Anda di halaman 1dari 8

Borang P2-1

ANALISIS PERSEKITARAN

Nama Peserta:AZRUL BIN AWANG No.Kad Pengenalan: 790923125979


Ambilan: 2 Tahun: 2019 Kumpulan: SRSB1
Nama Sekolah Perantisan 2: SEK.KEB.SEMAWANG, BELURAN

Arahan : Borang analisis persekitaran ini mestilah dilengkapkan oleh peserta berasaskan data dan maklumat

ELEMEN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ISU


KEPIMPINAN BERKESAN 1. Guru Besar memberi 1. Guru Besar merupakan 1. Guru Besar mempunyai 1. Memerlukan kos 1. Pengurusan
mandat sepenuhnya guru besar baharu dalam 2 hubungan baik dengan kewangan dalam Kurikulum masih
(Rujuk SKKSM: kepada GPK untuk bulan agensi dan badan korporat. penyertaan dan di tahap sederhana.
membuat keputusan penglibatan yang
Pengurusan Organisasi
dalam perlaksanaan 2. Pematuhan peraturan 2. Guru Besar mempunyai diperlukan terhadap
Pengurusan Kurikulum PdPc. sekolah kepada murid hubungan yang baik dengan pengurusan
kurang ketegasan. PIBG, komuniti setempat kokurikulum dan
Pengurusan HEM
2. Guru Besar Sentiasa dan estet yang berhampiran sukan.
Pengurusan Kokurikulum membimbing dan 3. SKPMg2 Standard 3.1 dengan sekolah
membantu guru dan AKP Pengurusan Kurikulum 2. Guru Besar sering
Pengurusan kewangan)
dalam melaksanakan hanya 42.71% status 3. Guru Besar mempunyai dilibatkan oleh PPD
tugas. pengoperasian. hubungan jalinan yang baik atau NGO untuk
dengan JPN, PPD Beluran, menyertai aktiviti di
3. Guru Besar sentiasa SISC+, SIPartner dan PKG luar daerah.
memastikan Data APDM Beluran.
dikemaskini setiap hari.
4. Guru Besar mempunyai
4. Guru Besar memantau hubungan jaringan yang
Ativiti Kokurikulum baik dengan Sekolah-
dijalankan mengikut sekolah yang berhampiran
arahan pekeliling KPM di sekitarnya.

5. Guru Besar Keluaran


NPQEL komitmen dalam .
melaksanakan tugas serta
memfokuskan kebajikan
dan kepakaran stafnya.
ELEMEN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ISU
PESEKITARAN, 1. Melindungi masa 1. Kurang sumber 1. Lokasi sekolah yang 1. Tiada sumber 1.Kurang
PENGAJARAN DAN instraksional dengan kewangan untuk tenang, selamat dan kewangan khas untuk kewangan untuk
PEMBELAJARAN menyediakan jadual ganti menyediakan kemudahan persekitaran terkawal penyediaan kelas penyelenggaraan
BERMAKNA yang disediakan oleh dan keperluan murid. PAK21. persekitaran
GPK1 atau GPK yang 2. Kemudahan Jalan raya, sekolah yang
lain. 2. Penyediaan PAK21 bekalan air, elektrik dan 2. Tiada peruntukan menyukarkan PAK
(Rujuk SKKSM :
dalam kelas guru telefon dapat dibekalkan. disalurkan dari JPN 21 berjalan dengan
Pengurusan Kurikulum 2. 1M1S dilaksanakan menggunakan sumber atau PPD bagi kerja- berkesan.
dan perjumpaan kokum kewangan peribadi bagi 3. Sekolah yang kerja penyelengaraan
Pengurusan HEM
diadakan pada setiap hari menyediakan sudut-sudut berhampiran tidak jauh dan bilik darjah serta
Pengurusan Kokurikulum rabu mengikut jadual. dan hiasan kelas mudah di hubungi. pendawaian disekolah
tidak baik
Pengurusan Fizikal)
3. Bilik darjah 3. Pembelajaran luar bilik
mencukupi dan terdapat darjah kurang dilaksanakan. 3. Saiz sekolah yang
bilik-bilik khas termasuk kecil walapun tapak
1 banggunan prasekolah. sekolah adalah besar

4. Bilik darjah yang luas


yang boleh melaksanakan
PAK21

GURU BERKUALITI 1. 90% guru adalah 1. 80% guru tidak 1. SISC + boleh membantu 1. Kursus / Latihan 1. Guru-guru
berkelulusan siswazah menjalankan pdpc PAK21 dianjurkan kurang terdedah
(Rujuk SKKSM: sepenuhnya. 2. Mempunyai hubungan mengganggu masa dengan kaedah
2. 100% guru jaringan yang baik dengan guru mengajar. pengajaran dan
Pengurusan organisasi matapelajaran teras 2. Pdpc guru masih kurang sekolah yang berhampiran pembelajaran
Pengurusan Sumber Manusia; adalah opsyen yang berkesan dan menarik 2. Kekurangan guru PAK21
terlatih dan bersiswazah. kerana pencapaian sangat terkesan
Pengurusan Kurikulum peratusan UPSR 2018 apabila guru
Pengurusan HEM 3. 100% guru hanya 11.11% sahaja. menghadiri kursus
menjalankan tugas atau bertugas di luar
Pengurusan Kokurikulum sebagai guru disiplin 3. Skor dalam SKPMg2 sekolah
Pengurusan Fizikal) sekolah. standard 4 guru hanya
mencapai jumlah skor 3. Sekolah luar
4. Sekolah mempunyai dibawah 79.99% di taraf bandar Gred SKM
kepakaran guru dalam sederhana dan secara
penggunaan ICT dan keseluruhannya juga
merupakan mentor ditahap yang sederhana
program intervensi tutor
ELEMEN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ISU
guru kebangsaan dalam dalam pengisian April –
membantu keberkesanan Julai 2019
matapelajaran teras.
4. 90% PdPc guru masih
menggunakan kaedah lama
dan kurang pendedahan
pengajaran dan
pembelajaran abad ke21.

5. Guru Opsyen tidak


digunakan dengan
seoptimumnya terutamanya
dalam mata pelajaran teras.

6. Krusus yang dihadiri


oleh guru bukan opsyen dan
hanya menganti sahaja.

7. Tiada latihan dalaman


dilakukan selepas guru
menganti pergi berkursus.

8. Program yang dirancang


tiada untuk pembanggunan
profesionalisme guru.

1. Mesyuarat PIBG 1.Dana sumbangan PIBG 1. PIBG mempunyai 1. Bilangan ahli yang 1. Pengurusan
diadakan 2 kali setahun yang kurang kerana ahli hubungan baik dengan ahli sedikit PIBG yang lemah.
tidak ramai politik dan agensi / individu
2. PIBG terlibat bagi korporat 2. PIBG tidak
menjayakan program 2. Urusan pendaftaran mempunyai Sijil
Sokongan PIBG & sekolah Persatuan (PIBG) belum 2. Ibu bapa bersedia Pendaftaran yang sah
Komuniti selesai dan tiada sijil membantu dalam semua
3. AJK PIBG mempunyai pendaftaran persatuan yang program yang dianjurkan
idea dan cadangan untuk sah. oleh sekolah.
membantu sekolah
3. AJK PIBG tidak 3. PIBG berupaya untuk
menganjur aktiviti yang mendapatkan dana dari luar
ELEMEN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ISU
4. Hubungan kerjasama membantu dalam kemajuan bagi membantu kewangan
sekolah dan PIBG yang sekolah. sekolah.
rapat.

Berasaskan Isu yang dinyatakan, pilih (1) isu yang paling kritikal untuk tindakan seterusnya. Nayatakan justifikasi pilihan anda.

Isu: Kualiti Guru


Keadah dan Teknik guru masih ditahap yang sederhana dalam pelaksanaan PdPc.

Justifikasi :
- Keadah dan Teknik PdPc guru masih ditahap yang sederhana berdasarkan keputusan pencapaian UPSR tahun 6 menurun daripada 50% ( 2016 dan
2017) kepada 11.1% (2018) dalam lulus penuh keseluruhan.

Tandatangan Peserta: Tarikh: Tandatangan PGB Mentor Tarikh:

AZRUL BIN AWANG 22.08.2019 EN PIDU DAN ADAM 22.08.2019


Borang P2-2
Merujuk Elemen Bidang Keberhasilan intervensi, nyatakan

Isu : Keadah dan Teknik guru masih ditahap yang sederhana dalam pelaksanaan PdPc
Matlamat : Memantapkan tahap penguasaan guru dalam PAK21 untuk mencapai skor cemerlang dalam SKPMg2 standard 4.
MATRIKS TOWS/PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI
KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)
S1. Semua GPK mempunyai pengalaman W1. Guru tidak menjalankan pdpc PAK21
DALAMAN S2 Guru sentiasa bersedia untuk perkongsiaan W2. Guru mengajar tidak mengikut opsyen
ilmu. jika jadi guru ganti.
S3. Sekolah mempunyai bangunan yang W3. Sebaran maklumat ilmu tidak
baharu. menyeluruh.
LUARAN
S4. Sekolah mempunyai kepakaran dalam ICT W4. Latihan hanya diikuti oleh guru mengikut
S5. Penyediaan kelas PAK21 dilaksanakan. opsyen sahaja untuk mata pelajaran
tertentu.
W5. Perancangan program atau aktiviti
kurang membangunkan potensi guru.
W6. PAK21 tiada sumber dana khas.
W7. Skor SKPMg2 standard 4 guru tidak
mencapai skor 4 dalam pemantauan.

PELUANG (OPPORTUNITIY) S1+S2+S3+W2+O2+C1 S4+S5+W1+W3+W5+W6+W7+O1+C2

O1. SISC+ bersedia membantu. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran Memantapkan guru dalam melaksanakan
O2. Hubungan baik dengan sekolah berdekatan guru bagi membantu masalah kekurangan PAK21dalam mengupaya guru untuk
O3. Ibubapa yang sentiasa bekerjasama dengan opsyen untuk memenuhi keperluan sekolah mencapai skor 4 dalam standard 4, SKPMg2.
sekolah serta dapat meningkatkan pencapaian sekolah.
04. Sekolah yang berdekatan mempunyai (Guru Bestari PAK21)
kepakaran PAK21 (Guru Bestari Sains dan Matematik)

ANCAMAN (THREATS) / CABARAN


(CHALLENGE) S5+C2/T W5+C3+C4/T

C1. Guru sering dipanggil untuk terlibat dalam Memperkasakan sekolah dengan menambah Meningkatkan pengurusan PIBG bagi
aktiviti luar (bertugas sukan, mesyuarat, ilmu pengetahuan kepada semua ahli panitia membantu menjayakan program sekolah.
kursus dan lain-lain program . dengan berkongsi maklumat dari sekolah
C2. Saiz sekolah yang kecil berhampiran
C3. Sekolah ini berada luar Bandar.
C4. PIBG tidak mempunyai sijil pendaftaran (Pemantapan Komuniti Pembelajaran (Sayangi Sekolah Ku)
yang sah Profesional (PLC)

S1- Memantapkan guru dalam melaksanakan PAK21dalam mengupaya guru untuk mencapai skor 4 dalam standard
Strategi 1
4, SKPMg2.
S2-. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru bagi membantu masalah kekurangan opsyen untuk memenuhi
Strategi 2
keperluan sekolah
S3- Memperkasakan sekolah dengan menambah ilmu pengetahuan kepada semua ahli panitia dengan berkongsi
Strategi 3
maklumat dari sekolah berhampiran
Strategi 4 S4- Meningkatkan pengurusan PIBG bagi membantu menjayakan program sekolah
Strategi 5 S5-
Borang P2-3
PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI BERDASARKAN KEUTAMAAN/ PEMBERATAN
Menggunakan skala likert 1 – Amat rendah 2 – Rendah 3 – Sederhana
4 – Tinggi 5 – Amat Tinggi

BIL KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 STRATEGI 4 STRATEGI 5

1 Tahap kebolehlaksanaan Proses kerja 4 4 3 3

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 4 3 3

3 Sumber kewangan dan kos pembiyaaan berhemah 3 3 3 4

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengakapan 4 4 4 3

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 4 4 3


Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk 5 4 4 4
6
mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 5 4 3

8 Rekod keberkesanan yang lepas 4 4 4 4

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 3 4

Jumlah Skor 38 36 32 31

Keputusan Keutamaan Strategi 1 2 3 4

SENARAI INISIATIF/STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


1. Strategi 1 : Memantapkan guru dalam melaksanakan PAK21dalam mengupaya guru untuk mencapai skor 4 dalam standard 4, SKPMg2.
2. Strategi 2: Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru bagi membantu masalah kekurangan opsyen untuk memenuhi keperluan sekolah
3. Strategi 3: Memperkasakan sekolah dengan menambah ilmu pengetahuan kepada semua ahli panitia dengan berkongsi maklumat dari
sekolah berhampiran
4. Strategi 4 : Meningkatkan pengurusan PIBG bagi membantu menjayakan program sekolah
5. Strategi 5 :