Anda di halaman 1dari 22

TAJUK :

INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN


RANCANGAN PEMBANGUNAN TANAH DAN WILAYAH
(FELCRA BERHAD PULAU BANGGI)

MAKLUMAT CALON
NAMA : ___________________________________________
KELAS :
____________________________________________
SEKOLAH : SEK. MEN. KEB. BANGGI KUDAT, SABAH
.
NO. KAD PENGENALAN :
______________________________
ISI KANDUNGAN
Muka Surat
Penghargaan ..........................................................................................
Objektif Kajian ......................................................................................
Kaedah Kajian .....................................................................................
Hasil Kajian
1. Institusi Pentadbiran Tempatan ...........................................
2. Latar Belakang Felcra Berhad Pulau Banggi ...................
3. Peranan Felcra Berhad Pulau Banggi ..................................
4. Perkembangan Felcra Berhad Pulau Banggi ....................
Rumusan ..............................................................................................
Lampiran ..............................................................................................
Rujukan .................................................................................................
Tugasan Esei ......................................................................................
PENGHARGAAN
Pertama sekali, saya ingin melahirkan rasa syukur ke hadrat Allah di atas
segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini
akhirnya telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang
telah dianugerahkan oleh-Nya.

Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga


ditujukan kepada Ayahanda Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Banggi
Kudat, En. Rozlan Bin Hashim yang telah banyak memberi sokongan kepada
para.

Ucapan penghargaan tidak terhingga juga saya tujukan khas kepada


En. Awang Besar Bin Puteh selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah yang terlalu
banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang
proses menyiapkan Kerja Kursus Sejarah ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu
jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan
Kerja Kursus Sejarah sebaik ini.

Jutaan penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak
yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam saya menyiapkan
Kerja Kursus Sejarah ini. Antara pihak yang terlibat aktif ialah semua pegawai,
semua staff sokongan dan semua pekerja ladang di Pejabat Penyelaras Felcra
Berhad Pulau Banggi.

Tanpa sokongan padu daripada pihak mereka, mana mungkin Kerja Kursus
Sejarah ini dapat disiapkan dengan jayanya. Mudah-mudahan kita semua akan
terus “Seiring Merintis Keunggulan”.

1
OBJEKTIF KAJIAN
1. Kajian yang saya lakukan ini dapat melatih saya dalam aspek mencari,
mengumpul, menganalisis, mentafsir serta merumus maklumat dan fakta
tentang sejarah pentadbiran institusi tempatan iaitu tentang Felcra
Berhad Pulau Banggi
2. Melalui kajian ini juga saya mengetahui dan memahami sejarah
penubuhan, latar belakang dan peranan yang dimainkan oleh Felcra
Berhad Pulau Banggi.
3. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahui tahap perkembangan dan
kemajuan serta cabaran yang dihadapi oleh Felcra Berhad Pulau Banggi.
4. Akhir sekali, kajian ini dilaksanakan sebagai satu wadah penghargaan
untuk menunjukkan rasa bangga dengan kewujudan dan kemajuan yang
dibawa oleh Felcra Berhad Pulau Banggi

2
KAEDAH KAJIAN
1. Kaedah kajian yang saya gunakan ialah kaedah internet. Bahan-bahan
untuk kajian ini saya perolehi daripada internet dengan melayari
laman-laman web yang berkenaan dan berkaitan dengan tajuk kajian.
Antara laman web yang saya layari untuk mendapatkan maklumat
tentang kajian adalah seperti :

(a) felcrabanggi.blogspot.com

(b) www.felcra.com.my

(c) esistem.felcra.com.my

2. Kaedah temubual juga saya gunakan dalam kajian ini, iaitu saya telah
menemubual ____________________________ sebagai ________________________
di Pejabat Penyelaras Felcra Berhad Pulau Banggi. Beliau merupakan
orang sumber yang menjadi rujukan utama saya semasa menyiapkan
kajian ini.

3. Selain itu, kaedah lawatan dan pemerhatian turut saya gunakan untuk
mendapatkan maklumat tentang kajian ini. Saya dan beberapa rakan
pelajar yang lain bersama Guru Mata Pelajaran sejarah telah pergi ke
Pejabat Penyelaras Felcra Berhad Pulau Banggi, Jalan Timbang Dayang,
Kampung Batu Layar 89058 Kudat Sabah.

4. Akhir sekali, saya menggunakan kaedah analisis dokumen bagi


mendapatkan maklumat tambahan. Antara dokumen yang dianalisis
ialah laporan projek, keratan akhbar dan gambar-gambar berkaitan
perkembangan dan aktiviti kakitangan Pejabat Penyelaras Felcra
Berhad Pulau Banggi.
HASIL KAJIAN
3
1. Institusi Pentadbiran Tempatan
(Rancangan Pembangunan Tanah dan Wilayah

 Nama Rasmi : Felcra Berhad Pulau Banggi


Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia

 Nama Lain : Projek Lonjakan Mega Luar Bandar Agropolitan Pulau Banggi

 Lokasi : Pejabat Penyelaras Felcra Berhad Pulau Banggi, Jalan Timbang


Dayang, Kampung Batu Layar 89058 Kudat Sabah

 Matlamat :

 Objektif :

 Misi :

 Visi :
 Lambang / Logo Rasmi :
4

Logo FELCRA Berhad adalah merupakan ekspresi pencapaian matlamat dan


objektif organisasi ini. Rekabentuk logo menunjukkan tanda-tanda perubahan
dalam imej dan hala tuju korporatnya. Jalinan warna merah, biru dan putih
adalah bersamaan dengan jalinan warna Jalur Gemilang - Bendera Nasional.

BIRU adalah warna global yang mewakili dunia bisnes; MERAH adalah
semangat yang dinamik dan PUTIH melambangkan kecekapan dan kejelasan.
Rekabentuk logo ini diilhamkan dari gagasan pelan pengembangan FELCRA
Berhad.

Rasional Sebalik Logo

 Bentuk 'rhombus' mewakili bentuk asas daun yang mendasari kegiatan


pertanian.

 'Rhombus' berwarna biru mewakili 'core-business' sebagai asas


pembentukan ke arah konglomerat yang kukuh.

 'Rhombus' berwarna merah mewakili tiga pelan pengembangan FELCRA


Berhad iaitu :- dari segi pengembangan geografi, pengembangan bisnes
yang berkaitan dan pengembangan sinergi.

 Moto : "Cemerlang Tanpa Halangan"


"Pulau Banggi Pulau Berpotensi Agropolitan dibawa sebagai bukti
FELCRA Berhad sebagai agensi Melaksanakan Pembangunan seperti yang
dijanji"
 Senarai Kakitangan: 5

1) Tuan Haji Hilmi Bin Haji Ismail - Pegawai Penyelaras


2) Encik Abdul Jabar Bin Tomin - Pengurus Kawasan Fasa1
3) Encik Abdul Rahim Bin Mohd Jano - Pengurus Kawasan Fasa 2
4) Encik Ahmad Syafiq Bin Dulmat - Pengurus Tapak Semaian
5) Encik Zainon Bin Yahya - Ketua Kerani
6) Encik Ahmad Laily Bin Misran - Penyelia Ladang
7) Encik Mohd Noor Faiez Bin Ahmad - Penyelia Ladang
8) Encik Mohd Jaini Bin Musli - Pem. Pen. Pegawai Pembangunan Peserta
9) Encik Adly @Adey Bin Haji Arang - Penyelia Ladang
10) Puan Siti Nurlela Binti Ramlee - Kerani Pentadbiran
11) Encik Mohd Zayani Zuhairi Bin Maiji - Penyelia Ladang
12) Encik Aslan Bin Eltun - Penyelia Ladang
13) Encik Ismail Bin Othman - Penyelia Ladang
14) Encik Mohd Noh Bin Daim - Penyelia Ladang
15) Encik Azmi Bin Abdul Kadir - Penyelia Ladang
16) Encik Friedolin Sawan - Penyelia Ladang
17) Encik Yusup Bin Sakai - Pemandu Ladang
18) Encik Mohd Surun Bin Zainal - Pemandu Ladang
19) Encik Majiran Bin Pajiji@Ejih - Pemandu Ladang
20) Encik Siun Bin Haji Unaini - Pemandu Ladang
21) Encik Mohd Rahim Bin Haji Mahijudin - Pemandu Ladang
22) Encik Abdul Rahim Bin Ending - Pemandu Pentadbiran
23) Encik Ahmad Tazuddin Bin Eliasin - Pemandu Pentadbiran
24) Encik Arban Bin Asani - Penyelenggara Stor (GPS)
25) Puan Naimah Binti Abdul Kadir - Pekerja Am Pejabat (GPS)
26)
27)
28)
29)
30)
 Carta Organisasi :
6

Carta Organisasi Felcra Berhad Pulau Banggi


2. Latar Belakang Felcra Berhad Pulau Banggi
7
 Sejarah Penubuhan Felcra Berhad Pulau Banggi
8
 Undang-Undang Tubuh Felcra Berhad Pulau Banggi:
9
 Cara Pelantikan dan Perincian Tugas Pentadbir :
(Pegawai Penyelaras Felcra Berhad Pulau Banggi)
3. Peranan Felcra Berhad Pulau Banggi10

 Ekonomi

Dalam bidang ekonomi pihak Felcra Berhad Pulau Banggi telah .......................
.........................................................................................................................................................

 Pendidikan

Selain itu, pihak Felcra Berhad Pulau Banggi juga memainkan peranan
dalam memajukan bidang pendidikan di Pulau Banggi iaitu ...............................
.............................................................................................................................................................
11
 Kemasyarakatan

Dalam aspek kemasyarakatan, pihak Felcra Berhad Pulau Banggi telah ........
...........................................................................................................................................................

 Kebajikan

Pihak Felcra Berhad Pulau Banggi juga memainkan peranan penting dalam
menjaga kebajikan pekerja ladang iaitu .........................................................................
...........................................................................................................................................................
4. Perkembangan Felcra Berhad Pulau Banggi
 Pembangunan Prasarana / Fizikal 12

Felcra Berhad Pulau Banggi telah membawa kepada pembangunan


prasarana dan fizikal khususnya di Pulau banggi. Hal ini terbukti
apabila ............................................................................................................................................
................

 Kemajuan Yang Dicapai

Antara kemajuan yang telah dicapai oleh pihak Felcra Berhad Pulau Banggi
ialah .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13
 Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan

Antara keistimewaan Felcra Berhad Pulau Banggi ialah .........................................


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 Cabaran Yang Dihadapi

Dalam tempoh kewujudannya, antara cabaran yang pernah dihadapi oleh


Felcra Berhad Pulau Banggi
ialah .......................................................................................
............................................................................................................................................................
 Perancangan Masa Hadapan 14
Pihak Felcra Berhad Pulau Banggi mempunyai perancangan masa
hadapannya sendiri iaitu .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 Saranan dan Harapan

Antara saranan / harapan yang disuarakan oleh pihak Felcra Berhad Pulau
Banggi ialah ..................................................................................................................................
RUMUSAN
15
Bertitik tolak daripada kajian yang saya lakukan ini terdapat beberapa unsur
patriotisme yang saya perolehi. Melalui kajian yang saya lakukan,kita haruslah
berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita harus merasa bersyukur kerana
hidup di dalam sesebuah negara yang aman damai yang pesat membangun.
Kita dapat perhatikan Felcra Berhad Pulau Banggi walaupun merupakan
sebuah entiti kecil dalam negara kita, tetapi sentiasa berusaha membantu
memajukan ekonomi rakyat dan negara.

Melalui kajian ini juga, unsur semangat kekitaan dan perpaduan


pelbagai kaum juga dapat diperhatikan. Melalui pemerhatian secara tidak
langsung, salah satu faktor yang membawa kepada perkembangan dan
kemajuan pesat Felcra Berhad Pulau Banggi adalah kerana nilai-nilai murni
yang diamalkan oleh para pegawai, staff sokongan dan juga para pekerja
ladang. Antara nilai-nilai murni tersebut ialah seperti bersatu padu, bertolak
ansur, bekerjasama, hormat menghormati dan sentiasa bermuafakat dalam
setiap urusan dan perkara. Pendek kata, semangat 1 Malaysia memang
tertanam dalam diri setiap warga Felcra Berhad Pulau Banggi .

Selain itu, unsur patriotisme seperti berdisiplin dalam setiap tindakan


juga merupakan antara nilai murni yang dapat diperhatikan sepanjang kajian.
Sebagai pentadbir atau pemimpin yang menjadi contoh teladan kepada
golongan bawahan, nilai disiplin diri yang unggul perlu diamalkan. Hal ini
dapat saya perhatikan dalam diri warga pentadbir di Pejabat Penyelaras
Felcra Berhad Pulau Banggi yang mana mereka sentiasa berbudi pekerti
mulia, mematuhi peraturan dan undang-undang serta bersifat amanah dan
jujur dalam tugas.

Akhirnya, Kajian Kerja Kursus Sejarah ini juga menyedarkan saya


tentang pentingnya sifat sentiasa berusaha dan produktif pada setiap masa.
Kerajinan dan kegigihan serta ketabahan menghadapi cabaran yang
ditunjukkan oleh Felcra Berhad Pulau Banggi dapat dijadikan inspirasi

16
seluruh rakyat Malaysia agar terus menyokong dan melibatkan diri dalam
sebarang usaha pembangunan negara untuk menuju Wawasan 2020.

LAMPIRAN
LAMPIRKAN GAMBAR-GAMBAR, SALINAN DOKUMEN, SALINAN LAPORAN
PROJEK, KERATAN AKHBAR SERTA BAHAN-BAHAN INTERNET BERKAITAN
KAJIAN. SEKURANG-KURANGNYA 6 MUKA SURAT / 6 BAHAN LAMPIRAN

(TULIS KAPSYEN / CATATAN / PENERANGAN RINGKAS BAGI SETIAP BAHAN


LAMPIRAN)
RUJUKAN
17
TULIS SENARAI RUJUKAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KAJIAN SEPERTI BUKU,
LAPORAN PROJEK, KERATAN AKHBAR SERTA ALAMAT LAMAN WEB
BERKAITAN KAJIAN.

(TULIS PENGARANG, TAHUN DITERBIT, TAJUK, TEMPAT DITERBIT DAN


NAMA PENERBIT)
TUGASAN ESEI
Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang
mengandungi pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan:
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi
nasional (Perpaduan) di negara kita?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

MAKLUMAT CALON

NAMA : _______________________________________

KELAS : ________________________________________

SEKOLAH : SEK. MEN. KEB. BANGGI KUDAT, SABAH


.

NO. KAD PENGENALAN : ___________________________

NO. ANGKA GLIRAN PMR :


__________________________