dapat Menghadapi Cabaran dan Harapan Pada Abad ke-21. dan Peter A. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. 2005. Jil. Penyelidikan Pendidikan. 4. 2004. 10. Gay L. hlm. Saripah Ghul Hassan. Model Rantaian Nilai Dalam Pendidikan: Prakarsa Bagi Pelaksanaan Strategi di Peringkat Institusi Pendidikan.49. The Role of the Secondary School Principal in Policy Implementation and School Improvement. M. 2002. Mohd. Konsep dan Pelaksanaan Sekolah Selamat. Leithwood. Vol. Hussien Mahmood. Pengurusan Strategik di Kalangan Pengurus-pengurus Sekolah Agama JAIS. Pengurusan Strategik : Satu Pengenalan Kepada Peranan dan Amalan Konsepnya Dalam Pengurusan Sekolah. 7(1). Toronto : The Queen’s Printer for Ontario.

and Leithwood. 1997.112. pada 19 . Curriculum Inquiry. 14(02). hlm. 2004. K.A. 95 . Jil.312. Kementerian Pendidikan Malaysia : Kuala Lumpur. D. Razmi A.R. Universiti Malaya. No. . 2. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Kebangsaan Praktikum Pendidikan Guru. 1988. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.Jurnal Pengajian Pendidikan Shukri Zain. 18. Zuraidah A.90. Bahagian Pendidikan Guru. 81 . Jurnal Institut Pengetua.21 Jun 1997 di Century Mahkota Hotel Melaka. dan Yusuf R. Shukri Haji Zain & Syed Ismail Syed Mohamad.. 289 . Trider.M. Sekolah Selamat: Identifikasi Profesionalisme Guru.A. 02. Vol. Influences on Principals’ Practices. 2002. Amalan komunikasi dalam praktikum: Ke arah meningkatkan kecemerlangan pengurusan komunikasi dalam konteks interaksi di antara institute perguruan dan sekolah. Pendekatan Pengetua Dalam Menangani Disiplin Pelajar Berisiko Tinggi: Satu Kajian Tindakan. pp. Jil. hlm.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->