Anda di halaman 1dari 16

FADHLI BIN MOHD YUSOF ZAINATOL NATAIM BINTI AZZAHRI

SEK. MEN. KEB. SRI GADING, BATU PAHAT JOHOR

Abstrak

Hafazan adalah salah satu kaedah yang menuntut motivasi yang tinggi bagi pelajar-pelajar menguasainya dengan berkesan. Bidang hafazan memerlukan penumpuan yang penuh dan teliti terhadap surah-surah yang ingin dihafaz dan ini berlainan dengan mata pelajaran lain yang boleh dipelajari dengan hanya membaca dan memahami formula atau fakta tertentu. Kajian oleh Mohd Al i !usoff" Adel M. Abdul Aziz dan Ahmad Kamel Mohamed #$%%&' dan Ab. Halim (amuri" Khadijah Abdul )azak" *hahrin A aluddin" Kamarulzaman Abdul +hani dam Mohd. Aderi ,he -oh #$%%.' dalam Hasnida /brahim menunjukkan baha a kelemahan dalam pengajaran 0endidikan /slam menyebabkan timbulnya masalah penguasaan pelajar dalam kemahiran membaca dan menghafaz Al-1uran. Kelemahan penguasaan tila ah Al-1uran pelajar akan terus ujud sehinggalah mereka menamatkan pelajaran pada peringkat sekolah menengah sekiranya pengajaran Al-1uran di sekolah tidak diberi penekanan. Bidang ini merupakan satu bahagian dalam mata pelajaran 0endidikan /slam yang amat ditakuti oleh para pelajar. Mereka menganggapnya satu kemahiran yang sukar dikuasai. *elalunya mereka tidak dapat menguasai surah yang melibatkan kemahiran hafazan. /ni menyebabkan soalan bahagian tila ah yang memerlukan pelajar menja ab dengan berpandukan daya ingatan dibiarkan kosong atau menja ab dengan hanya meneka. 2leh itu" kajian ini dijalankan bagi meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran 0endidikan /slam khususnya dalam bidang hafazan. Kajian ini akan dilakukan ke atas && orang pelajar tingkatan 3mpat 4edikasi *MK *ri +ading. 0engkaji telah memilih kaedah dalam kajian ini iaitu 0rogram 5%-%5" 0rogram *ahabat Hafaz dan 0rogram 4ekat 4engan 0elajar.

1. R!"#!ks$ *ek. Men. Keb. *ri +ading merupakan sebuah sekolah yang digolongkan dalam kategori sekolah luar bandar. Mata pelajaran 0endidikan /slam sering diambil mudah dan dipandang sebagai mata pelajaran mudah lulus oleh pelajar kerana mereka beragama /slam. Mereka juga menganggap mata pelajaran 0endidikan /slam menjadi satu bebanan kepada mereka kerana mereka terpaksa berhadapan dengan beberapa pecahan bidang yang terdapat di dalam mata pelajaran 0endidikan /slam seperti a6idah" ibadah" sirah" tila ah al-1uran" hadis" akhlak" ja i dan amali. Bidang tila ah Al-1uran contohnya" mempunyai beberapa pecahan kemahiran yang perlu dipelajari seperti bacaan ayat" hafazan dan pengertian ayat. Bidang hafazan misalnya" amat memerlukan penumpuan yang penuh dan teliti terhadap surah-surah yang ingin dihafaz dan ini berlainan dengan mata pelajaran lain yang boleh dipelajari dengan hanya membaca dan memahami formula atau fakta tertentu dan tidak memerlukan kepada hafalan.

%. F&k's Ka($a) Hasil daripada ujian pra" pengkaji mendapati seramai $% orang pelajar tingkatan 3mpat 4edikasi gagal memperdengarkan hafazan dengan baik di hadapan pengkaji. (erdapat juga sebilangan pelajar yang ,uma dapat menghafaz separuh dan majoriti pelajar menghadapi masalah untuk menghafaz dengan bacaan yang betul dari aspek makhraj huruf" taj id dan sebagainya. Kelemahan ini dikenal pasti berpunca daripada kaedah pengajaran guru yang kurang menarik minat pelajar" dan kekurangan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan juga sikap pelajar itu sendiri. *ekiranya masalah in itidak dapat diatasi dengan berkesan" maka dikhuatiri" pelajar-pelajar ini akan menghadapi masalah untuk menghafaz ayat-ayat hafazan ini" dikhuatiri akan mempengaruhi keputusan pelajar terutamanya ketika menja ab bahagian tila ah Al-1uran dan pemarkahan semasa amali 0A7A.

*. Ob(!kt$" Ka($a) *.1Ob(!kt$" U+'+ Melalui kajian ini" pengkaji berharap dapat meningkatkan kemahiran hafazan ayatayat Al-1uran dalam mata pelajaran pendidikan /slam bagi pelajar tingkatan 3mpat 4edikasi *ek. Men. Keb *ri +ading mengikut kaedah yang bersesuaian dengan diri masing-masing. *.% Ob(!kt$" K,'s's i. 0elajar dapat membaca surah Al- 8u6man Ayat 5 -9 dengan baik" fasih" lancar dan bertaj id ii. 0elajar dapat menghafaz surah Al-8u6man Ayat 5-9 dengan baik" fasih" lancar dan bertaj id

4.0 K'+-'#a) Sasara) )esponden atau kumpulan sasaran kajian adalah terdiri dari pelajar (ingkatan : 4edikasi *ek. Men. Keb. *ri +ading sesi $%5$. Kumpulan ini seramai && orang yang terdiri dari 55 orang pelajar lelaki dan $$ orang pelajar perempuan. 0elajar-pelajar dalam tingkatan 3mpat 4edikasi mempunyai pelbagai tahap kecerdasan" tetapi berdasarkan taburan data ujian pra" didapati baha a tahap pencapaian kumpulan sasaran bersifat homogeneous" maka guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas untuk menjalankan segala aktiviti 0;0.

.. P!#aksa)aa) Ka($a) ..1 T$)(a'a) A/a# Masa#a, Kesukaran pelajar untuk memahami konsep dan kaedah hafazan yang sebenar dan mudah merupakan cabaran utama yang perlu pengkaji rungkaikan untuk membantu mereka meningkatkan keyakinan mereka terhadap bidang hafazan ini. 0ermasalahan pelajar-pelajar ini dapat pengkaji perincikan kepada aspek-aspek berikut< a' b' c' d' *ejauh mana murid terdedah kepada bacaan dan hafazan al-6uran *ejauh mana pelajar terdedah dengan bacaan dan hafazan al-6uran 0ermasalahan yang murid hadapi untuk menguasai kaedah hafazan =ntuk membuktikan ke ujudan masalah kajian" kaedah yang diguna pakai oleh pengkaji ialah ujian pra" ujian pos dan pemerhatian. ..% 0ara P!)1'+-'#a) Data Menurut Mohd. Majid konting #5>>%' kaedah penyelidikan ialah cara mendapatkan maklumat yang boleh mencapai objektif sesuatu penyelidikan./ni bermakna"cara mengumpul maklumat perlulah dipilih dengan teliti dan terbaik bagi mencapai sesuatu objektif penyelidikan yang telah dinyatakan. Kajian ini merupakan kajian tindakan yang menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif iaitu melalui pemerhatian dan ujian pra. Menurut 0rof. Madya 4r. *aat md. !asin #$%%.'" )eka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana sampel kajian dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan" apakah ra atan yang akan diberikan kepada kumpulan-kumpulan ini serta apakah data dan bagaimanakah data ini dikutip.

..%.1 P!+!r,at$a) i Melihat penglibatkan murid-murid semasa proses 0;0 dijalankan. ii Memerhati tingkah laku murid semasa aktiviti bacaan dan hafazan ayat Al-1uran. #melakukan kerja sendiri atau memberi tumpuan pada bacaan tersebut'. iii Melihat sikap dan kerjasama murid semasa dalam aktiviti berkumpulan. # cara bersosial dengan rakan" interaksi" penglibatan diri dalam kerja berpasukan'. 4alam kajian ini" aspek pengumpulan data menerusi pemerhatian adalah yang paling utama. /ni adalah kerana melalui kaedah ini" pengkaji dapat melihat sejauh manakah respon ataupun tindak balas pelajar yang dipilih se aktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui kaedah ini" pelajar dinilai secara terus tanpa ada halangan dari pengkaji untuk menilai dari semasa ke semasa sepanjang proses 0;0 berlangsung. Melalui pemerhatian juga"aspek utama yang telah dilihat adalah dari segi penglibatan diri pelajar semasa proses pembelajaran. 4ari sini dapat dilihat sama ada pelajar tersebut melibatkan diri secar aktif atau sebaliknya. Antara perkara yang dinilai dan diperhatikan di sini dari aspek penglibatan diri pelajar ialah< a' Adakah pelajar mendengar dan mengikuti segala arahan yang diberikan oleh

pengkaji samada untuk membaca Al-1uran secara kelas" berkumpulan" berdua atau individu berjaya diikuti oleh pelajar. b' Kekerapan pelajar melibatkan diri secara sukarela untuk menceburi sesuatu aktiviti yang sedang dijalankan dengan mengangkat tangan untuk mencuba atau hanya berdiam diri. c' 0englibatan pelajar di dalam aktiviti berkumpulan" sama ada aktif bersama ahli kumpulan melaksanakan aktiviti atau bersikap pasif se aktu aktiviti berlangsung. d' Keyakinan diri pelajar untuk bertanya kepada pengkaji jika terdapat permasalahan atau perkara yang tidak difahami se aktu pembelajaran.

e' Aspek tingkah laku pelajar se aktu memberi respon daripada pengkaji dengan menunjukkan mimik muka"bahasa tubuh postur badan samada bersesuaian dan bertepatan dengan suasana semasa. Aspek-aspek di atas adalah ukuran yang menunjukkan baha a seseorang pelajar itu bersikap aktif atau pasif di dalam pembelajaran.*egala tingkah laku pelajar dan perubahan yang dipamerkan oleh pelajar dicatat menerusi borang pemerhatian setiap kali sesi 0;0 dijalankan. ..%.% U($a) Pra a' =jian pra akan dijalankan secara tasmi? dimana pelajar secara bergilir gilir akan memperdengarkan bacaan hafazan dihadapan pengkaji dimana pengkaji akan menilai mengikut kesempurnaan bacaan dan hafazan.. b' Ayat hafazan yang di uji untuk tasmi?bagi pra ujian ialah ialah ayat 5-9 surah alMulk. =jian tasmi? ini dijalankan terhadap && orang pelajar di dalam tingkatan : dedikasi. 4aripada ujian pra yang dijalankan" sekiranya peratus kegagalan pelajar melebihi 9%@ kajian tindakan ini harus dijalankan. ..%.* U($a) P&s =jian pos dijalankan selepas pengkaji menjalankan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam kajian ini. =jian pos yang akan dijalankan adalah sama seperti yang telah dilakukan oleh pengkaji pada ujian pra. Aika ujian pos menunjukkan peningkatan yang signifikan berbanding ujian pra" maka objektif kajian tercapai.

..* A)a#$s$s Data ..*.1 P!+!r,at$a) Analisis data ke atas pemerhatian yang dijalankan adalah secara berstruktur. Kod nombor 5 hingga > berikut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan< 5 $ & : 9 . B C > Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang di beri 0emikiran di tempat lain sambil mencakar-cakr kertas Berangan-angan Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Membuat kerja lain Menggangu pelajar lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel 8ain-lain aktiviti #seperti keluar bilik darjah'

0emerhatian berdasarkan > aktiviti di atas direkodkan dalam bentuk jadual di ba ah apabila pemerhatian dijalankan. *ebanyak 5% pemerhatian dijalankan dan nombor di catat pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yang dimaksudkan.
0emerhatian Bil 5 $ & : 9 . B C > 5% 55 5$ 5& 5: 59 -AMA A4/8AH AHMA4 DA/E A/-=) A7/1AH A/EA 7AE/A-A /-(A- *HAH/)AH /E-/ -=)7A(/KHA/)=8 A*!)A7 KHA/)=--/*A /EA(! M2H4 7A))/E M=H4 E=8HA-/7 M2HAMA4 A)/7 M2HAMA4 HAE)=8 M2HAMMA4 HA/E/E/ M2HA/-/ M=HAMA4 H=*A/-/ 5 $ & : 9 . B C > 5% 0eratus @

5. 5B 5C 5> $% $5 $$ $& $: $9 $. $B $C $> &% &5 &$ &&

M2H4 4A-/A8 M2H4 3EE=8 HAE/1 M2HAMMA4 7A)HAM2HAMMA4 7A=E/ M=HAMMA4 HA*!AM M=H4 H/HAM M=H4 *A4/! -A*H)/1 HA/1A8 -2) /-*!/)AH -A)A*-A (A*-/M -=)HAE/1AH -=) -A(A*HA -=)*!AM/)A -=)=8 A7/4AH -=)=8 *!AK/88A -2)HA-/*AH )AHA!= )2*-/(A

4aripada jadual di atas" didapati hampir 5C orang pelajar telah menjalankan paling banyak aktiviti dan diantara aktiviti tersebut adalah merangkumi berfikiran di tempat lain" berangan-angan" berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. ..*.% U($a) Pra *elepas pengumpulan data secara pemerhatian dilakukan" pengkaji mennggunakan kaedah yang kedua iaitu ujian pra. =jian ini dijalankan seminggu selepas kaedah pemerhatian digunakan. 4alam ujian ini" seorang. setiap pelajar (ingkatan 3mpat 4edikasi dikehendaki membaca surah Al-8u6man 5 hingga 9 di hadapan pengkaji seorang demi

Aadual di ba ah menunjukkan keputusan ujian pra yang dijalankan kepada pelajar (ingkatan 3mpat 4edikasiF Marka, 13-20 Tahap Baik Bilangan Pelajar 13

7-12 1-6

Kurang Baik 8emah

10 10

4aripada keputusan ujian ini" didapati" tiga belas orang pelajar berada pada tahap baik iaitu berjaya menghafaz surah yang diberikan dengan baik. Manakala sepuluh orang pelajar berada pada kurang baik dan sepuluh orang pelajar pada tahap lemah. (ahap kurang baik adalah pelajar tersebut boleh membaca tetapi tidak dapat menghafaz dengan lancar" hanya menghafaz sebahagian dari ayat hafazan dan kurang bertaj id. 0elajar yang lemah pula adalah pelajar yang tidak boleh menghafaz dan ada sebahagiannya masih kurang fasih membaca. =ntuk mengatasi kedua-dua tahap ini" pengkaji telah mencadangkan tiga jenis aktiviti yang akan dijalankan bagi membantu pelajar-pelajar ini. ..2 T$)3aka) P!)4!#!sa$a) Ya)1 D$5a3a)1ka) Berdasarkan analisa yang telah dijalankan" tahap penguasaan hafazan pelajar adalah pada tahap yang lemah dan sederhana terutamanya dalam aspek kemahiran menghafaz surah dengan lancar" sebutan huruf yang jelas dan penggunaan taj id yang tepat. /ni mungkin disebabkan oleh amalan pengajaran yang kurang berkesan. *etelah pengkaji mendapati terdapat beberapa masalah yang timbul" maka pengkaji akan melaksanakan tiga teknik menghafaz surah-surah pilihan seperti berikut<

Pr&1ra+ 1 6 1 71 ka#$ ba5a 3a#a+ s!,ar$8 ,ara pelaksanaan adalah seperti berikut< 5. 0engkaji membimbing pelajar dengan memperdengarkan bacaan yang betul bagi surah pilihan diikuti dengan bacaan pelajar sekurang-kurangnya 9 kali. $. 0elajar diberi ruang dan peluang untuk menyuarakan kemusykilan mereka. &. 0elajar akan membaca surah-surah tersebut berulang kali sekurang-kurangnya 5% kali dalam sehari. :. 0engkaji menguji ingatan pelajar dengan mengadakan ujian lisan.

Pr&1ra+ 9Sa,abat Ha"a:; 5. 0ilih seorang teman untuk bersama-sama hafaz. $. 2rang yang pertama membaca dengan disemak oleh orang kedua &. 2rang yang kedua membaca dengan disemak oleh orang pertama. :. *aling menegur ayat antara satu sama lain. 9. 0elajar kemudiannya akan membaca di hadapan pengkaji.

Pr&1ra+ <D!kat D!)1a) P!#a(ar= 5. 0rogram ini melibatkan penggunaan /,( seperti klip video" slidesho " gambar" mahupun bahan maujud sebagai bahan bantu mengajar. $. *etiap kali proses 0;0 berlangsung" murid-murid dikehendaki untuk berada di tempat duduk masing-masing dalam keadaan selesa dan memandang ke hadapan kelas terutama kepada guru yang mengajar. 0engkaji sering menasihati muridmurid agar tidak melakukan perkara lain selain memberi tumpuan yang khusus kepada guru yang mengajar. &. Kajian menunjukkan baha a"murid-murid sekolah hanya mampu memberikan tumpuan yang berfokus dalam masa kurang daripada 5% minit.Maka"pada setiap selang masa 5%-59 minit pengkaji akan jalankan aktiviti yang melibatkan murid terlibat sepenuhnya didalam aktiviti yang menggunakan bahan sumber pengajaran di dalam aktiviti tersebut.(ujuannya adalah untuk memastikan murid memberikan tumpuan terhadap pengajaran dan melibatkan diri secara aktif di dalam kelas. :. Kaedah pengajaran yang telah dipilih adalah kaedah pembelajaran menggunakan bahan bantu mengajar atau sumber pengajaran yang berkesan se aktu proses pembelajaran. Bahan sumber ini akan menarik minat murid memberikan tumpuan di dalam kelas manakala daripada bahan sumber tersebut pengkaji akan menjalankan aktiviti yang menarik.(ujuannya adalah untuk memastikan murid terlibat secara langsung di dalam pengajaran.

9. Kaedah ini dijalankan secara serentak semasa proses 0;0 (ila ahAl-1uran. Kaedah ini adalah secara berperingkat dan berhubung kait di mana setiap sumber pengajaran yang digunakan mempunyai aktiviti yang menarik dan bersesuaian supaya murid tidak bosan dengan sumber pengajaran semata-mata. 4engan adanya aktiviti seperti ini" mampu merangsang minat murid seterusnya dapat mengekalkan tumpuan semasa belajar. .. Bahan bantu mengajar yang digunakan adalah paparan Al-1uran digital" carta"kad imbasan"G0=EE83?" bahan maujud"gambar"video"dan sebagainya. B. Manakala aktiviti yang dijalankan ialah seperti" Hbola hikmahG"Groda

impianG"GkuizG"Ggerabak keretapiG"Gdadu aladdinG"Gjambatan robohG"klu james bond" perbincangan kumpulan dan soal ja ab.

Ketiga-tiga teknik ini telah diguna pakai oleh Hasnida /brahim dalam kajiannya iaitu Kemahiran Menghafaz *urah-*urah 0ilihan 4alam *ukatan AA 5%5 4i Kalangan 0elajar *emester *atu #Aun $%55'. (indakan yang dijalankan ini bukan sahaja melibatkan pengajaran berpusatkan guru malah turut berfokus kepada pembelajaran aktif para pelajar dalam menguasai ilmu.

... R!ka B!)t'k Ka($a) 4alam kajian ini" pengkaji akan menggunakan Model *tephen Kemmis. *tephen Kemmis #5>C&' mengatakan baha a kajian tindakan adalah satu bentuk refleksi kendiri yang diambil oleh penyelidik dalam situasi sosial bertujuan untuk membaiki kerasionalan atau ke ajaran dan kebenaran tentang<

proses dan mutu pengajaran pemahaman dan penguasaan pengajaran situasi dimana proses pengajaran berlaku alaupun

Kajian akan menjadi lebih berkesan jika dilakukan secara kolaboratif orang luar.

biasanya ia dilakukan secara individu" atau kadang-kadang dilakukan bersama

L$)1kara) -!rta+a 7Pr&1ra+ 1 6 18 5. Merancang Memilih ayat hafazan" menyediakan jadual bagi bacaan ayat hafazan.

$. Bertindak +uru memperdengarkan bacaan yang betul dan pelajar mengikutinya beramairamai sebanyak 9 kali. 0elajar akan mengulangi bacaan sebanyak 5% kali secara individu.

&. Memerhati Memerhati keadaan kelas" merekod soalan pencapaian pelajar. ,atat jangkaan.

:. Merefleksi *uasana kelas kurang ka alan semasa pelajar menjalankan aktiviti hafazan secara individu. 0enambahbaikan perlu dibuat.

L$)1kara) k!3'a 7Pr&1ra+ Sa,abat Ha"a:8 5. Mengubah rancangan

0elajar dipasangkan untuk mengelakkan bacaan dan hafazan secara individu

$. Bertindak 0elajar dipasangkan dengan seorang memperdengarkan bacaan dan seorang mendengar dan menilai hafazan.

&. Memerhati *uasana kelas diperhatikan. ,atat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar. Kesan kaedah direkodkan keatas hafazan pelajar. :.

9. Merefleksi Keputusan hafazan pelajar meningkat tetapi masih ada pelajar yang gagal. Apa yang perlu pengkaji lakukanI L$)1kara) k!t$1a 7Pr&1ra+ D!kat D!)1a) P!#a(ar8 5. Mengubah rancangan Mengubah cara teknik hafazan dengan menggunakan teknologi iaitu dengan menggunakan ABBM yang menarik untuk menarik perhatian pelajar dan meningkatkan minat untuk menghafaz. $. Bertindak 0aparan video ayat hafazan dengan cara bacaan atau tarannum yang menarik Menggunakan kad imbasan ayat hafazan kepada pelajar. 0elajar membaca dengan tarannum yang diperdengarkan tadi 0elajar menyelesaikan HpuzzleG ayat hafazan yang diberikan oleh guru

&. Memerhati ,atat kesan-kesan yang diperhatikan daripada tingkahlaku pelajar.

:.

Merefleksi 0erasaan ingin tahu pelajar berkembang. Ka alan kelas baik. 0elajar menunjukkan minat yang tinggi.

..> Ja3'a# P!#aksa)aa) Ka($a)

Bil. 5 $ & : 9 -

Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data a al Menulis proposal kajian Menjalankan Kajian A al- permasalahan yang ujud dalam hafazan diperincikan dari setiap aspek Analisis kajian a al J untuk mengetahui bilangan pelajar yang perlu dikaji Merancang tindakan (indakan yang dirancang bersesuaian dengan

(empoh 0erlaksanaan 5 minggu $ minggu $ minggu 5 minggu 5 minggu

kajian yang akan dilaksanakan. 4ilakukan secara . B C > 5% 55 5$ 5& 5: 59 individu dan juga berkumpulan Melakasanakan tindakan i. Aktiviti 5 #0rogram 5%-%5' Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti 5 Melaksanankan tindakan ii. Aktiviti $ #0rogram *ahabat Hafaz' Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti $ Melaksanakan tindakan i. Akitiviti & #0rogram 4ekat 4engan 0elajar' Membincangkan masalah yang timbul dalam aktiviti & =jian untuk mengesan permasalahan pelajar )efleksi kajian Menulis laporan kajian 0embentangan dapatan kajian 5 minggu $ minggu 5 minggu $ minggu 5 minggu $ minggu 5 minggu 5 minggu $ minggu 5 minggu

..>

Ja3'a# P!r')t'ka) K!/a)1a) Ba,a) Ya)1 D$1')aka) 0rogram 5%-%5 J'+#a,

0rogram *ahabat Hafaz

0rogram 4ekat 4engan 0elajar