Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

Mata Pelajaran : Sains

Tahun : 4 Alamanda

Tarikh : 5 September 2017

Bilangan Murid : 33 Orang

Masa : 8.40 pagi- 9.40 pagi (60 minit)

Tema : Bumi dan Sains Angkasa

Tajuk : 9.0 Sistem Suria

Standard Kandungan : 9.1 Sistem Suria

Standard Pembelajaran :

9.1.3 Menyatakan bahawa planet berputar pada paksinya dan pada masa sama beredar mengelilingi
Matahari mengikut orbitnya melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
Hasil Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat :-

i. Memerihalkan planet berputar pada paksinya dan pada masa sama beredar mengelilingi
Matahari mengikut orbitnya melalui aktiviti simulasi berputar dan sambil beredar dengan betul.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran / Pendekatan : Konstruktivisme

Kaedah : Koperatif

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bahawa matahari, bumi, bulan dan bintang merupakan ahli
dalam sistem suria dan urutan planet-planet.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :

Kreativiti dan Inovatif.


Kemahiran Saintifik : KPS Memerhati, Meramal, Menginferens, Mengelaskan.
Kemahiran Berfikir : Menjana idea, Membanding beza.
Penerapan Nilai : Patuh pada arahan.

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Kad bergambar, tali.

Penilaian PdP : Murid menjawab soalan secara lisan daripada guru selepas melakukan eksperimen.
FASA KANDUNGAN AKTIVITI PDP CATATAN

Orientasi Urutan planet- Guru murid diagihkan lirik lagu BBM: Lirik lagu
(5 minit) planet dalam berkaitan susunan planet dan
Sistem Suria. diperdengarkan lagu tersebut. KPS:
Kemudian, murid diminta untuk 1. Komunikasi
menyanyi dengan iringan muzik.
KB:
Guru menyatakan tajuk yang ingin Menjana idea
dipelajari hari ini iaitu urutan,
peredaran dan putaran planet-planet Strategi/ Pendekatan:
mengikut paksinya. Konstruktivisme

Pencetusan Peredaran dan Guru memberikan penerangan


Idea putaran planet- tentang peredaran dan putaran KPS:
(10minit) planet mengikut planet-planet mengikut paksinya. 1. Komunikasi
paksinya. Arah putaran Kiri ke kanan @
sebaliknya. KB:
Paksi Garisan bayangan yang Menganalogikan
mengunjur dari KU ke KS.
Orbit Landasan diruang angkasa Strategi/ Pendekatan:
yang tidak dapat dilihat secara fizikal. Konstruktivisme

Guru menekankan bahawa :- Penerapan Nilai:


1. Planet Zuhrah berputar mengikut Berani dan yakin
arah jam.
2. Planet Uranus berputar pada
sisinya.
3. Putaran planet-planet yang lain
sama seperti Bumi.

Penstrukturan Simulasi putaran Guru menyediakan alat/radas yang BBM:Kad bergambar dan
Idea dan peredaran digunakan untuk menjalankan aktiviti tali.
(20 minit) planet dalam simulasi putaran dan peredaran
Sistem Suria. planet dalam Sistem Suria dengan KPS: Komunikasi
merujuk berputar sambil beredar
pada m/s 156 dalam buku teks. Strategi / Pendekatan:
Berpusatkan murid
Murid melakukan aktiviti dengan
mengikut kesemua langkah-langkah KB:
yang terdapat dalam aktiviti tersebut Kreatif dan Inovatif
dengan betul.
Penerapan Nilai: Patuh
pada arahan.

Aplikasi Soal jawab dan Guru mengemukakan beberapa KPS: Komunikasi


(20 minit) mengaitkan soalan kepada murid :-
putaran satelit 1. Planet manakah yang mengambil KB:
iaitu satelit buatan masa paling singkat untuk Menjana idea, Mengingat
dan satelit mengelilingi Matahari? kembali
semulajadi. 2. Adakah semua planet berputar
pada arah yang sama? Strategi:
3. Cuba kamu ramalkan berapa Konstruktivisme
lamakah tempoh satelit
mengelilingi bumi ?

Refleksi Kesimpulan PdP Guru membantu murid mengingat Tahap kognitif:


(5minit) yang dijalankan kembali topik yang dipelajari pada Aplikasi
pada hari ini. hari ini.
KPS:Berkomunikasi
1. Sebutkan nama planet yang
paling hampir dan jauh dengan KB:
matahari. Membuat kesimpulan
2. Nyatakan planet yang terletak di
antara planet Bumi dan Musytari.
PLANET
Satelit
Semula Jadi
Asteroid
Meteoroid
Matahari
Komet
Pusat Sistem Suria. Ia merupakan sebuah bintang yang mengeluarkan
cahaya dan haba. Semua planet dan ahli lain dalam Sistem Suria beredar
mengelilingi Matahari.
Merupakan gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi
Matahari. Ia tidak mengeluarkan cahaya, tetapi akan bersinar dan
membentuk ekor yang panjang apabila berada dekat dengan Matahari.
Merupakan ketulan batu atau logam yang terapung dan beredar di
angkasa lepas.
Merupakan batuan logam yang beredar mengelilingi Matahari. Ia berada
di lingkaran di antara planet Marikh dengan Musytari yang dipanggil
jalur asteroid.
Merupakan satelit semulajadi kepada sesetengah planet.
Mempunyai 8 jenis mengikut saiz dan kedudukan yang berbeza. Ia
mengelilingi Matahari pada paksinya.
Lirik Lagu
SISTEM SURIA ( Melodi Anak Kampung)

Belajar sama-sama,
Planet yang ketiga,
Dan planet yang ada,
Mari kawan-kawan, Bumi namanya,
Tentang sistem suria, Tempat tinggal kita,
Hidup sama-sama,
Planet istimewa,
Mari kawan-kawan, Di antara semua,
Nyanyi sama-sama, Adanya hidupan,
Harap kawan suka,
Marikh yang keempat,
Utarid itulah, Semua airnya beku,
Planet yang pertama, Planet yang kelima,
Planet yang kedua, Musytari namanya,
Zuhrah namanya, Planet yang terbesar,
Ia memang panas, Di antara semua,
Ia sangat panas, Dalam sistem suria
Memang sangat panas,
Zuhal yang keenam,
Planet yang ketiga, Ada lingkaran,
Bumi namanya, Uranus ketujuh,
Tempat tinggal kita, Berputar pada sisi,
Hidup sama-sama, Neptune yang terakhir,
Planet istimewa, Lautannya biru,
Di antara semua, Dari gas metana,
Adanya hidupan,
Ini semua planet,
Marikh yang keempat, Dalam sistem suria.
Semua airnya beku,
Planet yang kelima,
Musytari namanya,
Planet yang terbesar,
Di antara semua,
Dalam sistem suria

Zuhal yang keenam,


Ada lingkaran,
Uranus ketujuh,
Berputar pada sisi,
Neptune yang terakhir,
Lautannya biru,
Dari gas metana,

Anda mungkin juga menyukai