Anda di halaman 1dari 12

Asmaa Allah Al-A'zam

m
 

ASMAA ALLAH AL-A’ZAM
HIMPUNAN NAMA-NAMA
ALLAH YANG TERAGUNG
[ TRANSLITERASI RUMI ]

Himpunan:
'Abdu Dhaif Faqir Haqir
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
Naqshbandi Mujaddidi Uwaisi
'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Wali Masyaikhihi Wali Jami'il Muslimin

KHANQAH NAQSHBANDIYAH
1430 HIJRIYAH / 2009 MASIHI

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

Himpunan 70 Ismul A'zam yang dipetik dari


kitab-kitab Mu'tabar

Ditujukan kepada:
Sekelian Para Pencinta Allah Ta'ala di seluruh alam.

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

TRANSLITERASI
AYAT-AYAT Al-Quran atau sebutan bahasa
‘Arab yang ditransliterasikan kepada tulisan Rumi
di dalam buku ini adalah menggunakan simbol
Rumi seperti yang dinyatakan berikut:

HURUF RUMI ARAB ABJAD


Alif A ‫ا‬ 1
Ba B ‫ب‬ 2
Ta T ‫ت‬ 400
Tsa Ts ‫ث‬ 500
Jim J ‫ج‬ 3
Ha H ‫ح‬ 8
Kha Kh ‫خ‬ 600
Dal D ‫د‬ 4
Dzal Dz ‫ذ‬ 700
Ra R ‫ر‬ 200
Zai Z ‫ز‬ 7
Sin S ‫س‬ 60
Shin Sh ‫ش‬ 300
Sad S ‫ص‬ 90
Dhzad Dhz ‫ض‬ 800
Ta T ‫ط‬ 9
Za Z ‫ظ‬ 900
‘Ain ‘A ‘I ‘U ‫ع‬ 70
Ghain Gh ‫غ‬ 1000
Fa F ‫ف‬ 80
Qaf Q ‫ق‬ 100
Kaf K ‫ك‬ 20
Lam L ‫ل‬ 30
Mim M ‫م‬ 40
Nun N ‫ن‬ 50
Waw W ‫و‬ 6
Ha H ‫ھ‬ 5
Ya Y ‫ي‬ 10

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

Huruf ‫( ا‬Al if), ‫( و‬W aw) dan ‫( ي‬Ya) adalah huruf


Maddah dan simbol Rumi yang digunakan di
dalam Risalah ini adalah seperti berikut:

1. [a] untuk ‫ ا‬Al if Maddah

2. [u] untuk ‫ و‬W aw Maddah

3. [i] untuk ‫ ي‬Ya Maddah

Kalimah yang mengandungi ◌ّ(Syaddah)


dinyatakan dengan dua simbol Rumi yang
berulang seperti “Yusabbihu lillah” di mana
terdapatnya 2 huruf B ( ‫ ) ب‬dan 2 huruf L ( ‫) ل‬
adalah bagi menunjukkan Syaddah.

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

ALLAH
YA ALLAH
ALLAHUMMA
ALLAH HU
HUWALLAH
YA HU
HU
ILAHI
ILAHANA
RABB RABB
YA RABBI YA RABBI
RABBANA
LA ILAHA ILLA ALLAH
LA ILAHA ILLA HU

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

LA ILAHA ILLA ANTA


WA ILAHUKUM ILAHUN WAHID
LA ILAHA ILLA HUWAR-
RAHMANUR-RAHIM
BISMILLAH
BISMILLAHIR-RAHMANIR-
RAHIM
AR-RAHMAN
ALLAHUR-RAHMANUR-RAHIM
AL-HAYYU AL-QAYYUM
AR-RAHMANUR-RAHIMUL-
HAYYUL QAYYUM
YA ARHAMAR-RAHIMIN
YA HAYYU YA QAYYUM
YA BADI’AS-SAMAWATI WAL-
ARDHZ

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

BADI’US-SAMAWATI WAL-
ARDHZ DZUL-JALALI WAL-
IKRAM
AL-HANNAN AL-MANNAN
BADI’US-SAMAWATI WAL-
ARDHZ DZUL-JALALI WAL-
IKRAM
MALIKUL MULK
DZUL-JALALI WAL-IKRAM
YA MALIKAL-MULK
YA DZAL-JALALI WAL-IKRAM
YA HALIM YA ‘ALIM YA ‘ALIY YA
‘AZIM
AL-‘ALIYUL-‘AZIMUL-HALIMUL-
‘ALIM
ALLAHU LA ILAHA ILLA HU

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

ALLAHU LA ILAHA ILLA HUWAL


HAYYUL QAYYUM
AL-HANNAN
AL-MANNAN
YA HANNAN YA MANNAN
AL-AHAD
AS-SAMAD
AS-SARI’
AL-WAHHAB
AL-WADUD
AL-MANI’
AL-GHAFFAR
AL-QARIB
AS-SAMI’
AL-BASIR

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

AL-HAQQ
AL-LATIF
AL-MUHYI AL-MUMIT
YA ZAHIR
ARHAMUR-RAHIMIN
ALLAHU HAMIDUN QAHHAR
ALLAHUL-HAMIDUL-QAHHAR
KHAIRUL-WARITSIN
HASBUNALLAHU WANI’MAL
WAKIL
LA ILAHA ILLA ANTAL-
AHADUS-SAMADILLAZI LAM
YALID WALAM YULAD WALAM
YAKUNLAHU KUFUWAN AHAD
TARKUL-MA’ASI
SAMI’UD-DU’A

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu


Asmaa Allah Al-A'zam

SALAMUN QAULAM MIR


RABBIR RAHIM
LA ILAHA ILLA ANTA
SUBHANAKA INNI KUNTU
MINAZ-ZALIMIN
HUWALLAH ALLAH
ALLAHULLAZI LA ILAHA ILLA
HUWA RABBUL ‘ARSHIL-‘AZIM
ALIF LAM MIM
HA MIM
TA SIN
NUN
ALIF HA RA TA KAF LAM MIM
NUN SIN ‘AIN QAF SAD HA YA
KAF HA YA ‘AIN SAD HA MIM
‘AIN SIN QAF

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Afa 'Anhu

Anda mungkin juga menyukai