Anda di halaman 1dari 4

Sediakan satu ulasan kritikal dengan merujuk kepada pelbagai maklumat dan

pengalaman praktikum anda: sila lampirkan bersama artikel yang berkaitan.

Mengikut Kim dan Kellough (1995) untuk menjadi seorang guru yang berkesan,
seseorang itu mesti mahir di dalam membuat keputusan yang tepat pada sebarang
keadaan. Keputusan yang tepat dapat dibuat sekiranya seseorang guru perlu memiliki
perkara - perkara yang seperti akal budi, kepintaran, ilmu tentang kurikulum dan pedagogi,
kesanggupan untuk ditegur dan diperbetulkan kelemahannya dalam aspek pengajaran
melalui refleksi diri supaya menjadi guru yang mencontohi kepada rakan sekawan yang lain.

Jurnal ini adalah berkenan pengetahuan dan sikap guru pendidikan khas menerapkan
kreativiti dan innovasi dalam Kurikulum Standard sekolah rendah. Jurnal ini merupakan kasil
kajian Sapira Samat @Yusoff dan Mohd Hanafi Mohd Yasin, Fakuliti Pendidikan Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor. Jurnal ini dikajikan di Sekolah Kebangsaan
Pendidikan Khas, Ipoh, Perak. Kajian menyatakan adalah penting bagi guru pendidikan
khas bagi mengaplikasikan pengetahuan dan sikap yang dipelajari secara berkesan pada
situasi sebenar.

Perbincangan dlam jurnal ini adalah untuk membari gambaran yang jelas kepada
kumpulan sasaran tentang berapa pentingya kreativiti dan inovasi dalam pengajaran kepada
murid-murid pendidikan khas. Dalam kajian penulis juga dapat memberi Dapatan kajian,
metodilogi kajian, dan objektif bagi melaksanakan kreativiti dan innovasi dalam pengajaran
pendidikan khas di Sekolah Pendidikan Khas. Secara keseluruhannya jurnal ini meberi
penerangan tentang kepentingan kreativiti dan innovasi dibangunkan unutk dalam bidang
pendidikan khasnya dan pengetahuan dan aplikasinya dalam pengajaran tersebut.

Kurikulum di Malaysia telah melalui perubahan dan penambahbaikan daripada


kurikulum yang sedia ada iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) kepada
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum baru ini telah bermula pada tahun
2011 di mana satu transformasi kurikulum telah berlaku bagi meningkatkan sistem
pendidikan yang bertaraf dunia seiring dengan perubahan semasa. Kurikulum ini perlu
dikuasai oleh semua murid sekolah rendah termasuk murid pendidikan khas Masalah
Pembelajaran dan ia dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan
Khas (Masalah Pembelajaran). Kurikulum ini lebih menekankan kepada aspek kemahiran
dan tidak terlalu menekankan akademik. Tujuan utama kurikulum ini diperkenalkan supaya
murid Masalah Pembelajaran mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu
dikuasai oleh murid sekolah rendah.
Era globalisasi dan teknologi kini semakin canggih. Perubahan yang pantas dan drastik
menjadikan soft skill atau kemahiran kreatif seseorang sangat penting dalam melahirkan
modal insan yang seimbang (BPK 2013). Ekonomi masa hadapan juga memerlukan warga
yang berminda kreatif dan inovatif (Mohd Mohsin & Nasruddin 2008). Pada Tahun 2009
Kesatuan Eropah telah mengisytiharkan sebagai Tahun Kreativiti dan Inovasi Eropah.
Justeru kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif mengisytiharkan Tahun 2010 sebagai
Tahun Kreativiti dan Inovasi. Ini adalah kerana rakyat Malaysia juga tidak boleh tertinggal ke
belakang dalam usaha membangunkan masyarakat yang kreatif dan inovasi.

Kemahiran Kreativiti dan Innovasi ini perlu di ambil perhatian oleh guru untuk
diterapkan dan murid-murid perlu diberi pendedahan sejak dari awal persekolahan supaya
matlamat kerajaan tercapai untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang kreatif. Melalui
sistem pendidikan, matlamat kerajaan ini dapat dicapai sekiranya pelaksana iaitu guru dapat
melaksanakan penerapan elemen penting ini kepada murid dengan baik. Dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di sekolah, guru dapat menerapkan elemen K&I agar murid
Masalah Pembelajaran juga diberi peluang untuk menghasilkan suatu idea bernas atau
setidak-tidaknya mereka dapat menyelesaikan masalah dengan sendiri (Mohd Khairi &
Asmawati 2010)

Kajian Mohd Mohsin dan Nasruddin (2008) membuktikan bahawa guru-guru di


Malaysia termasuk guru pendidikan khas (MP) lebih memberi tumpuan kepada pencapaian
akademik berbanding penerapan kemahiran. Ini menjadikan kemahiran Kreativiti dan Inovasi
tidak diambil peduli oleh guru-guru dalam pdp tambahan pula elemen ini bukanlah satu
subjek khusus dalam mata pelajaran. Namun demikian kemahiran ini sangat penting bagi
melahirkan individu yang berfikiran terbuka dan dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa
mengharapkan orang lain (Gardner 2005).

Walaupun guru-guru mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sikap yang positif
namun mereka juga mengalami beberapa masalah berhubung dengan penerapan elemen
ini. Masalah utama adalah ketiadaan masa dalam menerapkan elemen ini dalam pengajaran
kerana sistem pendidikan kini lebih memberi tumpuan pada kecemerlangan akademik.
Keadaan ini mendorong guru-guru mengejar menghabiskan silibus yang telah disediakan
tanpa memikirkan kepada kemahiran dan kemenjadiaan murid. Inilah yang menyebabkan
murid-murid masalah pembelajaran akhirnya tidak mendapat peluang pekerjaan kerana
kemahiran asas yang perlu diterapkan disekolah rendah tidak dilaksanakan sepenuhnya.

Selain daripada ciri – ciri kreaviti dan innovasi guru perlu mempunyai ciri lain untuk
menjadi guru yang berkesan. Ciri pertama ialah Sentiasa berfikiran positif, tanpa memikirkan
keburukan dan kelemahan para murid. Tidak membezakan pelajar yang cantik atau buruk
dan yang pandai atau tidak. Sentiasa melayan murid dengan layanan yang baik, tidak
memukul mereka sekirannya mereka membuat salah. Sentiasa memahami perasaan dan
situasi muridnya. Guru perlulah menyayangi murid-murid mereka walaupun mereka bertaraf
rendah.

Seterusnya adalah guru mestilah menjalankan tugas merupakan amanah dan


kewajipan yang mesti dilakukan sebaik dan sesempurna mungkin oleh guru. Nilai ini adalah
Kewajipan Menjalankan Tugas dalam Tonggak Dua Belas. Menjiwai nilai ini dalam kalangan
guru akan membina gaya kerja yang lebih cekap, cepat, berkesanan dan sempurna. guru
akan sentiasa menambah ilmu dan kemahiran bagi mempertingkatkan mutu kerja masing-
masing. Amalan menjiwai nilai Kewajipan Menjalankan Tugas juga berupaya mengelak guru
bekerja sambil lewa, malas, ingkar perintah, menyalahgunakan harta kerajaan, boros dan
menunggu kerja.

Ahirnya ialah guru perlulah melalui satu proses mempengaruhi tingkah laku orang lain
untuk menggalakkan mereka bekerja ke arah pencapaian sesuatu matlamat yang
ditetapkan. Ini bermaksud, guru juga berkeupayaan untuk mempengaruhi ahl-ahli kumpulan
untuk mencapai sesuatu matlamat dan untuk mempengaruhi sistem kepercayaan, tindakan
dan nilai ahli-ahli dalam kumpulannya. Maka kepemimpinan guru yang seterusnya adalah
merujuk kepada kepimpinan diantara pemimpin dengan pengikut. Walaupun guru
mempunyai kuasa tetapi kekuatan pengaruh lebih bergantung kepada pujukan daripada
paksaan. Proses ini selalunya melibatkan pertalian pengaruh yang bersifat dua arah dan
tujuan utama ialah untuk mencapai matlamat bersama. Jadi kepimpinan guru bukan hanya
tanggungjawab pemimpin, tetapi memerlukan usaha daripada pengikut-pengikutnya.

Secara kesimpulannya, guru boleh dianologikan sebagai kapten kapal yang


sedang mengemudi sebuah kapal yang tidak ada penghujung pelayarannya tetapi yang ada
Cuma persingahan untuk menurunkan penumpang. Jika baik pengemudiaanya maka
penumpang akan berlabuh dengan selamat. Murid dianalogikan sebagai penumpang kapal
yang belayar tersebut. Ibu bapa pula adalah bebaling yang menyokong dan memastikan
kapal sampai ke destinasi yang hendak dituju sepertimana diharapkan. Analogi ini
memberikan gambaran akan betapa pentingnya nilai kepimpinan seseorang guru yang juga
digelar arkitek pembinaan insan salam melaksanakan tugas yang tiada penghujungnya. ,
kepimpinan pendidikan di peringkat sekolah melibatkan satu tahap proses pengaruh yang
kompleks dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan bagi memperbaiki kesannya kepada sekolah
adalah melalui perubahan secara sukarela. Oleh itu, proses kepimpinan peringkat sekolah
berlaku bermula daripada guru kepada pentadbir, pentadbir kepada guru-guru dan guru-
guru dengan ibubapa, masyarakat, dan lain-lain agen yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung dengan sekolah.

Anda mungkin juga menyukai