Anda di halaman 1dari 7

BORANG ANALISIS PERSEKITARAN

ELEMEN KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN ISU


Kepimpinan Berkesan 1, Sekolah pernah 1. Penurunan UPSR 1. Pengurusan Ko- 1. Guru sekolah kerap 1. Perancangan dan
(Rujuk SKKSM) ditadbir oleh Guru dan kehadiran merosot Kurikulum mantap kali bertukar. pelaksanaan
Pengurusan Organisasi Besar cemerlang. dalam tempoh tiga berdasarkan program sekolah
Pengurusan Kurikulum tahun kerana peningkatan GPS tiga masih belum mantap.
Pengurusan HEM perancangan program tahun berturut.
Pengurusan Kokurikulum tidak berfokus.
Pengurusan Kewangan

Pesekitaran Pengajaran 1. Sekolah 1. Majoriti murid tinggal 1. Sekolah berada di Pengurusan latihan
dan Pembelajaran melaksanakan satu berhampiran kawasan kawasan luar bandar. sumber manusia
Bermakna sesi pembelajaran. sekolah. masih lemah.
Rujuk SKKSM)
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Fizikal
Guru Berkualiti 1. 35% tenaga 1. Peratusan MTM 1. 55% guru 1.10% guru senior Pembangunan
Rujuk SKKSM) pegajar terdiri UPSR menurun dan berpengalaman dan dalam zon selesa. kapisiti guru masih
Pengurusan Sumber daripada guru terlatih kehadiran murid tidak berkualiti menjadi ikutan ditahap rendah.
Manusia yang muda dan mencapai KPI daerah. guru muda.
Pengurusan Kurikulum berkualiti.
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum

Sokongan PIBG dan 1. Sumber kewangan 1. Ibubapa kurang 1. Ibubapa komited dan
Komuniti ibubapa adalah perhatin dengan sering turut serta
Rujuk SKKSM) kukuh. kehadiran anak-anak ke dalam program
Pengurusan Hubungan Luar sekolah. sekolah.
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum

ISU : Perancangan dan pelaksanaan program sekolah masih belum mantap.


MATLAMAT : Meningkatkan kepimpinan pengurusan organisasi sekolah.
HALA TUJU PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
• VISI KEBANGSAAN
• MELAHIRKAN GENERASI BESTARI YANG KOMPITEN DAN MENGAMALKAN PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT
• MISI KEBANGSAAN
 MEMPERKASA PEMBESTARIAN SEKOLAH MELALUI PEMBUDAYAAN ICT BERTERUSAN
 MEMACU PEMBANGUNAN MODAL INSAN YANG KOMPITEN DALAM ICT, YANG MENGAMALKAN
PEMBELAJARAN
• SEPANJANG HAYAT.

SELARAS DENGAN VISI DAN MISI KEBANGSAAN

• OBJEKTIF
 Meningkatkan kepimpinan organisasi sekolah ke arah lebih berkualiti.
 Memacu potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti dalam pembelajaran yang
menyeronokkan.
 Memantapkan penglibatan ibubapa dan komuniti demi kejayaan murid.

• MATLAMAT :
Memperkasakan kepimpinan pengurusan organisasi sekolah melalui persekitaran pembelajaran
yang menyeronokan dilengkapi dengan kepimpinan yang cekap dan berinspirasi tinggi dalam pdpc
dan pembudayaan.
INISIATIF/STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


DALAMAN
S1. Sekolah pernah ditadbir oleh Guru Besar W1. Penurunan UPSR dan kehadiran
Cemerlang merosot
S2. Sekolah melaksanakan satu sesi dalam tempoh tiga tahun kerana
pembelajaran perancangan program tidak berfokus.
S3. 35% tenaga pengajar terdiri daripada W2. Peratusan MTM UPSR menurun dan
LUARAN guru terlatih muda dan berkualiti. kehadiran murid tidak mencapai KPI
daerah.

PELUANG (O) STRATEGI S – O STRATEGI W – O


O1.Pengurusan Ko-kurikulum mantap berdasarkan Memantapkan perancangan dan Meningkatkan pengurusan program
peningkatan GPS tiga tahun berturut.
pelaksanaan program sekolah. sekolah dan motivasi guru.
O2. 55% guru berpengalaman dan berkualiti S2 + O2 W1 + O1
menjadi ikutan guru muda.

CABARAN / ANCAMAN (C / T) STRATEGI S – T/C STRATEGI W – T/C


C1. Guru sekolah kerap kali bertukar
Membangunkan kapasiti dan pemantauan Memantapkan pdpc dan pengurusan
C2. 10% guru senior d alam zon selesa. guru. sumber manusia.
S2 + C2 W2 + C2.

Strategi 1 : Memantapkan perancangan dan pelaksanaan program sekolah.


Strategi 2 : Meningkatkan pengurusan program sekolah dan motivasi guru.
Strategi 3 : Membangunkan kapasiti dan pemantauan guru.
Strategi 4 : Memantapkan pdpc dan pengurusan sumber manusia.
PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert: 1- Amat Rendah 2- Rendah 3- Sederhana 4- Tinggi 5- Amat Tinggi
BIL KRITERIA PEMILIHAN Strategi Strategi Strategi Strategi
1 2 3 4
1. Tahap kesukaran proses kerja 5 5 4 4

2. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 4 4

3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 5 4 4 3

4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 4 3 3 3

5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 3 4 4 4

6. Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, 5 4 4 4


matlamat/isu, misi dan visi,
7. Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 4 4 4 4

8. Rekod keberkesanan yang lepas 2 3 2 3

9. Keseuaian dengan persekitaran terkini 5 5 5 4

Jumlah Skor 38 36 34 33
Keputusan 1 2 3 4

SENARAI INISIATIF/STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


Strategi 1 : Memantapkan perancangan dan pelaksanaan program sekolah.
Strategi 2 : Meningkatkan pengurusan program sekolah dan motivasi guru.
Strategi 3 : Membangunkan kapasiti dan pemantauan guru.
Strategi 4 : Memantapkan pdpc dan pengurusan sumber manusia.
MENGENALPASTI STRATEGI : MEMANTAPKAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
SEKOLAH.

INTERVENSI
SKPMG2: STANDARD 1.,1 : PGB SEBAGAI
PENERAJU.
Kriteria Kritikal : PGB bertindak sebagai peneraju
dalam
semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah
untuk memastikan matlamat dan objektif yang
ditetapkan tercapai.
JUSTIFIKASI
PROGRAM  Pasukan pentadbiran menjadi contoh
1. Memantapkan PdPc teras dan pemantauan ketua ikutan.
panatia.  Khidmat SIP dan SIC+.
2. Program Sekolah Penyayang.  Penghargaan Kepada Murid.
PELAN INTERVENSI
1 2 3 4 5 6
KRITERIA
BIDANG
BIDANG TOV KEJAYAAN/
KEBERHASILAN DATA TERKUMPUL INISIATIF
FOKUS BASELINE ETR
/ ASPIRASI
INDIKATOR
   
Kepimpinan 1. Memantapkan perancangan dan pelaksanaan Pemimpin Kehadiran 74%. 80% keseluruhan. 1. Memantapkan
Berkesan. program sekolah. Sebagai Ketua panatia Ketua panatia teras perancangan
2. Meningkatkan pengurusan program Peneraju. masih lemah boleh dibimbing dan
sekolah dan motivasi guru. mencerap PdPc mencerap PdPc pelaksanaan
3. Membangunkan kapasiti dan program
guru.
pemantauan guru.
sekolah.
4. Memantapkan pdpc dan pengurusan
sumber manusia.

7 8 9 10 11 12 13

PIHAK
KAEDAH KEPERLUAN DAPATAN KOS
BERTANGGUNG TEMPOH MASA EVIDEN
PEMANTAUAN SUMBER PENILAIAN SEBENAR
JAWAB
       
Borang pencerapan Penolong Kanan 1, Lima bulan.  Pencerapan PdPc Kertas Kerja Program, Keseluruhan RM 350.00
guru. Penolong Kanan (April hingga Guru, Minit Mesyuarat, pencapaian 78%.
Buku kehadiran HEM, Ogos). Sijil Penghargaan, Buku Kehadiran Semua ketua
murid. Hadiah, Murid, panatia mempu
Senarai semak. SIP, Borang Pencerapan. mencerap guru.
SIC+.  
POLA JAJARAN

TIGA BULAN PERTAMA TIGA BULAN KEDUA TIGA BULAN KETIGA

Strategik : Strategik : Strategik :

1. Memantapkan perancangan dan 1. : Meningkatkan pengurusan 1. Membangunkan kapasiti dan


pelaksanaan program sekolah. program sekolah dan motivasi pemantauan guru.
guru.

Risiko : Risiko : Risiko :

1. Pelaksanaan sepanjang tahun 1. Aktiviti ko-kurikulum 1. Banyak masa diperlukan.


dikurangkan.

Jangkauan : Jangkauan : Jangkauan :

1. Meningkatkan kualiti 1. Meningkatkan pencapaian UPSR 1. Memantapkan pengurusan sumber


pengurusan organisasi sekolah. dan kehadiran murid. manusia dan motivasi guru.

Sekian dan terima kasih. NAIM BIN SAIBIN @ EBIT.


SRSB1, 2/2019