Anda di halaman 1dari 13

1

Isi Kandungan Mukasurat

Pengenalan 3

Empat Bentuk Tafsir Ibnu Abbas 4

Contoh Bentuk Tafsir 7

Nabi s.a.w Tidak Mentafsirkan Semua Ayat 11

Mentafsir Tanpa Ilmu dan Rujukan Muktabar 12

Rumusan 14

Rujukan 14
2

1. Pengenalan

Al-Quran merupakan satu kitab yang murni, mulia dan hebat. Bukanlah ia ditulis oleh seorang
sasterawan mahupun pemikir dunia yang masyhur dan hebat, tetapi merupakan kalam Allah s.w.t
yang diturunkan melalui malaikat Jibrail a.s kepada Baginda Rasulullah s.a.w sebagai wahyu
kepada umat manusia dan juga mukjizat kepada Baginda s.a.w.
Al-Quran merupakan satu kitab yang mengandungi firman-firman Allah s.w.t yang membawa
mesej ketuhanan, hukum atau undang-undang dan juga pencerahan kepada umat manusia bagi
meyakinkan kejahilan manusia itu bahawa al-Quran merupakan dari Allah s.w.t, Sang Pencipta
dan bukanlah himpunan kata-kata manusia seperti buku-buku syair dan kisah cerita.

Oleh kerana kemulian, kehebatan dan kesempurnaan yang terdapat di dalamnya, adalah mustahil
bagi seseorang untuk menggarap makna dan mesej yang dibawa oleh al-Quran kepada umat
manusia. Dengan itu, wujudnya satu disiplin yang amat penting di dalam menjaga kesejahteraan
kefahaman – tafsir al-Quran. Dengan ini, kefahaman umat manusia terhadap apa yang
dimaksudkan oleh al-Quran akan berpandukan satu kajian yang bersumberkan hadis Baginda
s.a.w, di dalam menentukan garis panduan dan makna serta riwayat-riwayat yang menjelaskan
maksud, sebab, dan sebagainya berkaitan isi al-Quran. Ini kerana, al-Quran diturunkan dengan
cara yang hebat dan bersesuaian dengan keadaan, di mana pada ketika itu umat manusia masih lagi
baru akan Islam, dan tidaklah Allah s.w.t mahu membebankan hambaNya dengan wahyu yang
berat dan hebat ini, disebabkan itulah ia diturunkan secara berperingkat.

Tugasan ini akan menghuraikan bentuk tafsir dan contoh tafsir Ibnu Abbas, dan kemudian
membincangkan sebab mengapa Nabi s.a.w tidak mentafsirkan semua ayat-ayat al-Quran dan
kesan mentafsirkan al-Quran tanpa ilmu dan rujukan muktabar.
3

2. Empat Bentuk Tafsir Ibnu Abbas

Pemikiran Ibnu Abbas di dalam ilmu tafsir amat hebat dan ianya boleh dilihat daripada jumlah
riwayat dan sanad riwayatnya. Bahkan, di zaman Tabiin apabila munculnya golongan pemlasu
hadis dan periwayat palsu banyak menyandarkan kepada Ibnu Abbas r.a, antara hasil tulisan Ibn
Abbas r.a yang tersohor adalah diberi judul (‫ ) تنویرالمقباس من تفسیر ابن عباس‬Tanwirul Miqbas min
Tafsiri Ibni Abbas. Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur’an ini dikumpulkan
oleh Abi Thahir Muhammad bin Ya’qub al Fairuzzabady al Syafi’I, pengarang kamus al-Muhith
(Al-Khattan, 2006).

Terdapat beberapa sudut tafsir dari Ibnu Abbas, iaitu;

i. Tafsir dari sudut ilmu pengetahuan - ( ‫)معرفة الناس له‬.


ii. Tafsir dari sudut cara untuk menghasilkan tafsir - (‫)طریق الوصول إلیه‬.
iii. Tafsir dari sudut metodologi mentafsirkan ayat al-Quran - ( ‫)أسالیبه‬
iv. Tafsir yang dilihat dari sudut kedudukan Ahli Tafsir di dalam menafsirkan al-Quran
- ‫)اتجاهات المفسرین فیه‬

Ibnu Abbas r.a meletakkan bahawa terdapat empat bentuk tafsir, sebagaimana yang dinyatakan di
dalam Tafsir Ath-Thabari : 1/34, Ibnu Abbas berkata;

‫ وتفسیر ال یعلمه‬، ‫ وتفسیر یعلمه العلماء‬، ‫ وتفسیر ال یعذر أحد بجهالته‬،‫ وجه تعرفه العرب من كالمها‬: ‫التفسیر على أربعة أوجه‬
‫إال هللا‬
Ibnu Abbas menjelaskan bahawa terdapat empat bentuk tafsir iaitu:

a. Tafsir yang difahami maksudnya secara Arab

Kategori tafsir ini merujuk kepada bentuk ayat yang turun itu, dalam bahasa arab dan tatabahasa
serta perkataan yang digunakan boleh difahami oleh mereka yang mempelajari bahasa Arab.
Walaubagaimanapun, pada ketika itu tidak semua orang Islam mengetahui maksud kalimah
tertentu disebabkan ada kalimah arab tertentu hanyalah diketahui oleh golongan nomad Arab pada
ketika itu. Ini adalah sebagaimana Ibnu Abbas r.a menyebut;

‫ أي أنا ابتدأتها‬، ‫ أنا فطرتها‬: ‫ فقال أحدهما‬، ‫كنت ال أدري ما فاطر السماوات واألرض حتى أتاني أعرابیان یختصمان في بئر‬

Yang bermaksud. “dahulu saya tidak mengetahui apa makna { ‫ }فاطر السموات واألرض‬sampai ada
dua orang badwi(nomad) yang berselisih tentang sumur menemuiku, lalu salah seorang diantara
4

keduanya berkata kepada temannya : ‘ ‫ أنا فطرتها‬, maksudnya: ‘Sayalah yang mulai terlebih dahulu
membuat sumur tersebut”.

Selain itu, kalimah atau lafaz yang digunakan adalah jelas dan tidak samar-samar, kecuali lafaz
yang sememangnya ditujukan dalam bentuk balaghah. Hukum mengetahui tafsir ini adalah fardhu
kifayah, sebagaimana Musa’id Sulaiman Ath-Thayyar, dalam kitabnya Fushulun fi Ushulit Tafsir,
menjelaskan;

‫ إذ ال یجب على كل مسلم معرفة جمیع المعاني اللغویة واألسالیب الكالمیة الواردة في القرآن وقد‬،‫وهذا الوجه من فروض الكفایة‬
‫یرتقي إلى الواجب إذا توقف عمل الواجب على هذه المعرفة‬
Yang bermaksud, hukum tafsir jenis ini adalah fardhu kifayah dan tidak wajib bagi setiap muslim
mengetahui maksud secara makna lafaz bahasa dan sebagainya, walaubagaimanapun ada keadaan
yang menjadikan ianya fardhu ain disebabkan memahami lafaz tertentu menjadi syarat untuk
sesuatu ibadat fardhu.

b. Tafsir yang setiap mukallaf harus mengetahuinya

Tafsir ini adalah tafsir yang mengandungi ayat-ayat perintah dan larangan daripada Allah s.w.t
terhadap makhlukNya. Kebanyakan tafsir ini merangkumi bidang-bidang hukum, akidah dan
sebagainya. Musa’id Sulaiman Ath-Thayyar, dalam kitabnya Fushulun fi Ushulit Tafsir,
mengatakan :

‫هذه كلها داخلة ضمن الواجب الذي یجب على المسلم تعلمه من التفسیر‬

Bermaksud setiap ayat hukum adalah wajib diketahui oleh setiap orang Muslim untuk
mempelajarinya.

c. Tafsir yang diketahui oleh Ulama

Tafsir ini adalah tafsir yang mana ayat-ayat al-Quran di dalam kategori mutashabihat, atau
balaghah. Di mana lafaz atau ayat tersebut mempunyai maksud yang perlu ditafsirkan bukan
sahaja melalui penguasaan bahasa Arab tetapi memerlukan kepada Hadis Nabi s.a.w dan ijma
Ulama itu sendiri – ijtihad. Hukum mengetahui tafsir ini adalah fardhu kifayah, sebagaimana
Musa’id Sulaiman Ath-Thayyar berkata dalam kitabnya Fushulun fi Ushulit Tafsir:

‫ وهذا القسم من فروض الكفایة‬:‫حكمه‬


5

Bermaksud, “hukumnya: Tafsir jenis ini termasuk fardhu kifayah”. Ini kerana, sekiranya ia
dikategorikan sebagai fardhu Ain, mereka yang mempunyai kemahiran bahasa arab yang rendah,
dan usul fiqh serta ilmu hadis yang lemah boleh mencacatkan penafsiran dan ianya membawa
padah.

d. Tafsir yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t

Sebagaimana pada nama jenis, tafsir ini ialah melibatkan lafaz ayat atau makna ayat yang hanya
Allah memahami, seperti perkara-perkara ghaib yang tidak perlu manusia mengetahui dan hanya
memadai dengan orang Islam beriman dengan al-Quran.

Musa’id Sulaiman Ath-Thayyar berkata dalam kitabnya Fushulun fi Ushulit Tafsir:

‫ بل من تجشم تفسیره فقد أثم وافترى على هللا وادعى علما ال یعلمه إال هللا سبحانه‬،‫ وهذا النوع غیر واجب على أحد‬:‫حكمه‬

Bermaksud, “Hukumnya: Tafsir jenis ini tidak wajib bagi seorangpun, bahkan barangsiapa yang
memberat-beratkan diri untuk menafsirkannya, maka ia telah berdosa dan mengada-adakan
kedustaan terhadap Allah, serta mendakwa bahwa dirinya mengetahui ilmu yang hanya
diketahui oleh Allah Subhanahu.”

Ini kerana, perkara yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t bermaksud perkara tersebut di luar
kemampuan akal manusia. Dengan memandai memberi tafsiran, ia bersikap menyamakan
kemampuan Allah s.w.t dengan manusia – menjadikan ia satu dosa.

.
6

3. Contoh Bentuk Tafsir

Di dalam al-Quran, terdapat beberapa contoh tafsir dari empat bentuk tafsir yang dijelaskan oleh
Ibnu Abbas r.a, contoh tersebut adalah;

3.1.Tafsir yang difahami maksudnya secara Arab

َّ ‫شع ۡیبُ أصل َٰوتُك ت ۡأ ُم ُرك أن نَّ ۡت ُرك ما یعۡ بُد ُ ءابآؤُ نا ٓ أ ۡو أن نَّ ۡفعل فِ ٓي أمۡ َٰو ِلنا ما ن َٰ ٓش ُؤ ْۖا إِنَّك ألنت ۡٱلح ِلی ُم‬
٨٧ ُ ‫ٱلر ِشید‬ ُ ‫قالُوا َٰی‬

Bermaksud, “Hai Syu’aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang
disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki
tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal“.(Q.S.
Hud:87)

Di mana, kebanykan orang menganggap ianya mempunyai elemen gurauan tetapi Ibnu Abbas
mengatakan sebaliknya;

‫ إنك لست بحلیم وال رشید‬: ‫یقولون‬

Bermaksud, “(Hakekatnya, dalam ayat tersebut) mereka mengatakan: Sesungguhnya engkau


bukanlah orang yang sangat penyantun lagi berakal.” Ini kerana, berdasarkan tatabahasa Arab,
bentuk ayat di atas bermula dengan umat manusia pada ketika itu mempersoalkan arahan Nabi
Syuaib a.s iaitu untuk meninggalkan amalan sesat mereka dalam beragama dan berekonomi, di
sudahi dengan sindiran kepada Nabi Syuaib a.s bahawasanya beliau seorang yang penyantun dan
bijak. Sindiran sedemikian bukanlah memuji Nabi Syuaib a.s akan tetapi mengatakan bahawa
beliau seorang yang kurang ajar dan bodoh.

٤٩ ‫یز ۡٱلك ِری ُم‬


ُ ‫ذ ُ ۡق ِإنَّك أنت ۡٱلع ِز‬

Bermaksud, “Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia”.(Q.S. Ad-
Dukhaan: 49).

Ayat ini difahami mempunyai elemen sarkastikal, walaupun ayat tersebut mempunya lafai memuji,
namun konteksnya adalah menghina. Di dalam konteks ayat tersebut, bagi mereka yang menguasai
bahasa arab akan memahami bahawasanya kalimah ‘zouq’ iaitu rasakanlah azab siksa daripda
Allah s.w.t, kepada mereka yang derhaka, dan pada ayat yang sama mengatakan golongan tersebut
golongan yang kuat dan mulia atau suci. Bukanlah ayat tersebut membenarkan bahawa pilihan
7

nafsu mereka adalah mulia dan apa yang diperjuangkan iaitu kederhakaan mereka menunjukkan
mereka kuat, tetapi sarkastikal di situ menunjukkan mereka adalah golongan yang hina dan lemah
tetapi masih mahu mempersoalkan perintah Tuhan.

3.2.Tafsir yang setiap mukallaf harus mengetahuinya

Dalil wajib berpuasa;

‫ُود ٖۚت فمن كان ِمن ُكم َّم ِریضا أ ۡو‬ َٰ ‫ أی َّٗاما َّمعۡ د‬١٨٣ ‫ٱلصیا ُم كما ُكتِب على ٱلَّذِین ِمن ق ۡب ِل ُك ۡم لعلَّ ُك ۡم تتَّقُون‬ ِ ‫َٰ ٓیأیُّها ٱلَّذِین ءامنُوا ُكتِب عل ۡی ُك ُم‬
‫ر َّل ُك ۡم ِإن ُكنت ُ ۡم‬ٞ ‫صو ُموا خ ۡی‬
ُ ‫ر َّل ٖۚهۥ ُ وأن ت‬ٞ ‫ین فمن تط َّوع خ ۡی ٗرا ف ُهو خ ۡی‬ ْۖ ‫ة طعا ُم ِم ۡس ِك‬ٞ ‫ة ِم ۡن أی ٍَّام أُخ ٖۚر وعلى ٱلَّذِین ی ُِطیقُونهۥُ فِ ۡدی‬ٞ َّ‫عل َٰى سفر ف ِعد‬
‫صمۡ ْۖهُ ومن‬ ُ ‫شهۡ ر ف ۡلی‬
َّ ‫ان فمن ش ِهد ِمن ُك ُم ٱل‬ ِ ٖۚ ‫اس وب ِی َٰنت ِمن ۡٱل ُهد َٰى و ۡٱلفُ ۡرق‬ِ َّ‫نزل ِفی ِه ۡٱلقُ ۡرءانُ هُ ٗدى ِللن‬ ِ ُ ‫ِي أ‬
ٓ ‫ شهۡ ُر رمضان ٱلَّذ‬١٨٤ ‫تعۡ ل ُمون‬
َّ ‫ٱّللُ بِ ُك ُم ۡٱلی ُۡسر وال ی ُِریدُ بِ ُك ُم ۡٱلعُ ۡسر و ِلتُ ۡك ِملُوا ۡٱل ِعدَّة و ِلتُكبِ ُروا‬
‫ٱّلل عل َٰى ما هد َٰى ُك ۡم‬ َّ ُ ‫ة ِم ۡن أی ٍَّام أُخ َۗر ی ُِرید‬ٞ َّ‫كان م ِریضا أ ۡو عل َٰى سفر ف ِعد‬
١٨٥ ‫ولعلَّ ُك ۡم ت ۡش ُك ُرون‬

Bermaksud, “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, (yaitu) dalam
beberapa hari yang tertentu. Maka, barang siapa di antara kalian sakit atau berada dalam
perjalanan (lalu berbuka), (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ia tinggalkan itu pada hari-
hari yang lain. Wajib bagi orang--orang yang berat menjalankannya, (jika mereka tidak
berpuasa), membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang
mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik
bagi kalian jika kalian mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia,
penjelasan--penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).
Oleh karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu,
hendaklah ia ber-puasa pada bulan itu, dan barangsiapa yang sakit atau berada dalam perjalanan
(lalu berbuka), (dia wajib berpuasa) sebanyak hari yang ia tinggal-kan itu pada hari-hari yang
lain. Allah meng-hendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak meng-hendaki kesukaran bagi kalian.
Hendaklah kalian mencukupkan bilangan (bulan) itu dan hendaklah kalian mengagungkan Allah
atas petunjuk-Nya yang diberi­kan kepada kalian supaya kalian bersyukur.” [Al-Baqarah: 183-
185]

Ayat diatas menunjukkan kewajiban berpuasa. Dengan kalimah ‫ُكتِب‬ yang membawa maksud
diwajibkan ke atas kamu, iaitu dituliskan atau diletakkan perintah ke atas kamu.
8

Dan ayat wajib menunaikan solat;

َّ َٰ ‫ٱلزك َٰوة و ۡٱركعُوا مع‬


٤٣ ‫ٱلر ِك ِعین‬ َّ ‫صل َٰوة وءاتُوا‬
َّ ‫وأ ِقی ُموا ٱل‬

Bermaksud, “ Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang
rukuk" (al-Baqarah:43)

3.3.Tafsir yang diketahui oleh Ulama

Contoh di mana hanya Ulama mampu memahami kadar jumlah sapuan di atas ubun-ubun ketika
wudhu;

‫وس ُك ۡم وأ ۡر ُجل ُك ۡم ِإلى ۡٱلكعۡ ب ۡی ٖۚ ِن و ِإن ُكنت ُ ۡم‬ ِ ‫ٱغ ِسلُوا ُو ُجوه ُك ۡم وأ ۡیدِی ُك ۡم ِإلى ۡٱلمرا ِف‬
ِ ‫ق وٱمۡ س ُحوا ِب ُر ُء‬ َّ ‫َٰ ٓیأیُّها ٱلَّذِین ءامنُ ٓوا ِإذا قُ ۡمت ُ ۡم ِإلى ٱل‬
ۡ ‫صل َٰو ِة ف‬
‫د ِمن ُكم ِمن ۡٱلغآئِ ِط أ ۡو َٰلم ۡست ُ ُم ٱلنِسآء فل ۡم ت ِجدُوا ما ٓ ٗء فتی َّم ُموا ص ِعیدٗ ا طیِبٗ ا‬ٞ ‫وا وإِن ُكنتُم َّم ۡرض َٰ ٓى أ ۡو عل َٰى سف ٍر أ ۡو جآء أح‬ ٖۚ ‫طهر‬
ُ َّ َّ ‫ُجنُبٗ ا فٱ‬
٦ ‫ٱّللُ ِلی ۡجعل عل ۡی ُكم ِم ۡن حرج و َٰل ِكن ی ُِرید ُ ِلیُط ِهر ُك ۡم و ِلیُتِ َّم ِنعۡ متهۥُ عل ۡی ُك ۡم لعلَّ ُك ۡم ت ۡش ُك ُرون‬
َّ ُ ‫فٱمۡ س ُحوا بِ ُو ُجو ِه ُك ۡم وأ ۡیدِی ُكم ِم ۡن ٖۚهُ ما ی ُِرید‬

Bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu
sampai dengan kedua mata kaki” (Al-Maidah : 6)

Firman Allah s.w.t di dalam surah Qaf, ayat 39-40;

ۡ ‫ٱلر ۡح َٰمنُ على ۡٱلع ۡر ِش‬


٥ ‫ٱستو َٰى‬ َّ

‫ ْۖ وم ۡك ُر‬ٞ‫اب ش ِدید‬ َّ َٰ ‫ط ِیبُ و ۡٱلعم ُل ٱل‬


ِ ‫ص ِل ُح ی ۡرفعُ ٖۚهۥُ وٱلَّذِین ی ۡم ُك ُرون ٱلسَّیِا‬
ٞ ‫ت ل ُه ۡم عذ‬ َّ ‫من كان ی ُِرید ُ ۡٱل ِع َّزة ف ِللَّ ِه ۡٱل ِع َّزة ُ ج ِمیع ٖۚا إِل ۡی ِه یصۡ عد ُ ۡٱلك ِل ُم ٱل‬
ٓ
١٠ ‫ُور‬ ُ ‫أُو َٰلئِك هُو یب‬

Makna ayat kedua ini adalah bahwa dzikir seperti ucapan ‫ ال إله إال هللا‬akan naik ke tempat yang
dimuliakan oleh Allah, yaitu langit. Dzikir ini juga akan mengangkat amal saleh. Pemaknaan
seperti ini sesuai dan selaras dengan ayat muhkamat iaitu ayat 11, surah as-Syura;

١١ ‫یر‬
ُ ‫ص‬ِ ‫ ْۖء وهُو ٱلس َِّمی ُع ۡٱلب‬ٞ ‫ل ۡیس ك ِم ۡث ِل ِهۦ ش ۡي‬

3.4.Tafsir yang hanya diketahui oleh Allah s.w.t

Ini merujukan kepada ayat atau kalimah yang hanya Allah mengetahui maksudnya dan perkara-
perkara ghaib, sebagai contoh;

١ ‫یس‬
ٓ
9

Dan

ِ ‫ي قُ ۡل ه ۡل ی ۡست ِوي ۡٱأل ۡعم َٰى و ۡٱلب‬


ُ ٖۚ ‫ص‬ ْۖ ٓ ‫ال أ ۡعل ُم ۡٱلغ ۡیب و‬
‫یر‬ َّ ٖۚ ‫ال أقُو ُل ل ُك ۡم ِإ ِني ملك ِإ ۡن أت َّ ِب ُع ِإ َّال ما یُوح َٰ ٓى ِإل‬ ٓ َّ ‫قُل‬
َّ ُ‫ال أقُو ُل ل ُك ۡم ِعندِي خزآ ِئن‬
ٓ ‫ٱّللِ و‬
٥٠ ‫أفال تتف َّك ُرون‬

Bermaksud, “Katakanlah: ‘Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada
padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang ghaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu
bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.’
Katakanlah: ‘Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat?’ Maka apakah kamu
tidak memikirkannya?” (Al-An’am [6] : 50)

Ayat di atas menjelaskan bahawa, perkara ghaib yang Allah s.w.t ceritakan hanyalah terbatas
kepada apa yang disampaikan oleh Baginda s.a.w, dan Baginda s.a.w tidak menokok-nambah.
Sebagai contoh perkara ghaib adalah hari kiamat, hujan, kematian, alam rahim dan sebagainya.

4. Nabi s.a.w Tidak Mentafsirkan Semua Ayat

Ketika Muhammad SAW masih hidup, para sahabat dapat bertanya secara langsung pelbagai
persoalan yang tidak jelas atau tidak difahami kepada beliau. Namun, setelah beliau wafat para
sahabat kehilangan seorang yang menjadi penunjuk jalan kebenaran, tetapi kemudian mereka
terpaksa melakukan ijtihad. Di antara para sahabat Nabi SAW yang banyak melakukan penafsiran
atas al-Quran diantaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Tsabit (Syurbasyi,
1999: 91).

Bahkan, dilaporkan oleh Aisyrah r.a bahawa tafsir oleh Nabi Muhammad s.a.w amatlah sedikit,
Baginda s.a.w menyampaikan wahyu dan hanya memperjelaskan apa yang perlu diperjelaskan.
Penafsiran Baginda s.a.w menggunakan ayat sendiri atau Hadis iaitu sunnah perkataan, perbuatan
dan reaksi (Hasbi, 1996).

4.1.Tidak Memerlukan
10

Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai kepakaian sehingga akhir zaman. Ini kerana, setiap hukum
dan perintah serta larangan adalah kekal dan tidak akan berubah serta jelas di dalam hal itu. Oleh
itu, tidak memerlukan kepada penafsiran oleh Baginda s.a.w. Adalah memadai dengan memahami
kerana mesej yang disampaikan adalah jelas.

4.2.Untuk Umatnya Untuk Berfikir

Manusia menerima sesuatu dengan mudah, oleh itu mudah melepaskannya. Sekiranya Baginda
s.a.w menafsirkan kepada umatNya setiap perkara menyebabkan umatNya yang terkemudian akan
menerima sambil lewa dan tidak bertambah kepercayaan dan keimana. Ini dibuktikan, selepas
kewafatan Rasulullah s.a.w para sahabat bertungkus-lumus mendalami al-Quran, dan dari itu
lahirlah disiplin ilmu-ilmu berkaitan dengan al-Quran. Dari itu, kepercayaan yang mempunyai
struktur yang kuat dilahirkan daripada perbuatan Baginda s.a.w, dan kepercayaan sebegitu
bukanlah kepercayaan yang mudah diancam.

Selain itu, perkara-perkara yang memerlukan kepada perkembangan ilmu duniawi akan
menjelaskan lagi kebenaran al-Quran. Sebagai contoh kejadian janin, biologi dan ilmu sains yang
lain membenarkan al-Quran tanpa halangan. Sekiranya Nabi s.a.w menjelaskan kesemua perkara
tersebut, ianya boleh dianggap sebagai dongeng oleh golongan Islam terkemudian.

5. Mentafsir Tanpa Ilmu dan Rujukan Muktabar

Seseorang tidak boleh berbicara tentang hal yang tidak ia ketahui. Dan tidak boleh juga berbicara
tentang ilmu agama padahal ia tidak memiliki ilmu. Ini merupakan kejahatan yang besar, dan
berbahaya bagi orang yang melakukannya. Ini juga merupakan kejahatan terhadap kalam Allah,
dan bahaya yang besar bagi orang yang melakukannya.

Ada riwayat shahih dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu’anhu, beliau melewati seorang lelaki yang
sedang mengajarkan orang-orang Al Qur’an. Beliau berkata:

‫ هلكت وأهلكت‬: ‫ قال‬، ‫ ال‬: ‫أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال‬

“Apakah engkau sudah paham nasikh dan mansukh? Lelaki tadi berkata: ‘Saya belum paham’. Ali

berkata: ‘Sungguh engkau ini binasa dan membuat orang lain binasa’“
11

Dijelaskan oleh Ulama, bahawa hukum mentafsirkan al-Quran tanpa ilmu dan rujukan adalah
haram. Antara kesan dari mentafsir tanpa ilmu dan merujuk kepada rujukan muktabar adalah;

5.1.Kesalahan Bahasa

Al-Quran diturunkan dalam bahasa arab, oleh itu bangsa arab mempunyai kelebihan di dalam
kefahaman tatabahasa, susunan ayat dan loghat arab tertentu. Sedangkan bukan arab yang tidak
mempelajari bahasa arab secara mendalam dan cuba mentafsirkan al-Quran tanpa merujuk kepada
rujukan muktabar boleh membawa kepada salahfaham terhadap ayat al-Quran.

Sebagai contoh, pengharaman bangkai yang menjadikan bangkai ikan dan belalang serta hati dan
limpa serta menghalalkan lemak babi disebabkan lafaz-lafaz di dalam al-Quran mengenai haram
memakan bangkai dan halal lemak binatang.

5.2.Meremehkan al-Quran dan Agama

Sekiranya orang Islam boleh menafsirkan tanpa ilmu dan rujukan muktabar, ini menjadikan al-
Quran sama seperti buku yang dijual di kedai-kedai di luar sana. Sedangkan al-Quran adalah
mukjizat dan wahyu daripada Allah s.w.t dan bukanlah syair-syair bahasa Arab.

5.3.Membawa kepada Kesesatan

Tafsir tanpa ilmu dan rujukan muktabar, membawa maksud tafsir dengan ilmu logik semata-mata.
Ilmu logik atau rasional akal adalah terpengaruh kepada kecacatan pemikiran manusia. Ini
sebagaimana terjadi kepada golongan Muktazilah dan Qadariyyah yang mentafsrikan mengikut
raisonal mereka yang cacat. Di mana lafaz al-Quran mengenai takdir, apabila mereka memahami
bahawa manusia yang mengubah nasib dan takdir, bukannya Allah s.w.t.

5.4.Tidak Sah Ibadat

Ayat-ayat al-Quran mengenai ibadat mestilah ditafsir dengan ilmu dan rujukan muktabar, kalau
tidak akan menyebabkan ibadat menjadi tidak sah bahkan berdosa. Sebaga contoh, di dalam surah
al-Maidah, ayat 6;

‫وس ُك ۡم وأ ۡر ُجل ُك ۡم ِإلى ۡٱلكعۡ ب ۡی ٖۚ ِن و ِإن ُكنت ُ ۡم‬ ِ ‫ٱغ ِسلُوا ُو ُجوه ُك ۡم وأ ۡیدِی ُك ۡم ِإلى ۡٱلمرا ِف‬
ِ ‫ق وٱمۡ س ُحوا ِب ُر ُء‬ َّ ‫َٰ ٓیأیُّها ٱلَّذِین ءامنُ ٓوا ِإذا قُ ۡمت ُ ۡم ِإلى ٱل‬
ۡ ‫صل َٰو ِة ف‬
‫د ِمن ُكم ِمن ۡٱلغآئِ ِط أ ۡو َٰلم ۡست ُ ُم ٱلنِسآء فل ۡم ت ِجدُوا ما ٓ ٗء فتی َّم ُموا ص ِعیدٗ ا طیِبٗ ا‬ٞ ‫وا وإِن ُكنتُم َّم ۡرض َٰ ٓى أ ۡو عل َٰى سف ٍر أ ۡو جآء أح‬ ٖۚ ‫طهر‬
ُ َّ َّ ‫ُجنُبٗ ا فٱ‬
٦ ‫ٱّللُ ِلی ۡجعل عل ۡی ُكم ِم ۡن حرج و َٰل ِكن ی ُِرید ُ ِلیُط ِهر ُك ۡم و ِلیُتِ َّم ِنعۡ متهۥُ عل ۡی ُك ۡم لعلَّ ُك ۡم ت ۡش ُك ُرون‬
َّ ُ ‫فٱمۡ س ُحوا بِ ُو ُجو ِه ُك ۡم وأ ۡیدِی ُكم ِم ۡن ٖۚهُ ما ی ُِرید‬
12

Bermaksud, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka
basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan kakimu sampai
dengan kedua mata kaki. ...”

Di dalam ayat di atas, dua bentuk ayat perintah digunakan:

i. “faghsilu” yang berarti “basuh”


ii. “wamsuhu” yang berarti “sapu/usap”.

Adalah jelas bahawa bentuk ayat perintah “basuh” merujuk pada dua objek iaitu mukamu
(wujuhakum) dan kedua tanganmu (aidiyakum) manakala bentuk perintah kedua pula (sapu/usap)
merujuk pada dua objek lainnya iaitu bagian kepalamu (bi ru’usikum) dan kedua kakimu
(arjulakum). Perkataan “muka” berarti bagian depan kepala, bermula dari bagian dahi dan bawah
dagu, dan dari telinga ke telinga. Dalam artinya yang sah, sebagaimana yang dijelaskan dalam
hadis2 para A’immah as,ia merangkumi bagian muka dari batas anak rambut ke bagian hujung
dagu, dan sebatas sejengkal dari sisi ke sisi.

6. Rumusan

Allah telah menurunkan al-Quran kepada umatNya, dan umatNya haruslah mengetahui dan
mempelajari al-Quran. Tidak dapat tidak, belajar dan menguasai ilmu tajwid adalah paling lemah
bagi orang Islam di dalam memuliakan al-Quran. Al-Quran mempunyai mukjizat yang jelas, dan
dibuktikan dengan perkhabaran yang jelas dan benar di dalam al-Quran, selain daripada
perkhabaran yang memerlukan perkembangan ilmu untuk difahami oleh manusia seperti kajian
biologi mengenai kejadian janin.

Mentafsirkan al-Quran memerlukan kepada ilmu serta merujuk kepada rujukan muktabar seperti
tafsir Ibnu Abbas r.a dan sebagainya. Adalah haram bagi umat Islam untuk mentafsirkan al-Quran
menggunakan akal rasional tanpa ilmu dan rujukan bahkan membawa padah ke arah kekufuran.
Dengan sumbangan ulama terdahulu, generasi kini mempunyai kemudahan di dalam mempelajari
dan memahami al-Quran seperti contoh sumbangan Ibnu Abbas sendiri.

2990 Patah Perkataan

7. Rujukan
1. Musa'id Sulaiman Ath-Thayyar. N.d. Fushulun fi Ushulit Tafsir. Riyadh;
13

2. Hasan al-Banna.n.d. Muqadimmah fi ilm Tafsir. Kuwait;


3. Shihab, M. Quraish. Tafsir, Ta’wil dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru Dalam
Pemahaman Al-Qur’an. Makalah yang dibentangkan pada Mukatamar Ulama Al-Qur’an
di Cisarua Bogor, 23-24 Mac 2009;
4. Mustaffa Abdullah. 2014. Ulum al-Quran. Open University Malaysia;
5. Ahmad al-Shirbasi, 1994, Sejarah Tafsir Qur’an, terj. Team Pustaka Firdaus, Pustaka
Fitdaus, cet III;
6. Manna‘ al-Qattan, 1994, Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an, Muassasah al-Risalah, Beirut;
7. A. Hasan Asyari. 2004. Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibn Abbas Karya al-Fairuzabadi.
Wahana Akademika, Vol. 6, No 2.