Anda di halaman 1dari 332

UNDANG-UNDANG KETERANGAN PERBANDINGAN OLEH DR.

AMIR HUSIN MOHD NOR

Sejarah UKI Zaman Nabi: ayat-ayat al-Qur an sudah memperkatakan apa yang dikategorikan sebag ai UKI. Contoh: Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yan g sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah SWT, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kamum kerabat kamu (alNisa :135) Dan janganlah saksi itu enggan apabila mereka dipangg il menjadi saksi (2:282)

sambung Hendaklah kamu mempersaksikan dua orang saksi dari orang lelaki dikalangan kamu, maka jika tidak ada dua orang lelaki maka bolehlah seorang lelaki dan dua orng perempuan(2:282) Hadith: Keterangan itu adalah kewajipan pendakwa, sedangkan sum pah adalah kewajipan mereka yang mengingkarinya Diriwayatkan daipada Ibn Abbas b ahawasanya Rasululah saw telah menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada sumpah dan seorang saksi

sambung Sahabat: Diriwayatkan drpd S.Ali bahawa Nabi saw telah menghukum berdasarkan kep ada keterangan seorang lelaki dan sumpah tuan punya hak. Dan Ali ra juga menghuk umkan demikian sewaktu beliau berada di Iraq.(riwayat Ahmad, Tirmizi) Ulama: Pad a asalnya seseorang itu bebas daripada sebarang tanggungan. Asal sesuatu itu tid ak wujud (melainkan jika dibuktikan sebaliknya) Sesuatu yang telah sabit wujudny a di suatu masa yang telah lalu dihukumkan sebagai berkekkalan wujudnya sehingga dibuktikan sebaliknya.

Penyusunan UKI secara tersusun Zaman nabi, sahabat: al-Qur an dan alSunnah Ulama: dalam kitab-kitab fiqh alMuwa tta , al-Umm, Musnad , al-Turuq al-Hukmiyyah, adab al-Qadi dsbnya. Al-Majallah a l-Ahkam al-Adliyyah 1885.Kitab 13: Ikrar, 14:dakwaan, 15:saksi dan sumpah

KULIAH PERTAMA SEJARAH Prinsip UKI dikesan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka iaitu di dalam HUKUM KA NUN MELAKA (1400-1511) Bentuk prinsip undang-undang yang dipakai Yamin (Sumpah) Iqrar (Pengakuan) Shahadah (kesaksian)

Peruntukan Undang-undang Fasal 14.1 menyatakan cara penentuan fakta melalui hukum adat atau hukum Islam i aitu bersumpah memegang mimbar masjid jika ketiadaan saksi. Fasal 38 lebih detil ..jikalau menuntut dikatakannya benda itu, perinya dan bagainya dan harganya, m aka didengar oleh hakim tuntutannya itu.Maka ditanyai hakim, adakah syaksimu? Ji kalau ada syaksinya, disuruh bawa. Jika katanya, Hendak aku sumpah, syaksi tiada , disuruh bersumpah

sambung orang yang dituntut. Jikalau ia bersumpah, hilang benda yang dituntutnya itu. Ji kalau tiada mau ia bersumpah, hilanglah tuntutannya itu. Prinsip yang bekaitan y ang ada: Prinsip beban pembuktian Kesaksian sumpah

sambung Fasal lain ialah 38.2 sumpah plaintif bersama dengan saksi yamin istizhar Fasal 38.3 sumpah besar iaitu dengan memegang mimbar masjid kes diyat, nikah, talak da n rujuk dan tuntutan harta tidak kurang 20 mithqal. Fasal 38.4 sumpah defendan.

Sambung Fasal 35 iqrar boleh dijadikan asas pensabitan dalam kes yang melibatkan hak All ah dan manusia. Juga diterangkan syaratsyarat sah iqrar iaitu aqil baligh dan ta npa paksaan. Fasal 42 iqrar dan saksi 2 lelaki saja yang boleh sabitkan kesalaha n minum arak dan ditolak sabitan cara qarinah sahaja.

Sambung Fasal 37.1 kelayakan saksi iaitu tahu halal haram, wajib sunat, bezakan baik dan buruk. Seterusnya lima syarat saksi; Islam, aqil baligh, adil dan jaga maruah. Fasal 37.2 nisab al-shahadah; Zina 4 saksi lelaki Hudud lain dan qisas 2 lelaki Lihat anak bulan 1 lelaki Saks i perempuan saja tetapi 4 org kes kelahian anak, penentuan dara dan kecacatan or g perempuan

Sambung Fasal 40.2 bentuk dan mutu keterangan saksi yang diterima - kes zina lihat perbu atan zina tersebut Fasal 42 Bermula dihadkan dua perkara, suatu dengan ikrar, su atu dengan dua orang saksi laki-laki. Tiada dihadkan dengan dicium bau tuak mulu tnya ya ni tidak dihukum padanya. Hukum Kanun Melaka hanya 41% yang Islam selebi hnya hukum adat

Negeri-negeri lain dalam pemakaian UKI Perak Undang-undang sembilan puluh sembilan yang sama dengan HKM Pahang Hukum Ka nun Pahang juga sama dengan HKM semasa Sultan Abdul Ghafur Mahyuddin Shah (15921614M)

Seks yang terlibat seks 62 = 38.1(HKM) berkaitan beban pembuktian Seks 63 = 37.1 berkaitan kesaksian Seks 65 = 38 berkaitan sumpah

sambung Selangor tidak ada undang-undang khusus tetapi terdapat bukti lain yang menunjuk kan UKI diamalkan. Perlantikan qadi iaitu Tun Sheikh Abdul Ghani dri Sumatera su dah tentu dalam memutuskan sesuatu kes berdasakan prinsip UKI & Undang substanti f lain. N9 HKM + Adat pepatih + Undang-undng Sg.Ujung.

Pemakaian UKI di Negeri Melayu Bersekutu dan Tidak Bersekutu Selepas c/t Inggeris Majlis Mesyuarat Negeri jadi badan perundangan negeri. Mahk amah dibahagi 2 sivil dan syariah UKI hanya dipakai di M.Syariah saja. Tiada sek s. Tertentu tapi rujuk kitab-kitab fiqh mughni muhtaj, minhaj al-talibin, al-nih ayah dan al-umm Kadang-kadang c/t Inggeris dalam kes orang Islam. Ainan lwn Sye d Abu Bakar [1939] 8 MLJ (FMSR) 209. 1948 Ordinan Mahkamah 1948 digubal- M.Shari ah diletak bawah kuasa negeri. Negeri gubal Undang-undang Pentadbiran Islam Nege ri-negeri- dlmnya ada UKI (1 fasal shj)

sambung Kelantan sblm c/t Inggeris pakai UKI w/p tiada undang-undang khusus. Tapi pelaks anaan pakai kitab fiqh spt. Bughyah alMustarsyidin dan Muin al-Hukkam.(18101900) Selepas itu apabila pemisahan mahkamah syriah dan sivil peminggiran UKI khusus utk M.Syariah shj. 1953 Enakmen Majlis Agama dan Adat Melayu 1953 yang UKI dalam nya.

1966 dipisahkan enakmen berkaitan M.Syariah dan pentadbiran Majlis Ugama dan Ada t Istiadat Melayu Kelantan. Seksy. 18(1) Mahkamah hendaklah patuh kepada semua s yarat-syarat Hukum Syarak mengenai bilanagan, taraf atau kualiti saksi.

Undang-undang pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor - 1952 seksyen 53(1, 2, 3) Sabah 1977 54 (1) (2) (3) Johor 1978 72(1)(2 )(3) Kedah 1962 s.50(1)(2)(3) Banyak masalah: Hakim syariah, peguam sivil Ambil UK Malaysia pakai prinsip Tiada latihan utk pe gawai m.syariah

Cara mengatasi Masalah Latihan diberikan oleh UIA dan kini UKM. B/Kuasa: pindaan Perlembagaan perkara 1 21 (1A) mahakamh-mahkamah yang disebutkan dalam Fasal (1) tidaklah boleh mempuny ai bidangkuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidangkuasa Mahkamah Syari ah. Kesan: perlu ada UK Mahk.Syariah tersendiri. Akta ket.mahk.Syariah 1997 WP. Ordinan Ket.Syariah 1991 Neg.Sarawak

Akta/Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah yang ada di Malaysia hampir 90% adalah diceduk atau ditiru dari Akta Keterangan 1950

Sejarah Akta Keterangan Malaysia 1950 In pari materia of Indian Evidence Act 1872 Drafted and codified by Sir James Fi tz James Stephen base on the uncodified English Law of Evidence Applicable throu gh out Malaysia irrespective of religion and races. Sejarah pemakaian di Malaysi a sejak Inggeris mentadbir Neg.Selat yang menggantikan pemakaian UKI kecuali dlm kes yang melibatkan keluarga.

sambung 1. 1893 Bdan Perundangan Neg.Selat membuat semula UK dengan menamakannya Evidence Ordina nce (No.8) of the Straits Settlement. Undang-undang ini kmd dipakai oleh Negerinegeri Melayu Bersekutu. Bermula dengan Selangor dan kemudian Perak Order in Cou ncil No:9 of 1894.

sambung Awal kurun 20, NNMTB setelah terima naungan Inggeris mula memakai UKS. 1930, Kel antan terima sama seperti Indian Evidence Act yag juga diterjemah ke dalam BM de ngan tulisan jawi. Ini diikuti neg.lain. 1950 dua tahun selepas semua negeri Mel ayu termasuk bekas Neg.Selat (Melak dan PP) membentuk Persekutuan Tanah Melayu, semua enakmen ini telah dimasnsuhkan dan dinamakan Evidence Ordianan (No:11)1950 untuk dipakai sebagai sumber UK di mahkamah-mahkamah sivil. Ia mula dik/kuasaka n pada 25 Mei 1950.

sambung 1971 Ia disemak semula dan diberi nama Akta Keterangan (Act 56) 1950 Disemak 197 0 dan mula diperluaskan pemakaiannya ke Sabah dan Sarawak pada Nov.1971. esimpul an: AK 1950 adalah bermodelkan Indian Evidence Act 1872. Ia merupakan UK Inggeri s (Common Law Inggeris) yang dkanunkan. Hakim Besar Thompson dalam kes Looi Wooi Saik lwn. PP menegaskan:

sambung Di negara ini, persoalan ini, (satu isu keterangan dlm kes ini) tertakluk kepada Ordinan Keterangan (Evidenc Ordinance) yang sama dengan Indian Evidence Act..Pa da umumnya adalah digubal oleh Sir James Stephen dalam tahun 1872 dengan tujuan untuk mengkanunkan undang-undang Inggeris yang berkaitan dengan keterangan yang berkuatkuasa pada masa itu.

sambung Chief Justce M.Monier dalam komentarnya tehadap Indian Evidence Act 1872 menyata kan; " Historically the Law of Evidence may be described as the child of the jur y system. It was born, and had developed with their ancient Anglo-Saxon institut ion and remains today as characteristic feature of the legal system of English s peaking countries as,until quite recently, the jury system of their judicial org anisation.

Pemakaian Akta Pemakaian Akta: Applicable in every judicial proceeding whether it be criminal o r civil trials. Setiap peruntukan undang-undang bertulis harus ditafsir oleh Hak im, begitu juga dengan Akta Keterangan 1950.

sambung Oleh sebab itu, principle of Interpretation English judicial decisions, common l aw, Judicial decisions of India, Sri Lanka, Pakistan and Nigeria. It is referred only if there is no clear answer to the problems in the Evidence ct 1950. Hakim Buhagiar dalam kes Saminatahan and Ors. V PP menyatakan "This ordinance is in t he main in accordance with English law though it does in several respect materia lly divere from that law, English decisions serve as valuable guide and indeed a s binding authorities where the English law has been followed in the Evidence Or dinance..

sambung Berhubung dengan pemakaian kes-kes dari India dalam kes Meelamchan and Anor v PP , Hakim Besar Thomson menyatakan: "A decision of the Supreme Court of India is, of course, not in any way binding on this court. When ., however, it relates to the nterpretation of a statutory provision whichis the same in India and this co untr such a judgement is entitled to the very highest degree or respect."

sambung Mahk.Sivil Malaysia juga megamalkan system "duluan mengikat" (doctrine of bindin g precedent) di mana keputusan mahkamah tertinggi mengikat mahkamah yang lebih r endah. Dengan itu mahk.sivil Malaysia tidak henti-henti mengambil undang-undang Inggeris.

sambung Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956 dengan terang memberi kuasa kepada hakim-hakim mahkamah sivil mengguna pakai undag-undang common law England jka t idak terdapat peruntukan undng-undang tempatan.

sambung Kesimpulan: Lord Diplock in the PP v Yuvaraj (1969) decided that the Ordinance E vidence must be held based on the recorded provisions whether it contradict or n ot to the Common Law. Tetapi tidak dinafikan tentang pengaruh besar yang dimaink an oleh undang-undang Inggeris melalui AK 1950 sendiri, melalui hakim iaitu dokt rin duluan mengikat dan juga seksyen 3 dan 5 Akta Undang-undang Sivil 1956

Kesimpulan Rujukan: Q & S bagi UKI. Manakala AK 1950 pula akta sendiri, tafsiran hakim, bin ding precedent dan kes-kes mahkamah England, India, pakistan dsbnya. Sejarah: UK I sudah bertapak lama di Malaysia sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggal ah campurtangan Inggeris. Selepas merdeka barulah ada usaha mengembalikan fungsi UKI sehingga terbentuknya Akta/Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah.

Soalan-soalan Jelaskan perkembangan UKI di zaman awal Islam. Huraikan perkembangan UKI di Mala ysia. Huraikan perkembangan UUK Sivil di Malaysia.

Bab 2 Pengenalan UKI dan AK 1950

Pendahuluan Undang-undng Keterangan ialah sebahagian daripada undang-undang acara/adjective atau procedural law atau dalam B.Arabnya qanun syakliy/qanun ijra'i. Undang-unda ng acara menentukan pliding (dokumen sebutan kes) manakala UK menentukan kaedah pembuktian. Keduanya menjadi alat kepada U substantive dipraktikkan. Berbeza drp d undang-undang substantive yang menentukan hak(rights), t/j (duties) dan tanggu ngan (liabilities) yang menjadi matlamat akhir sesuatu prosiding.

Objektif UK memudahkan hakim mengambil keterangan yang betul-betul penting dan berkaitan dan mempunyai nilai pembuktian sahaja di samping menjaga masa mahkamah. Membantu ma hkamah membuat kesimpulan daripada fakta-fakta yang dikemukakan. Membantu hakim menilai keaslian keterangan langsung dengan dapat mengenalpasti unsure penipuan, pemalsuan dan sumpah bohong. Selain itu mencegah penerimaan keterangan tanpa di siplin.Yang diterima hanyalah kaedah-kaedah yang betul dan seragam

Prinsip Asas UK Keterangan mestilah dihadkan kpd perkaraperkara yang menjadi isu iaitu fakta isu dan relevan sahaja Keterangan terbaik "best evidence" sahaja yang mesti dikemuk akan Keterangan dengar cakap mesti dielakkan. Tidak ada keterangan yang dianggap sempurna kecuali setelah dilakukan pemeriksaan balas (cross examination)

Fungsi AK AK menentukan: Kebolehterimaan sesuatu fakta. facts may be proved, the fact may be proved in a court by: saksi hearsay dokumen dan bahan lain yang dikemukakan sebagai exhibits.

Satu fakta menjadi keterangan kepada fakta yan lain. facts which need not be pro ved rujuk seks 56 diiktiraf undang seks.57.- mahkamah perlu memberi pengiktirafa n

Definisi Bayyinah Bayyinah : terang,jelas /nyata. Selain itu ia juga bermakna bukti atau hujah yan g menjelaskan atau menunjukkan wujudnya sesuatu. Juga membawa maksud tanda yang sama maknanya dengan burhan dan hujjah. Dalam Q diguna sebanyak 19X (kata tungga l) dan bayyinat (jamak) sebanyak 52X. Semuanya dengan maksud "apa yang menerangk an kebenaran atau perkara sebenar (al-haq) Penggunaan dalam Q : makna bukti dan hujjah(rujuk ayat 1&4 surah al-bayyinat). Hadith: perebutan tanah di Yaman antar a Jarir ibn Ma'adan dan Amr al-Qis. Nabi kata: Hal laka bayyinah?

sambung Nama bagi sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu hak atau kepentingan sehingga hakim mampu membuat keputusan atau hukuman. Apakah bayyinah sama denga n al-shahadah? Keterangan sama dengan kesaksian Keterangan adalah lebih umum dar i kesaksian

Definisi Evidence Cross mentakrifkan keterangan sebagai saksi atau dengar cakap, suratan, bendaan dan fakta yang diterima oleh mahkamah sebagai fakta asas dalam sesuatu kes. Haki mPhipson sebarang fakta, saksi atau tanda dan suratan yang sah diterima untuk me ngesahkan atau menunjukkan atau tidak fakta yang diselidiki.

sambung Akta Keterangan 1950 seks.3 : Keterangan didefinisikan sebagai: segala pernyataa n yang dibenarkan dan dikehendaki oleh mahkamah dibuat dihadapannya oleh saksi-s aksi berhubungan dengan fakta-fakta yang disiasat: pernyataan sedemikian disebut keterangan lisan segala dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan mahkamah: dok umen-dokumen sedemikian disebut keterangan dokumen;

Fakta isu/Masdar alhaqq/Fakta syarak Fakta: seks.3, sesuatu, keadaan sesuatu atau hubungan sesuatu yang boleh diketah ui dgn deria, apa-apa keadaan fikiran yang disedari oleh seseorang. Fakta isu/Ma sdar al-haqq/Fakta syarak: fakta yang menjadi isu dalam sesuatu kes yang meliput i: B telah mati A sahaja yg bunuh B A berniat bunuh B

sambung

UKI: Ia juga dipanggil al-mahkum bih/fih oleh ulama usul. Fakta syarak yang menj adi asas kepada penentuan hukuman bersalah/tidak, ada hak/tidak oleh hakim. Kewu judan fakta ini boleh dilihat dari sudut wujud al-hissiy dan wujud syar'i. W.sya r'I beerti wujudnya fakta yang memenuhi kehendak syarak dr sudut syarat dan ruku nnya. W.hissiy ialah kewujudan fakta yang boleh ditanggapi oleh pancaindera.

sambung Misal, transaksi jualbeli: w.shariyy syarat-syarat jualbeli, manakala wujud al-h issiy berlakunya pertukaran barang. Kes zina: shariyy syarat dikenakan hukuman z ina, hissiy berlakunya perbuatan zina.

Fakta Relevan/Qarinah

adalah juga fakta yang menjadi objek pembuktian tetapi bukan merupakan fakta asa s yang hendak dibuktikan. Contoh: Fakta A membunuh B dengan pisau. Fakta yang C melihat A membeli pisau di kedai Ahmad pada hari yang sama adalah fakta relevan atau Qarinah. Fakta Ali melihat Ahmad keluar dari rumah Abu dengan pisau yang be rdarah ditangannya adalah fakta relevan atau qarinah

Pembahagian Keterangan berdasarkan kejadian: UKI & UK langsung atau direct evidence hal keadaan/circumstantial evidence :tidak membukt ikan perkara yang menjadi isu tetapi hanya membuktikan sesuatu persoalan melalui kesimpulan yang dibuat.Pembhg berdasarkan medium lisan, dokumen (primary dan se condary, public dan private) , t/laku berlawanan dengan hearsay. Real barangan s elain dokumen (kapak, pisau,pistol) sementara personal (ucapan atau isysrat oleh saksi) penyampaian keterangan: Pembhg berdasarkan bahan bukti:

Hukum Memberi Keterangan Pada prinsipnya, berdosa menyembunyikan keterangan. Ibn Abbas: menyembunyikan ke saksian salah satu dosa besar al-Baqarah :283. Wala taktumu al-shahadh. Waman ya ktumha fainnahu athimun qalbuhu. dan janganlah kamu (wahai org yg menjadi saksi) menyembunyikan perkara yg disaksikan itu. Dan sesiapa yg menyembunyikan perkara yg disaksikan maka sesungguhnya ia adalah org yg berdosa hatinya. Wala Ya ba sh uhadau idha ma du u. Janganlah kamu menyembunyikan perkara yang disaksikan

Hukum Memberi Keterangan dan Hubungannya Dengan Kes Jenayah: wajib ketika diminta oleh mahk. Ibn Abi Dam Apabila kesaksian seseorang itu telah diminta oleh hakim maka kesaksian atau keterangan saksi itu menjadi s atu amanah dan menjadi fardu ain. Sunat: menyembunyikan dan ikut budibicara saks i. man satara musliman sataruhu Allah fi dunya wal akhirat Ibn Humam menyatakan saksi diberi pilihan antara meyembunyikan atau menzahirkan kesaksian tersebut. M alah menutup adalah lebih baik. Al-Syirazi: diharuskan seorang tidak menjadi sak si, kerana kesalahan hudud sunat dirahsiakan. Melibatkan hak Allah. Persoalan: j ika tak wajib maka jenayah merebak. Dlm sistem Islam ada penguatkuasa tak perlu

sambung Sivil/Mal: Fardu kifayah krn hak atau kepentingan tersebut tidak sempurna atau t ercapai melainkan jika keterangan dapat diberikan. Menjadi Fard ain sekiranya ti ada org lain yang akan memberikan keterangan dan sekiranya diminta (disapina) ol eh mahkamah.

sambung Akta Prosedur Jenayah Syariah (WilayahWilayah Persekutuan) 1997 seks.9 Tiaptiap org yg mengetahui pelakuan atau niat mana-mana org lain utk melakukan apaapa kes alahan hendaklah dgn serta-merta memberikan maklumat kepada Pegawai penguatkuasa Agama atau pegawai polis yg terdekat tentang pelakuan atau niat itu. rujuk juga seks.8.

Hukum Memberi Keterangan menurut Undang-undang Sivil UK: The Malaysian Law of Evidence clearly provides that the witness should not r efuse to be a witness as mentioned in section 132 (1); A witness shall not be ex cused from answering ay question to any matter relevant to the matter in issue i a any suit, or in any civil or criminal proceeding

sambung In fact, the Penal Code of Malaysia made those who refuse to be a witness as com mitting a crime as stated in section 174: Whoever being legally bound to attend in person or an agent at a certain place and time in obedience to summons, notic e, order .. omits to attend at that place .. shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month, or with a fine which may extend to on e thousand ringgit or both

Kesimpulan Tiada perbezaan yang banyak dari sudut definisi, Hukum: UKI ada fard ain dan kif ayah dan lihat kepada kes. pembahagian keterangan sama kecuali hearsay evidence. Islam benarkan dengan konsep Shahadah atas shahadah dan shahadah al-tasamu'.

BAB 2 PEMBUKTIAN/PROOFS

Pengenalan Pembuktian sesuatu yg penting, tiadanya maka tiada perbicaraan Perlu bagi menent ukan sama ada satu dakwaan atau pertuduhan benar atau tidak contoh. Hakim in his judgement is depending on the evidence and proof which put forward before him. Although the fact that a party is on the right side but because of his failing t o bring in the evidence the judgement would not be in his favour as the Prophet says: We have been ordered to decide on the apparent evidence and this is Allah Almighty who knows the

sambung But the Prohet in another tradition reminds the Muslim who make false claims byb saying You come to me for adjudication.Perhaps some of you are cleverer in argu ments than others. If I should adjuddicate in favour of a person against his bro ther depending upon the former s statement while the latter in reality is in the right, then I would only be handing the former a piece of hell-fire. Let him no t take it.

Definisi UKI: Pembuktian dari bukti atau proof. Proof means everything which objective is to convince one s position regarding right and wrong of unsure facts. Bukti ber makna segala sesuatu yang berfungsi untuk menyakinkan pemikiran seseorang tentan g kebenaran atau kepalsuan sesuatu perkara yang belum pasti. Secara literal, buk ti diertikan sebagai keterangan yang nyata, dalil, saksi dan tanda. Proving is a process of proving something.

sambung Pembuktian bermaksud proses atau perbuatan untuk membuktikan sesuatu. Pembuktian adalah sama dgn ithbat. Ithbat bermaksud mengemukakan dalil yang dibenarkan di hadapan Kadi dalam majlis penghakiman berkaitan dengan sesuatu hak atau kejadian .

sambung AK: Thayer The duty of going forward in argument or in producing evidence, wheth er at the beginning of a case, or at later moment throughout the trial or discus sion (Cross, 74). AK:Pembuktian adalah merujuk kepada kepercayaan mahkamah terha dap sesuatu fakta. Apabila mahkamah percaya sesuatu fakta sbg wujud ia dikatakan telah dibuktikan atau proved. Jika tidak mempercayai atau tidak mengakui kewuju dan sesuatu fakta maka ia dikatakan sebagai dibuktikan sebaliknya atau disproved .

sambung D Dan apabila sesuatu fakta tidak dapat dibuktikan oleh mana-mana pihak atau ket erangan tidak mencukupi maka fakta itu dikatakan sebagai tidak dibuktikan atau n ot proved.

Beban Membukti/Burden of Proof UKI : The burden of proof can be divided into two: i.Legal Burden of Proof/ Beba n Pembuktian Undang-Undang : In other words, the burden of establishing a case. For example: if you accusing someone stealing your property, the legal burden of proof is on you. Or you have to prove it. With regards to the legal burden of p roof, it very much related to the type of case involved. In criminal proceeding the legal burden of proof lies on the prosecution whereas on civil cases the bur den of proof

sambung i. The fundamental in criminal cases is that there is a burden on the prosecutio n which never shifts, to prove its case; it is not upon the accused to prove his innocence. This principle is underlined by the tradition of the Prophet: al-bai yyinat ala al-mudda i the burden of proof is on the claimant and the defendant m ay be put on oath . Another principle involved is also general principle in Isla mic jurisprudence which saying: al-aslu bara ah al-zimmah: Originally, people ar e free from any responsibility

Evidential Burden of Proof or Burden of Proof of a Fact/Beban Pembuktian Fakta : It means that the burden to proof certain facts or facts before the courts is on the party who want to convince the court the existence or inexistence of the facts. Seks.75 Akta Keterangan Mahkamah Syariah Beban membuktikan tentang apa-ap a fakta tertentu terletak pada orang yang berkehandakan Mahkamah memeprcayai ten tang kewujudan fakta itu. A berhasrat supaya mahkamah memeprcayai bahawa pada ma sa berkenaan itu dia berada di suatu tempat lain. Dia mestilah membuktikannya. ( rujuk juga seks.78, 79 & 80)

Legal Burden of Proof AK PP v Saimin (1971) 2 MLJ 16 Three accused were charged with theft. At the end of the prosecution s case, the magistrate ruled that there was a case to answer no t because he was satisfied with the prosecutin but because I want the accused to explain for themselves. After hearing the accused, the magistrate convicted the m saying that he was partially satisfied that the charge had been proved since t he accused had not given any reasonable explanation as to the charge against the m.

sambung Sharma J quashed the conviction. Then he stated the type of burden the prosecuti on must carry The proof of a case against the accused depends for its support no t upon the absence or weakness of the explanation on his part but depends on the positive and convincing evidence which prove the charge against the accused by the prosecution.

Evidential Burden of Proof According To EA Lord Devlin in Jayasena v R (1970) AC 618 (PC) totally rejected the term evident ial burden of proof and said that it is a contradiction in terms. An evidential burden is only the burden of adducing evidence, eg raising a doubt where there i s no duty to prove, whereas legal burden is the burden of proving a case, of con vincing the court to believe in the existence or non-existence of a fact. Theref ore, the evidential burden of proof is lighter than the legal burden of proof in term of .

Bentuk-Bentuk Bentuk-bentuk evidential burden of proof Seks.105 sebagai pendalihan. The statute which provide the exception is mentione d in sec. 105. yg berbunyi Apabila seseorang dituduh atas sesuatu kesalahan, beb an membuktikan adanya halkeadaan yang mejadikan kes itu termasuk dalam manamana kekecualian am Kanun Kesiksaan, atau mana-mana kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam mana-mana bahagian lain Kanun itu, atau dalam mana-mana undangu ndang yang mentakrifkan kesalahan itu, terletak pada orang itu, dan mahkamah hen daklah menganggap hal keadaan tersebut

sambung Woolmington v PP Dlm kes ini W dituduh membunuh. Hakim menyatakan bahawa beban b ukti kes adalah kepada pendakwa kecuali pihak defendant membuktikaan nyataan men unjukkan itu sebagai menyebabkan kematian atau kemalangan. Terdpt kekecualian yg dibuat of House of Lord dlm kes ini tentang beban pembuktian: i. pihak yg ditud uh kemukakan pendalihan Ii. Statut secara khusus memperuntukkan defendant hendak lah menanggung beban pembuktian dalam pendalihannya

sambung kes: Lim Tong v PP (1938) MLJ 41. Beliau dituduh membunuh. Dalam pembelaannya ke bangkitan marah yg menyebabkan dia membunuh. Hakim perlu buktikan sehingga tidak ada keraguan yg munasabah. Terell J. Hakim Mahkamah rayuan w/pun beban membukti kebangkitan marah ke atas OKT tetapi legal burden of proof atau dlm kes ini beb an membukti niat jenayah masih lagi terletak ke atas pendakwa. Jika OKT gagal me mbuktikan pembunuhan itu atas sbb kebagkitan marah, tetapi keterangannya menimbu lkan keraguan

sambung Kekecualian (ii) dlm kes Woolmington dan Sinnasamy v R (1936) All.E.R 1138. He i s charged of killing his son. The accused brings the defence on the ground of gi la babi. So the burden to proof the defence is lies on him. The statute which pr ovide the exception is mentioned in sec. 105. yg berbunyi Apabila seseorang ditu duh atas sesuatu kesalahan, beban membuktikan adanya halkeadaan yang mejadikan k es itu termasuk dalam mana-mana kekecualian am Kanun Kesiksaan,

sambung atau manan-mana kecualian khas atau proviso yang terkandung dalam manamana bahag ian lain Kanun itu, atau dalam mana-mana undang-undang yang mentakrifkan kesalah an itu, terletak pada orang itu, dan mahkamah hendaklah menganggap hal keadaan t ersebut itu sebagai tidak ada.

sambung Reverse Onus Clause/ Statut secara khusus memperuntukkan defendant hendaklah men anggung beban pembuktian dalam pendalihannya spt seks. 106 Apabila sesuatu nyata an adalah khasnya diketahui oleh seseorang maka beban membuktikan nyataan itu ad alah terletak padanya. Seksyen ini terhad penggunaannya kepada kes-kes tertentu spt kes berkaitan rasuah, perlesenan dsbnya.

sambung PP v Yuvaraj (1969) 2 MLJ 89 (PC) The respondent was charged before the Session Court, Batu Pahat with an offence under s 4(a) of the Prevention of Corruption A ct 1961 (Akta Pencegahan Rasuah). So, the statute requires that the respondent m ust in employment body and the gratification (imbuhan) is given to him and it is given and received corruptly as an inducement or reward. In this case, the resp ondent s defence was that it was not paid or given and accepted corruptly.

sambung He was acquitted by the Session Court and upheld by the High Court. In Federal C ourt, the judges held that the prosecution must proved that (a) the gratificatio n was paid or given to or received by the defendant (b) that at the time of paym ent, gift or received he was in the employment of a public body. However, the bu rden of rebutting that the payment is given or received corruptly is lies on the respondent which is only on the balance of probabalities.

sambung PP v Koh Chin Mong (1962) 28 MLJ 104 (HC) Tiada road tax yg bersalahan dgn s.22( 1) Ordinan Lalulintas Jalan 1958 dan juga tanpa insuran yg sah. Magistate lepask an krn prosecution gagal membuktikan bahawa kereta tersebut tidak punya lesen/ro ad-tax dan insuran tanpa panggil the accused. Hakin putuskan bahawa tugas mengem ukakan lesen dan sijil insuran bukan kpd pegawai pengeluar lesen tetapi adalah k pd accused berdasarkan seks. di atas.

sambung Alibi Dato Mokhtar Bin Hashim & Anor v PP (1983) 2 MLJ 232 (Federal Court) Where the accused relies on the defence of alibi then he has the legal burden to prov e his defence.

sambung Begitu juga dgn kes anggapan seks. 112-114. Maka sesiapa yg ingin buktikan sebal iknya, beban bukti tersebut terletak padanya. Burden in prima facie case; Adalah terletak ke atas prosecution dan ia dikategorikan sebagai evidential burden and not a legal burden. In other word, the prosecution does not prove the guilt of the accused. It is a matter of adducing sufficient evidence, not inherently incr edible, to satisfy each and every element of the crime.

Perhatian Legal burden of proof prove case criminal beyond reasonal doubt, evidential burd en of proof raising doubt of the case lighter balance of the probabalites. Dlm p enulisan undang-undang, term Legal dan evidential a) kadang-kadang merujuk kpd b eban yg ditanggung (prosecution/respondent/plaintif) kecuali 3 exception yg mana accused has to rebut the charge using the general exception ( disebut legal bur den

QUANTUM OF PROOF Definisi: Banyaknya keterangan yg diperlukan supaya dianggap sudah terelepas dar i beban satu-satu isu di sisi undang-udang. UKI: berbeza antara jenayah dan sivi l. Jenayah keyakinan mell proses penyaksian, dalil dan keterangan. Misalnya, kes zina al-ghamididah diputuskan berdasarkan pengakuan yg mana ianya sampai diperi ngkat yakin dan tidak syak lagi sekalipun cuba diragukan oleh Rasulullah. Begitu juga kes pengakuan zina Sarahat alHamdaniyat, apabila S.Ali cuba menimbulkan ke raguan bagi melepaskan beliau

sambung dgn pertanyaan seperti adakah dia (lelaki) melakukan ketika awak sedang tidur km d adakah dia memaksa engkau. Semuanya dijawab tidak. Malah S.Umar dlm kes hamba (Hatib bi Abi Balta ah) yg mencuri unta ketika zaman kebuluran melepaskan lelaki tersebut kerana kelaparan menyebabkan beliau mencuri. Maka kelaparan tersebut d ikategorikan sebagai elemen yg menjadikan keseluruhan kes sebagai syubhat . Mala h saidina mengenakan denda kepada tuan hamba tersebut krn membuiarkan hambanya

sambung ySekiranya terdapat keraguan maka kes ditolak. Diriwayatkan dari S. Aishah yang berkata Hendaklah kamu elakkan hukuman hudud drp org-org Islam sedaya-upaya kamu , jikalau terdapat jalan keluar, kamu biarkanlah dia ikut jalannya, kerana seora ng Imam seandainya tersalah pada mengampunkan adalah lebih baik daripada tersala h pada menghukumnya. Selain itu Adalah lebih baik melepaskan sepuluh orang dari sabitan (yang bersalah) dari mensabitkan seorang yg tidak bersalah.

sambung Sivil: zan ialah sangkaan yang hampir kepada benar. Pada asalnya zan tidak diter ima (Yunus:36) Begitu juga dalam alasbah wa al-nazair dan majallah al-ahkam fasa l 77 Tidak diambilkira sangkaan yang jelas salahnya. Bagaimanapun dlm ayat lain (al-Hujurat:12) Zan kadang-kadang mungkin boleh membantu mencapai kebenaran wala upun tidak dapat memberi kepastian. Oleh itu disimpulkan zan yg boleh diterima i alah zan al-ghalib berat sangka .

sambung Contoh: kapal karam maka dihukumkan org dlmnya mati. Selepas zan ialah syak (kea daan tidak pasti sama ada pasti atau tidak), waham ketidak pastian yg lebih bera t kepada salah dan akhir sekali ialah salah(khata ) kesemuanya tidak diterima

Quantum of Proof According to EA 1950 UKS: Rujuk seks. 3 Bagaimana menilai? Seseorang yang berhemat (hakim) dan orang yang teliti. Liew Kaling v PP Hakim Thomson menyatakan the test is always that o f the prudent man applying his mind to the ordinary affairs of life and not that on one hand of the scientist seeking to establish absolute truth or on the othe r hand the religious teacher seeking to establsih emotional truth.

Quantum of Proof in Criminal Cases On the prosecution prove beyond reasonal doubt (terbukti tanpa keraguan yang mun asabah) Nadarasa v PP (kes rayuan) Hakim menjelaskan bahawa President Lord of Se ssion adalah salah ketika menerima kes pendakwaraya berdasarkan pembuktian perti mbangan kemungkinan (balance of probabalities). Beliau menegaskan bahawa dlm cri minal charges (pendakwaan jenayah) the prosecution has to prove beyond all reaso nable doubt.

sambung On the accused the quantum is only the balance of probabalities (pertimbangan ke mungkinan) PP v Ang Boon Foo (1981) 1 MLJ 40 The accused charged with keeping dr ug. He pleaded not guilty on the charge and denied he knew the packages containe d heroin. Gun Chit Tuan J : In this case if a accused can show on the balance of probabalities that he does not have the power to dispose the drug even though h e knew that he had the drug or under his control and yet it is enough to quash t he charge.

Quantum of Proof in Civil Cases Dakwaan yg tidak membawa kepada kesalahan jenayah / Allegations not amounting to a crime. So the quantum is only the preponderance or balance of probabalities. PP v Yuvaraj (1969) 2 MLJ 89 kes rasuah Allegation amounting to a crime lihat pa da kes. Misalnya kes fraud/tipu

sambung Balance of probabalities Eastern Enterprise Ltd v Ong Choo Kim 91969) 1 MLJ 236 Dakwaan menjlnkan perniagaan rumah pelacuran atau membenarkan premis digunakan u tuk aktiviti tidak bermoral (immoral activities) kesalahan di bawah Ordinan Kawa lan Sewaan para d s.15 (1) H preponderance/balance of probabalities. Tetapi they must attain a higher degree of probability than is required in an ordinary case of civil negligence.

sambung Proof beyond Reasonable Doubt Fraud Saminathan v Pappa (1981) 1MLJ 121 Hakim Tun Suffian menyatakan As regards fraud, the defendant must prove it not on a balance of probabalities but beyond reasonable doubt. Fabrication of evidence (mengadakan-adakan keterangan) Tun Da tuk Mustapha Bin Datu Harun v Tun Datuk Haji Adanan Robert. Hakim Tan Chiaw Thon g held that . As to the allegation of fabrication of evidence by Haji Mandalam b in Marziman and Constable Ali Hassan Bin Muyong, this requires a criminal standa rd of proof, that is, poof beyond any reasonable doubt.

sambung Matrimonial Offences (Kesalahan Kekeluargaan) Ng v Lim (1969) 1 MLJ 139. In this case a wife presented a petition for divorce against her husband alleging that , since the celebration of their marriage, the respondent has treated the petiti oner with cruelty. Hakim Tan Ah Fah dlm keputusannya menolak keputusan yg dibuat oleh Hakim Buttrose yg apply the standard of proof in civil cases dlm kes ini. Dlm kes ini the respondent (suami) perlu membuktikan kesnya proved beyond reason able doubt.

sambung Standard of proof in circumstantial evidence when the prosecution relies wholly on circumstantial evidence,the quantum of proof is that of proof beyond a reason able doubt. Kartar Singh & Anor v R (1952) MLJ 85 kes bunuh culpable homicide no t amounting to murder. In this case, the Judge says ..In the case of circumstant ial evidence the position is different. Here the evidence must be such that, if it is believed there is no reasonable alternative (tidak ada kemungkinan lain ak an kesalahan tertuduh)

Kesimpulan Beban Pembuktian adalah sama iaitu dalam kes jenayah ianya terletak ke ats penda kwaraya manakala dalam kes sivil terletak ke ats plaintiff. Tetapi dalam evident ial buren of proof ianya boleh berubah Quantum UKI jenayah mesti sampai ke perin gkat yakin. Sivil ke peringkat ghalabat al-zan. AK hanya ghalabah al-zan (beyonD reasonable doubt) dan zan (balance of probabalities)shj.

Bab 3 Kesaksian Perbandingan Pendahuluan Kesaksian merupakan salah satu cara pembuktian yang penting dalam si stem perundangan sama ada Islam maupun sivil. Sekiranya cara pembuktian melalui kesaksian ini tidak diakui Walaupun pada dasarnya, falsafah dan hasrat daripada pengiktirafan kedua-dua sistem ini terhadap kesaksian tetapi terdapat juga angga pan yang menyatakan bahawa dari sudut pelaksanaan dan bagaimana kesakaksian ini harus berperanan di mahkamah terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua sis tem perundangan ini.

Definisi Kesaksian dari sudut bahasa ialah menghadirkan (alhudur), penerangan atau khabar yang pasti iaitu kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperole hi melalui penyaksian. Dari sudut istilah pula kesaksian ialah pemberitahuan yan g benar untuk mensabitkan sesuatu hak dengan lafaz shahadah dalam majlis penghak iman Al-Zuhayli Sayyid Sabiq Bahnasi

sambung Pemberitahuan yang benar: Mengunakan lafaz shahadah Dalam majlis kehakiman

Kehujjahan Kesaksian al-Qur an dan hadis. Allah berfirman dalam surah al-Nisa ayat 135. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 Manakala hadis pula, Ibn Abbas meriwayatkan dari Rasulullah yang berkata kepada orang yang bertanya tentang kesaksian: Kamu liha t matahari itu? Lelaki itu menjawab Ya . Rasulullah bersabda Jika engkau melihat seperti itu (seperti melihat matahari) jadilah saksi, jika tidak janganlah (men jadi saksi Dalam hadis yang lain, Zaid bin Khalid al-Juhni meriwayatkan bahawa R asulullah bersabda yang bermaksud; Apakah tidak aku khabarkan kepada kamu tentan g sebaik-baik saksi? Dia itulah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum dia d iminta untuk mengemukakannya

sambung Malah kesaksian saksi mengikat hakim bagi menjatuhkan hukuman sekiranya ia memen uhi syarat-syarat yang teradapat dalam rukum kesaksian Ini dinyatakan oleh Ibn A rafah yang mendefinisikan kesaksian sebagai kenyataan mengikat yang menjadi tang gungjawab hakim mendengarnya dan memberi keputusan berdasarkan kesaksian tersebu t dengan syarat saksi adalah adil dan apabila keterangan itu dibuat oleh saksi y ang lebih dari seorang atau apabila dakwaan itu disokong dengan sumpah.

AK 1950 ia tidak mengikat hakim untuk menjatuhkan hukuman sekalipun saksi itu memenuhi s yarat-syarat dalam kesaksian Kesaksian saksi mungkin ditolak sekiranya keteranga nnya bercanggah dengan keteranganketerangan lain seperti keterangan hal keadaan, keterangan dokumen dan sebagainya yang mungkin lebih kuat yang mencapai tahap p embuktian beyond reasonable doubt dalam kes jenayah dan balance of probabalities dalam kes sivil pada pandangan hakim Keterangan saksi sama taraf dgn keterangan lain termasuk dokumen rujuk seks.3.

sambung Pandangan Ibn Qayyim hampir sama dgn K 1950.

Hukum Kesaksian Kesaksian merupakan fardu kifayah dalam kes selain hudud sekiranya saksi diminta untuk memberikan kesaksian. Dalam kes hudud, tidak wajib seseorang menjadi saks i secara sukarela, malahan terletak kepada budi bicara orang yang menjadi saksi sama ada menerima atau menolak untuk memberi kesaksiannya. Walau bagaimanapun, s ekiranya seorang saksi diminta oleh mahkamah untuk memberi keterangan maka ianya menjadi wajib

sambung Menurut Akta Keterangan 1950, adalah menjadi tanggungjawab seseorang untuk membe ri keterangan apabila dipanggil oleh mahkamah untuk menjadi saksi. Malah beliau tidak boleh menolak dan mesti menjawab semua soalan yang dikemukakan kepadanya. Seksyen 132 (1) menyatakan

sambung Oleh kerana kepentingan saksi dalam sesuatu perbicaraan, keeengganan saksi membe rikan keterangan dianggap melakukan satu kesalahan jenayah. Seksyen 174, Kanun K eseksaan Malaysia.

Rukun-Rukun Kesaksian Terdapat lima rukun yang perlu ada dalam sesuatu kesaksian yang ingin diberikan: orang yang memberi kesaksian pihak diberikan kesaksian untuknya pihak yang diber ikan kesaksian ke atasnya Lafaz kesaksian Perkara yang disaksikan

Syarat orang yang memberi kesaksian Syurut al-Tahammul Berakal Melihat Secara umumnya, Akta Keterangan 1950 tidak meletakkan dan membah agikan syarat-syarat penerimaan dan penyampaian bagi seseorang saksi. Kelayakan seorang saksi diukur berdasarkan keupayaannya untuk memahami dan menjawab soalan yang dikemukakan kepadanya. Sekiranya dia mampu memahami soalan yang dikemukaka n kepadanya dengan baik dan mampu menjawab soalan yang diajukan kepadanya dengan baik maka ia dianggap sebagai saksi yang berkelayakan

sambung .Syurut al-Ada Syart-syarat ini perlu dipenuhi ketika saksi ingin memberikan ket erangan di dalam sesuatu perbicaraan. Syaratsyaratnya adalah seperti berikut :

sambung Islam - surah al-Maidah ayat 106 , al-Baqarah ayat 282 . Perkara yang menjadi bu kti Islam sebagai syarat dalam ayat pertama ialah perkataan antara kamu . Perkat aan tersebut ditafsirkan sebagai merujuk kepada orang Islam. Ayat kedua pula ial ah orang yang kamu setuju menjadi saksi juga merujuk khusus kepada orang Islam. Orang kafir tidak dianggap sebagai golongan yang adil sebaliknya mereka adalah t ergolong dalam golongan fasik dan mendustakan Allah

sambung Akta Keterangan 1950 sebagaimana undang-undang keterangan Islam meletakkan ukura n kelayakan saksi berdasarkan syarat bahawa saksi mestilah seorang yang waras. D engan kata lain, ia mesti mampu memahami soalan yang diajukan dan menjawab soala n yang diajukan kepadanya dengan baik.

sambung . Baligh: Kanak-kanak tidak layak menjadi saksi. Walau bagaimanapun Mazhab Hamba li berpendapat bahawa kesaksian kanak-kanak diterima bagi kes-kes yang melibatka n kecederaan (al-jirah) dengan syarat beliau masih lagi berada ditempat kejadian Manakala Mazhab Maliki menerima keterangan kanak-kanak dalam kes pembunuhan dan kecederaaan yang berlaku sesama mereka

sambung Keterangan kanak-kanak hanya melibatkan kes kecederaan dan pembunuhan sahaja. Me reka belum bepisah sebelum sahahdah diberikan kerana ditakuti mereka akan dipeng aruhi. Kes tersebt melibatkan kanak-kanaka sahaja.Orang deewasa tidak terlibat s ama ada sebagai saksi, mangsa atau pendakwa. Kanak-kanak itu bukan dikenali seba gai penipu.

sambung Kanak-kanak perlu memberikan keterangan secara berkumpulan atau bersama. Keteran gan seorang kanak-kanak tidak diterima. Muslim dan mumayyiz iaitu berumur 10 tah un. Ini kerana keterangan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun tidak tepat dan per buatan mereka tidak konsisiten. Tiada permusuhan antara saksi kanak-kanak dengan kanak-kanak yang didakwa atau ibubapanya

sambung Keterangan perlu konsisiten. Kanak-kanak itu tidak mempunyai hubungan dengan did ituduh

sambung Pada prinsipnya, Akta Keterangan Malaysia tidak menjadikan umur sebagai ukuran k epada penerimaan sesuatu keterangan tetapi berdasarkan keupayaan memahami dan me njawab soalan Perlu keterangan sokongan (corroboration) Hakim perlu berhati-hati menerima keterangan kanak-kanak keranan ianya keterangan tidak bersumpah (unswo rn evidence) dan mengingatkan para juri supaya berhati-hati dalam menerima kesak sian mereka

sambung Adil: Ianya merupakan syarat yang ditetapkan syarak sebagaimana firman Allah yan g bermaksud: .dan adakanlah dua saksi yang adil antara kamu (semasa kamu merujuk dan melepaskan) Ulama berselisish tentang makna adil. Mazhab Syafie pula mentak rifkan maksud adil sebagai orang yang menjauhi setiap dosa besar, tidak berkeing inan melakukan dosadosa kecil, mempunyai akidah yang benar (tidak kufur atau fas ik) berjiwa tenang dan tenteram walaupun ketika marah dan sentiasa menjaga marua h.

sambung Dengan menjauhi dosa-dosa besar sudah dianggap seseorang sebagai adil, kerana pa da kebiasaannya orang yang meninggalkan dosa-dosa besar akan mendorongnya mening galkan dosa-dosa kecil Kesaksian seorang fasik hendaklah ditolak menurut jumhur ulama melainkan sekiranya ia bertaubat. Walaupun demikian mereka berbeza pendapa t sekiranya mereka yang fasik kerana melakukan kesalahan qazaf.

sambung Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian mereka ditolak sekalipun mereka bertauba t, manakala jumhur pula menerima kesaksian mereka sekiranya bertaubat. Berhubung keadilan dan kebolehpercayaan saksi, Akta Keterangan 1950 sebagaimana undang-un dang keterangan Islam memandang serius berkaitan dengan apa yang diistilahkan se bagai kebolehpercayaan saksi (credibility of witness)

sambung Berhubung keadilan dan kebolehpercayaan saksi, Akta Keterangan 1950 sebagaimana undang-undang keterangan Islam memandang serius berkaitan dengan apa yang diisti lahkan sebagai kebolehpercayaan saksi (credibility of witness)

sambung Selain itu, seksyen 140 juga memperuntukkan perbahasan berkaitan dengan keadilan dan kebolehpercayaan saksi Seksyen 52, 53 dan 54 juga memberi peluang kedua pih ak untuk mencabar kebolehpercayaan saksi, sekalipun saksi yang dimaksudkan di si ni ialah tertuduh sendiri. Dalam prosiding jenayah fakta bahawa orang yang ditud uh itu berwatak baik adalah relevan sebagaimana seksyen 54

sambung Berhubung syarat ini, Akta Keterangan 1950 tidak menolak kesaksian saksi sematamata mereka mempunyai akhlak yang buruk Malah keterangan rakan sejenayah masih b oleh diterima dan dipertimbangkan oleh mahkamah s. 133 dan seksyen 114 .

sambung Di Malaysia, misalnya hakim Charles Ho dalam kes Mohamed Alias v PP[1] menyataka n The fact that there are disecrepancies in a witness testimony does not straigh t-away make him an unreliable witness and make the whole of his evidence unaccep table [1] [1983] 2 MLJ 172. Rujuk juga kes Tua Kin Ling v PP [1970] 2 MLJ 61.

sambung Kuat Ingatan. Mestilah seoarang saksi itu yang kuat ingatan supaya keterangan ya ng diberikan adalah tepat dan diyakini kebenarannya. Orang pelupa atau lemah ing atan atau yang sering tersalah tidak diterima kesaksiannya.[1] Menurut Akta Kete rangan 1950 seksyen 118 bahagian huraian, seseorang yang sakit otak atau seseora ng gila bukanlah tak kompeten untukmemberi keterangan melainkan jika oleh kerana keadaannya, dia tidak boleh memahami soalan-soalan yang dikemukakan kepadanya a tau tidak dapat memberi jawapan-jawapan yang rasional kepada soalan-soalan itu

sambung Tiada Tohmahan: Ini berdasarkan hadis yang bermaksud: Tidak diterima kesaksian y ang mempunyai tohmahan dan juga yang mempunyai permusuhan. Adanya tohmahan ke at as seseorang kerana beberapa faktor antaranya ialah disebabkan hubungan kekeluar gaan, hubungan persaudaraan (hasil perkahwinan), ada permusuhan atau ada kepenti ngan tertentu dalam perkara yang dipertikaikan

sambung Tetapi Imam Abu Hanifah menekankan bahwa yang penting ialah keadilan seseorang s aksi itu. Ini bermakna, jika saksi seorang yang adil maka tidak timbul persoalan tohmah bagi beliau Berkaitan dengan seorang saksi yang mempunyai hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang bertikai, ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Men urut jumhur ulama, ibubapa tidak boleh menjadi saksi bagi anaknya dan begitu jug a anak tidak boleh menjadi saksi kepada ibubapanya

sambung Tetapi sekiranya kesaksian yang diberikan itu untuk mensabitkan si ayah atau si anak dengan sesuatu jenayah maka kesaksian tersebut diterima. Dalam hal suami is teri, Imam Malik dan Abu Hanifah menolak kesaksian suami bagi isterinya dan iste ri bagi suaminya. Manakala Imam Syafie membolehkannya pula. Pendapat ini disokon g oleh Abu Thawr dan al-Hasan. Ibn Abi Laila dan alNakhaiy pula hanya membolehka n kesaksian suami bagi isteri dan menolak kesaksian isteri bagisuami

sambung Sebagaimana syarat-syarat yang lain syarat tohmahan juga tidak menjadi alasan ke pada penolakan kesaksian seorang saksi melainkan sebagaimana yang disyaratkan da lam seksyen 118. Malah dalam seksyen 120 secara jelas mengiktiraf suami dan iste ri sebagai saksi yang kompeten sama ada dalam prosiding jenayah atau sivil - kec uali komunikasi semasa perkahwinan

sambung Kesaksian antara ibubapa dan anak-anak, orang yang mempunyai hubungan baik denga n tertuduh dan sebagainya juga adalah saksi yang kompeten menurut Akta Keteranga n 1950. Dalam kes Liow Siow Long v PP,[1] saksi merupakan abang kepada dua orang yang telah mati, hakim Raja Azlan Shah memutuskan bahawa adalah sukar untuk dit erima kenyataan bahawa sekiranya seseorang saksi itu dibuktikan mempunyai hubung an kekeluargaan dengan si mati, keterangannya adalah tercemar.

sambung Keterangan pihak yang mempunyai hubungan yang rapat adalah tidak tercemar tetapi sebaliknya adalah boleh diterima berdasarkan bahawa saksi tersebut adalah saksi yang kompeten yang berada ditempat kejadian dan telah melihat apa yang telah be rlaku. [1] [1970] 1 MLJ 40.

sambung Menerima keterangan saksi yang bermusuhan dengan tertuduh tidak dianggap sebagai tidak sah atau tidak bijak (imprudent) tetapi hanya tidak digalakkan sahaja. Ma lah ia perlu disokong oleh keterangan lain. Selain itu, hubungan baik yang ada a ntara saksi dan tertuduh tidak memadai untuk menolak sama sekali kesaksiannya. T etapi ia mungkin perlu diteliti dengan berhati-hati.

sambung Berakhlak mulia dan bermaruah: Sebahagian ulama memasukkan syarat ini dalam syar at adil tetapi sebahagian yang lainnya masih tetap membezakan syarat berakhlak m ulia dan adil. Mazhab Shafie mengaitkan maruah ini dengan masa dan tempat. Ertin ya, akhlak seseorang dipandang dari sudut adat atau kebiasaan sesuatu tempat ker ana ia boleh berubah-ubah. Berbeza dengan adil syaratsyarat dan kriteria-kriteri anya tidak berubah.[1] [1] al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, juz.4, hlm.551.

sambung Contoh tidak berakhlak mulia ialah seperti makan dikhalayak ramai, berjalan tanp a menutup kepala, berpelukan dengan isteri di hadapan orang ramai, suka berlawak , bermain catur dan sebagainya Akta Keterangan 1950 jelas sama sekali tidak mele takkan berakhlak mulia dan bermaruah sebagai syarat penerimaan saksi

sambung Merdeka: Pada dasarnya kesaksian seorang hamba tidak diterima. Akta Keterangan 1 950 tidak meletakkan syarat merdeka bagi penerimaan sesuatu keterangan.

sambung Boleh berkata-kata: Ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Imam Malik berpendapat diterima kesaksian orang bisu selagi isyaratnya dapat difahami kerana isyaratny a itu seperti berkata-kata, dalam kes talak, nikah dan zihar. Golongan Hambali, Hanafi dan Shafie menolak kesaksian orang bisu kerana isyaratnya tidak sampai ke pada martabat menyakinkan. Tetapi diterima krn keperluan. AK 1950 terima s.119.

sambung Melihat: Imam Abu Hanifah, Shafie dan Muhamamd menolak kesaksian orang yang buta . Ini kerana saksi perlu mengetahui apa yang disaksikan dan menunjukkannya ketik a memberi keterangan Tetapi mazhab Maliki dan Hambali menerimanya selain daripad a kes-kes hudud dgn syarat-syarat tertentu. Al-Syirazi mensyaratkan bahawa perka ra yang disaksikan itu hendaklah yang diketahui melalui deria pendengaran tetapi bagi perkara yang disabitkan dengan penglihatan seperti menyaksikan pembunuhan, perampasan dan perzinaan, kesaksian orang buta tidak boleh diterima

sambung Akta Keterangan 1950 tidak menetapkan melihat sebagai syarat penerimaan sesuatu keterangan atau kesaksian. Cuma hakim perlu berhatihati dalam menerima keteranga n mereka

Pihak yang diberikan kesaksian baginya 4.2. Yang cukup syarat untuk membawa kes. Dia mestilah baligh, berakal, tidak di tahan dari mengendalikan hartanya kerana kebodohannya. Walau bagaimanapun dia bo leh melantik wakil atau peguam bagi mengemukakan dakwaannya. Dalam kes jenayah k ecuali qisas kerajaan berhak melantik pendakwa untuk mendakwa melakukan kesalaha n yang melibatkan kepentingan awam dan individu. Kecuali dalam kes qadhaf di man a orang yang dituduh sendiri perlu membuat pendakwaan terhadap orang yang menudu h

sambung Secara spesifiknya Akta Keterangan 1950 tidak memperuntukkan apa-apa seksyen ber kaitan dengan pihak-pihak yang layak untuk menjalankan pendakwaan dalam kes jena yah. Sebaliknya, diperuntukkan dalam Kanun Prosedur Jenayah seksyen 377 yang men yenaraikan pendakwaan jenayah boleh dijalankan oleh pendakwa raya, timbalan pend akwa raya atau penolong pendakwa raya serta mereka

sambung yang diberikan kuasa secara bertulis oleh pendakwa raya seperti peguambela, pega wai polis, pegawai jabatan kerajaan, pegawai pihak berkuasa tempatan, pegawai ma namana pihak berkuasa atau badan berkanun atau mana-mana orang yang diambil beke rja oleh mana-mana pihak berkuasa tempatan atau mana-mana pihak berkuasa atau ba dan berkanun.

Pihak yang diberikan kesaksian atasnya Yang cukup syarat untuk didakwa dan dibicarakan. Hendaklah seorang yang berakal dan bukan orang gila dan kanak-kanak yang bukan mumayyiz. Mereka juga boleh mela ntik peguam atau wakil dalam mempertahankan diri mereka dari didakwa. Mereka hen daklah terdiri dari orang yang mempunyai kekuasaan terhadap harta mereka iaitu w akil atau wasi.

sambung Walau bagaimanapun kanak-kanak ini boleh diminta hadir di mahkamah dan memberika n keterangan berhubung dengan jenayah yang dilakukan. Ini kerana perbuatan kanak -kanak itu diambilkira, dan saksi memerlukan kehadirannya untuk memastikan kesak siannya terhadap kanak-kanak itu. Jadi ia perlu hadir bersama dengan walinya. Ap aapa keputusan hakim adalah ditujukan kepada walinya.

sambung Akta Keterangan 1950 tidak menyatakan secara khusus berkaitan rukun ini. Walau b agaimanapun dapat difahami dari beberapa undang-undang bahawa kanak-kanak, orang tak sempurna akal, mabuk dan terpaksa misalnya ada mereka yang tidak layak untu k didakwa dan disabitkan kesalahan jika terbukti dalihan tersebut

sambung Misalnya, seksyen 113 Akta Keterangan ada menyatakan bahawa budak lelaki yang be rumur di bawah 13 tahun tidak berupaya melakukan rogol. Begitu juga dalam Kanun Kesiksaan telah memperuntukkan bab 4 berkaitan dalihan am yang menyenaraikan fak tor-faktor tertentu seperti kanak-kanak, paksaan, tidak sempurna akal dan sebaga inya yang mana jika terbukti akan melepaskan seseorang dari sebarang pendakwaan

Lafaz kesaksian . Hendaklah saksi menggunakan kalimah aku naik saksi (ashhadu) atau kau memberi keterangan kesaksian pada permulaan memberi ket erangan. Kalimah yang lain tidak boleh digunakan. Tetapi Ibn Hazm membenarkan pe rkataan lain yang mempunyaimakna yang sama seperti aku pasti aku tahu , aku khab arkan kepada engkau wahai hakim aku berkata kepada engkau wahai hakim dan sebaga inya.[1] Akta Keterangan 1950 tidak meletakkan lafaz tertentu ketika saksi membe rikan keterangan. Memadai dengan perkataan yang menunjukkan bahawa beliau meliha t, mendengar atau tanggapan terhadap apa yang disoal kepadanya

Perkara yang disaksikan Hendaklah saksi itu memindahkan (memberitahu) kepada hakim mengenai apa sahaja y ang didengar atau dilihatnya. Sama ada ikrar atau jual beli atau apa sahaja. Dia tidak boleh memberi keterangan dengan menyimpulkan dari apa yang dilihatnya, la lu ia berkata Berdasarkan apa yang saya lihat saya berpendapat bahawa yang defen dan berhutang dengan plaintif. Hak menyimpulkan sesuatu fakta hendaklah diserahk an kepada peguam dan hakim dan bukannya kepada saksi

sambung Akta Keterangan 1950 juga memperuntukkan bahawa saksi hanya perlu menjawab apa d isoalkan kepadanya dan terpulang kepada mahkamah sama ada menerima atau menolak keterangan yang diberikan. Sebagaimana undang-undang keterangan Islam, Akta Kete rangan tidak membenarkan saksi membuat kesimpulan tentang apa yang dipersaksikan nya sebaliknya mahkamah yang akan membuat kesimpulan tentang keterangan yang dib erikan oleh saksi sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta Keterangan dan undang undang yang berkaitan dengan kes yang dibicarakan

Tarik balik kesaksian Terdapat tiga keadaan penarikan semula kesaksiaan yang telah dibincangkan oleh u lama. Keadaan-keadaannya ialah; Jika saksi menarik balik kesaksiannya sebelum hu kuman dijatuhkan oleh hakim. Di peringkat ini, kebanyakan ulama menyatakan bahaw a hukuman tidak harus dijatuhkan Jika saksi menarik balik kesaksiannya selepas h ukuman dijatuhkan, tetapi hukuman belum lagi dilaksanakan. Dalam situasi ini beb erapa perkara perlu diberi perhatian

sambung Jika hukuman tersebut dalam bentuk hudud dan qisas, hukuman tidak harus dilaksan akan, kerana hudud hendaklah dielakkan daripada keraguan. Penarikan semula kesak sian tersebut telah menimbulkan keraguan yang menyebabkan hukuman hudud tidak ha rus dilaksanakan. Jika hukuman tersebut dalam bentuk takzir, keputusan hendaklah dilaksanakan dan hukuman tidak dibatalkan. Walau bagaimanapun, pendapat seterus nya iaitu daripada Said bin al-Musayyab dan Awza iy menyatakan hukuman tersebut hendaklah dibatalkan walaupun ia telah dilaksanakan

sambung Jika saksi menarik balik kesaksiannya setelah dilaksanakan hukuman. Dalam keadaa n ini keputusan tidak akan dibatalkan dan orang yang memberi kesaksian tidak dik enakan apa-apa tindakan, sama ada kesaksian itu terhadap perkara mal atau keseks aan. Ini kerana keputusan ( hukuman ) telahpun sempurna dengan dilaksanakan perk ara yang dihukumkan tersebut

sambung Akta Keterangan Malaysia tidak secara jelas menghuraikan prosedur penarik balika n kesaksian, kesan dan hukuman terhadapnya. Walau bagaimanapun, jika tarik balik itu berlaku disebabkan keterangan yang diberikan adalah palsu maka ia boleh did akwa dan hukuman akan dikenakan kepada saksi tersebut. Ini diperuntukkan dalam s eksyen 132 (2) Akta Keterangan 1950

sambung Begitu juga dengan seksyen 153 Akta Keterangan yang memperuntukkan bahawa saksi boleh didakwa jika memberi keterangan palsu

HUKUM SAKSI PALSU ( SHAHADAH AL-ZUR) Mengenai kesaksian palsu yang disengajakan, ulama mazhab Hambali, Shuramah, Ibn Laila, al-Awzaiy dan Imam Shafii menyatakan mereka yang menarik kesaksian terseb ut akan dikenakan hukuman qisas. Pendapat ini bersandarkan kepada kata-kata Said ina Ali r.a. dan tidak ada seorang sahabatpun yang membantah kata-kata itu keran a saksi-saksi itu adalah orang yang menjadi penyebab kepada dibunuh orang yang d ihukum atau dipotong sebahagian anggotanya. Justeru itu mereka hendaklah dikenak an hukuman qisas

sambung Manakala ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa tidak boleh dikenakan hukuman qi sas kerana mereka tidak melakukan pembinasaan tersebut secara langsung. Ulama Ha nafi juga menyamakannya dengan masalah seseorang yang menggali perigi, tibatiba terjatuh sesuatu di dalamnya lalu binasa.

sambung tersalah - tidak akan dikenakan sebarang qisas tetapi hanya diwajibkan ke atas m ereka membayar diyat dari harta mereka sendiri, kerana aqilah mereka (keluarga y ang berhak menerima pusaka secara asabah) tidak akan menanggung diat orang yang berikrar dan membuat pengakuan

sambung Akta Keterangan 1950 sebagaimana dalam perbincangan yang lalu hanya menyatakan i anya satu kesalahan yang boleh didakwa tetapi tidak dinyatakan bentuk hukumannya yang hanya dinyatakan dalam Kanun Kesiksaan. Ia dinyatakan dalam bab 11 seksyen 191 hingga 229. Seksyen 193

sambung Berkaitan dengan keterangan palsu yang menyebabkan seseorang dijatuhkan hukuman bunuh, saksi tersebut boleh juga dikenakan hukuman yang sama sebagaimana yang di peruntukkan dalam seksyen 194 dan Seksyen 195

sambung Dalam kes PP v Bhandulanada Jayatilaka,[1] hakim telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas saksi yang membuat keterangan palsu [1] [1981] 2 MLJ 354.

Bilangan Saksi (Nisab AlShahadah) Kesaksian empat orang saksi Kesaksian tiga orang lelaki Dua orang saksi Kesaksia n dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang wanita Kesaksian seoran g lelaki dan sumpah pihak yang mendakwa

sambung Kesaksian seorang lelaki Kesaksian wanita

sambung Pada prinsipnya, Akta Keterangan 1950 tidak meletakkan bilangan tertentu bagi me nsabitkan sesuatu kes sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang keterangan Islam. Ianya dinyatakan dengan jelas dalam seksyen 134 yang memperuntukkan: Tia da apa-apa bilangan tertentu mengenai saksi dikehendaki dalam sesuatu kes untuk membuktikan sesuatu fakta. satu maxim ada menyatakan testes ponderantur, non num erantur ( saksi adalah dinilai, bukan dibilang

sambung Sekalipun undang-undang memperuntukkan keterangan sokongan tetapi ianya tidak be rmakna khusus kepada penambahan bilangan saksi. Ia boleh jadi dalam keterangan d okumen. Tambahan pula, keskes yang memerlukan keterangan sokongan adalah terhad kepada kes keterangan kanakkanak, keterangan rakan sejenayah, keterangan berkait an dengan kesalahan seksual dan keterangan orang yang ada kepentingan

sambung Begitu juga dengan saksi lelaki dan wanita, Akta Keterangan 1950 tidak membezaka n antara saksi lelaki dan wanita selama mana mereka memahami dan mampu menjawab soalan yang dikemukakan

Pemeriksaan Saksi Prosedur pemeriksaan saksi menurut undangundang keterangan Islam boleh dijalanka n secara tertutup atau sulit dan juga terbuka.

Sulit: Siasatan sulit dijalankan tanpa pengetahuan orang ramai dan diluar majlis kehakiman Terbuka: Ia dilakukan di majlis penghakiman atau mahkamah yang dihadi ri bersama oleh muzakki dan saksi-saksi

sambung Akta Keterangan 1950 terbuka: Pemeriksaan utama Pemeriksaan Balas Pemeriksan Semula

. Shahadah ala Shahadah Ibn Irfah mendefinisikan shahadah ala shahadah sebagai keterangan saksi kepada m ahkamah bahawa ia mendengar sesuatu keterangan dari seorang lain

Bahagian Shahadah ala shahadah Ada 2 bahagian:

Seorang saksi memberikan kesaksian atas permintaan saksi asal yang dibuat di lua r mahkamah Seseorang saksi mendengar saksi asal memberikan kesaksiannya di hadap an hakim

sambung dalam Akta Keterangan 1950 sebahagiannya boleh disamakan denga perbincangan berk aitan keterangan dengar cakap (hearsay evidence). Ianya ditakrifkan sebagai kete rangan oleh saksi berdasarkan kenyataan seorang yang lain sama ada secara lisan, tulisan atau selainnya berhubung kejadian yang berlaku.

sambung Pembahagian:Keterangan dengar cakap dapat juga dibahagikan kepada dua sebagaiman a yang wujud dalam undang-undang keterangan Islam Kategori 1: saksi asal meminta memberi keterangan bagi pihaknya - seksyen 32 (1) Akta Keterangan 1950 dengan s eksyen 73 (a)(2) - syarat tambahan

sambung Kategori 2: Jika merujuk seksyen 33, seksyen ini tidak memerlukan kepada orang y ang hadir dalam perbicaraan lalu untuk memberi keterangan berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh saksisaksi dalam prosiding tersebut. Ini kerana keterangan mereka sememangnya diterima sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ol eh seksyen 33 di atas. Malah seksyen 121 Akta Keterangan 1950 memberi ruang kepa da mahkamah untuk mendapatkan keterangan dari hakim yang mengadili sesuatu kes b erkaitan apa yang berlaku semasa pegadilannya tanpa perlu memanggil orang hadir dalam perbicaraan tersebut. Jadi ia melangakau lebih jauh dari undang-undang ket erangan Islam.

Asas Kesaksian Atas Kesaksian Tidak ada peruntukan khas dalam al-Qur an dan al-Sunnah berhubung kesaksian atas kesaksian ini. Walau bagaimanapun ia diharuskan ulama berdasarkan prinsip Istih san dan keperluan. Prinsip yang sama iaitu atas dasar kepentingan umum Akta Kete rangan 1950 masih memberi ruang kepada penerimaan keterangan dengar cakap untuk diterima dimahkamah

Aplikasi Kesaksian atas Kesaksian dua kes yang disepakati oleh ulama berhubung keharusan penggunaan kesaksian atas kesaksian iaitu kes harta dan kes jenayah yang melibatkan hukuman takzir Imam M alik dan Abu Thaur berpendapat kesaksian atas kesaksian boleh diterima dalam sem ua kes termasuk hudud dan qisas Bagi al-Nakha i, al-Sya bi, Imam Ahmad dan Abu H anifah dan pengikut-pengikutnya, mereka berpendapat kesaksian atas kesaksian tid ak diterima dalam kes hudud dan qisas

sambung Manakala Imam Syafie dan sebagian ulama lain berpendapat kesaksian atas kesaksia n diterima dalam kes-kes yang melibatkan hak manusia. Sementara kes-kes yang mel ibatkan hak Allah ada yang berpendapat ianya diterima melainkan kes yang dikenak an hukuman rejam dan ada yang menolaknya Akta Keterangan 1950 tidak membezakan p enggunaan keterangan dengar cakap antara kes sivil atau jenayah

Syarat-Syarat Penerimaan Kesaksian atas Kesaksian Saksi asal mengalami keuzuran yang diterima syarak seperti mati, sakit, hilang a tau dipenjarakan Saksi asal dan saksi ganti perlu memenuhi syarat-syarat kesaksi an. Saksi ganti hendaklah menentukan dan menamakan saksi asal. Saksi asal mestil ah tidak menafikan bahawa ia meminta saksi ganti memberikan kesaksian bagi pihak nya

sambung Menurut AK 1950: ianya turut dinyatakan secara spesifik tentang syarat-syarat te rsebut, malah terdapat tambahan syarat iaitu keterangan dengar cakap boleh diter ima dengan syarat kehadiran saksi asal akan menyebabkan kelewatan dan memakan pe rbelanjaan yang tidak munasabah. Syarat ini tidak wujud dalam Akta Keterangan 19 50. Ia juga tidak disyaratkan dalam Akta Keterangan 1950. Syarat ini juga tidak wujud bagi memastikan keterangan dengar cakap diterima.

Bilangan Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahawa bagi setiap seorang saksi asal lelaki maka perlu ada dua orang saksi ganti lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua wanita. Imam Syafie yang menyatakan empat saksi lelaki diperlukan bagi menggantikan dua saksi asal Imam Malik berpendapat hanya seorang saksi ganti diperlukan bagi men gambil tempat seorang saksi asal Berkaitan dengan saksi ganti wanita maka kesemu a ulama bersetuju tentang keharusan penyaksian mereka selama mana mereka tidak b ersendirian

Kesimpulan Berdasarkan perbincangan di atas dapat disimpulkan bahawa kesaksiaan dalam undan g-undang keterangan Islam sangat menekankan aspek kualiti saksi. Ini kerana Isla m meletakkan kesaksian sebagai satu cara pensabitan yang sangat tinggi kedudukan nya selepas iqrar. Oleh itu saksi disyaratkan mempunyai kualiti yang tertentu se belum keterangan beliau dapat diterima oleh mahkamah. Sekalipun kualiti yang dit etapkan oleh syarak sangat ketat tetapi ulama berbeza pendapat dalam beberapa is u seperti kesaksian orang kafir, fasik, kanak-kanak dan orang buta sama ada dite rima atau ditolak kesaksian golongan ini. Kecenderungan ulama pada hari ini mene rima keterangan golongan ini tetapi penerimaan tersebut hendaklah melalui proses penapisan dan pemeriksaan yang sangat ketat.

sambung Selain kualiti, undang-undang keterangan Islam juga meletakkan kuantiti sebagai salah satu elemen penting bagi pembuktian sesuatu kes. Ini bertujuan menjamin ke terangan yang diberikan itu sesuatu yang benar-benar kukuh yang disaksikan oleh sejumlah orang yang tidak dapat disnagkal kebenaran penyaksiaan mereka dan bukan sesuatu yang diada-adakan untuk kepentingan pihak tertentu. Akhirnya, kita dapa ti kesemua syarat yang diletakkan oleh undang-undang keterangan Islam tidak lain bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan pihak yang bertikai mendapat layanan yang saksama. Akta Keterangan juga mempunyai matlamat yang sama Cuma da ri segi pelaksanaannya sahaja yang berbeza.

BAB 4 PENGAKUAN Pengakuan dari sudut bahasa berasal dari perkataan qarra yang bermaksud thabata dan aqama yang bermaksud menetapkan, menentukan dan membuktikan Imam Nawawipula mendefinisikan pengakuan dari segi bahasa sebagai memberitahu apa yang diakui, s abit serta dikemukakan, bermakna, mengiktiraf serta tidak mengingkari terhadap s egala yang diakui. Manakala dari sudut istilah pula ialah seseorang mengiktiraf semua hak yang terkena ke atasnya dengan lafaz yang menunjukkan kepada pengakuan

Dalil Pensyariatan Pengakuan Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri..(4:135) Pergilah wah ai Unays kepada wanita itu, sekiranya ia mengaku maka rejamlah dia. Kes Maiz dan perempuan al-Ghamid yang mengaku berzina.

Nilai Pengakuan Dalam UndangUndang Keterangan Islam Sayyid Sabiq menyatakan pengakuan ialah keterangan yang terbaik. Ia dikenali seb agai sayyid al-adillah Imam Syafie mengganggapnya sebagai bukti yang kuantumnya mencapai tahap kepastian dan bukan setakat sangkaan yang berat (ghalabah al-zann ) sahaja.

sambung Menurut J.H.Wigmore dalam buku beliau yang bertajuk Evidence, telah memetik bebe rapa pandangan sarjana undang-undang yang berautoriti bagi menguatkan lagi panda ngan beliau bahawa pengakuan merupakan keterangan yang paling berpengaruh [kuat] confession ranks as absolutely the most influential type of evidence.

sambung Menurut Starkie, (Zafer 1994:43) A confession of guilt is one of the surest proo fs of guilt because no innocent man would sacrifice his life, liberty or even hi s reputation by a declaration of that which was untrue.

Definisi Pengakuan Menurut Akta Keterangan 1950 Pengakuan sebagai kenyataan yang menyarankan sebahagian kesimpulan tentang kewuj udan fakta isu atau fakta yang berkaitan dengan sesuatu isu yang dibuat oleh man a-mana orang dan dalam situasi yang dinyatakan dalam Akta. Pengakuan ialah seseo rang atau agennya menyatakan atau menyarankan suatu kesimpulan

sambung Rujuk seksyen 17(1) dan (2) Manakala pengakuan salah pula adalah pengakuan yang dibuat secara langsung oleh seseorang yang dituduh melakukan satu perbuatan jena yah dengan menyatakan bahawa dia telah melakukan perbuatan tersebut. Pengakuan s alah juga akan dianggap sebagai telah dibuat oleh tertuduh jika pengakuanpengaku an yang telah diberikannya boleh disimpulkan oleh mahkamah sebagai satu pengakua n salah Rujuk seksyen 17(2)

Perbezaan Antara Pengakuan dan Pengakuan Salah Pertamanya, pengakuan boleh dibuat dalam prosiding sivil mahupun jenayah manakal a pengakuan salah hanya dibuat dalam prosiding jenayah kedua, pengakuan boleh di buat oleh sesiapa sahaja tetapi pengakuan salah hanya boleh dibuat oleh seseoran g yang dituduh melakukan sesuatu kesalahan. Ketiga, pengakuan tidak semestinya d iberikan secara sukarela. Sebab itu ia bukanlah bukti yang muktamad tentang perk ara yang diakui tetapi ia boleh bertindak sebagai estopel di bawah seksyen 31. M anakala, pengakuan salah pula semestinya diberikan secara sukarela dengan sebab itu ia diterima sebagai bukti yang muktamad dan ia sendiri memadai untuk mensabi tkan tertuduh dengan sesuatu kesalahan

sambung Keempat, pengakuan boleh dilakukan oleh agen atau orang yang ada kepentingan yan g diberi kuasa oleh pihak yang terlibat dalam perbicaraan. Manakala pengakuan sa lah hanya diucapkan oleh tertuduh sendiri Kelima, pengakuan boleh diwakilkan kep ada pihak lain di bawah seksyen 21 jadi ia tidak semestinya menentang pihak pemb uat pengakuan iaitu wakilnya. Manakala pengakuan salah adalah menentang pihak ya ng mengaku salah dengan sebab ia tidak boleh diwakilkan. Kelima, pengakuan oleh salah seorang defendan tidak menjadi keterangan menentang defendan yang lain. Ma nakala pengakuan salah oleh tertuduh boleh dipertimbangkan untuk menentang rakan tertuduh di bawah seksyen 30 Keenam, pengakuan lebih umum iaitu termasuk pengak uan salah berbanding pengakuan salah iaitu yang lebih khusus.

Rukun Pengakuan Al-muqir iaitu orang yang berikrar. Al-muqarr lah (penerima haq). Al-muqarr bih (perkara atau barang yang diikrar) Sighah (lafaz pengakuan)

Kelayakan al-Muqirr A. Mazhab Hanafi Dewasa atau baligh. Walau bagaimanapun pengakuan kanak-kanak ya ng mumayyiz berkaitan harta benda adalah diterima. Pengakuan dibuat secara sukar ela. Pengakuan yang dibuat secara paksaan adalah ditolak. Pengakuan yang dibuat mestilah tegas dan bersungguh-sungguh.

sambung Mazhab Shafie Mazhab Shafie pula mensyaratkan almuqirr seperti berikut:Mestilah beraqal dan baligh (dewasa), Waras dan matang (Rashid). Pengakuan yang dibuat ad alah secara sukarela

Faktor Yg Menjejaskan Kelayakan Muqirr Tidak Siuman Gila seketika dan waras seketika. Tanggung jawab jenayah termansuh atas tiga gol ongan manusia: kanak-kanak sehingga dia baligh, orang yang tidur sehingga dia te rjaga dan orang gila sehingga dia siuman

sambung Kanak-kanak Berbeza kanak-kanak yang mumayyiz matang atau cerdik Mazhab Hanbali dan Hanafi boleh hanya dlm hal kehartaan shj. Mazhab Shafie dan Maliki tidak men erima pengakuan kanak-kanak dalam apa jua keadaan

sambung Orang yang tidur sama dgn org gila. Orang yang mabuk: Majoriti ulama mazhab Hana fi menyatakan bahawa pengakuan yang dibuat ketika mabuk atas kerelaannya sendiri bukan dipaksa atau terdesak adalah diterima dalam semua kes kecuali kes yang me libatkan hak Allah seperti jenayah zina Mazhab Shafie menyatakan bahawa pengakua n ketika mabuk yang melanggar perintah Allah adalah diterima sebagai hukuman tam bahan

sambung Kalau mabuk krn memakan ubat atau mabuk akibat paksaan maka pengakuan tersebut s ama seperti pengakuan orang gila, tertolak dan tidak sah mazhab Maliki dan Hanba li tolak pengakuan sama sekali.

sambung Orang yang dipaksa: Paksaan dari sudut bahasa ialah mendorong seseorang melakuka n perbuatan yang dibencinya. Dari sudut istilah pula, mendorong seseorang melaku kan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang bukan dengan kerelaannyaahu melak ukannya

sambung Jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Shafi i, Hanbali dan Zahiri menola k pengakuan yang disebabkan oleh paksaan sama ada pengakuan ini dalam kes yang b oleh ditarik balik seperti jualbeli ataupun tidak seperti talaq dan rujuk

sambung Mazhab Maliki : 3 menolak pengakuan sama sekali menerima pengakuan Antara kedua di atas.

Syarat paksaan Ugutan tersebut mesti memudaratkan

Hanafi mulji dan ghair mulji dan paksaan al-adabi Manakala Imam Syafie, tidak me mbezakan sebagaimana mazhab Hanafi Takrif yang dikemukakan oleh jumhur cukup lua s merangkumi sebarang bentuk sama ada janji, penipuan dan ancaman

sambung Yakin apa yang diugut akan dilaksanakan Ugutan dilaksanakan serta merta (jumhur) . Manakala Mazhab Maliki tidak mensyaratkan demikian, memadai wujudnya unsur ta kut pada masa ugutan itu dilakukan Ugutan mestilah yang batil

Kesan Ugutan jumhur ulama menyatakan bahawa ianya tidak sah. Manakala sebahagian ulama menyat akan sebaliknya Hujjah jumhur:

Firman Allah menerusi al-Qur an; Barangsiapa yang kafir kepada Allah, sesudah ia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap dalam beriman Hadis Rasululah yang menyatakan Diangkat dari umatku apa-apa perbuatan yang dila kukan akibat dari tersalah, lupa dan terpaksa

sambung Sayyidina Umar diriwayatkan berkata: Seseorang itu tidak boleh dipercayai jika d ia mengatakan sesuatu terhadap dirinya, semasa kamu membiarkan dia kebuluran ata u memukul dan mengikatnya Imam Malik berkata: pengakuan salah yang diperolehi se cara penahanan, ugutan, dipukul dan dipenjarakan sama ada dalam kes hudud ataupu n tidak maka ianya tidak sah

sambung Imam Syafie dilaporkan telah berkata bahawa seseorang yang membuat pengakuan ker ana diugut, maka disisi undang-undang dia tidak boleh dipertanggungjawabkan terd apat sebilangan kecil ulama yang membenarkan penggunaan ugutan, kekerasan dan pa ksaan dalam siasatan sesuatu kes.

sambung Ibn Qayyim menyatakan bahawa harus menggunakan kekerasan untuk mendapatkan penga kuan salah dari seseorang dihudud bukan krn pengakuan tetapi krn brg curi dijump ai dlm simpanannya. Ibn Hazm - tertuduh berhak untuk meminta gantirugi atau mend akwa pihak yang mengarahkan penderaan ke atas Hasan Ibn Ziyad harus tapi jgn ter uk pada daging dan tulang Walau bagaimanapun ianya khusus bagi tertuduh yang mem ang dikenali sebagai seorang yang jahat dan tidak bermoral

sambung Ilmuan Islam masa kini juga nampaknya enggan untuk membenarkan penggunaan kekera san untuk mendapatkan pengakuan krn ia lebih konsisten dengan roh dan semangat s yariat Islam yang menghendaki matlamat dan cara (ends and means) mestilah seirin g dan sah di sisi undang-undang.

sambung Isu penggunaan penipuan (bukan kekerasan) untuk mendapatkan pengakuan Ibn Hazm m embenarkan kerana ianya tidak melibatkan elemen kekerasan Bagi Ibn Hazm, amalan penipuan ini telah digunakan oleh Rasulullah dan Saidina Ali untuk mendapatkan p engakuan seseorang tertuduh

Syarat Muqirr menurut Akta Keterangan 1950 rasional, iaitu sempurna akal fikiran dan di bawah umur tidak dianggap bersalah jika melakukan kesalahan Ini telah dijelaskan oleh s.118 AK Malaysia. Selain ker elaan dalam membuat pengakuan salah, prinsip lain yang penting yang dinyatakan d alam seksyen 24 AK .

sambung Seksyen in dengan jelas menganggap bahawa pengakuan salah menjadi tidak berkaita n atau relevan sekiranya dibuat akibat daripada paksaan, iaitu dorongan, ugutan dan janji. Kemudian, kewujudan ketiga-tiga elemen ini mestilah:berkaitan dengan dakwaan terhadap tertuduh datang dari seorang yang berkuasa (person in authority ) mestilah pada pandangan mahkamah berupaya menyebabkan kepercayaan yang munasab ah (reasonable belief) pada fikiran tertuduh bahawa jika ia membuat pengakuan sa lah maka ia akan memperolehi ganjaran (advantage) atau dapat menghindarkan diri dari sebarang kesulitan yang bersifat sementara R v Warickshall, Public Prosecutor v Law Say Seck & Ors [1971] 1 MLJ 199

sambung seseorang (yang rasional) mesti mampu menyatakan bahawa tanpa unsur-unsur dorong an, ugutan atau janji, tertuduh tidak akan membuat pernyataan. Janji tersebut ti dak perlu secara nyata, tetapi boleh juga dibuat secara tersirat. Ia mesti menye babkan seseorang tertuduh itu menjangkakan bahawa dia akan mendapat faedah atau mengelak keburukan bersifat sementara, dan Adalah memadai jika mahkamah berpenda pat bahawa pihak tertuduh menjangkakan dia akan mendapat faedah atau mengelak ke burukan.

sambung Selain itu, mahkamah juga harus memastikan bahawa elemen dorongan atau ugutan at au janji atau penindasan adalah mencukupi untuk mempengaruhi kesukarelaan pengak uan salah yang dibuat. Ini boleh dilakukan dengan melihat minda tertuduh dan rea ksinya terhadap dorongan, ugutan, janji atau penindasan yang telah dibuat terhad apnya

sambung Berdasarkan kes Dato Mokhtar bin Hashim & Anor v Public Prosecutor [1983] 2 MLJ 232, terdapat elemen tambahan selain dorongan, ugutan dan janji iaitu penindasan Seks.24 menyatakan bahawa pengkuan tidak diterima sekiranya wujud unsur ugutan, janji atau dorongan yang mana kesemua elemen ini hendaklah datang dan ditawarka n oleh pihak yang berkuasa

Siapa Pihak berkuasa Berdasarkan kes-kes yang diputuskan definisi pihak yang berkuasa adalah bergantu ng kepada keadaan sesuatu kes yang mana majikan, polis, penyelia atau supervisor dan sebagainya Mandur - Public Prosecutor v Murugan [1924] 5 FMSLR 108. Penguru s estet (lihat PP v Naikan [1961] 27 MLJ 147, Penghulu (lihat kes Jubir bin Haji Salleh v PP [1947] 13 MLJ 88 dan Pakar sakit jiwa(lihat kes PP v Haji Kassim [1 971] 2 MLJ 115

sambung Aziz bin Mohd Din v Public Prosecutor [1996] 5 MLJ 473, mahkamah menyatakan baha wa seseorang yang tidak berkuasa akan mendapat kuasa jika pengakuan salah yang d ibuat itu semasa kehadiran pihak yang mempunyai kuasa. pengakuan salah kepada ba pa dengan kehadiran pegawai polis berpangkat inspektor

Tindakan yang terjumlah kepada paksaan,dorongan, janji atau penindasan Hakim Syed Agil Barakbah menyatakan dalam kes Mohamed Yusof v PP [1983] 2 MLJ 16 7 A wellgrounded suspicion based on the facts and surrounding circumstances may exclude a confession. Prosecutor v Naikan [1961] MLJ 147, mahkamah menyatakan ba hawa ayat you had better tell the truth sebagai satu ugutan

sambung Walau bagaimanapun dalam kes PP v Ramasamy [1991] 1 MLJ 75, mahkamah memutuskan bahawa kenyataan peringatan oleh seorang pegawai polis kepada tertuduh dengan me nyatakan he should tell the truth and not tell lies tidak dianggap sebagai uguta n atau dorongan Manakala dalam kes R v Blackburn[1852] 6 Cox CC 333, mahkamah me mutuskan bahawa ayat a promise of pardon adalah merupakan satu dorongan

sambung Ugutan juga boleh terjadi sama ada ke atas tertuduh ataupun ke atas keluarga ata u orang tersayang R v Middleton [1975] QB 191 berkuasa. Pengakuan tak sah. polis letak anak di bawah jagaan pihak Fakta-fakta yang boleh dilihat untuk menentukan sama ada wujud penindasan atau s ebaliknya telah diputuskan dalam kes PP v Chan Choon Keong [1989] 2 MLJ 427. Ant ara fakta-fakta yang harus dipertimbangkan ialah: melihat perwatakan tertuduh, tempoh tertuduh disoal siasat, tempoh tertuduh dita han, dan sama ada dia diberi peluang untuk berehat atau mendapat minuman. Elemen-elemen ini juga boleh dilakukan secara tidak langsung seperti nada suara, tingkah laku orang yang berkuasa Mohamed Yusof bin Hj.Ahmad v Public Prosecutor [1983]2 MLJ 169. pegawai polis be rcakap dengan suara yang garang dan mukanya kelihatan merah kerana marah

sambung Kesimpulannnya, penentuan sama ada sesuatu ucapan atau tindakan adalah terjumlah kepada dorongan, ugutan, janji atau penindasan adalah melihat kepada keseluruha n kes. Misalnya, perkataan you better tell the truth kadang-kadang adalah terjum lah kepada ugutan dan kadang-kadang ianya tidak dianggap sedemikian oleh mahkama h

Pengecualiaan dari prinsp asal Walau bagaimanapun sekiranya unsurunsur dorongan, ugutan , janji atau penindasan di dalam sesuatu kes, pengakuan salah masih relevan jika unsur-unsur tersebut t elah terhapus sepenuhnya. Ini dinyatakan dalam seksyen 28 AK kes Abdullah Awang Bongkok v Pubic Prosecutor [1956] 22 MLJ 90

Pengakuan salah yang diperolehi secara tidak sah Seksyen 29 AK menyatakan :Keadaan-keadaan itu ialah:Apabila pengakuan salah dipe rolehi atas sesuatu janji untuk merahsiakan; Perdayaan mempedayakan tertuduh unt uk membuat pengakuan salah; Pengakuan dibuat oleh tertuduh semasa mabuk; Apabila pengakuan salah dibuat hasil daripada soalan yang seseorang tertuduh itu tidak perlu menjawab; atau Apabila seseorang tertuduh itu tidak diberi amaran bahawa d ia tidak terikat untuk membuat pengakuan salah

LAFAZ IQRAR Perkataan dengan mulut: lansung dan tak langsung.

Bentuk lafaz sarih atau terang-terangan ialah aku berhutang dengan Ahmad sebanya k tiga puluh ringgit. Dalam kes jenayah misalnya, Aku telah mencuri basikal kepu nyaan Ali. Manakala iqrar secara dhimni atau dilalah pula contohnya ialah Engkau Ahmad berhutang dengan aku sebanyak RM100. Maka jawab Ahmad Aku telah membayarn ya. Maka jawapan ini dianggap satu bentuk iqrar atau pengakuan secara dhimni ata u tersembunyi

sambung Iqrar Secara Isyarat Seksyen 70 Al-Majallah menyatakan: Isyarat biasa orang bisu itu adalah sama seol aholah dia menyatakan dengan kata-kata. Iqrar secara bertulis juga diterima oleh syarak dan ianya dianggap sama seperti iqrar dengan lisan.(Majallah al-Ahkam al -Adliyyah, Fasal 1586) Iqrar secara Bertulis

sambung Menurut Mahmud Saedon berdasarkan keadaan dan perkembangan pada zaman ini perana n catatan adalah amat penting maka lebih baik kita mengambil kira catatan sebaga i qarinah dan terpulanglah kepada mahkamah untk menilai dan menguji kekuatan dan kesahihannya.

Pengakuan Secara Mendiam Diri Menurut Ibn Nujaym dan Imam Suyuti tidak boleh dipertanggungjawabkan ke atasnya melainkan dalam keadaan tertentu. Perkara yang sama dinyatakan dalam al-Majallah perkara 67: Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa pengecualiaan bag i kaedah orang yang berdiam diri tidak dinisbahkan sesutu perkataan kepadanya. M isalnya, seksyen 437 menyatakan Dalam kes sewa diam dianggap menerima dan berset uju. Umpamanya, jika seorang menyewa kedai dengan harga lima puluh ringgit; sele pas dia tinggal d kedai itu selama sebulan dan sewa itu dibayarnya, kemudian pad a awal bulan berikutnya orang yang memberi sewa mengatakan: Jika engkau bersetuj u membayar enam puluh ringgit, maka teruskanlah duduk, tetapi jika tidak hendakl ah keluar. Lantas orang yang menyewa terus menjawab: Aku tidak setuju, tetapi di a terus juga duduk d kedai itu. Dalam kes ini dia mestiah membayar sewa.

sambung Imam Abu Yusuf pula berpendapat jika seseorang itu mendiamkan diri, dia boleh di penjarakan sehingga dia membuat pengakuan kerana mendiamkan diri tidak boleh dia nggap sebagai pengakuan Mazhab Syiah Ja fariah pula menganggap pengakuan dengan berdiam diri itu adalah sah dengan alasan pengakuan diperlihatkan melalui perger akan badan

sambung Ibn Hajar juga mempunyai pendapat yang sama di mana beliau telah berhujjah dalam kes Aseef, katanya kehadiran si anak lelakinya dan dengan mendiamkan diri ketik a si bapa memberi testimoni terhadapnya di hadapan Raslulullah s.a.w. telah dian ggap secara tersiratnya sebagai pengakuan salah

Lafaz / Sighah Bentuk Pengakuan Menurut Akta Keterangan 1950 isu lafaz pengakuan yang terdapat dalam seksyen 17(2): menyatakan pengakuan rasmi perkataan menyarankan yang bermaksud tertuduh tidak m enyatakan secara langsung. mahkamah boleh membuat kesimpulan bahawa tertuduh tel ah melakukan perbuatan salah tersebut. Ia juga dikenali sebagai non plenary conf essions.

sambung Bagi kategori pertama, pensabitannya agak mudah kerana pengaku secara jelas meny atakan bahawa ia telah melakukan suatu kesalahan Bagi kategori kedua, prinsip at au ujian yang dipakai ialah sepertimana yang terdapat dalam kes Anandagoda v The Queen, isu timbul ialah adakah pengakuan-pengakuan yang dibuat tertuduh kepada seorang pegawai polis terjumlah kepada satu pengakuan salah?

sambung Majlis Privi menyatakan bahawa ujian yang harus digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu pengakuan itu adalah pengakuan salah adalah ujian objektif, iaitu ad akaah seorang yang munasabah yang membaca kenyataan itu dalam keadaan ia diberik an boleh membuat kesimpulan bahawa tertuduh telah melakukan kesalahan atau menya rankan bahawa tertuduh telah melakukan kesalahan tersebut? Dalam membuat kesimpu lan ini, mahkamah hanya boleh mengambil kira factor-faktor dalaman sahaja dan bu kan faktorfaktor luaran. Menurut Majlis Privi, pengakuan salah yang diterima mes tilah terbukti kesalahan pengaku dan tidak ada kesimpulan lain boleh dibuat kecu ali tertuduh memang tertuduh telah melakukan kesalahan tersebut. Sekiranya mahka mah gagal membuat anggapan ini maka pengakuan salah yang dibuat akan ditolak

sambung Pengakuan atau pengakuan salah boleh dibuat sama ada dengan cara lisan atau docu ment atau perbuatan.(Hamid Sultan 2001:766). Perbuatan tertuduh melarikan diri d ari tempat kejadian sebaik sahaja perlakuan yang didakwa itu boleh dianggap seba gai pengakuan salah. Sama spt UKI.

sambung Berkaitan dengan berdiam diri, AK 1950 mengambil sikap yang sama seperti undangu ndang keterangan Islam yang menganggap berdiam diri bukan pengakuan salah. Sekal ipun terdapat maxim Qui tracet consentire videtur yang bermaksud berdiam diri di anggap sebagai pengesahan (silence amounts to consent) tetapi ianya tidak terpak ai dalam kes jenayah. Sivil pakai.

Syarat Khusus Pengakuan Salah Dalam Kes Hudud Dan Qisas Bilangan Ikrar Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahawa ikrar dalam kes zin a sebanyak empat kali. Imam Abu Hanifah mensyaratkan ianya yang mesti dibuat dal am majlis yang berbeza.Mazhab Hanbali dlm satu majlis sahaja sudah memadai Mana kala dalam kes hirabah,mencuri dan minum arak memadai dengan dua kali sahaja. Be gitu juga dengan kes qisas Bagi kes-kes hudud yang lain dan qisas cukup dengan hanya sekali pengakuan sahaja

sambung Mazhab Maliki, Shafie dan Zahiri pula berpendapat pengakuan salah yang dibuat se kali sahaja sudah memadai dalam semua kes sama ada kes hudud atau qisas. Kes Asi f dan al-Ghamidiah. 1x Walau bagaimanapun mereka tetap menggalakkan para hakim u ntuk mendapatkan pengakuan yang dibuat lebih dari sekali

sambung Akta Keterangan 1950 sebaliknya tidak menekankan bilangan pengakuan salah yang d ibuat dan tidak ada peruntukanpun yang menetapkan kadar bilangan pengakuan yang perlu dibuat Walau bagaimanapun hakim-hakim digalakkan untuk mendapatkan kepasti an tentang pengakuan yang dibuat dengan bertanyakan tertuduh berhubung pengakuan salah yang dibuat. Ini boleh dilihat dalam kes Abdullah bin Awang Bongkok v PP [1956]22 MLJ 90, di mana magistrate telah menyoal tertuduh dengan pelbagai soala n untuk mempastikan bahawa pengakuan yang dibuat adalah sukarela tanpa sebarang ugutan atau janji

sambung Majoriti ulama sependapat bahawa orang yang berikrar mesti memberikan keterangan secara terperinci jenayah yang dilakukan seperti masa, tempat dan cara melakuka nnya. Ini adalah berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika Maiz membuat pengakuan berzina, antara tindakan baginda ialah:Ibn Abbas bekata b ahawa beliau mendengar Rasulullah saw berkata kepada Maiz: Engkau mungkin menciu mnya, atau engkau memeluknya atau melihatnya dengan berahi. Kau tahu zina itu ap a? Maiz menjawab: Ya, aku telah melakukan persetubuhan haram dengannya sama sepe rti seorang suami melakukan bersama isterinya secara halal. Sama dgn AK1950

sambung Ikrar yang dibuat haruslah munasabah dan bersesuaian dengan kesalahan yang dilak ukan. Tidak dterima ikrar yang tidak menepati kemunasabahan kerana ia tidak dapa t mensabitkan perkara yang diikrarkan. Dengan sebab itu pengakuan zina oleh oran g yang terputus zakarnya (majbub) tidak boleh diterima dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud kerana pada logiknya, orang yang sebegini tidak berupaya melakuka n zina. Ikrar orang yang sebegini tidak menepati kemunasabahan (Mahmud Saedon 19 90:54) Akta Keterangan 1950 juga memperuntukkan perkara yang sama. Oleh kerana i tu pengakuan salah yang dibuat mestilah dibuktikan oleh pendakwa sampai ke tahap tanpa keraguan yang munasabah (proof beyond reasonable doubt) yang ianya adalah dibuat secara sukarela.

Tarikbalik Pengakuan Salah Ulama memutuskan bahawa tarik balik pengakuan tidak boleh dilakukan dalam kes ya ng melibatkan hak manusia yang termasuk di dalamnya kes berkaitan qisas. Adapun kes hudud yang melibatkan hak Allah swt semata-mata ulama sepakat menyatakan pen arikan semula pengakuan adalah sah. Kesannya, hukuman had akan bertukar kepada h ukuman takzir sahaja. Ini adalah berdasarkan peristiwa di mana apabila mendengar Maiz cuba melaikan diri, Rasulullah saw diriwayatkan bekata: Alangkah baik jika kamu biakan dia lari dan membawanya kepada saya.

sambung Manakala sekiranya melibatkan pelanggaran hak Allah dan hak manusia seperti menc uri dan hirabah, ulama berpendapat penarikan balik pengakuan hanya menukar jenis hukuman tetapi tidak menjejaskan hak manusia. Misalnya dalam kes curi, selepas seorang itu memulangkan barang yang dicurinya kemudian ia menari balik pengakuan nnya. Ia tidak dikenakan hukuman potong tangan tetapi barang yang dipulang itu k ekal ditangan tuan punya barang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang perna h berkata: Adalah menjadi kewajipan si pencuri memulangkan apa-apa milik orang l ain yang diambil.

sambung Tarik balik pengakuan juga berlaku secara tidak langsung sekiranya berlaku perca nggahan antara keterangan yang diberikan oleh pengaku. Misalnya, seorang mengaku bahawa dia mencuri dari seseorang sebanyak RM100 kemudian dia menafikan, sebali knya dia berkata aku mencurinya dari seorang yang lain. Maka dalam hal ini tidak dikenakan had kerana dia dianggap menarik semula pengakuannya. Maka dia perlu m embayar setiap seorang yang terlibat dalam pengakuannya itu sebanyak RM100. Adap un tarik balik pengakuan tidak menafikan harta seseorang sebaliknya hanya hukuma n had sahaja yang terbatal. Lebihan yang diberikan dianggap sebagai denda bagi p engaku atas kesilapannya

sambung Tarik balik pengakuan di bawah Akta Keterangan 1950 tidak sama sekali pada prins ipnya, menyebabkan pembatalan pengakuan salah yang asal tiada unsur dorongan, ja nji, ugutan,penindasan. Ini dinyatakan dalam kes Osman & Anor v PP [1967] 1 MLJ 137 di mana hakim Wee Chong Jin menjelaskan: In our view the law as to the admis ssibility of retracted confessions in evidence is clear, and put shortly it is t hat an accused person can be convicted on his own confession, even when it is re tracted, if the court is satisfied of its truth

Kesimpulan Ada persamaan dan perbezaan.

BAB QARINAH Definisi:beserta, bersama atau bersahabat Satu metod pembuktian yg menjadi asas wujud atau tidak perkara yg dipertikaikan. Perkara yg menunjukkan sesuatu maksud berdasrkan perkaiatan Bentuk : haliyah dan lafziyah

sambungan Qarinah lafziyah: Aku melihat seorang singa sedang berucap berani Seorang menguc apkan kpd sahabatnya yg akan belayar fi kanafi Allah bermaksud semoga dlm jagaan Allah Pengucap ingin menemani sahabatnya dlm pelayaran tersebut sekalipun tidak diucapkan. Tetapi suasana itu menunjukkan.

Pembahagian dan Kehujjahan Q:Yusuf:18, 25-28 qarinah nassiyah Sunnah : kes yg diputuskan Nabi Sulaiman dan Nabi putuskan kes bunuh melalui lauth. Nabi putuskan kes keturunan berdasarkan p andangan qiyafah. Amalan Sahabat: Saidina Umar perempuan mengandung dianggap ber zina Qarinah qanuniyah:qarinah yg dinyatakan oleh undang-undang.

Seks.79 anggapan bahawa orang yg diketahui mash hidup dlm masa tiga puluh tahun hendaklah diangap masih hidup kembali kecuali dibuktikan sebaliknya. Seks.80 ang gapan bhw seorang yg tidak didengar khabar mengenainya selama 4th, hendaklah dia nggap telah mati sehingga dibuktikan sebaliknya.

sambung Qarinah qadaiyah rumusan yg dibuat oleh hakim mengenai fakta yg hendak dibuktika n melalui qarinah jika fakta itu wujud maka dikatakan terbukti. Kalau sebaliknya fakta itu dibuktikan sebaliknya. Kalau tidak terbukti atau tidak dibuktikan seb aliknya maka dikatakan fakta itu tidak terbukti Ada juga yg tolak Q lemah. Dali mrk: Ibn Abbas berkata, RS bersabda Jika aku hendak merejam .

sambung Percakapannya, keadaannya dan org yg masuk kpdnya (ke dlm rumahnya). Jumhur teri ma qarinan yg kuat shj.

Kedudukan Qarinah Adakalanya kuat dan adakalanya lemah. Yg diambilkira yg kuat shj. Majallah (1740 &41) Salah satu alasan utk hukuman ialah adanya qarinah qat iyah. Qarinah Q iala h salah satu tanda yg mencapai tahap yakin. Qarinah Q yg dimaksudkan ialah yg pe tunjuknay sampai ke tahap berat sangka dan bukan yg pasti.

sambung Kalau tiada saksi dan ikrar boleh guna jika ia q. Kalau ada saksi dan iqrar q sb g pembantu.

Q dlm Kes Hudud Zina : hamil tanpa suami

AH & S : tak kena hudud Malik: kena hudud jika perempuan bermuqim da tidak asing melainkan ada tanda-tanda dia dipaksa. Hambali: tak kena ada keraguan tentang c ara hamil.

sambung Curi : terjumpa brg curi dlm simpanan.

Gugur hudud dgn sbb keraguan kalau dia mengaku yg brg tersebut miliknya. Tidak g ugur kalau terima pend.1 pencuri guna sbg dalihan. Jenayah berleluasa. Ib Qayyim boleh kena hudud kuat krn ia lebih kuat drpd ikrar dan keterangan krn ikrar bol eh jadi benar dan bohong.

sambung Minum arak: bau arak dimulut/muntah S,Hanafi dan Thawri tak kena hudud K.arRashdin, Ahmad, Malik kena. Bunuh/Qisas: Tak sabit mell Q sbg salah satu pembuktian tetapi qarinah tersebut adalah sbg lauth (tanda) yg keluarga mangsa menuntut agar proses qasamah dilakuk an. Malik bunuh Shafie diat Ibn Qayyim & Ibn Gharras pembuktian. Q sbg satu cara

Qarinah Pada Hari Ini Masalah pertambahan kes zina dsbnya.

Shahadah sangat ketat Iqrar susah diperolehi Q disokong oleh keterangan spt wani ta tersebut dikenali sbg wanita yg tidak baik. Kalau ada pembelaan didengar SU p ernah lepaskan perempuan yg mengandung tanpa suami atas alasan tidurnya terlalu nyenyak sehingga tidak sedar apa yg berlaku padanya.

sambung Kalau tak terima jenayah berleluasa Teknologi pembuktian yg wujud kini boleh men capi tahap tanpa keraguan yg munasabah yg dpt gantikan tahap yakin yg ditentukan oleh ulama bagi kes-kes tertentu. DNA, blood test, finger & foot prints, breath analyzer, forensic voiceprints/imageprints/facefrints

sambung Permasalahan: adalah lebih baik melepaskan 10 org yg bersalah dr menghukum seora ng yg tidak bersalah.

Qarinah dlm AK1950 Qarinah menurut Ak 1950 = dgn keterangan mengikut keadaan. Ia berlawanan dgn ket erangan langsung. Ket.langsung saksi beri ket.mell lisan berkenaan fakta isu yg mana saksi mempunyai pengetahuan sendiri. Sedangkan ket.hal-keadaan ialah ket.me ngenai faktafakta relevan, iaitu fakta-fakta di mana fakta isu boleh disimpulkan telah berlaku. Ia penting apabila tidak ada saksi yg menanggap fakta dlm isu. M ahkamah perlu membuat anggapan mengenai kewujudan fakta isu tersebut atau sebali knya.

sambung Seksyen yg berkait rapat ialah seks.6,7,8, 9,10.

Seksyen 6 Berkenaan dgn fakta-fakta yg wujud sbg satu transaksi kpd fakta dlm isu. Bhg: pe rkataan dan perbuatan sama ada sebelum atau selepas berlakunya fakta isu. Contoh : A telah dituduh membunuh B. Fakta sblm kejadian tersebut bhw saksi melihat A&B bertengkar dan bergaduh. Kmdnya pada sebelah ptg, mayat B dijumpai. Fakta-fakta ini dikaegori sbg satu transaksi kpd fakta dlm isu.

sambung Sblm diterima satu ujian harus dipenuhi sbgmn diputuskan dlm kes Amrita Lal Hazr a v Emperor: Kedekatan dr segi masa Tempat Kesinambungan tindakan dan tujuan. Kes (perbuatan): Tan Geok Kwang v PP. Mahk.Rayuan dapati terdpt perkaitan antara lelaki Cina yg tercedera yg memasuki belukar

sambung Tersebut, bom tangan yg dibaling dan terjumpanya tertuduh yg tercedera dlm beluk ar tersebut w/pun tiada yg lihat dia masuk dlm belukar. Mahk. Terima keterangan berkaitan bom tangan yg telah dibaling di bawah s.6. Ini krn fakta-fakta ini sun gguh berkait dan jikalau ditolak akan mengakibatkan fakta-fakta lain tidak berma kna.

sambung Kes(perbualan): Kok Ho Leng v PP. Semasa polis membuat serbuan ke premis tertudu h, terdpt panggilan telefon drp beberapa org yg hendak membuat tempahan judi. Me nurut mahkamah, pangilan-panggilan tersebut adalah relevan di bawah seks.6.

Seksyen 7 Mana-mana fakta yg jelaskan tentang hal kejadian, sebab dan kesan. Contoh: A dit uduh melanggar B. Fakta sblm dilanggar A memandu laju adalah relevan. Ini dikate gorikan sbg penyebab . Kesannya B dilanggar Kesan tapak kaki berdekatan dgn temp at kejadian yg menunjukan seseorg itu dtg juga relevan utk menunjukkan keadaan b enda yg mana ia berlaku.

sambung Peluang atau kemungkinan fakta dlm isu berlaku. Kes Aziz b. Muhamamd Din v PP. T ertuduh dituduh dgn kesalahan merogol.Fakta bhw tertuduh dan mangsa shj berada d lm sebuah rumah adalah relevan utk menunjukkan tertuduh mempunyai peluang utk me lakukan kesalahan tersebut. (Zina Islam macamana?)

Seksyen 8 Motif: fakta yg menunjukkan motif, persediaan dan kelakuan sama da dahulu atau k md adalah relevan. Motif adalah sebab mengapa seseorang tiu melakukan sesuatu pe rbuatan. Motif dia mencuri adalah utk bantu A. Motif membunuh A sbb dia shj yg t ahu hub.sulit A dgn C.

sambung Ia penting utk menunjukkan keadaan akal fikiran yg menjadi elemen utama dlm kes jenayah. LimKong v PP, fakta bhw tertuduh dlm keadaan terdesak krn memerlukan wa ng adalah relevan bagi menerangkan motifnya melakukan perbuatan peras ugut.

sambung Sunny Ang v PP, motif tertuduh membunuh ialah utk mendapt manfaat drp polisi ins uran mangsa krn tertuduh pd ketika itu adalah seorg yg muflis. Dato Mokhtar Hash im v PP, Mahk.Persekutuan berpendapat motif telah dibuktikan krn mangsa adalah s aingan politik tertuduh.

Seksyen 9 Fakta yg menunjikkan pihak-pihak yg terlibat dalam perlakuan fakta isu adalah re levan.. Kes sivil: saksi yg melihat sesuatu kontrak itu ditandatangani adalah pi hak yg relevan dan mungkin dipanggil utk mengesahkan pihak-pihak yg terlibat.

sambung Jenayah:mungkin terdpt pihak yg dpt kenalpasti pelaku sesuatu kesalahan. Kawad c am dikendalikan oleh pihak polis. Selain itu pengenalan suara, cap jari, gigi da n gambar juga adalah keteranagn relevan. Fakta berkaitan masa dan tempat adalah relevan utk jelaskan kejadian sesuatu faktu isu. Antaranya apabila seseorg memba wa belaan alibi, jadi fakta yg menetapkan masa dan tpt jadi isu penting.

sambung Fakta yg menunjukkan hubungan pihak-pihak juga relevan dlm kes-kes tertentu. Con tohnya kes tuntutan A terhdp harta si mati B. Keterangan yg menunjukkan bhw mrk telah melangsungkan perkahwinan mengikut adat-istadat Cina boleh diterima utk me nunjukkan mrk sepasang suami isteri.

Seksyen 10 Apa-apa yg dikatakan oleh pihak yg terlibat dlm komplot atau pakatan utk melakuk an sesuatu perbuatan dgn niat bersama adalah relevan. Pernyataan sama ada lisan atau bertulis itu hendaklah dibuat sblm komplot itu dilakukan. Kes Mirza Akhbar v King Emperor.

sambung Pihak pendakwaan cuba membawa masuk keterangan mengenai sepucuk surat yg ditulis oleh isteri si mati kpd perayu mengenai rancangan mrk utk membunuh si mati. Mah kamah menyatakan bhw niat bersama dalm seks.10 beerti niat bersama yg wujud sema sa perkara itu dilakukan atau ditulis oleh mana-mana ahli pakat jahat.

sambung Liew Kaling v. PP, mahk.putuskan walaupun terdpt pakat jahat, fakta bhw pernyata an itu dibuat beberapa hari selepas pembunuhan itu berlaku akan menyebabkan kete rangan tersebut tidak boleh diterima masuk mell seks.10.

Kesimpulan Terdpt persamaan yg ketara antara kedua undang-undang berkaitan dgn qarinah/circ umstantial evidence. Islam rigid melihat kpd kes. Zina amat ketat qarinah yg dit erima ialah mengandung. Minum arak baumulut/muntah. Yg lain tidak membawa kpd hu kuman hudud. Pembhg sama shj qanuniyah/qada iyah. Tetapi AK 1950 tiada nususiyah .

KETERANGAN PAKAR Islam buka luas kaedah pembuktian dan tidak dihadkan kpd beberapa kaedah shj. Dl m keadaan hakim tidak mengetahui sesuatu perkara atau isu maka perlukan bantuan/ maklumat dr seseorang;pakar.

sambung Definisi:al-khabir ialah orang yang berkeahlian Ra yu al-khabir ialah pemdapat y ang diberikan oleh seseorang yg mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang atau pe rsoalan. AK 1950 seseorg yg boleh memberikan pendapat mrk mengenai sesuatu perka ra berdasrkan kepakaran atau pengalaman mrk.

Dalil/Kehujjahan Berdasarkan Q: al-Nahl:42. fas alu . Hadith: Rasulullah tidak menentang malah be rgembira dengan keputusan yg dibuat oleh Madjaz al-Madlaji dlm menentukan status nasab antara Zaid dan Usamah dengan cara melihat dan menilik kaki mereka, belia u berkata kaki mereka ini mempunyai persamaan di antara satu sama lain.

sambung Saidina Umar telah menghukum untuk mensabitkan nasab berdasarkan qiyafah semasa kehairan sahabat dan tiada yg membantah ijmak. Ibn Qayyim berpendapat bhw ked.pa kar adalah sangat penting misalnya dalam menentukan jenis-jenis luka, sama ada d alam atau tidak maka perlu ditana doktor. Begitu juga dgn meneukan ubat binatang handkalah bertanya kpd doktor haiwan. AKMS Wilayah s.33, 34.- penerimaan ket.p.

sambung AK 1950: seksyen 45 51. Kes Kong Nen Siew v Lim Siew Hong, mahkamah telah mengik tiraf seorng jururawat psikiatrik sebagai seorg pakar di bawah s.45 dan boleh me mberi keterangan mengenai kesihatan mental seseorg pesakit secara am.

sambung PP v Muhamed b.Sulaiman Mahk Persekutuan putuskan bhw ahli kimia tersebut seorg pakar. Walau bagaimanapun pengalaman yg lama sbg seorg ahli kimia dlm tugas-tuga s analisis am tidak akan menjadikan ahli kimia berkenaan seorg pakar dalam anali sis dadah.

sambung Dr KS Sivanathan v The Government of Malaysia, MT menyatakan mahk.perbicaraan se patutunya tidak menerima keteranagan seorg pakar perubatan menegnai tulisan tang an dan keaslian sesuatu rekod. Menurut mahkamah, dlm menentukan kesahihan tulisa n tangan maka seorg pakar tulisan tangan hendaklah dipanggil.

Kedudukan Keter.Pakar Menjadi keterangan sokongan ketika mana adanya saksi atau berlakunya pengakuan. Ketika mana tiadanya saksi dan pengakuan maka keterangan pakar adalah mengikat m enurut sebahagian fuqaha sbgmn yg dinyatakan oleh Ibn Qayyim yg menyatakan ..dit erima kesaksian seorang tabib dan doktor haiwan jika tidak ada yang lain.

sambung Gol.Hambali: jika 4 saksi lelaki yg adil beri ket.zina tetapi beberapa perempuan yg dipercayai(pakar) menyatkan bhw perempuan tersebut masih dara maka ia tidk b oleh dihukum hudud dan saksi tadi juga tidak dikenakan hudud. Ini juga penpdt al Sya bi, al-Thawri, Abu Thaur dll.

sambung Berkaitan dgn pensabitan nasab pula, keterangan qaif menrt jumhur dr M.Maliki, S hafie dan Hambali kata diterima. Ianya diterima utk tentukan status anak pungut/ laqit shj. Tetapi Abu Hanifah kata tidak diterima krn ia hanya agakan dan tekaan shj.

sambung AK1950:Pandangan pakar bukan conclusive/muktamad. Pandangan hanya diterima apabi la ia membawa kpd siasatan mahkamah kepada fakta-fakta kes. Dgn kata lain ia men dedahkan kpd mahkamah fakta yg ingin diperolehi oleh mahk. R v Lanfear 919680 2 QB 77. Lord Diplock menyatkan ket.pakar hendaklah dilayan sbg ket.saksi yg lain dan ianya adalah satu arahan yg salah kpd jury bhw mereka mesti menerima ket.pak ar.

sambung Wong Swee Chin v PP(1981) 1 MLJ 212. hakim Raja Azlan Shah menyatakan kecuali dl m isu-isu berkaitan sains, ket.pakar digunakan oleh mahk. Untuk tujuan membantu dan bukan membuat formula bagi membuat keputusan yg muktamad.

sambung Ong Chen Tow v R (1963) 29 MLJ 160 Hakim MR menyatakan pakar tidak boleh diminta utk membuat kesimpulan perkara yg mana mahkamah berhak utk menentukannya. Jika tidak dia cuba utk menambilalih fungsi mahkamah. Pakar pemototran itu dipanggil utk membantu mahk perkara berkaitan teknikal dan mekanikal shj dan bukan membuat kesimpulan yg mana orang awam pun boleh membuat kesimpulan yg sama.

Siapa Pakar Org yg berkeahlian dlm bidang tertentu. Org yg mempunyai kepakaran dlm sesuatu b idang atau persoalan. Contoh Bani Madlaj yg terkenal dlm bidang qiyafah. Ak1950 s.45 orang yg khusus mahir dalam bidang masing-masing kelayakan profesional dan akademik

sambung Selain itu pengalaman yg luas dlm sesuatu bidang sekalipun ia tidak mempunyai ke lulusan akademik atau profesional dlm bidang tersebut. PP v Muhamed b.Sulaiman, Hakim Sufian menyatakan bhw seseorg itu boleh menjadi pakar bukan haya melalu ke layakan akademik semata-mata tetapi juga melalui pengalaman. Islam tiada masalah dgn kriteria sebegini.

Kaedah Memberi Ket.pakar Wong Chop Saow v PP. mahk menyatakan utk mengelak kekeliruan, seseorg saksi paka r harus menyatakan: kelayakannya, pernah dipanggil beri keterangan dan keteranga nnya pernah diterima atau tidak. Memberi alasan kpd pendptnya. PP v Alcontra, ma hk.menyatakan seorg saksi pakar hendaklah memberikan alasan yg rasional dan sain tifik ke atas pendptnya. Dlm kes ini, tidak terdpt alasan rasional dan saintifik telah diberikan. Mahk. Tolak pendptnya. Tiada percanggahan dgn prinsip Islam.

sambung Bentuk ket.yg boleh diberi:

Memberi pendpt dan bukan hanya menyatakan apa yg berlaku Eksperimen secara detil Menyatakan buku yg berautoriti. Menyatakan kes-kes dan juga laporanlaporan yg b erkaitan dgn fakta-fakta isu.

Bidang Semua perkara sama ada kes jenayah atau sivil. AK1950 undang-undang neg.asing, s ains, seni, identiti, ketulenan tulisan tangan, cap jari, adat atau hak, kelazim an atau kepercayaan dan juga pertalian. Seks.48 terima pendpt yg tidak termasuk dlm s.45. boleh terima ket.pakar dlm bidangbidang lain dr yg tersenarai dlm s.45 .

Bialangan dan Pertentangan Pendpt Pakar Qaif Imam Ahmad 2 org sama spt kesaksian dlm mensabitkan nasab. Sbhg ulama m.Han bali 1 org. Pertentangan 2 org ditolak keduanya. Kalau sudah disabitkan nasab se seorg oleh mahk. maka ia tidak batalkan pendpt qaif yg terlibat sekalipun ada pe ndpt qaif lain yg bertentangan Kalau 2 setuju utk lantik yg ke3- maka ia mengika t sekalipun ada qaif lain tak setuju. Kalau qaif buat keputtusan kmd pihak yg sa tu lagi tidak setuju dgn kemukakan bukti maka hakim hendaklah utamakan bukti/ket erangan. Kalau ia ketereangan yg kuat.

sambung Ibn Qayyim menyatakan diterima kesaksian seorg doktor yg adil dlm menjelaskan se suatu perkara sekiranya berlaku percanggahan pendpt pada 2 org doktor

sambung AK1950: jika berlaku percanggahan: Menilai alasan-alasan santifik Asas-asas yg digunakan Ini diputuskan dlm kes Singapore Finance Ltd v Lim Kah Ngan (singapor e) Pte Ltd. Dlm kes Foo Fio Na v Hospital Assunta, M tolak keter.pakar dr UK krn tidak memeriksa X-ray pesakit dan pesakit tersebut berbanding dgn pakar tempata n. Maka ket.pakar tempatan diterima. Saya cenderung lantik ke3 jika 2 bercanggah jika tak tahu langsung bidang tersebut. Kalau tahu cukup dgn melihat alasan-als an saintifik dan prosedur yg dgunakan.

Kesimpulan Banyak persamaan dr perbezaan. WaAllahu A lam

BAB KITABAH/KETERANGAN DOKUMEN Definisi: Tulisan atau catatan yang dibuat oleh seseorang dibuat oleh pemerintah atau orang awam, resmi atau tidak resmi. AK 1950 dokumen telah didefinisikan da lam seks.3. sungguh luas. Apa-apa yg dinyatakan atas apa-apa medium. Huruf/angka/tanda/simbol Rakaman visual kaku/bergerak Rakaman bunyi

Kehujahan Wahai org yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dgn hutang piuta ng yg diberi tempoh hingga ke suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis ( hutang dan masa bayarannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuli snya dengan adil (2:282) Ak1950 s.74-100.

Kebolehterimaan Ket. Dokumen Apakah catatan dokumen boleh dijadikan bukti dalam semua kes? Ulama khilaf: Boleh demi menjaga maslahat manusia. Tidak boleh krn ia mempunyai persamaan anta ra satu sama lain. Di samping itu, ianya juga boleh ditiru dan dipalsukan.

sambung Pandangan 1, apakah dalam semua kes atau kes-kes tertentu shj? Mrk terbhg kepada 2 pandangan:

Boleh dalam semua kes sama ada catatan pemerintah, rakyat biasa , rasmi atau tid ak rasmi. Boleh dalam kes selain hudud dan qisas kecuali catatan itu dibuat dala m bentuk ikrar atas kesalahan h/q/takzir.

sambung

Jika ia mengaku tulisan tersebut bagi kes: Hudud maka ia boleh dikenakan hukuman hudud. Kalau tidak ditolak. Qisas wajib qisas. Tetapi ada yg hanya mengakategor ikannya sbg lauth yg menybbkan beliau wajib berqasamah. Takzir dikenakan takzir.

Pembhg Dokumen Menurut AK1950 Primer: iaitu dokumen tiu sendiri dikemukakan di mahk.

Bhg yg menyempurnakan keseluruhan dokumen Sbhg drpd keseluruhan dokumen Beberapa dokumen yg semuanya dibuat dgn satu proses yg seragam.

sambung Ket. sekunder yg kadang-kadang berbentuk salinan atau ket.lisan. Prinsipnya: ket .sekunder adalah ket.yg boleh diberikan dlm keadaan tertentu ketika ketiadaan ke t.primer. Ianya tidak diterima sehingga mahk. Berpuashati terhdp alasan kegagala n mengemukakan ket.primer. Tetapi ket.lsian berkaitan dgn apa yg didengar oleh s aksi drp seorg yg lain atau ket.lisan yg berkaitan dgn isi kandungan sesuatu dok umen hendaklah diperhatikan secara serius krn ia mengandungi kemungkinan salah y g tinggi.

sambung Penerimaan ket.sekunder terdpt dlm seks. 64 antaranya musnah atau hilang, dokume n asal tidak boleh dialih, dokumen awam dsbnya.

Pertentangan antara ket.Dokumen dgn Lisan Seks.911-101 berkaitan dgn parol evidence rule , Iaitu penolakan ket.lisan oleh ket.dokumen. Terdpt 3 peraturan berkaitan isu ini: Apa yg terdpt dlm s.91 yg menyatakan bhw terma-terma yg dipersetujui dlm kontrak , grant dsbnya hanya boleh dibuktikan mell pengemukaan dokumen itu sendiri. Jik a berlaku kenyatan saksi kpd seorg pegawai polis yg dibuat dlm bentuk lisan teta pi bercanggah dgn dokumen yg ada maka kenyataan ini ditolak.

Eng Mee Yong &Ors v V.Letchumanan. Privy C istiharkan bhw ket.lisan tidak diteri ma apabilanya ianya bertentangan dgn terma-termma dm satu kontrak. S.92 memberi ruang kpd penerimaan ket. secara lisan: Adanya unsur fraud(tipuan), intimidasi dsbnya dlm perjanjian tersebut. Seow Kim Koi v Wei Yin Chen. Mahk. Putuskan bhw ket.lisan diterima utk menunjukkan bhw ap a yg dinyatakan dlm peranjian itu adalah palsu dan tidak perlu dipatuhi.

sambung

Kewujudan sesuatu perjanjian lisan bhw perjanj. bertulis itu bukanlah perjanjian sepenuhnya. Kewujudan perjanjian lisan yg berasingan yg menjadi syarat duluan b agi pengenaan apa-apa obligasi d abwah sesuatu kontrak dsbnya. kewujudan perjanj ian lisan terkemudian yg berlainan. Bagi membatal atau mengubahsuai mana-mana ko ntrak.

Kesaksian Dokumen Kesaksian terhdp catatan orang yg berikrar: seorg memberi kesaksian bhw catatan itu merupakan tulisan/iqrar seseorg. Aku naik saksi sesuangguhnya catatan ini ad alah catatan si A. A berikrar bhw tanah ini hak si B. Catatan ini dianggap sah d gn syarat: Perlu kpd 2 saksi yg adil Dlm kes harta dan takzir shj Ulama berselisih dlm kes 2 org saksi melihat dokumen yg ditulis seseorang, kedua nya hafal akan isi kandungan kmd dokumen itu hilang. Kmd mrk memberi keterangan

sambung Kesaksian atas catatan saksi yg mati dan ghaib. harus dan masih perlukan dua ora ng saksi lelaki yg adil/1l dan 2p. Kesaksian atas catatannya sendiri. Tak penting Persoalan kalau seorg kata itu bukan catatannya tetapi 2 saksi menye takan itu catatannya. Ditolak keterangan 2 saksi tersebut.

sambung Kesaksian terhdp catatan yg dimaterikan spt catatan pemerintah kpd pemerintah da n hakimkpd hakim. Sbhg ulama kata harus kecuali dlm kes hudud. Imam Bukhari tida k bersetuju. Boleh dlm semua kes termasuk qisas. Alasan: S.Umar menulis kpd gabenor-gabenornya berhubung dgn kes-kes hudud

sambung

Umar Abd Aziz pernah menulis berhubng dgn seorg yg telah memecah gigi seorg yg l ain. Ibrahimal-nakha i berpendpt catatan hakim kpd hakim adalah harus jika catat annya dikenali dan dimaterai. Begitu juga alSya bi. Malah menurut al-Bukhari, ad a ulama yg berpendapat catatan hakim diterima w/pun tidak disaksikan oleh sesiap a.

Masalah memastikan Kesahihan Ishak bin Ibrahim bertanya kpd Imam Ahamd seorg lelaki mati dan diapati wasiat d ibawah kepalanya tanpa saksi. Apakah boleh dialskanakan wasiatnya itu? Jika tuli sannya dikenali, maka laksanakanlah kandungannya jawab Imam Ahmad.

sambung Ibn Qayyim yg jadi asas penerimaan catatatn sbg keterangan ialah qarinah. Jika q arinah kuat (catatan itu) kuat hendaklah diterima, jika lemah hendaklah ditolak. Jika tidak dapat dipastikan hendaklah diusahakan sehingga jelas. Misalnya, kala u dipaha binatang terdpt perkataan sedekah, wakaf. Maka hakim boleh menjatuhkan hukum berdasarkan tulisan itu. Begitu juga dgn bangunan yg ditulis wakaf atau ma sjid. Ini juga diterima oleh sahabat sahabat Imam Malik krn kesahihannya tidak d ppt diragui.

sambung Malah kahlifah-khalifah, hakim-hakim menerima catatan dan bertindak bersandarkan kpd catatan dan surat menyurat antara mrk.Mrk tidak meminta kesaksian terhdp ka ndungannya drp pembawanya. Majallah al-Ahkam al-Adliyyah juga menerima catatan s bg satu cara pembuktian. Ada 6 seksyen:

sambung S.69 Tulisan adalah spt perkataan. S.1606 Ikrar mell tulisan sama spt ikrar mell lisan.

ILM AL-QADHI/PENGETAHUAN HAKIM Definisi: maklumat Q berkaitan perkaraperkara dakwaan dan sebab sabitnya dakwaan itu. Persoalannya: Apakah dgn pengetahuan tersebut wajar menjadi sebab dan sand aran bagi menajtuhkan hukuman

Pembahagian PH Maklumat hakim yg diperolehi dlm majlis penghakiman Maklumat diluar majlis pengh akiman

Maklumat Dalaman Hakim bertindak sbg hakim perbicaraan.

Mendengar ikrar tertuduh/plaintif Melihat pihak yg enggan bersumpah apabila dimi nta Ulama tiada khilaf. Boleh membuat hukuman.

Maklumat Luaran Hakim mendengar seorang lelaki menceraikan isterinya. Hakim melihat pembunuhan. Dlm maslaah ini khilaf.

Mazhab Zahiri Hakim wajib membuat keputusan sama ada dlm kes qisas, hudud atau sivil. Sama ada sebelum atau selepas dilantik menjadi hakim Hujjah: pengetahuan hakim lebih kua t drpd keterangan-keterangan lain. Kunu qawwamin bilqist shuhada a lillah.JAdila h kamu orang yg benar-benar penegak keadilan menjadi saksi kerana Allah. Hakim d gn pengetahuannya perlu menghukum.Adalah tidak adil jika dia tidak menghukum.

Mazhab Shafie Hak anak Adam dan Hak Allah. HAA tidak harus. Hujjah:

Shahidaka au yaminuhu laisa laka illa zalika Hendaklah kamu kemukakan saksi atau pun sumpah oleh yg kena dakwa.Tiada lain bagimu kecuali yg demikian itu (2 cara tersebut). Kalau kita menyatakan hakim boleh menjatuhkan keputusan berdasarkan p engetahuannya shj maka seolah-olah kita menyamakan pengetahuannya dgn 2 saksi. K alau begitu aqad nikah akan sah cukup dgn pengetahuan hakim shj. Tetapi ini berl aku dan tiada ulama yg menerimanya.

sambung Jika dibenarkan ia mengandungi tohmahan. Ada hakim akan mengambil kesempatan lal u menghukum org yg tidak bersalah. Al-Rabi menyatkan Imam Shafie pada dasarnya m enyatkan boleh tetapi beliau tidak mahu menjelaskannya krn ia akan diambil kesem patan oleh hakim-hakim yg jahat. hakim ada 3.

sambung Harus iaitu pendpt muktamad MS yg jadi pilihan alMuzani. Hujjah: La yamna ahadu kum hibat al-nas an yaqul fi haqqin idh ra ahu au alimahu au sami ahu. Janganlah kehebatan atau kegerunan manusia menghalang salah seorg kamu drpd berkata benar apabila dia melihat atau mengetahui atau mendengarnya. Apabila harus hukum ber dsr ket.saksi sedangkan ia tidaklah diyakini benar mrk tu, mak lebih utama dihar uskan hakim menghukum berdsr apa yg dia dengar/lihat dlm keadaan dia benar-benar mengetahui [perkara itu.

Hak Allah Paling kuat dan muktamad tidak harus. Hujjah: SAB : Lau raitu rajulan al haddin lam ahuddahu, ai lam u aqibhu biuqubat al-had hatta taqum al-bayyinah indi. Kal au aku melihat seorg lelaki melakukan perkara yg dinekan had nescaya aku tidak m enjatuhkan hukuman had ke atasnya sehinggalah didatangkan bayyinah/ket.kpdku.

sambung Selain itu disunatkan menutup kesalahan had. Hukuman hudud tertolak dgn syubhah.

Mazhab Hanbali Tidak harus sama sekali sama ada kes hudud atau sbgnya sama ada selepas atau sbl m dilantik sbg hakim. Hujjah: Hadis; Aku adalah seorg manusia, dan kamu telah dtg kpdku agar aku memutuskan pe tikaian kamu, mungkin ada diantara kamu yg lebih eptah mengemukakan hujjahnya dr p yg lain maka kamu memebrikan hukuman utknya berdasarkan apaapa yg aku dengar.R hukum berdsr apa yg didengarnya bukan diketahuinya.

sambung

Hadis lain Bawalah 2 saksi bagimu atau dia bersumpah dan tidak ada jalan lain me lainkan demikian. 2 lelaki yg bertikai dtg kpd SU. Seorg drpd mrk berkata Tuan a dalah saksi saya. SU berkata, Jika kamu berdua mahu aku menjadi saksi, aku tidak akan menghukum, atau aku menghukum tetapi tidak menjadi saksi. Tohmahan - hawa nafsu

Mazhab Maliki Tidak harus dlm semua kes sama ada sblm atau sesudah dilantik. Hujjah sama dgn H ambali. Seorg hakim yg bunuh saudaranya dgn alsan ia mengetahui saudaranya itu t elah melakukan pembunuhan,maka ia dianggap membunuh dgn sengaja. Oleh itu ia tid ak berhak mewarisi hartasaudaranya krn ada tohmahan

Mazhab Hanafi Boleh dlm kes sivil semasa jadi qadi. Hudud tidak boleh kecuali mencuri. Harus b agi hakim hukum tentang kedudukan harta yg dicuri tetapi tidak menghukum pencuri dgn potong tangan. Dl kes qisas dan qadhaf boleh hukum berdasrkan pengetahuanny a.

sambung Jika hakim ketahui satu kes sblm dilantik, kmd dibawa kpdnya. Abu Yusuf dan Muha mmad- boleh hukum. AH tidak boleh. Ibn Abidin simpulkan bhw dlm MH pada asalnya boleh tetapi krn zaman hakim telah rosak maka tidak dibolehkan.

Ulama masa kini Dr.Abdul Muniem dan Dr.Abdul Karim Zaidan tidak mengharuskannya. Hujjah: Pendpt kebanyakan sahabat AB, SU, SA, Ibn Abbas, Ad Rahman bin Auf dll. Mengelak keburukan diutamakan Zaman kefasadan/penyelewengan Prinsip kita menghukum berda sarkan yg nyata dan Allah menghukum perkara tersembunyi tidak relevan.

Pengiktirafan kehakiman Menurut seksyen 56Ak, apa-apa fakta yg diberi pk oleh mahkamah tidak perlu dibuk tikan. Ia berdsr maxim what s known need not be proved Apa yg sudah diketahui ti dak perlu dibuktikan. Jusifikasi speed up the trials. Fakta-fakta yg perlu diber i PK s.57

sambung Selain itu, fakta yg jelas yg umumnya sudah diketahui.

Yong Pek Yong v PP [1959]25 mlj 176 Hakim Good menyatakan mahkamah berhak utk me mbei ph bagi perkara yg jelas yg semua org mengetahuinya. PP v Choo Teck Heng [1 960] mlj 218 Hakim memberi PH kpd fakta bhw Jalan Mountbatten adalah sebuah jln yg besar di Singapura.

sambung Oleh itu perkara yg tidak popular w/p diketahui hakim tidak boleh diberi PH. Sivagami Achi v PRM Ramanatahn Chetiar Diputuskan bhw hakim tidak beri PK kpd Un dang-unang Hindu. Disbbkan ket.pakar atau ket. Yg berdasrkan keputusankeputusan yg berautoriti kes ini tidak dpt diputuskan.

sambung S.57(2) hakim boleh merujuk bukubuku atau dokumen utk memberi PK. S.57(3) hakim boleh menolak permintaan mana-mana pihak utk beri PK kecuali disertakan dgn buku atau dokumen yg difikirkannya perlu.

sambung S.58 AK menyatakan bhw ada 3 cara bagaimana fakta-fakta boleh diakui:

Jika pihak-pihak dlm prosiding tersebut bersetuju utkmengajuinya. Pihak dlm pros iding bersetuju mengakuinya secara bertulis dan menandatanganinya. Pengakuan mel l pliding. (pernyataan bercetak sblm sesuatu perbicaraan dimulakan) mengandungi pernyataan tuntutan, pembelaan dan jawapan. Fakta yg tidakdinafikan atau yg tida k akan disertakan akan diterima sbg telah diterima. Tak perlu dibuktikan,

Kesimpulan Tidak boleh disamakan antara IQ dan PK. Persamaan dr sudut pengetahuan tentang f akta-fakta tertentu bukannya keseluruhan kes.