Anda di halaman 1dari 14

Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 1 of 14

Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan


09.02.2013
DI P L OMA S Y ARI AH I S L A MI Y Y AH
ULH2012-M10 ULUMHADITH
BAHAGIAN B (ISIKAN TEMPAT2 YANG DIKOSONGKAN)
1. HADITH SAHIH
(Didalamkelompok HADITH MAQBUL)
HADITH MAQBUL > Hadith yang boleh digunakan sebagai hujah.
Sesuatu hadith yang diriwayatkan oleh:
a. Rangkaian perawi thiqah
b. Adil
c. Secara bersambung sanadnya
d. Tanpa illah (janggal)
e. Tanpa shaz (kecacatan)
Terbahagi kepada 2 jenis iaitu:
a. SAHIH LIDHATIH/LIZATIHI
Dari sudut istilah:
Syarat2 Hadith ini:
1. SILSILAH SANAD YANG BERSAMBUNG
2. PERAWINYA YANG ADIL
3. PERAWI YANG DHABIT (BAIK PEMELIHARAANNYA, BAIK DARI SUDUT
TULISAN &KUAT HAFALAN)
4. TIDAK ILLAH (JANGGAL) PADA SANAD &MATAN
5. TIADA SHAZ (KECACATAN) PADA SANAD & MATAN
b. SAHIH LIGHAIRIH
Hadith yang pada asalnya bertaraf HASAN LIZATIHI, kemudian disokong
oleh riwayat lain yang setaraf dengannya atau lebih kuat daripadanya.
Ia dinamakan SAHIH LIGHAIRIHI kerana kenaikan tarafnya menjadi
SAHIH bukan disebabkan riwayatnya yang asal, tetapi kerana sokongan
riwayat lain.
Hadith SAHIH LIGHAIRIHI dilihat sebagai lebih kuat daripada hadith
HASAN LIZATHI tetapi lebih lemah berbanding dengan SAHIH LIZATIHI.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 2 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
2. HADITH DHAIF
(Didalamkelompok HADITH MARDUD)
HADITH MARDUD > Ijma ulama menolak kehujahan HADITH DHAIF yang
melampau factor kedhaifannya secara MUTLAK, baik dari perkara usul, hokum-
hakammahupun fadhilat amalan.
Mereka juga bersepakat menolak semua jenis Hadith Dhaif dalamperkara usul
ataupun aqidah, meskipun kedhaifan sederhana. (al-Suyuti 1966, 1:298)
Sebab2/Faktor2 yang menyebabkan hadith itu lemah dari sudut hujah ialah:
a. Tidak cukup syarat2 Sahih
b. Terdapat kecacatan (illah)
c. Periwayatan kurang dhabit (Selalu melakukan kesilapan, kesalahan,
seorang yang pelupa dan melakukan penyelewengan pada hadis).
d. Sanadnya tidak bersambung.
e. Terdapat kejanggalan (syaz).
Terbahagi kepada 2 faktor pokok iaitu:
1. PERAWI GUGUR
Iaitu sama ada seorang atau lebih, dalamsesebuah rangkaian sanad.
Ia ada 2 kategori
Syarat2 Hadith ini:
a. PERAWI GUGUR SECARA JELAS
i. HADITH MUNQATI
Hadith yang rangkaian sanadnya tidak bersambung atau putus,
samada gugur perawi seorang atau lebih ditengah-tengah rangkaian
sanadanya.
ii. HADITH MUDAL
Hadis yang gugur 2 atau lebih sanadnya secara berturut-turut.
Dinamakan MUDAL kerana sukar bagi Ahli Hadith mengesan 2 orang
atau lebih perawi yang gugur secara berturut-turut dalamsatu
rangkaian sanad.
iii. HADITH MURSAL
Hadis yang diriwayatkan oleh Tabiin dan disandarkan terus kepada
Nabi SAWdengan tidak menyebut nama Sahabat yang menjadi
perantaraan Tabiin dan Nabi SAW. > Perawi Sahabat digugurkan
atau tidak disebut dalamrangkaian sanad.
iv. HADITH MUALLAQ
Hadith yang digugurkan awal sanadnya seorang perawi atau lebih
secara berturut-turut, bahkan ada yang membuang kesemuanya.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 3 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
b. PERAWI GUGUR SECARA TERSEMBUNYI
i. HADITH MUDALLAS
Perbuatan menyembunyikan kecacatan yang ada pada sanad dengan
menghiaskannya supaya tidak diketahui kecacatan tersebut.
ii. HADITH MURSAL KHAFI
Sanad yang putus dalammana-mana tabaqah diantara 2 orang
perawi yang hidup sezaman tetapi tidak pernah bertemu atau
bertemu tetapi tidak pernah mendengar sendiri hadith dari ornag
tersebut. Ia juga dikenal dengan HADITH MUNQATI KHAFIY.
2. TUDUHAN TERHADAP PERAWI
Terbahagi kepada 2 kategori
Syarat2 Hadith ini:
a. TUDUHAN TERHADAP DHABIT PERAWI
i. Kesilapan yang besar - HADITH MUNKAR
ii. Banyak lupa - HADITH MUNKAR
iii. Ragu2 atau syak, menyalahi perawi thiqah lain:
Ubah gaya sanad MUDRAJ AL-ISNAD
Campur aduk Mawquf dengan Marfu MUDRAJ AL-MATAN
Tukar susunan matan atau sanad MAQLUB
Tukar perawi asal dengan perawi lain MUDTARIB
Mengubah baris MUHARRAF
Mengubah tanda noktah - MUSAHHAF
iv. Hafalan yang tidak baik Sengaja (Syaz)
b. TUDUHAN TERHADAP KEADILAN PERAWI
i. Hadith yang diriwayatkan oleh seorang yang dikenali sebagai
pendusta, fasik serta banyak dan sering melakukan kesilapan,
tidak diketahui riwayat lain selainnya, iaitu dia sahaja yang
meriwayatkan hadis tersebut.
HADITH MATRUK Hadis yang dibuang.
ii. Hadith diriwayatkan oleh perawi dusta, khabar direka-reka dan
disandarkan kepada Nabi SAWatau Sahabat atau Tabiin secara
dusta, kerana ada muslihat tertentu dan hadith dicipta dengan
menisbahkan kepada Nabi SAWsamada pendustaan itu
dilakukan secara sengaja atau tidak.
HADITH MAWDU Hadis yang jatuh atau rendah.
c. PERAWI YANG DHABIT (BAIK PEMELIHARAANNYA, BAIK DARI SUDUT
TULISAN &KUAT HAFALAN)
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 4 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
d. TIDAK ILLAH (JANGGAL) PADA SANAD &MATAN
e. TIADA SHAZ (KECACATAN) PADA SANAD & MATAN
3. HADITH QUDSI (Pg.78)
a. PENGERTIAN ISTILAH (Pg.80)
1. Setiap hadith yang dinisbahkan perkataannya kepada ALLAH
TAALA.
HADITH QUDSI ialah yang mana LAFAZNYA daripada NABI,
manakala MAKNANYA daripada ALLAH, samada melalui ILHAMatau
MIMPI.
2. Pendapat yang lebih tepat dan menyeluruh, HADITH QUDSI ialah
apa sahaja hadith yang DISAMPAIKAN OLEH RASULULLAH tetapi
DISANDARKAN ALLAH sebagai sumbernya samada bentuk MIMPI
Atau ILHAM.
b. CIRI-CIRI HADITH QUDSI (Pg.81)
1. MAKNA daripada ALLAH dan LAFAZ dari NABI.
2. TIDAK DIKIRA IBADAH bagi orang yang membacanya, iaitu tidak
sebagaimana AlQURAN.
3. Tidak disyaratkan penetapannya melalui MUTAWATIR.
4. Diriwayatkan Hadith Qudsi disandarkan kepada ALLAH, tidak
secara langsung, Rasulullah sebagai orang yang menyampaikan
berita dari ALLAH.
5. Menggunakan lafaz-lafaz tertentu, antaranya ialah sebagaimana
berikut:
a. Qala Rasulullah SAWFima Yarwih An Rabbihi
b. Qala Allah Fima Rawahu Anhu Rasulullah
6. Hanya memperkatakan tentang atau soal-soal fadail, sunat dan
keistimewaan-keistimewaan.
7. Kebanyakkannya bersifat Ahad dan bertaraf zann.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 5 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
4. SEJARAH PENULISAN HADITH DIZAMAN NABI SAW
Masyarakat Arab sebelumkedatangan Islamsudah mempunyai kemahiran menulis.
Sebaik sahaja wahyu pertama diturunkan, Baginda segera menyampaikannya kepada
Sahabat. Ayat-ayat AlQuran segera dihafal dan dicatat oleh penulis wahyu Rasulullah,
namun berlainan dengan hadith.
Peringkat permulaannya, Rasulullah tidak membenarkan Sahabat menulis atau
mencatat hadith, dikhuatiri menimbulkan kesamaran dengan ayat AlQuran.
Tetapi akhirinya, Baginda membenarkannya berdasarkan beberapa sebab.
PENDAPAT NABI SAWMELARANG MENULIS HADITH
DALIL2 LARANGANNYA:
a. Riwayat daripada Abu Said al-Khudri daripada Rasulullah SAW.
Yang bermaksud:
Janganlah kamu menulis apa-apa yang lahir dariku (Hadith Sahih lagi benar).
Sesiapa yang menulisnya selain daripada AlQuran hendaklah ia
memadamnya.
b. Riwayat Abu Hurairah yang bermaksud:
Ketika Rasulullah menemui kami, Baginda bertanyakan kami mengenai apa
yang kami tulis. Kami menjawab bahwa kami menulis hadith-hadith yang
kami dengar daripada Baginda.
Lalu Baginda bertanya kembali.
Kitab selain kitab Allah? Tidakkah kamu ketahui? Kaumsebelummu sesat
adalah kerana mereka menulis bersama kitan Allah catatan-catatan mereka.
SEBAB2LARANGANNYA:
a. Umat terdahulu mencampur adukkan catatan mereka dengan kitab Allah.
b. Pada masa yang sama, para sahabat masih disibukkan dengan peperangan
penaklukan kabilah-kabilah jazirah Arab.
c. Para Sahabat yang belumfahamtentang sesuatu hukum, mereka saling
bertanya kepada yang lebih tahu dan saling mempercayai penuturannya.
PENDAPAT NABI SAWMEMBENARKAN MENULIS HADITH
DALIL2 MEMBENARKANNYA:
a. Abd Allah bin Amru bin al-AS meriwayatkan yang bermaksud:
Aku menulis semua yang aku dengar daripada Rasulullah SAWuntuk dihafal.
Lalu masyarakat Quraisy berkata kepadanya:
Awak menulis semua yang didengar daripada Rasulullah, sednagkan
Rasulullah hanya manusia biasa yang ada kala bercakap ketika marah dan
tenang.
Lalu aku berhenti dari menulisnya.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 6 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
Aku segera menemui Rasullah dan menceritakan hal demikian kepadanya.
Mendengar kata-kata Abd Allah bin Amru bin al-As itu, Baginda meletakkan
jarinya kemulutnya dan bersabda yang bermaksud:
Tulislah! Demi Zat (Allah) yang jiwaku didalamkuasaNya! Tidak ada
satupun keluar daripadanya (iaitu mulutku) kecuali yang benar.
Terdapat Sahifah atau lembaran yang mengandungi hadith yang ditulis pada
zaman Rasulullah. Antara lembaran tersebut ialah Sahifah yang paling
terkenal iaitu al-Sahifah al-Sadiqah yang ditulis oleh Abd Allah bin Amru bin
al-As.
Dimana didalamnya mengandungi 1000 buah hadith Rasulullah.
Hadis riwayat beliau telah diriwayatkan oleh cucunya, Amru bin Suib.
SEBAB2MEMBENARKANNYA:
a. Pada ketika itu, orang Arab Badawi ingin fatwa/khutbah Nabi dituliskan,
maka Nabi meluluskan permintaannya untuk menulis hadith untuknya.
b. Larangan mencatat hadith2 Baginda adalah diperingkatAWAL SAHAJA dan
bersifat UMUMdan tidak BERSIFAT MUTLAK.
c. Umat Islammasih dalambilangan KECIL dan BARU MENGENAL ISLAM, takut-
takut tidak dapat MEMBEZAKAN HDAITH DAN ALQURAN.
d. Apabila sudah BETAMBAH JUMLAH umat Islamdan KUAT PEGANGAN
Islamnya, maka Baginda mengizinkan Sahabat menulisnya.
e. Menurut al-Ramahhurmuzi, hadith Abu Said itu adalah pada peringkat AWAL
Islam. Dimana umat Islammasih lagi dalamkesamaran antara AlQuran
dengan yang lain.
Ulama menyatakan bahwa riwayat yang menegah daripada penulisan dan
mencatat hadith sebenarnya berlaku pada tahun ke-7 Hijrah dan sebelumnya.
Manakala yang menyuruh atau riwayat yang mengizinkan penulisan adalah
datang selepasnya.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 7 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
5. RANGKAIAN SANAD MARFU &QUDSI
1. SANAD HADITH MARFU (Pg.260)
HADITH MARFU yang disandarkan kepada RASULULLAH SAW(Sanad
akhirnya adalah para Sahabat).
Samada: Kata2, perbuatan, pengakuan atau sifat2 Baginda SAW, sebelum
dibangkitkan menhanyalah dinisbahkan kepada Rasulullah SAWsebagai
adi Rasul atau selepasnya, sama ada rangkaian sanadnya bersambung
atau terputus.
2. SANAD HADITH QUDSI (Pg.84)
HADITH QUDSI hanyalah dinisbahkan kepada Rasulullah SAW(Sanad
Akhirnya) sebagai PENCERITA dan ia DINISBAHKAN/DISANDARKAN
kepada AllAH SWT.
6. MATLAMAT HADITH QUDSI (Pg.85)
a. Membentuk dan memupuk kepercayaan kepada Allah SWT dengan lebih
meyakinkan, kerana Hadith Qudsi memperkatakan tentang kepercayaan
aqidah yang sebenarnya mengenai Allah SWT, kekuasaanNya, kebesaranNya
dan limpah rahmatNya.
b. Memperkatakan tentang kesempurnaan akhlak dan tindak-tanduk yang
bersesuaian dengan aqidah, manakala AlQuran dan hadith Nabi pula lebih
umumserta menyeluruh.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 8 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
7. HADITH RIWAYAH (Pg.03)
Ulama hadith membawa beberapa pengertian mengenai ilmu Hadith Riwayah,
antaranya ialah:
a. Ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan
sesuatu yang berhubung dengan Baginda Rasulullah SAW, samada
berbentuk ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat peribadi.
b. Ilmu yang membicarakan tentang penukilan hadith secara bertulis daripada
Nabi SAWsamada dari sudut perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat
dan juga segala apa yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabiin.
1. RIWAYAH DENGAN LAFAZ (Pg.04)
Pemindahan sesuatu hadith dengan menitikberatkan LAFAZ PERAWINYA
tanpa melakukan pindaan atau gentian terhadap huruf dan perkataan asal
Rasulullah SAW.
2. RIWAYAH DENGAN MAKNA (Pg.05)
Perawi mengemukakan hadith TANPA TERIKAT dengan perkataan-
perkataan yang telah didengarinya.
Dia menukar lafaznya dengan perkataan lain yang seerti atau
menunjukkan maksud yang sama dengan perkataan asal tanpa mengubah
maksud asal sabda Baginda SAW.
8. HADITH DIRAYAH (Pg.09)
Ilmu yang memperkenalkan segala kaedah berkaitan keadaan perawi, matan,
method penyampaian dan penerimaan hadith, juga sifat rijal hadith.
Begitu juga sebagai ilmu tentang cara menilai kesahihan atau dhaif sesebuah
hadith. Seterusnya juga ia menjelaskan bagaimana hadith itu disampaikan juga
sebab-sebab hadith itu didatangkan oleh Rasulullah SAWatau Asbab Wurud al-
Hadith.
Konteks lain, ilmu Hadis Dirayah juga dikenali dengan
a. Ulumal-Hadith
b. Mustalah al-hadith
c. Usul al-Hadith
1. PENGAJIAN MATAN (LAFAZ HADITH) (Pg.09)
a. Perbincangan tertumpu kepada sifat perawi, iaitu SAHIH, HASAN &
DHAIF.
b. Jenis2 hadith Dhaif saperti: Munqati, Mudal, Mudtarib, Syaz,
Mudallas, Muallaq, Mubhamdan sebagainya.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 9 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
c. Hadith Palsu dan pembahagiannya.
d. Perbincangan adalah dari aspek bilangan perawi iaitu: Ahad dan
Mutawatir.
e. Jenis hadith Ahad: Masyhur, Aziz &Gharib
f. Jenis hadith Mutawatir: Lafzi &Maknawi
3. PENGAJIAN SANAD (RANGKAIAN PERAWI SESEBUAH HADITH) (Pg.10)
a. Riwayat hidup perawi.
b. Ilmu penilaian perawi yang dikenali dengan AL-JARH WA AL-TADIL,
meliputi syarat2 dan kategorinya.
c. Method penerimaan riwayat.
d. Methodologi buku-buku yang dihasilkan oleh pakar pengkritik
perawi.
e. Memastikan sanadnya bersambung atau terputus.
f. Memastikan tiada penambahan dan penyelewengan pada sanad.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 10 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
BAHAGIAN C (SOALAN2 ESSAY)
1. PERANAN SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM(Terangkan sedikit sahaja disini.).
BERIKAN SATU DALIL BAGI SETIAP DALIL ALQURAN, SUNNAH, IJMA ULAMA,
LOGIK AKAL.
HURAIKAN JUGA ISRAILIYAT &TAKSUB DALAMMERIWAYATKAN HADITH NABI.
BERIKAN CONTOH DARI ISRAILIYAT &TAKSUB.
a. Peranan Sunnah Sebagai Sumber Hukum(K3/S15)
1. SUNNAH adalah sumber hukumIslamyang kedua setelah AlQuran.
2. Apabila SUNNAH tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum
Muslimin akan mengalami kesulitan dalammemahami hal cara solat,
kadar dan ketentuan zakat, cara haji dan lain2.
3. Disebabkan AlQuran dalamhal2 tersebut hanya berbicara secara
MENYELURUH dan UMUM. Manakala PENJELASAN TERPERINCI ada
pada SUNNAH Rasulullah SAW.
b. Dalil2 Kedudukan Sunnah DalamSyariat Islam(K3/S4-7)
1. DALIL ALQURAN Menyarankan supaya semua kaumMuslimin
mentaati Rasulullah SAW, mematuhi perintah Baginda juga
senantiasa merujuk kepada hadith Baginda Rasulullah SAW.
Sebagaimana firman Allah:
_. _L`, _.l .1 _!L < _. _|. !. ,..l. ,l. !L,> _
Sesiapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia taat
kepada Allah; dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah Engkau
berdukacita Wahai Muhammad), kerana Kami tidak mengutusmu untuk
menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan).
(Surah An-Nisa[4:80])
2. DALIL HADITH Antara dalil hadith yang menyuruh umat Islam
merujuk kepada hadith baginda dalamapa jua keadaan ialah:
a. Sebagaimana sabda Baginda pada hari berlangsungnya Haji
Perpisahan yang diriwayatkan daripada UMAR AL-KHATTAB yang
bermaksud:
Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat
selama kamu berpegang kepada kedua-duanya: iaitu ALQURAN
dan SUNNAH Nabi-Nya.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 11 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
3. DALIL IJMA ULAMA Diantara dalil ijma ulama yang menjelaskan
bahwa seluruh umat Islamdigesa supaya merujuk kepada hadith
Baginda dalamapa jua keadaan ialah:
a. Ulama Islamdari kalangan sahabat saperti ABU BAKAR juga
UMAR dan lainnya hingga zaman sekarang, telah bersepakat
tentang KEWAJIPAN BERAMAL DENGAN SUNNAH RASULULLAH
yang telah terbukti kesahihannya.
4. DALIL LOGIK AKAL Diantara dalil logik yang menjelaskan umat Islam
digesa supaya merujuk kepada hadith, khususnya dalamperkara2
yang berkenaan perundangan dan syariat adalah:
a. Rasul dan Nabi disuruh SAMPAIKAN RISALAH dari Allah, maka
MUSTAHIL dia menyimpannya dan tidak menjelaskan isinya
menerusi hadith.
b. Nabi itu MAKSUMdari segala kesilapan maka apa yang dibawanya
juga adalah BENAR.
c. Huraikan Israiliyat &Taksub DalamMeriwayatkan Hadith Nabi
1. ISRAILIYAT Berita 2 yang dibawa dari Bani Israel yang terdiri dari
YAHUDI &NASRANI. Cerita2 Israiliyat DITOLAK dan TIDAK DIIKTIRAF
oleh Islam kerana kebanyakkannya tidak ada manafaat kepada ugama.
CONTOHNYA:
Bumi ini terletak diatas sebiji batu dan batu itu berada diatas tanduk
seekor lembu jantan dan lain2.
2. TAKSUB DALAMMERIWAYATKAN HADITH NABI
Reference: @Buku > Pg 250-254 (Hadith Mawdu/Hadith Palsu)
a. PERTELINGKAHAN POLITIK
Pendapat ImamSyafii tentang al-Rafidah dengan katanya:
Aku tidak dapati satu golonganpun yang mengikut hawa nafsu dengan
memberi saksi bohong, kecuali golongan al-Rafidah.
Antara hadith yang direka oleh golongan al-rafidah ialah dengan
mencela dan mencaci Muawiyah.
CONTOHNYA:
Yang bermaksud;
Apabila kamu melihat Muawiyah berada diatas mimbarku, bunuhlah
dia.
b. Faktor politik juga menyebabkan golongan yang fanatic kepada puak
mereka mencipta Hadis Palsu/Hadis Mawdu.
Sebagaimana golongan yang fanatik kepada Muawiyah mencipta
hadith.
CONTOHNYA:
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 12 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
Yang bermaksud;Orang-orang yang amanah itu ada tiga, iaitu Aku,
Jibril dan Muawiyah.
c. FANATIK KEPADA KABILAH, PUAK BANGSA, NEGERI, BAHASA, IMAM&
JEMAAH TERTENTU.
Oleh itu, mereka sengaja mencipta Hadis Palsu untuk memenuhi nafsu
dan kehendak mereka.
CONTOHNYA:
Sebagaimana hadith yang dicipta oleh golongan yang fanatik kepada
Bahasa Arab.
Yang bermaksud;
Sesungguhnya Allah apabila Ia marah, Ia akan menurunkan wahyu
dengan Bahasa Parsi dan apabila Ia reda, Ia menurunkan wahyu dalam
Bahasa Arab.
CONTOHNYA:
Hadith yang lain pula, golongan yang fanatik kepada Bahasa Parsi.
Yang bermaksud;
Sesungguhnya Allah apabila Ia marah, Ia akan menurunkan wahyu
dengan Bahasa Arab dan apabila Ia reda, Ia menurunkan wahyu dalam
Bahasa Parsi.
2. TERANGKAN DEFINISI ORIENTALIS SEDIKIT.
JELASKAN 3 STRATEGI ORIENTALIS.
JELASKAN 2 CARA MENOLAK DAKWAAN ORIENTALIS.
d. Pengertian/Definisi Orientalis (K4/S12)
1. Aliran pemikiran serta majoritinya tergolong daripada orang2 Eropah
yang membuat kajian Bahasa, Politik, Agama dan negara2 disebelah
Timur termasuk Timur Tengah.
2. Terdiri dari kalangan Yahudi, Kristian, Atheis yang mana sifatnya
ANTI-ISLAMuntuk menghancurkan ISLAM.
3. BERMOTIF: Mencari dan menimbulkan kontroversi dalammasalah
pokok berkaitan hadith.
e. 3 Strategi Kotor Orientalis (K4/S13-14)
1. Hadith &kesusteraannya diragui pada zaman Rasulullah SAW.
a. Kerana pada masa itu, masih tidak ramai orang Islampandai
menulis dan membaca.
b. Tidak ada pengumpulan rasmi.
2. Hadith adalah rekaan semata-mata umat Islamyang terhasil dari
perkembangan semasa saperti budaya dan sejarah umat itu.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 13 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
3. Pengaruh lain saperti penaklukan jajahan luar dan pengaruh politik
membentuk hadith dan ia BUKAN WAHYU atau dari NABI SENDIRI.
4. Hadith hanya baru ditulis dan baru wujud sekitar abad 2 Hijrah.
5. Hadith sudah LAPUK, tidak sesuai dengan perubahan zaman sekarang
dan tidak keperluannya dengan kepesatan teknologi.
6. Meragui tentang hadis kerana jarak jauh dengan Nabi SAW, pasti ada
penyelewengan dan tangan2 manusia.
f. 2 Cara Menolak Strategi Kotor Orientalis (K4/S15-16)
1. Pada zaman Nabi SAWlagi, para sahabat sudah boleh menulis dan ada
mencatatnya.
a. Sokongan: PiagamMadinah dan dokumen rasmi dan hadith dicatat
secara rasmi.
2. Wujudnya Sahifah sahabat saperti Sahifah Abu Hurairah &Saad bin
Ubadah al-Ansary.
3. Hadith dijamin oleh AlQuran, maka tolak hadith, mereka harus
membuktikan AlQuran salah dahulu sebagai wahyu.
4. Hadith Nabi SAWrelevan hingga kehari ini, hinggakan Michael Hart
menulis pengaruh Baginda hingga hari ini dapat dirasakan.
Bukunya, The 100: A RANKING of THE MOST INFLUENTIAL PERSONS
IN HISTORY
5. Dakwaan hadith bercanggah dianatara satu sama lain adalah tidak
benar. Ia terjadi mengikut kesesuaian masa, tempat dan orang yang
ditujukan dengannya.
a. Contoh:
Apakah amalan yang paling tinggi disisi Allah?
Nabi menjawab: Berjihad, buat baik kepada ibubapa, bersedekah.
3. TERANGKAN SANAD ITU APA &ISNAD ITU APA SEDIKIT SEBANYAK SAHAJA.
KEMUDIAN BERIKAN 3 FAEDAH MEMPELAJARI ULUMHADITH.
Reference: Slides Dari Kuliah 01 & 02
g. Sanad &Isnad (Kuliah 02)
4. Sanad Jalan yang menyampaikan kepada hadith.
5. Isnad Menyebutkan hadith itu kepada orang yang menyatakannya.
Sanad dan Isnad hampir sama ertinya.
Keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith.
Abdullah bin Mubarak berkata:
Isnad adalah dari urusan agama, dan kalaulah tidak kerana Isnad, nescaya
berkatalah orang yang apa yang mahu apa yang ia mahu berkata.
Diploma Syariah Islamiyyah 2012 Page 14 of 14
Kolej Universiti Islam Melaka-D1211280 Sazali Khamsan
3 Faedah Mempelajari UlumHadith (Kuliah 01)
1. Dapat merasa yakin dengan sesebuah hadith yang dipegangnya.
2. Tidak takut untuk dijadikan dalil yang kuat sebagai hujah.
3. Dapat mengetahui kedudukan hadith-hadith samada dalamkategori
diterima atau ditolak.
4. Mampu menolak ancaman tentang golongan yang cuba mengelirukan
umat Islam.
5. Dapat memperbaiki anadaian-andaian yang tidak berasas terhadap
hadith dan perawinya.
6. Mampu menghuraikan isu-isu semasa dalamagama dengan kaedah-
kaedah UlumHadith yang digariskan Ulama Hadith.
7. Kedudukan hadith adalah sumber kedua Islam, maka dengan
kemahiran dalamUlumHadith akan meningkatkan kemahiran
mengaplikasikan dan menterjemahkan sabda Nabi SAW.
8. Dalammenangani serangan dan kritikan dari golongan Orientalis dan
Israiliyat/khurafat, maka kita memerlukan lebih ramai sarjana dalam
bidang ini.

Anda mungkin juga menyukai